Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset

Utfärdad den 22 april 1921.

Föräldrabalkens bestämmelser om överförmyndarens tillsyn över förmyndares förvaltning, om förmyndares skyldighet att i vissa fall inhämta överförmyndarens samtycke, samt om förmyndares redovisningsskyldighet i förhållande till överförmyndaren gäller inte förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset. Beträffande sådant förmynderskap skall dock gälla vad som föreskrivs om förmyndares skyldighet att, när förmyndaren lämnar förmynderskapet, överlämna den omyndiges egendom och lämna slutredovisning, samt om talan därom.

SFS 1994:1438

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1921:159

Denna lag träder i kraft d. 24 april 1921.

SFS 1924:337

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1925.

SFS 1994:1438

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995.