Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 374 , 31/12/1991 s. 0001 - 0003

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 21 s. 0250

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 21 s. 0250RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

För att kunna fullgöra sina uppgifter enligt fördragen, särskilt de som gäller den inre marknaden enligt artikel 8a i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, måste kommissionen ha fullständig, aktuell och tillförlitlig information om industriproduktionen i gemenskapen.

Företagen behöver sådan information för att få kunskap om sina marknader. Dessa marknaders internationella dimension talar för en samordning mellan produktionsstatistik och statistik om den yttre handeln.

Om produktionsstatistiken skall bli till nytta och en sådan samordning skall kunna genomföras, måste statistiken göras på en detaljeringsnivå som ansluter till de första sex siffrorna i den kombinerade nomenklatur som motsvarar kodningen i det harmoniserade systemet HS.

Den kombinerade nomenklaturen är en produktklassifikation som företagen redan är förtrogna med. Det ligger i deras intresse att man knyter an till denna snarare än att skapa en speciell klassifikation för produktionen.

Standardiserad statistik med den tillförlitlighet, aktualitet, smidighet och detaljeringsnivå som behövs för den inre marknaden kan inte skapas annat än om medlemsstaterna använder statistiska klassifikationssystem som utgår från samma produktförteckningar.

För att tillgodose nationella krav bör medlemsstaterna ha rätt att i sina nationella klassifikationer behålla eller införa ytterligare rubriker som inte ingår i gemenskapens produktförteckning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Allmänt

Medlemsstaterna skall genomföra en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen.

Artikel 2 Näringsgrenar och egenskaper som skall undersökas

1. Den undersökning som avses i artikel 1 skall omfatta de näringsgrenar som förtecknas i avsnitt C, D och E i den näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, NACE (Rev. 1), som fastställts i förordning (EEG) nr 3037/90(1).

2. Produktionen inom dessa näringsgrenar skall definieras genom en produktförteckning, "Prodcom-förteckningen", vars rubriker i princip utgörs av artiklar eller artikelgrupper i den kombinerade nomenklaturen och är kopplade till andra produktklassifikationer som används inom gemenskapen.

3. Den statistiska undersökningen skall för varje rubrik omfatta följande uppgifter:

a) Fysiska volymen av den produktion som sålts under undersökningsperioden.

b) Värdet av den produktion som sålts under undersökningsperioden.

4. I vissa fall skall i stället endera av följande uppgifter samlas in:

a) Den fysiska volymen av den faktiska produktionen under undersökningsperioden, inklusive produktionen av varor som använts till framställning av andra varor i samma företag.

b) Värdet och/eller den fysiska volymen av vad som under perioden faktiskt producerats för avsättning.

5. I varje medlemsstat skall undersökningen avse bara det som faktiskt producerades inom medlemsstatens territorium. Undersökningen skall inte omfatta produktion som försiggår utanför territoriet för något av medlemsstatens företags räkning.

6. Prodcom-förteckningen, vilka uppgifter som faktiskt skall samlas in om varje rubrik och andra bestämmelser för genomförande av denna förordning skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10. Prodcom-förteckningen skall uppdateras på samma sätt.

Artikel 3 Representativitet

1. Produktionen vid alla företag i gemenskapen måste registreras med tillräcklig noggrannhet för varje undergrupp i NACE Rev. 1.

2. Medlemsstaterna skall välja undersökningsmetoder med sikte på att samla in uppgifter från företag som representerar minst 90 procent av den nationella produktionen i varje undergrupp i NACE Rev. 1. En annan tröskel får dock väljas i vissa undantagsfall i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10.

3. För att ge ett mått på produktionen skall hänsyn tas till alla företag som sysselsätter minst 20 personer. Denna tröskel skall anpassas till de krav på representativitet som avses i punkt 2.

4. När produktionen i en medlemsstats företag i en undergrupp i NACE Rev. 1 utgör mindre än 1 procent av hela gemenskapens produktion i den undergruppen behöver uppgifter om rubrikerna i den undergruppen inte insamlas.

5. De regler som behövs för genomförande av denna artikel skall beslutas enligt förfarandet i artikel 10.

Artikel 4 Undersökningsperiod

Undersökningsperioden skall vara ett kalenderår.

För vissa rubriker i Prodcom-förteckningen kan dock beslut om månadsundersökningar eller kvartalsundersökningar fattas enligt förfarandet i artikel 10.

Artikel 5 Insamling av uppgifter

1. De behövliga uppgifterna skall insamlas av medlemsstaterna med hjälp av frågeformulär vilkas innehåll skall följa regler enligt det förfarande som anges i artikel 10.

2. De företag som medlemsstaterna begär in uppgifter från är skyldiga att lämna riktiga och fullständiga uppgifter inom de föreskrivna fristerna.

3. Undersökningen behöver inte utföras i fall då medlemsstaterna redan har uppgifter ur andra källor som är minst likvärdiga vad beträffar noggrannhet och kvalitet.

4. Medlemsstaterna skall lämna Europeiska gemenskapernas statistikkontor alla uppgifter bl. a. om metodik, som det begär och som är nödvändiga för att genomföra denna förordning.

Artikel 6 Bearbetning

Medlemsstaterna skall bearbeta de ifyllda frågeformulär som avses i artikel 5.1 eller de uppgifter ur andra källor som avses i artikel 5.3 enligt närmare regler som beslutas med tillämpning av förfarandet i artikel 10.

Artikel 7 Rapportering

1. Inom sex månader efter undersökningsårets utgång skall medlemsstaterna redovisa resultaten av den årliga undersökningen till Europeiska gemenskapernas statistikkontor. Redovisningen skall omfatta också sådana uppgifter som enligt nationell lag är skyddade mot obehörig insyn, varvid det klart skall anges att de är skyddade.

2. Resultat för rubriker med kortare undersökningsperiod än ett år skall redovisas enligt regler som beslutas med tillämpning av förfarandet i artikel 10.

3. De resultat som redovisas till Europeiska gemenskapernas statistikkontor har det skydd mot insyn som föreskrivs i förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90(2).

4. Den första undersökningen skall omfatta år 1993. Tillsammans med uppgifterna för 1993 skall medlemsstaterna redovisa uppgifter för år 1992 på grundval av den befintliga nationella statistik som så nära som möjligt motsvarar Prodcom-förteckningen.

Artikel 8 Övergångsperiod

Artikel 1 - 7 skall genomföras med sikte på undersökningar år 1993 och 1994.

Artikel 9 Kommittén

Regler för genomförande av denna förordning, däribland åtgärder för att anpassa uppgiftsinsamling och resultatbearbetning till den tekniska utvecklingen, skall beslutas av kommissionen enligt förfarandet i artikel 10 efter yttrande av den kommitté för Europeiska gemenskapens statistiska program som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom(3).

Artikel 10 Förfarande

1. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

2. a) Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan.

b) Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall skall kommissionen uppskjuta verkställigheten av de beslutade åtgärderna under en tid av tre månader från den dag då rådet underrättats.

Rådet får med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i första stycket fatta ett annat beslut.

Artikel 11 Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den dag då den publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är bindande till alla delar och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1991.

På rådets vägnar

P. DANKERT

Ordförande

(1) EGT nr L 293, 24. 10. 1990, s. 1.

(2) EGT nr L 151, 15. 6. 1990, s. 1.

(3) EGT nr L 181, 28. 6. 1989, s. 47.