Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:786

Publicerad den 10 juni 2022
Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

1)

Prop. 2021/22:146, bet. 2021/22:FiU33, rskr. 2021/22:345.

dels att 4 kap. 2 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 2 b §, av följande lydelse.

2 a §

2) Första–Fjärde AP-fonderna ska samverka när det gäller målet i 1 a §. Samverkan ska åtminstone omfatta att de tar fram

2)

Senaste lydelse 2018:2013.

  1. en gemensam värdegrund för förvaltningen av fondmedlen, och

  2. gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som fondmedel inte bör placeras i.

2 b §

Första–Fjärde AP-fonderna ska samverka med varandra och med Sjätte AP-fonden när det gäller redovisning av hur målet i 1 a § har uppnåtts. Samverkan ska åtminstone omfatta att fonderna tar fram gemensamma riktlinjer för redovisningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:786

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Johan Hedberg
(Finansdepartementet)