Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:956

Publicerad den 23 juni 2022
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378.

2) Socialnämnden får godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige endast om

2)

Senaste lydelse 2012:321.

  1. det är bäst för barnet att placeras här, särskilt med beaktande av barnets anknytning hit,

  2. barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts,

  3. barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till åtgärden,

  4. förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av nämnden,

  5. barnet har beviljats uppehållstillstånd, om ett sådant tillstånd behövs, och

  6. placeringen sker med stöd av rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (Bryssel II-förordningen) eller med stöd av den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:956

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Cecilia Torstensson
(Socialdepartementet)