Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31977R1868.pdf

31977R1868

Kommissionens förordning (EEG) nr 1868/77 av den 29 juli 1977 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2782/75 om produktion och saluförande av kläckägg och småkycklingar av fjäderfäEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 209 , 17/08/1977 s. 0001 - 0007

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 9 s. 0053

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 19 s. 0064

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 9 s. 0053

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 13 s. 0028

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 13 s. 0028KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1868/77 av den 29 juli 1977 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2782/75 om produktion och saluförande av kläckägg och småkycklingar av fjäderfä

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg(1), ändrad genom förordning (EEG) nr 368/76(2), särskilt artikel 15 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött(3), ändrad genom förordning (EEG) nr 369/76(4), särskilt artikel 15 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2782/75 av den 29 oktober 1975 om produktion och saluföring av ägg för kläckning och av gårdsuppfödda kycklingar(5), särskilt artikel 17 i denna, och

med beaktande av följande:

Vissa regler för produktion och saluföring av ägg för kläckning och av gårdsuppfödda kycklingar fastställdes i förordning (EEG) nr 2782/75. För att dessa regler skall kunna verkställas krävs tillämpningsföreskrifter för tilldelningen av kontrollnummer, märkningen av ägg och förpackningar samt överlämnandet av nödvändiga uppgifter.

Varje anläggning måste tilldelas ett särskiljande registreringsnummer grundat på en kod som är utformad av varje medlemsstat på så sätt att anläggningens verksamhet framgår av registreringsnumret.

Kommissionens förordning (EEG) nr 95/69 av den 17 januari 1969 om genomförande av förordning (EEG) nr 1619/68 om handelsnormer för ägg(6), ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 2772/75 av den 29 oktober 1975 om handelsnormer för ägg(7), innehåller bestämmelser om märkning och saluföring av ruvade ägg som inte märkts före ruvningen och som saluförs som industriägg.

Kort- och långtidsprognoser måste baseras på jämförbara statistiska uppgifter. Medlemsstaternas månadssammanställningar bör därför harmoniseras. Insamlandet av dessa uppgifter skulle även kunna underlättas genom att ett standardformulär används för sammanställningen.

Befintliga uppgifter om handeln med kycklingar mellan medlemsstater är inte tillräckliga för att kortfristiga produktionsberäkningar skall kunna upprättas. Särskilda åtgärder bör vidtas för de medlemsstater som inte har den administrativa apparat som krävs för insamlandet av sådana uppgifter.

Varje enskild medlemsstat fastställer själv straffpåföljder för brott mot dessa bestämmelser.

Kommissionens förordning (EEG) nr 2335/72 av den 31 oktober 1972 om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1349/72 om produktion och saluföring av ägg för kläckning och gårdsuppfödda kycklingar(8), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 373/73(9) bör upphöra att gälla i syfte att förenkla reglerna.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltingskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Alla ansökningar om registrering av någon av de anläggningar som avses i artikel 1.3 i förordning (EEG) nr 2782/75 skall vara riktade till den behöriga myndigheten i den medlemsstat inom vars territorium anläggningen finns. Den anläggning som registreras skall av samma myndighet tilldelas ett särskiljande registreringsnummer vilket består av någon av följande versaler:

>Plats för tabell>

samt ett identifieringsnummer som tilldelas så att anläggningens verksamhet framgår av numret.

2. Medlemsstaterna skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om ändringar av den kod för registreringsnummer som används för att bestämma anläggningens verksamhet.

Artikel 2

1. Ägg för kläckning skall märkas individuellt med outplånligt svart bläck. Bokstäverna och siffrorna skall ha minst 2 mm höjd och 1 mm bredd.

2. Den tejp som avses i artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 2782/75 skall vara grön och utformad enligt en av den behöriga myndigheten fastställd standard. Tejpen skall fästas så att ingen av uppgifterna på förpackningen blir helt eller delvis dold.

Artikel 3

Märkningarna på förpackning och tejp skall utföras med outplånligt svart bläck och bokstäverna och siffrorna skall ha minst 20 mm höjd, 10 mm bredd och 1 mm strecktjocklek.

Artikel 4

1. I bilaga 1 återfinns standardformuläret för den sammanställning som avses i artikel 10 i förordning (EEG) nr 2782/75. Medlemsstaterna skall överlämna denna sammanställning till kommissionen varje kalendermånad senast fyra veckor efter utgången av den månad som uppgifterna avser.

2. Medlemsstaterna får använda standardformuläret för sammanställningen (del 1) i bilaga 1 för att samla in de uppgifter från kläckerier som avses i artikel 9.1 i förordning (EEG) nr 2782/75.

3. Medlemsstaterna får ange att det beträffande kycklingar skall upprättas flera exemplar av det medföljande dokument som avses i artikel 13 i förordning (EEG) nr 2782/75. I så fall skall det behöriga organ som avses i artikel 16 i samma förordning tillställas ett exemplar i samband med import, export eller handel mellan medlemsstater.

4. De medlemsstater som tillämpar förfarandet enligt punkt 3 skall underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta.

Artikel 5

Medlemsstaterna vidtar själva de åtgärder som krävs för att påföljdsbelägga överträdelser mot förordningarna om produktion och saluföring av ägg för kläckning och gårdsuppfödda kycklingar.

Artikel 6

Med hjälp av standardformuläret i bilaga 2 skall medlemsstaterna årligen före den 30 januari tillställa kommissionen statistiska uppgifter om kläckeriernas struktur och verksamhet.

Artikel 7

Förordning (EEG) nr 2335/72 upphör att gälla.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1977.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice Ordförande

(1) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.

(2) EGT nr L 45, 21.2.1976, s. 2.

(3) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 77.

(4) EGT nr L 45, 21.2.1976, s. 3.

(5) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 100.

(6) EGT nr L 13, 18.1.1969, s. 13.

(7) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 56.

(8) EGT nr L 252, 8.11.1972, s. 1.

(9) EGT nr L 39, 12.2.1973, s. 37.

BILAGA 1

>Hänvisning till film>

BILAGA 2

>Hänvisning till film>