Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistisk rörande företagsstrukturerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 014 , 17/01/1997 s. 0001 - 0024RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistisk rörande företagsstrukturer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag till förordning (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

1. Rådet uppmanade i sin resolution av den 14 november 1989 om den inre handeln inom ramen för den inre marknaden (4) kommissionen att förbättra de statistiska uppgifterna om handeln genom att göra dem förenliga med gemenskapens definitioner och i nödvändig omfattning öka leveransen av sådana uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor.

2. I beslut 92/326/EEG (5) antog rådet ett tvåårigt program för åren 1992-1993 för utveckling av den europeiska statistiken över tjänstesektorn. Detta program omfattar sammanställning av harmoniserad statistik på nationell och regional nivå, särskilt såvitt avser handel och distribution.

3. Rådet antog i sitt direktiv 78/660/EEG (6) åtgärder för att förbättra samordningen av de nationella normerna rörande innehåll, disposition och offentliggörande av årsbokslut och årsberättelser samt för de beräkningsmetoder som skall användas för vissa slag av bolag.

4. Gemenskapen har sedan dess gjort betydande framsteg på vägen mot integration. Den nya politiken och de nya riktlinjerna för ekonomi, konkurrens, socialpolitik, miljö och företagande kräver initiativ och beslut som grundar sig på giltiga statistiska uppgifter. De uppgifter som är tillgängliga inom ramen för gemenskapslagstiftningen eller lagstiftningen i medlemsstaterna är otillräckliga och inadekvata och är inte i tillräckligt hög grad jämförbara för att kunna utgöra en tillförlitlig grund för kommissionens arbete.

5. I sitt beslut 93/379/EEG (7) antog rådet ett flerårigt program för åtgärder på gemenskapsnivå för att förstärka insatserna på prioriterade områden och för att säkerställa att företagspolitiken i gemenskapen fullföljs och förstärks, särskilt när det gäller små och medelstora företag. Statistiska uppgifter behövs för att man skall kunna bedöma verkan av de åtgärder som vidtas för att uppnå de mål som anges i det nämnda beslutet, framför allt behövs statistiska uppgifter som är jämförbara för företag inom alla sektorer och statistisk rörande underleverantörsförhållanden mellan företag på nationell och internationell nivå, samt bättre statistik rörande små och medelstora företag. Skyldigheten att överföra denna statistik får inte medföra orimliga kostnader för små och medelstora företag.

6. I sitt beslut 93/464/EEG (8) antog rådet ett ramprogram för prioriterade åtgärder på statistikområdet för åren 1993-1997.

7. Det behövs statistik rörande företagens politik, framför allt med avseende på forskning, utveckling och innovation, miljöskydd, investeringar, eko-industri, turism och högteknologisk industri. Gemenskapens utveckling och den inre marknadens funktion leder till ett ökat behov av jämförbara uppgifter om lönestruktur, kostnader för arbetskraft och kostnader för utbildning.

8. Det behövs fullständiga och tillförlitliga statistikkällor som möjliggör en riktig tillämpning av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom av den 13 februari 1989 om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (9).

9. För att det skall vara möjligt att sammanställa nationella och regionala redovisningar i enlighet med Europasystemet för integrerad ekonomisk redovisning (ESA) måste jämförbara, fullständiga och tillförlitliga statistikkällor inrättas.

10. Det är nödvändigt att ha tillgång till regionala indikatorer och redovisningar.

11. För att kunna utföra sina uppgifter enligt fördraget, särskilt med avseende på den inre marknaden, måste kommissionen ha tillgång till uttömmande, aktuell, tillförlitlig och jämförbar information om struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet hos företagen inom gemenskapen.

12. En standardisering är nödvändig för att gemenskapens behov av information om den ekonomiska konvergensen skall kunna tillgodoses.

13. Företagen och deras fackförbund behöver denna information för att kunna förstå sina marknader och jämföra sin verksamhet och effektivitet med sina konkurrenter på regional, nationell och internationell nivå.

14. Utarbetandet av gemensamma statistiknormer som gör det möjligt att tillhandahålla harmoniserade uppgifter är en verksamhet som kan genomföras effektivt endast på gemenskapsnivå. Dessa normer skall genomföras i varje medlemsstat under överinseende av de behöriga organ eller institutioner som ansvarar för att sammanställa den officiella statistiken.

15. Den bästa metoden för att uvärdera struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet hos företag inom gemenskapen är att sammanställa de statistiska uppgifterna enligt gemensamma metodologiska principer och gemensamma definitioner av variabler. Endast genom en samordnad sammanställning av statistik är det möjligt att uppnå harmoniserade resultat med den tillförlitlighet, snabbhet, flexibilitet och detaljrikedom som behövs för att kommissionens och företagens behov skall uppfyllas.

16. Verksamhetsenheter definieras som en eller flera operationella underavdelningar av företaget. För att verksamhetsenheterna skall kunna iakttas behövs ett informationssystem som gör det möjligt att för varje verksamhetsenhet tillhandahålla eller beräkna åtminstone produktionsvärdet, råvaruförbrukningen, personalkostnaderna, verksamhetens överskott och antalet sysselsatta samt de fasta bruttoinvesteringarna. De verksamhetsenheter som anges enligt en bestämd nivå i Europeiska gemenskapernas statistiska näringsgrensindelning (NACE REV 1) kan på grund av de sidoverksamheter hos enheten som inte kan urskiljas med användande av tillgängliga räkenskapshandlingar framställa produkter utanför den homogena grupp som deras verksamhet tillhör. Den slutsatsen kan dras, att företaget är lika med verksamhetsenheten när det inte är möjligt för ett företag att tillhandahålla eller beräkna de upplysningar som rör alla de ovan angivna variablerna för en eller fler operationella underavdelningar.

17. De statistiska uppgifter som sammanställs inom gemenskapssystemet måste vara av tillfredsställande kvalitet, och denna kvalitet och den belastning kvalitetskraven innebär måste vara jämförbara för de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att tillsammans fastställa kriterier som gör det möjligt att uppfylla dessa krav.

18. Företagens administrativa förfaranden bör förenklas, särskilt när de gäller de små och medelstora företagen, bland annat genom att ny teknik för att samla in uppgifter och sammanställa statistik främjas. Det är därför önskvärt att vända sig direkt till företagen vid insamling av de uppgifter som behövs för att sammanställa företagsstatistik och att använda metoder och tekniker som garanterar att statistiken är uttömmande, tillförlitlig och aktuell, utan att detta för dem som är berörda, särskilt små och medelstora företag, utgör en belastning som är oproportionerligt stor, i förhållande till de resultat som användarna av nämnda statistik har rätt att förvänta sig.

19. Undertecknandet av det allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) för med sig ett betydande behov av information rörande storleken på parternas marknader och deras respektive marknadsandelar, för att det skall vara möjligt att förvalta och utveckla avtalet.

20. Det behövs en rättslig ram som är gemensam för företagsstatistisk rörande alla verksamheter och alla områden, inklusive de verksamheter och områden för vilka det ännu inte föreligger någon fullständig statistik.

21. Direktiv 64/475/EEG (10) och direktiv 72/221/EEG (11), som var avsedda att garantera de statistiska uppgifternas koherens, har inte kunnat beakta de ekonomiska och tekniska förändringar som inträffat sedan de antogs och de bör därför inte längre tillämpas.

22. För att möjliggöra senare förtydliganden av reglerna om insamling och statistisk behandling av uppgifter liksom om behandling och leverans av resultaten bör kommissionen, biträdd av den kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program som inrättades genom beslut 89/382/EEG, Euratom (12), ges behörighet att besluta om tillämpningsåtgärder för denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med den här förordningen är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, leverans och utvärdering av gemenskapsstatistik rörande struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet hos företagen inom gemenskapen.

Artikel 2

Statistik skall sammanställas bland annat för att möjliggöra analys av

i) struktur och utveckling hos företagens verksamheter,

ii) de produktionsfaktorer som har satts in och andra moment som gör det möjligt att mäta företagens verksamhet, effektivitet och konkurrenskraft,

iii) företagens och marknadernas utveckling på regional, nationell och internationell nivå samt på gemenskapsnivå,

iv) företagens politik,

v) små och medelstora företag,

vi) särskilda variabler för företag som tillhör särskilda verksamhetsgrupper.

Artikel 3

1. Den här förordningen skall omfatta alla slag av verksamhet på marknaden som anges i avsnitten C-K och M-O i Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (NACE REV 1).

2. De statistiska enheter, som definieras i avsnitt I i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (13) och som tillhör någon av de i punkt 1 angivna verksamheterna, skall omfattas av den här förordningen. Användningen av särskilda enheter vid sammanställning av de statistiska uppgifterna anges i bilagorna till den här förordningen.

Artikel 4

1. Den statistik som skall sammanställas för de i artikel 2 angivna områdena skall indelas i moduler. Modulerna definieras i bilagorna.

2. Varje modul skall innehålla följande uppgifter:

i) De verksamheter för vilka statistik skall sammanställas, tagna från det tillämpningsområde som anges i artikel 3.1 i denna förordning.

ii) De slag av statistiska enheter som skall användas vid sammanställning av statistiken, enligt förteckningen över statistiska enheter i artikel 3.2.

iii) Förteckningar över de variabler för vilka statistik skall sammanställas för de i artikel 2 angivna områdena samt referensperioden för dessa variabler.

iv) En förteckning över de statistiska uppgifter om företagsdemografi som skall sammanställas.

v) Periodicitet för sammanställning av statistik (årlig eller flerårig). Om basen är flerårig skall sammanställningen ske åtminstone vart tionde år.

vi) En tidsplan som anger de första referensåren för vilka statistiska uppgifter skall sammanställas.

vii) Normer för representativitet och kvalitetskontroll.

viii) Tidsfrist för leverans av resultaten efter referensperioden.

ix) Den längsta övergångsperiod som får medges.

Artikel 5

Modulerna i den här förordningen omfattar

- en allmän modul för årlig företagsstatistik i bilaga 1,

- en detaljerad modul för företagsstatistik för industrisektorn i bilaga 2,

- en detaljerad modul för företagsstatistik för handeln i bilaga 3,

- en detaljerad modul för företagsstatistik för byggsektorn i bilaga 4.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall införskaffa de uppgifter som behövs för att kunna undersöka de variabler som framgår av förteckningarna i de moduler som avses i artikel 5.

2. Medlemsstaterna får enligt principen om administrativ förenkling införskaffa de uppgifter som behövs genom att kombinera följande olika källor:

- Obligatoriska undersökningar. Alla rättsliga enheter, som de statistiska enheterna tillhör eller består av och som medlemsstaterna uppmanar härtill, är skyldiga att inom föreskrivna tidsfrister lämna riktiga och fullständiga uppgifter.

- Andra källor med minst samma grad av precision och kvalitet.

- Förfaranden för statistisk uppskattning om vissa variabler inte har undersökts för alla enheter.

3. För att minska belastningen på uppgiftslämnarna skall de nationella myndigheterna och gemenskapsmyndigheten inom sina respektiva ansvarsområden, inom de gränser och på de villkor som fastställts av de enskilda medlemsstaterna och av kommissionen, ha tillgång till källor som innehåller administrativa uppgifter som rör deras egna offentliga förvaltningars verksamhetsområden, i den mån dessa uppgifter är nödvändiga för att villkoren för noggrannhet enligt artikel 7 skall uppfyllas.

4. Medlemsstaterna och kommissionen skall, inom gränserna för sina respektive behörighetsområden, främja en ökad användning av elektronisk leverans och automatisk databehandling.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att levererade uppgifter avspeglar strukturen hos populationen i de statistiska enheter som anges i bilagorna.

2. Kvalitetskontrollen skall utföras så att fördelarna med att uppgifterna finns tillgängliga jämförs med kostnaderna för att samla in dem och den belastning som detta innebär för företagen, i synnerhet små företag.

3. Medlemsstaterna skall på kommissionens begäran till denna överlämna all information som behövs för att göra den kontroll som avses i punkt 2.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall med utgångspunkt i insamlade och uppskattade uppgifter garantera att jämförbara resultat redovisas enligt den fördelning som för varje modul anges i artikel 5.

2. För att möjliggöra sammanställning av statistik på gemenskapsnivå skall medlemsstaterna garantera att de nationella resultaten redovisas enligt de NACE REV 1-nivåer som anges i modulerna i bilagorna eller som har fastställts enligt det förfarande som avses i artikel 13.

Artikel 9

1. I enlighet med de gällande gemenskapsbestämmelser som avser leverans av statistiska uppgifter som omfattas av regler för förtrolig behandling av information skall medlemsstaterna leverera de resultat som avses i artikel 8, inklusive de förtroliga uppgifterna, till Europeiska gemenskapernas statistikkontor. Dessa gemenskapsbestämmelser skall tillämpas på resultaten i den mån dessa omfattar förtroliga uppgifter.

2. Resultaten skall levereras i lämpligt tekniskt format och inom en tidsfrist som räknas från och med utgången av den referensperiod som skall fastställas för varje i artikel 5 angiven modul och inte får överskrida arton månader. Dessutom skall ett mindre antal uppskattade, preliminära resultat överföras inom en för varje modul fastställd tidsfrist som räknas från och med slutet av referensperioden och inte får överstiga tio månader.

Artikel 10

På kommissionens begäran skall medlemsstaterna översända all relevant information rörande genomförandet av den här förordningen i medlemsstaterna.

Artikel 11

1. Under övergångsperioderna kan undantag från bestämmelserna i bilagorna beviljas, om betydande anpassningar krävs i de nationella statistiksystemen.

2. En medlemsstat kan beviljas en förlängd övergångsperiod för att sammanställa statistiken, om det är omöjligt för medlemsstaten att iaktta bestämmelserna i den här förordningen på grund av de undantag som beviljas inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 2186/93 av den 22 juli 1993 om samordning inom gemenskapen vid utarbetandet av företagsregister för statistiska ändamål (14).

3. De skyldigheter som enligt den här förordningen åligger medlemsstaterna skall tillämpas i full omfattning senast vid utgången av övergångsperioden.

Artikel 12

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13 fastställa tillämpningsföreskrifter för den här förordningen, inbegripet åtgärder för att till den ekonomiska och tekniska utvecklingen anpassa metoder för insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt behandling och leverans av resultaten, allt med utgångspunkt i principen om att fördelarna med åtgärderna bör vara större än de kostnader dessa förorsakar och under förutsättning att deras genomförande inte kräver betydande extra resurser varken för medlemsstaterna eller för företagen i förhållande till de ursprungliga bestämmelserna i den här förordningen och särskilt

i) uppdateringen av förteckningarna över variabler, statistik rörande företagsdemografi och preliminära resultat, i den mån en sådan uppdatering inte medför en ökning av antalet undersökta enheter eller en oproportionerligt stor belastning på enheterna i förhållande till de förväntade resultaten, vilkas konsekvenser skall utvärderas kvantitativt (artiklarna 4 och 9),

ii) periodicitet för sammanställning av statistiken (artikel 4),

iii) definition av variabler och dessas relevans för vissa verksamheter (artikel 4),

iv) fastställande av referensperioden (artikel 4),

v) det första referensåret för sammanställning av preliminära resultat (artikel 9),

vi) kriterier för kvalitetskontrollen (artikel 7),

vii) fördelning av resultat, särskilt de klassificeringar som skall användas och kombinationen av storleksklasser (artikel 8),

viii) lämplig teknisk utformning för leverans av resultat (artikel 9),

ix) uppdatering av tidsfrister för leverans av resultaten (artikel 9),

x) övergångsperiod och undantag från bestämmelserna i den här förordningen som medges under perioden (artikel 11).

Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté för statistikprogrammet som inrättades genom beslut 89/382/EEG, Euratom.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig om förslaget inom den tid som ordföranden fastställer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande föreligger skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 14

1. Inom tre år från dagen för den här förordningens ikraftträdande, och därefter vart tredje år, skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om den statistik som har sammanställts genom tillämpning av den här förordningen, särskilt såvitt avser dess kvalitet och belastning på företagen.

2. I de rapporter som avses i punkt 1 skall kommissionen föreslå de ändringar den anser nödvändiga.

Artikel 15

När alla uppgifter för referensåret 1994 har levererats skall rådets direktiv 64/475/EEG och 72/221/EEG inte längre tillämpas.

Artikel 16

Den här förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 1996.

På rådets vägnar

S. BARRETT

Ordförande

(1) EGT nr C 146, 13.6.1995, s. 6.

(2) EGT nr C 96, 1.4.1996, s. 236.

(3) EGT nr C 236, 11.9.1995, s. 61.

(4) EGT nr C 297, 25.11.1989, s. 2.

(5) EGT nr L 179, 1.7.1992, s. 131.

(6) EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 11. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/8/EG. (EGT nr L 82, 25.3.1994, s. 33).

(7) EGT nr L 161, 2.7.1993, s. 68.

(8) EGT nr L 219, 28.8.1993, s. 1.

(9) EGT nr L 49, 21.2.1989, s. 26.

(10) Rådets direktiv 64/475/EEG av den 30 juli 1964 om samordnade årliga undersökningar beträffande investeringar inom industrin (EGT nr L 131, 13.8.1964, s. 2193). Direktivet senast ändrat genom 1985 års anslutningsakt.

(11) Rådets direktiv 72/221/EEG av den 6 juni 1972 om samordnade årliga statistiska undersökningar av industri och hantverk (EGT nr L 133, 10.6.1972, s. 57). Direktivet senast ändrat genom 1985 års anslutningsakt.

(12) EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 47.

(13) EGT nr L 76, 30.3.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(14) EGT nr L 196, 5.8.1993, s. 1.

BILAGA 1

ALLMÄN MODUL FÖR ÅRLIG FÖRETAGSSTATISTIK

Avsnitt 1 Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, leverans och utvärdering av gemenskapsstatistik rörande struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet hos företagen i medlemsstaterna.

Avsnitt 2 Områden

Den statistik som skall sammanställas avser de områden som anges i artikel 2 i, 2 ii och 2 iii i den här förordningen och särskilt avse analys av förädlingsvärdet och dess viktigaste moment.

Avsnitt 3 Tillämpningsområde

1. Statistik skall sammanställas för de verksamheter som räknas upp i avsnitt 9.

2. Pilotstudier skall utföras för de verksamheter som räknas upp i avsnitt 10.

Avsnitt 4 Variabler

1. I nedanstående förteckning över variabler och statistik anges i förekommande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik skall sammanställas.

2. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13 i den här förordningen fastställa rubrikerna för de variabler som motsvarar de statistiska uppgifter som skall beräknas för verksamheterna i avsnitt J i NACE REV 1 och som bäst motsvarar dem som anges i punkterna 3-5.

3. Företagens demografi, årlig:

>Plats för tabell>

4. Företagsvariabler för vilka årlig statistik skall sammanställas:

>Plats för tabell>

5. Variabler som motsvarar den regionala årsstatistiken:

>Plats för tabell>

6. Pilotstudier skall utföras för de variabler som anges i avsnitt 10.

Avsnitt 5 Första referensåret

Det första referensåret för vilket statistik skall sammanställas är kalenderåret 1995.

Avsnitt 6 Rapport om statistikens kvalitet

Medlemsstaterna skall lämna riktiga uppgifter, motsvarande en konfidensnivå på 95 %, för varje variabel som anges i avsnitt 4.4, och kommissionen skall inkludera dessa i den rapport som avses i artikel 14 i denna förordning, allt under beaktande av tillämpningen av den här artikeln i varje medlemsstat.

Avsnitt 7 Redovisning av resultat

1. Resultaten skall fördelas efter de verksamhetsgrupper som anges i avsnitt 9.

2. Vissa resultat skall även fördelas enligt storleksklasserna för varje grupp i sektionerna C-G i NACE REV 1 och efter de verksamhetsgrupper som i avsnitt 9 anges för övriga sektioner.

3. Den regionala statistiken skall fördelas enligt tvåsiffrig nivå i NACE REV 1 (avdelningar) och nivå 2 i nomenklaturen för territoriella enheter (NUTS).

Avsnitt 8 Leverans av resultat

1. Resultaten skall levereras inom 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden.

2. Preliminära nationella resultat eller uppskattningar skall levereras inom 10 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden för företagsstatistik som avser följande variabler:

12 11 0 (Omsättning)

16 11 0 (Antal sysselsatta).

Dessa preliminära resultat skall fördelas på den tresiffriga nivån i NACE REV 1 (grupper) utom för sektionerna H, I, J och K i NACE REV 1 för vilka de skall fördelas enligt de grupper som anges i avsnitt 9.

Avsnitt 9 Näringsgrensindelning

Följande indelning av verksamheter i grupper är gjord enligt klassificeringen i NACE REV 1.

SEKTIONER C, D, E och F

Utvinning av mineral, tillverkning, el-, gas-, värme- och vattenförsörjning, byggverksamhet.

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå skall medlemsstaterna leverera de nationella resultaten fördelade enligt klasserna i NACE REV 1.

SEKTION G

Parti- och detaljhandel, reparation av motorfordon, hushållsartiklar och artiklar för personligt bruk.

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå skall medlemsstaterna leverera resultaten fördelade enligt klasserna i NACE REV 1.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Avsnitt 10 Rapporter och pilotstudier

1. Medlemsstaterna skall lämna kommissionen en rapport om definition, struktur och tillgänglighet av information om de statistiska enheter som klassificeras enligt grupp 652, klass 6602, avdelning 67 och sektionerna M-O i NACE REV 1. Kommissionen skall, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i den här förordningen, fastställa ett program för pilotstudier för dessa verksamheter som medlemsstaterna skall ha genomfört senast referensåret 1998. Syftet med pilotstudier är att fastställa om det är möjligt att samla in de uppgifter som behövs för att beräkna dessa verksamheter med beaktande av fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna jämfört med kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen.

2. För de verksamheter som anges i avsnitt 9 skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna en rapport om tillgängligheten av de uppgifter som behövs för att beräkna följande variabler:

>Plats för tabell>

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i den här förordningen fastställa ett program för pilotstudier för dessa variabler som medlemsstaterna skall ha avslutat senast referensåret 1998. Syftet med dessa pilotstudier är att fastställa om det är möjligt att samla in de uppgifter som behövs för att beräkna dessa variabler med beaktande av fördelarna med att ha tillgång till de uppgifter som behövs för att beräkna dessa variabler jämfört med kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen.

3. För sektionerna G-K i NACE REV 1 skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna en rapport om tillgängligheten av de uppgifter som är nödvändiga för fördelningen av resultaten enligt kriteriet för majoritetskontroll vid ett företag som är etablerat utomlands enligt bestämmelserna i GATS. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i den här förordningen med avseende på denna fördelning fastställa ett program för pilotstudier som medlemsstaterna skall ha genomfört senast referensåret 1998. Syftet med dessa pilotstudier är att fastställa om det är möjligt att samla in de uppgifter som behövs för att beräkna denna fördelning med beaktande av fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna jämfört med kostnaderna för insamlingen och belastningen på företagen.

4. Kommissionen skall informera rådet om vilka möjligheter som finns att sammanställa statistik över de verksamheter, variabler och fördelningar som anges i punkterna 1-3 och samtidigt lägga fram en rekommendation om att lägga till en del av eller alla dessa verksamheter, variabler och fördelningar till förteckningarna i avsnitten 4, 7 och 9.

Övergångsperiod

För denna allmänna modul skall övergångsperioden inte vara längre än fyra år efter de första referensåren för den sammanställning av statistik som avses i avsnitt 5.

BILAGA 2

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR INDUSTRISEKTORN

Avsnitt 1 Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, leverans och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom industrisektorn.

Avsnitt 2 Områden

Den statistik som skall sammanställas avser de områden som anges i artikel 2 i, 2 ii, 2 iii, 2 iv och 2 v i den här förordningen och särskilt

- en central förteckning över statistik avsedd för en detaljerad analys av struktur, verksamhet, effektivitet och konkurrenskraft inom industrisektorn,

- en kompletterande förteckning med statistik för studiet av särskilda frågor.

Avsnitt 3 Tillämpningsområde

Statistik skall sammanställas för alla de verksamheter som avses i sektionerna C, D och E i NACE REV 1. Dessa sektioner omfattar verksamheter inom utvinning av mineral (C), tillverkning (D) samt el-, gas-, värme- och vattenförsörjning (E). Företagsstatistiken skall gälla populationen i alla företag som enligt sin huvudsakliga verksamhet klassificeras som tillhörande någon av sektionerna C, D eller E.

Avsnitt 4 Variabler

1. I nedanstående förteckningar över variabler och statistik anges i förekomande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik skall sammanställas samt om sammanställningen skall göras varje år eller med flera års mellanrum. De statistikkoder och variabler som anges med kursiv stil ingår även i förteckningarna för den allmänna modulen.

2. Företagens demografi, årlig:

>Plats för tabell>

3. Företagsvariabler för vilka årsstatistik skall sammanställas:

>Plats för tabell>

4. Företagsvariabler för vilka flerårig statistik skall sammanställas:

>Plats för tabell>

5. Variabler för vilka regional årsstatistik skall sammanställas:

>Plats för tabell>

6. Variabler hos de enheter för ekonomisk verksamhet för vilka årsstatistik skall sammanställas:

>Plats för tabell>

7. Pilotstudier skall utföras för de variabler som anges i avsnitt 9.

Avsnitt 5 Första referensåret

1. Det första referensår för vilket årsstatistik skall sammanställas skall vara kalenderåret 1995. De första referensåren för vilka statistik skall sammanställas på flerårsbasis anges nedan med koderna för variablerna.

>Plats för tabell>

2. Flerårig statistik skall sammanställas minst vart femte år.

Avsnitt 6 Rapport om statistikens kvalitet

Medlemsstaterna skall lämna riktiga uppgifter, motsvarande en konfidensnivå på 95 % för varje nyckelvariabel, vilket kommissionen skall uppta i den rapport som avses i artikel 14 i den här förordningen med hänsyn till tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Nyckelvariablerna skall bestämmas av kommissionen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i den här förordningen.

Avsnitt 7 Redovisning av resultat

1. Resultaten skall fördelas på den fyrsiffriga nivån i NACE REV 1 (klassificering).

2. Vissa resultat skall även fördelas på storleksklasser och sammanställas enligt en tresiffrig nivå i NACE REV 1 (grupper).

3. Vissa resultat skall också fördelas mellan offentlig och privat sektor och enligt en tresiffrig nivå i NACE REV 1 klassificeringen (grupper).

4. Resultaten för statistik över enheter för ekonomisk verksamhet skall fördelas enligt den fyrsiffriga nivån i NACE REV 1 (klassificering).

5. Regionalstatistiken skall fördelas både enligt tvåsiffrig nivå i NACE REV 1 (divisioner) och enligt nivå II i nomenklaturen för regionala enheter (NUTS).

6. Resultaten för rubriken 21 11 0 avseende investeringar i miljöskydd skall sammanställas för följande grupper i NACE REV 1:

Sektion C,

Undersektion DA,

Undersektionerna DB+DC,

Undersektion DD

Undersektion DE

Undersektion DF

Undersektionerna DG + DH

Undersektion DI

Avdelning 27

Avdelning 28

Undersektionerna DK + DL + DM + DN

Avdelning 40

Avdelning 41

Avsnitt 8 Leverans av resultat

Resultaten skall levereras senast 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden.

Preliminära nationella resultat eller uppskattningar som skall levereras senast 10 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden för de typer av företagsstatistik som avses i avsnitt 4.3, över följande variabler:

>Plats för tabell>

Dessa preliminära resultat skall fördelas enligt den tresiffriga nivån i NACE REV 1 (grupper).

Avsnitt 9 Rapporter och pilotstudier

Medlemsstaterna skall lämna kommissionen en rapport om tillgängligheten för de uppgifter som behövs för att beräkna följande variabler:

>Plats för tabell>

För dessa variabler skall kommissionen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i den här förordningen fastställa ett program för pilotstudier som medlemsstaterna skall ha genomfört senast 1998. Syftet med dessa pilotstudier är att avgöra om det är möjligt att samla in de uppgifter som behövs för att beräkna dessa variabler, med beaktande av fördelarna med att ha tillgång till uppgifter jämfört med kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen. Kommissionen skall meddela rådet vilka möjligheter det finns att sammanställa statistik över dessa variabler och samtidigt lägga fram en rekommendation om att foga en del av eller alla dessa variabler till förteckningarna i avsnitt 4.

Avsnitt 10 Övergångsperiod

För den detaljerade modul som anges i den här bilagan skall övergångsperioden inte vara längre än fyra år efter de första referensåren för sammanställning av statistik av det slag som avses i avsnitt 5.

BILAGA 3

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR HANDELN

Avsnitt 1 Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, leverans och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom handelssektorn.

Avsnitt 2 Områden

Den statistik som skall sammanställas avser de områden som anges i artikel 2 i, 2 ii, 2 iii och 2 vi i den här förordningen och särskilt

- handelns struktur och utveckling,

- handelsverksamhet och försäljningsformer samt leverans- och försäljningsstruktur.

Avsnitt 3 Tillämpningsområde

1. Statistik skall sammanställas för alla de verksamheter som avses i sektion G i NACE REV 1. Denna sektion omfattar parti- och detaljhandel, reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar. Företagsstatistiken skall omfatta populationen hos alla företag som på grundval av sin viktigaste verksamhet klassificeras såsom hörande till sektion G.

2. Om det totala beloppet för omsättningen och antalet anställda i en avdelning inom sektion G i NACE REV 1 i en medlemsstat normalt representerar mindre än 1 % av totalsumman för gemenskapen behöver de uppgifter som avses i den här bilagan och som inte anges i bilaga 1 inte samlas in för ändamålen med den här förordningen.

3. Om gemenskapens politik fordrar det, kan kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13 i den här förordningen begära en ad hoc-insamling av de uppgifter som anges i punkt 2.

Avsnitt 4 Variabler

1. I nedanstående förteckningar över variabler och statistik anges i förekommande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik skall sammanställas och om sammanställningen skall göras varje år eller med flera års mellanrum. De variabler och statistikkoder som anges med kursiv stil ingår även i förteckningarna för den allmänna modulen.

2. Företagens demografi, årlig:

>Plats för tabell>

3. Företagsvariabler för vilka årsstatistik skall sammanställas:

>Plats för tabell>

4. Företagsvariabler för vilka flerårig statistik skall sammanställas:

>Plats för tabell>

5. Variabler för vilka regional årsstatistik skall sammanställas:

>Plats för tabell>

6. Variabler för vilka regional flerårig statistik skall sammanställas:

>Plats för tabell>

7. Pilotstudier skall genomföras för de variabler som anges i avsnitt 9.

Avsnitt 5 Det första referensåret

1. Det första referensår för vilket årsstatistik skall sammanställas är kalenderåret 1995. De första referensåren för flerårig statistik anges nedan för varje avdelning i NACE REV 1 för vilka statistiska uppgifter skall insamlas och för regional flerårig statistik.

>Plats för tabell>

2. Den fleråriga periodiciteten är fem år.

Avsnitt 6 Rapport om statistikens kvalitet

För varje nyckelvariabel skall medlemsstaterna lämna uppgifter med en tillförlitlighet motsvarande en konfidensnivå på 95 %, som kommissionen skall uppta i den rapport som avses i artikel 14 i den här förordningen med hänsyn till tillämpningen av denna artikel i varje medlemsstat. Nyckelvariabeln skall fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13 i den här förordningen.

Avsnitt 7 Redovisning av resultat

1. För att möjliggöra sammanställning av gemenskapsaggregat skall medlemsstaterna lägga fram partiella nationella resultat fördelade enligt klasserna i NACE REV 1.

2. Vissa resultat skall även fördelas enligt storleksklasser för varje grupp i NACE REV 1.

3. Regional statistik skall samtidigt fördelas enligt de tre första siffrorna i NACE REV 1 (grupper) och på nivå II i nomenklaturen för regionala enheter (NUTS).

4. Tillämpningsområdet för den regionala statistiken som skall sammanställas på flerårig basis motsvarar populationen i alla lokala enheter vilkas huvudverksamhet klassificeras enligt sektion G. Den kan dock begränsas till de lokala enheter som är beroende av de företag som klassificeras enligt sektion G i NACE REV 1, om en sådan population omfattar mer än 95 % av det totala tillämpningsområdet. Detta förhållande skall beräknas med hjälp av den anställningsvariabel som finns i företagsregistret.

Avsnitt 8 Leverans av resultat

1. Resultaten skall levereras senast 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden.

2. Preliminära nationella resultat eller uppskattningar skall levereras senast 10 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden för företagsstatistik som gäller de nedan angivna variablerna:

12 11 0 (omsättning)

16 11 0 (antal sysselsatta)

Dessa preliminära resultat skall fördelas på den 3-siffriga nivån i NACE REV 1 (grupper).

Avsnitt 9 Rapporter och pilotstudier

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna en rapport om tillgängligheten av de uppgifter som behövs för att beräkna resultaten för följande variabler:

>Plats för tabell>

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i den här förordningen med avseende på dessa variabler fastställa ett program för pilotstudier, som medlemsstaterna skall ha genomfört senast referensåret 1998. Syftet med pilotstudierna är att fastställa om det med beaktande av fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna jämfört med kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen, är möjligt att samla in de uppgifter som behövs för att beräkna dessa variabler. Kommissionen skall informera rådet om möjligheterna att sammanställa statistik över dessa variabler och samtidigt lägga fram en rekommendation om att lägga till en del av eller alla dessa variabler till förteckningarna i avsnitt 4.

Avsnitt 10 Övergångsperiod

För denna detaljerade modul skall övergångsperioden inte vara längre än fyra år efter de första referensåren för sammanställning av statistik av det slag som avses i avsnitt 5.

BILAGA 4

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR BYGGSEKTORN

Avsnitt 1 Syfte

Syftet med den här bilagan är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, leverans och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom byggsektorn.

Avsnitt 2 Områden

Den statistik som skall sammanställas avser de områden som anges i artikel 2 i, 2 ii, 2 iii, 2 iv och 2 v i den här förordningen och särskilt

- en central förteckning över statistik för en deltaljerad analys av byggnadsindustrins struktur, verksamhet, effektivitet och konkurrenskraft,

- en kompletterande förteckning med statistiska uppgifter för studiet av särskilda frågor.

Avsnitt 3 Tillämpningsområde

1. Statistik skall sammanställas för alla de verksamheter som avses i sektion F i NACE REV 1. Företagsstatistiken avser populationen av alla företag som på grundval av sin viktigaste verksamhetsform klassificeras såsom hörande till sektion F.

2. Om det totala beloppet på omsättningen och antalet anställda i en avdelning av sektion F i NACE REV 1 inom en medlemsstat normalt representerar mindre än 1 % av totalsumman för Europeiska gemenskapen behöver de uppgifter som avses i den här bilagan och som inte anges i bilaga 1 inte samlas in för den här förordningens syften.

3. Om gemenskapens politik fordrar det, kan kommissionen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i förordningen begära en ad hoc-insamling av de uppgifter som anges i punkt 2.

Avsnitt 4 Variabler

1. I nedanstående förteckningar över variabler och statistik anges i förekommande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik skall sammanställas och om sammanställningen skall göras varje år eller med flera års mellanrum. De variabler och statistikkoder som anges med kursiv stil ingår även i förteckningarna för den allmänna modulen.

2. Företagens demografi, årlig:

>Plats för tabell>

3. Företagsvariabler för vilka årsstatistik skall sammanställas:

>Plats för tabell>

4. Företagsvariabler för vilka flerårig statistik skall sammanställas:

>Plats för tabell>

5. Variabler för vilka regional årsstatistik skall sammanställas:

>Plats för tabell>

6. Variabler hos enheterna för ekonomisk verksamhet för vilka årsstatistik skall sammanställas:

>Plats för tabell>

7. Pilotstudier skall genomföras för de verksamhetstyper som anges i avsnitt 9.

Avsnitt 5 Första referensåret

1. Det första referensåret för vilken årsstatistik skall sammanställas är kalenderåret 1995. De första referensåren för vilka flerårig statistik skall sammanställas anges nedan enligt sina variabelkoder:

>Plats för tabell>

2. Den fleråriga statistiken skall sammanställas minst vart femte år.

Avsnitt 6 Rapport om statistikens kvalitet

För varje nyckelvariabel skall medlemsstaterna lämna uppgifter med en tillförlitlighet motsvarande en konfidensnivå på 95 %, som kommissionen skall uppta i den rapport som avses i artikel 14 i förordningen med beaktande av tillämpningen av denna artikel i varje medlemsstat. Nyckelvariablerna skall fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13 i förordningen.

Avsnitt 7 Redovisning av resultat

1. De statistiska uppgifterna skall, med undantag för variablerna 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, 15 44 1 och 15 44 2, fördelas enligt fyrsiffrig nivå i NACE REV 1 (klassificering).

Resultaten för variablerna 15 42 0, 15 44 1 och 15 44 2 skall fördelas enligt tresiffrig nivå i NACE REV 1 (grupper).

Resultaten för variablerna 22 11 0 och 22 12 0 skall fördelas enligt tvåsiffrig nivå i NACE REV 1 (avdelningar).

2. Vissa resultat skall även fördelas enligt storleksklasser och enligt tresiffrig nivå i NACE REV 1 (grupper).

3. Vissa resultat skall även fördelas mellan offentliga sektorer och privata sektorer och enligt tresiffrig nivå i NACE REV 1 (grupper).

4. De statistiska uppgifter som beräknats utifrån enheterna för ekonomisk verksamhet skall fördelas på fyrsiffrig nivå i NACE REV 1 (klassificering).

5. Den regionala statistiken skall fördelas enligt de två första siffrorna i NACE REV 1 (avdelningar) och på nivån II i nomenklaturen för regionala enheter (NUTS).

Avsnitt 8 Leverans av resultaten

Resultaten skall levereras senast 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden.

Preliminära nationella resultat eller uppskattningar skall levereras senast 10 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden såvitt avser företagsstatistik som gäller nedan angivna variabler:

>Plats för tabell>

Dessa preliminära resultat skall sammanställas enligt den tresiffriga nivån i NACE REV 1 (grupper).

Avsnitt 9 Rapporter och pilotstudier

Medlemsstaterna skall lämna kommissionen en rapport om tillgängligheten av de uppgifter som behövs för att beräkna resultaten för följande variabler:

>Plats för tabell>

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i förordningen fastställa ett program för pilotstudier för dessa variabler som medlemsstaterna skall ha genomfört senast referensåret 1998. Syftet med pilotstudierna är att avgöra om det är möjligt att samla in de uppgifter som behövs för att beräkna dessa variabler under beaktande av fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna jämfört med kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen. Kommissionen skall meddela rådet vilka möjligheter det finns att sammanställa statistik över dessa variabler och samtidigt lägga fram en rekommendation om att foga en del av eller alla dessa variabler till förteckningarna i avsnitt 4.

Avsnitt 10 Övergångsperiod

För denna detaljerade modul skall övergångsperioden inte vara längre än fyra år efter de första referensåren för sammanställning av statistik av det slag som avses i avsnitt 5.