Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 48/2004 av den 5 december 2003 om framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren 2003–2009Europeiska unionens officiella tidning nr L 007 , 13/01/2004 s. 0001 - 0006Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 48/2004

av den 5 december 2003

om framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren 2003-2009

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Statistiken över stålindustrin är grundad på -fördraget om upprättande av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), vilket löpte ut den 23 juli 2002.

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1840/2002 av den 30 september 2002 antogs för att säkerställa att EKSG:s system för stålstatistik förlängdes till och med den 31 december 2002 efter det att EKSG-fördraget löpt ut(4).

(3) Det erfordras att insamlingen av statistik över stålindustrin fortgår för att genomföra kommande gemenskapspolitik om stålindustrin. Inget annat befintligt statistiksystem på europeisk nivå kan möta behovet av sådan statistik. En ny förordning, grundad på EG-fördraget, om insamling av gemenskapsstatistik om stålindustrin krävs följaktligen.

(4) Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(5) utgör referensramen för bestämmelserna i den här förordningen.

(5) En övergångsfas under tiden 2003-2009 krävs för att avgöra om stålstatistiken kan integreras med andra statistiksystem.

(6) Företag inom stålindustrin behöver världsomfattande information om investeringar och produktionskapacitet för att bedöma eventuell framtida under- eller överkapacitet inom särskilda grupper av stålprodukter. Gemenskapsstatistik över investeringar och kapacitet ingår i ett globalt informationsnätverk om världens stålproduktionskapacitet som organiseras under överinseende av OECD.

(7) Statistik över energiförbrukningen inom stålindustrin bidrar till information såväl om energiförbrukning och produktion inom stålindustrin som indirekt också om utsläpp av föroreningar.

(8) Statistik över tillgång till järn- och stålskrotlagren behövs för att övervaka användningen av detta viktiga råmaterial för stålproduktion.

(9) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning skall vidtas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

(10) Kommittén för det statistiska programmet har rådfrågats i enlighet med artikel 3 i rådets beslut 89/382/EEG, Euratom(7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är att upprätta en gemensam ram för den systematiska framställningen av gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren 2003-2009.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning skall termerna "gemenskapsstatistik" och "framställning av statistik" ha den betydelse de fått i förordning (EG) nr 322/97.

Artikel 3

Omfattning

Denna förordning skall omfatta uppgifter om stålindustrin, som definieras som grupp 27.1 i Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev. 1), upprättad genom rådets förordning (EEG) nr 3037/90(8).

När förädlingsvärdet till faktorkostnad i företag inom en medlemsstats stålindustri är lägre än 1 % av det totala inom gemenskapen, behöver ej uppgifter om variablerna insamlas.

Artikel 4

Variabler

De tillhandahållna uppgifterna, som skall överensstämma med det format som fastställs i bilagan, skall vara knutna till verksamhetsenhetsvariabler i enlighet med definitionen i rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen(9) och till företag med minst 50 anställda.

Artikel 5

Tidsplan och periodicitet

Medlemsstaterna skall på årsbasis sammanställa de uppgifter som specificeras i bilagan för första gången år 2003 och därefter varje år fram till 2009.

Artikel 6

Överföring av uppgifter

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) överföra de data och metadata om stålindustrin som sammanställts beträffande de enheter som avses i artikel 4. Även konfidentiella uppgifter skall överföras i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser om översändande av konfidentiella uppgifter.

2. Medlemsstaterna skall överföra data och metadata i elektronisk form. Överföringen skall stå i överensstämmelse med en lämplig utbytesstandard som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 8.2. Eurostat skall göra detaljerad dokumentation tillgänglig när det gäller godkända standarder och skall tillhandahålla riktlinjer om hur dessa standarder skall genomföras i enlighet med kraven i denna förordning.

3. Medlemsstaterna skall överföra data och metadata inom sex månader efter referensårets utgång. Kommissionen får emellertid i enlighet med förfarandet i artikel 8.2 förlänga tidsfristen för den första överföringen till tolv månader för de medlemsstater som har svårigheter med genomförandet av denna förordning.

Artikel 7

Genomförandebestämmelser

Följande åtgärder för genomförandet av denna förordning skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 8.2:

a) Alla eventuella ändringar i förteckningen över variabler under förutsättning att inga ytterligare omfattande krav ställs på medlemsstaterna.

b) Överföringsformat och den första överföringsperioden.

Artikel 8

Förfarande

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom artikel 1 i beslut 89/382/EEG, Euratom.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 9

Rapporter

Senast fem år efter det att denna förordning trätt i kraft skall kommissionen lämna en rapport till Europaparlament och rådet om dess genomförande.

I rapporten skall i synnerhet

a) den nytta som gemenskapen, medlemsstaterna och leverantörer och användare av statistik kan dra av statistikframställningen i förhållande till deras kostnader bedömas,

b) kvaliteten på den framställda statistiken bedömas,

c) samverkanseffekterna med andra gemenskapsinsatser kontrolleras,

d) ändringar föreslås som bedöms som erforderliga för att förbättra funktionen hos denna förordning.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens offentliga tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

P. Lunardi

Ordförande

(1) EUT C 45 E, 25.2.2003, s. 154.

(2) EUT C 133, 6.6.2003, s. 88.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 13 maj 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 17 november 2003.

(4) EGT L 279, 17.10.2002, s. 1.

(5) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(8) EGT L 293, 24.10.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9) EGT L 76, 30.3.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER DE UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKLARNA 4, 5 OCH 6 SOM SKALL LÄMNAS TILL EUROSTAT

1. Årlig statistik över stål- och gjutjärnsskrotbalansen

>Plats för tabell>

2. Bränsle- och energiförbrukning och förteckning över den elektriska energibalansen inom stålindustrin

Del A: Årlig statistik om bränsle- och energiförbrukning efter anläggningstyp(1)

>Plats för tabell>

Del B: Årlig statistik om förteckningen över den elektriska energibalansen inom stålindustrin

>Plats för tabell>

3. Undersökning av investeringarna inom järn- och stålindustrin

(Utgifter och produktionskapacitet)

Del A: Årlig statistik om utgifter

>Plats för tabell>

Del B: Årlig statistik om produktionskapacitet

>Plats för tabell>

(1) Anläggning för beredning av chargen: Valsverk

Masugnar och elektrougnar för framställning av järn: Elkraftverk

Smältverk: Övriga anläggningar.