Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31981R3719.pdf

31981R3719

Rådets förordning (EEG) nr 3719/81 av den 21 december 1981 om ändring av förordning (EEG) nr 357/79 om statistiska undersökningar av vinodlingsområdenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 373 , 29/12/1981 s. 0005 - 0007

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 14 s. 0101

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 23 s. 0252

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 14 s. 0101

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 23 s. 0252RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3719/81 av den 21 december 1981 om ändring av förordning (EEG) nr 357/79 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 22 i 1979 års anslutningsakt skall vissa anpassningar göras i rådets förordning (EEG) nr 357/79 av den 5 februari 1979 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden(), ändrad genom förordning (EEG) nr 1992/80() i enlighet med riktlinjerna i bilaga 2 till anslutningsakten.

Artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 357/79 föreskriver att de berörda medlemsstaterna vart tionde år skall utföra grundläggande undersökningar om vinodlingsområden och årliga mellanundersökningar. På grund av svårigheter som inte har kunnat förutses kunde den första grundläggande undersökningen om vinodlingsområden i en medlemsstat inte slutföras inom den föreskrivna tiden. Det beslöts därför att denna medlemsstat skulle få förlänga den överenskomna tiden med ett år. Denna förlängning har visat sig otillräcklig på grund av ytterligare komplikationer av juridiskt slag. Det är därför lämpligt att låta denna medlemsstat uppskjuta tiden för slutförandet av denna undersökning och inlämnandet av resultaten till kommissionen med ytterligare ett år.

Det är önskvärt att gemenskapen bär en del av de kostnader som uppstår för Grekland för den första grundläggande undersökningen som genomförs av denna medlemsstat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 357/79 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.1 skall andra stycket ersättas med följande:"Den första grundläggande undersökningen för Italien får emellertid slutföras senast den 31 oktober 1982 och skall avse situationen efter uppgrävning och plantering under vinodlingsåret 1981/82. Den första mellanundersökningen skall i denna medlemsstat genomföras 1984 och skall avse förändringar under de två vinodlingsåren 1982/83 och 1983/84."

2. Artikel 1.2 skall ersättas med följande:"2. Vinodlingsåret skall vara det år som fastställs på grundval av artikel 5.4 i förordning (EEG) nr 337/79."

3. I artikel 4.3 skall följande införas efter första strecksatsen:"- i Grekland: vinodlingsområden enligt bilagan till detta dokument."

4. I artikel 5.4 skall andra stycket ersättas med följande:"Italien får emellertid lämna in denna närmare beskrivning senast den 30 juni 1983."

5. Artikel 6.1 skall ersättas med följande:"1. De berörda medlemsstaterna skall till kommissionen inlämna en rapport om vinodlingsområdena med druvor för vinframställning, uppdelade i de avkastningsklasser som anges i punkt 2, som för varje vinodlingsår anger den genomsnittliga avkastningen per hektar i hektoliter druvmust eller vin per hektar eller i deciton druvor per hektar, med början vinodlingsåret 1979/80 och för Italien och Grekland med början vinodlingsåret 1982/83."

6. Artikel 6.5 skall ersättas med följande:"5. För varje vinodlingsår och indelat efter geografisk enhet skall de berörda medlemsstaterna till kommissionen överlämna beräkningar av den genomsnittliga naturliga alkoholhalten, uttryckt i volymprocent eller oOechsle, av de färska druvor, druvmuster eller viner som framställs från och med vinodlingsåret 1979/80 och för Italien och Grekland från och med vinodlingsåret 1982/83, i de vinodlingsområdena som normalt är avsedda för framställning av

- kvalitetsviner fso,

- övriga viner:

- inklusive viner som ovillkorligen skall användas för framställning av vissa spritdrycker som erhålls av vin med en registrerad ursprungsbeteckning."

7. Artikel 6.6 skall ersättas med följande:"6. De årliga uppgifter som avses i punkterna 1 och 5 skall lämnas in före den 1 april året efter varje vinodlingsår. De uppgifter om avkastningsklasser som avses i punkt 2 skall lämnas in inom den tid som fastställs i artikel 4.1. Beräkningarna angående utvecklingen av den genomsnittliga avkastningen/ha enligt punkt 3 skall lämnas in

- första gången före den 1 oktober 1981, och för Italien och Grekland före den 1 oktober 1984,

- därefter vart femte år före den 1 april, utom vad gäller den andra beräkningen för Italien, som skall inlämnas efter två år."

8. Artikel 8.2 skall ersättas med följande:"2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Ett yttrande skall avges med en majoritet av 45 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta."

9. Artikel 9 skall ersättas med följande:"Artikel 9

De nödvändiga utgifterna för den grundläggande undersökningen om situationen efter vinodlingsåret 1978/79, och för Italien och Grekland efter vinodlingsåret 1981/82 skall täckas upp till ett fast belopp som skall fastställas av gemenskapen."

10. Bilagan skall kompletteras med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 1981.

På rådets vägnar

N. RIDLEY

Ordförande

() EGT nr C 261, 13.10.1981, s. 6.

() Yttrande avgivet den 16 december 1981.

() EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 124.

() EGT nr L 195, 29.7.1980, s. 10.

BILAGA

Förteckning över de vinodlingsområden som avses i artikel 4.3

GREKLAND

1. Mellersta Grekland och Euboea

2. Peloponnesos

3. Joniska öarna

4. Epirus

5. Thessalien

6. Makedonien

7. Thrakien

8. Egeiska öarna

9. Kreta