Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 2186/93 av den 22 juli 1993 om samordning inom gemenskapen vid utarbetandet av företagsregister för statistiska ändamålEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 196 , 05/08/1993 s. 0001 - 0005

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0150

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0150RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2186/93 av den 22 juli 1993 om samordning inom gemenskapen vid utarbetandet av företagsregister för statistiska ändamål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Den inre marknaden ökar behovet av att förbättra jämförbarheten hos den statistik som utarbetas för att täcka gemenskapens behov. För att uppnå den förbättringen bör det beslutas om gemensamma definitioner och beskrivningar av de företag och andra relevanta statistiska enheter som skall omfattas.

Register bör utarbetas och uppdateras för att samla in information om dessa enheter.

Det finns ett ökande behov av information om företags struktur, ett behov som den nuvarande gemenskapsstatistiken inte tillfredsställer.

Företagsregister för statistiska ändamål är ett nödvändigt redskap för att hålla sig à jour med de strukturförändringar i ekonomin som blir följden av joint ventures, delägarskap, utköp, fusioner och företagsförvärv.

Den offentliga verksamhetens viktiga roll i medlemsstaternas nationella ekonomier har erkänts, särskilt i kommissionens direktiv 80/723/EEG(1), vars artikel 2 även definierar sådan verksamhet. Den bör därför tas med i företagsregistren.

Viss statistik saknas för närvarande, särskilt i sektorer med många små och medelstora företag (SMF), t. ex. serviceföretag, på grund av att det inte finns något register om dessa företag för statistiska ändamål.

Företagsregister bidrar till att förena de motstridiga kraven på ökad information om företag och kraven på att underlätta deras administrativa börda, i synnerhet genom att man använder de uppgifter som redan finns i administrativa och juridiska register, särskilt vad gäller SMF, enligt rekommendation 90/246/EEG(2).

Företagsregister för statistiska ändamål utgör en grundläggande beståndsdel i informationssystem om företag och gör det möjligt att organisera och samordna statistiska undersökningar genom att tillhandahålla en urvalsram, möjligheter till extrapolering och metoder att kontrollera företagens svar, särskilt sådana som omfattas av direktiven 78/660/EEG(3) och 83/349/EEG(4).

Inrättandet av ett nytt system för statistikinsamling som omfattar handel i varor och tjänster mellan medlemsstater gör det nödvändigt med ett register över dem som skall lämna information. Det är önskvärt att härleda det registret ur ett centralt företagsregister som används för statistiska ändamål.

Arbetet med företagsregister för statistiska ändamål har inte hunnit lika långt i alla medlemsstater. Det tidskrävande och dyra arbetet med att inrätta dessa register måste genomföras i två etapper, varvid den första avser en harmonisering av de grundläggande enheterna i registren enligt en fastställd tidsplan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Mål

Medlemsstaterna skall för statistiska ändamål inrätta ett eller flera harmoniserade register med de definitioner och den räckvidd som anges i följande artiklar.

Artikel 2 Definitioner

1. I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) juridisk enhet: en juridisk enhet som den definieras i avsnitt II. A.3 i bilagan till förordning (EEG) nr 696/93(5),

b) företag: ett företag som det definieras i avsnitt III. A i bilagan till den förordningen.

I det följande skall sambandet mellan företaget och den juridiska enheten karakteriseras av följande:

- Företaget är knutet till en eller flera juridiska enheter, och

- den juridiska enheten är ansvarig för företaget.

c) lokal enhet: en lokal enhet som den definieras i avsnitt III. F i bilagan till förordning (EEG) nr 696/93.

I det följande skall sambandet mellan den lokala enheten och företaget karakteriseras av följande:

- Den lokala enheten är underordnad ett företag.

2. Den här förordningen skall bara tillämpas på de enheter som helt eller delvis bedriver produktionsverksamhet.

Artikel 3 Räckvidd

1. Enligt definitionerna i artikel 2 och om inte annat följer av de begränsningar som anges i den här artikeln skall följande enheter ingå i registren:

- Alla företag som bedriver en ekonomisk aktivitet som bidrar till bruttonationalprodukten till marknadspriser (BNP).

- De juridiska enheter som ansvarar för dessa företag.

- De lokala enheter som är underordnade dessa företag.

Detta krav skall dock inte tillämpas på hushåll

- i den utsträckning som deras produktion är för eget bruk,

- i den utsträckning som deras producerade tjänster omfattar uthyrning av egen eller hyrd egendom (grupp 70.2. i den statistiska näringsgrensindelningen inom Europeiska gemenskaperna (NACE Rev. 1) enligt förordning (EEG) nr 3037/90(6).

Registrering av följande enheter är frivillig:

- Företag vars huvudverksamhet omfattas av avsnitt A, B eller L i NACE Rev. 1.

- Juridiska enheter som är ansvariga för dessa företag.

- Lokala enheter som är underordnade dessa företag.

Den utsträckning i vilken små företag utan statistisk betydelse i medlemsstaterna skall omfattas av registren skall beslutas enligt förfarandet i artikel 9.

2. De företag samt juridiska och lokala enheter som avses i punkt 1 skall registreras enligt tidsplanen i bilaga 1.

3. En separat registrering av juridiska enheter skall vara frivillig, förutsatt att all information om dessa enheter finns i registret för företag.

Reglerna för en sådan registrering skall antas enligt förfarandet i artikel 9.

Artikel 4 Registerinnehåll

De enheter som förs in i ett register skall förses med ett identitetsnummer och de beskrivande uppgifter som anges i bilaga 2.

Artikel 5 Uppdatering

1. Följande uppgifter skall uppdateras minst en gång per år:

a) Införande och borttagande av registerposter.

b) De variabler som anges i punkt b och f i bilaga 2.1.

c) För de enheter som omfattas av årliga undersökningar, de variabler som anges i punkt b, c, d, e och h i bilaga 2.3 om dessa variabler ingår i undersökningarna.

Som en allmän regel gäller att den information som erhållits ur administrativa register eller årliga undersökningar skall uppdateras årligen, och övrig information skall uppdateras vart fjärde år.

2. Vid utgången av det första kvartalet varje kalenderår skall medlemsstaterna göra en kopia av registret som det ser ut vid den tidpunkten och i analyssyfte behålla den kopian i 10 år.

Artikel 6 Tillgång till information

När kommissionen efter att ha fått yttrandet från den kommitté som anges i artikel 9 begär det, skall medlemsstaterna genomföra statistiska analyser av registren och överlämna resultaten, inklusive de uppgifter som av medlemsstaterna förklarats sekretessbelagda enligt nationell lagstiftning eller nationellt bruk rörande insynsskydd i statistik, enligt rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor(7).

Artikel 7 Tillgång till administrativa eller juridiska register

Varje nationellt statistiskt institut skall bemyndigas att för statistiska ändamål samla in sådana uppgifter som omfattas av denna förordning och som finns i sådana administrativa eller juridiska register som utarbetats inom det nationella territoriet i fråga, enligt villkor fastställda i nationell lagstiftning.

Artikel 8 Genomförandebestämmelser

Genomförandebestämmelserna för artikel 3 - 6 och bilaga 1 och 2, såväl som de åtgärder som krävs för att anta dessa bestämmelser och varje avsteg från artikel 3 - 5 eller från bilagorna, skall antas enligt förfarandet i artikel 9.

Artikel 9 Förfarande

1. Kommissionens företrädare skall förelägga den kommitté för ett statistiskt program som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom(8) ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Rösterna från medlemsstaternas företrädare skall vägas på det sätt som den artikeln föreskriver. Ordföranden får inte rösta.

2. a) Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan.

b) Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en period på tre månader från dagen då rådet underrättas.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 10 Rapport från kommissionen

Inom fyra år efter det att denna förordning antagits skall kommissionen till rådet överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning och får bifoga förslag till åtgärder med beaktande av vunna erfarenheter.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 1993.

På rådets vägnar

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

Ordförande

(1) Kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag (EGT nr L 195, 29.7.1980, s. 35). Direktivet ändrat genom direktiv 85/413/EEG (EGT nr L 229, 28.8.1985, s. 20).

(2) Rådets rekommendation 90/246/EEG av den 28 maj 1990 om genomförandet av en politik syftande till administrativ förenkling till förmån för små och medelstora företag i medlemsstaterna (EGT nr L 141, 2.6.1990, s. 55).

(3) Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 11). Direktivet senast ändrat genom direktiv 90/605/EEG (EGT nr L 317, 16.11.1990, s. 60).

(4) Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (EGT nr L 193, 18.7.1983, s. 1). Direktivet senast ändrat genom direktiv 90/605/EEG (EGT nr L 317, 16.11.1990, s. 60).

(5) Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om de statistiska enheterna för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (EGT nr L 76, 30.3.1993, s. 1).

(6) EGT nr L 293, 24.10.1990, s. 1.

(7) EGT nr L 151, 15.6.1990, s. 1.

(8) EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 47.

BILAGA 1

Tidsplan för registrering

De företag som definieras i artikel 2 och registreras enligt artikel 3 skall föras in i registret före den 1 januari 1996. För juridiska och lokala enheter gäller en ytterligare frist på ett år.

BILAGA 2

Identitetsnummer och beskrivande uppgifter

1. En registerpost över en juridisk enhet skall innehålla följande information:

a) Identitetsnummer.

b) Namn, adress (inklusive postnummer), och frivilligt: telefonnummer, elektronisk post, fax- och telexnummer.

c) Upplysning om huruvida den juridiska enheten skall offentliggöra sitt årsbokslut (Ja/Nej).

d) Datum för bildande i fråga om juridiska personer eller datum för officiellt godkännande som näringsidkare vad gäller fysiska personer.

e) Det datum då den juridiska enheten upphör att vara juridiskt ansvarig för ett företag.

f) Enhetens juridiska form.

g) Namn och adress för varje utländsk juridisk enhet, annan än fysisk person, som kontrollerar den juridiska enheten (frivilligt).

h) Identitetsnummer för den juridiska enhet i registret som kontrollerar den juridiska enheten (frivilligt).

i) Upplysning om huruvida den juridiska enheten är ett "offentligt företag" enligt kommissionens direktiv 80/723/EEG(1) (Ja/Nej) (gäller bara juridiska personer).

j) Hänvisning till motsvarande register, inklusive tullregister, i vilka den juridiska enheten är införd och som innehåller information som kan användas för statistiska ändamål.

k) Hänvisning till det register över aktörer vilket inrättas enligt rådets förordning (EEG) nr 3330/91 av den 7 november 1991 om statistik avseende handel med varor mellan medlemsstaterna(2).

2. Registeruppgiften över en lokal enhet skall innehålla följande information:

a) Identitetsnummer.

b) Namn, adress och annan identifierande information enligt punkt 1 b i denna bilaga.

c) Verksamhetskod med klassificering på 4-siffernivå, undergrupp, enligt NACE Rev. 1.

d) Eventuell sekundär verksamhet med klassificering på 4-siffernivå enligt NACE Rev. 1. (frivilligt).

e) Antal anställda, som det anges i punkt 3 e i denna bilaga.

f) Datum då den verksamhet påbörjades vars koder anges i c.

g) Datum för verksamhetens slutgiltiga upphörande.

h) Geografisk kod (territoriella enheter).

i) Hänvisning till motsvarande register i vilka den lokala enheten är införd och som innehåller information som kan användas för statistiska ändamål.

j) Identitetsnummer i registret för det företag som den lokala enheten är underordnad.

k) Upplysning om huruvida den verksamhet som utförs i den lokala enheten är hjälpverksamhet till det företag som enheten är underordnad (Ja/Nej).

3. Registeruppgiften över ett företag skall innehålla följande information:

a) Identitetsnummer.

b) Identitetsnummer för den eller de juridiska enheter som har ett juridiskt ansvar för företaget.

c) Verksamhetskod för företaget med klassificering på 4-siffernivå, undergrupp, enligt NACE Rev. 1 i vilken den huvudsakliga verksamheten eller all företagets verksamhet är inkluderad.

d) Eventuell sekundär verksamhet med klassificering på 4-siffernivå enligt NACE Rev. 1, om denna verksamhet uppgår till 10 % av bruttoförädlingsvärdet till faktorpris för samtliga verksamheter eller utgör minst 5 % på nationell nivå av denna typ. Denna punkt berör bara de företag som är föremål för statistiska undersökningar.

e) Storlek: mätt i antal anställda personer eller, om detta inte framgår, genom fördelning på någon av följande klasser som anger antalet anställda personer: 0, 1, 2, 3 - 4, 5 - 9, 10 - 19, 20 - 49, 50 - 99, 100 - 149, 150 - 199, 200 - 249, 250 - 499, 500 - 999, 1 000, över 1 000 i hela tusental.

f) Datum då företagets verksamhet påbörjas.

g) Datum då företagets verksamhet slutgiltigt upphör.

h) Omsättning från försäljning av varor och tjänster (ej kreditförmedlande företag) eller, om detta inte är möjligt, genom fördelning på någon av följande storleksklasser (i miljoner ecu): [0, 1], [1, 2], [2, 4], [4, 5], [5, 10], [10, 20], [20, 40], [40, 50], [50, 100], [100, 200], [200, 500], [500, 1000], [1000, 5000], 5 000 + (frivilligt vad gäller omsättning som inte överstiger 2 miljoner ecu).

i) Tillgångar netto (tillgångar efter avskrivningar minus skulder - gäller bara kreditförmedlande företag) (frivilligt).

(1) EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 47. Förordningen ändrad genom förordning EEG nr 3046/92 (EGT nr L 307, 23.10.1992, s. 27).

(2) EGT nr L 195, 29.7.1980, s. 35.