Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:892

Publicerad den 16 juni 2022
Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 23, 30 och 32 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331.

2) För en änka som avses i 21 § krävs för rätt till 90-procentstillägg enligt 83 kap. 2 § 2 socialförsäkringsbalken att hon hade rätt till sådant tillägg för december 2010.

2)

Senaste lydelse 2022:891.

Om änkepension, som dragits in på grund av att änkan ingått ett nytt äktenskap, ska börja betalas ut på nytt sedan detta upplösts ska änkan anses ha haft rätt till 90-procentstillägg för december 2010, om hon inte fått tillägget enbart på grund av det nya äktenskapet.

En änka som avses i 21 § och som har uppnått riktåldern för pension enligt 2 kap. 10 a10 d §§ socialförsäkringsbalken har inte rätt till 90-procentstillägg.

3) Har rätt till folkpension i form av änkepension uppkommit på grund av ett dödsfall som inträffat före 1990, ska änkan för tid efter 2002 ha rätt till garantipension till änkepension under de förutsättningar och i den utsträckning som följer av bestämmelserna i 15, 18, 19 och 33–46 §§.

3)

Senaste lydelse 2022:891.

En änka, som är försäkrad enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, har för tid före den månad då hon uppnår riktåldern för pension enligt 2 kap. 10 a10 d §§ socialförsäkringsbalken rätt till garantipension till änkepension om hon hade rätt till sådan pension för december 2010 eller skulle ha haft rätt till sådan pension om hon då hade varit bosatt i Sverige.

4) En änka, som avses i 31 § och som är försäkrad enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, har för tid före den månad då hon uppnår riktåldern för pension enligt 2 kap. 10 a10 d §§ socialförsäkringsbalken rätt till garantipension till änkepension, om hon hade rätt till sådan pension för december 2010 eller skulle ha haft rätt till sådan pension om hon då hade varit bosatt i Sverige och

4)

Senaste lydelse 2022:891.

  1. har vårdnaden om och stadigvarande sammanbor med barn under 16 år, som vid makens död stadigvarande vistades i makarnas hem eller hos änkan, eller

  2. vid makens död hade fyllt 36 år och varit gift med den avlidne i minst fem år.

Om villkoret i första stycket 1 inte längre är uppfyllt, upphör rätten till garantipension till änkepension enligt den punkten. Vid bedömningen av rätten till garantipension enligt första stycket 2 ska det i så fall anses som om mannen avlidit då rätten till pension enligt första stycket 1 upphörde och som om äktenskapet varat till den tidpunkten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:892
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har fyllt 66 år före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Torbjörn Almerheim
(Socialdepartementet)