Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997R0322.pdf

31997R0322

Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistikEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 052 , 22/02/1997 s. 0001 - 0007RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av utkast till förordning som kommissionen (1) har lagt fram,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommiténs yttrande (3),

med beaktande av Europeiska monetära institutets yttrande (4), och

med beaktande av följande:

1. För att fullgöra de uppgifter som anförtrotts kommissionen får kommissionen i enlighet med bestämmelserna i detta fördrag inhämta den information som behövs för att garantera att den gemensamma marknaden fungerar väl och utvecklas väl.

2. Gemenskapen måste, i synnerhet för att utforma, tillämpa, övervaka och bedöma den politik som föreskrivs i fördraget, kunna grunda sina beslut på statistik som är aktuell, tillförlitlig, väsentlig och jämförbar mellan medlemsstaterna.

3. För att garantera att gemenskapsstatistiken är genomförbar, enhetlig och jämförbar måste samarbetet och samordningen mellan de myndigheter som bidrar till att framställa sådan information på både nationell nivå och gemenskapsnivå förstärkas. Bestämmelserna i denna förordning bidrar till utvecklingen av ett statistiskt system för gemenskapen.

4. Nämnda myndigheter måste visa den största opartiskhet och professionalism vid framställning av statistik och respektera samma principer för uppförande och samma professionella etik.

5. Den 14 april 1994 antog FN:s statistikkommission grundläggande principer för officiell statistik.

6. För att förbereda och genomföra prioriterade åtgärder för gemenskapsstatistik måste statistiska program genomföras med beaktande av tillgängliga resurser på både nationell nivå och gemenskapsnivå.

7. Ett särskilt nära samarbete inom Kommittèn för det statistiska programmet, inrättad genom beslut 89/382/EEG, Euratom (5), krävs för att gemenskapens statistiska program skall antas av rådet och de årliga arbetsprogrammen av kommissionen.

8. Syftet med denna förordning är att upprätta en rättslig ram för framställning av gemenskapsstatistik. Det bör finnas bestämmelser för att planera framställning av sådan gemenskapsstatistik som skall föranleda särskilda statistikåtgärder.

9. I denna förordning bestäms de nationella myndigheternas och gemenskapsmyndighetens ansvar för framställning av gemenskapsstatistik i enlighet med subsidiaritetsprincipen, så som den bestäms i artikel 3b i fördraget.

10. När de statistiska programmen förbereds måste de kommittéer som har inrättats av rådet på sina bestämda statistiska områden utföra de uppgifter som de har blivit anförtrodda.

11. Metoder och villkor för genomförandet av gemenskapens statistiska program genom enskilda statistikåtgärder måste bestämmas.

12. Spridningen är del av förfarandet för att framställa gemenskapsstatistik.

13. Det är viktigt att skydda den förtroliga information som de nationella statistiska organen och gemenskapens statistiska myndigheter måste samla in för att framställa gemenskapsstatistik för att vinna och behålla förtroendet från de parter som är ansvariga för att tillhandahålla denna information. Förtrolighet med avseende på statistiska uppgifter måste uppfylla samma principer i alla medlemsstater.

14. I detta syfte är det nödvändigt att införa ett gemensamt begrepp för vad som är förtroliga uppgifter, vilket skall användas i samband med framställning av gemenskapsstatistik.

15. Vid utformningen av detta begrepp måste hänsyn tas till att uppgifter som hämtas ur källor som är tillgängliga för allmänheten, anses vara förtroliga av några medlemsstater enligt nationell lagstiftning.

16. De särskilda reglerna för att bearbeta uppgifter inom ramen för gemenskapens statistiska program kommer inte att påverka parlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (6).

17. I fördraget har visst statistiskt ansvar tilldelats Europeiska monetära institutet, vilket ansvar det skall utöva utan att begära eller ta emot instruktioner från gemenskapsinstitutioner eller gemenskapsorgan från någon medlemsstats regering eller från något annat organ. Det är viktigt att garantera en lämplig samordning mellan tillämpliga uppgifter för de myndigheter på nationell nivå och på gemenskapsnivå vilka bidrar till att framställa gemenskapsstatistik, å ena sidan, och Europeiska monetära institutets funktioner, å den andra.

18. Nationella centralbanker bör, senast vid tidpunkten för upprättandet av Europeiska centralbankssystemet, vara självständiga i förhållande till gemenskapsinstitutioner eller gemenskapsorgan, alla medlemsstaters regeringar eller alla andra organ. I etapp II av Ekonomiska och monetära unionen bör medlemsstaterna inleda och fullfölja processen att garantera nationella centralbankers oberoende.

19. Kommissionen har rådfrågat Kommittén för det statistiska programmet, Kommitén för valuta-, finans-, och betalningsstatistik, inrättad genom beslut 91/115/EEG (7) och Europeiska rådgivande kommittén för statistik på det ekonomiska och sociala området, upprättad genom beslut 91/116/EEG (8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syftet med denna förordning är att införa en rättslig ram för att systematiskt och planlagt framställa gemenskapsstatistik i avsikt att utforma, tillämpa, övervaka och värdera gemenskapens politik.

De nationella myndigheterna på nationell nivå och gemenskapsmyndigheten på gemenskapsnivå är ansvariga för att framställa gemenskapsstatistik i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

För att garantera att resultaten blir jämförbara skall gemenskapsstatistik framställas på grundval av enhetliga standarder och, i särskilda vederbörligen bestyrkta fall, harmoniserade metoder.

Artikel 2

I denna förordning avses med

- gemenskapsstatistik: kvantitativ, aggregerad och representativ information som tas från insamlade och systematiskt bearbetade uppgifter som har framställts av nationella myndigheter och gemenskapsmyndigheten inom ramen för genomförandet av gemenskapens statistiska program i överensstämmelse med artikel 3.2,

- framställning av statistik: det förfarande som omfattar all verksamhet som är nödvändig för insamling, förvaring, bearbetning, sammanställning, analys och spridning av statistisk information,

- nationella myndigheter: nationella statistiska institut och andra organ som är ansvariga i varje medlemsstat för att framställa gemenskapsstatistik,

-gemenskapsmyndighet: den avdelning inom kommissionen som är ansvarig för att genomföra de uppgifter som överflyttas till kommissionen med avseende på framställning av gemenskapsstatistik (Eurostat).

KAPITEL II

Gemenskapens statistiska program och dess genomförande

Artikel 3

1. I enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i fördraget skall rådet anta ett statistiskt program för gemenskapen i vilket inriktningen, huvudområdena och målen för de åtgärder som planeras under en tid som inte överstiger fem år skall bestämmas.

Gemenskapens statistiska program skall utgöra ramen för framställningen av all gemenskapsstatistik. Om det är nödvändigt, kan det uppdateras.

Kommissionen skall utarbeta en rapport om genomförandet av programmet vid slutet av den tid som omfattas av programmet.

Kommissionen skall lägga fram riktlinjer för inrättande av det statistiska programmet för gemenskapen för en föregående granskning av Kommittén för det statistiska programmet och, inom ramen för deras respektive befogenheter, av Europeiska rådgivande kommittén för statistik på det ekonomiska och sociala området samt Kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.

2. Gemenskapens statistiska program enligt punkt 1 skall genomföras genom särskilda statistiska åtgärder. Dessa åtgärder skall vara antingen

a) beslutade av rådet i enlighet med tillämpliga bestämmelser i fördraget, eller

b) beslutade av kommissionen enligt de villkor som föreskrivs i artikel 6 och enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 19, eller

c) beslutade genom överenskommelser mellan de nationella myndigheterna och gemenskapsmyndigheten inom deras respektive behörighetsområde.

3. Varje år skall kommissionen före maj månads utgång lägga fram sitt arbetsprogram för det kommande året för granskning för Kommittén för det statistiska programmet. I detta program skall särskilt anges

- de åtgärder som kommissionen anser har prioritet, med beaktande av både nationella finansiella begränsningar och gemenskapsfinansiella begränsningar,

- de förfaranden och rättsliga instrument som kommissionen tänkt sig för att genomföra programmet.

Kommissionen skall lägga största vikt vid Kommitténs för det statistiska programmet kommentarer. Kommissionen skall vidta de åtgärder den anser lämpligast.

Artikel 4

Kommissionen skall i sina initiativ i fråga om de särskilda statistiska åtgärderna enligt artikel 3.2 a och 3.2 b ange

- de skäl som motiverar den planerade åtgärden, särskilt mot bakgrund av målet för den berörda gemenskapspolitiken,

- de exakta målen för åtgärden och en uppskattning av de förväntade resultaten,

- förfarandena för att genomföra åtgärden, dess längd och de nationella myndigheternas och gemenskapsmyndighetens roll,

- de relevanta specialistkommittéernas roll,

- hur belastningen på uppgiftslämnarna skall begränsas,

- en lönsamhetsanalys i vilken det tas hänsyn till de finansiella kostnaderna för åtgärden både för gemenskapen och medlemsstaterna,

- de internationella statistiska rekommendationer som skall iakttas på berörda områden.

Artikel 5

I de rättsakter som antas av rådet eller kommissionen i fallen enligt artikel 3.2 a och 3.2 b måste det bestämmas vilka beståndsdelar som är nödvändiga för att den kvalitets- och jämförelsenivå som krävs för gemenskapsstatistiken skall uppnås.

Artikel 6

Kommissionen kan besluta om en särskild statistisk åtgärd som föreskrivs i artikel 3.2 b när denna uppfyller samtliga följande villkor:

- Åtgärden får inte sträcka sig över mer än ett år.

- De uppgifter som skall samlas in måste redan finnas tillgängliga eller åtkomliga hos de ansvariga nationella myndigheterna eller i undantagsfall vara uppgifter som kan samlas in direkt.

- Alla ytterligare kostnader som uppkommer på nationell nivå som följd av åtgärden måste bäras av kommissionen.

Artikel 7

När gemenskapsstatistik härrör från en överenskommelse mellan de nationella myndigheterna och gemenskapsmyndigheten, i enlighet med artikel 3.2 c, uppstår ingen skyldighet för uppgiftslämnarna, om inte någon sådan skyldighet föreskrivs i nationell lagstiftning.

Artikel 8

Ansvaret för att genomföra särskilda statistikåtgärder åligger de nationella myndigheterna, om inte annat stadgas i en rättsakt från rådet. Om nationella myndigheter inte utför denna uppgift, kan de särskilda statistikåtgärderna utföras av gemenskapsmyndigheten med den berörda nationella myndighetens uttryckliga samtycke.

Artikel 9

För att garantera den enhetlighet som är nödvändig för att framställa statistik som uppfyller deras respektive informationskrav skall kommissionen nära samarbeta med Europeiska monetära institutet med vederbörligt beaktande av de principer som bestäms i artikel 10. Kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik skall inom gränserna för sin behörighet delta i denna samarbetsprocess.

Även om Europeiska monetära institutet och de nationella centralbankerna inte deltar i framställningen av gemenskapsstatistik, kan uppgifter som framställts av centralbanken direkt eller indirekt användas av nationella myndigheter och gemenskapsmyndigheter för att framställa gemenskapsstatistik i analogi med artikel 3.2 c till följd av en överenskommelse mellan en nationell centralbank och gemenskapsmyndigheten inom deras respektive behörighetsområden och utan att det påverkar tillämpningen av nationella arrangemang mellan den nationella centralbanken och den nationella myndigheten.

KAPITEL III

Principer

Artikel 10

För att garantera högsta möjliga kvalitet i både etiskt och yrkesmässigt hänseende skall gemenskapsstatistik styras av principerna om opartiskhet, tillförlitlighet, relevans, kostnadseffektivitet, förtrolighet med avseende på statistik och insyn.

De principer som hänvisas till i första stycket definieras på följande sätt:

Opartiskhet är ett objektivt och självständigt sätt att framställa gemenskapsstatistik, fritt från alla påtryckningar från politiska eller andra intressegrupper, särskilt med avseende på val av den teknik, de definitioner och de metoder som bäst lämpar sig för att nå de uppställda målen. Den inbegriper tillgång till statistik med minsta möjliga dröjsmål för alla användare (gemenskapsinstitutioner, regeringar, sociala och ekonomiska aktörer, akademiska kretsar och den stora allmänheten).

Tillförlitlighet är gemenskapsstatistikens särdrag att så troget som möjligt återspegla den verklighet som den har utformats att återge. Den inbegriper att vetenskapliga kriterier används för val av källor, metoder och förfaranden. All information om täckning, metodik, förfaranden och källor ökar också uppgifternas tillförlitlighet.

Relevans betyder att framställning av gemenskapsstatistik är en uppgift med klart definierade krav som bestäms av gemenskapsmål. Dessa krav bestämmer statistikens område, aktualitet och skala, vilka hela tiden bör hålla jämna steg med den demografiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen. Uppgiftsinsamling bör begränsas till vad som är nödvändigt för att nå det önskade resultatet. Framställning av gemenskapsstatistik som har upphört att ha något intresse för gemenskapens mål skall upphöra.

Kostnadseffektivitet betyder att alla tillgängliga resurser optimalt används och att belastningen på uppgiftslämnarna reduceras till ett minimum. Den mängd arbete och de kostnader som framställning av statistik kräver skall stå i proportion till betydelsen av de eftersträvade resultaten/nyttigheterna.

Förtrolighet med avseende på statistik betyder skydd för uppgifter som hänför sig till enskilda statistiska objekt, vilka uppgifter erhålls direkt för statistiska ändamål eller indirekt från administrativa eller andra källor mot alla brott mot rätten till förtrolighet. Den inbegriper hinder för icke-statistisk användning av erhållna uppgifter och olagligt röjande av uppgifter.

Insyn betyder rätt för uppgiftslämnarna att få information om den rättsliga grunden, syftet för vilket uppgifterna begärs och de skyddsåtgärder som vidtas. De myndigheter som är ansvariga för att samla in gemenskapsstatistik skall göra allt för att lämna sådan information.

KAPITEL IV

Spridning

Artikel 11

1. Spridning betyder den verksamhet som gör gemenskapsstatistik tillgänglig för användare.

2. Spridning skall genomföras på ett sådant sätt att tillgång till gemenskapsstatistik görs enkel och opartisk inom hela gemenskapen.

3. Spridning av gemenskapsstatistik skall genomföras av gemenskapsmyndigheten och nationella myndigheter inom deras respektive behörighetsområden.

Artikel 12

Statistiska resultat på gemenskapsnivå skall spridas med samma intervall som överföringar till gemenskapsmyndigheten av de resultat som finns tillgängliga på nationell nivå. Så långt möjligt och utan att det äventyrar kvaliteten på gemenskapsnivå, skall spridning ske innan tiden för nästa överföring av nationella resultat till gemenskapsmyndigheten är inne.

KAPITEL V

Förtrolighet med avseende på statistik

Artikel 13

1. Uppgifter som används av nationella myndigheter och gemenskapsmyndigheten för att framställa gemenskapsstatistik skall anses förtrolig när det är möjligt att identifiera statistiska objekt antingen direkt eller indirekt och därigenom röja särskild information.

För att avgöra om ett statistiskt objekt är identifierbart skall alla sätt som rimligen kan användas av tredje man för att identifiera nämnda statistiska objekt beaktas.

2. Med undantag från föregående punkt skall uppgifter som hämtas ur källor som är tillgängliga för allmänheten och förblir tillgängliga för allmänheten hos de nationella myndigheterna i enlighet med nationell lagstiftning inte anses vara förtroliga.

Artikel 14

Överföring mellan nationella myndigheter och mellan nationella myndigheter och gemenskapsmyndigheten av förtroliga uppgifter, som inte medger direkt identifiering, får ske i den utsträckning som överföringen är nödvändig för att framställa särskild gemenskapsstatistik. All överföring därutöver skall uttryckligen godkännas av den nationella myndighet som samlat in uppgifterna.

Artikel 15

Förtroliga uppgifter som erhållits enbart för framställning av gemenskapsstatistik skall användas av nationella myndigheter och gemenskapsmyndigheten enbart för statistiska ändamål, om inte uppgiftslämnarna otvetydigt har lämnat sitt samtycke till att uppgifterna används för andra ändamål.

Artikel 16

1. För att minska belastningen på uppgiftslämnarna, och om annat inte följer av punkt 2, skall de nationella myndigheterna och gemenskapsmyndigheten ha tillgång till administrativa uppgiftskällor, vart och ett inom sina egna offentliga förvaltningars verksamhetsområden, i den utsträckning som dessa uppgifter är nödvändiga för framställning av gemenskapsstatistik.

2. De praktiska arrangemangen och begränsningarna och villkoren för att få faktisk tillgång till uppgifterna skall, när det är nödvändigt, bestämmas av varje medlemsstat och kommissionen inom sitt respektive behörighetsområde.

3. De nationella myndigheternas eller gemenskapsmyndighetens användning av förtroliga uppgifter, som erhållits från administrativa eller andra källor för framställning av gemenskapsstatistik, skall inte påverka användningen av uppgifterna för de syften för vilka de ursprungligen insamlades.

Artikel 17

1. Tillgång för vetenskapliga syften till förtroliga uppgifter, som erhållits för gemenskapsstatistik, kan beviljas av den nationella myndighet som är ansvarig för framställningen av dessa uppgifter, om den skyddsnivå som gäller i ursprungslandet och, om tillämpligt, i användningslandet är säkerställd enligt de bestämmelser som föreskrivs i artikel 18.

2. Tillgång för vetenskapliga syften till förtroliga uppgifter vilka överförs till gemenskapsmyndigheten i enlighet med artikel 14 kan beviljas av den myndigheten om den nationella myndighet som tillhandahöll de begärda uppgifterna har givit sitt uttryckliga godkännande för sådan användning.

Artikel 18

1. Nödvändiga rättsliga, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder skall vidtas på nationell nivå och gemenskapsnivå för att säkerställa ett fysiskt och logiskt skydd för förtroliga uppgifter och för att säkerställa att inget olagligt röjande och ingen icke-statistisk användning förekommer när gemenskapsstatistik sprids.

2. Tjänstemän och annan personal vid de nationella myndigheterna eller vid gemenskapsmyndigheten, vilka har tillgång till uppgifter som är föremål för gemenskapslagstiftning, som ålägger statistik förtrolighet, skall förpliktas att uppfylla kravet på förtrolighet även efter det att deras tjänstgöring har upphört.

KAPITEL VI

Slutbestämmelser

Artikel 19

1. I det fall som hänvisas till i artikel 3.2 b skall kommissionen biträdas av Kommittén för det statistiska programmet.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas företrädares röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 20

1. Vid antagande av åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av kapitel V, i synnerhet dem som är utformade för att säkerställa att alla nationella myndigheter och gemenskapsmyndigheten tillämpar samma principer och minimistandarder för att undvika att gemenskapsmyndighetens förtroliga uppgifter för vetenskapliga syften i enlighet med artikel 17.2 röjs, skall kommissionen biträdas av Kommittén för insynsskydd i statistik, inrättad enligt artikel 7 i rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (9).

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas företrädares röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan.

b) Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande, skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet.

I sådana fall skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger tre månader från dagen då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 21

1. Denna förordning skall gälla utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 95/46/EG.

2. Artikel 2.1 i förordning (Euratom, EG) nr 1588/90 skall ersättas av följande:

"1. förtroliga statistiska uppgifter: uppgifter som definieras i artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (*),

(*) EGT nr L 52, 22.2.1997, s. 1."

Artikel 22

Statistik som framställts på grundval av befintliga gemenskaprättsakter skall anses vara gemenskapsstatistik oberoende av vilket beslutsförfarande som tillämpats.

Statistik som framställts eller skall framställas av de nationella myndigheterna och gemenskapsmyndigheten enligt ramprogrammet för prioriterade åtgärder inom området för statistisk information 1993-1997 enligt beslut 93/464/EEG (10) skall anses vara gemenskapsstatistik.

Artikel 23

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 februari 1997.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande

(1) EGT nr C 106, 14.4.1994, s. 22.

(2) EGT nr C 109, 1.5.1995, s. 321.

(3) EGT nr C 195, 18.7.1994, s. 1.

(4) Yttrande avgivet den 7 februari 1995.

(5) EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 47.

(6) EGT nr L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7) EGT nr L 59, 6.3.1991, s. 19.

(8) EGT nr L 59, 6.3.1991, s. 21.

(9) EGT nr L 151, 15.6.1990, s. 1.

(10) EGT nr L 219, 28.8.1993, s. 1.