Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31976L0625.pdf

31976L0625

Rådets direktiv 76/625/EEG av den 20 juli 1976 om de statistiska undersökningar som medlemsstaterna skall genomföra för att bestämma produktionskapaciteten för odlingar med vissa slag av fruktträdEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 218 , 11/08/1976 s. 0010 - 0014

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0179

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 16 s. 0065

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0179

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 10 s. 0227

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 10 s. 0227RÅDETS DIREKTIV av den 20 juli 1976 om de statistiska undersökningar som medlemsstaterna skall genomföra för att bestämma produktionskapaciteten för odlingar med vissa slag av fruktträd (76/625/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

För att genomföra den arbetsuppgift som ålagts kommissionen enligt fördraget och gemenskapens bestämmelser om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker, behöver kommissionen vara väl underrättad om produktionskapaciteten för odlingar med vissa slag av fruktträd inom gemenskapen och ha tillgång till prognoser på medellång sikt för produktion och utbud på marknaderna.

Statistiska undersökningar av fruktodlingar utförs för närvarande endast av några medlemsländer. Dessa undersökningar ger inte exakta, enhetliga och samordnade uppgifter om produktionen och utbudet av frukt på marknaderna. Prognoser på medellång sikt för produktion och utbud på marknaderna utförs för närvarande endast av några medlemsstater.

Det är därför lämpligt att utföra statistiska undersökningar av fruktodlingar av samma slag samtidigt i samtliga medlemsländer i enlighet med samma kriterier och med tillfredsställande jämförbarhet. Nyplanteringar når full avkastning först efter ett visst antal år. Undersökningarna bör därför upprepas vart femte år för att tillförlitlig statistik skall kunna erhållas om produktionskapaciteten med beaktande av de fruktträd som ännu inte är produktiva.

I princip bör undersökningarna begränsas till företag där en areal av minst 1 500 kvadratmeter är planterad med äppel-, päron-, persiko- eller apelsinträd för produktion av frukt till försäljning. Fruktträdgårdar med en areal som är mindre än 1 500 kvadratmeter får utelämnas på grund av deras försumbara effekt på utbudet på marknaden.

Enhetliga statistiska undersökningar bör utföras i varje medlemsstat av de viktigaste sorterna av varje fruktslag, varvid det samtidigt skall eftersträvas att göra underindelningar efter sorter som är så fullständiga som det krävs.

Då de årliga beräkningarna av produktionskapaciteten skall bygga på resultaten av dessa undersökningar, skall uppgifter om trädens ålder och planteringstäthet också inhämtas. Dessa resultat skall meddelas kommissionen snabbast möjligt.

Utarbetandet av prognoser på medellång sikt kräver att medlemsstaterna varje år beräknar och meddelar kommissionen vilken fruktträdsareal som har röjts. Kommissionen skall också varje år tillställas närmare uppgifter om nya odlingar med fruktträd av de ovannämnda slagen.

I de medlemsstater där särskilt omfattande röjning har genomförts sedan den senaste statistiska undersökningen av fruktodlingar skall särskilda och mer detaljerade undersökningar utföras av röjningsvolymen och resultatet av dessa undersökningar skall meddelas kommissionen.

Hänsyn skall även tas till statistik som är en följd av tillämpningen av vissa gemenskapsbestämmelser för omorganisering av fruktproduktionen inom gemenskapen.

Kommissionen skall framlägga rapporter så att rådet kan bedöma i vilken utsträckning de genomförda undersökningarna och beräkningarna gör det möjligt att uppnå syftet med detta direktiv och skall vid behov föreslå att metoderna anpassas.

De tidigare undersökningarna som genomfördes mellan 1969 och 1974 av de sex ursprungliga medlemsstaterna enligt direktiv nr 71/286/EEG(2) var inte samordnade. Statistiska undersökningar av fruktodlingar har inte utförts på enhetligt sätt eller inte alls av de tre nya medlemsstaterna.

De erfarenheter som vunnits vid tidigare undersökningar av fruktodlingar har visat att det är nödvändigt att införa en viss flexibilitet vid den statistiska klassificeringen av de tekniska företeelser som skall undersökas.

Det är nödvändigt att säkerställa att samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen blir så effektivt som möjligt, när detta direktiv tillämpas. Tillämpningsföreskrifter för direktivet skall antas sedan ett yttrande avgetts av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, tillsatt genom rådets beslut nr 72/279/EEG(3).

Det förfarande som skall följas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik skall fastställas.

Gemenskapens finansiella ansvar skall fastställas med avseende på den kostnad som drabbar medlemsstaterna vid genomförandet av den första statistiska undersökningen som föreskrivs i detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. År 1977 och under våren vart femte år därefter skall medlemsstaterna utföra statistiska undersökningar av de fruktodlingar som finns på respektive områden och som är avsedda för produktion av äpplen och päron (med undantag för frukt som ej är avsedd för direkt konsumtion), persikor och apelsiner.

2. Den undersökning som föreskrivs i punkt 1 skall gälla för alla företag som har en areal planterad med de fruktträd som avses i punkt 1, under förutsättning att arealen omfattar minst 1 500 kvadratmeter och att den producerade frukten helt eller huvudsakligen är avsedd för försäljning.

Undersökningen skall omfatta rena och blandade kulturer, det vill säga odlingar med flera av de sorter som avses i punkt 1 eller med en eller flera av dem tillsammans med andra slag.

Undersökningen skall även omfatta sådana arealer som odlas inte bara för fruktproduktion utan också för annan jordbruksproduktion, under förutsättning att de fruktslag som avses i punkt 1 utgör huvudkulturen.

3. Undersökningen kan antingen vara en totalundersökning eller en urvalsundersökning.

Artikel 2

1. Vid utförandet av de i artikel 1 föreskrivna undersökningarna skall följande egenskaper noteras med avseende på de fruktsorter som avses i artikel 1.1. Undersökningarna skall läggas upp på sådant sätt att resultaten kan redovisas i olika kombinationer av dessa egenskaper.

A. Fruktsorter

För varje fruktslag skall ett tillräckligt stort antal sorter redovisas, rangordnade efter betydelse, för att en separat beräkning för varje slag skall kunna göras för varje medlemsstat, omfattande minst 80 procent av den totala areal som är planterad med fruktträd av ifrågavarande fruktslag och i vart fall alla sorter som utgör tre procent eller mer av den totala areal som är planterad med fruktträd av ifrågavarande fruktslag.

Den statistiska undersökning som avser persikoträd skall genomföras endast i Italien, Frankrike och Tyskland, och i Tyskland skall ingen åtskillnad göras mellan sorter. Den undersökning som avser apelsinträd skall endast genomföras i Italien.

B. Trädens ålder

Trädens ålder skall beräknas från tidpunkten för deras plantering. Planteringssäsongen, som sträcker sig från höst till vår, skall betraktas som en enda period. När dubbel inympning har genomförts, skall tidpunkten för denna vara avgörande.

C. Planterad nettoareal, antal träd och planteringtäthet

De tjänstemän eller myndigheter som har till uppgift att analysera frågeformulären skall bestämma odlingens täthetsklass efter den planterade nettoarealen och antalet träd.

Planteringstätheten får också undersökas och anges direkt.

2. Om medlemsstaterna med avseende på de med fruktträd planterade arealer som avses i artikel 1.1 registrerar ytterligare egenskaper i överensstämmelse med målsättningen i detta direktiv och som avser exempelvis grundstammen, trädens form och stammens höjd, skall resultaten också meddelas kommissionen, i den mån de är tillförlitliga.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt vad gäller åldersklasser och planteringstäthet, skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 9.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att begränsa rapporteringsfel och vid behov beräkna effekterna av dem på hela den areal som är planterad med fruktträd av varje slag.

2. Vad gäller resultaten av de statistiska undersökningar som utförs som urvalsundersökningar skall medlemsstaterna vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att slumpfelet är högst tre procent vid 68 % konfidensnivå för hela landets areal som är planterad med fruktträd av respektive slag.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen resultaten av undersökningarna, redovisade i föreskriven form, snarast möjligt och senast den 1 april under det år som följer efter det år då undersökningen genomfördes.

2. De resultat som avses i punkt 1 skall tillhandahållas för varje enskilt produktionsområde. Gränserna för de produktionsområden som skall tillämpas för medlemsstaterna skall fastställas enligt det förfarande som fastställs i artikel 9.

Om medlemsstaterna inte kan redovisa resultaten för varje enskilt produktionsområde, skall statistik lämnas för vart och ett av de i bilagan nämnda områdena.

3. Slumpfel, tillsammans med sådana upptäckta rapporteringsfel som avses i artikel 3, skall anmälas före den 1 juni året efter undersökningsåret.

4. Medlemsstater som bearbetar sina statistiska undersökningar elektroniskt skall lämna in de resultat som avses i punkt 1 i maskinläsbar form, som skall bestämmas enligt det förfarande som fastställs i artikel 9.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall göra årliga beräkningar över de arealer inom deras områden som är planterade med fruktträd av de slag som avses i artikel 1.1, där röjning har utförts under föregående säsong, och skall meddela kommissionen resultaten av sina beräkningar senast den 31 december.

Om undersökningar har utförts avseende den röjda arealen, skall resultaten meddelas kommissionen senast den 31 december.

2. Om den röjning som avses i punkt 1 har varit särdeles omfattande inom en medlemsstat och om exakta uppgifter därom saknas, skall den berörda medlemsstaten på begäran av och i samarbete med kommissionen utföra statistiska undersökningar under nästföljande års vårsäsong avseende den areal som röjts efter den senaste undersökningen på de områden som är planterade med fruktträd av de slag som avses i artikel 1.1. Den berörda medlemsstaten skall meddela kommissionen undersökningsresultaten inom åtta månader efter undersökningens genomförande. Denna bestämmelse skall inte gälla under de undersökningsår som fastställs i artikel 1.1, ej heller under det år som omedelbart föregår eller följer efter undersökningsåret.

3. Statistiska resultat som uppnåtts genom tillämpning av andra gemenskapsåtgärder avseende röjning av arealer planterade med de slag som avses i artikel 1.1 skall beaktas.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall senast den 31 december tillställa kommissionen närmare uppgifter, som inhämtats på respektive område under föregående säsong, om nya odlingar med fruktträd av de slag som avses i artikel 1.1. Så långt möjligt är skall redovisningen fördelas på sorter.

2. Statistiska resultat som erhållits genom tillämpning av andra gemenskapsåtgärder avseende odlingar med de sorter som avses i artikel 1.1 skall beaktas.

Artikel 7

Kommissionen skall studera följande i samråd och under permanent samarbete med medlemsstaterna:

a) inlämnade resultat,

b) de tekniska problem som uppstår, särskilt vid förberedelser och genomförande av undersökningarna och rapporteringen,

c) betydelsen av resultaten av undersökningarna och rapporteringen.

Artikel 8

Inom ett år efter det att medlemsstaterna har meddelat resultaten skall kommissionen tillställa rådet en rapport om den erfarenhet som vunnits under den första statistiska undersökningen i den utvidgade gemenskapen. Kommissionen skall även från och med den 1 januari 1977 förse rådet med årsrapporter om de ämnen som avses i artikel 5 och 6.

Om så är påkallat, skall kommissionen tillställa rådet förslag till harmonisering av de av medlemsstaterna använda metoderna. Rådet skall fatta beslut om dessa förslag med kvalificerad majoritet.

Artikel 9

1. Om det i denna artikel fastställda förfarandet skall följas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till Ständiga kommittén för jordbruksstatistik (hädanefter kallad "kommittén") antingen på hans eget initiativ eller på begäran av en medlemsstats företrädare.

2. Kommissionens företrädare skall tillställa kommittén ett utkast till de åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall avge sitt yttrande om detta utkast inom en remisstid som skall fastställas av ordföranden med hänsyn till ärendets brådska. Kommittén skall fatta beslut med 41 rösters majoritet, och medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i artikel 148.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. Ordföranden äger inte rösträtt.

3. a) Kommittén skall anta de föreslagna åtgärderna, om de är i enlighet med kommitténs yttrande.

b) Om de föreslagna åtgärderna inte är i enlighet med kommitténs yttrande eller om något yttrande inte har avgetts, skall kommissionen genast tillställa rådet ett förslag om vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om inget beslut har fattats av rådet efter tre månader, skall kommissionen anta de föreslagna åtgärderna.

Artikel 10

1. Bidragen till kostnaderna för de utgifter som uppkommer för medlemsstaterna för 1977 års statistiska undersökning skall omfattas av Europeiska gemenskapernas budget upp till följande maximibelopp:

>Plats för tabell>

De medlemsstater som med stöd av artikel 1.3 genomför undersökningarna genom som urvalsundersökningar skall ersättas för sina utgifter upp till ovannämnda maximibelopp med ett standardbelopp på 12 beräkningsenheter per hektar av de fruktodlingar som faktiskt omfattas av undersökningen.

2. Medlemsstaterna skall lämna in sina ansökningar om ersättning:

- för 31,25 % av ovannämnda belopp efter att ha påbörjat undersökningen,

- för återstoden, efter inrapportering av resultaten.

Artikel 11

Direktiv nr 71/286/EEG upphör härmed att gälla.

Artikel 12

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 1976.

På rådets vägnar

A. P. L. M. M. van der Stee

Ordförande

(1) EGT nr C 159, 12.7.1976, s. 40.

(2) EGT nr L 179, 9.8.71, s. 21.

(3) EGT nr L 179, 7.8.1972, s. 1.

BILAGA

Förteckning över de områden som avses i artikel 4.2

>Plats för tabell>