Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31987R3987.pdf

31987R3987

Kommissionens förordning (EEG) nr 3987/87 av den 22 december 1987 om ändring av olika förordningar för att säkerställa genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna för ägg och fjäderfäkött till följd av införandet av Kombinerade nomenklaturenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 376 , 31/12/1987 s. 0020 - 0030

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 25 s. 0164

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 25 s. 0164KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3987/87 av den 22 december 1987 om ändring av olika förordningar för att säkerställa genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna för ägg och fjäderfäkött till följd av införandet av Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tull- och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan (), ändrad genom förordning (EEG) nr 3985/87 (), särskilt artikel 15.1 andra stycket i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3907/87 av den 22 december 1987 om ändring av förordning (EEG) nr 2777/75 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (), särskilt artikel 2 i denna, och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 15.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 2658/87 skall kommissionen göra anpassningar av teknisk art av gemenskapens rättsakter avseende Kombinerade nomenklaturen. Ändringar i sak skall enligt artikel 2 i förordning (EEG) nr 3907/87 göras i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2777/75 ().

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 4000/87 () ändras rådets grundförordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg () för att anpassa varubeskrivningarna och de tullnummer som anges i dessa anpassades till Kombinerade nomenklaturen.

Många tillämpningsförordningar som är gemensamma för både fjäderfäkött- och äggsektorn måste anpassas på det tekniska planet och med avseende på fjäderfäköttsektorn bör vissa materiella ändringar göras med hänsyn till användningen av den nya kombinerade nomenklatur som är baserad på systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering och som skall ersätta konventionen av den 15 december 1950 om nomenklaturen för klassificering av handelsvaror i tulltaxor.

På grund av antalet texter och det innehåll som behöver ändras i dessa bör alla förordningar som skall anpassas samlas i en ändringsförordning.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning överensstämmer med det yttrande som avgivits av Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2164/72 av den 3 oktober 1972 om ickefastställande av tilläggsbelopp för import av ägg samt slaktade kycklingar och gäss från Bulgarien (), skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Importavgifter som fastställts i enlighet med artikel 3 i förordningarna (EEG) nr 2771/75 och (EEG) nr 2777/75 skall inte höjas med ett tilläggsbelopp i samband med import av följande produkter om dessa har sitt ursprung i och kommer från Bulgarien:

>Plats för tabell>

"

Artikel 2

Bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 572/73 av den 25 februari 1973 om ägg- och fjäderfäköttprodukter för vilka förutfastställelse av export-bidrag kan komma ifråga (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1916/86 (), skall ersättas med bilaga 1 till denna förordning.

Artikel 3

Artikel 1.1 och 1.2 första meningen i rådets förordning (EEG) nr 2782/75 av den 29 oktober 1975 om produktion och saluföring av ägg för kläckning och gårdsuppfödda kycklingar (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3494/86 (), skall ersättas med följande:

"1. "kläckägg": fjäderfäägg enligt nr 0407 00 11 och 0407 00 19 i Kombinerade nomenklaturen avsedda för produktion av kycklingar, klassificerade efter art, kategori och typ och märkta enligt denna förordning.

2. "kycklingar": levande fjäderfä enligt nr 0105 11 och 0105 19 i Kombinerade nomenklaturen vilka väger högst 185 gram och tillhör någon av följande kategorier:"

Artikel 4

Inledningen till artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 109/80 av den 18 januari 1980 om tillämpningen av den lägsta exportbidragsnivån för vissa varor inom ägg- och fjäderfäköttsektorerna (), ändrad genom förordning (EEG) nr 1475/80 (), skall ersättas med följande:

"Den omständigheten att inget exportbidrag har fastställts för produkter enligt nr 0105 11 och 0105 19 och nr 0207 (med undantag för 0207 31, 0207 39 90 och 0207 50), 0407 och 0408 i Kombinerade nomenklaturen som exporteras till Förenta Staterna, skall inte beaktas."

Artikel 5

Bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3652/81 av den 18 december 1981 om tillämpnings-föreskrifter för systemet med intyg om förutfastställelse av exportbidrag för fjäderfäkött- och äggsektorerna (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1917/86 (), skall ersättas med bilaga 2 till denna förordning.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1987.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

() EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1.

() EGT nr L 376, 31.12.1987, s. 1.

() EGT nr L 370, 30.12.1987, s. 14.

() EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 77.

() EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.

() EGT nr L 377, 31.12.1987, s. 42.

() EGT nr L 232, 12.10.1972, s. 3.

() EGT nr L 14, 19.1.1980, s. 30.

() EGT nr L 147, 13.6.1980, s. 15.

() EGT nr L 364, 19.12.1981, s. 19.

() EGT nr L 165, 21.6.1986, s. 19.

() EGT nr L 56, 1.3.1973, s. 6.

() EGT nr L 165, 21.6.1986, s. 19.

() EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 100.

() EGT nr L 323, 18.11.1986, s. 1.

BILAGA 1

">Plats för tabell>

BILAGA 2

">Plats för tabell>