Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

6.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/183


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 december 2006

om fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG

[delgivet med nr K(2006) 6817]

(Text av betydelse för EES)

(2007/74/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EG (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i direktiv 2004/8/EG skall kommissionen fastställa harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme bestående av en uppsättning värden som differentieras av relevanta faktorer, bland annat konstruktionsår och bränsletyper.

(2)

Kommissionen har färdigställt en väldokumenterad analys i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 2004/8/EG. Den utveckling av bästa tillgängliga och ekonomiskt motiverade teknik som har observerats under analysperioden visar att de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el bör ta hänsyn till kraftvärmepannans konstruktionsår. Korrigeringsfaktorer avseende klimatförhållandena bör även användas för dessa referensvärden eftersom termodynamiken vid produktion av el från bränsle är beroende av omgivningstemperaturen. Dessutom bör korrigeringsfaktorer för de nätförluster som undvikits användas för dessa referensvärden för att ta hänsyn till de energibesparingar som görs i och med att den decentraliserade produktionen medför en mindre omfattande användning av nätet.

(3)

När det gäller de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av värme visade analysen däremot att det inte var nödvändigt att ta hänsyn till konstruktionsåret eftersom pannornas nettoeffektivitet knappt har förbättrats under analysperioden. Det behövs inga korrigeringsfaktorer avseende klimatförhållandena eftersom termodynamiken vid produktion av värme från bränsle inte är beroende av omgivningstemperaturen. Eftersom värmen alltid används nära produktionsplatsen behövs det inte heller några korrigeringsfaktorer för värmeförluster på näten.

(4)

De harmoniserade referensvärdena för effektivitet har baserats på de principer som anges i bilaga III f till direktiv 2004/8/EG.

(5)

Det behövs stabila förutsättningar för investeringar i kraftvärme och fortsatt förtroende från investerarna. Med hänsyn till detta är det lämpligt att samma referensvärden för kraftvärmepannor behålls under en tämligen lång period på tio år. Med tanke på att det huvudsakliga syftet med direktiv 2004/8/EG är att främja kraftvärme för att spara primärenergi bör det emellertid ges incitament för ombyggnad av äldre kraftvärmepannor för att förbättra deras energieffektivitet. Av dessa skäl bör de referensvärden för effektivitet vid produktion av el som används för kraftvärmepannor bli strängare från och med det elfte året efter deras konstruktionsår.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kraftvärmekommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet

De harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el och värme skall vara de som anges i bilaga I respektive bilaga II.

Artikel 2

Korrigeringsfaktorer för harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el

1.   Medlemsstaterna skall använda de korrigeringsfaktorer som fastställs i bilaga III a för att anpassa de harmoniserade referensvärden för effektivitet som fastställs i bilaga I till de genomsnittliga klimatförhållandena i varje medlemsstat.

Korrigeringsfaktorerna för de genomsnittliga klimatförhållandena skall inte användas för bränslecellsbaserad kraftvärmeteknik.

Om de officiella meteorologiska uppgifterna för en medlemsstats territorium visar på skillnader i den årliga omgivningstemperaturen som uppgår till minst 5o C får den medlemsstaten, under förutsättning att kommissionen underrättas, använda flera klimatzoner i enlighet med första stycket genom att använda den metod som fastställs i bilaga III b.

2.   Medlemsstaterna skall använda de korrigeringsfaktorer som fastställs i bilaga IV för att anpassa de harmoniserade referensvärden för effektivitet som fastställs i bilaga I till nätförluster som undvikits.

De korrigeringsfaktorer för nätförluster som undvikits skall inte användas för träbränslen och biogas.

3.   Om medlemsstaterna använder både de korrigeringsfaktorer som fastställs i bilaga III a) och de som fastställs i bilaga IV, skall bilaga III a användas före bilaga IV.

Artikel 3

Användning av de harmoniserade referensvärdena för effektivitet

1.   Medlemsstaterna skall använda de harmoniserade referensvärden för effektivitet som fastställs i bilaga I avseende kraftvärmepannornas konstruktionsår. Dessa harmoniserade referensvärden för effektivitet skall användas under tio år från och med kraftvärmepannans konstruktionsår.

2.   Från och med det elfte året efter konstruktionsåret för en kraftvärmepanna skall medlemsstaterna använda de harmoniserade referensvärden för effektivitet som enligt punkt 1 används för en kraftvärmepanna som är tio år gammal. Dessa harmoniserade referensvärden för effektivitet skall användas under ett år.

3.   I detta direktiv avses med konstruktionsåret för en kraftvärmepanna det kalenderår då kraftvärmepannan första gången började producera el.

Artikel 4

Ombyggnad av en kraftvärmepanna

Om en befintlig kraftvärmepanna byggs om och investeringskostnaden för ombyggnaden överstiger 50 % av investeringskostnaden för en ny jämförbar kraftvärmepanna, skall kalenderåret då den ombyggda kraftvärmepannan första gången började producera el anses vara dess konstruktionsår i enlighet med artikel 3.

Artikel 5

Bränslemix

Om en kraftvärmepanna drivs med en bränslemix skall de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion vara proportionella mot det viktade medelvärdet av energitillförseln för de olika bränslena.

Artikel 6

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 2006.

På kommissionens vägnar

Andris PIEBALGS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 52, 21.2.2004, s. 50.


BILAGA I

Harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el som avses i artikel 1)

I tabellen nedan är de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el baserade på ett effektivt värmevärde och normala ISO-förhållanden (15o C omgivningstemperatur, 1 013 bar, 60 % relativ fuktighet).

Konstruktionsår:

Typ av bränsle:

1996 och tidigare

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006–2011

Fasta

Stenkol/koks

39,7 %

40,5 %

41,2 %

41,8 %

42,3 %

42,7 %

43,1 %

43,5 %

43,8 %

44,0 %

44,2 %

Brunkol/brunkolsbriketter

37,3 %

38,1 %

38,8 %

39,4 %

39,9 %

40,3 %

40,7 %

41,1 %

41,4 %

41,6 %

41,8 %

Torv/torvbriketter

36,5 %

36,9 %

37,2 %

37,5 %

37,8 %

38,1 %

38,4 %

38,6 %

38,8 %

38,9 %

39,0 %

Träbränslen

25,0 %

26,3 %

27,5 %

28,5 %

29,6 %

30,4 %

31,1 %

31,7 %

32,2 %

32,6 %

33,0 %

Biomassa från jordbruket

20,0 %

21,0 %

21,6 %

22,1 %

22,6 %

23,1 %

23,5 %

24,0 %

24,4 %

24,7 %

25,0 %

Biologiskt nedbrytbart (kommunalt) avfall

20,0 %

21,0 %

21,6 %

22,1 %

22,6 %

23,1 %

23,5 %

24,0 %

24,4 %

24,7 %

25,0 %

Icke förnybart (kommunalt och industriellt) avfall

20,0 %

21,0 %

21,6 %

22,1 %

22,6 %

23,1 %

23,5 %

24,0 %

24,4 %

24,7 %

25,0 %

Oljeskiffer

38,9 %

38,9 %

38,9 %

38,9 %

38,9 %

38,9 %

38,9 %

38,9 %

38,9 %

38,9 %

39,0 %

Flytande

Olja (eldningsolja + tjockolja), LPG (Liquefied Petroleum Gas)

39,7 %

40,5 %

41,2 %

41,8 %

42,3 %

42,7 %

43,1 %

43,5 %

43,8 %

44,0 %

44,2 %

Biobränslen

39,7 %

40,5 %

41,2 %

41,8 %

42,3 %

42,7 %

43,1 %

43,5 %

43,8 %

44,0 %

44,2 %

Biologiskt nedbrytbart avfall

20,0 %

21,0 %

21,6 %

22,1 %

22,6 %

23,1 %

23,5 %

24,0 %

24,4 %

24,7 %

25,0 %

Icke förnybart avfall

20,0 %

21,0 %

21,6 %

22,1 %

22,6 %

23,1 %

23,5 %

24,0 %

24,4 %

24,7 %

25,0 %

Gasform

Naturgas

50,0 %

50,4 %

50,8 %

51,1 %

51,4 %

51,7 %

51,9 %

52,1 %

52,3 %

52,4 %

52,5 %

Raffinaderigas/väte

39,7 %

40,5 %

41,2 %

41,8 %

42,3 %

42,7 %

43,1 %

43,5 %

43,8 %

44,0 %

44,2 %

Biogas

36,7 %

37,5 %

38,3 %

39,0 %

39,6 %

40,1 %

40,6 %

41,0 %

41,4 %

41,7 %

42,0 %

Koksugnsgas, masugnsgas, andra avfallsgaser, tillvaratagen spillvärme

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %


BILAGA II

Harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el (som avses i artikel 1)

I tabellen nedan är de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el baserade på ett effektivt värmevärde och normala ISO-förhållanden (15o C omgivningstemperatur, 1 013 bar, 60 % relativ fuktighet).

Typ av bränsle:

Ånga (1) /varmvatten

Direkt användning av avgasvärme (2)

Fasta

Stenkol/koks

88

80

Brunkol/brunkolsbriketter

86

78

Torv/torvbriketter

86

78

Träbränslen

86

78

Biomassa från jordbruket

80

72

Biologiskt nedbrytbart (kommunalt) avfall

80

72

Icke förnybart (kommunalt och industriellt) avfall

80

72

Oljeskiffer

86

78

Flytande

Olja (eldningsolja + tjockolja), LPG

89

81

Biobränslen

89

81

Biologiskt nedbrytbart avfall

80

72

Icke förnybart avfall

80

72

Gasform

Naturgas

90

82

Raffinaderigas/väte

89

81

Biogas

70

62

Koksugnsgas, masugnsgas + andra avfallsgaser

80

72


(1)  Ångproduktionsverkningsgraderna bör sänkas med fem absoluta procentenheter om medlemsstater som tillämpar artikel 12.2 i direktiv 2004/8/EG inkluderar kondensatåterföringen i beräkningarna för en kraftvärmepanna.

(2)  Värdena för direktvärme skall användas om temperaturen är minst 250 oC.


BILAGA III

Korrigeringsfaktorer avseende de genomsnittliga klimatförhållandena och metoden för fastställande av klimatzoner vid användning av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el (som avses i artikel 2.1)

a)

Korrigeringsfaktorer avseende de genomsnittliga klimatförhållandena.

Korrigeringen av omgivningstemperaturen är baserad på skillnaden mellan den årliga medeltemperaturen i en medlemsstat och normala ISO-förhållanden (15 oC). Korrigeringen kommer att genomföras på följande sätt:

0,1 procentenheter effektivitetsförlust för varje grad över 15 oC.

0,1 procentenheter effektivitetsvinst för varje grad under 15 oC.

Exempel:

Om den årliga medeltemperaturen i en medelstat är 10 oC måste referensvärdet för en kraftvärmepanna i den medlemsstaten ökas med 0,5 procentenheter.

b)

Metod för fastställande av klimatzoner

Gränserna för varje klimatzon kommer att utgöras av isotermer (i hela grader Celsius) för den årliga medelomgivningstemperaturen som avviker minst 4 oC. Temperaturskillnaden mellan de årliga medelomgivningstemperaturer som används i angränsande klimatzoner måste vara minst 4 oC.

Exempel:

I en medlemsstat är den årliga medelomgivningstemperaturen 12 oC för plats A och 6 oC för plats B. Skillnaden är större än 5 oC. Medlemsstaten kan nu införa två klimatzoner som skiljs åt av isotermen för 9 oC, dvs. en klimatzon mellan isotermerna för 9 oC och 13 oC med en årlig medelomgivningstemperatur på 11 oC, och en annan klimatzon mellan isotermerna för 5 oC och 9 oC med en årlig medelomgivningstemperatur på 7 oC.


BILAGA IV

Korrigeringsfaktorer för nätförluster som undvikits vid användning av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el (som avses i artikel 2.2)

Spänning:

För el som exporteras till nätet

För el som förbrukas på plats

> 200 kV

1

0,985

100–200 kV

0,985

0,965

50–100 kV

0,965

0,945

0,4–50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Exempel:

En kraftvärmepanna på 100 kWel med en kolvmotor som drivs med naturgas genererar el som har en spänning på 380 V. Av denna el används 85 % för egen förbrukning och 15 % matas in till nätet. Anläggningen konstruerades 1999. Den årliga omgivningstemperaturen är 15 oC (ingen klimatkorrigering är därför nödvändig).

Enligt bilaga I till detta beslut är det harmoniserade referensvärdet för effektivitet för naturgas 51,1 % för 1999. Efter nätförlustkorrigeringen uppgår det resulterande referensvärdet för effektivitet vid separat produktion av el i denna kraftvärmepanna till följande (baserat på det viktade medelvärdet av faktorerna i denna bilaga):

Ref Eη = 51,1 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 44,4 %