Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31979R0357.pdf

31979R0357

Rådets förordning (EEG) nr 357/79 av den 5 februari 1979 om statistiska undersökningar av vinodlingsområdenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 054 , 05/03/1979 s. 0124 - 0129

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0188

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 24 s. 0225

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0188

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0025

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0025RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 357/79 av den 5 februari 1979 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden

DE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

För att kommissionen skall kunna uppfylla sina skyldigheter enligt fördraget och gemenskapens bestämmelser om en gemensam organisation av vinmarknaden krävs noggranna och aktuella uppgifter om produktionskapaciteten för vinodlingsområdena i gemenskapen och utvecklingstendenser för produktion och utbud i ett medellångt perspektiv.

I artikel 1 i förordning nr 24 om det gradvisa upprättandet av den gemensamma organisationen av marknaden för vin(3) föreskrevs att medlemsstaterna senast den 31 december 1964 skulle upprätta ett register över vinodlingsdistrikten som därefter skulle hållas uppdaterat.

I kommissionens förordning nr 26/64/EEG av den 28 februari 1964 om kompletterande bestämmelser för upprättande, hantering och uppdatering av registret över vinodlingsdistrikten(4), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1456/76(5), föreskrivs att den fullständiga revisionen av gemenskapens register över vinodlingsdistrikten som avses artikel 3.1 bör äga rum vart tionde år med början 1979.

Ett markregister i strikt bemärkelse innebär ett omfattande administrativt arbete med upprättande, bearbetning och kontinuerlig uppdatering av en förteckning eller ett register över ägarna och alla jordbruksskiften med vinodlingar och med tillräckliga uppgifter för att de skall kunna identifieras. Vinodlingsregister i denna bemärkelse har bara upprättats av några medlemsstater vilka dessutom endast har förmått uppdatera dem delvis och med oregelbundna mellanrum. De undersökningar av vinodlingsdistrikten som har gjorts av vissa medlemsstater har olika referensår. Dessa nationella markregister och undersökningar medger därför inte någon exakt likartad, samtidig observation av produktionskapacitet och utbud på gemenskapens vinmarknader.

För att bedöma gemenskapens vinmarknadssituation och dess utveckling bör vart tionde år grundläggande statistiska undersökningar som omfattar alla vinodlingsområden genomföras för vinodlingsföretag och mellan grundundersökningarna bör mindre statistiska undersökningar genomföras som bara omfattar vinodlingsområden där druvsorter för vinframställning odlas.

Av ekonomiska och tekniska skäl och med beaktande av deras begränsade betydelse på gemenskapens vinmarknad skall vinstockar som i medlemsstaterna odlas på friland på en total areal som är mindre än 500 ha, vinstockar som odlas i växthus och vinstockar som odlas på mycket små områden endast för ägarnas egen förbrukning undantas från undersökningarna.

Närmare uppgifter behövs om användningen av vinodlingsområdena för produktion av druvor för vinframställning, bordsdruvor och växtförökningsmaterial, liksom om vinstockarnas sort och ålder. I synnerhet överproduktion av bordsvin kan skapa allvarliga svårigheter för vinsektorns ekonomi i vissa producentländer. Det är därför nödvändigt att separat registrera den vinodlingsareal som är avsedd för framställning av kvalitetsviner fso och den areal som är avsedd för framställning av bordsviner.

För att kunna hålla utvecklingen av vinproduktionskapaciteten under ständig observation bör det göras årliga mellanundersökningar av alla förändringar i form av uppgrävning, nyplantering eller återplantering i vinområden där druvsorter för vinframställning odlas.

Resultaten av såväl grundundersökningarna som mellanundersökningarna bör vidarebefordras till kommissionen så snabbt som möjligt.

Statistik från tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser som fastställer åtgärder för omorganisering av gemenskapens vinproduktion bör också beaktas.

Eftersom metoderna för urvalsundersökningar kan ge noggranna resultat till en rimlig kostnad för stora vinodlingsområden bör medlemsstaterna tillåtas genomföra antingen total- eller urvalsundersökningar, under förutsättning att normer fastställs för den statistiska tillförlitligheten.

För att kunna bedöma vinproduktionen inom gemenskapen behövs varje år uppgifter om avkastning/ha och om den genomsnittliga naturliga alkoholhalten hos färska druvor, druvmust och vin. Med beaktande av att det finns områden med stora skillnader i avkastning bör vinodlingsområden där druvsorter för vinframställning odlas delas upp i avkastningsklasser.

Kommissionen skall överlämna rapporter till rådet så att rådet kan undersöka i vilken utsträckning gjorda undersökningar och överlämnade uppgifter kan bidra till att målen i denna förordning uppnås. Om så är lämpligt skall rådet föreslå harmonisering av de använda metoderna.

Medlemsstaterna och kommissionen skall samarbeta i största möjliga utsträckning vid tillämpningen av denna förordning. Genomförandebestämmelser skall fastställas efter samråd med Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, som upprättats enligt beslut 72/279/EEG(6).

Det förfarande som skall följas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik skall fastställas.

Statistiska undersökningar medger att produktionskapaciteten i god tid anpassas till efterfrågan på marknaden. Denna anpassning kan avsevärt minska de ständigt stigande kostnaderna för administrationen av vinmarknaden. Gemenskapen bör därför göras ekonomiskt ansvarig för de kostnader som uppstår för de berörda medlemsstaterna i samband med den första grundundersökningen enligt denna förordning.

Införandet av ett undersökningssystem i enlighet med denna förordning kräver ändringar av vissa gemenskapsbestämmelser inom vinsektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstater inom vars territorium den totala arealen av vinodlingar på friland är minst 500 hektar skall

- vart tionde år göra grundundersökningar av vinodlingsarealen. Den första grundundersökningen skall göras 1979 eller senast före den 1 april 1980 och skall avse situationen efter uppgrävning och nyplantering vinodlingsåret 1978/79,

- årligen från och med det andra året efter grundundersökningarna göra mellanundersökningar av de förändringar som äger rum inom vinodlingsområden där druvsorter för vinframställning odlas. Den första mellanundersökningen skall göras 1981 och skall avse förändringarna under de två vinodlingsåren 1979/80 och 1980/81.

2. Vinodlingsåret skall bestämmas enligt artikel 5.4 i förordning (EEG) nr 337/79.

Artikel 2

1. Grundundersökningarna skall omfatta alla företag med brukad vinodlingsareal, normalt avsedd för framställning för försäljning av druvor, druvmust, vin eller växtförökningsmaterial för vinstockar.

2. Vid grundundersökningarna skall följande uppgifter registreras för de företag som avses i punkt 1:

A. Brukad jordbruksareal.

B. Brukad areal med vinodling.

Den brukade vinodlingsarealen skall indelas efter dess normala användning i

a) vinodlingsareal där druvsorter för vinframställning odlas, ytterligare indelad i

- kvalitetsviner fso,

- andra viner:

- inklusive vin som ovillkorligen skall användas för framställning av vissa spritdrycker som erhålls av vin med en registrerad ursprungsbeteckning,

b) areal för bordsdruvor,

c) areal som planterats med vinstockar för framtida ympning,

d) areal som brukats enbart för framställning av växtförökningsmaterial för vinstockar, indelad i

- plantskolor,

- moderplantor för vinstockar.

Sorter som samtidigt klassificeras både som druvsorter för vinframställning och som bordsdruvor skall registreras efter huvudsaklig användning inom de geografiska enheterna i fråga.

3. Under grundundersökningarna skall följande uppgifter registreras för arealer där druvsorter för vinframställning odlas:

A. Vinstockssorter.

Inom de berörda medlemsstaterna skall separat registrering ske för varje geografisk enhet som avses i artikel 4.3 av de vinstockssorter, som tillsammans utgör minst 70 % av den totala arealen av vinstockar för framställning av vin och i varje särskilt fall av de sorter som utgör 3 % eller mer av nämnda areal. De återstående sorterna får grupperas tillsammans enligt färgen på druvorna.

B. Vinstockarnas ålder

Vinstockarnas ålder skall beräknas från det vinodlingsår de planterades eller ympades. Åldersgrupperna skall fastställas för varje berörd medlemsstat i enlighet med förfarandet i artikel 8.

4. Denna förordning skall inte påverka de av medlemsstaternas bestämmelser som avser undersökningar av vinodlingsområden som, tillsammans med de uppgifter som avses i punkterna 2 3, innehåller ytterligare uppgifter, t.ex. erhållna genom en mer omfattande undersökning än den som avses i punkt 1 eller genom en mer detaljerad specificering av uppgifter om vinodlingsområden och de berörda företagen. Sådana kompletterande resultat skall också överlämnas till kommissionen.

Artikel 3

1. De berörda medlemsstaterna skall senast den 30 september året före undersökningarna till kommissionen överlämna en detaljerad beskrivning av de metoder som skall användas vid grundundersökningarna eller av planen för urvalsundersökning.

2. De berörda medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att begränsa och om så är nödvändigt uppskatta observationsfelen för den totala vinodlingsarealen som brukas för varje typ av produktion som avses i artikel 2.2 B.

3. Grundundersökningarna kan antingen vara totalundersökningar eller baseras på slumpmässigt urval. Beträffande resultaten av de grundundersökningar som utförs genom slumpmässigt urval skall medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att slumpfelet är högst 1 % vid en konfidensnivå på 68 % beträffande undersökningsuppgifterna som avses i artikel 2.2 B inom de berörda geografiska enheterna. Undersökningarna skall omfatta företag av alla storlekar.

Artikel 4

1. De berörda medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om resultaten av grundundersökningarna så snart som möjligt och senast 15 månader efter det att fältarbetet har avslutats.

2. Resultaten av grundundersökningarna skall överlämnas per geografisk enhet i ett tabellschema i enlighet med förfarandet i artikel 8.

3. De geografiska enheter som avses i punkt 2 i artikel 2.2 B, artikel 2.3 A och i artikel 3.3 skall vara följande:

- I Tyskland: De vinodlingsområden som definierats enligt artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 338/79 av den 5 februari 1979 som fastställer speciella villkor för kvalitetsviner från särskilda områden(7).

- I Frankrike: Departement eller grupper av departement enligt förteckning i bilagan till denna förordning.

- I Italien: Regionerna.

- I övriga berörda medlemsstater: Hela deras nationella territorium.

4. Medlemsstater som behandlar resultaten av sin grundundersökning elektroniskt skall överlämna dessa resultat i maskinläsbar form i enlighet med förfarandet i artikel 8.

Artikel 5

1. Mellanundersökningarna skall omfatta vinodlingsområden där druvsorter för vinframställning odlas i de företag som avses i artikel 2.1 och skall redovisa de ändringar som har ägt rum inom denna areal under föregående vinodlingsår. Den första mellanundersökningen som följer på en grundundersökning skall redovisa de förändringar som har ägt rum under de två föregående vinodlingsåren.

2. I mellanundersökningarna skall de vinodlingsområden

- som har grävts upp eller inte längre brukas, eller

- som har nyplanterats eller omplanterats, registreras som områden som normalt brukas för produktion av

- kvalitetsviner fso

- andra viner

- inklusive vin som ovillkorligen skall användas för framställning av spritdrycker som erhålls av vin med en registrerad ursprungsbeteckning.

Undersökningen skall utföras efter druvsort eller åtminstone efter de avkastningsklasser som avses i artikel 6.2. Alla uppgifter som avser uppgrävning och plantering av vinstockar som erhållits till följd av andra gemenskapsbestämmelser skall beaktas.

3. Mellanundersökningarna kan antingen vara totalundersökningar eller baseras på slumpmässigt urval. I fråga om resultaten av mellanundersökningar baserade på slumpmässigt urval skall de berörda medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att slumpfelet är högst 3 % vid en konfidensnivå på 68 % beträffande hela den brukade vinodlingsareal som normalt är avsedd för odling av druvor för vinframställning i de berörda geografiska enheterna.

4. De berörda medlemsstaterna skall senast den 30 juni till kommissionen överlämna en detaljerad beskrivning av de metoder som skall användas för mellanundersökningarna. Förhandsmeddelanden erfordras för varje ändring av dessa metoder.

5. De berörda medlemsstaterna skall före den 1 maj året efter de aktuella vinodlingsåren överlämna resultaten av mellanundersökningarna till kommissionen. Resultaten skall indelas efter geografisk enhet i enlighet med artikel 4.3 i det tabellschema som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 8.

6. De medlemsstater som behandlar resultaten av sina mellanundersökningar elektroniskt skall överlämna de resultat som avses punkt i 5 i en maskinläsbar form i enlighet med förfarandet i artikel 8.

Artikel 6

1. De berörda medlemsstaterna skall för varje vinodlingsår lämna in uppgifter till kommissionen om den genomsnittliga avkastningen/ha, angivet i hektoliter druvmust eller vin/ha eller i deciton producerade druvor/ha, i områden där druvsorter för vinframställning odlas från och med vinodlingsåret 1979/80 och indelad i de avkastningsklasser som avses i punkt 2.

2. De berörda medlemsstaterna skall dela upp de vinodlingsområden där druvsorter för vinframställning odlas som registrerats i grundundersökningarna i avkastningsklasser på grundval av den genomsnittliga avkastning/ha som avses i punkt 1 och fastställs i enlighet med förfarandet i artikel 8.

3. De berörda medlemsstaterna skall uppskatta den framtida utvecklingen för fem vinodlingsår i genomsnittlig avkastning/ha för varje avkastningsklass som avses i punkt 2 med beaktande av utvecklingen inom jordbruk och ekonomi.

4. De uppgifter som avses i punkterna 1 3 skall indelas efter de geografiska enheter som avses i artikel 4.3, med underindelning av vinodlingsområden planterade med druvsorter normalt avsedda för framställning av

- kvalitetsviner fso

- andra viner

- inklusive vin som ovillkorligen skall användas för framställning av spritdrycker som erhålls av vin med en registrerad ursprungsbeteckning.

5. För varje vinodlingsår och indelat efter geografisk enhet skall de berörda medlemsstaterna underrätta kommissionen om uppskattningar av medelvärdet på den naturliga alkoholhalten i volymprocent eller i grader Oechsle för färska druvor, druvmust eller vin, framställda från vinodlingsåret 1979/80 och framåt för vinodlingsområden planterade med druvsorter normalt avsedda för framställning av

- kvalitetsviner fso

- andra viner

- inklusive vin som ovillkorligen skall användas för framställning av spritdrycker som erhålls av vin med en registrerad ursprungsbeteckning.

6. De årliga uppgifter som avses i punkterna 1 och 5 skall överlämnas före den 1 april efter varje vinodlingsår. De uppgifter om avkastningsklasser som avses i punkt 2 skall överlämnas inom den tid som fastställs i artikel 4.1. Beräkningar angående utvecklingen av den genomsnittliga avkastningen/ha som avses i punkt 3 skall överlämnas

- första gången före den 1 oktober 1981,

- därefter vart femte år före den 1 april.

7. De uppgifter som avses i denna artikel skall överlämnas till kommissionen i det tabellschema som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 8.

Artikel 7

1. Kommissionen skall i samråd och under fortlöpande samarbete med medlemsstaterna studera

a) de erhållna resultaten,

b) de tekniska problem som uppstår på grund av undersökningarna och insamlingen av de uppgifter som skall vidarebefordras med särskild hänvisning till gemenskapens definitioner avseende plantering/återplantering och definitionen avseende upphörande med vinodling.

c) betydelsen av resultaten av undersökningarna och de överlämnade uppgifterna.

2. Resultaten av grundundersökningarna skall inom ett år efter det att de berörda medlemsstaterna lämnat sina resultat av kommissionen överlämnas till rådet tillsammans med en rapport om de erfarenheter som erhållits genom dessa grundundersökningar.

3. Kommissionen skall offentliggöra resultaten av mellanundersökningarna och de årliga uppgifter som avses i artikel 6 som en del av de årliga rapporterna som fastställs i artikel 31.4 i rådets förordning (EEG) nr 337/79.

Artikel 8

1. Om det förfarande som fastställs i denna artikel skall följas, skall ordföranden överlämna frågan till Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad kommittén, antingen på eget uppdrag eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom en tidsfrist som ordföranden kan fastställa beroende på hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det inte strider mot kommitténs yttrande.

b) Om förslaget strider mot kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 9

De nödvändiga kostnaderna för grundundersökningen av situationen efter vinodlingsåret 1978/79 skall täckas upp till ett fast belopp som skall fastställas i Europeiska gemenskapernas budget.

Artikel 10

1. Rådets förordning EEG nr 978/78 av den 10 maj 1978 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden(8) skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till förordningen som upphör att gälla genom punkt 1 skall betraktas som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den 2 april 1979.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 februari 1979.

På rådets vägnar

P. MEHAIGNERIE

Ordförande

(1) EGT nr C 276, 20.11.1978, s. 1.

(2) EGT nr C 296, 11.12.1978, s. 58.

(3) EGT nr 30, 20.4.1962, s. 989/62.

(4) EGT nr 48, 19.3.1964, s. 753/64.

(5) EGT nr L 163, 24.6.1976, s. 13.

(6) EGT nr L 179, 7.8.1972, s. 1.

(7) EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 48.

(8) EGT nr L 128, 17.5.1978, s. 1.

BILAGA

Förteckning över departement eller grupper av departement enligt artikel 4.3

FRANKRIKE

1. Aude

2. Gard

3. Hérault

4. Lozère

5. Pyrénées-Orientales

6. Var

7. Vaucluse

8. Bouches-du Rhône

9. Gironde

10. Gers

11. Charente

12. Charente-Maritime

13. Ardèche

14. Aisne

15. Seine-et-Marne

16. Ardennes, Aube, Maarne, Haute-Marne

17. Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et Cher, Loiret

18. Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne

19. Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges

20. Bas-Rhin, Haute-Rhin

21. Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire-de-Bnnnnnnelfort

22. Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée

23. Deux-Sèvres, Vienne

24. Dordogne, Landes, Lot-et-Garronne, PyrénéesAtlantiques

25. Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, HautesPyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne

26. Corrèze, Haute-Vienne

27. Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, HauteSavoie

28. Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme

29. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, AlpesMaritimes

30. Corse-du Sud, Haute-Corse