Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2003 av den 27 februari 2003 om arbetskostnadsindex (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 069 , 13/03/2003 s. 0001 - 0005Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2003

av den 27 februari 2003

om arbetskostnadsindex

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) Omfattande statistik, där arbetskostnadsindex spelar en viktig roll, behövs för att förstå inflationsprocessen och förändringarna på arbetsmarknaden.

(2) Gemenskapen, och särskilt dess organ inom områdena ekonomi, sysselsättning samt monetära frågor, måste ha tillgång till regelbundna och tidsmässigt aktuella arbetskostnadsindex för att kunna bevaka förändringar i arbetskraftskostnaden.

(3) Handlingsplanen avseende statistikkrav i samband med den ekonomiska och monetära unionen, som tagits fram av Europeiska kommissionen (Eurostat) i nära samarbete med Europeiska centralbanken, anger som en prioritet skapandet av en rättslig grund för konjunkturstatistik över arbetskraftskostnaderna.

(4) De fördelar en insamling av kompletta uppgifter om arbetsmarknadens samtliga sektorer på gemenskapsnivå medför bör ställas mot rapporteringsmöjligheterna och det extra arbete som små och medelstora företag förorsakas i samband med uppgiftsrapporteringen.

(5) Förordningen är i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. En gemensam statistisk standard för arbetskostnadsindex kan endast uppnås med hjälp av en rättsakt från gemenskapen, eftersom endast kommissionen kan samordna den nödvändiga harmoniseringen av statistisk information på gemenskapsnivå, medan uppgiftsinsamling och sammanställning av jämförbara arbetskostnadsindex kan utföras av medlemsstaterna.

(6) Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(5) utgör den allmänna ramen för framställningen av arbetskostnadsindex enligt denna förordning.

(7) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

(8) Kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom(7), har rådfrågats i enlighet med artikel 3 i det beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är att inrätta en gemensam ram för framställning, överföring och utvärdering av jämförbara arbetskostnadsindex inom gemenskapen. Medlemsstaterna skall ta fram arbetskostnadsindex för de näringsgrenar som anges i artikel 4.

Artikel 2

Definitioner

1. Arbetskostnadsindex definieras som Laspeyres index av arbetskraftskostnader per arbetad timme, kedjeindex med årslänkar och baserat på en fast näringsgrensstruktur på avdelningsnivå enligt NACE Rev. 1, varvid NACE Rev. 1 är den indelning som skapats genom rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen(8). Ytterligare uppdelningar av NACE Rev. 1-avdelningar, som skall inkluderas i den fasta strukturen, skall definieras i enlighet med förfarandet i artikel 4.1. Formeln som skall användas för att räkna ut arbetskostnadsindex anges i bilagan till den här förordningen.

2. Arbetskraftskostnader är den sammanlagda kostnad under ett kvartal som arbetsgivaren haft för att ha arbetskraft anställd. Arbetskraftskostnadens delkomponenter och totalt antal anställda definieras med stöd av bilaga II, avsnitt A och D (punkterna D.1, D.4 och D.5 och deras delkomponenter, exklusive punkterna D.2 och D.3) i kommissionens förordning (EG) nr 1726/1999 av den 27 juli 1999 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 om strukturstatistik över arbetskraftskostnader i fråga om definitioner och rapportering(9).

3. Det totala antalet utförda arbetstimmar definieras med stöd av rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen(10), bilaga A, kapitel 11, punkterna 11.26-11.31.

4. Tekniska specifikationer av indexet, inklusive revidering av vägningsstrukturen, kan omdefinieras i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

Artikel 3

Räckvidd

1. Denna förordning skall gälla för alla näringsgrenar som definieras i avsnitt C till O i NACE Rev. 1.

2. Huruvida förordningens tillämpningsområde skall omfatta de näringsgrenar som anges i NACE Rev. 1 i avdelningarna L, M, N och O skall bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2 med beaktande av de genomförbarhetsstudier som anges i artikel 10.

3. Arbetskostnadsindex skall omfatta alla de statistiska enheter som anges i rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen(11).

Artikel 4

Uppdelning av variabler

1. Uppgifterna skall delas upp efter de näringsgrenar som anges i NACE Rev. 1-avdelningar och efter ytterligare uppdelningar, dock inte utöver NACE Rev. 1-delningar (med tvåsiffriga tal) eller grupperingar av delningar, med beaktande av bidragen till totalt antal anställda och till arbetskraftskostnader på gemenskapsnivå och på nationella nivåer, som definieras i enlighet med förfarandet i artikel 12.2. Arbetskostnadsindex skall tas fram separat för de tre nedanstående kategorierna av arbetskraftskostnader.

a) Totala arbetskraftskostnader.

b) Egentlig lön definieras med hänvisning till punkt D.11 i bilaga II till förordning (EG) nr 1726/1999.

c) Arbetsgivares kollektiva avgifter samt de skatter som betalas av arbetsgivaren med avdrag för subventioner som arbetsgivaren erhåller, definierat som summan av punkterna D.12 och D.4 minus D.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1726/1999.

2. Ett index över de uppskattade totala arbetskostnaderna, exklusive bonus som definieras i D.11112 i bilaga II till förordning (EG) nr 1726/1999, skall anges uppdelade efter näringsgren som definieras i enlighet med förfarandet i artikel 12.2 och grunda sig på NACE Rev.1-indelningen med beaktande av de genomförbarhetsstudier som definieras i artikel 10.

Artikel 5

Frekvens och historiska uppgifter

1. Uppgifterna för arbetskostnadsindex skall första gången sammanställas för första kvartalet 2003, och sedan för varje kvartal (som slutar 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december varje år).

2. Medlemsstaterna skall ställa historiska uppgifter för perioden första kvartalet 1996-fjärde kvartalet 2002 till förfogande. Historiska uppgifter skall lämnas för var och en av NACE Rev. 1-avdelningarna C-K och för de arbetskraftskostnadsposter som nämns i artikel 4.1.

Artikel 6

Överföring av resultat

1. Uppgifterna enligt artikel 4 skall levereras i form av ett index. Det vägningstal som används för att beräkna index, och som anges i bilagan till denna förordning, skall offentliggöras vid samma tidpunkt.

Det lämpliga tekniska formatet för överföring av de resultat som anges i artikel 4 och tillvägagångssätten för att justera uppgifterna skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

2. Medlemsstaterna skall inom 70 dagar efter referensperiodens utgång till kommissionen (Eurostat) överföra uppgifter med uppdelningen enligt artikel 4. Metauppgifter, som definieras som de förklaringar som behövs för att tolka de förändringar i uppgifterna som beror på antingen metodologiska eller tekniska förändringar eller verkliga förändringar på arbetsmarknaden, skall tillhandahållas tillsammans med uppgifterna.

3. De historiska uppgifter som avses i artikel 5 skall överföras till kommissionen (Eurostat) samtidigt med arbetskostnadsindexet för första kvartalet 2003.

Artikel 7

Källor

Medlemsstaterna får, med tillämpning av principen om administrativ förenkling, göra nödvändiga beräkningar med hjälp av en kombination av olika källor som specificeras nedan:

a) Undersökningar, i vilka statistiska enheter, enligt definitionen i förordning (EEG) nr 696/93, uppmanas lämna tidsmässigt aktuell, korrekt och fullständig information.

b) Andra lämpliga källor, inklusive administrativa uppgifter förutsatt att dessa uppfyller kraven på aktualitet och relevans.

c) Lämpliga statistiska beräkningsmetoder.

Artikel 8

Kvalitet

1. De överförda aktuella och historiska uppgifterna skall uppfylla separata kvalitetskriterier som skall definieras enligt förfarandet i artikel 12.2.

2. Medlemsstaterna skall, med början år 2003, till kommissionen överlämna årliga kvalitetsrapporter. Innehållet i dessa rapporter skall definieras enligt förfarandet i artikel 12.2.

Artikel 9

Övergångsperioder och undantag

1. Övergångsperioder för genomförande av denna förordning får beviljas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2, och de får inte vara längre än två år räknat från den tidpunkt då denna förordning träder i kraft.

2. Om omfattande förändringar av de nationella statistiksystemen krävs, får undantag från denna förordning accepteras av kommissionen under övergångsperioderna.

Artikel 10

Genomförbarhetsstudier

1. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 12.2 inrätta en serie genomförbarhetsstudier som skall genomföras av medlemsstaterna, särskilt de medlemsstater som inte kan lämna uppgifter för NACE Rev. 1-avdelningarna L, M, N och O (artikel 3.2) eller uppdelning av index över de beräknade totala arbetskostnaderna, exklusive bonus (artikel 4.2).

2. Genomförbarhetsstudierna skall genomföras för att bedöma följande, med beaktande av fördelarna med insamlingen av uppgifter i relation till kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen:

a) Hur ett kvartalsvis arbetskostnadsindex enligt artikel 4.1 kan erhållas för NACE-avdelningarna L, M, N och O.

b) Hur index över den uppskattade totala arbetskraftskostnaden, exklusive bonus, enligt artikel 4.2 kan erhållas.

3. De medlemsstater som deltar i genomförbarhetsstudierna skall senast den 31 december 2004 lägga fram en interimsrapport om resultaten för kommissionen. De deltagande medlemsstaterna skall senast den 31 december 2005 lägga fram en slutlig rapport om genomförbarhetsstudierna för kommissionen.

4. Genomförbarhetsstudierna avseende punkt 2 a skall ta hänsyn till resultaten av de pilotstudier som anges i bilagorna till rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer(12).

5. Åtgärder som antas enligt artikel 11 h i överensstämmelse med resultaten av genomförbarhetsstudierna skall stå i överensstämmelse med principerna om kostnadseffektivitet enligt definitionen i artikel 10 i förordning (EG) nr 322/97, och belasta uppgiftslämnarna så litet som möjligt.

6. Genomförandet av åtgärder som antagits enligt artikel 11 h i överensstämmelse med resultaten av genomförbarhetsstudierna skall möjliggöra överföring av uppgifter avseende första kvartalet 2007, under förutsättning att resultaten av genomförbarhetsstudierna tillåter kostnadseffektivt framtagande av uppgifter av tillräckligt god kvalitet.

Artikel 11

Genomförandebestämmelser

Åtgärder för att genomföra denna förordning, inklusive åtgärder som tar hänsyn till ekonomiska och tekniska förändringar, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2. Sådana åtgärder skall särskilt avse följande:

a) Definition av uppdelningarna, i överensstämmelse med artikel 4.1, som skall inkluderas i den fasta strukturen.

b) Tekniska specifikationer av indexet (artikel 2).

c) Inkluderingen av NACE Rev. 1-avdelningarna L, M, N och O (artikel 3).

d) Uppdelning av index i näringsgrenar (artikel 4).

e) Format för överföring av resultaten och tillvägagångssätt för att justera resultaten (artikel 6).

f) Separata kvalitetskriterier för aktuella och historiska uppgifter som överförs och innehållet i kvalitetsrapporterna (artikel 8).

g) Övergångsperiod (artikel 9).

h) Inrättandet av genomförbarhetsstudier och beslut i enlighet med resultaten av dessa studier (artikel 10).

i) Metoden som skall användas för att uppnå kedjeindex (bilaga).

Artikel 12

Förfarande

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom artikel 1 i beslut 89/382/EEG, Euratom.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Rapportering

Kommissionen skall vartannat år till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning. I denna rapport skall särskilt belysas kvaliteten på de serieuppgifter för arbetskostnadsindex och kvaliteten på de historiska uppgifter som inkommit.

Den första rapporten skall överlämnas senast den 31 december året efter ikraftträdandet av denna förordning. Den kommer endast att hänvisa till åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna för att förbereda genomförandet av denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 februari 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

M. Chrisochoïdis

Ordförande

(1) EGT C 304 E, 30.10.2001, s. 184.

(2) EGT C 48, 21.2.2002, s. 107.

(3) EGT C 295, 20.10.2001, s. 5.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 28 februari 2002 (EGT C 293 E, 28.11.2002, s. 20), rådets gemensamma ståndpunkt av den 23 september 2002 (EGT C 269 E, 5.11.2002, s. 10) och Europaparlamentets beslut av den 18 december 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(5) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(8) EGT L 293, 24.10.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 29/2002 (EGT L 6, 1.10.2002, s. 3).

(9) EGT L 203, 3.8.1999, s. 28.

(10) EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 359/2002 (EGT L 58, 28.2.2002, s. 1).

(11) EGT L 76, 30.3.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(12) EGT L 14, 17.1.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 2056/2002 (EGT L 317, 21.11.2002, s. 1).

BILAGA

Formel för att beräkna arbetskostnadsindex

1. Definitioner:

wit= arbetskraftskostnader per arbetad timme för löntagare i näringsgren i under period t

hit= arbetade timmar för löntagare i näringsgren i under period t

Wij= wij * hij = arbetskraftskostnad för löntagare i näringsgren i under en årlig period j

2. Den grundläggande Laspeyres-formeln som skall användas för att beräkna arbetskostnadsindex för period t med den årliga basperioden j är således följande:

>Hänvisning till >

3. Metoden för att uppnå kedjeindex kommer att definieras i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

4. Det vägningstal som används för att beräkna index, och som det hänvisas till i artikel 6.1, har följande värden:

>Hänvisning till >

där Wij, i och j definieras i punkt 1 i den här bilagan. Dessa vägningstal skall användas till att beräkna index inom två år från perioden de refererar till.