Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1950:407) om inbetalning av avgifter till patent- och registreringsverket genom posten

Utfärdad den 29 juni 1950.

För att inbetalning till patent- och registreringsverket genom posten skall anses fullgjord inom föreskriven tid, skall inbetalningskort eller postanvisning hava avlämnats å inrikes postanstalt eller, där inbetalningen sker medelst girokort eller utbetalningskort, beloppet hava avförts från avsändarens postgirokonto inom nämnda tid.

Å vederbörlig kupong skola antecknas namn och adress å den, för vars räkning inbetalning sker, ävensom tydlig uppgift om vilket ärende det inbetalade beloppet avser samt avgiftens art (exempelvis ”årsavgift för patent nr . . .”, ”avgift för förnyelse av varumärke nr . . .”).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1950:407

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1950.