Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:935

Publicerad den 22 juni 2022
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:180, bet. 2021/22:SfU26, rskr. 2021/22:386.

2) Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget förbehåll göras.

2)

Senaste lydelse 2021:1314.

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av

  1. 1,4541 prisbasbelopp för ensamstående, eller

  2. 1,1942 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:935

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Cecilia Torstensson
(Socialdepartementet)