Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 95/57/EG av den 23 november 1995 om insamling av statistisk information rörande turismEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 291 , 06/12/1995 s. 0032 - 0039RÅDETS DIREKTIV 95/57/EG av den 23 november 1995 om insamling av statistisk information rörande turism

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Europaparlamentets resolutioner av den 11 juni 1991 (1) och den 18 januari 1994 (2) betonar gemenskapens viktiga roll när det gäller att ta fram statistik rörande turism.

Utarbetandet av ett direktiv som avser att kanalisera det arbete som för närvarande på ett fragmentariskt sätt görs på nationell nivå stöds av Ekonomiska och sociala kommittén (3).

Med tillämpning av rådets beslut 90/665/EEG (4) har ett ramprogram för en särskild gemenskapsmetodik för att sammanställa turiststatistik för gemenskapen tagits fram.

Resultaten av tvåårsprogrammet (1991-1992) för att ta fram turiststatistik för gemenskapen i enlighet med beslut 90/665/EEG belyser det behov som användare inom den privata och offentliga sektorn har av att snabbt få tillgång till tillförlitlig och jämförbar statistik om tillgång och efterfrågan inom turism på gemenskapsnivå.

Utveckling av gemenskapens statistik över turism förklarades vara en prioriterad åtgärd i rådets beslut 92/421/EEG, av den 13 juli 1992 om gemenskapens handlingsplan för stöd till turismen (5).

Turismens vedertagna roll som ett medel för utveckling och socio-ekonomisk integration kan bättre säkerställas genom kunskap om grundläggande relaterad statistik, särskilt den som fastställs på regional nivå.

För att bedöma konkurrenskraften hos gemenskapens turistnäring är det nödvändigt att få ökade kunskaper om turismens omfattning, turismens och turistens särdrag samt utgifter hänförliga till turism.

Månatlig information krävs för att man skall kunna mäta det inflytande som säsongen har på efterfrågan av mottagningsmöjligheter för turister och för att därmed underlätta för offentliga myndigheter och ekonomiska aktörer att enklare kunna utveckla strategier och riktlinjer för att förbättra den säsongsmässiga spridningen av semestrar och turistverksamheternas prestanda.

Ytterligare gemenskapsverksamhet inom detta område måste även fortsättningsvis bygga på ett pragmatiskt tillvägagångssätt med iakttagande av subsidiaritetsprincipen.

Synergi mellan nationella, internationella och gemenskapsprojekt som rör turism måste säkerställas för att minska arbetsbördan vid insamlingen av information.

Metodikarbeten som genomförts i samarbete med andra internationella organisationer, exempelvis Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Världsturismorganisationen, och de rekommendationer som antagits av FN:s statistikkommission i mars 1993 skall beaktas för att säkerställa bättre jämförbarhet av turiststatistik på världsnivå.

Tillförlitlig och effektiv övervakning av strukturen och utvecklingen av tillgång och efterfrågan med avseende på turism kan förbättras avsevärt genom att en lämplig och godkänd gemenskapsram inrättas.

Fullt genomförande av ett sådant system kan ge stordriftsfördelar samtidigt som det producerar information som främjar alla medlemsstater och berörda parter.

Spridning av jämförbar turiststatistik kan underlättas av åtgärder på gemenskapsnivå.

Rådets beslut 93/464/EEG av den 22 juli 1993, om ramprogram för prioriterade åtgärder för statistik 1993-1997 (6), föreskriver upprättandet av ett informationssystem för statistik över tillgång och efterfrågan med avseende på turism.

Ett rådsdirektiv kan tillhandahålla en gemensam ram för att maximera fördelarna av de olika åtgärder som vidtas på nationell nivå.

Statistiska uppgifter som sammanställts inom ramen för ett gemenskapssystem måste vara tillförlitliga och jämförbara i de olika medlemsstaterna, varför det är nödvändigt att gemensamt upprätta kriterier som gör det möjligt att uppfylla dessa krav.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Målsättning

I syfte att upprätta ett informationssystem för turiststatistik på gemenskapsnivå skall medlemsstaterna samla in, sammanställa, bearbeta och översända harmoniserad gemenskapsstatistik om tillgång och efterfrågan med avseende på turism.

Artikel 2

Område för insamling av information och grundläggande definitioner

I överensstämmelse med detta direktiv skall de uppgifter som skall samlas in avse följande:

a) Kapaciteten hos inrättningar för kollektiv logi för turister.

De olika inrättningarna för kollektiv logi som berörs är:

1) Hotel och därmed jämförbara inrättningar.

2) Andra inrättningar för kollektiv logi, exempelvis

2.1 campingplatser

2.2 stugbyar

2.3 annan kollektiv logi

b) Vistelse vid inrättningar för kollektiv logi

Insamlingen skall täcka inre turism, det vill säga inhemsk turism och utländsk turism; där "inhemsk turism" omfattar invånare i ett land som reser endast inom detta land och där "utländsk turism" inbegriper där icke bosatta personer som reser i detta land.

c) Efterfrågan med avseende på turism:

Insamlingen skall täcka nationell turism, dvs. inhemsk och utrikes turism, där "utrikes turism" omfattar landets invånare som reser i ett annat land. Informationen om efterfrågan inom turism skall gälla resor vars främsta syfte är semester eller affärer, och där en eller flera nätter i följd tillbringas borta från bosättningsorten.

Artikel 3

Variabler i uppgiftsinsamlingen

1. En lista över de variabler som skall insamlas, med angivande av periodicitet och fördelning per territorium, återfinns i bilagan.

2. Definitionerna som skall tillämpas på dessa variabler och varje ändring av variabellistan skall bestämmas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 12.

Artikel 4

Den statistiska informationens precision

1. Insamlingen av statistisk information skall garantera att resultaten i möjligaste mån uppfyller nödvändiga minsta precisionskrav. Dessa precisionskrav och förfarandena för att säkerställa en harmoniserad bearbetning av systematiska fel skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 12. Det minsta precisionskravet skall fastställas särskilt med hänvisning till övernattningar per år på nationell nivå.

2. Vad beträffar den grund på vilken informationen samlas in, skall medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att upprätthålla resultatens kvalitet och jämförbarhet.

Artikel 5

Insamling av statistisk information

1. Medlemsstaterna skall, där så är lämpligt, bygga insamlingen av den statistiska informationen som avses i artikel 3 på befintliga uppgifter, källor och system.

2. För de variabler som har en periodicitet per år skall den första observationsperioden inledas den 1 januari 1996. För de variabler som avser kolumnerna för uppgifter per månad och per kvartal i sektion B och sektion C i bilagan skall den första observationsperioden inledas den 1 januari 1997.

Artikel 6

Bearbetning av uppgifter

Medlemsstaterna skall bearbeta den information som samlats in och som avses i artikel 3 med de precisionskrav som fastställs i artikel 4 i överensstämmelse med de detaljerade regler som skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 12. Den regionala nivån skall vara i överensstämmelse med Europeiska gemenskapens statistikkontors nomenklatur för territoriella enheter.

Artikel 7

Översändande av uppgifter

1. Medlemsstaterna skall översända de uppgifter som bearbetas i enlighet med artikel 6, inklusive den information som medlemsstaterna sekretessbelagt med stöd av nationell lagstiftning eller praxis rörande insynsskyddade statistiska uppgifter och i enlighet med bestämmelser i rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (7). Denna förordning behandlar sekretessbehandling av information.

2. Översändandet av de preliminära årliga uppgifterna skall äga rum inom sex månader efter utgången av observationsperioden och de granskade årliga resultaten skall översändas inom en period på högst tolv månader efter utgången av observationsperioden. Översändandet av de preliminära uppgifterna per månad och kvartal skall äga rum inom tre månader efter utgången av motsvarande observationsperiod och de granskade resultaten per månad och kvartal skall översändas inom en period på högst sex månader efter utgången av motsvarande observationsperiod.

3. I syfte att underlätta uppgiften för dem som skall lämna information, får kommissionen enligt förfarandet i artikel 12 inrätta standardiserade bestämmelser för översändande av uppgifter och skapa möjligheter för ökad användning av automatisk databehandling och elektronisk överföring av uppgifterna.

Artikel 8

Rapporter

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen, på dess begäran, lämna all information som är nödvändig för bedömningen av den statistiska informationens kvalitet, jämförbarhet och fullständighet. Medlemsstaterna skall även underrätta kommissionen om alla senare ändringar av de metoder som använts.

2. Kommissionen skall till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén överlämna en rapport om de erfarenheter som erhållits i det arbete som utförts i överensstämmelse med detta direktiv, efter det att uppgifterna har samlats in under en treårsperiod.

Artikel 9

Spridning av resultaten

Villkoren för kommissionens spridning av uppgifterna skall fastställas enligt förfarandet i artikel 12.

Artikel 10

Övergångsperiod

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 skall medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att sätta igång gemenskapens informationssystem, under en övergångsperiod som löper ut tre år efter det att detta direktiv träder i kraft vad gäller uppgifter per månad och år och fem år efter det att detta direktiv träder i kraft vad gäller uppgifter per kvartal.

2. Under övergångsperioden får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 12 godta undantag från detta direktivs bestämmelser, i den mån de nationella statistiska systemen kräver anpassning inom turistområdet.

Artikel 11

Kommitté

Denna kommitté skall bistå med avseende på tillämpningsförfaranden för detta direktiv och eventuella åtgärder för anpassning till ekonomisk och teknisk utveckling, särskilt rörande

- de definitioner som skall tillämpas på de variabler som skall samlas in och alla ändringar av variabellistan (artikel 3), i den mån dessa ändringar inte gör insamlingsförfarandet svårare,

- noggrannhetskraven och den harmoniserade bearbetningen av systematiska fel (artikel 4),

- bearbetningen av uppgifter (artikel 6), förfaranden vid översändande av uppgifter (artikel 7) och spridning av resultaten (artikel 9),

- undantagen från detta direktivs bestämmelser under övergångsperioden (artikel 10).

Kommissionen skall, i enlighet med bestämmelserna i artikel 12, bistås av kommittén för det statistiska programmet som inrättades genom beslut 89/382/EEG, Euratom (8), nedan kallad "kommittén".

Artikel 12

Förfarande

1. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

2. a) Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan.

b) Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådant fall

- får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under tre månader från dagen då rådet underrättats,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i första strecksatsen.

Artikel 13

Direktivets genomförande

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 23 november 1996.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 15

Slutbestämmelse

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 november 1995.

På rådets vägnar

C. WESTENDORP y CABEZA

Ordförande

(1) EGT nr C 183, 15.7.1991, s. 74.

(2) EGT nr C 44, 14.2.1994, s. 61.

(3) EGT nr C 52, 19.2.1994, s. 22.

(4) EGT nr L 358, 21.12.1990, s. 89.

(5) EGT nr L 231, 13.8.1992, s. 26.

(6) EGT nr L 219, 28.8.1993, s. 1.

(7) EGT nr L 151, 15.6.1990, s. 1.

(8) EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 47.

BILAGA

STATISTISK INFORMATION MED AVSEENDE PÅ TURISM

Anmärkning: För den information som efterfrågas i B.1.3, C.1.1.2 och C.1.1.4 har den världsgeografiska fördelningen angivits i slutet av denna bilaga.

A. Kapaciteten inom kollektiv logi för turister: lokala enheter inom det nationella territoriet

A.1 Information som skall översändas årsvis

>Plats för tabell>

B. Vistelser vid inrättningar för kollektiv logi: inhemsk och utländsk turism

B.1 Information att översändas årsvis

>Plats för tabell>

B.2 Information som skall översändas månadsvis

>Plats för tabell>

C. Efterfrågan med avseende på inhemsk och utrikes turism (exklusive dagsturer)

C.1 Information som skall översändas på nationell nivå

>Plats för tabell>

INDELNING I GEOGRAFISKA OMRÅDEN

TOTALT VÄRLDEN

TOTALT EES

TOTALT EUROPEISKA UNIONEN (15)

Belgien

Danmark

Finland

Frankrike

Förenade kungariket

Grekland

Irland

Italien

Luxemburg

Nederländerna

Portugal

Spanien

Sverige

Tyskland

Österrike

TOTALT EFTA:

Island

Norge

Schweiz (och Liechtenstein)

TOTALT ANDRA EUROPEISKA LÄNDER (exklusive EFTA)

därav:

Polen

Slovakien

Tjeckien

Turkiet

Ungern

TOTALT AFRIKA

NORDAMERIKA:

Canada

USA

TOTALT CENTRAL- OCH SYDAMERIKA

TOTALT ASIEN

därav:

Japan

AUSTRALIEN, OCEANIEN OCH ANDRA OMRÅDEN

därav:

Australien

Nya Zeeland

EJ ANGIVET