Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlagen

Utkom från trycket den 19 juni 2001.
Utfärdad den 7 juni 2001.

Socialtjänstens mål

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

 • ekonomiska och sociala trygghet,

 • jämlikhet i levnadsvillkor,

 • aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.

Med barn avses varje människa under 18 år.

SFS 2012:776

Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Kommunens ansvar

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap.

I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns det särskilda bestämmelser om bistånd och placering av barn i den lagen.

SFS 2018:347

[Upphävd g. Lag (2011:328).]

SFS 2011:328

[Upphävd g. Lag (2011:328).]

SFS 2011:328

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första stycket.

SFS 2003:199

Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) får en kommun sluta avtal med en enskild person om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas.

SFS 2018:573

Kommunen får även träffa överenskommelse med regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen ska bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får kommunen delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten.

SFS 2019:909

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Av planen ska det framgå

 1. vilka insatser som behövs,

 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,

 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen, och

 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

SFS 2019:909

Om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag

Kapitlet infört g. SFS2011-0328

Ansvarig kommun

Rubriken införd g. SFS2011-0328

Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 §, om inte annat följer av 3–5 §§.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. vistelsekommunens ansvar när rätt till bistånd enl. 6 § (motsv. nuv. 4:1) inträtt under vistelse på vårdinstitution R 19842:32 I–III – Ang. vistelsekommunens ansvar för bistånd i form av transporter resp. hemhjälp under sommarvistelse utanför bosättningskommunen R 19842:33 I och II – Ang. innebörden av kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp R 19842:63R 19842:95 – Hemortskommunen ansvarig för bistånd till hjälpsökande även under tid då denne vistas utomlands för behandling av sjukdom R 1987:174 – Utlänning med tillfälligt uppehållstillstånd här vägrad bistånd, då han pga. långvariga vistelser utomlands ansågs sakna hemvist i kommunen R 1995:70 – Bistånd åt asylsökande tillgodosågs i princip ej enl. denna lag utan enl. lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl., nu ersatt av lagen 1994:137, anm. under 4:4 utlänningslagen (2005:716) i Bih. R 1989:123 – Kommun, som beslutit om familjehemsplacering i annan kommun, hade kvar ansvaret för den placerade även efter det att denna placering upphört och kommunen lämnat medgivande enl. 25 § (motsv. nuv. 6:6) om fortsatt vistelse där R 1991:89 – Ansvaret för skolpliktigs behov av speciallärare vilar på folkbokföringskommunen R 1994:25 – Kommun var skyldig lämna bistånd enl. 6 § (motsv. nuv. 4:1) åt gravt synskadad till ledsagarservice för fritidsaktiviteter, ehuru denne var berättigad till särskilda omsorger enl. omsorgslagen (1985:568)R 1993:6 – Hjälpbehov, som föranlett placering i familjehem i annan kommun enl. lagen (1990:52) om vård av unga, ansågs ha upphört när vården enl. nämnda lag upphörde. Bistånd pga. senare hjälpbehov ålåg därför vistelsekommunen R 1997:53 – Kommun har ej rätt att avvisa ansökan om bistånd inför en där planerad sommarvistelse pga. att sökanden vid ansökningstillfället ej anlänt till kommunen R 2008:18.

SFS 2011:328

Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer.

SFS 2011:328

Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver. Med bosättningskommun avses i detta kapitel

 1. den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller

 2. om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller

 3. om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknytning.

SFS 2011:328

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i

 1. familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

 2. hem för vård eller boende eller i stödboende enligt 6 kap.,

 3. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra eller tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,

 4. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,

 5. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt 9 § 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller

 6. annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun.

Rättsfall:

En kommun som enl. bosättningslagen tar emot en nyanländ invandrare för bosättning i kommunen men som tillhandahåller bostad i en annan kommun är ansvarig för stöd till den enskilde enl. socialtjänstlagen HFD 2021:46.

SFS 2018:1724

Den kommun där den enskilde är folkbokförd ansvarar för stöd och hjälp

 1. under kriminalvård i anstalt,

 2. under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av någon annan än en kommun,

 3. som aktualiserats inför avslutningen av vård enligt 1 eller 2.

SFS 2011:328

Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen

Rubriken införd g. SFS2011-0328

När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran

 1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp,

 2. verkställa bosättningskommunens beslut.

SFS 2011:328

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 6 § 2, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser.

SFS 2011:328

Ansökan om insatser i en annan kommun

Rubriken införd g. SFS2011-0328

En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon

 1. till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, eller

 2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ej bistånd till 90-årig kvinna för bosättning i servicehus i annan kommun för att komma närmare anhöriga R 1990:23.

Ang. prövning av ansökan enl. denna § HFD 2014:5.

SFS 2011:328

En ansökan enligt 8 § ska behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan prövas.

Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som den andra kommunen behöver för att kunna pröva ansökan.

SFS 2011:328

Överflyttning av ärende

Rubriken införd g. SFS2011-0328

Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan kommun.

En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över ska begära det hos den andra kommunen. Ärendet ska då flyttas över om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.

En begäran enligt andra stycket ska vara skriftlig. Den andra kommunen ska skriftligen och utan dröjsmål meddela sin inställning.

Rättsfall:

Fråga om överflyttning av ärende till annan kommun HFD 2013:46.

SFS 2011:328

Om berörda kommuner inte är överens om att flytta över ärendet, får den kommun som begärt överflyttning ansöka om det hos Inspektionen för vård och omsorg. En sådan ansökan får också göras av en kommun, som inte inom en månad har fått svar från en annan kommun på en begäran om överflyttning.

Inspektionen för vård och omsorg ska pröva ansökningen så snart som möjligt. Beslut i ärendet ska meddelas inom tre månader från det att ansökan kom in, om det inte finns särskilda skäl för en längre handläggningstid.

SFS 2012:944

Uppgifter som behövs för att en kommun ska kunna ta över ett ärende enligt 10 eller 11 § ska lämnas ut av den kommun som överlämnar ärendet.

SFS 2011:328

Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0596

Till socialnämndens uppgifter hör att

 • göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

 • medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,

 • informera om socialtjänsten i kommunen,

 • genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden,

 • svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Rättsfall:

Socialnämnd överskred sin befogenhet genom beslut om ekonomisk hjälp till familjer utan individuell prövning (äldre rätt) R 1991:61.

Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden ska också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.

Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.

SFS 2015:982

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.

För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

I verksamhet enligt denna lag får endast den som har ett sådant bevis som avses i 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) använda yrkestiteln undersköterska. Den som saknar behörighet att använda yrkestiteln får inte använda en titel som kan förväxlas med den yrkestiteln.

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

SFS 2021:738

Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga.

  Socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för utförande av sådana uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som innefattar

 1. bedömning av om utredning ska inledas,

 2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller

 3. uppföljning av beslutade insatser.

Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför arbetsuppgifter som avses i andra stycket har tillräcklig erfarenhet för uppgiften.

SFS 2016:147

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 b § nu 3 c §.

SFS 2016:147

För utförande av de uppgifter som anges i 3 a § andra stycket, får socialnämnden även använda handläggare som har annan utländsk utbildning än sådan som avses i 3 b §, om utbildningen ensam eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet motsvarar svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan.

Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall bedöma om kraven enligt första stycket är uppfyllda.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 b §.

SFS 2016:147

I verksamhet enligt denna lag får endast den som har ett sådant bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska som avses i 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) utses till fast omsorgskontakt.

Lagen 2022:388, med ikraftträdande 1 juli 2023 i fråga om 3 kap. 3 d § och i övrigt 1 juli 2022, innehåller även:

2. Den som vid ikraftträdandet av 3 kap. 3 d § är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska får utses att vara fast omsorgskontakt, trots att han eller hon inte har fått bevis enligt 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) om rätt att använda yrkestiteln undersköterska, dock längst fram t.o.m. d. 30 juni 2033.

SFS 2022:388

Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

SFS 2012:776

Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra.

Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. färdtjänst R 19832:82 anm. vid 4:1.

SFS 2012:776

Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser för att kunna möta barns, ungas och vårdnadshavares olika behov.

För ett barn som har fyllt 12 men inte 15 år får nämnden besluta om öppna insatser även utan vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet samtycker till det.

För ett barn som har fyllt 15 år får nämnden besluta om öppna insatser även utan vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det.

I 6 b § finns särskilda bestämmelser om kontaktperson och om kontaktfamilj.

SFS 2023:292

Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj (kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det.

Om en person som inte har fyllt 21 år har behov av särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande medel, för brottslig verksamhet eller för något annat socialt nedbrytande beteende, får nämnden utse en särskilt kvalificerad kontaktperson för den unge om denne begär eller samtycker till det.

För ett barn

 • som inte har fyllt 12 år får en kontaktperson eller en särskilt kvalificerad kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det,

 • som har fyllt 12 men inte 15 år får en kontaktperson eller en särskilt kvalificerad kontaktperson utses om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det eller, om sådant samtycke saknas, om det är lämpligt och barnet samtycker till det,

 • som har fyllt 15 år får en kontaktperson eller en särskilt kvalificerad kontaktperson utses endast om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det.

SFS 2023:292

Socialnämnden ska kontinuerligt följa hur insatser som avses i 6 b § genomförs när dessa har beviljats barn och unga.

SFS 2015:982

Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska även arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar.

Socialnämnden ska genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.

SFS 2017:809

Rätten till bistånd

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande, i vilket ingår att vid behov delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Hänvisad författning:

Ang. färdtjänst, som ej betraktas som en form av bistånd, se lagar 1997:735 och 736 om riksfärdtjänst resp. färdtjänst, båda anm. efter lagen 1993:387 efter denna lag.

Rättsfall:

Äldre rätt:

R 19832:3 anm. vid 16:3; jfr 19832:98 – Bistånd borde inte vägras 20-åring därför att hjälpbehovet skulle kunna tillgodoses genom temporär återflyttning till föräldrahemmet R 19842:53 – Bidragsförskott skall beaktas vid bestämmande av socialbidrag R 19842:76; likaså flerbarnstillägg 19852:13 – Ekonomiskt bistånd vägrat när sökanden underlåtit att söka arbete på anvisat sätt R 19842:92; likaså när den hemarbetande föräldern till 4 och 3 år gamla barn avstått från erbjudna daghemsplatser och därför inte sökt förvärvsarbete 19852:5 – Vid prövning av fråga om bistånd åt den som under äktenskapsliknande förhållanden sammanbodde med annan beaktades bådas ekonomiska förhållanden R 19852:1, 1995:48 (redan från sammanflyttningen) – Ej rätt till bistånd för make i familj med minderåriga barn när andra maken inte stått till arbetsmarknadens förfogande R 1995:79 – Bidrag hade inte behövts om sökandens sambo genomgått vuxenutbildning med utbildningsbidrag, men sambon ansågs inte skyldig genomgå sådan utbildning R 1986:6 – För rätt till bistånd åt flyktingar krävdes att de inte utan giltigt skäl avbröt studier i svenska för invandrare R 1995:88 – Bistånd vägrat när sökanden underlät att delta i arbetssökarverksamhet som ordnats av socialnämnden R 1995:97 – Fråga om arrendator av mindre jordbruk, vilket inte gav full försörjning, haft giltigt skäl att inte ta extraarbete R 1986:19 – Högskolestuderande som inte kunde få studiemedel vägrades bistånd, då han inte ställt sig till arbetsmarknadens förfogande R 1987:37; av samma skäl vägrades bidrag till vuxenstuderande som hade vuxenstudiestöd understigande socialbidragsnormen 1987:88; ang. bistånd till studerande under ferier 1987:103 – Den som aktivt deltagit i arbetsmarknadsutbildning i form av ungdomspraktik resp. i ALU-verksamhet för att förbereda start av eget företag ansågs ha stått till arbetsmarknadens förfogande R 1998:24 I och II – Extra tillägg till studiebidrag skall ej räknas som inkomst vid behovsbedömningen R 1990:7, 1996:12 – Fråga om social hemhjälp eller ekonomiskt bistånd till åldring som var inneboende i sin sons familj R 1987:43 – Ej rätt till bistånd när makars inkomster understigit socialhjälpsnormen pga. att ena maken begränsat sin arbetstid med stöd av den tidigare gällande lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m. R 1987:167 – Ang. bestämmande av socialbidrag till moder som sammanbodde med vuxen dotter R 1988:23; till 18-årig arbetslös son som bodde kvar hos sina föräldrar efter studietiden 1994:61 – Hemsjukvårdsbidrag har till den del det inte utgjorde ersättning för merkostnader räknats som inkomst vid behovsprövningen R 1988:35 – Fråga om valfriheten betr. uttag av föräldrapenning inverkade på rätten till bistånd R 1988:120 – Ang. bistånd till person som pga. förtida uttag hade reducerad folkpension R 1988:129 – Banktillgodohavande om ca 35 000 kr ansågs utgöra hinder för bistånd R 1988:160 – Behov av bistånd till begravningskostnader bedömdes när den avlidne var underårigt barn efter familjens inkomst- och förmögenhetsförhållanden R 1989:64 I; när den avlidne var vuxen enbart efter dödsboets tillgångar 1989:64 II – Ej bistånd till begravningskostnader när den avlidna kort före dödsfallet tecknat kapitalförsäkring med ende dödsbodelägaren som försäkrad och lämnat gåvor till denne och hans närstående till betydande belopp R 1994:53 – När rätt till bistånd förelåg kunde kommunen ej välja att gå i borgen för banklån i stället för att lämna kontant bidrag R 1992:89 – Fråga, om bistånd kunde vägras den som i tiden före ansökningen om bistånd haft inkomster överstigande tillämplig bidragsnorm men inte planerat sin ekonomi R 1994:50, jfr 1997:2; eller som genom att betala skulder försatt sig i en akut nödsituation 1995:56 – Fråga om betydelsen för rätt till bistånd att sökanden betalt debiterad prel. F-skatt R 1995:85 I, eller mottagit överskjutande skatt som kronofogdemyndigheten omhändertagit för betalning av sökandens skulder 1995:85 II – Kommun ägde ej som villkor för bistånd kräva deltagande i ”särskilt sommarjobb” R 1995:92; jfr nu 4:4.

Fråga huruvida ansökan om hjälp avsåg enbart nedsättning av avgift enl. hemhjälpstaxa eller även bistånd enl. denna § i tidigare lydelse R 1986:17 – Se även rättsfall anm. vid 5:7 – Ang. rätt att få kommunal barnomsorg enligt biståndsreglerna i tidigare lydelse av denna § R 1996:89.

Fråga om innebörden av begreppet ”skälig levnadsnivå” i tidigare motsvarighet till denna § R 19842:13; 1993:11 (Socialstyrelsens bruttonormer för socialbidrag grundläggande) – Avsteg från nämnda normer får göras när särskilda omständigheter föranleder det R 1994:58, 76, 80, 83 – Fråga om skälig levnadsnivå för värnpliktig under tjänstgöring R 1986:91 – Bistånd kan inte vägras pga. att sökanden inte betalt avgifter till socialförsäkringen R 1986:141 – Fråga om asylsökandes behov av bistånd kunde anses tillgodosett genom att han anvisades plats på statlig utredningsförläggning R 1987:12 – Ensamstående vuxenstuderande med minderåriga barn vägrad bistånd som tillskott till studiemedel när det ej var fråga om nödsituation R 1996:13 – Fråga om försörjningsstöd till företagare R 2000:37.

Socialnämnd ägde ej på ansökan av 15-åring mot vårdnadshavarens vilja lämna barnet bistånd i form av familjehemsplacering R 19832:18; jfr betr. äldre lag 19832:14 – Fyrbarnsfamilj i små ekonomiska omständigheter fick bidrag för rekreationsresa från Skåne till Stockholm R 19832:59 – Mor fick bistånd till kostnader för att i utlandet hämta minderårigt barn för återförening med henne R 19842:6 – Behov av fortsatt daghemsplats ansågs i visst fall inte grunda rätt till bistånd R 19842:29 II – Narkotikamissbrukare ansågs berättigad till bistånd, fastän han ej fullföljt behandlingsplan R 19842:86 – Fråga om bistånd: för att tillgodose epileptikers transportbehov R 19852:14, i form av nedsättning av avgift i servicehus 19852:22, för behandling av allergi med akupunktur hos annan än läkare 19852:34, för att barn med speciella behov betr. undervisning och skolmiljö skulle kunna gå i fristående skola 1986:90, för kostnader för ledsagare vid vuxen utvecklingsstörds rekreationsresa utomlands 1987:22, till begravningskostnader för underårigt barn 1987:57 – Fråga om bistånd till narkotikamissbrukare för av honom önskad behandling på enskilt behandlingshem i stället för vård på kommunalt behandlingshem R 19852:67 – Sökande med svåra sviter efter en trafikolycka hade en längre tid haft sin utomlands bosatta mor hos sig; fråga om detta haft sådan betydelse för rehabiliteringen att bistånd skulle utgå R 1987:36 – Mor fick bistånd för att utöva umgängesrätt med en i Italien bosatt 13-årig dotter R 1987:109; och för att möjliggöra för två barn, födda 1987 och 1989, att besöka sin far i Finland (3 000 kr till flygresa) 1994:81 – Bidragsnorm för begravningskostnad frångicks när det förekommit kostnader som inte beaktats i normen R 1988:67 – Avsides boende kvinna med två barn fick bidrag till bilkostnader för att uppnå skälig levnadsnivå R 1989:99 – Bistånd för betalning av skatteskuld R 1989:122R 1990:44 anm. vid 5:7 – Ej bistånd åt psykiskt sjuk till vård på önskat behandlingshem när god vård gavs inom sjukvården R 1990:45 – Psykiskt utvecklingsstört barn hade rätt till personlig vårdare även under tid av undervisning i särskola R 1990:117 – Social distriktsnämnd skyldig lämna bistånd till sjukvård i form av psykoterapi R 1991:92 – Ej bistånd i form av skuldsanering R 1992:16, ej heller för hjälp med rastning av hund 1992:42, eller till fördyrade matkostnader hänförliga till bulimi 1995:52, eller till vård i form av psykoterapi 1992:57 – Ej skäl till bistånd till betalning av kvarstående skatt i visst fall R 1996:14.

Ang. bistånd enl. tidigare motsvarighet till denna § i form av färdtjänst; även fråga om gränsdragningen mellan färdtjänstbeslut som överklagas genom kommunalbesvär och genom förvaltningsbesvär R 19832:82 I och II.

Nya lagen:

Försörjningsstöd lämnades för erläggande av avgift för sluten sjukhusvård R 2004:59 – Inget bistånd till privat psykoterapibehandling då sökandens tillstånd inte var tillräckligt akut R 2004:79 – Familj som avvisat erbjudande av vistelsekommunen om bostad i kommun i annan del av landet kunde ej vägras bistånd till försörjning m.m. R 2004:130 – Rätt till bistånd enligt 4:1 kan komma i fråga betr. behandling för spelmissbruk; däremot är 5:9 ej tillämplig i sådant fall R 2005:51 – Kommun har ej rätt att avslå ansökan om bistånd på den grunden att den enskilde kan få hjälp av en frivilligorganisation R 2007:43 – Bistånd till högre hyreskostnad pga. bostadsbyte kan ej vägras pga. att bytet skett utan samråd med socialnämnden R 2008:21 – Begäran om hemtjänst (som äv. omfattar fönsterputsning och gardinupphängning) ska prövas mot bakgrund av den enskildes praktiska och ekonomiska möjligheter att få sina behov tillgodosedda på annat sätt R 2008:38 – Bistånd lämnades till kostnader för boende i kolonistuga R 2009:4R 2009:103 anm. vid 5:9 – Försäkringsersättning för ideell skada undantogs ej vid prövning av rätt till försörjningsstöd R 2010:42 – Fråga om förutsättningar för ändring av tidigare meddelat beslut om bistånd (demensboende) HFD 2012:11 – Rätt till bistånd enl. denna lag förelåg oavsett att sökanden avböjt prövning av rätten till insatser enl. lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2013:45 – En person som beviljats assistansersättning för assistans under dagtid ansågs ej ha rätt till bistånd i form av hemtjänstinsatser i samband med sänggående på kvällen HFD 2016:56 – Fråga om tillgång till internet i hemmet är en förutsättning för en enskild att vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå HFD 2017:23 – Sparade medel ska beaktas vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd även om medlen härrör från extra tillägg till studiebidrag HFD 2017:26 – En person som höll sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av avvisningsbeslut ansågs ej ha rätt till försörjningsstöd HFD 2017:33 – Fråga om under hur lång tid som redan förbrukade medel påverkar den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd HFD 2017:51 – Rätten till bistånd för utlänning utan uppehållstillstånd eller uppehållsrätt och som genomgick rättspsykiatrisk vård ansågs ej kunna begränsas till akuta nödsituationer HFD 2018:39 – Vuxen dotters del av boendekostnaden skulle beaktas när förälders rätt till bistånd för boende prövades HFD 2020:40 – Fråga om vilka krav som bör ställas på en förstagångssökande av försörjningsstöd om att stå till arbetsmarknadens förfogande HFD 2020:46 – Socialnämnd ansågs ej skyldig att vid prövning av rätt till försörjningsstöd ta hänsyn till ersättning som skulle ha utgått om sökanden ansökt om andra bidrag, s.k. fiktiva inkomster HFD 2022:26 – Fråga om en person med god man hade rätt till bistånd i form av anskaffande av bostad HFD 2022:46 – Rätten till bistånd för andrahandshyra är inte beroende av att hyresvärden har samtyckt till andrahandsuthyrningen HFD 2023:26.

SFS 2021:159

Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 §

 1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,

 2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år.

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

SFS 2013:421

För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 § (särskild beräkningsregel).

Den särskilda beräkningsregeln gäller under två år. Därefter måste kravet på att försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen.

Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a §.

SFS 2013:421

För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.

Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 1 b §.

SFS 2013:421

Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.

Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer.

Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:

 1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,

 2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och

 3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.

Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §.

SFS 2018:669

Den som har hemtjänst med stöd av 1 eller 2 a § ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt.

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatsen verkställs.

SFS 2022:388

Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för

 1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon,

 2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta.

Hänvisad författning:

Ang. riksnormen se SocialtjänstF (2001:937)2: efter denna lag.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. bistånd till hyresskuld och löpande hyra för person intagen i kriminalvårdsanstalt R 19832:79 – Att behovet av medel till hyra avhjälpts genom handlån ansågs i visst fall inte medföra att rätten till bistånd bortfallit R 19842:27 – Bistånd i form av transporter skulle ges, fastän make kunde tillgodose behovet till relativt stor del R 19842:39 – Bistånd till nödvändig tandvård skulle ha lämnats fastän sökanden efter ansökningen fått erforderliga medel som hon före nämndens beslut förbrukat för andra ändamål R 19842:59 – Fråga om bistånd för betalning av skulder avseende egen villa R 1986:9; för inköp av zigenska kläder 1986:76 – Barn i familjehem fick inte socialbidrag till vissa kostnader med hänsyn till att familjehemmet uppbar omkostnadsersättning från socialnämnden och allmänt barnbidrag R 1988:80 I och II – Bistånd kunde i visst fall utgå för kostnader för att bo i husvagn R 1988:137 – Bistånd lämnat till kostsam tandvård R 1989:24 I, men ej till annan tandvård 1989:24 II – Bistånd till kostnad för telefoninstallation vägrat i visst fall R 1994:42 I, men medgivet i annat fall R 1994:42 II – Bistånd gavs i form av bostad som fyllde kravet på skälig levnadsnivå R 1990:119 – Vid bistånd åt ung bidragssökande för anskaffande av hemutrustning godtogs en enklare standard än eljest R 1995:80 – Ej rätt till bistånd för asylsökande som erbjudits plats i förläggning R 1991:30; däremot sådan rätt när asylsökanden fått permanent uppehållstillstånd 1991:41 – Av föräldrar tecknad borgen för dotterns förpliktelser enl. hyresavtal utgjorde ej hinder för dotterns behov av bistånd till hyresbetalning R 1995:63 – ”Skäliga kostnader” för boende ansågs föreligga trots att de översteg av kommunen antagen norm R 1996:99 I och II – Hemmaboende ungdomar ansågs ha rätt till bistånd till eget boende först om detta varit nödvändigt för en skälig levnadsnivå R 1997:79 I–III.

SFS 2018:1894

Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket.

Rättsfall:

Ang. krav på invandrare att deltaga i kommuns introduktionsprogram för invandrare (äldre rätt) R 1996:70 – Jfr R 1998:24 I och II anm. vid 1 § – Studerande med studiemedel hade rätt till bistånd för kostnader som hänförde sig till tid efter terminens slut HFD 2011:56 – Försörjningsstöd ansågs ej kunna villkoras av att den biståndssökande medverkar till verkställighet av beslut om utvisning efter avtjänat fängelsestraff HFD 2014:37.

SFS 2013:421

Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten.

Rättsfall:

Hjälpsökande kunde ej avstängas från socialbidrag för att han inte följt med biståndsbeslut förenade rehabiliteringsföreskrifter (äldre rätt) R 19832:70 – Sökande kunde ej vägras bistånd för att hon inte underkastat sig psykolog- eller läkarundersökning HFD 2011:49.

Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § ska i det sammanhanget inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1–9 §§, 3 kap. 1–4 och 6–13 §§, 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ samt 7–9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och av bestämmelserna om arbetsskadeförsäkring i socialförsäkringsbalken.

Rättsfall:

En praktikant som tidigare varit visstidsanställd och som senare blev tillsvidareanställd var inte att betrakta som arbetstagare under praktikperioden AD 2012:59.

SFS 2010:1284

[Ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter]

Kapitlet upphävt g. SFS2015-0970

upphävd genom

SFS 2015:970

upphävd genom

SFS 2015:970

upphävd genom

SFS 2015:970

Särskilda bestämmelser för olika grupper

Barn och unga

Socialnämnden ska

 1. verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden,

 2. i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga,

 3. bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa,

 4. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel,

 5. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga,

 6. tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,

 7. med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

 8. i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,

 9. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts, och

 10. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört eller sedan verkställighet av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård upphört.

Rättsfall:

R 19832:18 anm. vid 4:1 – R 19852:4.

SFS 2017:809

Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd.

SFS 2009:496

Kommunen ska sörja för att påföljden ungdomstjänst kan verkställas så snart det kan ske. Verkställigheten ska påbörjas senast två månader efter det att domen vunnit laga kraft, om inte särskilda skäl talar mot det.

Socialnämnden ska bestämma det närmare innehållet i en utdömd ungdomstjänst i en arbetsplan och utse en handledare för den unge. Socialnämnden ska kontrollera att arbetsplanen följs.

SFS 2015:85

Kommunen skall sörja för att medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott kan erbjudas när brottet har begåtts av någon som är under 21 år.

SFS 2006:901

Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa barn och unga eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

SFS 2019:909

När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta emot andras barn.

Ett sådant förbud omfattar inte fall då det med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogat att ett barn tas emot i hemmet.

Rättsfall:

Äldre motsvarighet till denna § ansågs tillämplig även beträffande kortvariga besök utan samband med vård och fostran R 2001:26.

Kommunen ska sörja för

 1. att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning (samarbetssamtal), och

 2. att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken.

Kommunen ska sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det.

Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

SFS 2013:1000

Kommunen ska sörja för att föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan erbjudas informationssamtal under sakkunnig ledning.

I lagen (2021:530) om informationssamtal finns bestämmelser om sådana samtal.

Anmärkt författning:

Lag (2021:530) om informationssamtal – F (2021:534) om informationssamtal.

SFS 2021:531

Äldre människor

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

SFS 2010:427

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

Anmärkt författning:

Lag (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. omfattningen av hemhjälp under den biståndsbehövandes vistelse i fritidshus utom kommunen R 1988:24 – Omprövning av beslut om bistånd i form av hemtjänst (s.k. gynnande beslut) till biståndstagarens nackdel ansågs inte kunna ske annat än under generella förutsättningar R 2000:16.

90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär och känslor av otrygghet och social isolering ansågs berättigad till särskilt boende R 2007:86 – Äldre makar kunde ej kräva att få plats tillsammans på särskilt boende när endast den ene hade behov av boendet R 2010:44.

SFS 2018:1724

Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.

SFS 2019:909

Människor med funktionshinder

Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.

Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ej rätt för rörelsehindrad till bistånd enl. 6 § i 1980 års lag (motsv. nuv. 4:1) i form av hjälp med att röka R 1990:44 – Bistånd enl. 6 § (motsv. nuv. 4:1) kunde ej vägras psykiskt utvecklingsstörd därför att han avböjt erbjudande om särskilda omsorger enl. lagen 1985:568R 1991:25 – Psykiskt utvecklingsstörd med rätt till särskild omsorg enl. lagen 1985:568 i form av boende på elevhem var ej berättigad till bistånd enl. 6 § (motsv. nuv. 4:1) R 1991:65.

Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.

Kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen ska kommunen samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.

SFS 2019:909

Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

SFS 2019:909

Missbrukare

Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.

Rättsfall:

Nämnd skyldig lämna bistånd enl. 6 § i 1980 års lag (motsv. nuv. 4:1) i form av vård på behandlingshem R 1991:97 – Ang. bistånd för spelmissbruk se R 2005:51 anm. vid 4:1 – Försörjningsstöd gavs till alkoholmissbrukare för kostnader för bl.a. bostad trots att han inte följt uppgjord behandlingsplanering R 2009:103 – Fråga om omfattningen av domstolarnas prövning i mål om bistånd HFD 2013:39.

Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

SFS 2019:909

Personer som vårdar eller stödjer närstående

Rubriken har denna lydelse enligt SFS2009-0549

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

SFS 2009:549

Brottsoffer

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver.

Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver.

SFS 2012:776

Våldsutövare

Rubriken införd g. SFS2021-0645

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

När socialnämnden fullgör uppgiften ska nämnden särskilt beakta säkerheten för den som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp och dennes närstående.

SFS 2021:645

Skuldsatta personer

Rubriken införd g. SFS2016-0686

Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad.

Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som kommunerna ska svara för.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 12 § upphävd g. Lag 2009:596.

SFS 2016:686

Vård utanför det egna hemmet

Kapitelrubriken har denna lydelse enl. SFS2015-0982

Allmänna bestämmelser om vård utanför det egna hemmet

Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett

 1. familjehem,

 2. hem för vård eller boende, eller

 3. stödboende för barn och unga i åldern 16–20 år (stödboende).

Barn i åldern 16–17 år får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl.

Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård.

Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om gravt handikappad kunde få önskad tillsyn i sin gamla bostad i stället för vård i annan bostad med lägre vårdkostnader R 1986:175 – Vid prövning av fråga om rätt till bistånd i form av vård på enskilt behandlingshem beaktades inte vårdtagarens egen ekonomiska situation R 1987:101R 1988:80 I och II anm. vid 4:3 – Ej rätt till bistånd för vistelse vid enskilt behandlingshem under tid innan biståndsfrågan aktualiserats hos socialnämnden R 1989:90 I, eller för redan avslutad vård utan socialnämndens medverkan 1989:90 II.

SFS 2015:982

Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem, hem för vård eller boende och stödboenden. Enligt 3 § ska dock behovet av vissa hem tillgodoses av staten.

Rättsfall:

R 1989:14.

SFS 2015:982

Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska tillgodoses av staten. Statens institutionsstyrelse leder verksamheten vid hemmen. Bestämmelser om tillsyn m.m. över verksamheten vid hemmen finns i 13 kap.

Statens institutionsstyrelse får, om det finns särskilda skäl för det, genom avtal uppdra åt en region eller en kommun att inrätta och driva ett sådant hem som avses i första stycket.

För vård i ett hem som avses i denna paragraf får staten ta ut avgift av den kommun som begärt placeringen.

SFS 2019:909

Vård i familjehem, hem för vård eller boende och stödboende ska bedrivas i samråd med socialnämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3 §.

Hänvisad författning:

Se SocialtjänstF (2001:937)8:2 efter denna lag.

SFS 2015:982

Särskilda bestämmelser om mottagande av barn

När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap. 2 § alltid beaktas.

Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne.

Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnd .

Socialnämnden får inte placera ett barn i ett sådant enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem) om inte förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i det är utredda av socialnämnd.

Om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett jourhem i högst två månader efter det att socialnämndens utredning enligt 11 kap. 2 § om ingripande till barnets skydd eller stöd avslutats.

Rättsfall:

Äldre rätt: Talan om medgivande ansågs inte kunna föras betr. den som bereddes vård enl. lagen 1980:621R 19822:81.

SFS 2012:776

Om socialnämndens prövning gäller ett barn och medgivande eller beslut om vård enligt 6 § och avser ett tilltänkt enskilt hem i en annan kommun, ska nämnden informera och samråda med den kommunen innan den fattar sitt beslut. Om det finns någon i det enskilda hemmet som vistas där efter beslut av en annan kommun, ska nämnden informera och samråda även med den kommunen.

SFS 2012:776

Socialnämnden ska i samband med beslut om placering i ett familjehem ingå avtal med dem som nämnden avser att anlita som familjehem. Nämndens och familjehemmets åtaganden som avser barnets behov av stöd och skydd under placeringen ska framgå av avtalet.

SFS 2012:776

Socialnämnden ska tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som nämnden avser att anlita för vård av barn i familjehem eller jourhem.

SFS 2012:776

  Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem, annat enskilt hem, stödboende eller hem för vård eller boende

 1. medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden,

 2. verka för att de får lämplig utbildning,

 3. verka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver,

 4. lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de behöver.

SFS 2015:982

Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende lämna dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver.

SFS 2015:982

  Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende främst genom

 1. regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas,

 2. enskilda samtal med barnet eller den unge,

 3. samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem, och

 4. samtal med vårdnadshavarna.

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående.

SFS 2015:982

När vård ges i ett familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende, ska det finnas en av socialnämnden särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge.

Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och önskemål.

SFS 2015:982

Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.

SFS 2022:665

När ett barn är placerat i ett sådant hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket och en vårdnadshavare eller barnet, om barnet har fyllt 15 år, begär att vården ska upphöra, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

SFS 2022:665

När barnet har varit placerat i samma familjehem under två år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Därefter ska frågan övervägas årligen.

Vid ett sådant övervägande ska följande särskilt beaktas:

 • barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöverflyttning,

 • barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att tillgodose barnets behov av en trygg och god uppväxt,

 • familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose barnets behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående, och

 • barnets relation till sina föräldrar.

SFS 2022:665

Ett medgivande enligt 6 § att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran meddelas av socialnämnden i samma kommun som enligt 2 a kap. ansvarar för att tillgodose vårdnadshavarens behov av stöd och hjälp.

Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 6 § fullgör skyldigheterna enligt 7 §.

Rättsfall:

R 19842:79.

SFS 2011:328

Enskilda personer eller sammanslutningar får inte bedriva verksamhet som syftar till att förmedla barn till hem som avses i 6 §.

Om vårdnaden av ett barn har flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos, får kommunen fortsätta att betala dessa vårdnadshavare skälig ersättning. Vid sådan överflyttning av vårdnaden ska socialnämnden ge särskilt förordnade vårdnadshavare råd och stöd.

Råd och stöd ska ges av socialnämnden i den kommun som beslutat om familjehemsplaceringen om särskilt förordnade vårdnadshavare begär det.

SFS 2012:776

Placering av ett barn över nationsgränserna

Rubriken införd g. SFS2012-0321

Socialnämnden får godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige endast om

 1. det är bäst för barnet att placeras här, särskilt med beaktande av barnets anknytning hit,

 2. barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts,

 3. barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till åtgärden,

 4. förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av nämnden,

 5. barnet har beviljats uppehållstillstånd, om ett sådant tillstånd behövs, och

 6. placeringen sker med stöd av rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (Bryssel II-förordningen) eller med stöd av den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.

SFS 2022:956

Socialnämnden får placera ett barn i ett annat land endast om

 1. det är bäst för barnet att placeras där, särskilt med beaktande av barnets anknytning dit,

 2. barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts,

 3. barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till placeringen,

 4. socialnämnden genom en överenskommelse med den behöriga myndigheten i det land där barnet ska placeras har gjort det möjligt att följa upp placeringen, och

 5. landet har en tillfredsställande ordning i fråga om tillsyn.

SFS 2012:321

Internationella adoptioner

Ett barn med hemvist utomlands får inte utan socialnämndens medgivande tas emot av någon i syfte att adopteras. Medgivandet ska ha lämnats innan barnet lämnar det land där barnet har sin hemvist.

Ett medgivande får lämnas om sökanden är lämpad att adoptera. Om barnet är känt, ska sökandens lämplighet prövas i förhållande till det enskilda barnet och adoptionen ska även i övrigt kunna antas vara till barnets bästa.

Socialnämnden ska göra en samlad bedömning av sökandens lämplighet. Vid bedömningen ska särskilt beaktas

 • sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd,

 • sökandens personliga egenskaper och sociala nätverk,

 • sökandens ålder och hälsotillstånd, och

 • stabiliteten i relationen, om medgivande söks av makar eller sambor.

Innan ett medgivande lämnas ska sökanden ha deltagit i en av kommunen anvisad föräldrautbildning inför adoption. Om sökanden har adopterat barn från utlandet tidigare, får medgivande lämnas även om han eller hon inte har deltagit i föräldrautbildning.

SFS 2018:1281

Ett medgivande enligt 12 § upphör att gälla om inte barnet har tagits emot i sökandens vård inom tre år från det att medgivandet lämnades.

SFS 2018:1281

Den eller de som vill adoptera är skyldiga att anmäla till socialnämnden om deras omständigheter ändras mer väsentligt under den tid medgivandet gäller. Om ett barn inte har föreslagits för adoption inom två år från det att medgivandet lämnades, ska socialnämnden, om det inte är obehövligt, kontrollera om omständigheterna har ändrats.

Medgivandet ska återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Medgivandet kan återkallas även när barnet har tagits emot av den eller dem som vill adoptera, om en fortsatt vistelse hos dem inte vore förenlig med barnets bästa.

SFS 2018:1281

När ett visst barn har föreslagits för adoption, skall socialnämnden skyndsamt och senast inom två veckor från det att den eller de som vill adoptera kommit in med en anmälan om detta pröva om samtycke skall ges till att adoptionsförfarandet får fortsätta. Om det är fråga om ett adoptionsförfarande som omfattas av lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, skall därvid 3 § i den lagen tillämpas. Den tid inom vilken prövning skall ske får förlängas om det finns synnerliga skäl.

Ett medgivande enligt 12 § att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det och ett samtycke enligt 14 § till att adoptionsförfarandet får fortsätta meddelas av socialnämnden i samma kommun som enligt 2 a kap. ansvarar för att tillgodose den eller de sökandes behov av stöd och hjälp.

Den socialnämnd som lämnat samtycke enligt 14 § ska fullgöra skyldigheterna enligt 7 §.

SFS 2011:328

Om rätt för auktoriserade sammanslutningar att i vissa fall förmedla barn från utlandet för adoption finns bestämmelser i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

Föreskrifter om enskild verksamhet och anmälningsplikt

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0596

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva

 1. verksamhet i form av stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap.,

 2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 § tredje stycket,

 3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård,

 4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,

 5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn, eller

 6. hemtjänst.

Kommun och region som driver verksamhet som avses i första stycket 1–4 och 6 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan verksamheten påbörjas.

SFS 2019:909

Tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 1 § får beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.

Tillstånd får vidare endast beviljas den som genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. I fråga om en juridisk person ska prövningen sammantaget avse

 1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

 2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

 3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och

 4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Vidare krävs att sökanden i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga som anges i andra stycket 1–4 bedöms lämpliga.

Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas

Sökanden ska även ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Tillstånd får förenas med villkor av betydelse för kvaliteten och säkerheten i verksamheten

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska nytt tillstånd sökas.

Rättsfall:

Fråga om hur lämpligheten ska prövas vid ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet HFD 2022:36 I, II.

SFS 2018:1156

Den som har beviljats tillstånd enligt 1 § ska anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 2 § till Inspektionen för vård och omsorg senast en månad efter förändringen.

SFS 2018:1156

Inspektionen för vård och omsorg får ta ut en avgift för ansökningar om tillstånd enligt 1 §.

SFS 2018:1156

Bestämmelserna i 11 kap. 5 och 6 §§ gäller i tillämpliga delar i enskild verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag. Anteckningar och andra uppgifter i en personakt som tillhör en sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska bevaras och därefter gallras två år efter det att den sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna ska dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska gallras två år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde.

Den socialnämnd som beslutat om en insats som genomförs i en enskild verksamhet får träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att handlingar ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder. Detta gäller dock inte handlingar som avses i 3 a §.

SFS 2012:944

Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn som har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, stödboende eller sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket ska överlämnas för bevarande till den socialnämnd som beslutat om insatsen, när gallringsskyldigheten enligt 3 § första stycket inträder.

När gallringsskyldigheten enligt 3 § första stycket inträder ska handlingar i enskild verksamhet, av hänsyn till forskningens behov, i ett representativt urval av kommuner och i övriga kommuner i fråga om ett representativt urval av personer överlämnas för bevarande till den socialnämnd som beslutat om insatsen.

SFS 2015:982

En handling i en personakt i enskild verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag ska, om det begärs av den som akten rör, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 15 kap. 1 §.

En fråga om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg för prövning.

SFS 2012:944

Inspektionen för vård och omsorg får besluta att en personakt i enskild verksamhet som står under inspektionens tillsyn enligt denna lag ska tas om hand

 1. om verksamheten upphör,

 2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller

 3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt och det inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som har tagits om hand ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i den kommun där akterna omhändertagits. Personakterna ska bevaras i minst två år från det att de kom in till arkivmyndigheten, dock får handlingar som avses i 7 kap. 3 a § inte gallras. En myndighet som har hand om en personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för akten före omhändertagandet.

SFS 2012:944

Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som har rapporterats enligt 14 kap. 3 §, ska i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet utredas av den som bedriver verksamheten.

Rapporten samt utredningen och övrig dokumentation enligt 14 kap. 6 § ska bevaras och därefter gallras fem år efter det att den sista anteckningen gjordes.

Den socialnämnd som har beslutat om en insats som genomförs i en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, får träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att sådana handlingar som avses i andra stycket ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder.

SFS 2010:429

Avgifter

Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänster för vilka avgift har bestämts enligt 2 §.

Hänvisad författning:

Se SocialtjänstF (2001:937)6: efter denna lag.

Rättsfall:

Ang. tidigare motsv. till 1 st. R 19852:39.

Kommunen får enligt grunder som kommunen bestämmer ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader i följande fall:

 1. familjerådgivning,

 2. verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär,

 3. föräldrautbildning inför adoption,

 4. hemtjänst,

 5. dagverksamhet,

 6. bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra och tredjestyckena eller 7 § tredje stycket och som inte omfattas av 12 kap. jordabalken, och

 7. annan liknande social tjänst.

I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende finns ytterligare bestämmelser i 3–9 §§.

SFS 2018:1724

Med prisbasbelopp avses i detta kapitel prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1284

Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.

Inkomsten ska beräknas med tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5 socialförsäkringsbalken. Vid tillämpning av 102 kap. 29 § 4 balken ska dock endast sådan inkomst som avses i 97 kap. 13 § första stycket 1 medräknas. Som inkomst ska även räknas bostadsbidrag enligt 96–98 kap., särskilt bostadstillägg enligt 102 kap. 26 § och boendetillägg enligt 103 a–103 e kap. samma balk. En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten ska beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde.

I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster.

SFS 2011:1518

Den enskildes avgifter får

 1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp,

 2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp.

SFS 2017:613

Avgifterna enligt 5 § får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §.

SFS 2001:847

Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget förbehåll göras.

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av

 1. 1,4789 prisbasbelopp för ensamstående, eller

 2. 1,2066 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

SFS 2022:1034

Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket.

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket därför att

 1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,

 2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller

 3. posten tillhandahålls kostnadsfritt.

Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 17 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

SFS 2017:47

Kommunen skall ändra en avgift om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats. Avgiften får ändras utan föregående underrättelse, om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet.

En ändring av avgiften skall gälla från och med månaden efter den månad då anledning till ändring har uppkommit. En ändring av avgiften skall dock gälla från och med den månad under vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om förhållandena avser hela den månaden.

SFS 2001:847

Återkrav m.m.

Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § betalats ut obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Rättsfall:

Socialnämnd som till sökande förskotterat ett belopp i ekonomiskt bistånd för kostnader som sedan ej uppstått ansågs ej ha rätt att avräkna beloppet från sökandens försörjningsstöd HFD 2013:18.

SFS 2015:970

Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 1 §, återkräva bistånd som den enskilde har erhållit enligt 4 kap. 1 § endast om det har lämnats

 1. som förskott på en förmån eller ersättning,

 2. till den som är indragen i arbetskonflikt, eller

 3. till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar.

Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än som avses i 4 kap. 1 § får socialnämnden återkräva hjälpen, om den har getts under villkor om återbetalning.

Ett beslut som avser ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas enligt denna paragraf skall vara skriftligt. Beslutet skall innehålla uppgifter om den eller de omständigheter som enligt denna paragraf utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet skall delges den enskilde.

Rättsfall:

Äldre rätt: Jfr R 19832:98 – Återkrav kunde ej omfatta inkassokostnader R 1992:18 – I brist på övergångsbestämmelser ej rätt till återkrav av bistånd enl. äldre lag R 2003:81.

Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte återbetalar frivilligt för ekonomisk hjälp som avses i 1 eller 2 § eller för kostnader som kommunen har haft enligt 8 kap. 1 § första eller andra stycket, skall talan väckas hos förvaltningsrätten inom tre år från det kommunens kostnader uppkom. Talan väcks vid den förvaltningsrätt inom vars domkrets den enskilde är bosatt.

Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket.

SFS 2009:836

Socialnämnden får helt eller delvis efterge den ersättningsskyldighet som avses i 1 och 2 §§ och i 8 kap. 1 § första och andra styckena.

Nämndorganisation

Socialnämnden

För en socialnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725).

Rättsfall:

Till tjänsteman kunde ej delegeras att självständigt och utan nämndens beslut i det särskilda fallet föra nämndens talan i högre instans i mål enl. 2 § lagen 1980:621 (nu 4 § lagen 1990:52) R 19832:108 I och II.

SFS 2017:742

Socialnämnden skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som enligt denna lag eller annan författning ankommer på socialnämnden.

Rättsfall:

R 19832:108 anm. vid 1 §.

Socialnämnden skall hos fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och hos andra myndigheter göra de framställningar som nämnden finner påkallade.

Socialnämnden får inhämta yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen och övriga nämnder och från beredningar och tjänstemän i den egna kommunen, när det behövs för nämndens verksamhet.

Delegation

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ärenden som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap. 6, 8–8 b och 11 a–13 §§ denna lag, 4, 6 och 6 a §§, 11 § första och andra styckena, 13, 13 b och 13 c §§, 14 § tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 27, 31 b, 31 d, 31 i, 32 a, 32 b och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 11 och 13 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om samtycke vägras och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om återkrav enligt 9 kap. 1 §.

Rättsfall:

R 19832:108 anm. vid 1 §.

SFS 2022:665

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkringsbalken.

SFS 2018:1282

Bestämmelser om rätt att i vissa fall fatta beslut i socialnämndens ställe finns i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Handläggning av ärenden

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt.

SFS 2012:776

När en anmälan enligt 1 § rör barn eller unga ska socialnämnden genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras.

Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan avser.

SFS 2012:776

Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utredningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet.

Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.

Den som berörs av en sådan utredning ska, om inte särskilda skäl talar mot det, genast underrättas om att en utredning har inletts.

SFS 2012:776

När någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en plan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna (vårdplan).

En vårdplan som gäller ett barn ska revideras senast när barnet har varit placerat i två år. Vårdplanen ska vid denna tidpunkt, om det inte möter särskilda hinder, särskilt avse barnets långsiktiga boende. Därefter ska vårdplanen revideras vid behov.

För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras (genomförandeplan).

Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för.

SFS 2020:1260

Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta regionen om att ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan hälsoundersökning som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Anmärkt författning:

Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

SFS 2019:909

Socialnämnden är skyldig att slutföra en utredning enligt 2 § och fatta beslut i ärendet även om barnet byter vistelsekommun. Detsamma gäller om en utredning inletts enligt 1 § och ärendet avser vård av missbrukare. Den nya vistelsekommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som socialnämnden kan behöva för att fatta beslut i ärendet.

Första stycket gäller inte om den nya vistelsekommunen samtycker till att ta över utredningen av ärendet eller om ärendet annars flyttas över.

SFS 2003:407

Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation när en utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan beslut om insats.

En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas.

SFS 2012:776

Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation efter det att en placering med stöd av denna lag i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört.

En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas.

Bestämmelser om uppföljning när vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga upphör finns i 21 b och 21 c §§ den lagen.

SFS 2022:665

Vid en uppföljning enligt 4 a eller 4 b § får nämnden ta de kontakter som anges i 2 § första stycket och samtala med barnet i enlighet med 10 § tredje stycket.

Uppföljningen ska avslutas senast två månader från det att utredningen som gäller ett barns behov av stöd och skydd avslutats eller placeringen har upphört eller när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § första stycket.

Nämnden ska underrätta barn som fyllt 15 år och vårdnadshavare som berörs om beslutet att inleda respektive avsluta uppföljningen.

SFS 2012:776

Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.

Socialnämnden ska i alla ärenden tillämpa 26 § förvaltningslagen (2017:900).

SFS 2018:812

1) I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon enskild tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

1)

Senaste lydelse 2018:812.

 • 10 § om partsinsyn,

 • 11 och 12 §§ om åtgärder om handläggningen försenas,

 • 23 § om utredningsansvaret,

 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

 • 25 § om kommunikation,

 • 31 § om dokumentation av beslut,

 • 32 § om motivering av beslut,

 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

 • 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen tillämpas dock inte i fråga om uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om ett sådant boende som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena eller 7 § tredje stycket eller om någon annan liknande social tjänst.

Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna.

SFS 2018:1724

Den som enligt 8 § ska underrättas och ges tillfälle att yttra sig enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900) har rätt att få företräde inför nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Den som ges tillfälle att yttra sig ska underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden.

SFS 2018:812

När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

Ett barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt denna lag. Ett barn som är yngre får höras i domstol, om barnet inte kan antas ta skada av det.

Vid en sådan utredning som avses i 2 § om behov av ingripande till ett barns skydd eller stöd får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma gäller vid en utredning på socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 7 eller 8 § föräldrabalken.

Rättsfall:

R 19832:18 anm. vid 4:2.

SFS 2012:776

Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild hos Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna. Om det finns skäl för det ska dessa myndigheter och arbetslöshetskassorna på eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket.

SFS 2009:1005

Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter om enskilda hos Arbetsförmedlingen. Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket.

SFS 2008:971

Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av uppgifter om enskilda som avser inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen (1999:1229) eller återbetalning av skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket.

Anmärkt författning:

F (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enl. socialtjänstlagen (2001:453).

SFS 2011:1407

[Upphävd g. Lag (2017:590).]

SFS 2017:590

Vid delgivning med enskild i mål eller ärende enligt denna lag som avser myndighetsutövning får 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932) inte tillämpas.

SFS 2010:1972

Behandling av uppgifter

Gallring

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2003-0135

Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats av nämnden enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde.

Anmärkt författning:

Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänstenF (2001:637) i samma ämne.

SFS 2003:135

Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 § första stycket:

 1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken,

 2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om adoption,

 3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, familjehem, stödboende, sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket eller annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet.

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän barnet fyllt arton år.

Handlingar ska vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 § av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer.

SFS 2015:982

[Upphävd g. Lag (2003:135).]

SFS 2003:135

[Upphävd g. Lag (2003:135).]

Se SocialtjänstF (2001:937) 7:2 efter denna lag.

SFS 2003:135

Socialnämndens uppgiftsskyldighet m.m.

Socialnämnden skall, enligt vad regeringen närmare föreskriver, lämna ut personuppgifter till Socialstyrelsen för angelägna statistiska ändamål.

Anmärkt författning:

F (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter.

Socialnämnden skall lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter, när detta begärs för forskningsändamål och det kan ske utan risk för att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.

Socialnämnden ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgifter till denna om utbetalad ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika felaktiga utbetalningar från det allmänna eller en felaktig beskattning.

Om kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av flera nämnder ska varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs, till de övriga lämna

 1. uppgifter om att en person är aktuell i ett ärende inom socialtjänsten, och

 2. de uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av platser inom särskilda boendeformer i kommunen.

Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess enligt 26 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen(2009:400).

SFS 2011:1407

Om en domstol har dömt någon till ungdomsvård eller till ungdomstjänst, eller om ungdomstjänst har förordnats genom ett strafföreläggande som har godkänts, ska socialnämnden underrätta åklagaren, om det kan antas att det finns förutsättningar för åtgärd enligt 30 b § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 32 kap. 4 § brottsbalken.

SFS 2023:313

Om socialnämnden i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, ska nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten.

SFS 2013:633

Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21–23 §§ samma lag följer att sekretess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet.

Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § samma lag uppgifter som behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i den paragrafen. Av 10 kap. 18 a § samma lag framgår att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i brottsförebyggande syfte under vissa angivna förutsättningar. Av 10 kap. 18 b § samma lag framgår att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som rör en enskild lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i syfte att förebygga terroristbrottslighet under vissa angivna förutsättningar. Av 10 kap. 18 c § samma lag framgår dessutom att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som rör en enskild eller en närstående till den enskilde lämnas till Polismyndigheten i syfte att förebygga våld eller andra övergrepp mot en närstående under vissa angivna förutsättningar.

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas

 1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

 2. uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481), och

 3. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om att avskilja denne från högskoleutbildning eller polisprogrammet.

SFS 2021:645

Tillsyn m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0596

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över socialtjänsten och verksamheten vid hem som avses i 6 kap. 3 §.

Tillsynen över enskild verksamhet avser

 1. verksamhet för vilken det krävs tillstånd enligt 7 kap. 1 § första stycket,

 2. verksamhet som en kommun genom avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till enskild att utföra, samt

 3. annan enskild verksamhet som kommunen upphandlar tjänster från för att fullgöra skyldigheter enligt denna lag.

SFS 2012:944

Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att den verksamhet som avses i 1 § uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Föreläggande enligt 5 och 8 §§, återkallelse av tillstånd och förbud enligt 9–11 §§ får användas endast när verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av lagar och andra föreskrifter.

SFS 2009:596

Inspektionen för vård och omsorg ska inom ramen för sin tillsyn

 1. lämna råd och ge vägledning,

 2. kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,

 3. förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, och

 4. informera och ge råd till allmänheten.

SFS 2012:944

Vid tillsyn som rör barns förhållanden får barnet höras om det kan antas att barnet inte tar skada av samtalet. Barnet får höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

SFS 2009:596

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på Inspektionen för vård och omsorgs begäran lämna över handlingar och annat material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin tillsyn.

Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som bedriver verksamheten att lämna vad som begärs enligt första stycket. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

SFS 2012:944

Inspektionen för vård och omsorg eller den som myndigheten förordnar har rätt att inspektera verksamhet som står under dess tillsyn. Den som utför inspektionen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används för verksamheten. För tillträde till bostäder krävs dock att den eller de boende lämnar sitt samtycke till inspektionen. Den som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen.

SFS 2012:944

Vid sådan inspektion som anges i 6 § har den som utför inspektionen rätt att av Polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektionen ska kunna genomföras.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 7 § upphävd g. Lag 2002:437.

SFS 2014:761

Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får inspektionen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Om inspektionen finner att kraven i 7 kap. 2 § andra, tredje och fjärde styckena inte är uppfyllda i verksamhet som beviljats tillstånd, eller att en sådan förändring som avses i 7 kap. 2 a § inte har anmälts, får inspektionen förelägga den som beviljats tillståndet att avhjälpa bristen. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet eller bristen ska kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den kommun eller den region som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 7 kap. 1 § andra stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

SFS 2019:909

Om ett missförhållande enligt 8 § första stycket är allvarligt och Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande inte följts, får inspektionen besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt, får Inspektionen för vård och omsorg utan föregående föreläggande besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Ett tillstånd att bedriva verksamhet får även återkallas utan föregående föreläggande om tillståndshavaren inte uppfyller kraven i 7 kap. 2 § andra, tredje och fjärde styckena.

SFS 2018:1156

Om det finns sannolika skäl för att ett tillstånd helt eller delvis kommer att återkallas eller om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 9 §, och ett sådant beslut inte kan avvaktas, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att tills vidare helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl, får beslutets giltighet förlängas med ytterligare sex månader.

SFS 2012:944

Om underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn är av allvarligt slag, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen besluta att förbjuda fortsatt verksamhet.

SFS 2015:982

Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0429

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

 1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,

 2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,

 3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och

 4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman.

Rättsfall:

R 19852:6 – Sjukhus ansågs ha fullgjort sin skyldighet att lämna ut begärda uppgifter till socialnämnd genom intyg med sammanfattning av uppgifter ur patientjournalen R 2007:29 – Ej kränkning av art. 6.2 eller 8 i Europakonventionen att polisman i anmälan till socialnämnd uttalat att en person gjort sig skyldig till våldsbrott innan skuldfrågan hade prövats av domstol H 2013:1055 – Anmälan enl. denna § sker vid myndighetsutövning H 2014:910.

SFS 2015:982

Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan enligt 1 § ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt.

SFS 2012:776

Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 § om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta.

SFS 2012:776

Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.

SFS 2012:776

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet.

SFS 2010:429

Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten.

Rapporteringsskyldigheten fullgörs

 1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten,

 2. i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse till ledningen, och

 3. i övrigt till berörd socialnämnd.

SFS 2010:429

Den som enligt 3 § ska ta emot rapporter ska informera den som fullgör uppgifter inom respektive verksamhet om de skyldigheter som han eller hon har enligt 2 och 3 §§.

SFS 2010:429

Den som, i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, enligt 3 § ska ta emot rapporter ska informera berörd socialnämnd om de rapporter han eller hon har tagit emot.

SFS 2010:429

Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål.

SFS 2010:429

  Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Den utredning som gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmälan. Anmälan ska göras av

 1. socialnämnden,

 2. den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet, eller

 3. Statens institutionsstyrelses ledning.

Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera berörd socialnämnd om anmälan.

SFS 2012:944

Tystnadsplikt

Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Hänvisad författning:

Ang. brott mot tystnadsplikt se BrB 20:3.

Den som är eller har varit verksam inom enskild familjerådgivning får inte obehörigen röja en uppgift som en enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivningen.

I det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

SFS 2009:496

Övriga bestämmelser

[Upphävd g. Lag (2011:328).]

SFS 2011:328

[Upphävd g. Lag (2011:328).]

SFS 2011:328

Överklagande och verkställighet av beslut

Rubriken införd g. SFS2008-0965

Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

 • ansökan enligt 2 a kap. 8 §,

 • bistånd enligt 4 kap. 1 §,

 • vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,

 • förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,

 • medgivande enligt 6 kap. 6 §,

 • medgivande enligt 6 kap. 12 §,

 • återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,

 • samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller

 • avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvaltningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc.

Rättsfall:

Äldre rätt: Besvär ang. tillämpning av fastställd taxa för social hemhjälp skulle föras som kommunalbesvär R 19832:67 – Socialnämnd ej skyldig verkställa länsrätts beslut om bistånd enl. 6 § i 1980 års lag (motsv. nuv. 4:1) innan beslutet vunnit laga kraft (äldre lag) R 19832:3 – Talan mot beslut att säga upp kommunal daghemsplats skulle föras genom kommunalbesvär R 19842:29 I – Att nämnden betalat ut bistånd enl. KamR:ns dom hindrade ej prövning av nämndens talan att bistånd inte skulle utgå R 19842:33 I (plenum) – Fråga om visst beslut utgjort ett beslut enl. äldre 37 § (motsv. nuv. 9:4) R 1986:138 – Socialnämnds besked ang. umgänge med barn under tid då flyttningsförbud enl. äldre 28 § (motsv. nuv. 6:8) gällde kunde inte överklagas genom förvaltningsbesvär R 1988:89 – Socialnämnd ansågs ha besvärsrätt i mål om förbud enl. 70 § (delvis motsv. nuv. 13:6) R 1988:104 – Sedan biståndssökande avlidit ägde dödsboet ej talerätt i biståndsfrågan R 1991:24 – Ej besvärsrätt för kommunal nämnd när nämndens beslut om bistånd till underårig undanröjts av kammarrätten R 1992:24R 1996:34 (krav på prövningstillstånd när länsrätt avslagit överklagande av socialnämnds avvisningsbeslut) – Ang. krav på prövningstillstånd vid överklagande till KamR:n se vidare rättsfall vid kommunallagen (2017:725) 13:12; se även 16:5 nedan.

Skrivelse från socialförvaltning med uppmaning att sälja en bil vid äventyr att rätten till bistånd kunde komma att ifrågasättas utgjorde ett överklagbart beslut R 2007:7 – Förvaltningsdomstols avgörande i mål om ekonomiskt bistånd innebärande att den enskilde nekats stöd utgör inte något hinder mot att samma sak prövas på nytt HFD 2019:61.

SFS 2015:970

Inspektionen för vård och omsorgs beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol i ärenden om

 1. tillstånd enligt 7 kap. 1 §,

 2. omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §,

 3. föreläggande enligt 13 kap. 5 och 8 §§,

 4. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 13 kap. 911 §§, samt

 5. överflyttning av ärende enligt 2 a kap. 11 §.

I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i tillämpliga delar 6 kap. 711 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Andra beslut av Inspektionen för vård och omsorg enligt denna lag får inte överklagas.

Beslut av Socialstyrelsen enligt 16 kap. 6 § andra stycket får inte överklagas.

Beslut av Inspektionen för vård och omsorg och domstol i fråga som avses i första stycket 2, 3 och 4 gäller omedelbart.

SFS 2013:1146

  Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt. Begäran om sådan hjälp får dock göras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen(1984:387) behöver tillgripas, eller

 2. det annars finns synnerliga skäl.

SFS 2014:761

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut enligt denna lag.

Böter

Till böter döms den som

 1. bryter mot 3 kap. 3 § tredje stycket,

 2. överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats med stöd av 5 kap. 2 §,

 3. åsidosätter någon av bestämmelserna i 6 kap. 6 § första stycket eller 12 § första stycket, eller, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling, 10 §,

 4. utan tillstånd driver verksamhet som avses i 7 kap. 1 §,

 5. i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap. 9 eller 10 § fortsätter verksamheten.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 2 eller 3 får väckas endast efter medgivande av Socialstyrelsen.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 4 eller 5 får väckas endast efter medgivande av Inspektionen för vård och omsorg.

SFS 2021:738

Särskild avgift

Beträffande rubriken, se SFS2002-0437

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.

Särskild avgift ska inte åläggas om den enskilde enligt 3 § tredje stycket begärt att få senarelägga verkställandet.

Om en bosättningskommun med stöd av 2 a kap. 6 § 2 har begärt att en vistelsekommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen i fall som avses i första och andra styckena betala den särskilda avgiften enligt denna paragraf.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.

SFS 2011:328

Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor.

När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara.

Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I ringa fall skall inte någon avgift tas ut.

Rättsfall:

Särskild avgift eftergavs då kommun trots stora ansträngningar ej lyckats finna lämplig kontaktperson R 2009:12.

SFS 2006:495

Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av Inspektionen för vård och omsorg av den förvaltningsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen.

SFS 2012:944

Om en kommun efter att ha ålagts att betala särskild avgift fortfarande underlåter att tillhandahålla biståndet får ny särskild avgift enligt 6 a § första eller andra stycket dömas ut.

SFS 2006:495

Särskild avgift enligt 6 a § första stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet om biståndet eller inom två år från det att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.

Särskild avgift enligt 6 a § andra stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från det att domen om biståndet vunnit laga kraft eller inom två år från det att verkställigheten av domen avbrutits.

Om en vistelsekommun enligt 6 a § fjärde stycket ska betala den särskilda avgiften, ska första och andra styckena avse vistelsekommunen.

SFS 2011:328

Rapporteringsskyldighet

Rubriken införd g. SFS2006-0495

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Socialnämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

SFS 2017:742

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

SFS 2017:742

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.

SFS 2006:495

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 2 a kap. 6 § 2 ska skyldigheten i 6 f–6 h §§ att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg och till kommunfullmäktige avse även vistelsekommunen.

SFS 2012:944

[Upphävd g. Lag (2018:654).]

SFS 2018:654

Kommuner utanför regioner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0909

Det som sägs i denna lag om regioner ska tillämpas också på en kommun som inte tillhör någon region.

SFS 2019:909

Socialtjänsten i krig m.m.

Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om socialtjänsten enligt denna lag, om riket kommer i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i.

Bemyndiganden

Rubriken införd g. SFS2009-0596

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela sådana föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet som avser

 1. barn och unga,

 2. äldre personer,

 3. personer med funktionsnedsättning,

 4. missbrukare, och

 5. personer som anges i 5 kap. 11 och 11 a §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet vid sådana hem som avses i 6 kap. 3 §.

Hänvisad författning:

Se SocialtjänstF (2001:937)8:2 efter denna lag.

SFS 2021:645

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. villkor för tillstånd enligt 7 kap. 2 § andra, tredje och fjärde styckena, och

 2. avgift för ansökningar enligt 7 kap. 2 b §.

SFS 2018:1156

Förbud mot förvandling

Rubriken införd g. SFS2009-0596

Om ett föreläggande har förenats med vite enligt denna lag får vitet inte förvandlas till fängelse.

SFS 2009:596

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:453

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002 då socialtjänstlagen (1980:620) upphör att gälla.

2. Ett tillstånd eller ett förbud enligt den gamla lagen skall anses som ett tillstånd eller förbud enligt denna lag.

3. Ett överklagande av socialnämnds eller länsstyrelses beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag skall prövas enligt bestämmelserna i den gamla lagen.

4. En ansökan om tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § som gjorts före denna lags ikraftträdande, men som gäller tid efter d. 1 jan. 2002 skall prövas i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

SFS 2001:847

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003 i fråga om 8 kap. 4 § och i övrigt d. 1 juli 2002.

2. I fråga om beslut enligt 8 kap. 2 § som meddelats före ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas med avseende på tiden efter ikraftträdandet.

3. Ett överklagande av ett beslut enligt 8 kap. 2 § som fattats före d. 1 juli 2002 skall prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del det avser tid före ikraftträdandet. För den del av beslutet som avser tid efter ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de nya bestämmelserna.

SFS 2002:378

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:437

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

2. Äldre bestämmelser gäller när fråga är om dröjsmål med verkställighet av avgöranden som meddelats före lagens ikraftträdande.

SFS 2002:1039

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:135

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:199

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:407

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:737

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 12 kap. 10 § andra stycket har begärt uppgifter från socialtjänsten, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.

SFS 2003:1215

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:770

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. Äldre föreskrifter skall gälla i ärenden där ansökan om medgivande har kommit in till socialnämnden före d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:851

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005. Bestämmelserna i 2 kap. 6 § andra stycket tillämpas även på verksamhet som har bedrivits före ikraftträdandet.

SFS 2005:126

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:452

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2006:463

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:495

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

2. I fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns gynnande beslut får enbart tid från och med lagens ikraftträdande beaktas vid bedömningen av om skälig tid överskridits. Detsamma gäller i fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns gynnande beslut eller en domstols gynnande avgörande, om verkställigheten av beslutet eller domen avbrutits.

SFS 2006:735

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:860

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2006.

SFS 2006:901

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007 utom i fråga om 5 kap. 1 c § som träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2006:936

Denna lag träder i kraft d. 15 nov. 2006.

SFS 2007:174

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2007:225

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2007:409

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2007:1315

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2008.

2. Gallring med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 3 § i sin nya lydelse får göras tidigast d. 1 april 2010.

3. Bestämmelserna i 7 kap. 3 a § tillämpas inte om sista anteckningen i handlingarna har gjorts före ikraftträdandet av denna lag.

SFS 2007:1429

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

2. Bestämmelsen gäller endast inkomster som intjänats efter d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:79

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:329

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:939

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2008:965

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2008:971

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2008:1424

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:496

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2009:549

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2009:596

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009 i fråga om rubriken till 3 kap. och i fråga om 3 kap. 3 § och 11 kap. 11 b § samt i övrigt d. 1 jan. 2010.

2. Ansökningar om tillstånd enligt 7 kap. 1 § och ansökningar om överflyttning av ärenden enligt 16 kap. 1 § som inte har prövats slutligt vid ikraftträdandet ska överlämnas för handläggning hos Socialstyrelsen. Detsamma gäller icke avslutade tillsynsärenden, ärenden som har överlämnats till länsstyrelsen för prövning av utlämnande av handlingar i en personakt, ärenden där länsstyrelsen har omhändertagit en personakt och ärenden där länsstyrelsen har ansökt om särskild avgift.

3. Rapporter om icke verkställda nämndbeslut enligt 16 kap. 6 f § som inkommit till länsstyrelsen före d. 1 jan. 2010 ska överföras till Socialstyrelsen. Detsamma gäller anmälningar om verkställda beslut enligt 16 kap. 6 g §.

4. Tillstånd att bedriva enskild verksamhet som har meddelats av länsstyrelsen före ikraftträdandet ska gälla som tillstånd som har meddelats av Socialstyrelsen.

5. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 1 § tredje stycket och som har påbörjats före d. 1 jan. 2010 ska, i de fall verksamheten inte tidigare har anmälts till länsstyrelsen, anmälas till Socialstyrelsen senast d. 31 dec. 2010. Anmälningar som har gjorts till länsstyrelsen före d. 1 jan. 2010 ska överföras till Socialstyrelsen.

SFS 2009:726

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2009:836

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2009:981

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2009:1005

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2009:1233

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:52

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2010.

SFS 2010:204

1. Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid handläggning av ärenden om ekonomisk ersättning till enskild som får ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

SFS 2010:250

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2010.

SFS 2010:427

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:429

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.

SFS 2010:741

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2010.

SFS 2010:1284

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1972

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före d. 1 april 2011.

SFS 2011:328

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

2. En kommun är skyldig att slutföra en utredning och fatta beslut i ett ärende som inkommit till kommunen före ikraftträdandet, om inte kommunen och en annan kommun som är ansvarig för ärendet enligt de nya föreskrifterna kommer överens om överflyttning av ärendet och den enskilde samtycker till det.

3. En kommun som beviljat insatser före ikraftträdandet ska behålla ansvaret för insatserna till dess att kommunen och en annan kommun som är ansvarig för ärendet enligt de nya föreskrifterna kommer överens om överflyttning av ärendet och den enskilde samtycker till det.

4. Föreskrifterna i 2 a kap. 6 och 7 §§ ska inte tillämpas i ärenden där beslut meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2011:1407

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2011:1518

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:132

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2012.

SFS 2012:321

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

SFS 2012:597

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2012.

SFS 2012:776

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2012:803

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2012:944

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2013.

2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

3. För gärningar som avses i 16 kap. 6 § första stycket 3 och 4 och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 7 kap. 1 § och 13 kap. 9 och 10 §§ i sin äldre lydelse.

SFS 2013:273

(Utkom d. 21 maj 2013.)

SFS 2013:303

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2013:421

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

2. Den nya bestämmelsen i 4 kap. 1 b § tillämpas inte på inkomster som har intjänats före utgången av juni 2013.

SFS 2013:633

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2013:1000

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2013:1146

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014.

2. En handläggare som före d. 1 juli 2014 anställts för att utföra de uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § andra stycket är till och med d. 30 juni 2022 behörig att utföra de angivna uppgifterna.

SFS 2014:468

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2014:579

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:761

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:85

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2015:967

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2015:970

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en ansökan om ersättning för kostnader för barns fritidsaktiviteter som har kommit in före ikraftträdandet

SFS 2015:982

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:147

Denna lag träder i kraft d. 15 april 2016.

SFS 2016:654

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2016:686

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2016.

SFS 2016:1302

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2017:47

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:210

1. Denna lag träder i kraft d. 15 april 2017.

2. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som vid ikraftträdandet bedriver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § första stycket 1–4 och som omfattas av undantaget från tillståndsplikt i andra stycket samma paragraf i sin äldre lydelse, eller sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § första stycket 5, får fortsätta att bedriva verksamheten efter ikraftträdandet under förutsättning att ansökan om tillstånd ges in senast d. 1 april 2018. Sådan verksamhet får dock bedrivas utan tillstånd längst till dess att tillståndsmyndigheten har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.

SFS 2017:590

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden om ersättning som har beslutats enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

SFS 2017:613

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2017:742

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

SFS 2017:809

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:347

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2018.

SFS 2018:573

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:654

(Publicerad d. 7 juni 2018.)

SFS 2018:669

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:690

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2018:812

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1156

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Den som påbörjat hemtjänstverksamhet före ikraftträdandet ska senast d. 1 mars 2019 ansöka om tillstånd enligt denna lag för att få fortsätta bedriva verksamheten. Påbörjad verksamhet utan tillstånd får endast fortsätta fram till dess att slutligt beslut i tillståndsärendet fått laga kraft.

SFS 2018:1281

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2018.

SFS 2018:1282

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2018:1369

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2018:1724

Denna lag träder i kraft d. 2 april 2019.

SFS 2018:1894

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:312

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2019:473

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2019.

SFS 2019:909

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:353

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2020.

SFS 2020:574

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2020.

SFS 2020:1260

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2021.

SFS 2021:159

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2021.

SFS 2021:531

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2022.

SFS 2021:645

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2021.

SFS 2021:738
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2023.

 2. Den som vid ikraftträdandet är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska ska även i fortsättningen få använda titeln trots att han eller hon inte har fått bevis enligt 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) om rätt att använda den, dock längst fram till och med d. 30 juni 2033.

SFS 2021:1314

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2022.

SFS 2022:388
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2023 i fråga om 3 kap. 3 d § och i övrigt d. 1 juli 2022.

 2. Den som vid ikraftträdandet av 3 kap. 3 d § är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska får utses att vara fast omsorgskontakt, trots att han eller hon inte har fått bevis enligt 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) om rätt att använda yrkestiteln undersköterska, dock längst fram till och med d. 30 juni 2033.

SFS 2022:665

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2022.

SFS 2022:935

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2022.

SFS 2022:956

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2022.

SFS 2022:1034
 1. Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2022.

 2. Lagen ska dock tillämpas för tid fr.o.m. d. 1 aug. 2022.

SFS 2023:292

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2023.

SFS 2023:313

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2023.