Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:1756) om vissa gränsarbetares rätt till tillfällig föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Denna förordning upphör enligt F (2011:1014) att gälla vid utgången av oktober 2011.

Utfärdad: 1994-12-20

En förälder som är bosatt i Danmark, Finland eller Norge har för vård av barn som är bosatt med föräldern i något av dessa länder rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 § första-tredje styckena, 10 a och 11 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring under förutsättning

  1. att han eller hon på grund av förvärvsarbete i Sverige skall omfattas av svensk lagstiftning om social trygghet enligt vad som följer av

    1. förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, eller

    2. av den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet, och

  2. att han eller hon enligt artikel 1. b i förordning (EEG) nr 1408/71 är att anse som gränsarbetare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1756

Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. (Utkom 29 dec. 1994.)

SFS 2011:1014

(Utkom d. 20 sept. 2011.)