Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

72/279/EEG: Rådets beslut av den 31 juli 1972 om inrättandet av en ständig kommitté för jordbrukstatistikEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 179 , 07/08/1972 s. 0001 - 0001

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 4 s. 0235

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1972(III) s. 0797

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 4 s. 0235

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1972(III) s. 0838

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 8 s. 0100

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 6 s. 0060

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 6 s. 0060RÅDETS BESLUT av den 31 juli 1972 om inrättandet av en ständig kommitté för jordbruksstatistik(72/279/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av förslaget till rådsbeslut som framlagts av kommissionen, och

med beaktande av följande:

För att underlätta genomförandet av de bestämmelser som rådet antagit om jordbruksstatistik finns det i dem en bestämmelse om ett förfarande för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen. För att åstadkomma detta samarbete bör en kommitté tillsättas för genomförandet av de förpliktelser som den åläggs genom dessa bestämmelser.

Det är önskvärt att kommittén behandlar andra frågor som uppstår i samband med dessa bestämmelser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En ständig kommitté för jordbruksstatistik (nedan kallad "kommittén") inrättas härmed. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Artikel 2

Kommittén skall fullgöra de förpliktelser som ålagts den genom de bestämmelser på jordbruksstatistikens område som antagits av rådet i de fall och på de villkor som föreskrivs i bestämmelserna. Dessutom får kommittén överlägga om andra ärenden som uppkommer i samband med dessa bestämmelser och som hänskjuts till kommittén av ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Artikel 3

Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 1972.

På rådets vägnar

T. WESTERTERP

Ordförande