Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistikEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 162 , 05/06/1998 s. 0001 - 0015RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens utkast till förordning (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3),

med beaktande av Europeiska monetära institutets yttrande (4), och

med beaktande av följande:

1. I rådets direktiv 72/211/EEG av den 30 maj 1972 om samordnad framställning av konjunkturstatistik inom industri och hantverk (5) och i rådets direktiv 78/166/EEG av den 13 februari 1978 om samordnad konjunkturstatistik för bygg- och anläggningsverksamhet (6), vilkas syfte var att ge tillgång till sammanhängande statistiska uppgifter, har hänsyn inte kunnat tas till ekonomiska och tekniska förändringar.

2. Europeiska unionen har sedan dess gjort ytterligare framsteg på vägen mot samordning. Den nya politiken och de nya riktlinjerna för ekonomin, konkurrensen, det sociala området, miljön och företagen kräver initiativ och beslut som bygger på relevant statistik. De uppgifter som finns tillgängliga enligt gällande gemenskapslagstiftning eller i de olika medlemsstaterna är delvis ofullständiga eller är inte i tillräckligt hög grad jämförbara för att kunna utgöra en tillförlitlig grund för gemenskapernas arbete.

3. Den framtida Europeiska centralbanken behöver snabbt tillgänglig konjunkturstatistik för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen i medlemsstaterna i samband med en gemensam europeisk monetär politik.

4. En standardisering är nödvändig för att gemenskapens behov av information om den ekonomiska konvergensen skall kunna tillgodoses.

5. Det är nödvändigt att snabbt få tillgång till tillförlitlig statistik för att kunna redovisa för den ekonomiska utvecklingen i varje enskild medlemsstat i unionen i samband med unionens ekonomiska politik.

6. Företagen och deras intresseorganisationer behöver denna information för att kunna analysera sina marknader samt jämföra sin verksamhet och sina resultat med konkurrenter på nationell och internationell nivå.

7. För sammanställningen av nationalräkenskaper i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (7) krävs det att jämförbara, fullständiga och tillförlitliga statistikkällor skapas.

8. I beslut 92/326/EEG (8) antog rådet ett tvåårigt program (1992-1993) för utveckling av den europeiska statistiken om tjänstesektorn. Programmet omfattar sammanställning av harmoniserad statistik på nationell och regional nivå, särskilt med avseende på handel och distribution.

9. I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen är utarbetandet av gemensamma statistiknormer som gör det möjligt att tillhandahålla harmoniserad statistik en åtgärd som kan genomföras effektivt endast på gemenskapsnivå, och normerna kommer att tillämpas i samtliga medlemsstater under överinseende av de organ och institut som ansvarar för att sammanställa den officiella statistiken.

10. Den bästa metoden för att analysera konjunkturutvecklingen är att sammanställa statistik i enlighet med gemensamma metodologiska principer och gemensamma definitioner av egenskaper. Endast genom en samordnad sammanställning är det möjligt att tillgodose kommissionens och företagens behov av harmoniserad statistik som är tillförlitlig, snabbt tillgänglig, flexibel och tillräckligt detaljerad.

11. Säsongskorrigering och beräkning av trender för nationella uppgifter kan bäst utföras av de nationella statistikmyndigheterna. Översändning av säsongskorrigerade uppgifter och trender till kommissionen (Eurostat) kommer att skapa större enhetlighet mellan de uppgifter som offentliggörs på nationell nivå och de uppgifter som offentliggörs på internationell nivå.

12. Lokala verksamhetsenheter (LVE) motsvarar en eller flera operationella underavdelningar i företaget. För att en LVE skall kunna separatredovisas måste företaget ha ett informationssystem som gör det möjligt att för varje LVE ange eller beräkna åtminstone produktionsvärde, förbrukning i produktionen, arbetskraftskostnader, driftsöverskott, antal sysselsatta samt fasta bruttoinvesteringar. De LVE som omfattas av en särskild rubrik i den statistiska näringsgrensindelningen i Europeiska gemenskapen (NACE Rev. 1) kan framställa produkter utanför denna homogena grupp, på grund av sidoverksamheter hos enheten som inte kan fastställas separat med hjälp av de tillgängliga räkenskapshandlingarna. Företaget är identiskt med LVE när det inte är möjligt för ett företag att ange eller beräkna uppgifter om samtliga ovannämnda variabler för en eller flera operationella underavdelningar.

13. De statistiska uppgifter som sammanställs inom gemenskapssystemet måste vara av tillfredsställande kvalitet, och såväl denna kvalitet som den arbetsinsats som krävs måste vara jämförbar för de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att gemensamt fastställa kriterier som gör det möjligt att uppfylla dessa krav. Konjunkturstatistiken måste överensstämma med de resultat som översänds i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer (9).

14. Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (10) utgör referensramen för bestämmelserna i denna förordning, särskilt de som omfattar tillgång till administrativa källor och insynsskydd för vissa statistiska uppgifter.

15. Det är nödvändigt att förenkla företagens administrativa förfaranden, särskilt när det gäller mindre företag, bland annat genom att främja ny teknik för insamling och sammanställning av uppgifter. Användning av befintliga administrativa uppgifter för statistiska ändamål är ett av de medel som kan användas för att minska företagens arbetsbörda. Om det är absolut nödvändigt att samla in uppgifter direkt från företagen för att kunna sammanställa statistiken måste metoder och teknik användas som garanterar att uppgifterna är tillförlitliga och aktuella, utan att de berörda parterna, särskilt de små och medelstora företagen, åläggs en arbetsbörda som inte står i proportion till de resultat som användarna av denna statistik rimligen kan förvänta sig.

16. Det är nödvändigt att ha en rättslig ram som är gemensam för företagsstatistik rörand samtliga verksamheter och områden, vilken också omfattar de verksamheter och områden för vilka statistik ännu inte har utvecklats. Tillämpningsområdet för den statistik som skall sammanställas kan fastställas med hänvisning till rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (11) och rådets förordning nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (NACE Rev.1) (12).

17. För att ytterligare klargöra reglerna för insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt för bearbetning och översändning av variabler är det nödvändigt att kommissionen, biträdd av kommittén för det statistiska programmet inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (13), får befogenhet att vidta åtgärder för tillämpningen av denna förordning.

18. Kommittén för det statistiska programmet har hörts i enlighet med artikel 3 i beslut 89/382/EEG, Euratom.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Almänna syften

1. Målet med denna förordning är att fastställa en gemensam ram för utarbetandet av kortperiodisk gemenskapsstatistik om konjunkturutvecklingen.

2. Statistiken omfattar uppgifter (variabler) som är nödvändiga för att skapa en enhetlig grundval för analysen av den kortsiktiga utvecklingen av utbud och efterfrågan, produktionsfaktorer och priser.

Artikel 2

Räckvidd

1. Denna förordning skall tillämpas på alla marknadsaktiviteter som anges i avdelningarna C-K och M-O i den statistiska näringsgrensindelningen i Europeiska gemenskapen (NACE Rev. 1) om fastställs i förordning (EEG) nr 3037/90.

2. Statistika enheter av de olika typer som anges i avsnitt I i bilagan till förordning (EEG) nr 696/93 och som klassificeras under någon av de aktiviteter som anges i punkt 1 skall omfattas av den här förordningen. Användningen av särskilda enheter för sammanställning av statistik specificeras i bilagorna till den här förordningen.

Artikel 3

Bilagor

1. De särskilda kraven för variablerna beskrivs i bilagorna.

2. Följande uppgifter fastställs när så är nödvändigt i varje bilaga:

a) De särskilda verksamheter för vilka det skall sammanställas statistik.

b) De olika typer av statistiska enheter som skall användas för sammanställningen av statistiken.

c) Förteckningar över variabler.

d) Variablernas form.

e) Variablernas referensperiod.

f) Variablernas grad av noggrannhet.

g) Tidsfristerna för översändning av uppgifter.

h) Förteckning över frivilliga pilotundersökningar.

i) Den första referensperioden.

j) Längden på den övergångsperiod som kan beviljas.

Artikel 4

Insamling av uppgifter

1. Medlemsstaterna skall erhålla de uppgifter som är nödvändiga för att sammanställa de variabler som anges i bilagorna.

2. Medlemsstaterna får, med tillämpning av principen om administrativ förenkling, skaffa sig de uppgifter som är nödvändiga genom att kombinera följande olika källor:

a) Obligatoriska undersökningar: rättsliga enheter enligt definitionen i förfordning (EEG) nr 696/93, som de statistiska enheter som medlemsstaterna anlitar tillhör eller är sammansatta av, skall vara skyldiga att i rätt tid lämna korrekta och fullständiga uppgifter.

b) Andra lämpliga källor, däribland administrativa uppgifter.

c) Lämpliga statistiska skattningsförfaranden.

3. Medlemsstaterna och kommissionen skall inom sina respektive behörighetsområden främja förutsättningar för att öka användningen av elektronisk insamling och automatisk bearbetning av uppgifter.

Artikel 5

Frekvens

Samtliga variabler skall framställas mer än en gång per år. Frekvensen för varje variabel anges i bilagorna.

Artikel 6

Grad av noggrannhet

Variablerna skall framställas i enlighet med de gällande klassificeringarna med den grad av noggrannhet som anges i bilagorna.

Artikel 7

Bearbetning

Medlemsstaterna skall bearbeta de fullständiga uppgifter som de har skaffat sig i enlighet med artikel 4.2 till jämförbara variabler enligt de regler som fastställs i bilagorna. Medlemsstaterna skall också ta hänsyn till den vägledning som ges i den rådgivande metodhandbok som avses i artikel 12.

Artikel 8

Översändning

Medlemsstaterna skall översända de variabler som anges i artikel 7, inbegripet uppgifter som är skyddade mot obehörig insyn, till Eurostat på elektronisk väg eller på andra lämpliga sätt inom en tidsfrist efter utgången av referensperioden som fastställs i bilagorna. Variablerna skall under alla omständigheter översändas till kommissionen (Eurostat) senast samma dag som den nationella myndigheten offentliggör dem.

Artikel 9

Behandeling av konfidentiella uppgifter

Behandlingen av konfidentiella uppgifter samt översändning av sådana uppgifter som anges i artikel 8 skall utföras i enlighet med de gällande gemenskapsbestämmelser som rör insynsskydd för vissa statistiska uppgifter.

Artikel 10

Kvalitet

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att de översända variablerna avspeglar alla anheterna i populationen. De uppgifter som har skaffats i enlighet med artikel 4.2 skall därför omfatta så många enheter som behövs för att säkerställa en tillräcklig hög grad av representativitet.

2. Varje medlemsstat skall mäta variablernas kvalitet i enlighet med gemensamma kriterier.

3. Variablernas kvalitet skall kontrolleras regelbundet genom att jämföras med andra statistiska uppgifter. Dessutom skall de kontrolleras med avseende på inbördes överensstämmelse.

4. Kvaliteten skall utvärderas genom att fördelarna med att uppgifterna finns tillgängliga jämförs med kostnaderna för att samla in dem och den arbetsbörda detta medför för företagen, särskilt för de små företagen. För denna utvärdering skall medlemsstaterna på kommissionens begäran översända nödvändig information till kommissionen.

Artikel 11

Ändring av viktning och basår

1. Medlemsstaterna skall, vid behov, ändra viktningssystemet för sammansatta index åtminstone vart femte år. De vikter som används i de ändrade viktningssystemen skall översändas till kommissionen senast tre år efter utgången av det nya basåret.

2. Vart femte år skall medlemsstaterna ändra basåren för indexen och där använda de år som slutar på 0 eller 5 som basår. För samtliga index måste en övergång till det nya basåret göras inom tre år efter utgången av det nya basåret.

Artikel 12

Metodhandbok

1. Kommissionen skall, efter samråd med kommittén för det statistiska programmet offentliggöra en rådgivande metodhandbok som innehåller förklaringar av reglerna i bilagorna samt vägledning för konjunkturstatistik.

2. Denna handbok skall revideras med jämna mellanrum.

Artikel 13

Övergångsperiod och undantag

1. Övergångsperioder på högst fem år räknat från den dag när den här förordningen träder i kraft får beviljas.

2. Under övergångsperioderna får kommissionen bevilja undantag från bestämmelserna i den här förordningen om det är nödvändigt att genomföra omfattande anpassningar av de nationella statistiska systemen.

Artikel 14

Rapporter

1. Medlemsstaterna skall på kommissionens begäran till kommissionen översända all relevant information avseende förordningens genomförande i medlemsstaterna.

2. Senast tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft och därefter vart tredje år skall kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om den statistik som har sammanställts i enlighet med den här förordningen och särskilt om dess relevans, kvalitet och om arbetsbördan för företagen.

Artikel 15

Samordning i medlemsstaterna

I samtliga medlemsstater skall en enda nationell myndighet samordna

1. översändningen av variabler (artikel 8),

2. kvalitetsutvärderingen (artikel 10),

3. översändningen av relevant information (artikel 14.1).

Artikel 16

Pilotundersökningar

1. Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 18, inleda en rad frivilliga pilotundersökningar som skall genomföras av medlemsstaterna. Dessa pilotundersökningar beskrivs närmare i bilagorna.

2. Pilotundersökningarna skall genomföras för att bedöma om det är relevant och möjligt att erhålla uppgifter, varvid fördelarna med att uppgifterna finns tillgängliga skall jämföras med kostnaderna för att samla in dem samt arbetsbördan för företagen.

3. Kommissionen skall underrätta rådet om resultaten av pilotundersökningarna.

Artikel 17

Genomförande

Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 18, fastställa genomförandeåtgärder för den här förordningen, inbegripet åtgärder för anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen med avseende på insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt översändning av variabler. Härvid skall man beakta principen att åtgärdernas fördelar skall uppväga deras kostnader och principen att det inte krävs omfattande ytterligare resurser varken för medlemsstaterna eller företagen jämfört med de ursprungliga bestämmelserna i den här förordningen. Åtgärder för att genomföra denna förordning skall särskilt omfatta följande:

a) Användningen av särskilda enheter (artikel 2).

b) Uppdateringen av förteckningen över variabler (artikel 3).

c) Definitionen av och de lämpliga formerna för de översända variablerna (artikel 3).

d) Frekvensen för sammanställning av statistiken (artikel 5).

e) De nedbrytnings- och aggregeringsnivåer som skall tillämpas på variablerna (artikel 6).

f) Tidsfristerna för översändning (artikel 8).

g) Kriterierna för kvalitetsutvärdering (artikel 10).

h) Övergångsperioder och de undantag som får beviljas under övergångsperioderna (artikel 13).

i) Inledande av pilotundersökningar (artikel 16).

Artikel 18

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén".

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 19

Bestämmelser om upphävande

Direktiv 72/211/EEG och direktiv 78/166/EEG skall upphävas.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 maj 1998.

På rådets vägnar

G. BROWN

Ordförande

(1) EGT C 267, 3.9.1997, s. 1.

(2) Yttrande avgivet den 20 februari 1998 (EGT C 80, 16. 3. 1998).

(3) EGT C 19, 21.1.1998, s. 125.

(4) Yttrande avgivet den 11 september 1997 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(5) EGT L 128, 3.6.1972, s. 28.

(6) EGT L 52, 23.2.1978, s. 17.

(7) EGT L 310, 30.11.1996, s. 1.

(8) EGT L 179, 1.7.1992, s. 131.

(9) EGT L 14, 17.1.1997, s. 1.

(10) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(11) EGT L 76, 30.3.1993, s. 1.

(12) EGT L 293, 24. 10. 1990, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 761/93 (EGT L 83, 3. 4. 1993, s. 1).

(13) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

BILAGA A

INDUSTRI

a) Räckvidd

Denna bilaga är tilllämplig på all verksamhet som är förtecknad i avdelningarna C-E i NACE Rev.1.

b) Observationsenhet

1) Om inte annat anges i punkt 2 eller beslutas på annat sätt i enlighet med förfarandet i punkt 3 är observationsenheten för alla variabler i denna bilaga verksamhetsenheten.

2) För företag som har få sysselsatta i sidoverksamheter får arbetsstället eller företaget användas som observationsenhet.

3) Användningen av andra observationsenheter får beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

c) Förteckning över variabler

1) Statistiken i denna bilaga omfattar följande variabler:

>Plats för tabell>

2) Enhetsvärdeindex (313) får användas för skattning av producentpriser på exportmarknad (312) endast om de senare inte finns tillgängliga.

3) Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om orderingång (130, 131, 132) uppskattas med hjälp av en alternativ huvudindikator, som får beräknas på grundval av uppgifter från konjukturbarometerundersökningar. Denna uppskattning får göras för en period på fem år från den dag då förordningen träder i kraft. Denna period skall förlängas med ytterligare högst fem år om inte annat beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

4) Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om antalet sysselsatta (210) uppskattas med hjälp av antalet anställda (211). Denna uppskattning får göras för en period på fem år från den dag då förordningen träder i kraft. Denna period skall förlängas med ytterligare högst fem år om inte annat beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

5) Med "inhemsk" avses den aktuella medlemsstatens territorium.

6) Uppgifterna om produktion (110) krävs inte för huvudgrupp 41 och grupp 40.3 i NACE Rev.1.

7) Uppgifterna om omsättning (120-122) krävs inte för avdelning E i NACE Rev.1.

8) Uppgifter om order (130-132) krävs endast för följande huvudgrupp i NACE Rev.1: 17, 18, 21, 24 och 27-35. Förteckningen över huvudgrupper i NACE kan ändras inom tre år från den dag då förordningen träder i kraft i enlighet med förfarandet i artikel 18.

9) Uppgifterna om producentpriser eller enhetsvärdesindex (310, 311, 312 eller 313) krävs inte för följande grupper NACE Rev.1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1 och 35.3. Förteckningen över grupper kan ändras inom tre år från den dag då förordningen träder i kraft i enlighet med förfarandet i artikel 18.

d) Form

1) Alla variabler utom variabeln produktion (110) skall översändas i icke-korrigerad form.

2) Variabeln produktion (110) skall översändas korrigerad för antalet arbetsdagar.

3) Medlemsstaterna får dessutom översända säsongskorrigerade variabler och/eller variabler i form av cykliska förlopp. Endast om uppgifterna inte översänds i dessa former får kommissionen (Eurostat) utarbeta säsongskorrigerade serier och trender för dessa variabler.

4) Variablerna 110 och 310-313 skall översändas som index. Alla andra variabler skall översändas antingen som index eller som absoluta tal.

e) Referensperiod

Följande referensperioder skall gälla:

>Plats för tabell>

f) Grad av noggrannhet

1) Alla variabler skall översändas på tvåsiffrig nivå i NACE Rev.1.

2) Dessutom skall för avdelning D i NACE Rev.1 produktionsindex (110) och producentprisindex (310, 311, 312 eller 313) översändas på tresiffriga och fyrsiffriga nivåer i NACE Rev.1. De överförda index med tresiffriga och fyrsiffriga nivåer måste utgöra minst 90 % av det totala förädlingsvärdet för varje medlemsstat i avdelning D i NACE Rev.1 under ett givet basår. Medlemsstater vars totala förädlingsvärde i avdelning D i NACE Rev.1 under ett givet basår utgör mindre än 5 % av det totala förädlingsvärdet i Europeiska gemenskapen, behöver inte översända dessa variabler med så hög grad av noggrannhet.

3) De variabler som översänds på tresiffriga nivåer i NACE Rev.1 skall användas för att utarbeta aggregerade indikatorer på dessa nivåer för hela gemenskapen och för den grupp av medlemsstater som deltar i den gemensamma valutan. Dessa indikatorer får också spridas på tresiffriga och fyrsiffriga nivåer för enskilda medlemsstater och andra grupperingar av medlemsstater om de berörda medlemsstaterna har angett att uppgifterna är av tillräckligt god kvalitet.

4) Dessutom skall alla variabler för de industriella huvudgrupperna översändas, och definitionerna av dessa huvudgrupperna skall fastställas (med hänvisning till näringsgrenar enligt NACE Rev.1) i enlighet med förfarandet i artikel 18.

g) Tidsfrister för översändning av uppgifter

1) Variablerna skall översändas enligt följande tidsfrister efter utgången av referensperioden:

>Plats för tabell>

2) Tidsfristen får förlängas med upp till 15 kalenderdagar för de medlemsstater vars förädlingsvärde i avdelning C, D och E i NACE Rev.1 under ett givet basår utgör mindre än 3 % av det totala förädlingsvärdet i Europeiska gemenskapen.

h) Pilotundersökningar

Pilotundersökningarna skall prioriteras på följande sätt:

1) Bedömning av möjligheterna att översända uppgifterna tidigare.

2) Insamling av producentpriser på exportmarknaden.

3) Uppdelning av variabler som avser exportmarknad med avseende på den monetära unionen, inom och utom EG.

4) Insamling av kortperiodiska uppgifter om företags födelse och död.

5) Framställning av uppgifter om sysselsättningen månadsvis.

6) Insamling av uppgifter om lager.

7) Tillhandahållande av uppgifter om fler verksamheter än de som förtecknas i avdelning c. 6-9.

8) Insamling av kortperiodiska uppgifter om investeringar.

9) Insamling av uppgifter om orderstockar.

i) Första referensperioden

Den första referensperioden för vilken alla variabler skall översändas är för uppgifter per månad januari 1998 och för uppgifter per kvartal första kvartalet 1998.

j) Övergångsperiod

1) För variablerna produktion (110), antalet sysselsatta och arbetade timmar (210 och 220), och producentpriser på den inhemska marknaden (311) får en övergångsperiod på högst tre år från och med den dag då förordningen träder i kraft beviljas i enlighet med förfarandet i artikel 18. Denna övergångsperiod kan förlängas med ytterligare två år i enlighet med förfarandet i artikel 18.

2) För alla övriga variabler får en övergångsperiod på högst fem år från och med den dag då förordningen träder i kraft beviljas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

BILAGA B

BYGGNADSVERKSAMHET

a) Räckvidd

Denna bilaga är tillämplig på all verksamhet som anges i avdelning F i NACE Rev. 1.

b) Observationsenhet

1. Om inte annat anges i punkterna 2 eller 3 eller beslutas på annat sätt i enlighet med förfarandet i punkt 4 är observationsenheten för alla variabler i denna bilaga verksamhetsenheten.

2. För företag som har få sysselsatta i sidoverksamheter får arbetsstället eller företaget användas som observationsenhet.

3. Vid behov kan statistiken erhållas från uppgifter som ges i enlighet med klassificeringen av byggnadsverksamhet (CC).

4. Användningen av andra observationsenheter får beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

c) Förteckning över variabler

1. Statistiken i denna bilaga omfattar följande variabler:

>Plats för tabell>

2. Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om orderingång (130) uppskattas med hjälp av en alternativ huvudindikator, som får beräknas på grundval av uppgifter från konjunkturbarometerundersökningar. Denna uppskattning får göras för en period på fem år från den dag då förordningen träder i kraft. Denna period skall förlängas med ytterligare högst fem år om inte annat beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

3. Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om antalet sysselsatta (210) uppskattas med hjälp av antalet anställda (211). Denna uppskattning får göras för en period på fem år från den dag då förordningen träder i kraft. Denna period skall förlängas med ytterligare högst fem år om inte annat beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

4. Uppgifter om variablerna nya orderingångar (130, 135, 136) kan uppskattas genom uppgifter om byggnadslov. Ytterligare uppskattningar för dessa och andra variabler kan fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

5. Variabeln producentpriser (310) får användas för uppskattning av variablerna för byggnadskostnader (320, 321, 322) endast om de senare inte finns tillgängliga.

d) Form

1. Alla variabler utom variabeln produktion (110) skall översändas i icke-korrigerad form.

2. Variabeln produktion (110) skall översändas korrigerad för antalet arbetsdagar.

3. Medlemsstaterna får dessutom översända säsongskorrigerade variabler och/eller variabler i form av cykliska förlopp. Endast om uppgifter inte översänds i dessa former får kommissionen (Eurostat) utarbeta säsongskorrigerade serier och trender för dessa variabler.

4. Variablerna 110, 115, 116, 320, 321 och 322 skall översändas som index. Variablerna 411 och 412 skall översändas i absoluta tal. Övriga variabler skall översändas som index eller i absoluta tal.

e) Referensperioder

En referensperiod omfattande åtminstone ett kvartal skall gälla för samtliga variabler i denna bilaga.

f) Grad av noggrannhet

1. Variablerna 110, 130, 210, 220 och 230 skall översändas på minst tvåsiffrig nivå i NACE Rev. 1.

2. Variablerna för orderingång (130, 135 och 136) krävs endast för grupperna 45.1 och 45.2 i NACE Rev. 1.

3. Variablerna byggnadskostnader (320-322) krävs endast för nya bostadshus utom bostäder för gruppboende.

4. Variabeln byggnadslov (411) omfattar endast nya bostadshus (utom bostäder för gruppboende) och skall uppdelas på

i) enfamiljshus,

ii) två- och flerfamiljshus.

5. Variabeln byggnadslov (412) omfattar endast byggnader och skall uppdelas på

i) enfamiljshus,

ii) två- och flerfamiljshus,

iii) bostäder för gruppboende,

iv) kontorsbyggnader,

v) övriga byggnader.

g) Tidsfrister för översändande av uppgifter

1. Variablerna skall översändas enligt följande tidsfrister efter utgången av referensperioden:

>Plats för tabell>

2. Tidsfristen får vara högst 15 kalenderdagar längre för de medlemsstater vars totala förädlingsvärde i avdelning F i NACE Rev. 1 under ett givet basår utgör mindre än 3 % av det totala förädlingsvärdet för gemenskapen.

h) Pilotundersökningar

Pilotundersökningar skall prioriteras på följande sätt:

1. Tillhandahållande av uppgifter om producentpriser.

2. Uppdelning av produktionen (110) i nybyggnad samt reparations- och underhållsarbeten.

3. Tillhandahållande av uppgifter månadsvis.

4. Uppdelning av variablerna 210, 220 och 230 i byggnadsverksamhet och anläggningsverksamhet.

5. Tillhandahållande av uppgifter om kostnader (320-322) för annan byggnadsverksamhet än bostadsbyggande samt för reparations- och underhållsarbeten.

6. Uppdelning av byggnadsproduktion (115) i bostäder och övriga byggnader.

7. Tillhandahållande av kortperiodiska uppgifter om investeringar.

8. Tillhandahållande av kortperiodiska uppgifter om företags födelse och död.

i) Första referensåret

Den första referensperioden för vilken alla variabler skall översändas är för uppgifter per månad januari 1998 och för uppgifter per kvartal det första kvartalet 1998.

j) Övergångsperiod

1. För variablerna produktion (110) och antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar (210 och 220) får en övergångsperiod på högst tre år från och med den dag då förordningen träder i kraft beviljas i enlighet med förfarandet i artikel 18. Denna övergångsperiod kan förlängas med ytterligare två år i enlighet med förfarandet i artikel 18.

2. För alla övriga variabler får en övergångsperiod på högst fem år, från och med den dag då förordningen träder i kraft, beviljas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

BILAGA C

DETALJHANDEL OCH REPARATION

a) Räckvidd

Denna bilaga är tillämplig på all verksamhet som anges i huvudgrupp 52 i NACE Rev. 1.

b) Observationsenhet

1. Observationsenheten för alla variabler i denna bilaga är företaget.

2. Användningen av andra observationsenheter får beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

c) Förteckning över variabler

1. Statistiken i den här bilagan omfattar följande variabler:

>Plats för tabell>

2. Uppgifter om försäljningsvolymen (123) får framställas i stället för uppgifter om försäljningspris (330).

3. Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om antal sysselsatta (210) uppskattas med hjälp av antalet anställda (211). Denna uppskattning får göras för en period på fem år från den dag då förordningen träder i kraft. Denna period skall förlängas med ytterligare högst fem år om inte annat beslutas i enlighet med artikel 18.

d) Form

1. Alla variabler skall översändas i icke-korrigerad form.

2. Variablerna omsättning (120) och försäljningsvolym (123) skall också översändas korrigerad för antalet arbetsdagar.

3. Medlemsstaterna får dessutom översända säsongskorrigerade variabler och/eller variabler i form av cykliska förlopp. Endast om uppgifter inte översänds i dessa former får Eurostat framställa säsongskorrigerade serier och trender för dessa variabler.

4. Alla variabler skall översändas antingen som ett index eller som absoluta tal.

e) Referensperiod

Följande referensperioder skall gälla:

>Plats för tabell>

f) Grad av noggrannhet

1. Variabeln omsättning (120) och variablerna försäljningspris/försäljningsvolym (330/123) skall översändas i enlighet med den grad av noggrannhet som fastställs i punkterna 2-4. Variabeln antal sysselsatta (210) skall översändas i enlighet med den noggrannhet som fastställs i punkterna 3 och 4.

2. Noggrannhet när det gäller regruppering i undergrupper och grupper i NACE Rev. 1:

undergrupp 52.11

undergrupp 52.12

grupp 52.2

grupp 52.3

summan av undergrupperna 52.41, 52.42 och 52.43

summan av undergrupperna 52.44, 52.45 och 52.46

summan av undergrupperna 52.47 och 52.48

undergrupp 52.61.

3. Aggregerade nivåer när det gäller regruppering i undergrupper och grupper i NACE Rev. 1:

summan av undergrupp 52.11 och grupp 52.2

summan av undergrupp 52.12 och grupperna 52.3-52.6

summan av grupperna 52.1-52.6.

4. Huvudgrupp 52

Medlemsstater vars förädlingsvärde i grupp 52.7 utgör mindre än 5 % av deras förädlingsvärde i huvudgrupp 52 under ett givet basår får uppskatta huvudgrupp 52 genom att summera grupperna 52.1-52.6.

g) Tidsfrister för översändning av uppgifter

1. Variablerna skall översändas inom tre månader efter utgången av referensperioden. Variablerna för omsättning (120) och försäljningspris/försäljningsvolym (330/123) skall översändas inom två månader med den grad av noggrannhet som fastställs i avdelning f.3-f.4.

2. Tidsfristen får vara högst en månad längre för de medlemsstater vars förädlingsvärde i huvudgrupp 52 under ett givet basår utgör mindre än 3 % av det totala förädlingsvärdet för Europeiska gemenskapen.

h) Pilotundersökningar

Pilotundersökningarna skall prioriteras på följande sätt:

1. Tillhandahållande av en mer detaljerad uppdelning av verksamheten.

2. Bedömning av möjligheten till tidigare översändning av uppgifter.

3. Insamling av uppgifter om antalet anställda.

4. Insamling av uppgifter om löner.

5. Användning av verksamhetsenheten som observationsenhet.

6. Insamling av kortperiodiska uppgifter om företags födelse och död.

i) Första referensperioden

Den första referensperioden för vilken alla variabler skall översändas är för uppgifter per månad januari 1998 och för uppgifter per kvartal första kvartalet 1998.

j) Övergångsperiod

1. För variabeln antalet sysselsatta (210) får en övergångsperiod på högst tre år beviljas i enlighet med förfarandet i artikel 18. Denna övergångsperiod kan förlängas med ytterligare två år i enlighet med förfarandet i artikel 18.

2. För variabeln omsättning (120) på den grad av noggrannhet som fastställs i avdelning f.3 får en övergångsperiod på högst två år beviljas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

3. För variabeln omsättning (120) på den grad av noggrannhet som fastställs i avdelning f.2 och f.4 och försäljningspris/försäljningsvolym (330/123) får en övergångsperiod på högst fem år, räknat från den dag då förordningen träder i kraft, beviljas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

BILAGA D

ANDRA TJÄNSTER

a) Räckvidd

Denna bilaga är tillämplig på all verksamhet förtecknad i huvudgrupperna 50 och 51 och avdelningarna H, I, J, K, M, N och O i NACE Rev. 1.

b) Observationsenhet

1. Observationsenheten för alla variabler i denna bilaga är företaget.

2. Användningen av andra observationsenheter får beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

c) Förteckning över variabler

1. Statistiken i denna bilaga omfattar följande variabler:

>Plats för tabell>

2. Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om antal sysselsatta (210) uppskattas med hjälp av antalet anställda (211). Denna uppskattning får göras för en period på fem år räknat från den dag då förordningen träder i kraft. Perioden skall förlängas med ytterligare högst fem år om inte annat beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 18.

d) Form

1. Alla variabler skall översändas i icke-korrigerad form.

2. Variabeln omsättning (120) skall också översändas korrigerad för antalet arbetssdagar.

3. Medlemsstaterna får dessutom översända säsongskorrigerade variabler och/eller variabler i form av cykliska förlopp. Endast om uppgifterna inte översänds i dessa former får kommissionen (Eurostat) framställa säsongskorrigerade serier och trender för dessa variabler.

4. Alla variabler skall översändas antingen som ett index eller som absoluta tal.

e) Referensperiod

En referensperiod omfattande ett kvartal skall gälla för samtliga variabler i denna bilaga.

f) Grad av noggrannhet

1. Variabeln omsättning (120) skall översändas i enlighet med följande grupperingar i NACE Rev. 1:

Summan av 50.1, 50.3, 50.4

50.2

50.5

51, 64 (vardera tresiffrigt)

55, 60, 61, 62, 63, 72 (vardera tvåsiffrigt)

Summan av 74.11, 74.12, 74.13, 74.14

Summan av 74.2, 74.3

74.4-74.8 (vardera tresiffrigt).

2. Variabeln antal sysselsatta (210) skall översändas på tvåsiffrig nivå för huvudgrupperna 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72 och 74 i NACE Rev. 1.

3. För huvudgrupperna 50, 51, 64 och 74 i NACE Rev. 1 behöver variabeln för omsättning endast översändas på tvåsiffrig nivå av de medlemsstater vars förädlingsvärde i dessa huvudgrupper i NACE Rev. 1 under ett givet basår utgör mindre än 5 % av det totala förädlingsvärdet i Europeiska gemenskapen.

4. För avdelning I i NACE Rev. 1 behöver variabeln antal sysselsatta (210) endast översändas på avdelningsnivå av de medlemsstater vars totala förädlingsvärde i avdelning I under ett givet basår utgör mindre än 5 % av det totala förädlingsvärdet för Europeiska gemenskapen.

g) Tidsfrist för översändning av uppgifter

Variablerna skall översändas senast tre månader efter utgången av referensperioden.

h) Pilotundersökningar

Pilotundersökningarna skall prioriteras på följande sätt:

1. Insamling av uppgifter om löner.

2. Insamling av uppgifter om deflatorer.

3. Bedömning av lämpligheten och relevansen av att samla in uppgifter om

i) arrangerade och försäljning av resor NACE Rev. 1 grupp 63.3,

ii) fastighetsförvaltning NACE Rev. 1 huvudgrupp 70,

iii) uthyrning NACE Rev. 1 huvudgrupp 71,

iv) forskning och utveckling NACE Rev. 1 huvudgrupp 73,

v) holdingverksamhet NACE Rev. 1 undergrupp 74.15,

vi) NACE Rev. 1 avdelningarna J, M, N och O.

4. Framställning av en mer detaljerade uppdelning.

5. Bedömning av möjligheten till tidigare översändning av uppgifter.

6. Insamling av uppgifter om antalet anställda.

7. Utnyttjande av den lokala verksamhetsenheten som observationsenhet.

8. Insamling av kortperiodiska uppgifter på kort sikt om företags födelse och död.

i) Första referensperioden

Den första referensperioden för vilken alla variabler skall översändas är första kvartalet 1998.

j) Övergångsperiod

För alla variabler får en övergångsperiod på fem år, räknat från den dag då förordningen träder i kraft, beviljas i enlighet med förfarandet i artikel 18.