Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnaderEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 063 , 12/03/1999 s. 0006 - 0010RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens utkast till förordning, och

av följande skäl:

För att kunna utföra de uppgifter som den ålagts skall kommissionen hållas underrättad om arbetskraftskostnadernas nivå och sammansättning samt lönernas struktur och fördelning i medlemsstaterna.

Utvecklingen inom gemenskapen och arbetet med att få den inre marknaden att fungera ökar behovet av jämförbara uppgifter om arbetskraftskostnadernas nivå och sammansättning samt lönernas struktur och fördelning; detta behövs i synnerhet som hjälpmedel för att analysera utvecklingen av den ekonomiska och sociala sammanhållningen och för att göra tillförlitliga och relevanta jämförelser mellan medlemsstaterna och regionerna i gemenskapen.

Den bästa metoden för att bedöma situationen vad avser arbetskraftskostnader och löner är att samla in gemenskapsstatistik med hjälp av harmoniserade metoder och definitioner så som har skett vid tidigare tillfällen, senast 1996 då det gällde arbetskraftskostnaders nivå och sammansättning enligt förordning (EG) nr 23/97 (1) och 1995 då det gällde löners struktur och fördelning enligt förordning (EG) nr 2744/95 (2).

Statistiken måste uppdateras regelbundet för att den skall ge en korrekt bild av förändringar i arbetskraftens struktur, i lönefördelningen och i sammansättningen av företagens utgifter för löner och till dessa relaterade utgifter för arbetsgivaren.

Enligt förordning (EG) nr 2223/96 (3) skall det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet inom Europeiska gemenskapen (ENS 95) utgöra basdokumentet för standarder, definitioner och redovisningsmetoder i medlemsstaterna för att tillgodose behoven inom gemenskapen. Detta gör det nödvändigt att upprätta källor för fullständig, tillförlitlig och jämförbar statistik på nationell och regional nivå. De indelningsnivåer för variabler som skall tillämpas begränsas till vad som är nödvändigt för att säkerställa jämförbarhet med tidigare statistik och jämförbarhet med nationalräkenskapens krav.

Europeiska centralbanken (ECB) behöver information om arbetskraftskostnadernas nivå och sammansättning och lönernas struktur och fördelning för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen i medlemsstaterna i samband med en gemensam europeisk monetär politik.

Statistiska uppgifter på detta område finns bara tillgängliga i vissa medlemsstater och tillfredsställande jämförelser kan därför inte göras. Därför bör gemenskapsstatistik tas fram och resultaten bearbetas på grundval av enhetliga definitioner och harmoniserade metoder, med hänsyn tagen till de standarder som godkänts av berörda internationella organisationer.

För närvarande samlar inte alla medlemsstater fullständiga uppgifter för avdelningarna M (utbildning), N (hälso- och sjukvård, sociala tjänster) och O (andra samhälleliga och personliga tjänster). Det är därför lämpligt att besluta att de så småningom skall införlivas i räckvidden för den här förordningen mot bakgrund av en rapport som skall läggas fram av kommissionen på grundval av pilotstudier om genomförbarheten när det gäller insamling av fullständiga uppgifter för dessa avdelningar.

Även om betydelsen av fullständiga uppgifter från alla ekonomiska sektorer bör erkännas fullt ut, bör detta vägas noga mot rapporteringsmöjligheterna och de belastningar rapporteringen medför på vissa områden, särskilt när det gäller små och medelstora företag. Det är därför lämpligt att kommissionen genomför pilotstudier om genomförbarheten när det gäller att samla in fullständiga uppgifter från statistiska enheter med mindre än tio anställda och att rådet beslutar i denna fråga mot bakgrund av den rapport som skall lämnas in av kommissionen senast fyra år efter det att denna förordning har trätt i kraft. Användning av administrativa register kan vara till nytta under tiden och bör uppmuntras.

I enlighet med subsidiaritetsprincipen är upprättande av enhetliga statistiska standarder, som möjliggör framtagande av likartad information, en planerad åtgärd vars mål bättre kan uppnås på gemenskapsnivå på grund av dess omfattning eller verkningar. Dessa standarder kommer att införas i varje medlemsstat av de byråer och institutioner som har utsetts att sammanställa gemenskapsstatistik.

Det förefaller lämpligt att tillåta undantag för vissa medlemsstater, så att hänsyn tas till att dessa stater har särskilda tekniska problem med insamling av visst slag av information, förutsatt att kvaliteten på statistiken inte påverkas allvarligt.

Framtagningen av specifik gemenskapsstatistik styrs av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (4).

Kommittén för Europeiska gemenskapernas statistiska program, inrättad genom beslut 89/382/EEG, Euratom (5), har rådfrågats i enlighet med artikel 3 i det beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

Nationella myndigheter och Eurostat skall ta fram gemenskapsstatistik över arbetskraftskostnaders nivå och sammansättning samt över strukturen hos och fördelningen av arbetstagarnas löner inom de ekonomiska verksamheter som anges i artikel 3.

Artikel 2

Referensperiod

1. Statistiken över arbetskraftskostnaders nivå och sammansättning skall tas fram för kalenderåret 2000 och därefter vart fjärde år.

2. Statistiken över lönernas struktur och fördelning skall tas fram för kalenderåret 2002 och för en representativ månad under det året samt därefter vart fjärde år.

Artikel 3

Räckvidd

1. Statistiken skall täcka all den ekonomiska verksamhet som klassificeras i avdelningarna C (utvinning av mineral), D (tillverkning), E (el-, gas-, värme- och vattenförsörjning), F (byggverksamhet), G (partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar), H (hotell- och restaurangverksamhet), I (transport, magasinering och kommunikation), J (finansiell verksamhet), K (fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster), M (utbildning), N (hälso- och sjukvård, sociala tjänster) och avdelning O (andra samhälleliga och personliga tjänster) i den näringsgrensindelning av eknomiska verksamheter i Europeiska gemenskapen, nedan kallad "NACE Rev. 1", som upprättades genom förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (6).

2. Inbegripande av ekonomisk verksamhet som definieras i avdelningarna M (utbildning), N (hälso- och sjukvård, sociala tjänster) och O (andra samhälleliga och personliga tjänster) i NACE Rev. 1 i räckvidden för den här förordningen skall vara frivilligt för referensåren 2000 och 2002. De kan också vara frivilliga för de påföljande åren enligt det förfarande som anges i artikel 12, beroende på resultaten av de pilotstudier som skall genomföras på detta område, särskilt enligt rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer (7).

Artikel 4

Med beaktande av synpunkterna från Kommittén för det statistiska programmet skall kommissionen senast fyra år efter ikraftträdandet av denna förordning sammanställa en rapport där resultaten av pilotstudier beaktas, särskilt på grundval av befintliga källor på området för statistiska enheter med mindre än tio anställda, och överlämna denna till rådet. Rapporten skall bedöma tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning med avseende på enheter med mindre än tio anställda. I rapporten skall vikten av fullständiga uppgifter avvägas mot rapporteringsmöjligheterna och de belastningar rapporteringen medför. Efter denna rapport kan kommissionen vid behov lämna in lämpliga initiativ till rådet om ändring av denna förordning.

Artikel 5

Statistiska enheter

Sammanställningen av statistiken skall grundas på lokala enheter och företag enligt definitionerna i rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (8).

Artikel 6

Informationens beståndsdelar

1. Vad gäller statistiken över arbetskraftskostnadernas nivå och sammansättning skall information åtminstone tillhandahållas om

a) följande egenskaper hos den lokala enheten:

- Regionen (på NUTS 1-nivå).

- Storleken på det företag som den lokala enheten tillhör (klassificerad enligt följande: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 eller fler anställda).

- Den ekonomiska verksamheten (enligt den indelning som görs i NACE Rev. 1).

b) följande variabler:

- Totala arbetskraftskostnader per år, med indelning av dessa i löner (uppdelat på direkt ersättning och bonus, utbetalningar till anställdas privata sparande, lön för ej arbetad tid och naturaförmåner), arbetsgivarens sociala kostnader (uppdelat på faktiska och tillräknade sociala kostnader), kostnader för personalutbildning, övriga utgifter och skatter, och även subventioner som är direkt relaterade till arbetskraftskostnaderna.

- Genomsnittligt antal anställda per år, med indelning av dessa i heltidsanställda, deltidsanställda och lärlingar.

- Antal arbetade timmar per år och antal avlönade timmar per år, i samtliga fall med fördelningen av dessa på heltidsanställda, deltidsanställda och lärlingar.

2. Vad gäller statistiken över lönernas struktur och fördelning skall information åtminstone tillhandahållas om

a) följande egenskaper hos den lokala enheten till vilken de anställda i urvalet är knutna:

- Regionen (på NUTS 1-nivå).

- Storleken på det företag som den lokala enheten tillhör (klassificerat enligt följande: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 eller fler anställda).

- Den ekonomiska verksamheten (enligt den indelning som görs i NACE Rev. 1).

- Formen för ekonomisk och finansiell kontroll enligt kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag (9).

- Typ av gällande kollektivavtal.

b) följande egenskaper hos varje anställd i urvalet:

- Kön.

- Ålder.

- Yrke klassificerat enligt den internationella standarden för yrkesklassificering.

- Högsta nivå på avslutad utbildning.

- Tjänstgöringstid inom företaget.

- Heltids- eller deltidsanställd.

- Typ av anställningsavtal.

c) följande uppgifter om löner:

- Bruttolön under en representativ månad (med särskilt angivande av övertidstillägg och tillägg för skift).

- Årlig bruttolån under referensåret (med särskilt angivande av bonus som betalas ut oregelbundet).

- Arbetstid (antal betalda timmar under referensmånaden eller antal betalda timmar under en normal arbetsmånad, antal betalda övertidstimmar under den månaden och antal avtalade semesterdagar per år).

Artikel 7

Insamling av uppgifter

1. Undersökningarna skall genomföras via behöriga nationella myndigheter, som skall utarbeta lämpliga metoder för insamlingen av uppgifterna, med beaktande av de belastningar rapporteringen medför framför allt för små och medelstora företag.

2. Arbetsgivare och andra personer från vilka information begärts skall svara fullständigt på frågorna inom angiven tidsfrist. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att undvika åsidosättanden av skyldigheten att lämna information enligt artikel 6.

3. För att minska belastningen på företagen, i synnerhet när det gäller de små och medelstora företagen, krävs inga undersökningar såvida de nationella myndigheterna har uppgifter från andra lämpliga källor eller kan ta fram skattningar av nödvändiga uppgifter med hjälp av statistiska metoder, i de fall då några eller samtliga variabler inte har redovisats för alla de enheter som statistiken skall sammanställas för.

Artikel 8

Bearbetning av resultat

De nationella myndigheterna skall bearbeta svaren på de frågor som avses i artikel 7.2 eller uppgifterna från andra källor som avses i artikel 7.3 så att resultaten blir jämförbara.

Artikel 9

Överföring av resultat

Resultaten skall sändas in till Eurostat inom 18 månader räknat från utgången av referensåret.

Artikel 10

Kvalitet

1. De nationella myndigheterna skall se till att resultaten speglar den verkliga situationen för totala populationen av enheter och med en tillräcklig grad av representativitet.

2. De nationella myndigheterna skall på begäran skicka en rapport till Eurostat efter varje referensperiod med all relevant information om tillämpningen av förordningen i ifrågavarande medlemsstat, detta för att en utvärdering av statistikens kvalitet skall kunna göras.

Artikel 11

Tillämpningsåtgärder

De åtgärder som krävs för tillämpningen av denna förordning, t.ex. åtgärder för beaktande av ekonomiska och tekniska förändringar, och särskilt

i) behandling av ekonomisk verksamhet som definieras i avdelningarna M, N och O i NACE Rev. 1 (artikel 3.2),

ii) definitionen och uppdelningen av de uppgifter som skall tillhandahållas (artikel 6),

iii) lämpligt tekniskt format för överföringen av resultaten (artikel 9),

iv) utvärderingskriterier för kvaliteten (artikel 10), och

v) undantag, i vederbörligen motiverade fall, för perioden 2004 respektive 2006 (artikel 13.2)

skall fastställas för varje referensperiod senast nio månader före referensperioden i enlighet med det förfarande som anges i artikel 12.

Artikel 12

Förfarande

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för Europeiska gemenskapernas statistiska program, nedan kallad "kommittén".

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i EG-fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 13

Undantag

1. Undantag från bestämmelserna i artiklarna 2, 3 och 6 för referensåren 2000 och 2002 anges i bilagan.

2. För åren 2004 respektive 2006 kan det beslutas om undantag från artiklarna 3 och 6 i den mån det nationella statistiska systemet kräver större justeringar, enligt det förfarande som anges i artikel 12.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 1999.

På rådets vägnar

W. RIESTER

Ordförande

(1) EGT L 6, 10.1.1997, s. 1.

(2) EGT L 287, 30.11.1995, s. 3.

(3) EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 448/98 (EGT L 58, 27.2.1998, s. 1).

(4) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(5) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(6) EGT L 293, 24.10.1990, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 761/93 (EGT L 83, 3.4.1993, s. 1).

(7) EGT L 14, 17.1.1997, s. 1.

(8) EGT L 76, 30.3.1993, s. 1.

(9) EGT L 195, 29.7.1980, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/84/EEG (EGT L 254, 12.10.1993, s. 16).

BILAGA

UNDANTAG

I. Undantag från artikel 2

1. Tyskland: Den första statistiken över lönernas struktur och fördelning enligt denna förordning skall tas fram för referensåret 2001 i stället för 2002. Därpå följande statistik över lönernas struktur och fördelning skall tas fram för referensåret 2006 och därefter vart fjärde år.

2. Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Sverige och Tyskland: Statistiken för referensåren 2000 och 2002 kan gälla det räkenskapsår som närmast motsvarar dessa kalenderår, men detta påverkar inte tidsfristerna för överföringen av de uppgifter som avses i artikel 9.

II. Undantag från artikel 3

1. Tyskland: Uppgifter om den ekonomiska verksamhet som definieras i avdelningarna H (hotell- och restaurangverksamhet), I (transport, magasinering och kommunikation) och K (fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster) i NACE Rev. 1 skall vara frivilliga för referensåren 2000 och 2001.

2. Irland: Uppgifter om den ekonomiska verksamhet som definieras i avdelningarna H (hotell- och restaurangverksamhet) skall vara frivilliga för referensåret 2000.

3. Irland: Uppgifter om den ekonomiska verksamhet som definieras i avdelningarna I (transport, magasinering och kommunikation), punkt 67 i avdelning J och avdelning K (fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster) i NACE Rev. 1 skall vara frivilliga för referensåret 2002.

III. Undantag från artikel 6

1. Belgien, Italien, Nederländerna, och Österrike: För referensåren 2000 och 2002 kan de beståndsdelar som avses i artikel 6 gälla företaget i stället för den lokala enheten.

2. Italien: För referensåret 2000 skall de beståndsdelar som avses i artikel 6.1 b, utbetalningar till anställdas privata sparande, övriga utgifter och skatter som betalas och även subventioner som arbetsgivaren mottar, vara frivilliga.