Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 586/2001 av den 26 mars 2001 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik med avseende på definitionen av industriella huvudgrupperEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 086 , 27/03/2001 s. 0011 - 0014Kommissionens förordning (EG) nr 586/2001

av den 26 mars 2001

om genomförande av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik med avseende på definitionen av industriella huvudgrupper

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik(1), särskilt artikel 3 och artikel 17 c i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 1165/98 fastställs en gemensam ram för utarbetandet av kortperiodisk gemenskapsstatistik om konjunkturutvecklingen.

(2) Enligt artikel 3 och artikel 17 c i förordning (EG) nr 1165/98 krävs genomförandeåtgärder för definitionen av de industriella huvudgrupperna.

(3) Definitionen av de industriella huvudgrupperna bygger på den statistiska näringsgrensindelningen i Europeiska gemenskapen, rådets förordning (EEG) nr 3037/90(2), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 761/93(3) (NACE Rev. 1). För att skilja mellan de industriella huvudgrupperna används gruppnivån (tresiffrig).

(4) Det åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom(4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definition av de industriella huvudgrupperna

Fördelningen av grupperna enligt NACE Rev. 1 till de industriella huvudgrupperna anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

I fall då uppgifter på gruppnivå enligt NACE Rev. 1 saknas

Medlemsstater som inte beräknar de statistiska uppgifterna enligt förordning (EG) nr 1165/98 på gruppnivå i NACE Rev. 1 får beräkna de nationella vikterna för grupperna inom en huvudgrupp för att dela upp de huvudgruppsbaserade uppgifterna i grupper.

De medlemsstater som gör fördelningen till de industriella huvudgrupperna delvis eller helt på grundval av huvudgrupperna i NACE Rev. 1 skall informera Eurostat om de vikter som tillämpats för uppdelningen i grupper enligt NACE Rev. 1.

Artikel 3

Tillämpning av definitionerna

Medlemsstaterna skall tillämpa de i bilagan angivna definitionerna på statistiska uppgifter som meddelas enligt förordning (EG) nr 1165/98 senast tre månader efter det att den här förordningen träder i kraft; medlemsstaterna skall, i samband med tillämpningen av de i bilagan angivna definitionerna, vidta de åtgärder som krävs för att se till att befintliga statistiska uppgifter som omfattas av förordning (EG) nr 1165/98 omarbetas genom omräkning eller skattning så att de överensstämmer med dessa definitioner.

Artikel 4

Information om överensstämmelse med definitionerna

Varje medlemsstat skall på begäran till kommissionen översända all relevant information huruvida deras statistiska uppgifter överensstämmer med de i bilagan angivna definitionerna.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 mars 2001.

På kommissionens vägnar

Pedro Solbes Mira

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 162, 5.6.1998, s. 1.

(2) EGT L 293, 24.10.1990, s. 1.

(3) EGT L 83, 3.4.1993, s. 1.

(4) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

BILAGA

FÖRDELNING AV NACE REV.1-POSTER TILL KATEGORIER I DEN AGGREGERADE KLASSIFIKATIONEN

>Plats för tabell>