Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31975R2782.pdf

31975R2782

Rådets förordning (EEG) nr 2782/75 av den 29 oktober 1975 om produktion och saluföring av ägg för kläckning och av gårdsuppfödda kycklingarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 282 , 01/11/1975 s. 0100 - 0103

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0232

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 14 s. 0090

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0232

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 9 s. 0170

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 9 s. 0170RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2782/75 av den 29 oktober 1975 om produktion och saluföring av ägg för kläckning och av gårdsuppfödda kycklingar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75(1) av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg, särskilt artikel 2 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75(2) av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött, särskilt artikel 2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I förordningarna (EEG) nr 2771/75 och (EEG) nr 2777/75 anges de åtgärder som får vidtas för att underlätta anpassningen av utbudet till efterfrågan för att uppnå de mål beträffande fjäderfä som fastställs i artikel 39 i fördraget.

Dessa åtgärder omfattar särskilt sådana åtgärder som är avsedda att underlätta upprättandet av kort- och långtidsprognoser som grundas på kännedom om vilka produktionsmedel som används och om handelsnormer som kan avse förpackning, transport och märkning.

Med exakta kunskaper om antalet ruvade ägg och kläckta kycklingar, klassificerade efter art, kategori och typ av fjäderfä, är det möjligt att förutse utvecklingen av marknaden för fjäderfäprodukter. I detta syfte bör möjligheter ges för insamling av statistik om besättningar av fjäderfä för avel och fortplantning.

För att utvecklingen på marknaden skall kunna förutses så exakt och i så god tid som möjligt bör uppgifter om ruvade ägg, kläckta kycklingar och saluförda kycklingar insamlas regelbundet.

Vidare är det nödvändigt att märka kläckägg som producerats inom gemenskapen för att dessa skall kunna särskiljas från de ägg som avses i rådets förordning (EEG) nr 2772/75(4) av den 29 oktober 1975 om handelsnormer för ägg. Denna märkning måste därför utföras inom gemenskapen genom individuell märkning av kläckägg. Det bör dock föreskrivas att märkningen skall kunna utföras enligt särskilda förpackningsbestämmelser i de medlemsstater som tillåter detta. Den sistnämnda möjligheten bör dock inte leda till att ägg som sorterats ut ur ruvmaskinen saluförs utan särskild märkning.

Slusspriser och importavgifter för kläckägg skiljer sig från dem för övriga ägg. Det är nödvändigt att möjliggöra en tydlig åtskillnad mellan dessa produkter genom märkning av kläckägg.

Detta gäller även export, i synnerhet med tanke på möjligheterna till beviljande av exportbidrag. I möjligaste mån måste dock hänsyn tas till de eventuella märkningsbestämmelser som kan finnas i tredje länder för att undvika störningar i handeln med dessa länder.

Saluföring av produkterna och kontroll av att bestämmelserna i denna förordning efterlevs kan underlättas om varje anläggning tilldelas ett registreringsnummer som stämplas på kläckäggen eller på förpackningarna för kläckägg eller kycklingar.

Med avseende på såväl saluförande som kontroll är det nödvändigt att särskilt uppgifter om arten av kycklingar eller kläckägg i partiet och om dessas ursprung kan återfinnas i de medföljande dokumenten. Förpackningen måste därför vara försedd med vissa av dessa uppgifter.

De aktuella anläggningarna måste kunna lita på att de individuella uppgifter som berör dem är anonymitetsskyddade och att sekretess gäller för statistikuppgifter.

De anläggningar som på grund av sin ringa kommersiella betydelse inte märkbart påverkar övergripande statistiska resultat eller marknadsutvecklingen bör undantas från plikten att följa denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. kläckägg: fjäderfäägg enligt undernummer 04.05 A I a i den gemensamma tulltaxan avsedda för produktion av kycklingar, klassificerade efter art, kategori och typ, och märkta enligt denna förordning.

2. kycklingar: levande fjäderfä enligt undernummer 01.05 A i den gemensamma tulltaxan vilka väger högst 185 gram och tillhör följande kategorier:

a) Brukskycklingar: kycklingar som tillhör någon av följande typer:

i) Slaktkycklingar: kycklingar som är avsedda att gödas och slaktas innan de uppnår könsmogen ålder.

ii) Värphönskycklingar: kycklingar som är avsedda att uppfödas för produktion av konsumtionsägg.

iii) Kombinationskycklingar: kycklingar som är avsedda för äggproduktion eller slakt.

b) Fortplantningskycklingar: kycklingar som skall användas för produktion av brukskycklingar.

c) Avelskycklingar: kycklingar som skall användas för produktion av fortplantningskycklingar.

3. anläggning: anläggning eller del av anläggning för vart och ett av följande verksamhetsområden:

a) Primäravelsanläggning: anläggning för produktion av kläckägg som skall användas för produktion av kycklingar för avel och fortplantning eller brukskycklingar.

b) Avelsanläggning: anläggning för produktion av kläckägg som skall användas för produktion av brukskycklingar.

c) Kläckeri: anläggning för ruvning och kläckning av ägg samt leverans av kycklingar.

4. kapacitet: det högsta antalet kläckägg som kan placeras samtidigt i ruvmaskinen exklusive kläckmaskinen.

Artikel 2

1. Saluförande och transport av kläckägg och kycklingar samt ruvning av kläckägg skall tillåtas inom gemenskapens territorium i förvärvssyfte endast om bestämmelserna i denna förordning iakttas.

2. Primäravels- och avelsanläggningar med färre än 100 djur och kläckerier med en kapacitet på mindre än 1 000 kläckägg är inte skyldiga att iaktta denna förordning.

Artikel 3

Varje anläggning skall på egen begäran registreras av den behöriga myndighet som utsetts av medlemsstaten och skall tilldelas ett registreringsnummer.

Registreringsnumret kan fråntas de anläggningar som inte följer bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 4

Senast tre månader efter den dag då denna förordning träder i kraft skall varje medlemsstat till övriga medlemsstater och kommissionen överlämna en förteckning över anläggningar inom medlemsstatens eget territorium i vilken registreringsnummer, namn och adress för varje anläggning skall anges. Varje ändring av förteckningen skall sändas till övriga medlemsstater och kommissionen i början av varje kvartal.

Artikel 5

1. Kläckägg skall märkas individuellt. Märkningen skall utföras vid produktionsanläggningen som skall stämpla sitt registreringsnummer på kläckäggen.

2. Medlemsstaterna får dock tillåta att kläckägg märks med en tejp som fästs på förpackningen på sådant sätt att den efter förpackningens öppnande blir obrukbar. Tejpen skall åtminstone vara försedd med uppgifter om den fjäderfäart från vilken äggen härstammar samt produktionsanläggningens registreringsnummer.

Den medlemsstat som tillämpar detta förfarande skall underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om detta samt sända dem de bestämmelser som fastställts för detta ändamål.

Kläckägg som är märkta på detta sätt får endast transporteras, saluföras eller placeras i ruvmaskin i de medlemsstater som tillämpar detta förfarande.

3. Kläckägg skall transporteras i helt rena förpackningar som uteslutande innehåller kläckägg av samma art, kategori och typ av fjäderfä från en och samma anläggning och är märkta med åtminstone följande ord: "eggs for hatching", "Bruteier", "oeufs à couver", "uova da cova", "broedeiren" eller "rugeæg".

4. Kläckägg som är avsedda för export och deras förpackningar får märkas med andra uppgifter än dem som anges i denna förordning om så är nödvändigt för att följa gällande bestämmelser i vissa importerande tredje länder, under förutsättning att sådana uppgifter inte riskerar att förväxlas med dem som anges i denna förordning, eller i förordning (EEG) nr 2772/75 och dess tillämpningsförordningar.

Artikel 6

Kläckägg från tredje land får endast importeras om de med minst 3 mm höga bokstäver är märkta med ursprungsland och de tryckta orden "hatching", "Brutei", "à couver", "cova", "brodei" eller "rugeæg". Förpackningarna skall uteslutande innehålla kläckägg av samma art, kategori och typ av fjäderfä från samma ursprungsland och avsändare, och skall vara försedda med åtminstone följande uppgifter:

a) Samma uppgifter som står på äggen.

b) Den fjäderfäart som äggen kommer ifrån.

c) Avsändarens namn eller firmanamn och adress.

Artikel 7

Varje kläckeri skall föra ett eller flera register där följande uppgifter skall införas, indelade efter art, kategori (avels-, fortplantnings- eller bruksdjur) och typ (slakt kycklingar, värphönskycklingar eller kombinationskycklingar):

a) Det datum när äggen placeras i ruvmaskinen, antalet ruvade ägg, registreringsnumret på den anläggning som producerat kläckäggen samt antalet omärkta ägg som tas ur ruvmaskinen.

b) Datum för kläckning, antalet kläckta kycklingar och det antal kycklingar som avses tas i bruk.

Artikel 8

De kläckägg som inte märks före ruvning och som sedan tas ur ruvmaskinen skall förstöras eller skall, om de saluförs som industriägg enligt artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 2772/75, vara försedda med ett kännemärke som skall fastställas.

Artikel 9

1. En gång i månaden skall varje kläckeri lämna medlemsstatens behöriga myndighet uppgifter om antalet ägg som placerats i ruvmaskinen, antalet kläckta kycklingar och antalet kycklingar som skall tas i bruk, indelade efter art, kategori och typ.

2. Vid behov skall statistiska uppgifter om besättningar av djur för avel och fortplantning begäras från andra anläggningar än de som avses i punkt 1, enligt de regler och villkor som antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2777/75.

Artikel 10

1. Så snart de uppgifter som avses i artikel 9 inkommit och analyserats skall medlemsstaterna lämna kommissionen en månadssammanställning baserad på uppgifterna från föregående månad.

Av sammanställningen skall även framgå hur många kycklingar som exporterats och importerats under sagda månad, indelade efter art, kategori och typ av fjäderfä.

2. Kommissionen skall samla in och använda denna sammanställda information samt underrätta medlemsstaterna om den.

Artikel 11

1. Kycklingarna skall förpackas efter art, typ och kategori av fjäderfä.

2. Lådorna skall uteslutande innehålla kycklingar från ett och samma kläckeri, och skall vara försedda med åtminstone kläckeriets registreringsnummer.

Artikel 12

Kycklingar som härstammar från tredje land får importeras endast om de grupperas enligt artikel 11.1. Lådorna skall uteslutande innehålla kycklingar från samma ursprungsland och avsändare, och skall vara försedda med åtminstone följande uppgifter:

a) Ursprungslandets namn.

b) Den fjäderfäart som kycklingarna tillhör.

c) Avsändarens namn eller firmanamn och adress.

Artikel 13

1. Ett medföljande dokument skall utfärdas för varje parti kläckägg eller kycklingar och skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) Anläggningens namn eller firmanamn, adress och registreringsnummer.

b) Antalet kläckägg eller kycklingar indelade efter art, kategori och typ av fjäderfä.

c) Avsändningsdatum.

d) Mottagarens namn och adress.

2. Beträffande partier av kläckägg eller kycklingar som importeras från tredje land, skall anläggningens registreringsnummer ersättas med ursprungslandets namn.

Artikel 14

De uppgifter som krävs enligt denna förordning skall vara läsligt skrivna.

Dessa uppgifter samt medföljande dokument skall vara skrivna på minst ett av gemenskapens språk.

Artikel 15

Exportförpackningar får förses med andra uppgifter än dem som anges i denna förordning om så behövs för att de föreskrifter som gäller i vissa importerande tredje länder skall kunna följas, och under förutsättning att uppgifterna inte riskerar att förväxlas.

Artikel 16

Myndigheter som utsetts av varje medlemsstat skall kontrollera att bestämmelserna i denna förordning efterlevs. En förteckning över dessa myndigheter skall lämnas till övriga medlemsstater och kommissionen senast en månad före den dag då denna förordning träder i kraft. Alla ändringar i denna förteckning skall tillställas övriga medlemsstater och kommissionen.

Artikel 17

Tillämpningsföreskrifter till denna förordning skall antas antingen enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2771/75 eller det som föreskrivs i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2777/75.

Artikel 18

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att anonymitet och sekretess skall säkerställas beträffande de uppgifter som inlämnas vid tillämpning av artikel 9.

2. De uppgifter som införs i registren får endast användas av de myndigheter som ansvarar för tillämpning av denna förordning.

Artikel 19

1. Rådets förordning (EEG) nr 1349/72(5) av den 27 juni 1972 om produktion och saluförande av kläckägg och kycklingar av fjäderfä, ändrad genom förordning (EEG) nr 225/73(6), upphör att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som upphävs i punkt 1 skall betraktas som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 20

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1975.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1975.

På rådets vägnar

G. MARCORA

Ordförande

(1) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.

(2) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 77.

(3) EGT nr C 128, 9.6.1975, s. 39.

(4) EGT nr L 282, 1.11.75, s. 56.

(5) EGT nr L 148, 30.6.1972, s. 7.

(6) EGT nr L 27, 1.2.1973, s. 16.