Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 3696/93 av den 29 oktober 1993 om den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) inom Europeiska ekonomiska gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 342 , 31/12/1993 s. 0001 - 0122

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0108

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0108RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3696/93 av den 29 oktober 1993 om den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) inom Europeiska ekonomiska gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

För att kunna fungera behöver den inre marknaden statistiska standarder för insamling, överföring och publicering av nationell statistik och gemenskapens statistik så att företag, finansiella institut, regeringar och alla andra aktörer på den inre marknaden kan förses med tillförlitliga och jämförbara statistiska uppgifter.

Sådan information behövs för att företag skall kunna bedöma sin konkurrensförmåga och är till nytta för gemenskapens institutioner när de skall söka förebygga snedvridning av konkurrensen.

Endast om medlemsstaterna tillämpar indelningar av produkter efter näringsgren som är knutna till gemenskapens indelning blir det möjligt att tillhandahålla enhetlig information med den tillförlitlighet, snabbhet, flexibilitet och detaljeringsgrad som behövs för den inre marknaden.

För att uppfylla nationella krav bör medlemsstaterna erbjudas möjlighet att i sina nationella indelningar behålla eller införa ytterligare underindelningar som bygger på Europeiska ekonomiska gemenskapens statistiska indelning av produkter efter näringsgren.

För att den ekonomiska statistiken skall kunna jämföras internationellt måste medlemsstaterna och gemenskapens institutioner tillämpa indelningar av produkter efter näringsgren som är direkt knutna till Förenta Nationernas centrala produktindelning, CPC.

Indelningen av produkter efter näringsgren inom gemenskapen bör knytas till den statistiska näringsgrensindelningen i gemenskapen (NACE Rev. 1).

Genom att utforma en produktindelning som är relaterad till produktionsverksamheten undviker man problemen med många olika kodningssystem och underlättar för producenterna att identifiera relevanta marknader.

Det finns ett behov av att skapa en gemensam referensram som gör det möjligt att jämföra statistiska data om produktion, konsumtion, utrikeshandel och transport.

Användningen av indelningen av produkter efter näringsgren inom gemenskapen förutsätter att kommissionen biträds av en förvaltningskommitté, nämligen Kommittén för ett statistiskt program som inrättades genom beslut 89/382/EEG, Euratom(4) i varje fråga som berör tillämpningen av denna förordning, i synnerhet vid tolkning av indelningen, mindre justeringar av den och utformning och uppdatering av tillhörande förklarande anmärkningar.

Inom ramen för denna förordning är det önskvärt att ha enhetliga koder för alla medlemsstater som använder samma produktbeskrivning och en motsvarande alfanumerisk kod.

Det är utomordentligt viktigt att innehållet i de olika kategorierna i indelningen av produkter efter näringsgren tolkas enhetligt i alla medlemsstater.

Införandet av en ny indelning av produkter efter näringsgren förutsätter en övergångsperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Syftet med denna förordning är att fastställa en statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom gemenskapen för att säkerställa jämförbarhet mellan nationella indelningar och gemenskapens indelningar och därmed även mellan nationell statistik och gemenskapens statistik.

2. Med termen "produkt" avses transportabla varor, icke- transportabla varor och tjänster.

3. Denna förordning gäller endast tillämpningen av denna indelning för statistiska ändamål.

Artikel 2

1. En gemensam grund för klassificering av produkter efter näringsgren inom gemenskapen, nedan kallad "CPA", fastställs härmed och skall omfatta

- en första nivå som betecknas med en alfabetisk kod (avdelningar),

- en mellannivå som betecknas med en tvåställig alfabetisk kod (underavdelningar),

- en andra nivå som betecknas med en tvåställig numerisk kod (huvudgrupper),

- en tredje nivå som betecknas med en treställig numerisk kod (grupper),

- en fjärde nivå som betecknas med en fyrställig numerisk kod (undergrupper),

- en femte nivå som betecknas med en femställig numerisk kod (kategorier),

- en sjätte nivå som betecknas med en sexställig numerisk kod (underkategorier).

2. CPA fogas som bilaga till denna förordning.

Artikel 3

1. CPA skall användas av kommissionen och medlemsstaterna som en statistisk indelning. CPA får användas för att utarbeta mera aggregerade eller mera detaljerade gemenskapsindelningar, nationella indelningar, specifika eller funktionella indelningar som baseras på CPA:s underkategorier.

2. Dessa indelningar skall utarbetas på grundval av CPA enligt följande regler:

- Indelningar som är mer aggregerade än CPA skall bestå av sammanslagningar av hela underkategorier i CPA.

- Indelningar som är mer detaljerade än CPA skall bestå av underindelningar som helt ryms inom CPA:s underkategorier.

- Indelningar som härletts på detta sätt kan ges en annan kod.

3. De medlemsstater som önskar använda en nationell indelning härledd ur CPA skall så snart som möjligt och senast den 31 december 1993 vidta de åtgärder som är nödvändiga för att upprätta en nationell indelning enligt denna artikel.

Artikel 4

Kommissionen skall biträdas av Kommittén för ett statistiskt program (SPC), nedan kallad "kommittén".

Artikel 5

Kommittén kan behandla alla frågor om CPA som tas upp av ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat, och som har samband med tillämpningen av denna förordning, särskilt frågor om

a) tolkningen av CPA,

b) sådana mindre justeringar i CPA som

- föranleds av den tekniska och ekonomiska utvecklingen, särskilt inom tjänstesektorn,

- gör texten enhetligare och tydligare,

- motiveras av ändringar i andra internationella produktindelningar, i synnerhet ändringar i CPC,

c) förberedelser för och samordning av arbetet med att revidera CPA,

d) utformning och uppdatering av förklarande anmärkningar till CPA,

e) behandling av problem som uppstår vid införlivandet av CPA med medlemsstaternas produktindelningar,

f) strävanden att, när så är lämpligt, enas om en gemensam ståndpunkt rörande internationella organisationers arbete med produktindelningar, särskilt CPC och därtill hörande förklarande anmärkningar,

g) harmonisering med NACE Rev. 1 som finns intagen i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen(5),

h) samordning av arbetet med andra kommittéer som sysslar med klassifikationer, särskilt Harmoniserade systemet (HS) och Kombinerade nomenklaturen (KN),

i) förlängning av övergångsperioden på begäran av en medlemsstat,

j) samordning av arbetet med andra instanser som sysslar med mera aggregerade eller mera detaljerade gemen-skapsindelningar, nationella indelningar, specifika eller funktionella indelningar.

Åtgärder enligt a Pj skall beslutas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 6.

Artikel 6

1. Kommissionens företrädare skall förelägga kommissionen ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

2. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande, skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna i tre månader räknat från den dag då rådet underrättats.

3. Rådet kan med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i punkt 2 fatta ett annat beslut.

Artikel 7

Produktindelningar som används för statistik insamlad efter den 31 december 1993 skall vara utformade i enlighet med artikel 3.

Artikel 8

1. En övergångstid skall börja den 1 januari 1994 och sluta den 31 december 1995.

2. Övergångstiden får förlängas och en medlemsstat kan, om det finns vägande tekniska eller administrativa skäl, få tillstånd i enlighet med förfarandet i artikel 5 att använda en indelning av annat slag än den som föreskrivs i artikel 3.

3. Sex månader efter övergångstidens slut skall kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om erfarenheterna av den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren. Rapporten skall också behandla den revidering av CPC som utförs av Förenta Nationernas statistikkontor (UNSTAT).

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1993.

På rådets vägnar

R. URBAIN

Ordförande

(1) EGT nr C 12, 18.1.1993, s. 1.

(2) EGT nr C 150, 31.5.1993, s. 132; och beslut av den 22 oktober 1993 (ännu inte offentliggjort i EGT).

(3) EGT nr C 19, 25.1.1993, s. 60.

(4) EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 47.

(5) EGT nr L 293, 24.10.1990, s. 1.

BILAGA

>Plats för tabell>