Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

8.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 35/23


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 184/2005

av den 12 januari 2005

om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande som har avgetts i enlighet med artikel 105.4 i fördraget (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt fördraget skall kommissionen för rådet lägga fram rapporter för att rådet skall kunna övervaka den ekonomiska utvecklingen i varje medlemsstat och inom gemenskapen samt den ekonomiska politikens överensstämmelse med vissa allmänna riktlinjer.

(2)

Enligt fördraget skall kommissionen lägga fram förslag för rådet om hur den gemensamma handelspolitiken skall genomföras och rådet skall bemyndiga kommissionen att inleda nödvändiga förhandlingar.

(3)

Genomförandet och översynen av handelsavtal, bl.a. Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) (3) och Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs) (4), samt pågående och framtida förhandlingar om ytterligare avtal gör att relevant statistik behöver ställas till förfogande.

(4)

Rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (5) (ENS 95) innehåller referensramen för de gemensamma standarder, definitioner, klassificeringar och räkenskapsregler som är avsedda att användas vid utarbetandet av medlemsstaternas räkenskaper för gemenskapens statistikbehov i syfte att få jämförbara resultat mellan medlemsstaterna.

(5)

Enligt handlingsplanen för statistikkrav avseende EMU, som lades fram för rådet i september 2000, och den tredje, fjärde och femte lägesrapporten, som rådet också ställde sig bakom, skall kvartalsvisa europeiska räkenskaper tillhandahållas efter institutionell sektor inom 90 dagar. Det är nödvändigt att kvartalsvisa betalningsbalanssiffror tillhandahålls inom fastställd tid för att dessa kvartalsvisa europeiska räkenskaper skall kunna sammanställas.

(6)

Genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer (6) upprättas en gemensam ram för insamling, sammanställning, leverans och utvärdering av gemenskapsstatistik rörande struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet hos företagen inom gemenskapen och där föreskrivs vilka variabler som skall samlas in på detta område.

(7)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro (7) fick direkta konsekvenser för insamlingen av statistik. En höjning av den gräns som fastställts i den förordningen skulle ha stor inverkan på såväl den börda som företagen åläggs genom sin rapporteringsskyldighet som kvaliteten på medlemsstaternas betalningsbalansstatistik, särskilt i de medlemsstater vars insamlingssystem baseras på betalningsrapportering.

(8)

I Internationella valutafondens betalningsbalansmanual, Europeiska centralbankens (ECB) riktlinje av den 2 maj 2003 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta (8), FN:s manual för statistik över internationell handel med tjänster och OECD:s benchmarkdefinition av utländska direktinvesteringar beskrivs de generella reglerna för sammanställning av statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar.

(9)

ECB och kommissionen samordnar i förekommande fall insamlingen av statistik över betalningsbalansen. I denna förordning fastställs i synnerhet de statistiska uppgifter som kommissionen behöver från medlemsstaterna för att kunna framställa gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar. Vid framställningen och spridningen av denna gemenskapsstatistik samråder kommissionen och medlemsstaterna med varandra om frågor kring kvaliteten på de tillhandahållna uppgifterna och spridningen av dem.

(10)

I rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (9) föreskrivs att nationella regler om statistiskt insynsskydd inte får åberopas för att hindra utlämnandet av insynsskyddade uppgifter till EG:s statistikkontor (Eurostat) i de fall då någon gemenskapsrättsakt om gemenskapsstatistik föreskriver utlämnande av sådana uppgifter.

(11)

I rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (10) fastställs föreskrifter om insynsskydd som gäller insynsskyddade statistiska uppgifter som lämnats till ECB.

(12)

Framställningen av specifik gemenskapsstatistik omfattas av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (11).

(13)

Det finns ett klart behov att framställa gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar som följer gemensamma statistiska kvalitetsstandarder.

(14)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen upprättandet av gemensamma statistiska kvalitetsstandarder för framställningen av jämförbar statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder, i enlighet med subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen enligt samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15)

För att garantera att de skyldigheter som fastställs i denna förordning uppfylls kan de nationella institutioner som ansvarar för uppgiftsinsamlingen i medlemsstaterna behöva få tillgång till administrativa datakällor, t.ex. företagsregister som förs av andra offentliga institutioner, och till andra databaser med information om gränsöverskridande transaktioner och positioner, om dessa uppgifter är nödvändiga för framställningen av gemenskapsstatistik.

(16)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (12).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar.

Artikel 2

Överlämnande av uppgifter

1.   Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) överlämna de uppgifter om betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar som avses i bilaga I. Uppgifterna skall överensstämma med definitionerna i bilaga II.

2.   Medlemsstaterna skall överlämna uppgifterna till kommissionen (Eurostat) i enlighet med de tidsfrister som anges i bilaga I.

Artikel 3

Datakällor

1.   Medlemsstaterna skall samla in de uppgifter som krävs enligt denna förordning med hjälp av alla källor som de anser relevanta och lämpliga. Det kan bland annat röra sig om administrativa uppgiftskällor som exempelvis företagsregister.

2.   Fysiska och juridiska personer som ombeds lämna uppgifter skall svara inom de tidsfrister och i överensstämmelse med de definitioner som anges av de nationella institutioner som ansvarar för uppgiftsinsamlingen i medlemsstaterna enligt denna förordning.

3.   Om de efterfrågade uppgifterna inte kan samlas in till en rimlig kostnad, kan bästa möjliga skattningar överlämnas (inbegripet nollvärden).

Artikel 4

Kvalitetskriterier och rapporter

1.   Medlemsstaterna skall vidta alla rimliga åtgärder som de anser vara nödvändiga för att se till att kvaliteten på de uppgifter som överlämnas överensstämmer med gemensamma kvalitetsstandarder.

2.   Medlemsstaterna skall överlämna en rapport till kommissionen om kvaliteten på de uppgifter som lämnats (nedan kallade kvalitetsrapporter).

3.   De gemensamma kvalitetsstandarderna samt kvalitetsrapporternas innehåll och periodicitet skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 11.2, med beaktande av effekterna av kostnaderna för insamling och sammanställning av uppgifterna samt av viktiga förändringar när det gäller insamlingen av uppgifter.

Kommissionen skall med bistånd av den i artikel 11 angivna Betalningsbalanskommittén och med utgångspunkt från kvalitetsrapporterna utvärdera kvaliteten på de uppgifter som lämnats. Kommissionens utvärdering skall sändas till Europaparlamentet för kännedom.

4.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen om större förändringar vad avser metoder eller andra förändringar som påverkar de uppgifter som lämnas, senast tre månader efter det att sådana eventuella förändringar blir tillämpliga. Kommissionen skall underrätta Europaparlamentet och övriga medlemsstater om detta.

Artikel 5

Dataflöden

Den statistik som skall framställas skall vid överföringen till kommissionen (Eurostat) grupperas i följande dataflöden:

a)

Betalningsbalansens euroindikatorer.

b)

Kvartalsstatistik över betalningsbalansen.

c)

Internationell handel med tjänster.

d)

Utländska direktinvesteringar, flöden.

e)

Direktinvesteringar, stockar.

Dessa dataflöden skall överensstämma med det som anges i bilaga I.

Artikel 6

Referensperiod och periodicitet

Medlemsstaterna skall sammanställa dessa dataflöden för ifrågavarande första referensperiod och med den periodicitet som anges i bilaga I.

Artikel 7

Överföring av uppgifter

Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) överlämna de uppgifter som avses i denna förordning i det format och enligt det förfarande som kommissionen fastställt, i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.

Artikel 8

Överföring och utväxling av förtroliga uppgifter

1.   Utan hinder av bestämmelserna i artikel 5.4 i förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 får insynsskyddade uppgifter överföras mellan Eurostat och ECB om detta är nödvändigt för att se till att EU:s betalningsbalanssiffror stämmer överens med betalningsbalanssiffrorna avseende det ekonomiska territoriet tillhörande de medlemsstater som har infört den gemensamma valutan.

2.   Punkt 1 skall tillämpas förutsatt att ECB tar vederbörlig hänsyn till de principer som definieras i artikel 10 i förordning (EG) nr 322/97 och överensstämmer med villkoren i artikel 14 i den förordningen.

3.   Förtroliga uppgifter enligt definitionen i artikel 13 i förordning (EG) nr 322/97 får utväxlas mellan medlemsstaterna om detta är nödvändigt för att säkra kvaliteten på EU:s betalningsbalanssiffror.

Medlemsstater som erhåller insynsskyddade uppgifter från andra medlemsstater skall behandla denna information förtroligt.

Artikel 9

Spridning

Kommissionen (Eurostat)skall sprida den gemenskapsstatistik som framställts enligt denna förordning med en periodicitet liknande den som anges i bilaga I.

Artikel 10

Anpassning till ekonomiska och tekniska förändringar

De åtgärder som är nödvändiga för att ta hänsyn till ekonomiska och tekniska förändringar skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.

Sådana åtgärder skall omfatta

a)

uppdatering av definitionerna (bilaga II),

b)

uppdatering av uppgiftskrav, inklusive tidsfrister för inlämning samt revidering, utvidgning och eliminering av dataflöden (bilaga I).

Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av en betalningsbalanskommitté, nedan kallad ”kommittén”.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4.   ECB får delta som observatör vid kommitténs sammanträden.

Artikel 12

Rapport om genomförandet

Senast den 28 februari 2010 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning.

Denna rapport skall i synnerhet innehålla

a)

uppgifter om kvaliteten på den statistik som framställts,

b)

en utvärdering av vilka fördelar den framställda statistiken medför för gemenskapen, medlemsstaterna och leverantörerna och användarna av statistik i förhållande till kostnaderna,

c)

en kartläggning av områden som kan förbättras och ändringar som anses nödvändiga med hänsyn till de resultat som erhållits,

d)

en översyn av kommitténs verksamhet och rekommendationer om huruvida genomförandeåtgärdernas räckvidd bör ändras.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 12 januari 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. P. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

N. SCHMIT

Ordförande


(1)  EUT C 296, 6.12.2003, s. 5.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 30 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 13 december 2004.

(3)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 191.

(4)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 214.

(5)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003 (EUT L 180, 18.7.2003, s. 1).

(6)  EGT L 14, 17.1.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 13.

(8)  EUT L 131, 28.5.2003, s. 20.

(9)  EGT L 151, 15.6.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(10)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(11)  EGT L 52, 22.2.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(12)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


BILAGA I

DATAFLÖDEN

enligt artikel 5

1.   Betalningsbalansens euroindikatorer

BOP EUR

Euroindikatorer

Tidsfrist: t (1) + 2 månader

Periodicitet: Kvartalsvis

Första referensperioden: Första kvartalet 2006

Kredit

Debet

Netto

Bytesbalansen

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

Tjänster

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

2.   Kvartalsstatistik över betalningsbalansen

BOP Q

Kvartalsuppgifter

Tidsfrist: t + 3 månader

Periodicitet: Kvartalsvis

Första referensperioden: Första kvartalet 2006

Kredit

Debet

Netto

I.

Bytesbalansen

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Varor

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Tjänster

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Transport

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Resor

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Kommunikation

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Byggnadstjänster

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Försäkringar

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Finansiella tjänster

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Data- och informationstjänster

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Royalties och licenser

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Övriga affärstjänster

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Personliga tjänster, kultur och rekreation

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Offentliga tjänster som inte ingår i någon annan kategori

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Faktorinkomster

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Löner

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Avkastning på kapital

på direktinvesteringar

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

på portföljinvesteringar

Extra-EU

Världen

på övriga investeringar

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

Löpande transfereringar

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Offentlig sektor

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

Övriga sektorer

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

II.

Kapitaltransfereringar m.m.

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

Tillgångar netto

Skulder netto

Netto

III.

Finansiell balans

Direktinvesteringar

Nivå 1

I utlandet

Nivå 1

eget kapital

Nivå 1

återinvesterade vinstmedel

Nivå 1

Övrigt direktinvesteringskapital

Nivå 1

I den rapporterande ekonomin

Nivå 1

eget kapital

Nivå 1

återinvesterade vinstmedel

Nivå 1

Övrigt direktinvesteringskapital

Nivå 1

Portföljinvesteringar

Extra-EU

Världen

Finansiella derivat

Världen

Övriga investeringar

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

3.   Internationell handel med tjänster

BOP ITS

Internationell handel med tjänster

Tidsfrist: t + 9 månader

Periodicitet: Årlig

Första referensperioden: 2006

Kredit

Debet

Netto

Tjänster totalt

Nivå 3

Nivå 3

Nivå 3

Transport

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Sjötransport

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Personbefordran

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Godsbefordran

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övrigt

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Flygtransport

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Personbefordran

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Godsbefordran

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övrigt

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övriga transporter

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Personbefordran

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Godsbefordran

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övrigt

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Ytterligare uppdelning av övriga transporter

Rymdfart

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Järnvägstransport

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Personbefordran

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Godsbefordran

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övrigt

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Vägtransport

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Personbefordran

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Godsbefordran

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övrigt

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Transport på inre vattenvägar

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Personbefordran

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Godsbefordran

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övrigt

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Transporter i rörsystem och överföring av elektricitet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övriga stödtjänster till transport

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Resor

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Affärsresor

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Säsongsarbetares och gränsarbetares utgifter

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övrigt

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Privatresor

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Hälsorelaterade utgifter

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Utbildningsrelaterade utgifter

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övrigt

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Kommunikation

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Postbefordran och kurirtjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Telekommunikation

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Byggnadstjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Byggverksamhet i utlandet

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Byggverksamhet i den ekonomi som sammanställer uppgifterna

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Försäkringar

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Livförsäkring och pensionsförsäkring

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Fraktförsäkring

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övrig direktförsäkring

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Återförsäkring

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Stödtjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Finansiella tjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Data- och informationstjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Datatjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Informationstjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Nyhetsförmedling

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övriga informationstjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Royalties och licenser

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Franchising och liknande rättigheter

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övriga royalties och licenser

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övriga affärstjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Varuförmedling och andra tjänster i samband med varuhandel

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Varuförmedling

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Andra tjänster i samband med varuhandel

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Operationell leasing

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Diverse affärs- och tekniska tjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Juridiska tjänster, bokföringstjänster, konsultverksamhet avseende företags organisation samt PR

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Juridiska tjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Redovisning, revision, bokföring och skatterådgivning

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Konsulttjänster avseende företags organisation, information m.m. samt PR-tjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Reklam, marknads- och opinionsundersökning

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Forskning och utveckling

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Arkitekt-, ingenjörs- och andra tekniska tjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Jordbruk, utvinning av mineral och bearbetning på plats

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Avfallshantering och rening

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Jordbruk, utvinning av mineral och annan bearbetning på plats

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övriga affärstjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Tjänster mellan närstående företag, ej hänförliga till någon annan kategori

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Personliga tjänster, kultur och rekreation

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Audiovisuella och närbesläktade tjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Andra personliga, kultur- och rekreationstjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Utbildning

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Hälso- och sjukvård

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övrigt

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Offentliga tjänster, ej hänförliga till någon annan kategori

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Ambassader och konsulat

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Militära förband och myndigheter

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Övriga offentliga tjänster

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Memorandumposter

Audiovisuella transaktioner

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Postbefordran

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

Kurirtjänster

Nivå 1

Nivå 1

Nivå 1

4.   Utländska direktinvesteringar, flöden

BOP FDI

Direktinvesteringar, flöden (2)

Tidsfrist: t + 9 månader

Periodicitet: Årlig

Första referensperioden: 2006

A

Geografisk fördelning

Post

Typ av data

Geografisk fördelning

Fördelning efter näringsgren

Direktinvesteringar i utlandet

510

Eget kapital

Netto

Nivå 2

Krävs ej

525

Återinvesterade vinstmedel

Netto

Nivå 2

Krävs ej

530

Övrigt direktinvesteringskapital

Netto

Nivå 2

Krävs ej

505

Direktinvesteringar i utlandet: totalt

Netto

Nivå 3

Krävs ej

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin

560

Eget kapital

Netto

Nivå 2

Krävs ej

575

Återinvesterade vinstmedel

Netto

Nivå 2

Krävs ej

580

Övrigt direktinvesteringskapital

Netto

Nivå 2

Krävs ej

555

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin: totalt

Netto

Nivå 3

Krävs ej

Avkastning på direktinvesteringar

332

Utdelningar

Kredit, debet, netto

Nivå 2

Krävs ej

333

Återinvesterade vinstmedel och icke utdelade vinstmedel från filialer

Kredit, debet, netto

Nivå 2

Krävs ej

334

Ränta

Kredit, debet, netto

Nivå 2

Krävs ej

330

Avkastning på direktinvesteringar: totalt

Kredit, debet, netto

Nivå 3

Krävs ej

BOP FDI

Utländska direktinvesteringar, flöden

Tidsfrist: t + 21 månader

Periodicitet: Årlig

Första referensperioden: 2006

A

Geografisk fördelning

Post

Typ av data

Geografisk fördelning

Fördelning efter näringsgren

Direktinvesteringar i utlandet

510

Eget kapital

Netto

Nivå 2

Krävs ej

525

Återinvesterade vinstmedel

Netto

Nivå 2

Krävs ej

530

Övrigt direktinvesteringskapital

Netto

Nivå 2

Krävs ej

505

Direktinvesteringar i utlandet: totalt

Netto

Nivå 3

Krävs ej

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin

560

Eget kapital

Netto

Nivå 2

Krävs ej

575

Återinvesterade vinstmedel

Netto

Nivå 2

Krävs ej

580

Övrigt direktinvesteringskapital

Netto

Nivå 2

Krävs ej

555

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin: totalt

Netto

Nivå 3

Krävs ej

Avkastning på direktinvesteringar

332

Utdelningar

Kredit, debet, netto

Nivå 2

Krävs ej

333

Återinvesterade vinstmedel och icke utdelade vinstmedel från filialer

Kredit, debet, netto

Nivå 2

Krävs ej

334

Ränta

Kredit, debet, netto

Nivå 2

Krävs ej

330

Avkastning på direktinvesteringar: totalt

Kredit, debet, netto

Nivå 3

Krävs ej

B

Fördelning efter näringsgren

Post

Typ av data

Geografisk fördelning

Fördelning efter näringsgren

505

Direktinvesteringar i utlandet: totalt

Netto

Netto

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 1

555

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin: totalt

Netto

Netto

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 1

330

Avkastning på direktinvesteringar: totalt

Kredit, debet, netto

Kredit, debet, netto

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 1

5.   Direktinvesteringar, positioner

BOP POS

Direktinvesteringar, positioner (3)  (4)

Tidsfrist: t + 9 månader

Periodicitet: Årlig

Första referensperioden: 2006

A

Geografisk fördelning

Post

Typ av data

Geografisk fördelning

Fördelning efter näringsgren

Direktinvesteringar, tillgångar

506

Eget kapital och återinvesterade vinstmedel

Nettoställning

Nivå 1

Krävs ej

530

Övrigt direktinvesteringskapital

Nettoställning

Nivå 1

Krävs ej

505

Direktinvesteringar i utlandet: tillgångar totalt, netto

Nettoställning

Nivå 2

Krävs ej

Direktinvesteringar, skulder

556

Eget kapital och återinvesterade vinstmedel

Nettoställning

Nivå 1

Krävs ej

580

Övrigt direktinvesteringskapital

Nettoställning

Nivå 1

Krävs ej

555

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin: skulder totalt, netto

Nettoställning

Nivå 2

Krävs ej

BOP POS

Direktinvesteringar, positioner (5)

Tidsfrist: t + 21 månader

Periodicitet: Årlig

Första referensperioden: 2006

A

Geografisk fördelning

Post

Typ av data

Geografisk fördelning

Fördelning efter näringsgren

Direktinvesteringar, tillgångar

506

Eget kapital och återinvesterade vinstmedel

Nettoställning

Nivå 2

Krävs ej

530

Övrigt direktinvesteringskapital

Nettoställning

Nivå 2

Krävs ej

505

Direktinvesteringar i utlandet: tillgångar totalt, netto

Nettoställning

Nivå 3

Krävs ej

Direktinvesteringar, skulder

556

Eget kapital och återinvesterade vinstmedel

Nettoställning

Nivå 2

Krävs ej

580

Övrigt direktinvesteringskapital

Nettoställning

Nivå 2

Krävs ej

555

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin: skulder totalt, netto

Nettoställning

Nivå 3

Krävs ej

B

Fördelning efter näringsgren

Post

Typ av data

Geografisk fördelning

Fördelning efter näringsgren

505

Direktinvesteringar i utlandet: tillgångar totalt, netto

Nettoställning

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 1

555

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin: skulder totalt, netto

Nettoställning

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 2

Nivå 1

6.   Nivåer för geografisk fördelning

Nivå 1

Nivå 2

A1

Världen (alla enheter)

A1

Världen (alla enheter)

D3

EU-25 (Intra-EU-25)

D3

EU-25 (Intra-EU-25)

U4

Extra-euroområdet

U4

Extra-euroområdet

4A

EU:s institutioner

4A

EU:s institutioner

D5

Extra-EU-25

D5

Extra-EU25

IS

Island

LI

Liechtenstein

NO

Norge

CH

Schweiz

CH

Schweiz

BG

Bulgarien

HR

Kroatien

RO

Rumänien

RU

Ryssland

TR

Turkiet

EG

Egypten

MA

Marocko

NG

Nigeria

ZA

Sydafrika

CA

Kanada

CA

Kanada

US

Amerikas förenta stater

US

Amerikas förenta stater

MX

Mexiko

AR

Argentina

BR

Brasilien

CL

Chile

UY

Uruguay

VE

Venezuela

IL

Israel

CN

Kina

HK

Hongkong

IN

Indien

ID

Indonesien

JP

Japan

JP

Japan

KR

Sydkorea

MY

Malaysia

PH

Filippinerna

SG

Singapore

TW

Taiwan

TH

Thailand

AU

Australien

NZ

Nya Zeeland

Z8

Extra EU-25, ej fördelat

Z8

Extra EU-25, ej fördelat

C4

Utländska finanscentrum (skattefria zoner) (6)

C4

Utländska finanscentrum (skattefria zoner)

Nivå 3

7Z

Internationella organisationer undantaget EU:s institutioner

AD

Andorra

AE

Förenade Arabemiraten

AF

Afghanistan

AG

Antigua och Barbuda

AI

Anguilla

AL

Albanien

AM

Armenien

AN

Nederländska Antillerna

AO

Angola

AQ

Antarktis

AR

Argentina

AS

Amerikanska Samoa

AT

Österrike

AU

Australien

AW

Aruba

AZ

Azerbajdzjan

BA

Bosnien och Hercegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BE

Belgien

BF

Burkina Faso

BG

Bulgarien

BH

Bahrain

BI

Burundi

BJ

Benin

BM

Bermuda

BN

Brunei

BO

Bolivia

BR

Brasilien

BS

Bahamas

BT

Bhutan

BV

Bouvetön

BW

Botswana

BY

Vitryssland

BZ

Belize

CA

Kanada

CC

Kokosöarna (eller Keelingöarna)

CD

Demokratiska republiken Kongo

CF

Centralafrikanska republiken

CG

Kongo

CH

Schweiz

CI

Elfenbenskusten

CK

Cooköarna

CL

Chile

CM

Kamerun

CN

Kina

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CS

Serbien och Montenegro

CU

Kuba

CV

Kap Verde

CX

Julön

CY

Cypern

CZ

Republiken Tjeckien

DE

Tyskland

DJ

Djibouti

DK

Danmark

DM

Dominica

DO

Dominikanska republiken

DZ

Algeriet

EC

Ecuador

EE

Estland

EG

Egypten

ER

Eritrea

ES

Spanien

ET

Etiopien

FI

Finland

FJ

Fiji

FK

Falklandsöarna

FM

Mikronesiska federationen

FO

Färöarna

FR

Frankrike

GA

Gabon

GB

Förenade kungariket

GD

Grenada

GE

Georgien

GG

Guernsey (ej officell landskod enligt ISO 3166-1, undantagsvis reserverade kodelement)

GH

Ghana

GI

Gibraltar

GL

Grönland

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Ekvatorialguinea

GR

Grekland

GS

Sydgeorgien och Södra Sandwichöarna

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guinea Bissau

GY

Guyana

HK

Hongkong

HM

Heardön och Mc Donaldöarna

HN

Honduras

HR

Kroatien

HT

Haiti

HU

Ungern

ID

Indonesien

IE

Irland

IL

Israel

IM

Isle of Man (ej officell landskod enligt ISO 3166-1, undantagsvis reserverade kodelement)

IN

Indien

IO

Brittiska territoriet i Indiska oceanen

IQ

Irak

IR

Iran

IS

Island

IT

Italien

JE

Jersey (ej officell landskod enligt ISO 3166-1, undantagsvis reserverade kodelement)

JM

Jamaica

JO

Jordanien

JP

Japan

KE

Kenya

KG

Kirgizistan

KH

Kambodja

KI

Kiribati

KM

Komorerna

KN

Saint Kitts och Nevis

KP

Nordkorea

KR

Sydkorea

KW

Kuwait

KY

Caymanöarna

KZ

Kazakstan

LA

Laos

LB

Libanon

LC

Saint Lucia

LI

Liechtenstein

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LT

Litauen

LU

Luxemburg

LV

Lettland

LY

Libyen

MA

Marocko

MD

Moldavien

MG

Madagaskar

MH

Marshallöarna

MK (7)

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

ML

Mali

MM

Myanmar

MN

Mongoliet

MO

Macao

MP

Norra Marianaöarna

MQ

Martinique

MR

Mauretanien

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Mauritius

MV

Maldiverna

MW

Malawi

MX

Mexiko

MY

Malaysia

MZ

Moçambique

NA

Namibia

NC

Nya Kaledonien

NE

Niger

NF

Norfolkön

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NL

Nederländerna

NO

Norge

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Nya Zeeland

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PF

Franska Polynesien

PG

Papua Nya Guinea

PH

Filippinerna

PK

Pakistan

PL

Polen

PN

Pitcairn

PR

Puerto Rico

PS

Det ockuperade palestinska territoriet

PT

Portugal

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RO

Rumänien

RU

Ryssland

RW

Rwanda

SA

Saudiarabien

SB

Salomonöarna

SC

Seychellerna

SD

Sudan

SE

Sverige

SG

Singapore

SH

S:t Helena

SI

Slovenien

SK

Slovakien

SL

Sierra Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Surinam

ST

Sao Tome och Principe

SV

El Salvador

SY

Syrien

SZ

Swaziland

TC

Turks- och Caicosöarna

TD

Tchad

TG

Togo

TH

Thailand

TJ

Tadzjikistan

TK

Tokelau

TL

Östtimor

TM

Turkmenistan

TN

Tunisien

TO

Tonga

TR

Turkiet

TT

Trinidad och Tobago

TV

Tuvalu

TW

Taiwan

TZ

Tanzania

UA

Ukraina

UG

Uganda

UM

Amerikanska, mindre uteliggande öar

US

Förenta staterna

UY

Uruguay

UZ

Uzbekistan

VA

Heliga stolen

VC

Saint Vincent och Grenadinerna

VE

Venezuela

VG

Brittiska Jungfruöarna

VI

Amerikanska Jungfruöarna

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis- och Futunaöarna

WS

Samoa

YE

Yemen

YT

Mayotte

ZA

Sydafrika

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

7.   Nivåer för fördelning efter näringsgren

Nivå 1

Nivå 2

NACE rev. 1

JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK; FISKE

Avd. A, B

UTVINNING AV MINERAL

UTVINNING AV MINERAL

Avd. C

Omfattar:

Utvinning av råpetroleum och naturgas

Huvudgrupp 11

TILLVERKNING

TILLVERKNING

Avd. D

Livsmedel

Underavdelning DA

Textil- och beklädnadsvaror

Underavdelning DB

Trävarutillverkning, förlagsverksamhet och grafisk produktion

Underavd. DD och DE

Textil- och trävaruverksamhet, TOTALT

Tillverkning av raffinerade petroleumprodukter och övrig bearbetning

Huvudgrupp 23

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

Huvudgrupp 24

Tillverkning av gummi- och plastvaror

Huvudgrupp 25

Petroleum, kemikalier och kemiska produkter, gummi- och plastvaror

Petroleum, kemikalier och kemiska produkter, gummi- och plastvaror, TOTALT

Metallprodukter

Underavdelning DJ

Maskiner

Huvudgrupp 29

Metallprodukter och maskiner, TOTALT

Kontorsmaskiner och datorer

Huvudgrupp 30

Teleprodukter

Huvudgrupp 32

Kontorsmaskiner, datorer, teleprodukter

Kontorsmaskiner, datorer, teleprodukter, TOTALT

Motorfordon

Huvudgrupp 34

Andra transportmedel

Huvudgrupp 35

Andra transportmedel

Motorfordon och andra transportmedel, TOTALT

Övrig tillverkning

EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING

EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING

Avd. E

BYGGVERKSAMHET

BYGGVERKSAMHET

Avd. F

TJÄNSTER, TOTALT

TJÄNSTER, TOTALT

HANDEL OCH REPARATIONER

HANDEL OCH REPARATIONER

Avd. G

Handel med och service och reparation av motorfordon: detaljhandel med drivmedel

Huvudgrupp 50

Parti- och agenturhandel utom med motorfordon

Huvudgrupp 51

Detaljhandel utom med motorfordon; reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar

Huvudgrupp 52

HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET

HOTELL OCH RESTAURANGVERKSAMHET

Avd. H

TRANSPORT, MAGASINERING OCH KOMMUNIKATION

TRANSPORT, MAGASINERING OCH KOMMUNIKATION

Avd. I

Transport och varulagring

Huvudgrupp 60, 61, 62, 63

Landtransport, transport i rörsystem

Huvudgrupp 60

Sjötransport

Huvudgrupp 61

Lufttransport

Huvudgrupp 62

Stödtjänster till transport; resebyråverksamhet

Huvudgrupp 63

Post och telekommunikationer

Huvudgrupp 64

Postbefordran

Grupp 641

Telekommunikation

Grupp 642

FINANSIELL VERKSAMHET

FINANSIELL VERKSAMHET

Avd. J

Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Huvudgrupp 65

Försäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring

Huvudgrupp 66

Stödtjänster till finansiell verksamhet

Huvudgrupp 67

FASTIGHETSVERKSAMHET

Avd. K, huvudgrupp 70

UTHYRNING AV FORDON OCH MASKINER UTAN BEMANNING SAMT AV HUSHÅLLSARTIKLAR OCH VAROR FÖR PERSONLIGT BRUK

Avd. K, huvudgrupp 71

DATABEHANDLINGSVERKSAMHET M.M.

DATABEHANDLINGSVERKSAMHET M.M.

Avd. K, huvudgrupp 72

FORSKNING OCH UTVECKLING

FORSKNING OCH UTVECKLING

Avd. K, huvudgrupp 73

ANDRA FÖRETAGSTJÄNSTER

ANDRA FÖRETAGSTJÄNSTER

Avd. K, huvudgrupp 74

Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, marknadsundersökning

Grupp 741

Juridisk verksamhet

Undergrupp 7411

Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning

Undergrupp 7412

Marknads- och opinionsundersökning

Undergrupp 7413

Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.

Undergrupp 7414, 7415

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.

Grupp 742

Reklamverksamhet

Grupp 744

Andra företagstjänster, ej specificerat någon annanstans

Grupp 743, 745, 746, 747, 748

UTBILDNING

Avd. M

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, SOCIALA TJÄNSTER; VETERINÄRVERKSAMHET

Avd. N

AVLOPPSRENING OCH AVFALLSHANTERING

Avd. O, huvudgrupp 90

INTRESSEBEVAKNING; RELIGIÖS VERKSAMHET

Avd. O, huvudgrupp 91

REKREATIONS-, KULTUR- OCH SPORTVERKSAMHET

REKREATIONS-, KULTUR- OCH SPORTVERKSAMHET

Avd. O, huvudgrupp 92

Film- och videoverksamhet, radio- och TV-programverksamhet, annan nöjesverksamhet

Grupp 921, 922, 923

Nyhetsservice

Grupp 924

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.

Grupp 925

Sportverksamhet; annan rekreationsverksamhet

Grupp 926, 927

ANNAN SERVICEVERKSAMHET

Avd. O, huvudgrupp 93

Ej fördelat


(1)  t = referensperiod (år eller kvartal).

(2)  Endast geografisk fördelning.

(3)  Endast geografisk fördelning.

(4)  Stockuppgifter för direktinvesteringar den 31 december 2005 kommer att överföras i september 2007 i enlighet med befintliga informella överenskommelser.

(5)  Reviderade uppgifter om utländska direktinvesteringar, positioner per den 31 december 2005 kommer att överföras i september 2008 i enlighet med denna förordning.

(6)  Endast för utländska direktinvesteringar.

(7)  Provisorisk kod som inte påverkar den slutgiltiga landsbeteckning som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta nationerna slutförts.


BILAGA II

DEFINITIONER

enligt artikel 10

VAROR (KOD 100)

Varukomponenten i bytesbalansen omfattar lös egendom som byter ägare (mellan inhemska och utländska subjekt). Dessa varor bör mätas enligt marknadsvärde till leveransvillkoret f.o.b. Undantag från regeln om ägarbyte (transaktioner i dessa poster redovisas under varor) är t.ex. varor under finansiell leasing, varor som överförs mellan ett moderföretag och en filial, och vissa varor för bearbetning. Varuhandel inom EU: partnerlandet bör definieras enligt principen om avsändarland. Omfattar allmänna handelsvaror, varor för bearbetning, reparation av varor, varor som köps i hamn av transportföretag samt icke-monetärt guld.

TJÄNSTER (KOD 200)

Transport (kod 205)

Omfattar alla transporttjänster som utförs av en ekonomis inhemska subjekt för utländska subjekts räkning och som omfattar personbefordran, godsbefordran (frakt), hyra av transportmedel med besättning, samt därmed sammanhängande stödtjänster.

Sjötransport (kod 206)

Omfattar alla transporttjänster över hav. Följande fördelning krävs: Personbefordran över hav (kod 207), Godsbefordran över hav (kod 208) och Övrig transport över hav (kod 209).

Flygtransport (kod 210)

Omfattar alla flygtransporttjänster. Följande fördelning krävs: Personbefordran med flyg (kod 211), Godsbefordran med flyg (kod 212) och Övrig transport med flyg (kod 213).

Övriga transporter (kod 214)

Omfattar alla transporttjänster som inte sker över hav eller med flyg. Följande fördelning krävs: Personbefordran med övriga transporter (kod 215), Godsbefordran med övriga transporter (kod 216) och Övrigt med övriga transporter (kod 217).

En ytterligare uppdelning av Övriga transporter (kod 214) krävs enligt följande:

Rymdfart (kod 218)

Omfattar uppsändning av satelliter som görs av kommersiella företag för satellitägarnas (t.ex. telebolags) räkning samt annan verksamhet som bedrivs av operatörer av rymdutrustning, t.ex. godsbefordran och personbefordran för vetenskapliga experiment. Även personbefordran i rymden omfattas samt de betalningar som en ekonomi gör för att ha sina inhemska subjekt ombord på en annan ekonomis rymdfarkoster.

Järnvägstransport (kod 219)

Omfattar transport med tåg. En ytterligare underindelning krävs mellan Personbefordran på järnväg (kod 220), Godsbefordran på järnväg (kod 221) och Övriga järnvägstransporter (kod 222).

Vägtransport (kod 223)

Omfattar transport med lastbil och buss. En ytterligare underindelning krävs mellan Vägtransport av passagerare (kod 224), Vägtransport av gods (kod 225) och Övrig vägtransport (kod 226).

Transport på inre vattenvägar (kod 227)

Avser internationell transport på floder, kanaler och sjöar. Omfattar ett lands inre vattenvägar samt vattenvägar som är gemensamma för två eller fler länder. En ytterligare underindelning krävs mellan Personbefordran på inre vattenvägar (kod 228), Godsbefordran på inre vattenvägar (kod 229) och Övriga transporter på inre vattenvägar (kod 230).

Transporter i rörsystem och överföring av elektricitet (kod 231)

Omfattar internationell transport av varor i rörledningar. Omfattar även avgifter för överföringen av elektricitet när denna är skild från produktion och distribution. Omfattar inte tillhandahållandet av själva elektriciteten och inte heller tillhandahållandet av petroleum och därmed besläktade produkter, vatten och andra varor som levereras genom rörledningar. Omfattar inte heller distribution av el, vatten, gas och övriga petroleumprodukter (detta ingår i Andra affärstjänster (kod 284)).

Övriga stödtjänster till transport (kod 232)

Övriga stödtjänster till transport omfattar alla andra transporttjänster som inte kan fördelas till någon av ovannämnda transporttjänster.

Resor (kod 236)

Omfattar främst resandes alla förvärv av varor och tjänster från en ekonomi under besök som varat kortare än ett år i den ekonomin. Varorna och tjänsterna köps av den resande, eller för vederbörandes räkning, eller tillhandahålls den resande utan kostnad (dvs. tillhandahålls som en gåva) för eget bruk eller för att ges bort. Omfattar inte befordran av resande inom de ekonomier som de besöker, om denna transport tillhandahålls av transportföretag som inte har hemvist i den ekonomi som besöks, och inte heller internationell befordran av resande; båda dessa omfattas av passagerartjänster under transport. Omfattar inte heller varor som köps av en resande för vidareförsäljning i den resandes egen ekonomi eller i någon annan ekonomi. Resor indelas i Affärsresor (kod 237) och Privatresor (kod 240).

Affärsresor (kod 237)

Omfattar affärsresandes förvärv av varor och tjänster. Omfattar även varor och tjänster som förvärvas för eget bruk av säsongsarbetare, gränsarbetare och andra arbetstagare som inte har hemvist i den ekonomi där de är anställda och vars arbetsgivare har hemvist i den ekonomin. Affärsresor indelas i Säsongsarbetares och gränsarbetares utgifter (kod 238) och Övriga affärsresor (kod 239).

Säsongsarbetares och gränsarbetares utgifter (kod 238)

Omfattar alla varor och tjänster som förvärvas för eget bruk av säsongsarbetare, gränsarbetare och andra arbetstagare som inte har hemvist i den ekonomi där de är anställda och vars arbetsgivare har hemvist i den ekonomin.

Övriga affärsresor (kod 239)

Omfattar alla Affärsresor (kod 237) som inte omfattas av Säsongsarbetares och gränsarbetares utgifter (kod 238).

Privatresor (kod 240)

Omfattar varor och tjänster som förvärvas av resande vid andra utlandsresor än affärsresor, t.ex. semester, deltagande i rekreations- och kulturella aktiviteter, besök hos släkt och vänner, pilgrimsresor och resor i utbildningssyfte och av medicinska skäl. Privatresor (kod 240) indelas i Hälsorelaterade utgifter (kod 241), Utbildningsrelaterade utgifter (kod 242) och Övriga privatresor (kod 243).

Hälsorelaterade utgifter (kod 241)

Definieras som de totala utgifterna för personer som reser av medicinska skäl.

Utbildningsrelaterade utgifter (kod 242)

Definieras som studerandes totala utgifter.

Övriga privatresor (kod 243)

Omfattar alla Privatresor (kod 240) som inte ingår i Hälsorelaterade utgifter (kod 241) eller Utbildningsrelaterade utgifter (kod 242).

Övriga tjänster (kod 981)

Alla Tjänster (kod 200) som inte ingår i Transport (kod 205) eller Resor (kod 236).

Kommunikation (kod 245)

Omfattar Postbefordran och kurirtjänster (kod 246) och Telekommunikation (kod 247).

Postbefordran och kurirtjänster (kod 246)

Omfattar Postbefordran (kod 958) och Kurirtjänster (kod 959).

Postbefordran (kod 958)

Omfattar poste restante-service, telegramtjänster och postkontorstjänster, t.ex. frimärksförsäljning, postanvisningar osv. Postbefordran utförs ofta men inte enbart av det nationella postverket. Postbefordran omfattas av internationella avtal och flödena mellan operatörer från olika ekonomier bör redovisas brutto.

Kurirtjänster (kod 959)

Kurirtjänster är inriktade på expressleverans och leverans från dörr till dörr. Kurirer kan använda egna, gemensamma privata eller allmänna transportmedel för att utföra dessa tjänster. Omfattar expressleverans, vilket t.ex. kan inkludera hämtning av leveranser på beställning eller tidsbestämd leverans.

Telekommunikation (kod 247)

Omfattar överföring av ljud, bilder eller annan information via telefon, telex, telegram, radio- och TV-utsändning, kabel, satellit, e-post, telefax osv., inklusive nättjänster, telekonferenstjänster- och stödtjänster. Omfattar inte värdet på den överförda informationen. Omfattar även mobiltelefontjänster, tjänster avseende Internets stamnät och direkttjänster, inklusive tillhandahållande av Internetanslutning.

Byggnadstjänster (kod 249)

Omfattar Byggverksamhet i utlandet (kod 250) och Byggverksamhet i den ekonomi som sammanställer uppgifterna (kod 251).

Byggverksamhet i utlandet (kod 250)

Omfattar de byggnadstjänster som företag med hemvist i den ekonomi som sammanställer uppgifterna tillhandahåller utländska subjekt (kredit) och varor och tjänster som dessa företag köper i värdekonomin (debet).

Byggverksamhet i den ekonomi som sammanställer uppgifterna (kod 251)

Omfattar byggnadstjänster som utländska byggföretag tillhandahåller subjekt med hemvist i den ekonomi som sammanställer uppgifterna (debet) och varor och tjänster som dessa utländska företag köper i den ekonomi som sammanställer uppgifterna (kredit).

Försäkringar (kod 253)

Omfattar inhemska försäkringsbolags tillhandahållande av olika typer av försäkringar till utländska subjekt och omvänt. Dessa tjänster skattas eller värderas utifrån de administrationsavgifter som ingår i de totala premierna och inte utifrån premiernas totala värde. Omfattar Livförsäkring och pensionsförsäkring (kod 254), Fraktförsäkring (kod 255), Övrig direktförsäkring (kod 256), Återförsäkring (kod 257) och Stödtjänster (kod 258).

Livförsäkring och pensionsförsäkring (kod 254)

Innehavare av livförsäkringar, både med och utan vinst, gör löpande inbetalningar till en försäkringsgivare (en enda inbetalning kan förekomma) som i gengäld förpliktar sig att till försäkringstagaren betala ut ett överenskommet minimibelopp eller en livränta på ett fastställt datum eller när försäkringstagaren avlider, om detta sker tidigare. Temporär dödsfallsförsäkring, där ersättningen endast betalas ut om en viss person avlider, är en form av direkt försäkring och omfattas inte här utan ingår i Övrig direktförsäkring (kod 256).

Pensionsfonder är fonder som skapats för att trygga inkomsten efter pensionering för särskilda grupper av arbetstagare. De administreras och styrs av privata eller offentliga arbetsgivare eller gemensamt av arbetsgivare och deras anställda. De finansieras genom avgifter från arbetsgivaren och/eller de anställda och genom kapitalavkastningen på fondförmögenheten, och de gör också finansiella transaktioner för egen räkning. De omfattar inte sociala trygghetssystem som organiseras för stora delar av samhället och som införs, kontrolleras eller finansieras av offentlig sektor. Förvaltning av pensionsfonder omfattas. När det gäller pensionsfonder anges ”premier” normalt som ”avgifter” och ”anspråk” anges normalt som ”förmåner”.

Fraktförsäkring (kod 255)

Fraktförsäkring avser försäkring av varor vid export eller import, på samma basis som mätningen av varor till f.o.b.-värde och godsbefordran.

Övrig direktförsäkring (kod 256)

Omfattar alla andra former av skadeförsäkring. Omfattar temporär dödsfallsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring (om dessa inte tillhandahålls inom ramen för statliga sociala trygghetssystem); sjöfarts-, luftfarts- och annan transportförsäkring, brandförsäkring och annan egendomsförsäkring, förmögenhetsskadeförsäkring, allmän ansvarsförsäkring samt annan försäkring, t.ex. reseförsäkring, och försäkring avseende lån och kreditkort.

Återförsäkring (kod 257)

Återförsäkring är när delar av försäkringsrisken överförs till andra ofta specialiserade försäkringsgivare mot en proportionell andel av premieinkomsten. Återförsäkringstransaktioner kan avse paket med en blandning av olika typer av risker.

Stödtjänster (kod 258)

Omfattar transaktioner som är nära sammanhängande med försäkring och pensionsfondsverksamhet. Omfattar försäkringsagenters provision, försäkringsmäklartjänster och försäkringsagenturstjänster, konsulttjänster avseende försäkringar och pensioner, värderings- och regleringstjänster, aktuarietjänster, administration och försäljning av varor som räddats från brand, översvämning etc. samt kontroll av försäkringsersättningar.

Finansiella tjänster (kod 260)

Omfattar finansiella förmedlings- och stödtjänster, utom livförsäkringsföretags och pensionsfonders tjänster (som ingår i livförsäkring och pensionsförsäkring) och andra försäkringstjänster som utförs mellan inhemska och utländska subjekt. Dessa tjänster kan tillhandahållas av banker, fondbörser, factoringföretag, kreditkortsföretag och andra företag. Omfattar tjänster som tillhandahålls i samband med transaktioner med finansiella instrument samt andra tjänster avseende finansiell verksamhet, t.ex. rådgivning, depåtjänster och förmögenhetsförvaltning.

Data- och informationstjänster (kod 262)

Omfattar Datatjänster (kod 263) och Informationstjänster (kod 264).

Datatjänster (kod 263)

Utgörs av hårdvaru- och programvarutjänster samt databehandlingstjänster. Omfattar konsulttjänster avseende hårdvara och programvara och implementeringstjänster; underhåll och reparation av datorer och kringutrustning; återställande efter datorhaverier, rådgivning och stöd i frågor som rör driften av datorresurser; analys, utformning och programmering av driftklara system (inklusive konstruktion och formgivning av webbsidor) samt teknisk rådgivning i samband med programvara; utveckling, produktion, leverans och dokumentation av skräddarsydd programvara, inklusive kundanpassade operativsystem; systemunderhåll och andra stödtjänster, t.ex. utbildning som ges som en del av konsultverksamhet; databehandling, t.ex. datainmatning, tabulering och behandling baserad på tidsdelning; webbhotelltjänster (dvs. upplåtande av serverutrymme för webbplats åt kunder); datordrifttjänster.

Informationstjänster (kod 264)

Omfattar Nyhetsförmedling (kod 889) och Övriga informationstjänster (kod 890).

Nyhetsförmedling (kod 889)

Omfattar tillhandahållande av nyheter, fotografier och reportage till media.

Övriga informationstjänster (kod 890)

Omfattar databastjänster – databasutveckling, datalagring och spridning av data och databaser (inklusive register och sändlistor), både online och via magnetiska, optiska och tryckta media; och portaler med söktjänst (söktjänster som hittar Internetadresser när besökaren anger sökord). Omfattar även direkta, enskilda prenumerationer på tidningar och tidskrifter med post, elektronisk överföring eller andra medel.

Royalties och licenser (kod 266)

Omfattar Franchising och liknande rättigheter (kod 891) och Övriga royalties och licenser (kod 892).

Franchising och liknande rättigheter (kod 891)

Omfattar internationella betalningar och inkomster avseende franchiseavgifter och royalties som betalas för användningen av registrerade varumärken.

Övriga royalties och licenser (kod 892)

Omfattar internationella betalningar och inkomster i samband med auktoriserad användning av immateriella, icke-producerade, icke-finansiella tillgångar och äganderätter (som patent, upphovsrätter, industriella processer och formgivningar) samt i samband med användning, enligt licensavtal, av producerade original eller prototyper (t.ex. manuskript, programvara, cinematografiska verk och ljudupptagningar).

Övriga affärstjänster (kod 268)

Omfattar Varuförmedling och andra tjänster i samband med varuhandel (kod 269), Operationell leasing (kod 272) och Diverse affärs- och tekniska tjänster (kod 273).

Varuförmedling och andra tjänster i samband med varuhandel (kod 269)

Omfattar Varuförmedling (kod 270) och Andra tjänster i samband med varuhandel (kod 271).

Varuförmedling (kod 270)

Varuförmedling är när ett subjekt med hemvist i den ekonomi som sammanställer uppgifterna köper en vara från ett subjekt i utlandet och direkt säljer den vidare till ett annat subjekt i utlandet; under detta förlopp förs varan varken in i eller lämnar den ekonomi som sammanställer uppgifterna.

Andra tjänster i samband med varuhandel (kod 271)

Omfattar provisioner för varu- och tjänsteförmedling mellan a) inhemska varuförmedlare, råvarumäklare, handlare och kommissionärer och b) utländska subjekt.

Operationell leasing (kod 272)

Omfattar inhemska/utländska subjekts leasing (hyra) och charter, utan operatörer, av fartyg, flygplan och transportutrustning, t.ex. järnvägsvagnar, containrar och riggar, utan besättning.

Diverse affärs- och tekniska tjänster (kod 273)

Omfattar Juridiska tjänster, bokföringstjänster, konsultverksamhet avseende företags organisation samt PR (kod 274), Reklam, marknads- och opinionsundersökning (kod 278), Forskning och utveckling (kod 279), Arkitekt-, ingenjörs- och andra tekniska tjänster (kod 280), Jordbruk, utvinning av mineral och bearbetning på plats (kod 281), Övriga affärstjänster (kod 284) och Tjänster mellan närstående företag, ej hänförliga till någon annan kategori (kod 285).

Juridiska tjänster, bokföringstjänster, konsultverksamhet avseende företags organisation samt PR (kod 274)

Omfattar Juridiska tjänster (kod 275), Redovisning, revision, bokföring och skatterådgivning (kod 276) och Konsulttjänster avseende företags organisation, information m.m. samt PR-tjänster (kod 277).

Juridiska tjänster (kod 275)

Omfattar juridisk rådgivning och företrädande som ombud i alla former av rättsliga förfaranden, upprättande av rättsliga handlingar och instrument, rådgivning avseende bestyrkanden och tjänster avseende deposition, skiftning av dödsbon m.m.

Redovisning, revision, bokföring och skatterådgivning (kod 276)

Omfattar registrering av affärstransaktioner för företag och andra, granskning av räkenskaper och redovisning, skatteplanering och skatterådgivning för företag samt utarbetande av skattedokument.

Konsulttjänster avseende företags organisation, information m.m. samt PR-tjänster (kod 277)

Omfattar rådgivning och hjälp till företag avseende verksamhetsinriktning och företagsstrategier samt övergripande planering, organisation och styrning inom organisationer. Häri ingår förvaltningsrevision; styrning av marknaden, mänskliga resurser, produktionsstyrning och rådgivning avseende projektledning; samt rådgivning och hjälp avseende metoder att förbättra kundernas image och deras relationer till institutionerna och allmänheten.

Reklam, marknads- och opinionsundersökning (kod 278)

Tjänster som utförs mellan inhemska och utländska subjekt. Omfattar utformning, skapande och marknadsföring av reklam av reklambyråer; mediaplacering, inklusive inköp och försäljning av reklamutrymme; utställningstjänster som tillhandahålls av handelsmässor; säljfrämjande åtgärder för produkter i utlandet; marknadsundersökningar; telemarketing; samt opinionsundersökningar om olika frågor.

Forskning och utveckling (kod 279)

Omfattar tjänster som utförs mellan inhemska och utländska subjekt i samband med grundforskning, tillämpad forskning och utveckling av nya produkter och processer.

Arkitekt-, ingenjörs- och andra tekniska tjänster (kod 280)

Omfattar transaktioner mellan inhemska och utländska subjekt avseende arkitektprojektering i samband med stadsplanering och andra exploateringsprojekt; planering och projektering samt uppsikt över dammar, broar, flygplatser, byggnadsprojekt på totalentreprenad osv.; mätning; kartografi; provning och certifiering av produkter; samt teknisk besiktning.

Jordbruk, utvinning av mineral och bearbetning på plats (kod 281)

Omfattar Avfallshantering och rening (kod 282) och Jordbruk, utvinning av mineral och bearbetning på plats (kod 283).

Avfallshantering och rening (kod 282)

Omfattar hantering av radioaktivt och annat avfall; bortschaktning av förorenad jord; bekämpning av föroreningar, även oljeutsläpp; återställande efter gruvdrift; samt sanering och renhållning. Omfattar även alla andra tjänster för sanering och återställande av miljön.

Jordbruk, utvinning av mineral och annan bearbetning på plats (kod 283)

Omfattar:

a)

Service till jordbruk, t.ex. tillhandahållande av jordbruksmaskiner med manskap, skörd, behandling av gröda, bekämpning av skadedjur, drift av djurpensionat, fodervärdsverksamhet samt avel. Omfattar även tjänster inom jakt, viltvård, skogsbruk och fiske.

b)

Tjänster som tillhandahålls på olje- och naturgasfält, inklusive borrningstjänster, uppförande, reparation och nedmontering av borrtorn samt cementering av hus till olje- och naturgaskällor. Omfattar även service till prospektering och utforskning av mineral samt gruvteknik och geologiska undersökningar.

c)

Annan bearbetning på plats omfattar bearbetning på plats av eller arbete med varor som har importerats och bearbetats utan att byta ägare, men som inte har återexporterats till avsändarlandet (utan i stället har sålts i den ekonomi där bearbetning skett eller till en tredje ekonomi) eller omvänt.

Övriga affärstjänster (kod 284)

Omfattar tjänstetransaktioner mellan inhemska och utländska subjekt, t.ex. rekrytering av personal, detektiv- och bevakningstjänster samt säkerhetstjänster, översättning och tolkning, fototjänster, lokalrengöring, fastighetstjänster till företag och alla andra företagstjänster som inte kan klassificeras enligt någon av ovanstående företagstjänster.

Tjänster mellan närstående företag, ej hänförliga till någon annan kategori (kod 285)

Utgör en restkategori. Omfattar betalningar mellan närstående företag för tjänster som inte kan klassificeras under någon annan kategori. Omfattar sådana betalningar från filialer, dotterbolag och intressebolag till deras moderföretag eller andra närstående företag som utgör bidrag till de allmänna administrationskostnaderna för filialerna, dotterbolagen och intressebolagen (för planering, organisation och ekonomistyrning) samt ersättningar för utgifter som betalats direkt av moderföretagen. Omfattar även transaktioner mellan moderföretag och deras filialer, dotterbolag och intressebolag för att täcka indirekta kostnader.

Personliga tjänster, kultur och rekreation (kod 287)

Omfattar Audiovisuella och närbesläktade tjänster (kod 288) och Övriga personliga, kultur- och rekreationstjänster (kod 289).

Audiovisuella och närbesläktade tjänster (kod 288)

Omfattar tjänster och därmed sammanhängande avgifter för produktion av film (på kino- och videofilm), radio- och TV-program (direktsända eller bandade) och musikupptagningar. Omfattar inkomster eller betalningar för uthyrning; ersättningar som erhållits av inhemska skådespelare, producenter osv. för produktioner i utlandet (eller av utländska skådespelare, producenter osv. för arbete som utförts i den ekonomi som sammanställer uppgifterna); avgifter för distributionsrättigheter som sålts till media för ett begränsat antal sändningar inom angivna områden samt tillgång till krypterade TV-kanaler (t.ex. kabeltjänster). Omfattar även ersättningar till skådespelare, regissörer och producenter för arbete med teater- och musikproduktioner, sportevenemang, cirkusföreställningar och liknande evenemang samt avgifter för distributionsrättigheterna (för TV, radio och film) för dessa aktiviteter.

Andra personliga, kultur- och rekreationstjänster (kod 289)

Omfattar Utbildning (kod 895), Hälso- och sjukvård (kod 896) och Övrigt under andra personliga, kultur- och rekreationstjänster ej hänförliga till någon annan kategori (kod 897).

Utbildning (kod 895)

Omfattar utbildningstjänster som levereras mellan inhemska och utländska subjekt, t.ex. undervisning per korrespondens och via TV eller Internet, samt av lärare osv. som tillhandahåller tjänster direkt i värdekonomin.

Hälso- och sjukvård (kod 896)

Omfattar tjänster som tillhandahålls av läkare, sjuksköterskor och paramedicinsk och liknande personal samt laboratorie- och liknande tjänster, oavsett om de ges på distans eller på plats. Omfattar inte resenärers utgifter för utbildning och hälso- och sjukvård (ingår i resor).

Övrigt under andra personliga, kultur- och rekreationstjänster (kod 897)

Detta är en restkategori som omfattar alla Andra personliga, kultur- och rekreationstjänster (kod 289) som inte ingår i Utbildning (kod 895) och Hälso- och sjukvård (kod 896).

Offentliga tjänster, ej hänförliga till någon annan kategori (kod 291)

Detta är en restkategori som omfattar offentliga transaktioner (även internationella organisationers transaktioner) som inte ingår i någon av de andra delarna av betalningsbalansen EBOPS (Extended Balances of Payment Services Classification). Häri ingår ambassaders, konsulats, militära förbands och myndigheters alla transaktioner (avseende både varor och tjänster) med subjekt i de ekonomier där ambassaderna, konsulaten, de militära förbanden och myndigheterna är belägna och alla transaktioner med andra ekonomier. Omfattar inte transaktioner med subjekt med hemvist i de ekonomier som företräds av ambassaderna, konsulaten, de militära förbanden och myndigheterna, och transaktioner inom intendenturerna, marketenterier och dessa ambassader och konsulat.

Denna post måste fördelas efter tjänster som utförts av Ambassader och konsulat (kod 292), tjänster som utförts av Militära förband och myndigheter (kod 293) och Övriga offentliga tjänster (kod 294).

FAKTORINKOMSTER (KOD 300)

Faktorinkomster omfattar två typer av transaktioner mellan inhemska och utländska subjekt, nämligen i) löner som betalas till utländska arbetstagare (t.ex. gränsarbetare, säsongsarbetare och andra korttidsanställda) samt ii) avkastning på kapital i form av inflöden och utflöden avseende utländska finansiella tillgångar och skulder.

Ersättning till anställda (kod 310)

Ersättning till anställda omfattar löner och andra förmåner, i kontanter eller in natura, som intjänas av fysiska personer – i andra ekonomier än den där de har sin hemvist – för arbete som utförts för (och betalas av) subjekt med hemvist i dessa ekonomier. Omfattar även avgifter som arbetsgivare betalat in för anställdas räkning till sociala trygghetssystem eller till privata försäkringar eller pensionsfonder (fonderade eller icke fonderade) för att trygga de anställdas förmåner.

Avkastning på kapital (kod 320)

Avkastning på kapital är avkastning på utländska finansiella tillgångar och som betalas av subjekt med hemvist i en ekonomi till subjekt med hemvist i en annan ekonomi. Omfattar räntor, utdelningar, hemtagna vinstmedel från filialer och direktinvesterares andel av icke utdelade vinstmedel i direktinvesteringsföretag. Avkastning på kapital skall fördelas efter direktinvesteringar, portföljinvesteringar och övriga investeringar.

Avkastning på direktinvesteringar (kod 330)

Avkastning på direktinvesteringar, dvs. avkastning på eget kapital och skulder, omfattar avkastning som tillfaller en direktinvesterare med hemvist i en ekonomi från direktinvesteringskapital i ett företag i en annan ekonomi. Avkastning på direktinvesteringar redovisas netto för både direktinvesteringar i utlandet och i den rapporterande ekonomin (dvs. i båda fall erhållen avkastning på eget kapital och ränteinkomster minus utbetalningar avseende avkastning på eget kapital och ränteinkomster). Avkastning på eget kapital fördelas efter i) utdelade vinstmedel (utdelningar och utdelade vinstmedel från filialer) samt ii) återinvesterade vinstmedel och icke utdelade vinstmedel från filialer. Ränta omfattar räntebetalningar – för företagsinterna lån – till/från direktinvesterare från/till intressebolag i utlandet. Avkastning på preferensaktier utan rösträtt behandlas inte som aktieutdelning utan som ränta och bokförs som ränta.

Utdelningar och utdelade vinstmedel från filialer (kod 332)

Utdelningar, inklusive aktieutdelning, är utdelade vinstmedel fördelat på aktier och andra former av andelar i privata aktiebolags, kooperativs och offentliga företags egenkapital. Vinstutdelningen kan förekomma i form av utdelningar på stam- eller preferensaktier som ägs av direktinvesterare i närstående företag i utlandet eller omvänt.

Återinvesterade vinstmedel och icke utdelade vinstmedel från filialer (kod 333)

Återinvesterade vinstmedel omfattar direktinvesterares andelar – i förhållande till den investerade kapitalandelen – i i) utländska dotterbolags och närstående företags vinst som ej delas ut samt ii) vinst som filialer och andra personliga företag inte överför till direktinvesterare. (Om denna del av vinsten inte kan särskiljas anses alla vinstmedel från filialer vara utdelade.)

Ränta på lån (kod 334)

Ränta omfattar räntebetalningar – på företagsinterna lån – till/från direktinvesterare från/till närstående företag i utlandet. Avkastning på preferensaktier utan rösträtt behandlas inte som aktieutdelning utan som ränta och bokförs som ränta på lån.

Eget kapital och återinvesterade vinstmedel i utlandet (kod 506)

Eget kapital omfattar eget kapital i filialer, alla ägarandelar (med eller utan rösträtt) i dotterbolag och intressebolag (utom preferensaktier utan rösträtt som behandlas som räntebärande värdepapper och ingår under övrigt direktinvesteringskapital) samt annat kapitaltillskott. Återinvesterade vinstmedel består av direktinvesterarens andel (i förhållande till den direktinvesterade kapitalandelen) i dotterbolags eller intressebolags vinst som ej delats ut samt av vinst i filialer som inte överförs till direktinvesteraren.

Eget kapital och återinvesterade vinstmedel i den rapporterande ekonomin (kod 556)

Eget kapital omfattar eget kapital i filialer, alla ägarandelar (med eller utan rösträtt) i dotterbolag och intressebolag (utom preferensaktier utan rösträtt som behandlas som räntebärande värdepapper och ingår under övrigt direktinvesteringskapital) samt annat kapitaltillskott. Återinvesterade vinstmedel består av direktinvesterarens andel (i förhållande till den direktinvesterade kapitalandelen) i dotterbolags eller intressebolags vinst som ej delats ut samt av vinst i filialer som inte överförs till direktinvesteraren.

Avkastning på portföljinvesteringar (kod 339)

Avkastning på portföljinvesteringar omfattar transaktioner mellan inhemska och utländska subjekt avseende avkastning på innehav av aktier, obligationer och penningmarknadsinstrument. Denna kategori fördelas efter avkastning på eget kapital (utdelningar) och ränta på lån.

Avkastning på övriga investeringar (kod 370)

Avkastning på övriga investeringar omfattar inhemska subjekts ränteinkomster avseende alla övriga fordringar (tillgångar) gentemot utländska subjekt och inhemska subjekts räntebetalningar avseende alla övriga skulder till utländska subjekt. Denna kategori omfattar även i princip hushållens beräknade inkomst från nettofordran i livförsäkringsreserver och pensionsfonder. Ränta på fordringar omfattar ränta på lång- och kortfristiga lån, på inlåning, på andra kommersiella och finansiella fordringar och på en ekonomis ställning som långivare i IMF. Ränta på skulder omfattar ränta på lån, på inlåning och på andra fordringar samt ränta avseende användning av krediter och lån från IMF. Omfattar även ränta som betalats till IMF för fondens innehav av särskilda dragningsrätter på ”General Resources Account”.

Löpande transfereringar (kod 379)

Löpande transfereringar är motposter för ensidiga transaktioner där en ekonomisk enhet överlåter en real eller finansiell tillgång på en annan enhet utan att liknande motprestation görs. Dessa tillgångar konsumeras omedelbart eller kort efter det att överlåtelsen skett. Löpande transfereringar är alla överlåtelser som inte är kapital. Löpande transfereringar delas upp i offentlig sektor och övriga sektorer, efter respektive sektor i den ekonomi som sammanställer uppgifterna.

Offentlig sektors löpande transfereringar (kod 380)

Den offentliga sektorns transfereringar omfattar löpande internationell samverkan, och omfattar löpande transfereringar – i kontanter eller in natura – mellan den offentliga sektorn i olika ekonomier eller mellan offentliga sektorer och internationella organisationer.

Övriga sektorer (kod 390)

Löpande transfereringar mellan en ekonomis övriga sektorer och utländska subjekt omfattar löpande transfereringar som sker mellan fysiska personer, mellan icke-statliga instanser eller organisationer (eller mellan dessa båda grupper) eller mellan utländska statliga institutioner och fysiska personer eller icke-statliga instanser.

Kapitaltransfereringar m.m. (kod 994)

Kapitaltransfereringar omfattar alla transaktioner som avser kapitaltransfereringar samt förvärv eller avyttring av icke-producerade, icke-finansiella tillgångar.

Finansiell balans (kod 995)

Den finansiella balansen visar alla transaktionsförändringar av en ekonomis tillgångar och skulder mot utlandet. Sådana förändringar omfattar upprättande och avveckling av fordringar på eller av övriga världen. Alla komponenter delas upp efter typ av investering eller efter funktion (direktinvestering, portföljinvestering, finansiella derivat, övriga investeringar, valutareserv).

DIREKTINVESTERINGAR (KOD 500)

Utländska direktinvesteringar är en kategori internationella investeringar där en enhet med hemvist i en ekonomi (direktinvesterare) har för avsikt att göra en långsiktig investering i ett företag med hemvist i en annan ekonomi (direktinvesteringsföretag). En långsiktig investering innebär att ett långsiktigt förhållande föreligger mellan direktinvesteraren och företaget och att investeraren har ett avsevärt inflytande på direktinvesteringsföretagets förvaltning. Direktinvesteringar omfattar den inledande transaktionen mellan de två enheterna – dvs. den transaktion varigenom direktinvesteringsförhållandet etableras – och alla påföljande transaktioner mellan dessa och mellan anknutna företag oavsett bolagsform.

Direktinvesteringar i utlandet (kod 505)

Direktinvesteringar klassificeras huvudsakligen med utgångspunkt från riktningen – inhemska direktinvesteringar i utlandet och utländska subjekts investeringar i den rapporterande ekonomin.

Eget kapital (kod 510)

Eget kapital omfattar eget kapital i filialer, alla ägarandelar (med eller utan rösträtt) i dotterbolag och intressebolag (utom preferensaktier utan rösträtt som behandlas som räntebärande värdepapper och ingår under övrigt direktinvesteringskapital) samt annat kapitaltillskott. Eget kapital omfattar även ett direktinvesteringsföretags förvärv av ägarandelar i sin direktinvesterare.

Återinvesterade vinstmedel (kod 525)

Återinvesterade vinstmedel består av direktinvesterarens andel (i förhållande till den direktinvesterade kapitalandelen) i dotterbolags eller intressebolags vinst som ej delats ut samt av vinst i filialer som inte överförs till direktinvesteraren. Dessa återinvesterade vinstmedel redovisas som faktorinkomster med en motsvarande motbokning av en finansiell transaktion.

Övrigt direktinvesteringskapital (kod 530)

Övrigt direktinvesteringskapital (eller företagsinterna lånetransaktioner) omfattar in- och utlåning av kapital – inklusive skuldförbindelser, leverantörskrediter och preferensaktier utan rösträtt (som behandlas som räntebärande värdepapper) – mellan direktinvesterare och dotterbolag, filialer och intressebolag. Direktinvesteringsföretagets fordringar på direktinvesteraren redovisas också som direktinvesteringskapital.

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin (kod 555)

Direktinvesteringar klassificeras huvudsakligen med utgångspunkt från riktningen – inhemska direktinvesteringar i utlandet och utländska subjekts investeringar i den rapporterande ekonomin.

Eget kapital (kod 560)

Eget kapital omfattar eget kapital i filialer, alla ägarandelar (med eller utan rösträtt) i dotterbolag och intressebolag (utom preferensaktier utan rösträtt som behandlas som räntebärande värdepapper och ingår under övrigt direktinvesteringskapital) samt annat kapitaltillskott. Eget kapital omfattar även ett direktinvesteringsföretags förvärv av ägarandelar i sin direktinvesterare.

Återinvesterade vinstmedel (kod 575)

Återinvesterade vinstmedel består av direktinvesterarens andel (i förhållande till den direktinvesterade kapitalandelen) i dotterbolags eller intressebolags vinst som ej delats ut samt av vinst i filialer som inte överförs till direktinvesteraren. Dessa återinvesterade vinstmedel redovisas som faktorinkomster med en motsvarande motbokning av en finansiell transaktion.

Övrigt direktinvesteringskapital (kod 580)

Övrigt direktinvesteringskapital (eller företagsinterna lånetransaktioner) omfattar in- och utlåning av kapital – inklusive skuldförbindelser, leverantörskrediter och preferensaktier utan rösträtt (som behandlas som räntebärande värdepapper) – mellan direktinvesterare och dotterbolag, filialer och intressebolag. Direktinvesteringsföretagets fordringar på direktinvesteraren redovisas också som direktinvesteringskapital.

PORTFÖLJINVESTERINGAR (KOD 600)

Portföljinvesteringar omfattar transaktioner i aktier och räntebärande värdepapper. Räntebärande värdepapper delas upp i obligationer, penningmarknadsinstrument och finansiella derivat om derivaten leder till finansiella fordringar och skulder. I annat fall kategoriseras de antingen som direktinvesteringar eller som valutareserv.

Finansiella derivat (kod 910)

Finansiella derivat är finansiella instrument som är knutna till ett visst annat finansiellt instrument, ett visst index eller en viss vara, och som gör det möjligt att handla med specifika finansiella risker (ränterisk, valutakursrisk, aktiekursrisk, råvaruprisrisk, kreditrisk osv.) på finansiella marknader.

ÖVRIGA INVESTERINGAR (KOD 700)

Med övriga investeringar avses en restkategori som inkluderar alla finansiella transaktioner som inte omfattas av kategorierna för direktinvesteringar, portföljinvesteringar, finansiella derivat eller valutareserver.