Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31972L0280.pdf

31972L0280

Rådets direktiv 72/280/EEG av den 31 juli 1972 om de statistiska undersökningar som medlemsstaterna skall genomföra av mjölk och mjölkprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 179 , 07/08/1972 s. 0002 - 0004

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 4 s. 0236

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1972(III) s. 0798

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 4 s. 0236

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1972(III) s. 0839

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 8 s. 0101

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 6 s. 0061

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 6 s. 0061RÅDETS DIREKTIV av den 31 juli 1972 om de statistiska undersökningar som medlemsstaterna skall genomföra av mjölk och mjölkprodukter (72/280/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 209 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

med beaktande av följande:

För att kunna utföra sina åligganden enligt fördraget och enligt gemenskapsreglerna om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter behöver kommissionen exakt information om produktion och konsumtion av mjölk och regelbunden, noggrann och kortfristig information om leveranserna av mjölk till företag eller anläggningar som behandlar eller förädlar mjölk och om produktionen av mjölkprodukter i gemenskapens medlemsländer.

Den information som medlemsstaterna för närvarande har tillgång till är otillräcklig för att ge en noggrann, enhetlig och kortfristig bild av marknaden.

Undersökningar av produktion och användning av mjölk hos lantbrukaren bör göras enligt enhetliga kriterier och mera i detalj, och månatliga undersökningar bör göras i alla medlemsstater hos de företag och anläggningar som behandlar mjölk.

För att få jämförbara resultat bör gemensamma kriterier fastställas för undersökningens omfattning, vilka faktorer som skall registreras och vilken undersökningsmetodik som skall användas.

Resultaten av sådana undersökningar kan inte effektivt utnyttjas på gemenskapsnivå om de inte är tillgängliga vid samma tipunkt.

För att kommissionen snabbt skall få tillgång till aktuell information bör förutom de månatliga rapporterna information lämnas veckovis om kvantiteterna av smör och torrmjölk framställd ur skummjölk.

Det bör fastslås att tillämpningen av reglerna i detta direktiv i enlighet med ett gemenskapsförfarande får ske genom övergångsåtgärder intill utgången av 1973 och att vissa regioner inte behöver lämna rapporter veckovis.

För att ge kommissionen en helhetsbild av utvecklingen i mejerinäringen måste detaljerade årliga skattningar av användningen av mjölk göras enligt enhetliga kriterier.

Med några års mellanrum behövs en översyn i vissa hänseenden av strukturen hos de företag och anläggningar som behandlar mjölk.

För att kontinuerligt anpassa statistiken till de ekonomiska förutsättningarna måste både förteckningen över de produkter som skall studeras och de tabeller som skall upprättas årligen ses över och vid behov revideras.

Det förfarande som skall följas av Ständiga kommittén för lantbruksstatistik som inrättades[?] genom rådets beslut(1) av den 31 juli 1972 bör fastställas, så att samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen vid tillämpningen av detta direktiv blir så effektivt som möjligt.

Gemenskapens bidrag till de kostnader som medlemsstaterna under de första tre åren ådrar sig vid genomförande av de undersökningar som detta direktiv avser bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Varje medlemsstat skall

a) genomföra statistiska undersökningar rörande de grupper som närmare anges i artikel 2 med avseende på de uppgifter som närmare anges i artikel 4 och lämna kommissionen en redogörelse för resultatet varje vecka, månad, år och treårsperiod.

b) genomföra en årlig undersökning av produktion och användning av mjölk i lantbruket.

2. Undersökningarna skall genomföras första gången i januari 1973, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 4.4.

Om det vållar väsentliga svårigheter att genomföra detta direktiv till stadgad dag skall provisoriska åtgärder vidtas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 7; sådana åtgärder får inte gälla längre än till den 31 december 1973.

Artikel 2

De undersökningar som avses i artikel 1.1 a skall omfatta följande:

1. De företag och anläggningar vilkas verksamheter hör till grupp 413 "Mejerinäring" i NACE. Lantbrukskooperativ skall anses tillhöra denna grupp.

2. Lantbruk vilka har teknisk utrustning för bearbetning som är jämförlig med den som brukas hos sådana företag och anläggningar som avses i punkt 1 och vilka behandlar den mjölk de producerar och levererar eller säljer bearbetade produkter till andra. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 7 skall det bestämmas

a) vilken typ av lantbruk som med hänsyn till storleken skall beaktas,

b) vilken information som skall lämnas om dessa lantbruk.

3. Företag eller organ som samlar in mjölk eller grädde för att leverera produkterna vidare helt eller delvis i oförädlat skick till företag av de kategorier som avses i punkt 1. Medlemsstaterna skall vidta alla erforderliga åtgärder för att förebygga att resultaten dubbelräknas.

Artikel 3

1. I detta direktiv avses med mjölk mjölk från ko, får, get och buffel. De undersökningar av produktionen per vecka och månad som föreskrivs i artikel 4.1 och 4.2 skall dock omfatta enbart komjölk.

2. Förteckningen över mjölkprodukter som omfattas av undersökningen skall fastställas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 7 på grundval av varuförteckningen i förordning (EEG) nr 804/68(2) om de framställs i sådana företag och anläggningar som avses i artikel 2. Denna förteckning får ändras enligt samma förfarande.

3. Standarddefinitioner för de viktenheter som skall användas för de olika produkterna när resultaten redovisas skall utformas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 7.

Artikel 4

De undersökningar som avses i artikel 1.1 a måste utformas så att åtminstone den information som nämns i 1 4 nedan kan lämnas. Frågeformulären måste utformas så, att dubbelräkning undviks.

Informationen skall ge besked om följande:

1. Varje vecka:

Producerade kvantiteter av smör och torrmjölk framställd ur skummjölk.

2. Varje månad:

a) Kvantiteten av och fetthalten i insamlad mjölk och grädde.

b) Kvantiteten av färska mjölkprodukter behandlade och klara för leverans till konsumenterna.

c) Kvantiteten av andra bearbetade mjölkprodukter.

3. Årligen:

a) Kvantiteten av och fetthalten i insamlad mjölk och grädde. Uppgift måste lämnas separat för vart och ett av de geografiska områden som anges nedan och hänföra sig till de anläggningar som har inrättats där:

Tyskland: Bundesländer

Frankrike: régions de programme

Italien: regioni

Nederländerna: -

Belgien: -

Luxemburg: -

b) Kvantiteten av färska mjölkprodukter behandlade och klara för leverans till konsument jämte andra bearbetade mjölkprodukter, fördelade på produktvariant.

c) Totalskattning av användningen av helmjölk, skummjölk och fetter som råvara. Användningen omfattar produktion av mjölkprodukter, återleverans till producenter och annan användning. Medlemsstater som lägger schablonavkastningar till grund för dessa skattningar får fortsätta med det förfarandet. Schablonerna måste med jämna mellanrum kontrolleras.

4. Vart tredje år:

Antalet undersökningsenheter enligt artikel 2, ordnade efter storlek. De första rapport som skall framställas skall avse situationen den 31 december 1973.

Artikel 5

1. Utan att det påverkar tillämpningen av andra stycket skall de undersökningar som avses i artikel 1.1 a genomföras mycket grundligt.

Medlemsstaterna får inskränka veckorapporterna enligt artikel 4.1 till ett representativt urval av företag och anläggningar.

Dessutom får det enligt det förfarande som stadgas i artikel 7 beslutas att bestämmelserna rörande de undersökningar som skall företas varje vecka inte behöver tillämpas under vissa övergångsperioder i sådana regioner inom gemenskapen där rapportering veckovis inte sker den dag då detta direktiv träder i kraft.

När så erfordras får det enligt samma förfarande beslutas att bestämmelserna rörande de undersökningar som skall företas varje vecka inte behöver tillämpas i vissa regioner inom gemenskapen.

2. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som erfordras för att åstadkomma täckande och tillräckligt noggranna resultat. De skall lämna till kommissionen all information som gör det möjligt att fastställa noggrannheten hos resultaten.

Artikel 6

1. Statistiska tabeller skall utarbetas enligt det förfarande som stadgas i artikel 7.

Dessa tabeller får ändras enligt samma förfarande en gång om året och senast åtta månader före nästa kalenderårs ingång.

2. Medlemsstaterna skall överlämna till kommissionen, snarast möjligt efter det att uppgifterna har sammanfattats och senast

a) tio dagar efter uppgiftsveckans utgång, de veckoresultat som avses i artikel 4.1,

b) fyrtiofem dagar efter uppgiftsmånadens utgång, de månadsresultat som avses i artikel 4.2,

c) i april året efter uppgiftsåret,

- de årsresultat som avses i artikel 4.3 a och b,

- resultaten av de undersökningar som avses i artikel 1.1 b,

d) i juni året efter uppgiftsåret, de årsresultat som avses i artikel 4.3 c,

e) i september året efter uppgiftsdagen, de resultat som avses i artikel 4.4.

3. Kommissionen skall sammanställa de uppgifter som medlemsstaterna har överlämnat och underrätta dessa om samtliga resultat.

Artikel 7

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till Ständiga kommittén för lantbruksstatistik som inrättats genom rådets beslut av den 31 juli 1972 (nedan kallad "kommittén"), antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av tolv röster varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 8

De utgifter som medlemsstaterna ådrar sig vid utförandet av undersökningarna under åren 1973, 1974 och 1975 skall täckas med medel som avsatts för detta ändamål i Europeiska gemenskapernas budget.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 1972.

På rådets vägnar

T. WESTERTERP

Ordförande

(1) EGT nr L 179, 7.8.1972, s. 1.

(2) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.