Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 2744/95 av den 27 november 1995 om statistik över inkomsters struktur och fördelningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 287 , 30/11/1995 s. 0003 - 0006RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2744/95 av den 27 november 1995 om statistik över inkomsters struktur och fördelning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

För att kommissionen skall kunna utföra sina uppgifter måste den ha information om inkomstsituationen och inkomsternas utveckling i gemenskapens medlemsstater med avseende på å ena sidan hur inkomsterna varierar med arbetskraftens struktur och å andra sidan hur arbetskraften fördelas efter inkomstnivå.

Gemenskapens utveckling och den inre marknadens funktion ökar behovet av jämförbara uppgifter om inkomsternas struktur, särskilt för att kunna analysera utvecklingen mot ekonomisk och social sammanhållning och genomföra tillförlitliga jämförelser mellan gemenskapens olika medlemsstater och regioner.

Den bästa metoden för att granska inkomsternas struktur och fördelning är att ta fram statistik för gemenskapen över inkomsternas struktur med användning av harmoniserade metoder och definitioner, som det gjordes 1966, 1972, 1974 och 1978 enligt förordningarna nr 188/64/EEG (1), (EEG) nr 2395/71 (2), (EEG) nr 178/74 (3) respektive (EEG) nr 495/78 (4).

Mot bakgrund av de förändringar som skett med avseende på arbetskraftens struktur och inkomsternas fördelning, särskilt vad gäller ekonomisk verksamhet, är resultaten av de tidigare undersökningarna inte längre aktuella och omfattar ej heller alla medlemsstater.

De uppgifter som för närvarande finns i medlemsstaterna som helhet visar endast ett genomsnitt och ger därför sannolikt inte någon information om förhållandet mellan inkomster och lönearbetarens individuella egenskaper (särskilt ålder, kön, yrkestillhörighet och tjänstgöringstid) eller om inkomsternas spridning.

Statistisk information inom detta område finns endast i vissa medlemsstater och användbara jämförelser kan följaktligen inte göras. Statistiken över inkomsternas struktur måste således utarbetas på grundval av gemensamma definitioner och harmoniserade metoder.

I enlighet med subsidiaritetsprincipen är inrättandet av gemensamma statistiska standarder som möjliggör att harmoniserad information kan tas fram, en åtgärd som kan genomföras effektivt endast på gemenskapsnivå, och denna åtgärd kommer att genomföras i varje medlemsstat på ansvar av de organ och institutioner som utsetts för att sammanställa officiell statistik.

Framtagandet av gemenskapsstatistik över inkomsternas struktur är, enligt beslut 93/464/EEG (5), en av de prioriterade åtgärderna enligt det statistiska programmet för perioden 1993-1997.

Det förefaller lämpligt att medge undantag för vissa medlemsstater av hänsyn till särskilda tekniska svårigheter som dessa medlemsstater ställs inför vid insamlandet av vissa slag av information, förutsatt att kvaliteten i den statistiska informationen inte påverkas.

Den kommitté för det statistiska programmet som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (6) har ställt sig positiv till kommissionens förslag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

Medlemsstaterna och kommissionen skall, inom sina respektive behörighetsområden, ta fram statistik för gemenskapen över strukturen hos och fördelningen av inkomsterna för samtliga anställda inom de områden för ekonomiska aktiviteter som definieras i artikel 3.

Artikel 2

Referensperiod

Statistiken skall tas fram på grundval av statistiska uppgifter för budgetåret 1995 och en motsvarande representativ månad, med förbehåll för de särskilda bestämmelserna i bilagan.

Artikel 3

Omfattning

Statistiken skall omfatta all verksamhet som omfattas av avdelningarna C, D, E, F, G, H, I, J och K enligt den näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, nedan kallad "NACE Rev 1", som inrättats genom förordning (EEG) nr 3037/90 (7), med förbehåll för de särskilda bestämmelserna i bilagan till den här förordningen.

Artikel 4

Undersökningsenheter

Insamling av uppgifter och sammanställning av statistik över inkomsters struktur och fördelning skall baseras på ett stickprov som tas på vilken som helst av de statistiska enheter som definieras i förordning (EEG) nr 696/93 (8) och skall ge information om anställda i lokala enheter med minst tio anställda, varvid enheterna klassificerats enligt storlek och huvudsaklig verksamhet.

Artikel 5

De insamlade uppgifternas karaktär

Uppgifter skall samlas in om följande:

1. För den lokala enhet där de som omfattas av stickprovet är anställda, enligt följande:

Den region där arbetsplatsen är belägen, arbetsplatsens storlek, slag av ekonomisk verksamhet enligt NACE Rev 1, arten av finansiell och ekonomisk kontroll enligt betydelsen i kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstaterna och offentliga företag (9) samt arten av gällande kollektivt löneavtal.

2. För varje anställd i stickprovet, enligt följande:

a) Bruttoinkomster för en komplett löneperiod för den representativa månaden, inklusive de olika extraersättningar som betalas regelbundet, ytterligare ersättningar för övertid, skiftarbete, nattarbete, helgarbete och provisioner. Likaså tas med ersättningar för perioder av frånvaro (ledighet eller sjukdom) som i sin helhet betalas av arbetsgivaren samt familjebidrag och andra förmåner som fastställts i kollektivavtal eller frivilligt inom den lokala enheten. Totala inkomster avseende övertid, och särskild ersättning för skiftarbete, nattarbete eller helgarbete måste anges separat.

b) Årliga bruttoinkomster för det relevanta budgetåret, dvs. bruttoinkomster som de definieras i punkt 2 a för ett helt år, jämte tillfälliga extraersättningar (såsom semesterbonus, en extra månadslön per år och vinstutdelning). Beloppet för de tillfälliga extraersättningarna måste anges separat.

c) Antalet timmar för vilka ersättning utgår eller antalet timmar i en normal arbetsvecka eller arbetsmånad för vilken ersättning utgår, antalet betalda övertidstimmar under löneperioden och antalet semesterdagar, exklusive allmänna helgdagar per år.

d) Kön, ålder och yrke enligt internationella standarden för klassificering av yrken, utbildningsnivå, tjänstgöringstid i företaget, arbetsvillkor, dvs. heltid eller deltid, och olika slag av anställningskontrakt.

Artikel 6

Insamling av uppgifter

1. Undersökningen skall genomföras via medlemsstaternas behöriga statistikorgan, vilka skall utarbeta lämpliga metoder för insamling av uppgifterna.

2. För vissa egenskaper, exempelvis utbildningsnivå och typ av anställningskontrakt, får medlemsstaterna genomföra efterföljande undersökningar av en del av det stickprov av anställda som tagits för den huvudsakliga undersökningen.

3. De personer som uppmanas ge information skall besvara frågorna sanningsenligt, fullständigt och inom de föreskrivna tidsfristerna. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att förhindra överträdelser av skyldigheten att ge de uppgifter som avses i artikel 5.

4. Undersökningen behöver inte genomföras om medlemsstaterna innehar information från andra lämpliga källor vilken är åtminstone likvärdig vad gäller noggrannhet, kvalitet och aktualitet.

5. På begäran skall medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat) översända alla uppgifter, särskilt vad gäller metoder, som behövs för att denna förordning skall kunna tillämpas.

Artikel 7

Representativitet

Tillförlitlighet och jämförbarhet på en hög kvalitetsnivå skall uppnås genom att man använder stickprov av en omfattning som innebär att det relativa standardfelet för den rörliga genomsnittliga bruttotimlönen för en avdelning eller underavdelning, om en sådan finns, av NACE Rev 1 på NUTS-1-nivå inte överskrider 3 %.

Artikel 8

Bearbetning av resultaten

Medlemsstaternas statistikorgan skall bearbeta svaren till frågeformulären som avses i artikel 6.3 eller uppgifterna från andra källor som avses i artikel 6.4 så att jämförbara resultat uppnås.

Artikel 9

Överföring av resultaten

Resultaten skall överföras inom en tidsfrist om 18 månader från utgången av referensperiodens kalenderår, inklusive de uppgifter som medlemsstaterna förklarat som sekretessbelagda enligt inhemsk lagstiftning eller praxis rörande insynsskyddade statistiska uppgifter, i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (10).

Artikel 10

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifterna för denna förordning, särskilt vad gäller

- de definitioner som skall användas,

- noggrannhet och kvalitetsregler,

- nivåerna på den uppdelning som skall göras av variablerna,

- den form i vilken uppgifterna skall överföras, och

- den lista på tabeller som skall spridas,

skall fastställas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 11.

Artikel 11

Förfarande

Kommissionen skall biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättades genom beslut 89/382/EEG, Euratom, nedan kallad "kommittén".

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta åtgärder som skall ha omedelbar verkan. Om åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutande åtgärderna under en tid som inte överstiger tre månader från dagen då rådet underrättats.

Rådet får med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 november 1995.

På rådets vägnar

P. SOLBES MIRA

Ordförande

(1) EGT nr 214, 24.12.1964, s. 3634/64.

(2) EGT nr L 249, 10.11.1971, s. 52.

(3) EGT nr L 21, 25.1.1974, s. 2.

(4) EGT nr L 68, 10.3.1978, s. 3.

(5) EGT nr L 219, 28.8.1993, s. 1.

(6) EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 47.

(7) EGT nr L 293, 24.10.1990, s. 1. Förordningen har ändrats genom kommissionens förordning (EEG) nr 761/93 av den 24 mars 1993 (EGT nr L 83, 3.4.1993, s. 1).

(8) EGT nr L 76, 30.3.1993, s. 1.

(9) EGT nr L 195, 29.7.1980, s. 35. Direktivet har senast ändrats genom direktiv 93/84/EEG (EGT nr L 254, 12.10.1993, s. 16).

(10) EGT nr L 151, 15.6.1990, s. 1.

BILAGA

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

I. Undantag från bestämmelserna om referensperiod (Artikel 2)

1. För Frankrike: budgetåret 1994 och en motsvarande representativ månad.

2. För Österrike: budgetåret 1996 och en motsvarande representativ månad.

II. Undantag från bestämmelserna om undersökningens omfattning (Artikel 3)

1. För Tyskland: avdelningarna H, I, underavdelning 67 i avdelning J och avdelning K

2. För Grekland: avdelningarna F och K

3. För Irland: avdelningarna I, J och K