Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:859

Publicerad den 15 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365.

2 §

2) Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

2)

Senaste lydelse 2020:478.

sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24–28 och 31 kap. socialförsäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning enligt 40 kap. nämnda balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 59 kap. 811 §§ socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt 59 kap. 14 § första stycket 1–3 nämnda balk,

föräldrapenningsförmåner enligt 11–13 kap. socialförsäkringsbalken,

närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,

ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,

livränta enligt 41–44 kap. socialförsäkringsbalken eller annan motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 42 kap. nämnda balk,

omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken,

dagpenning från arbetslöshetskassa,

statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb,

aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),

dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga,

bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen så föreskriver, och

omställningsstudiebidrag enligt lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:859

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Torbjörn Almerheim
(Socialdepartementet)