Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 81/1015/EEG av den 15 december 1981 om ändring av direktiv 76/625/EEG om de statistiska undersökningar som medlemsstaterna skall genomföra för att bestämma produktionskapaciteten för odlingar med vissa slag av fruktträdEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 367 , 23/12/1981 s. 0031 - 0031

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 14 s. 0097

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 23 s. 0247

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 14 s. 0097

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 23 s. 0247RÅDETS DIREKTIV av den 15 december 1981 om ändring av direktiv 76/625/EEG om de statistiska undersökningar som medlemsstaterna skall genomföra för att bestämma produktionskapaciteten för odlingar med vissa slag av fruktträd (81/1015/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(), och

med beaktande av följande:

I enlighet med direktiv 76/625/EEG() senast ändrat genom 1979 års anslutningsakt lämnar medlemsstaterna in resultaten av den utförda statistiska undersökningen efter produktionsareal och inte efter områdesförteckningen i bilagan till ovannämnda direktiv.

Erfarenheten har visat att några medlemsstater har stött på svårigheter med att iaktta den tidsfrist som anges i artiklarna 5.1 och 6.1 i det direktivet, varför en längre tidsfrist bör fastställas.

Det är önskvärt att de årliga beräkningarna av de röjda arealerna med fruktträd enligt i denna artikel 5.1 delas upp efter sorter.

Om det på grund av särskilda omständigheter inte är möjligt för en medlemsstat att vid 1982 års undersökning samla in uppgifter om planteringstäthet är det lämpligt att bevilja att denna medlemsstat undantas vad beträffar 1982 års undersökning.

Gemenskapens slutliga finansiella ansvar måste fastställas vad gäller de utgifter som har uppstått för Grekland i samband med 1982 års undersökning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 76/625/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande skall läggas till i artikel 2.1 C:"Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland behöver emellertid inte bestämma planteringstätheten av odlingen vid utförande av 1982 års undersökning."

2. Andra stycket i artikel 4.2 skall utgå.

3. Första stycket i artikel 5.1 skall ersättas med följande:"Medlemsstaterna skall utföra årliga beräkningar vad gäller områden med fruktträd av de slag som avses i artikel 1.1 som har röjts inom deras område och skall meddela resultaten av sina beräkningar till kommissionen senast den 31 mars påföljande år. Så långt möjligt är skall redovisningen fördelas på sorter."

4. I andra stycket i artikel 5.1 skall orden "senast den 31 december" ersättas med orden "senast den 31 mars påföljande år".5. Artikel 6.1 skall ersättas med följande:"1. Medlemsstaterna skall utföra årliga beräkningar vad gäller områden med fruktträd av de slag som avses i artikel 1.1 som har planterats inom deras område och skall meddela resultaten av sina beräkningar till kommissionen senast den 31 mars påföljande år. Så långt möjligt är skall redovisningen fördelas på sorter."

6. Följande stycke skall införas i artikel 10.1, direkt efter förteckningen över medlemsstater:"Bidrag till täckande av de utgifter som uppstår för Grekland i samband med 1982 års undersökning skall tas upp i Europeiska gemenskapernas budget upp till ett belopp av 85 000 ecu."

7. Bilagan skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 1981.

På rådets vägnar

P. WALKER

Ordförande

() EGT nr C 246, 26.9.1981, s. 3.

() EGT nr C 327, 14.12.1981, s. 79.

() EGT nr L 218, 11.8.1976, s. 10.