Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 078 , 28/03/1996 s. 0027 - 0029RÅDETS DIREKTIV 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv 72/280/EEG av den 31 juli 1972 om de statistiska undersökningar som medlemsstaterna skall genomföra av mjölk och mjölkprodukter (3) har ändrats vid flera tillfällen. Mot bakgrund av nya ändringar bör för tydlighetens skull detta direktiv grundligt omarbetas.

För att kunna utföra sina åligganden enligt fördraget och enligt gemenskapsbestämmelserna om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter behöver kommissionen exakt information om produktion och konsumtion av mjölk samt noggrann, regelbunden och kortfristig information om leveranserna av mjölk till företag som behandlar eller förädlar mjölk samt om produktionen av mjölkprodukter i medlemsstaterna.

Undersökningar av produktion och användning av mjölk hos lantbrukaren bör göras enligt enhetliga kriterier och mera i detalj, och månatliga undersökningar bör göras i alla medlemsstater hos de företag som behandlar eller förädlar mjölk.

För att få jämförbara resultat bör gemensamma kriterier fastställas för undersökningens omfattning, vilka variabler som skall registreras och vilken undersökningsmetodik som skall användas.

De erfarenheter som vunnits sedan införandet av tidigare föreskrifter har visat att det är lämpligt att förenkla bestämmelserna, särskilt genom att upphäva kravet på upplysningar om veckoresultat.

På grund av den tilltagande betydelsen av mjölkproteinhalten i mjölkprodukter är det nödvändigt att vidta åtgärder för detta.

För att underlätta genomförandet av bestämmelserna i detta direktiv, är det lämpligt att fortsätta det nära samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen, särskilt inom ramen för Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, vilken inrättades genom beslut 72/279/EEG (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna

1. skall genomföra undersökningar rörande de grupper av statistiska enheter som anges i artikel 2 med avseende på de uppgifter som närmare anges i artikel 4 och till kommissionens översända resultaten för varje månad, år och treårsperiod,

2. skall genomföra årliga undersökningar av produktion och användning av mjölk bland jordbruksföretag såsom de definierats enligt förfarandet i artikel 7,

3. får använda data från andra officiella källor om kommissionen godtar det.

Artikel 2

De undersökningar som avses i artikel 1.1 skall omfatta följande:

1. De företag eller jordbruksföretag som köper mjölk - eller, i förekommande fall, mjölkprodukter - antingen direkt hos ett jordbruksföretag eller hos de företag eller anläggningar som anges i punkt 2 i syfte att omvandla dem/den till mjölkprodukter.

2. Företag som samlar in mjölk eller grädde för att helt eller delvis leverera dem vidare i oförädlat skick till de företag som avses i punkt 1.

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att i möjligaste mån förebygga att resultaten dubbelräknas.

Artikel 3

1. I detta direktiv avses med mjölk mjölk från ko, får, get och buffel. De månatliga undersökningar som föreskrivs i artikel 4.1 a skall dock omfatta endast komjölk och produkter som framställs av enbart komjölk.

2. Förteckningen över de mjölkprodukter som omfattas av undersökningarna skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 7, och denna förteckning får ändras enligt samma förfarande.

3. Standarddefinitioner för de måttenheter som skall användas när resultaten redovisas skall utformas i enlighet med förfarandet i artikel 7.

Artikel 4

1. De undersökningar som avses i artikel 1.1 skall utformas så att åtminstone den information som nämns i punkterna a, b och c nedan kan lämnas.

Frågeformuläret skall utformas så att dubbelräkning undviks.

Informationen skall ge besked om följande:

a) Månadsvis:

i) Kvantiteten av och fetthalten i den insamlade mjölken och grädden och proteinhalten i den insamlade komjölken.

ii) Kvantiteten av vissa färska mjölkprodukter behandlade och klara för leverans, samt vissa bearbetade mjölkprodukter.

b) Årligen:

i) Kvantiteten samt fett- och proteinhalten i tillgänglig mjölk och grädde.

ii) Kvantiteten av färska mjölkprodukter behandlade och klara för leverans samt andra framställda mjölkprodukter, uppdelade i produktslag.

iii) Användningen av varor i form av helmjölk och skummjölk samt kvantiteten av fett som används vid framställning av mjölkprodukter.

c) Vart tredje år (från och med den 31 december 1997):

Antalet undersökningsenheter enligt artikel 2, ordnade efter storleksklass.

2. För att, inom tre år från detta direktivs ikraftträdande, kunna analysera möjligheten att utvidga den statistiska information som avses i punkt b att omfatta proteinhalten i den huvudsakliga mjölkprodukterna, skall medlemsstaterna under denna period utföra testundersökningar eller studier för att nå detta mål. Kommissionen skall, enligt förfarandet i artikel 7, upprätta ett arbetsprogram för vart och ett av de tre åren.

Medlemsstaterna skall årligen till kommissionen överlämna en rapport om genomförandet av detta program, vilken också skall innehålla tillgänglig statistisk information på området samt nödvändiga detaljer för att kunna tolka informationen.

Artikel 5

1. Utan att det påverkar tillämpningen av andra stycket, skall de undersökningar som anges i artikel 1.1 utformas som uttömmande enkäter med avseende på de mejerier som svarar för minst 95 % av den mjölk som insamlas i medlemsstaten, och den resterande kvantiteten skall uppskattas på grundval av representativa urvalsundersökningar eller med hjälp av andra källor.

Medlemsstaterna får genomföra de månatliga undersökningarna som avses i artikel 4.1 a i form av representativa stickprov. Slumpfelet får inte överstiga 1 % jämfört med den totala nationella insamlingen (konfidensintervall 68 %).

2. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som erfordras för att åstadkomma uttömmande och tillräckligt noggranna resultat. De skall till kommissionen lämna all information som gör det möjligt att fastställa noggrannheten hos de lämnade resultaten, särskilt när det gäller följande:

a) De frågeformulär som har använts.

b) De försiktighetsåtgärder som har vidtagits för att undvika dubbelräkning.

c) De metoder som har använts vid överföringen av erhållna data från frågeformulären till gemenskapens tabeller.

Metodrapporter, uppgifternas tillgänglighet och tillförlitlighet samt alla andra frågor av betydelse för tillämpningen av detta direktiv skall en gång om året behandlas av den behöriga arbetsgruppen inom Ständiga kommittén för jordbruksstatistik. Den första metodrapporten skall överföras till kommissionen senast vid slutet av året som följer på detta direktivs ikraftträdande.

Artikel 6

1. Tabeller för överföring skall utarbetas i enlighet med förfarandet i artikel 7.

Dessa tabeller får ändras enligt samma förfarande.

2. Medlemsstaterna skall överföra resultaten som avses i punkt 3, inbegripet de uppgifter som medlemsstaterna enligt nationell lagstiftning eller praxis rörande statistisk insynsskydd har förklarat som insynsskyddade, i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (5).

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna, snarast möjligt efter det att uppgifterna har sammanfattats och senast

a) fyrtiofem dagar efter uppgiftsmånadens utgång, de månadsresultat som avses i artikel 4.1 a,

b) i juni året efter uppgiftsåret

- de årsresultat som avses i artikel 4.1 b,

- den rapport om genomförande som avses i artikel 4.2,

c) i september, året efter uppgiftsdagen, de resultat som avses i artiklarna 1.2 och 4.1 c.

4. Kommissionen skall sammanställa de uppgifter som medlemsstaterna har överlämnat och underrätta dessa om samtliga resultat.

Artikel 7

1. När hänvisning sker till det förfarande som fastställs i denna artikel, skall ordföranden hänskjuta ärendet till Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén", antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall avge sitt yttrande med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Vid omröstningen i kommittén skall de röster som avges av medlemsstaternas företrädare vägas enligt föredraget artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall anta de föreslagna åtgärderna om de är förenliga med kommitténs yttrande.

b) Om de föreslagna åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har beslutat inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 8

Senast den 1 juli 1999 skall kommissionen till rådet avge en rapport om de erfarenheter som vunnits vid genomförandet av direktivet. Vid detta tillfälle skall kommissionen också framlägga resultaten av den analys som avses i artikel 4.2, i förekommande fall jämte förslag om definitiv period.

Artikel 9

1. Direktiv 72/280/EEG skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 1997.

2. Hänvisningar till det upphävda direktivet 72/280/EEG skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1997. De skall genast informera kommissionen om detta.

När dessa bestämmelser antas av medlemsstaterna, skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller också skall en sådan hänvisning ges när de offentliggörs. Förfarandet för utformningen av denna hänvisning skall antas av medlemsstaterna.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område vilket omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

Detta direktiv träder i kraft tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 1996.

På rådets vägnar

W. LUCHETTI

Ordförande

(1) EGT nr C 321, 1.12.1995, s. 6.

(2) EGT nr C 32, 5.2.1996.

(3) EGT nr L 179, 7.8.1972, s. 2. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(4) EGT nr L 179, 7.8.1972, s. 1.

(5) EGT nr L 151, 15.6.1990, s. 1.