Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1172/98 av den 25 maj 1998 om statistikrapportering om varutransporter på vägEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 163 , 06/06/1998 s. 0001 - 0008RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1172/98 av den 25 maj 1998 om statistikrapportering om varutransporter på väg

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av det utkast till förordning som har lagts fram av kommissionen (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

(1) För att göra det möjligt för kommissionen att fullgöra de uppgifter som anförtrotts den inom ramen för den gemensamma transportpolitiken behöver den få tillgång till jämförbar, tillförlitlig, synkroniserad, regelbunden och fullständig statistik om omfattningen och utvecklingen av de varutransporter på väg som utförs med fordon som är registrerade i gemenskapen samt om utnyttjandegraden för dessa fordon.

(2) I rådets direktiv 78/546/EEG av den 12 juni 1978 om statistisk rapportering om varutransporter på landsväg inom ramen för regionalstatistiken (4) föreskrivs ingen rapportering om de typer av transport som inte var tillåtna när direktivet antogs. Enligt den föreskrivna rapporteringen lämnas olika uppgifter om nationella och internationella transporter, och inga uppgifter om utnyttjandegraden för de fordon som används för transporterna.

(3) Det är nödvändigt att sammanställa fullständig regional statistik både om varutransporter och om fordonens körningar.

(4) Det system som föreskrivs i direktiv 78/546/EEG bör därför ändras, i synnerhet för att säkerställa att uppgifter lämnas om ursprungs- och destinationsregion för transporter inom gemenskapen på samma grunder som för nationella transporter, och för att koppla samman varutransporter och fordonens körningar genom att mäta utnyttjandegraden för de fordon som används för transporterna.

(5) I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen är utarbetandet av gemensamma statistiska standarder, vilka gör det möjligt att framställa harmoniserad information, en åtgärd som endast kan vidtas effektivt på gemenskapsnivå, medan insamlingen av uppgifter kommer att utföras i de enskilda medlemsstaterna under överinseende av de organ och institutioner som ansvarar för framställningen av officiell statistik.

(6) Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (5) utgör referensramen för bestämmelserna som föreskrivs i den här förordningen, särskilt bestämmelserna om tillgång till administrativa uppgiftskällor, om kostnadseffektiv användning av tillgängliga resurser och om förtrolighet med avseende på statistik.

(7) Överlämnande av enskilda uppgifter som har gjorts anonyma är nödvändigt för att skatta resultatens tillförlitlighet.

(8) Det är viktigt att garantera en lämplig spridning av statistisk information.

(9) Under inledningsskedet bör gemenskapen garantera medlemsstaterna ett ekonomiskt bidrag för att genomföra det nödvändiga arbetet.

(10) Det bör fastställas ett förenklat förfarande för genomförandet och anpassningen av den här förordningen till den ekonomiska och tekniska utvecklingen.

(11) Den kommitté för det statistiska programmet som inrättades genom beslut 89/382/EEG, Euratom (6) har hörts i enlighet med artikel 3 i det beslutet. Den har uttalat sitt stöd för denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål och tillämpningsområde

1. Varje medlemsstat skall sammanställa gemenskapsstatistik om de varutransporter på väg som utförs med vägmotorfordon för varutransport som är registrerade i den medlemsstaten och om dessa fordons körningar.

2. Denna förordning skall tillämpas på varutransporter på väg med undantag för sådana som utförs med hjälp av

a) vägmotorfordon för varutransport vars tillåtna vikt eller dimensioner överstiger de normalt tillåtna maximimåtten i de berörda medlemsstaterna,

b) jordbruksfordon, militära fordon och fordon som tillhör centrala eller lokala offentliga förvaltningar, med undantag av vägmotorfordon för varutransport som tillhör offentliga företag, särskilt järnvägsföretag.

En medlemsstat får avstå från att tillämpa den här förordningen på vägmotorfordon för varutransport vars maxlast eller totalvikt understiger ett visst mått. Detta mått får inte överstiga 3,5 tons maxlast eller 6 tons totalvikt för enskilda motorfordon.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

- varutransport på väg: all transport av varor som utförs med hjälp av vägmotorfordon för varutransport.

- vägmotorfordon:. vägfordon försett med en motor som utgör det enda medlet för framdrivning och som normalt används för person- eller varutransport på väg eller för att på väg dra fordon som används för person- eller varutransport.

- vägfordon för varutransport: vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport (lastbil, släpvagn, påhängsvagn).

- vägmotorfordon för varutransport: enskilt vägmotorfordon (lastbil) eller kombination av vägfordon, nämligen fordonståg (lastbil med släpvagn) eller ledat fordon (dragfordon med påhängsvagn) för varutransport.

- lastbil: oledat fordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport.

- dragbil: motorfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för att dra andra vägfordon som inte är motorfordon (huvudsakligen påhängsvagnar).

- släpvagn: vägfordon för varutransport som är avsett att dras av ett vägmotorfordon.

- påhängsvagn: vägfordon för varutransport som saknar främre hjulaxlar och som är konstruerat så att en del av fordonet och en betydande del av dess last vilar på dragfordonet.

- ledat fordon: dragbil till vilken en påhängsvagn är kopplad.

- fordonståg: vägmotorfordon för varutransport till vilket en släpvagn är kopplad.

Ett ledat fordon med en extra släpvagn ingår i denna kategori.

- registrerad: införd i ett register över vägfordon som förs av en myndighet i en medlemsstat, oavsett om denna registrering är knuten till utlämnande av en registreringsskylt.

Om en transport utförs med en kombination av vägfordon, nämligen fordonståg (lastbil och släpvagn) eller ledat fordon (dragbil med påhängsvagn) där vägmotorfordonet (lastbilen eller dragbilen) och släpvagnen eller påhängsvagnen är registrerade i olika länder skall fordonskombinationens registreringsland vara samma som vägmotorfordonets.

- maxlast: högsta lastvikt som tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

När motorfordonet för varutransport består av en lastbil med släpvagn är fordonskombinationens maxlast summan av lastbilens och släpvagnens maxlaster.

- totalvikt: den sammanlagda vikten av fordonet (eller fordonskombinationen) vid stillastående i körklart läge och av lasten som tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

- Eurostat: den avdelning inom kommissionen som är ansvarig för att fullgöra de uppgifter som åligger denna institution inom området framställning av gemenskapsstatistik.

Artikel 3

Insamling av uppgifter

1. Medlemsstaterna skall samla in statistiska uppgifter för följande områden:

a) Uppgifter om fordonet.

b) Uppgifter om körningen.

c) Uppgifter om varan.

2. Statistiska variabler för varje område, definitioner och klassificeringsnivåer för uppdelningen av dem finns i bilagorna.

3. När medlemsstaterna fastställer vilken metod som skall användas för insamling av statistiska uppgifter skall de avstå från att föreskriva formaliteter i samband med gränspassager mellan medlemsstaterna.

4. Anpassning av metoderna för insamling av uppgifter och av innehållet i bilagorna skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 10.

Artikel 4

Resultatens tillförlitlighet

Metoderna för insamling och bearbetning av information skall utformas så att de statistiska resultat som medlemsstaterna överlämnar uppfyller minimikrav på tillförlitlighet, med hänsyn till de strukturella särdragen hos transporter på väg i medlemsstaterna. Kraven på tillförlitlighet skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 10.

Artikel 5

Överlämnande av information till Eurostat

1. Medlemsstaterna skall till Eurostat en gång i kvartalet överlämna de vederbörligen kontrollerade enskilda uppgifter som motsvarar de variabler som anges i artikel 3 och räknas upp i bilaga A utan att ange namn, adress och registreringsnummer.

Överlämnandet skall i förekommande fall innehålla uppgifter som avser tidigare kvartal för vilka de meddelade uppgifterna var preliminära.

2. Formerna för överlämnande av de uppgifter som avses i punkt 1, eventuellt inbegripet statistiska tabeller baserade på dessa uppgifter, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 10.

3. Överlämnandet skall ske inom fem månader räknat från slutet av varje observationskvartal.

Det första överlämnandet skall omfatta första kvartalet 1999.

4. Under en övergångsperiod från och med den 1 januari 1999 till och med ett slutdatum som skall fastställas i enlighet med punkt 5 får en medlemsstat använda en förenklad kodning för variablerna i bilaga A avsnitt A2.3, A2.4, A2.8 och A2.9 samt avsnitt A3.5 och A3.6.

Denna förenklade kodning innebär

- för nationella transporter: kodning i överensstämmelse med bilaga G,

- för internationella transporter: kodning per land.

5. Det slutdatum för den övergångsperiod som föreskrivs i punkt 4 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 10, så snart det finns tekniska villkor som gör det möjligt att använda en effektiv regional kodning för såväl nationella som internationella transporter, i överensstämmelse med bilaga G.1 och G.2.

Artikel 6

Spridning av resultat

Bestämmelser om spridning av statistiska resultat om varutransporter på väg, inbegripet de spridda resultatens struktur och innehåll, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 10.

Artikel 7

Rapporter

1. Medlemsstaterna skall senast i samband med överlämnandet av den första kvartalsinformationen lämna en rapport till Eurostat om de rapporteringsmetoder som har använts.

Medlemsstaterna skall också i förekommande fall underrätta Eurostat om betydande ändringar av de insamlingsmetoder som har använts.

2. Medlemsstaterna skall varje år lämna uppgifter till Eurostat om urvalsstorlek, bortfallsprocent samt tillförlitlighet, i form av standardavvikelse eller konfidensintervall, för de viktigaste resultaten.

3. Kommissionen skall efter tre års insamling av uppgifter överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om erfarenheterna av det arbete som har utförts i enlighet med denna förordning.

Artikel 8

Ekonomiskt bidrag

1. Medlemsstaterna skall under de tre första åren som den statistikrapportering som föreskrivs i den här förordningen genomförs erhålla ett bidrag i form av ekonomiskt bistånd från gemenskapen för att täcka kostnaderna för detta arbete.

2. Beloppet av de anslag som årligen avsätts för denna åtgärd skall bestämmas inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

3. Budgetmyndigheten skall bestämma de disponibla anslagen för varje år.

4. I den rapport som avses i artikel 7.3 i den här förordningen skall kommissionen redovisa hur den tilldelade gemenskapsfinansieringen av denna åtgärd har använts.

På grundval av den rapport som avses i artikel 7.3 skall kommissionen bedöma om ytterligare ekonomiska bidrag är nödvändiga under ännu en treårsperiod.

Artikel 9

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter för genomförandet av den här förordningen, inbegripet åtgärder för att anpassa den till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, om inte en sådan anpassning medför en oproportionerlig ökning av kostnaderna för medlemsstaterna och/eller av uppgiftslämnarnas åligganden, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 10. Dessa skall särskilt gälla

- anpassning av det som är karakteristiskt för insamlingen av uppgifter och av innehållet i bilagorna till denna förordning,

- krav på tillförlitlighet,

- former för överföringen av uppgifter till Eurostat, eventuellt inbegripet statistiska tabeller baserade på dessa uppgifter,

- spridning av resultaten,

- fastställande av slutdatum för den övergångsperiod som avses i artikel 5.5 för överföring av de variabler som anges i artikel 5.4.

Artikel 10

Kommittéförfarande

Kommissionen skall biträdas av kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén".

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionens beslut skall ha omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommittens yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall:

- skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under tre månader räknat från den dag då rådet underrättats,

- rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i den första strecksatsen.

Artikel 11

Tillämpning och upphävande av direktiv 78/546/EEG

1. Medlemsstaterna skall lämna resultaten för uppgiftsåren 1997 och 1998 i enlighet med direktiv 78/546/EEG.

2. Direktiv 78/546/EEG skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 1999.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 maj 1998.

På rådets vägnar

J. CUNNINGHAM

Ordförande

(1) EGT C 341, 11.11.1997, s. 9.

(2) EGT C 104, 6.4.1998.

(3) EGT C 95, 30.3.1998, s. 33.

(4) EGT L 168, 26.6.1978, s. 29. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(5) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(6) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

BILAGOR

Bilaga A

VARIABELFÖRTECKNING

Bilaga B

KLASSIFICERING AV AXELKONFIGURATION

Bilaga C

KLASSIFICERING AV TYP AV KÖRNING

Bilaga D

KLASSIFICERING AV VAROR

Bilaga E

KLASSIFICERING AV KATEGORIER AV FARLIGT GODS

Bilaga F

KLASSIFICERING AV LASTTYPKODER

Bilaga G

KODNING AV PÅLASTNINGS- OCH LASTSTÄLLEN

BILAGA A

VARIABELFÖRTECKNING

Den information som skall lämnas för varje fordon som ingår i statistiken omfattar följande:

A1. Uppgifter om fordonet.

A2. Uppgifter om körningen.

A3. Uppgifter om varan (i transportuppdraget).

A1 .VARIABLER SOM AVSER FORDONET

Enligt definitionen som ges i artikel 2 i förordningen är ett vägmotorfordon för varutransport ett enskilt vägmotorfordon (lastbil) eller en kombination av vägfordon, nämligen, ett fordonståg (lastbil med släpvagn) eller ett ledat fordon (dragfordon med påhängsvagn) för varutransport.

Följande uppgifter om fordonet skall lämnas:

1. Möjligheten att använda fordonen för kombinerade transporter (frivillig uppgift).

2. Axelkonfiguration i enlighet med bilaga B (frivillig uppgift).

3. Vägmotorfordonets (lastbilens eller dragfordonets) ålder, angiven i antal år (från dess första registrering).

4. Totalvikt i 100-tal kg.

5. Maxlast i 100-tal kg.

6. Näringsgren enligt NACE (Rev. 1) (fyrsiffrig nivå) för transportföretaget (frivillig uppgift) (1).

7. Typ av uppdrag (för annans räkning/för egen räkning).

8. Total antal körda kilometer under undersökningsperioden:

8.1 med last,

8.2 utan last (inbegripet körning med dragfordon utan påhängsvagn) (frivillig uppgift).

9. Fordonets uppräkningsfaktor, för uppräkning till populationsnivå utifrån primära uppgifter, om insamlingen av uppgifter sker genom urvalsundersökning.

Successiva konfigurationer

Om det vägmotorfordon som valts ut för undersökningen är en lastbil som används ensam (dvs. utan släpvagn) under undersökningsperioden utgör denna ensam ett vägmotorfordon för varutransport.

Men när det motorfordon som valts ut för undersökningen är ett dragfordon till vilket kopplas en påhängsvagn eller en lastbil till vilken kopplas en släpvagn, avser de uppgifter som begärs enligt förordningen vägmotorfordonet för varutransport i sin helhet, och i detta fall kan konfigurationen ändras under undersökningsperioden (en lastbil som kopplas till en släpvagn eller byter släpvagn under perioden; ett dragfordon som byter påhängsvagn) vilket innebär att det är nödvändigt att följa de successiva konfigurationerna och att hävda att uppgifter om fordonet skall lämnas för varje körning. Om det emellertid inte är möjligt att följa de successiva kombinationerna skall de variabelvärden gälla för fordonet vilka överensstämmer med kombinationen under den första körningen med last under undersökningsperioden eller den mest använda kombinationen under denna period.

Ändring av typ av uppdrag

På samma sätt kan transporten under olika körningar utföras antingen för egen räkning eller för annans räkning, och uppgift om typ av transport skall lämnas för varje körning. Om det emellertid inte är möjligt att följa dessa olika användningssätt skall variabeln för typ av transport vara den som överensstämmer med den huvudsakliga användningen.

A2. VARIABLER SOM AVSER KÖRNINGEN

Under undersökningsperioden används ett vägmotorfordon för varutransport för körningar antingen utan last (lastbilen, släpvagnen eller påhängsvagnen innehåller varken varor eller emballage, de är "fullständigt tomma") eller med last (lastbilen, släpvagnen eller påhängsvagnen innehåller antingen varor eller tomma emballage; tomma emballage betraktas som en särskild vara). Körsträckan med last för ett vägmotorfordon för varutransport är sträckan mellan det första pålastningsstället och det sista laststället (där vägmotorfordonet för varutransport lastas av fullständigt). En körning med last kan således omfatta flera olika transportuppdrag.

Följande uppgifter skall lämnas för varje körning:

1. Typ av körning enligt klassificeringen i bilaga C.

2. Varulastens vikt under transporten eller under varje del av körningen, bruttovikt angiven i 100-tal kg.

3. Pålastningsställe (för ett vägmotorfordon för varutransport, för körning med last).

- Definition: pålastningsställe för ett fordon för körning med last är det första stället där varor lastas i ett tidigare fullständigt tomt vägmotorfordon för varutransport (eller det ställe där ett dragfordon kopplas till en lastad påhängsvagn). För en körning utan last är det laststället för den närmast föregående körningen med last (begreppet "utgångsställe för körning utan last").

- Kodning: Pålastningsstället skall kodas i enlighet med bestämmelserna i bilaga G.

4. Lastställe (för ett vägmotorfordon för varutransport, för körning med last).

- Definition: lastställe för ett fordon för körning med last är det sista stället där varor lastas av ett vägmotorfordon för varutransport, vilket därefter är fullständigt tomt (eller det ställe där ett dragfordon upphör att vara kopplat till en lastad påhängsvagn). För en körning utan last är det lastningsstället för den närmast följande körningen med last (begreppet "slutställe för körning utan last").

- Kodning: Laststället skall kodas i enlighet med bestämmelserna i bilaga G.

5. Körd sträcka, faktisk sträcka med undantag av de sträckor som avverkats när vägmotorfordonet för varutransport transporteras av ett antal transportmedel.

6. Ton x antalet presterade km under körningen.

7. Länder som passerats i transit (högst 5), kodade i enlighet med geonomenklaturen (2).

8. I förekommande fall det ställe där motorfordonet lastas på ett annat transportmedel i enlighet med bestämmelserna i bilaga G (frivillig uppgift).

9. I förekommande fall det ställe där motorfordonet lastas av ett annat transportmedel i enlighet med bestämmelserna i bilaga G (frivillig uppgift).

10. Lastningsgraden "fullt lastad" (kategori 2) eller "inte fullt lastad" (kategori 1 ) för vägmotorfordon för varutransport under den aktuella körningen, angivet som maximalt utnyttjat volymutrymme under körningen (kategori 0 avser enligt vedertaget bruk körning utan last) (frivillig uppgift).

A3. VARIABLER SOM AVSER VARAN (i transportuppdraget)

Under en körning med last kan flera olika transportuppdrag utföras, varvid ett transportuppdrag definieras som transport av en typ av vara (som definieras med hänvisning till en given klassificeringsnivå) från pålastningsstället till avlastningsstället.

Följande uppgifter skall lämnas om ett transportuppdrag under en körning med last:

1. Varuslag i enlighet med en lämplig klassificering av varugrupper (jfr bilaga D).

2. Varans vikt, bruttovikt i 100-tal kg.

3. I förekommande fall uppgift om att varan tillhör kategorin farligt gods, definierat i enlighet med de huvudkategorier i direktiv 94/55/EG (3) som anges i bilaga E.

4. Lasttyp, som anges i enlighet med bilaga F (frivillig uppgift).

5. Varans lastställe, kodat i enlighet med bestämmelserna i bilaga G.

6. Varans lastställe, kodat i enlighet med bestämmelserna i bilaga G.

7. Körd sträcka, faktisk sträcka med undantag av de sträckor då motorfordonet för varutransport på väg transporteras av ett annat transportmedel.

TRANSPORTUPPDRAG SOM UTFÖRS UNDER EN KÖRNING AV TYP "UPPSAMLINGS- ELLER DISTRIBUTIONSRUNDA" (körning av typ 3)

För denna typ av körning med många lastnings- och/eller lastställen är det praktiskt taget omöjligt att begära att transportörerna skall beskriva de olika transportuppdragen.

För dessa körningar, klassificerade som sådana, anges i allmänhet ett enda fiktivt transportuppdrag med utgångspunkt i information om körningen.

Varje medlemsstat skall underrätta kommissionen om sin definition av denna typ av körningar, och ange de förenklande antaganden som det är nödvändigt att använda vid insamlingen av uppgifter om motsvarande transportuppdrag.

Tillägg om metodik

Körningar med last och transportuppdrag

I medlemsstaterna skall insamlingen av information ske

- antingen utifrån en beskrivning av varje varutransportuppdrag (med kompletterande uppföljning av körningar utan last),

- eller utifrån en beskrivning av de körningar för vilka fordonet har använts för dessa varutransportuppdrag.

I det stora flertalet fall utförs under en körning med last endast ett transportuppdrag med

- en enda typ av vara (med hänvisning till den använda varuklassificeringen, i detta fall de 24 grupper som hämtats från NST/R-klassificeringen) (4),

- ett enda pålastningsställe för varorna,

- ett enda lastställe för varorna.

I dessa fall är de båda använda metoderna helt likvärdiga och den information som samlas in med hjälp av den ena eller den andra gör det möjligt att samtidigt beskriva:

- varutransporterna (samtliga varutransportuppdrag), och

- fordonets körningar för att utföra dessa transporter, med uppgifter av fordonskapacitet och utnyttjande av denna kapacitet (körningar med last, med utnyttjandekoefficient, samt körningar utan last).

Inom ramen för denna förordning bör såväl varutransporter som fordonens körningar beskrivas, men det är inte önskvärt att lägga en överdrivet utökad rapporteringsbörda på transportörerna genom att begära att de i fortsättningen skall beskriva såväl varutransporter som fordonens körningar i detalj.

Det åligger därför medlemsstaternas statistikorgan att vid kodningen av frågeformulären rekonstruera de uppgifter som inte uttryckligen begärs från transportörerna, med utgångspunkt i de uppgifter som de samlar in antingen om "enskilda transportuppdrag" eller om "fordonens körningar".

Problemet uppstår när flera olika transportuppdrag utförs under en körning med last, vilket kan bero på följande:

- Det finns flera pålastnings- och/eller lastställen för varorna (men ett begränsat antal, eftersom det i annat fall rör sig om uppsamlings- eller distributionsrundor som bör behandlas på särskilt sätt).

I detta fall görs en notering av de olika pålastnings- och/eller lastställena för att korrekt beräkna ton x presterade km under körningen och statistikorganet kan därigenom rekonstruera de olika transportuppdragen.

- Det finns flera olika varutyper bland de varor som transporteras under körningen med last, vilket i allmänhet inte noteras i statistiken, eftersom det endast begärs uppgift om (den enda eller huvudsakliga) varutypen.

Motsvarande informationsförlust får då godtas och de medlemsstater som använder denna typ av förenklingar skall uttryckligen underrätta kommissionen om detta.

(1) Allmän statistik näringsgrensindelning i Europeiska gemenskaperna.

(2) Ländernomenklaturen för statistik över gemenskapens utrikeshandel.

(3) Rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (EGT L 319, 12.12.1994, s. 7). Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 96/86/EG (EGT L 335, 24.12.1996, s. 43). Beträffande de senaste ändringarna som lagts till bilagorna se EGT L 251, 15.9.1997, s. 1.

(4) NST/R: enhetlig varuklassificering för transportstatistik.

BILAGA B

KLASSIFICERING AV AXELKONFIGURATION

För en kombination av fordon beräknas antalet hjulaxlar på fordonskombinationen, lastbil och släpvagn eller dragfordon och påhängsvagn.

Följande kategorier skall beaktas:

>Plats för tabell>

BILAGA C

KLASSIFICERING AV TYP AV KÖRNING

1. Körning med last avseende ett enda transportuppdrag.

2. Körning med last avseende flera transportuppdrag, men som inte anses utgöra en uppsamlings- eller distributionsrunda.

3. Körning med last av typ uppsamlings- eller distributionsrunda.

4. Körning utan last.

BILAGA D

KLASSIFICERING AV VAROR

Varuklassificering skall ske i överensstämmelse med NST/R till dess att kommissionen, efter samråd med medlemsstaterna, beslutar att den skall ersättas. Klassificeringen omfattar även gruppen "enbart emballage".

>Plats för tabell>

BILAGA E

>Plats för tabell>

BILAGA F

>Plats för tabell>

BILAGA G

KODNING AV PÅLASTNINGS- OCH LASTSTÄLLEN

1. Nivå 3 i nomenklaturen för statistiska geografiska enheter (NUTS), för medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen.

2. Förteckningar över administrativa regioner som lämnas av det berörda tredje landet, för stater som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen men som är avtalsslutande parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. Island, Liechtenstein och Norge.

3. Ländernomenklaturen för statistik över gemenskapens utrikeshandel, för övriga tredje länder.