Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1955:563) rörande tillämpningen av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

Utfärdad: 1955-09-22.
Utkom från trycket den 22 oktober 1955.

Sedan Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknat följande avtal, nämligen

1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande,

2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande,

3) europeisk konvention om social och medicinsk hjälp samt

4) tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal,

hava avtalen, vilka i engelsk och fransk text samt svensk översättning bifogas i transumt, (Fotnot:Namnunderskrifterna samt de delar av bilagorna, som ej avse svenska förållanden, äro borttransumerade. Fullständig lydelse se SÖ 1955:31 33. Ang. medlemsstaternas tolkning av de i avtalen förekommande uttrycken ”medborgare” och ”område” se SÖ 1955: 34. Betr. den i tilläggsprotokollen omförmälda konventionen angående flyktingars rättsliga ställning se SÖ 1954:55; jfr prop. 1954:134, UU 3, Rskr 364.) enligt Kungl. Maj:ts beslut den 11 mars 1955 ratificerats av Sverige, avtalet under 2) här ovan dock med de vid undertecknandet gjorda, under punkt 6 litt. b) och c) i bilaga III till avtalet upptagna förbehållen angående allmänna barnbidrag och arbetslöshetshjälp men med återkallande av ett vid samma tillfälle gjort, under punkt 6 litt. a) i nämnda bilaga upptaget förbehåll om moderskapshjälp. Ratifikationsinstrumenten hava den 2 september 1955 deponerats hos Europarådets generalsekreterare, som därvid underrättats om att avtalet under 3) här ovan för Sveriges del gåves sådan vidgad tillämpning att därunder inbegrepes ej blott förordningen den 30 juni 1948 om familjebostadsbidrag och bränslebidrag utan samtliga författningar rörande av statsmedel finansierade allmänna bidrag med syfte att sänka bostadskostnaderna.

Avtalen hava tidigare trätt i kraft mellan Irland, Nederländerna, Norge och Saar samt Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland ävensom   med undantag av tilläggsprotokollen till avtalen under 1) och 2)   mellan dessa länder och Danmark.

I anledning härav har Kungl. Maj:t funnit gott giva vederbörande tillkänna, att avtalen för Sveriges del skola från och med den 1 oktober 1955 lända till efterrättelse i förhållande till Irland, Nederländerna, Norge och Saar samt Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland ävensom   med undantag av tilläggsprotokollen till avtalen under 1) och 2)   i förhållande till Danmark.

Här i riket bosatt medborgare i Irland, Nederländerna, Saar eller Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland (Fotnot:Betr. Danmark och Norge se 1949:582.) ävensom sådan här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till avtalet under 1) skall likställas med medborgare i dessa länder eller Norge, skall hava samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering. Sådan skyldighet föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1956.

Det åligger statens utlänningskommission att på begäran avgiva utlåtande huruvida viss utländsk medborgare eller flykting omfattas av avtalen eller något av dem eller jämlikt fjärde stycket i denna kungörelse är skyldig att erlägga folkpensionsavgift.

Bilaga

(Engelsk och fransk version, se nedan)

Provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande

Undertecknade regeringar, som äro medlemmar av Europarådet,

vilka finna det vara Europarådets syfte att åstadkomma en fastare enhet mellan dess medlemmar för att bl.a. underlätta deras sociala framsteg,

vilka hävda principen att medborgare i land, som biträtt denna överenskommelse, böra vid tillämpningen av ett annat fördragsslutande lands lagar och författningar rörande förmåner vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt till efterlevande behandlas lika med detta lands egna medborgare, en princip som är fastslagen i Internationella arbetsorganisationens konventioner,

vilka även hävda principen att medborgare i ett fördragsslutande land böra få draga fördel av sådana överenskommelser rörande förmåner vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt till efterlevande, som slutits mellan två eller flera av de andra fördragsslutande länderna, och

vilka önska genomföra dessa principer genom en provisorisk överenskommelse i avbidan på att en allmän konvention slutes, som grundar sig på ett system av bilaterala överenskommelser,

hava överenskommit om följande:

ARTIKEL 1

 1. Denna överenskommelse äger tillämpning på alla lagar och författningar rörande social trygghet, som gälla vid undertecknandet av överenskommelsen eller som senare träda i kraft i någon del av de fördragsslutande ländernas område och som avse:

  1. förmåner vid ålderdom,

  2. förmåner vid nedsatt arbetsförmåga, dock ej förmåner från yrkesskadeförsäkring,

  3. förmåner till efterlevande, dock ej begravningshjälp eller förmåner från yrkesskadeförsäkring.

 2. Denna överenskommelse äger tillämpning på såväl av avgifter beroende som av avgifter oberoende förmånsgrenar. Den omfattar dock icke vård åt nödställda, särskilda anordningar för personer i allmän tjänst eller förmåner på grund av krigsskador eller skador till följd av utländsk ockupation.

 3. I denna överenskommelse omfattar uttrycket ”förmån” även alla förhöjningar av och tillägg till förmånen.

 4. Med fördragsslutande lands ”medborgare” och ”område” förstås vad vederbörande land inlägger däri enligt en förklaring, som avgives till Europarådets generalsekreterare att delgivas alla övriga fördragsslutande länder.

ARTIKEL 2

 1. Medborgare i ett av de fördragsslutande länderna skall, där ej annat stadgas i artikel 9, äga rätt till förmåner enligt de lagar och författningar, som gälla i annat fördragsslutande land, på samma villkor som landets egna medborgare,

  1. vad angår förmåner vid nedsatt arbetsförmåga från en av avgifter beroende eller en av avgifter oberoende förmånsgren, under förutsättning att han stadigvarande bosatt sig inom sistnämnda lands område, innan den sjukdom, som orsakat nedsättningen av arbetsförmågan, första gången konstaterades av läkare,

  2. vad angår förmåner från en av avgifter oberoende förmånsgren, under förutsättning att han uppehållit sig inom nämnda område sammanlagt minst 15 år efter det han uppnådde 20 års ålder, att han varit stadigvarande bosatt där oavbrutet minst fem år omedelbart före ansökan om förmån samt att han fortfarande är stadigvarande bosatt där,

  3. vad angår förmåner från en av avgifter beroende förmånsgren, under förutsättning att han uppehåller sig inom ett av de fördragsslutande ländernas område.

 2. Därest ett fördragsslutande lands lagar och författningar begränsa rätten till förmån för medborgare, som ej är född i landet, skall annat fördragsslutande lands medborgare, som är född i sistnämnda land, behandlas som om han vore medborgare i förstnämnda fördragsslutande land och född där.

ARTIKEL 3

 1. Överenskommelser, som avse i artikel 1 angivna lagar och författningar och som redan slutits eller komma att slutas mellan två eller flera av de fördragsslutande länderna, skola, där ej annat stadgas i artikel 9, tillämpas på medborgare i annat fördragsslutande land som om han vore medborgare i något av de förstnämnda länderna, såvitt angår sådana bestämmelser, som i förhållande till nämnda lagar och författningar reglera:

  1. frågan enligt vilka lagar och författningar en person skall vara skyddad;

  2. frågan om bibehållande av rättighet, som förvärvats eller håller på att förvärvas, och framför allt frågan om sammanläggning av försäkringsperioder och därmed jämförliga perioder för fastställande av rätten till förmån och för beräkning av förmånens storlek;

  3. frågan om utgivande av förmåner till personer, som uppehålla sig inom något av de fördragsslutande ländernas område;

  4. frågan om komplettering av och tillämpningen av bestämmelserna i ifrågavarande överenskommelser.

 2. Bestämmelserna i stycket 1 i denna artikel skola icke äga tillämpning på sådana bestämmelser i ifrågavarande överenskommelser, som avse förmåner från av avgifter oberoende förmånsgrenar, med mindre vederbörande medborgare uppehållit sig i det fördragsslutande land, enligt vars lagar och författningar förmån sökes, sammanlagt minst 15 år efter det han uppnådde 20 års ålder samt han varit stadigvarande bosatt där oavbrutet minst fem år omedelbart före ansökan om förmån.

ARTIKEL 4

Där ej annat stadgas i bilaterala eller multilaterala överenskommelser, skola förmåner, som i avsaknad av förevarande överenskommelse ej kunnat utgå eller upphört att utgå, utgivas eller ånyo börja utgå från och med den dag, då denna överenskommelse träder i kraft för alla de berörda fördragsslutande länderna, under förutsättning att ansökan om förmån göres inom ett år därefter eller inom den längre tid, som må fastställas av det fördragsslutande land, enligt vars lagar och författningar förmån sökes. Göres ej ansökan inom sådan tid, skall förmånen utgivas eller ånyo utgå från och med den dag, då ansökan göres, eller den tidigare tidpunkt, som må fastställas av sistnämnda fördragsslutande land.

ARTIKEL 5

Bestämmelserna i denna överenskommelse medföra ingen inskränkning i de bestämmelser i den nationella lagstiftningen, internationella konventioner eller bilaterala eller multilaterala överenskommelser, som äro fördelaktigare för förmånstagaren.

ARTIKEL 6

Denna överenskommelse inverkar icke på sådana bestämmelser i den nationella lagstiftningen, som avse den försäkrades eller andra berörda persongruppers deltagande i administrationen av den sociala tryggheten.

ARTIKEL 7

 1. I bilaga I till denna överenskommelse angivas för varje särskilt fördragsslutande land de grenar av den sociala tryggheten, varå artikel 1 är tillämplig och som vid tiden för överenskommelsens undertecknande gälla i någon del av dess område.

 2. Varje fördragsslutande land skall underrätta Europarådets generalsekreterare om varje ny lag eller författning, som icke redan upptagits i bilaga I för ifrågavarande land. Fördragsslutande land skall lämna sådan underrättelse inom tre månader efter utfärdandet av den nya lagen eller författningen eller, om lagen eller författningen utfärdats före det fördragsslutande landets ratifikation av denna överenskommelse, vid ratifikationen.

ARTIKEL 8

 1. I bilaga II till denna konvention angivas för varje särskilt fördragsslutande land de av vederbörande land slutna överenskommelser, varå artikel 3 är tillämplig och som gälla vid tiden för överenskommelsens undertecknande.

 2. Varje fördragsslutande land skall underrätta Europarådets generalsekreterare om varje ny överenskommelse, som landet sluter och varå artikel 3 är tillämplig. Fördragsslutande land skall lämna sådan underrättelse inom tre månader efter överenskommelsens ikraftträdande eller, om den nya överenskommelsen trätt i kraft före ratifikationen av förevarande överenskommelse, vid ratifikationen.

ARTIKEL 9

 1. I bilaga III till denna överenskommelse angivas de förbehåll däremot, som gjorts vid undertecknandet.

 2. Fördragsslutande land kan samtidigt med underrättelse som i artikel 7 eller 8 sägs göra förbehåll mot tillämpningen av denna överenskommelse på lag, författning eller överenskommelse, som angives i underrättelsen. Meddelande om sådant förbehåll skall bifogas nämnda underrättelse med verkan från och med den dag, då den nya lagen, författningen eller överenskommelsen träder i kraft.

 3. Fördragsslutande land kan helt eller delvis återkalla sådant förbehåll genom meddelande därom till Europarådets generalsekreterare. Verkan av sådant meddelande inträder från och med första dagen i den månad som följer efter den månad då meddelandet mottogs, och denna överenskommelse skall tillämpas i överensstämmelse därmed.

ARTIKEL 10

Bilagorna till denna överenskommelse skola utgöra en integrerande del av överenskommelsen.

ARTIKEL 11

 1. De fördragsslutande ländernas behöriga myndigheter skola överenskomma om erforderliga åtgärder för tillämpningen av denna överenskommelse.

 2. De fördragsslutande ländernas behöriga myndigheter skola genom förhandlingar söka lösa alla tvister i fråga om tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse.

 3. Om sådan tvist ej kunnat lösas genom förhandlingar inom tre månader, skall den hänskjutas till avgörande av en skiljedomstol, vars sammansättning och förfarande bestämmas genom överenskommelse mellan de berörda fördragsslutande länderna. Kommer sådan överenskommelse icke till stånd inom ytterligare tre månader, skall tvisten på framställning av någon av de berörda länderna hänskjutas till en skiljedomare, som utses av presidenten i Internationella domstolen. Skulle den sistnämnde vara medborgare i något av de länder som tvisten berör, skall vad nu sagts i stället ankomma på domstolens vicepresident eller den i anciennitetsföljd närmaste domare, som icke är medborgare i något av de länder som tvisten berör.

 4. Skiljedomstolens eller skiljedomarens avgörande skall grundas på denna överenskommelses principer och anda och skall vara slutgiltigt och bindande.

ARTIKEL 12

Uppsäges denna överenskommelse av något av de fördragsslutande länderna

 1. skall rättighet som redan förvärvats enligt dess bestämmelser alltjämt bestå och framför allt skall den som jämlikt överenskommelsen blivit berättigad att erhålla en förmån enligt ett av de fördragsslutande ländernas lagar och författningar under uppehåll i annat sådant land även i fortsättningen åtnjuta denna rätt,

 2. skola bestämmelserna i denna överenskommelse, där ej annat stadgas i särskild överenskommelse mellan de berörda fördragsslutande länderna för reglering av rättighet som håller på att förvärvas, alltjämt tillämpas i fråga om försäkringsperioder och därmed jämförliga perioder, som fullgjorts innan uppsägningen trädde i kraft.

ARTIKEL 13

 1. Denna överenskommelse skall stå öppen för undertecknande av Europarådets medlemmar. Den skall ratificeras. Ratifikationsinstrumenten skola deponeras hos Europarådets generalsekreterare.

 2. Denna överenskommelse skall träda i kraft första dagen i den månad som följer efter dagen för deponerandet av det andra ratifikationsinstrumentet.

 3. För land, som ratificerar överenskommelsen senare, skall den träda i kraft första dagen i den månad som följer efter dagen för deponerandet av landets ratifikationsinstrument.

ARTIKEL 14

 1. Europarådets ministerkommitté kan inbjuda länder, som ej äro medlemmar av Rådet, att ansluta sig till denna överenskommelse.

 2. Anslutningen skall äga rum genom deponering av ett anslutningsinstrument hos Europarådets generalsekreterare med verkan från och med första dagen i den månad, som följer efter dagen för deponeringen.

 3. Varje anslutningsinstrument, som deponeras i enlighet med denna artikel, skall åtföljas av en underrättelse om de uppgifter, som skulle intagits i bilagorna I och II till denna överenskommelse, om vederbörande lands regering vid anslutningen varit en av undertecknarna av överenskommelsen.

 4. Vid tillämpningen av denna överenskommelse skola alla uppgifter, som lämnats enligt stycket 3 i denna artikel, anses utgöra del av den bilaga, i vilken de skulle ha ingått, om vederbörande lands regering vid anslutningen varit en av undertecknarna av överenskommelsen.

ARTIKEL 15

Europarådets generalsekreterare skall underrätta:

 1. Rådets medlemmar och generaldirektören i Internationella arbetsbyrån

  1. om dagen för ikraftträdandet av denna överenskommelse och om vilka medlemmar som ratificera den,

  2. om deponerandet av anslutningsinstrument enligt artikel 14 och om underrättelse som mottages i samband därmed.

  3. om underrättelse som mottagits enligt artikel 16 och om dagen då dess verkan inträder;

 2. de fördragsslutande länderna och generaldirektören i Internationella arbetsbyrån

  1. om underrättelse som mottagits enligt artiklarna 7 och 8,

  2. om förbehåll som gjorts enligt artikel 9 stycket 2,

  3. om återkallande av förbehåll enligt artikel 9 stycket 3.

ARTIKEL 16

Denna överenskommelse skall gälla under två år från dagen för dess ikraftträdande enligt artikel 13 stycket 2. Den skall därefter fortfara att gälla för ett år i sänder för de fördragsslutande länder, som ej ha uppsagt densamma genom underrättelse därom till Europarådets generalsekreterare minst sex månader före utgången antingen av den första tvåårsperioden eller av en följande ettårsperiod. Sådan underrättelse äger verkan från utgången av den period, till vilken den hänför sig.

Till bekräftelse härav hava undertecknade, vederbörligen befullmäktigade ombud, undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i Paris den 11 december 1953 på engelska och franska språken, vilka båda texter äga lika vitsord, i ett exemplar, som skall förbliva deponerat i Europarådets arkiv. Generalsekreteraren skall översända bestyrkta avskrifter till var och en av signatärmakterna och till generaldirektören i Internationella arbetsbyrån.

– – –

Bilaga I till den provisoriska europeiska överenskommelsen om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande

Grenar av den sociala tryggheten, å vilka överenskommelsen är tillämplig.

– – –

SVERIGE:

Lagar och författningar rörande:

 1. folkpension,

 2. särskilda barnbidrag till änkors och invaliders m.fl. barn,

 3. bidrag till änkor och änklingar med barn.

Samtliga utgöra av avgifter oberoende förmånsgrenar.

– – –

Tilläggsprotokoll till den provisoriska europeiska överenskommelsen om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande

Undertecknade regeringar, som äro medlemmar av Europarådet, hava,

med hänvisning till bestämmelserna i den provisoriska europeiska överenskommelsen om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande, undertecknad i Paris den 11 december 1953 (nedan kallad ”huvudöverenskommelsen”),

och med hänvisning till bestämmelserna i konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, undertecknad i Genève den 28 juli 1951 (nedan kallad ”konventionen”),

samt med en önskan att utvidga bestämmelserna i huvudöverenskommelsen till att gälla även flyktingar i detta uttrycks betydelse i konventionen,

överenskommit om följande:

ARTIKEL 1

I detta protokoll skall uttrycket ”flykting” hava den betydelse, som angivits i artikel 1 i konventionen, under förutsättning att varje fördragsslutande land vid undertecknandet eller ratifikationen av eller anslutningen till detta protokoll avgiver en förklaring angående vilkendera av de betydelser, som angivas i artikel 1 B i konventionen, landet i fråga inlägger i förevarande uttryck med hänsyn till dess förpliktelser enligt detta protokoll, såvida ej landet redan tidigare avgivit sådan förklaring vid undertecknandet eller ratifikationen av konventionen.

ARTIKEL 2

Bestämmelserna i huvudöverenskommelsen skola äga samma tillämpning på flyktingar som på medborgare i de fördragsslutande länderna. Bestämmelserna i artikel 3 i huvudöverenskommelsen skola dock tillämpas på flyktingar, endast om de länder, som slutit i nämnda artikel angivna överenskommelser, hava ratificerat eller anslutit sig till detta protokoll.

ARTIKEL 3

 1. Detta protokoll skall stå öppet för undertecknande av de medlemmar av Europarådet, som undertecknat huvudöverenskommelsen. Protokollet skall ratificeras.

 2. Det land, som anslutit sig till huvudöverenskommelsen, äger ansluta sig till detta protokoll.

 3. Detta protokoll skall träda i kraft första dagen i den månad som följer efter dagen för deponerandet av det andra ratifikationsinstrumentet.

 4. För land, som ratificerar protokollet senare, eller för land, som ansluter sig till protokollet, skall detta träda i kraft första dagen i den månad som följer efter dagen för deponerandet av dess ratifikations- eller anslutningsinstrument.

 5. Ratifikations- och anslutningsinstrumenten skola deponeras hos Europarådets generalsekreterare, vilken skall underrätta Rådets medlemmar, anslutna länder och generaldirektören i Internationella arbetsbyrån om vilka länder som ratificerat eller anslutit sig till protokollet.

Till bekräftelse härav hava undertecknade, vederbörligen befullmäktigade ombud, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Paris den 11 december 1953, på engelska och franska språken, vilka båda texter äga lika vitsord, i ett exemplar, som skall förbliva deponerat i Europarådets arkiv. Generalsekreteraren skall översända bestyrkta avskrifter till var och en av signatärmakterna och till generaldirektören i Internationella arbetsbyrån.

– – –

Provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande

Undertecknade regeringar, som äro medlemmar av Europarådet,

vilka finna det vara Europarådets syfte att åstadkomma en fastare enhet mellan dess medlemmar för att bl.a. underlätta deras sociala framsteg,

vilka hävda principen att medborgare i land, som biträtt denna överenskommelse, böra vid tillämpningen av ett annat fördragsslutande lands lagar och författningar rörande social trygghet behandlas lika med detta lands egna medborgare, en princip som är fastslagen i Internationella arbetsorganisationens konventioner,

vilka även hävda principen att medborgare i ett fördragsslutande land böra få draga fördel av sådana överenskommelser om social trygghet, som slutits mellan två eller flera av de andra fördragsslutande länderna, och

vilka önska genomföra dessa principer genom en provisorisk överenskommelse i avbidan på att en allmän konvention slutes, som grundar sig på ett system av bilaterala överenskommelser,

hava överenskommit om följande:

ARTIKEL 1

 1. Denna överenskommelse äger tillämpning på alla lagar och författningar rörande social trygghet, som gälla vid undertecknandet av överenskommelsen eller som senare träda i kraft i någon del av de fördragsslutande ländernas område och som avse:

  1. sjukdom, moderskap och dödsfall (begravningshjälp), innefattande även sjukhjälp i den mån denna ej är behovsprövad

  2. yrkesskador,

  3. arbetslöshet,

  4. familjebidrag.

 2. Denna överenskommelse äger tillämpning på såväl av avgifter beroende som av avgifter oberoende förmånsgrenar samt omfattar jämväl arbetsgivares skyldighet att utgiva ersättning för yrkesskador. Den omfattar dock icke vård åt nödställda, särskilda anordningar för personer i allmän tjänst eller förmåner på grund av krigsskador eller skador till följd av utländsk ockupation.

 3. I denna överenskommelse omfattar uttrycket ”förmån” även alla förhöjningar av och tillägg till förmånen.

 4. Med fördragsslutande lands ”medborgare” förstås vad vederbörande land inlägger däri enligt en förklaring som avgives till Europarådets generalsekreterare att delgivas alla övriga fördragsslutande länder.

ARTIKEL 2

 1. Medborgare i ett av de fördragsslutande länderna skall, där ej annat stadgas i artikel 9, äga rätt till förmåner enligt de lagar och författningar, som gälla i annat fördragsslutande land, på samma villkor som landets egna medborgare,

  1. vad angår förmåner vid yrkesskada, under förutsättning att han uppehåller sig inom ett av de fördragsslutande ländernas område,

  2. vad angår andra förmåner än vid yrkesskada, under förutsättning att han är stadigvarande bosatt inom sistnämnda lands område,

  3. vad angår förmåner vid sjukdom, moderskap eller arbetslöshet, under förutsättning att han stadigvarande bosatt sig inom sistnämnda lands område, innan sjukdomen första gången konstaterades av läkare, före den antagna dagen för barnets avlelse respektive före arbetslöshetens början,

  4. vad angår förmåner från av avgifter oberoende förmånsgrenar   dock ej förmåner vid yrkesskada   under förutsättning att han uppehållit sig sex månader inom sistnämnda fördragsslutande lands område.

 2. Därest ett fördragsslutande lands lagar och författningar begränsa rätten till förmån för medborgare, som ej är född i landet, skall annat fördragsslutande lands medborgare, som är född i sistnämnda land, behandlas som om han vore medborgare i förstnämnda fördragsslutande land och född där.

 3. Därest i ett fördragsslutande lands lagar och författningar beträffande rätten till förmån göres skillnad mellan olika barn med hänsyn till deras medborgarskap, skall barn, som är medborgare i annat fördragsslutande land, behandlas som om det vore medborgare i det förstnämnda fördragsslutande landet.

ARTIKEL 3

 1. Överenskommelser, som avse i artikel 1 angivna lagar och författningar och som redan slutits eller komma att slutas mellan två eller flera av de fördragsslutande länderna, skola, där ej annat stadgas i artikel 9, tillämpas på medborgare i annat fördragsslutande land som om han vore medborgare i något av de förstnämnda länderna, såvitt angår sådana bestämmelser, som i förhållande till berörda lagar och författningar reglera:

  1. frågan enligt vilka lagar och författningar en person skall vara skyddad;

  2. frågan om bibehållande av rättighet, som förvärvats eller håller på att förvärvas, och framför allt frågan om sammanläggning av försäkringsperioder och därmed jämförliga perioder för fastställande av rätten till förmån och för beräkning av förmånens storlek;

  3. frågan om utgivande av förmåner till personer, som uppehålla sig inom något av de fördragsslutande ländernas område;

  4. frågan om komplettering av och tillämpningen av bestämmelserna i ifrågavarande överenskommelser.

 2. Bestämmelserna i stycket 1 i denna artikel skola icke äga tillämpning på sådana bestämmelser i ifrågavarande överenskommelser, som avse förmåner från av avgifter oberoende förmånsgrenar, med mindre vederbörande medborgare uppehållit sig sex månader i det fördragsslutande land, enligt vars lagar och författningar förmån sökes.

ARTIKEL 4

Där ej annat stadgas i bilaterala eller multilaterala överenskommelser, skola förmåner, som i avsaknad av förevarande överenskommelse ej kunnat utgå eller upphört att utgå, utgivas eller ånyo börja utgå från och med den dag, då denna överenskommelse träder i kraft för alla de berörda fördragsslutande länderna, under förutsättning att ansökan om förmån göres inom ett år därefter eller inom den längre tid, som må fastställas av det fördragsslutande land, enligt vars lagar och författningar förmån sökes. Göres ej ansökan inom sådan tid, skall förmånen utgivas eller ånyo utgå från och med den dag, då ansökan göres, eller den tidigare tidpunkt, som må fastställas av sistnämnda fördragsslutande land.

ARTIKEL 5

Bestämmelserna i denna överenskommelse medföra ingen inskränkning i de bestämmelser i den nationella lagstiftningen, internationella konventioner eller bilaterala eller multilaterala överenskommelser, som äro fördelaktigare för förmånstagaren.

ARTIKEL 6

Denna överenskommelse inverkar icke på sådana bestämmelser i den nationella lagstiftningen, som avse den försäkrades eller andra berörda persongruppers deltagande i administrationen av den sociala tryggheten.

ARTIKEL 7

 1. I bilaga I till denna överenskommelse angivas för varje särskilt fördragsslutande land de grenar av den sociala tryggheten, varå artikel 1 är tillämplig och som vid tiden för överenskommelsens undertecknande gälla i någon del av dess område.

 2. Varje fördragsslutande land skall underrätta Europarådets generalsekreterare om varje ny lag eller författning, som icke redan upptagits i bilaga I för ifrågavarande land. Fördragsslutande land skall lämna sådan underrättelse inom tre månader efter utfärdandet av den nya lagen eller författningen eller, om lagen eller författningen utfärdats före det fördragsslutande landets ratifikation av denna överenskommelse, vid ratifikationen.

ARTIKEL 8

 1. I bilaga II till denna konvention angivas för varje särskilt fördragsslutande land de av vederbörande land slutna överenskommelser, varå artikel 3 är tillämplig och som gälla vid tiden för överenskommelsens undertecknande.

 2. Varje fördragsslutande land skall underrätta Europarådets generalsekreterare om varje ny överenskommelse, som landet sluter och varå artikel 3 är tillämplig. Fördragsslutande land skall lämna sådan underrättelse inom tre månader efter överenskommelsens ikraftträdande eller, om den nya överenskommelsen trätt i kraft före ratifikationen av förevarande överenskommelse, vid ratifikationen.

ARTIKEL 9

 1. I bilaga III till denna överenskommelse angivas de förbehåll däremot, som gjorts vid undertecknandet.

 2. Fördragsslutande land kan samtidigt med underrättelse som i artikel 7 eller 8 sägs göra förbehåll mot tillämpningen av denna överenskommelse på lag, författning eller överenskommelse som angives i underrättelsen. Meddelande om sådant förbehåll skall bifogas nämnda underrättelse med verkan från och med den dag, då den nya lagen, författningen eller överenskommelsen träder i kraft.

 3. Fördragsslutande land kan helt eller delvis återkalla sådant förbehåll genom meddelande därom till Europarådets generalsekreterare. Verkan av sådant meddelande inträder från och med första dagen i den månad som följer efter den månad då meddelandet mottogs, och denna överenskommelse skall tillämpas i överensstämmelse därmed.

ARTIKEL 10

Bilagorna till denna överenskommelse skola utgöra en integrerande del av överenskommelsen.

ARTIKEL 11

 1. De fördragsslutande ländernas behöriga myndigheter skola överenskomma om erforderliga åtgärder för tillämpningen av denna överenskommelse.

 2. De fördragsslutande ländernas behöriga myndigheter skola genom förhandlingar söka lösa alla tvister i fråga om tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse.

 3. Om sådan tvist ej kunnat lösas genom förhandlingar inom tre månader, skall den hänskjutas till avgörande av en skiljedomstol, vars sammansättning och förfarande bestämmas genom överenskommelse mellan de berörda fördragsslutande länderna. Kommer sådan överenskommelse icke till stånd inom ytterligare tre månader, skall tvisten på framställning av någon av de berörda länderna hänskjutas till en skiljedomare, som utses av presidenten i Internationella domstolen. Skulle den sistnämnde vara medborgare i något av de länder som tvisten berör, skall vad nu sagts i stället ankomma på domstolens vicepresident eller den i anciennitetsföljd närmaste domare, som icke är medborgare i något av de länder som tvisten berör.

 4. Skiljedomstolens eller skiljedomarens avgörande skall grundas på denna överenskommelses principer och anda och skall vara slutgiltigt och bindande.

ARTIKEL 12

Uppsäges denna överenskommelse av något av de fördragsslutande länderna

 1. skall rättighet som redan förvärvats enligt dess bestämmelser alltjämt bestå och framför allt skall den som jämlikt överenskommelsen blivit berättigad att erhålla en förmån enligt ett av de fördragsslutande ländernas lagar och författningar under uppehåll i annat sådant land även i fortsättningen åtnjuta denna rätt,

 2. skola bestämmelserna i denna överenskommelse, där ej annat stadgas i särskild överenskommelse mellan de berörda fördragsslutande länderna för reglering av rättighet som håller på att förvärvas, alltjämt tillämpas i fråga om försäkringsperioder och därmed jämförliga perioder, som fullgjorts innan uppsägningen trädde i kraft.

ARTIKEL 13

 1. Denna överenskommelse skall stå öppen för undertecknande av Europarådets medlemmar. Den skall ratificeras. Ratifikationsinstrumenten skola deponeras hos Europarådets generalsekreterare.

 2. Denna överenskommelse skall träda i kraft första dagen i den månad som följer efter dagen för deponerandet av det andra ratifikationsinstrumentet.

 3. För land, som ratificerar överenskommelsen senare, skall den träda i kraft första dagen i den månad som följer efter dagen för deponerandet av landets ratifikationsinstrument.

ARTIKEL 14

 1. Europarådets ministerkommitté kan inbjuda länder, som ej äro medlemmar av Rådet, att ansluta sig till denna överenskommelse.

 2. Anslutningen skall äga rum genom deponering av ett anslutningsinstrument hos Europarådets generalsekreterare med verkan från och med första dagen i den månad, som följer efter dagen för deponeringen.

 3. Varje anslutningsinstrument, som deponeras i enlighet med denna artikel, skall åtföljas av en underrättelse om de uppgifter, som skulle intagits i bilagorna I och II till denna överenskommelse, om vederbörande lands regering vid anslutningen varit en av undertecknarna av överenskommelsen.

 4. Vid tillämpningen av denna överenskommelse skola alla uppgifter, som lämnats enligt stycket 3 i denna artikel, anses utgöra del av den bilaga, i vilken de skulle ha ingått, om vederbörande lands regering vid anslutningen varit en av undertecknarna av överenskommelsen.

ARTIKEL 15

Europarådets generalsekreterare skall underrätta:

 1. Rådets medlemmar och generaldirektören i Internationella arbetsbyrån

  1. om dagen för ikraftträdandet av denna överenskommelse och om vilka medlemmar som ratificera den,

  2. om deponerandet av anslutningsinstrument enligt artikel 14 och om underrättelse som mottages i samband därmed,

  3. om underrättelse som mottagits enligt artikel 16 och om dagen då dess verkan inträder;

 2. de fördragsslutande länderna och generaldirektören i Internationella arbetsbyrån

  1. om underrättelse som mottagits enligt artiklarna 7 och 8,

  2. om förbehåll som gjorts enligt artikel 9 stycket 2,

  3. om återkallande av förbehåll enligt artikel 9 stycket 3.

ARTIKEL 16

Denna överenskommelse skall gälla under två år från dagen för dess ikraftträdande enligt artikel 13 stycket 2. Den skall därefter fortfara att gälla för ett år i sänder för de fördragsslutande länder, som ej ha uppsagt densamma genom underrättelse därom till Europarådets generalsekreterare minst sex månader före utgången antingen av den första tvåårsperioden eller av en följande ettårsperiod. Sådan underrättelse äger verkan från utgången av den period, till vilken den hänför sig.

Till bekräftelse härav hava undertecknade, vederbörligen befullmäktigade ombud, undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i Paris den 11 december 1953 på engelska och franska språken, vilka båda texter äga lika vitsord, i ett exemplar, som skall förbliva deponerat i Europarådets arkiv. Generalsekreteraren skall översända bestyrkta avskrifter till var och en av signatärmakterna och till generaldirektören i Internationella arbetsbyrån.

– – –

Bilaga I till den provisoriska europeiska överenskommelsen om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande

Grenar av den sociala tryggheten, å vilka överenskommelsen är tillämplig.

– – –

SVERIGE:

Lagar och författningar rörande:

 1. sjukförsäkring,

 2. försäkring mot yrkesskador,

 3. arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetshjälp,

 4. allmänna barnbidrag,

 5. moderskapsförmåner,

 6. särskilda sjukhjälpsförmåner.

Förmånsgrenarna under a)1) och b) samt arbetslöshetsförsäkringen under c) äro beroende av avgifter. Förmånsgrenarna under e) äro till viss del beroende av avgifter och i övrigt oberoende av avgifter2) . Arbetslöshetshjälpen under c) och förmånsgrenarna under d) och f) äro oberoende av avgifter.

1)

Anm.: Sedan den 1 januari 1955 är förmånsgrenen under a) oberoende av avgifter.

2)

Anm.: Sedan den 1 januari 1955 äro förmånsgrenarna under e) i sin helhet oberoende av avgifter.

– – –

Bilaga II till den provisoriska europeiska överenskommelsen om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande

Bilaterala eller multilaterala överenskommelser, å vilka förevarande överenskommelse är tillämplig.3)

3)

Det förutsättes, att överenskommelsen även är tillämplig på alla ytterligare överenskommelser, tillägg, protokoll och avtal, som kompletterat eller ändrat nämnda överenskommelser.

SVERIGE:

 1. Deklarationen den 12 februari 1919 mellan Sverige, Danmark och Norge om ömsesidighet i fråga om försäkring för olycksfall i arbete.

 2. Överenskommelsen den 31 oktober 1930 mellan Sverige och Island angående ersättning för olycksfall i arbete.

 3. Överenskommelsen den 31 mars 1946 mellan svenska och danska arbetslöshetskassor angående överflyttning av medlemmar mellan kassorna.

 4. Överenskommelsen den 22 december 1947 mellan Sverige och Norge om överflyttning av medlemmar mellan sjukkassor i dessa länder.

 5. Överenskommelsen den 23 december 1947 mellan Sverige och Danmark om överflyttning av medlemmar mellan sjukkassor i dessa länder.

 6. Överenskommelsen den 18 december 1948 mellan Sverige och Norge rörande ömsesidigt tillgodoräknande av arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

– – –

Bilaga III till den provisoriska europeiska överenskommelsen om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande

Förbehåll som gjorts av de fördragsslutande länderna.

– – –

6. Regeringen i Sverige har gjort följande förbehåll:

 1. – – –

 2. Regeln i den svenska lagstiftningen om allmänna barnbidrag i fråga om rätten till bidrag för barn, som är medborgare i annat land, skall anses stå i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 2 i överenskommelsen.

 3. Överenskommelsen skall ej äga tillämpning på det i svensk lagstiftning för utländsk medborgares rätt till arbetslöshetshjälp gällande villkor, att denne under minst ett år skall ha haft arbete i Sverige.

– – –

Tilläggsprotokoll till den provisoriska europeiska överenskommelsen om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande

Undertecknade regeringar, som äro medlemmar av Europarådet, hava,

med hänvisning till bestämmelserna i den provisoriska europeiska överenskommelsen om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande, undertecknad i Paris den 11 december 1953 (nedan kallad ”huvudöverenskommelsen”),

och med hänvisning till bestämmelserna i konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, undertecknad i Genève den 28 juli 1951 (nedan kallad ”konventionen”),

samt med en önskan att utvidga bestämmelserna i huvudöverenskommelsen till att gälla även flyktingar i detta uttrycks betydelse i konventionen,

överenskommit om följande:

ARTIKEL 1

I detta protokoll skall uttrycket ”flykting” hava den betydelse, som angivits i artikel 1 i konventionen, under förutsättning att varje fördragsslutande land vid undertecknandet eller ratifikationen av eller anslutningen till detta protokoll avgiver en förklaring angående vilkendera av de betydelser, som angivas i artikel 1 B i konventionen, landet i fråga inlägger i förevarande uttryck med hänsyn till dess förpliktelser enligt detta protokoll, såvida ej landet redan tidigare avgivit sådan förklaring vid undertecknandet eller ratifikationen av konventionen.

ARTIKEL 2

Bestämmelserna i huvudöverenskommelsen skola äga samma tillämpning på flyktingar som på medborgare i de fördragsslutande länderna. Bestämmelserna i artikel 3 i huvudöverenskommelsen skola dock tillämpas på flyktingar endast om de länder, som slutit i nämnda artikel angivna överenskommelser, hava ratificerat eller anslutit sig till detta protokoll.

ARTIKEL 3

 1. Detta protokoll skall stå öppet för undertecknande av de medlemmar av Europarådet, som undertecknat huvudöverenskommelsen. Protokollet skall ratificeras.

 2. Det land, som anslutit sig till huvudöverenskommelsen, äger ansluta sig till detta protokoll.

 3. Detta protokoll skall träda i kraft första dagen i den månad som följer efter dagen för deponerandet av det andra ratifikationsinstrumentet.

 4. För land, som ratificerar protokollet senare, eller för land, som ansluter sig till protokollet, skall detta träda i kraft första dagen i den månad som följer efter dagen för deponerandet av dess ratifikations- eller anslutningsinstrument.

 5. Ratifikations- och anslutningsinstrumenten skola deponeras hos Europarådets generalsekreterare, vilken skall underrätta Rådets medlemmar, anslutna länder och generaldirektören i Internationella arbetsbyrån om vilka länder som ratificerat eller anslutit sig till protokollet.

Till bekräftelse härav hava undertecknade, vederbörligen befullmäktigade ombud, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Paris den 11 december 1953, på engelska och franska språken, vilka båda texter äga lika vitsord, i ett exemplar, som skall förbliva deponerat i Europarådets arkiv. Generalsekreteraren skall översända bestyrkta avskrifter till var och en av signatärmakterna och till generaldirektören i Internationella arbetsbyrån.

– – –

Europeisk konvention om social och medicinsk hjälp

Undertecknade regeringar, som äro medlemmar av Europarådet,

vilka finna det vara Europarådets syfte att åstadkomma en fastare enhet mellan dess medlemmar för att bl.a. underlätta deras sociala framsteg,

vilka äro beslutna att i enlighet med detta syfte utvidga sitt samarbete på det sociala området genom att genomföra principen om lika behandling av medborgare i varje medlemsstat vid tillämpning av lagstiftningen om social och medicinsk hjälp, och

vilka önska sluta en konvention härom,

hava överenskommit om följande:

FÖRSTA DELEN

Allmänna bestämmelser

ARTIKEL 1

Envar av de fördragsslutande länderna förbinder sig att låta medborgare i de andra fördragsslutande länderna, som lovligen uppehålla sig inom någon del av dess område, vari denna konvention gäller, och som sakna erforderliga medel, komma i åtnjutande av social och medicinsk hjälp (nedan kallad ”hjälp”) enligt den vid varje tidpunkt i ifrågavarande del av landet gällande lagstiftningen i samma omfattning och på samma villkor som landets egna medborgare.

ARTIKEL 2

 1. I denna konvention avses med uttrycken ”hjälp”, ”medborgare”, ”område” och ”hemland” följande:

  1. ”Hjälp” innebär för varje fördragsslutande lands del all den hjälp som utgår enligt sådana i någon del av dess område gällande lagar och författningar, enligt vilka personer utan erforderliga medel erhålla det underhåll och den vård, som kräves i varje särskilt fall, dock med undantag av pensioner, som ej äro beroende av erlagda avgifter, och förmåner vid krigsskador eller vid skador till följd av utländsk ockupation.

  2. Med fördragsslutande lands ”medborgare” och ”område” förstås vad vederbörande land inlägger däri enligt en förklaring, som avgives till Europarådets generalsekreterare att delgivas alla övriga fördragsslutande länder. Därvid gäller dock att en person, som förlorat sitt medborgarskap av annan anledning än att detta berövats honom och som därigenom blivit statslös, även i fortsättningen skall behandlas såsom medborgare, till dess han förvärvat nytt medborgarskap.

  3. Med ”hemland” förstås det land, vari en person som omfattas av konventionens bestämmelser är medborgare.

 2. De lagar och författningar, som gälla i de fördragsslutande ländernas områden och som omfattas av denna konvention, samt de förbehåll, som gjorts av de fördragsslutande länderna, uppräknas i bilaga I resp. bilaga II.

ARTIKEL 3

Rörande bevisning om en persons medborgarskap skola gälla bestämmelserna härom i hemlandets lagstiftning.

ARTIKEL 4

Kostnaderna för hjälp till en medborgare i något av de fördragsslutande länderna skola bäras av det fördragsslutande land, som tillhandahållit hjälpen.

ARTIKEL 5

De fördragsslutande länderna förbinda sig att i den utsträckning deras lagar och författningar så medgiva bistå varandra för att återbekomma såvitt möjligt hela kostnaden för hjälpen antingen från person med ekonomiska förpliktelser gentemot den som erhållit hjälpen eller från person, som är skyldig att bidraga till hans underhåll.

ANDRA DELEN

Hemsändning

ARTIKEL 6

 1. Fördragsslutande land, inom vars område en medborgare i ett annat fördragsslutande land lovligen uppehåller sig, äger icke hemsända denne enbart av det skälet att han är i behov av hjälp.

 2. Vad i denna konvention stadgas skall icke utgöra hinder för vederbörandes avlägsnande ur landet av annat skäl än som nämnts i föregående stycke.

ARTIKEL 7

 1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 6 stycket a) äger fördragsslutande land hemsända annat fördragsslutande lands medborgare, som uppehåller sig inom dess område, av enbart det i artikel 6 stycket a) angivna skälet, om följande förutsättningar föreligga:

  1. att vederbörande ej uppehållit sig i ifrågavarande fördragsslutande land oavbrutet minst fem år, därest han kom dit före 55 års ålder, eller oavbrutet minst tio år, om han kom dit efter det han uppnådde denna ålder,

  2. att hans hälsotillstånd medgiver förflyttning och

  3. att inga nära band knyta honom till det område, där han uppehåller sig.

 2. De fördragsslutande länderna äro eniga om att ej verkställa hemsändning annat än med stor återhållsamhet och endast när humanitära hänsyn icke tala däremot.

 3. Som ett uttryck för samma uppfattning äro de fördragsslutande länderna eniga om att, då hemsändning sker av en person som erhållit hjälp, i förekommande fall även hustru och barn beredes tillfälle att åtfölja vederbörande.

ARTIKEL 8

 1. Det fördragsslutande land, som hemsänder en medborgare jämlikt bestämmelserna i artikel 7, skall bära kostnaderna för hemsändningen fram till gränsen för det område, dit medborgaren hemsändes.

 2. Varje fördragsslutande land förbinder sig att mottaga alla egna medborgare, som hemsändas i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.

 3. Varje fördragsslutande land förbinder sig att underlätta genomresa över sitt område för personer, som hemsändas i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.

ARTIKEL 9

Om det land, vars medborgare hjälpmottagaren påstår sig vara, icke erkänner honom som medborgare, skola skälen härför delgivas uppehållslandet inom 30 dagar eller så snart som möjligt därefter.

ARTIKEL 10

 1. När hemsändning beslutats, skola hemlandets diplomatiska eller konsulära myndigheter, om möjligt tre veckor i förväg, underrättas om hemsändningen av vederbörande medborgare.

 2. Myndigheterna i hemlandet skola underrätta myndigheterna i det land eller de länder, varigenom hemresan sker.

 3. Platsen för avlämnandet av ifrågavarande personer bestämmes genom överenskommelse mellan uppehållslandets och hemlandets behöriga myndigheter.

TREDJE DELEN

Uppehåll

ARTIKEL 11

 1. Utlänning skall vad angår denna konvention anses lovligen uppehålla sig inom ett av de fördragsslutande ländernas område så länge han innehar giltigt uppehållstillstånd eller annat tillstånd, som enligt ifrågavarande lands lagar och författningar kräves för uppehåll därstädes. Underlåter vederbörande blott av förbiseende att förnya sådant tillstånd, skall detta icke medföra att han förlorar rätten att komma i åtnjutande av hjälp.

 2. Uppehåll anses vara olovligt från och med den dag, då beslut om vederbörandes avlägsnande ur landet meddelas, med mindre uppskov med beslutets verkställighet medgives.

ARTIKEL 12

Begynnelsedagen för uppehållsperiod som i artikel 7 sägs skall i varje land, såvida ej bevis om annat förhållande föreligger, fastställas på grundval av vad som framkommit vid officiell utredning, eller genom handlingar, som angivas i bilaga III, eller genom andra handlingar, som enligt landets lagar och författningar godtagas som bevis om uppehåll i landet.

ARTIKEL 13

 1. Att uppehåll varit utan avbrott kan styrkas genom varje form av bevisning, som godtages i uppehållslandet, såsom genom anställningsbesked eller hyreskvitton.

  1. Uppehåll skall betraktas såsom oavbrutet även om frånvaroperioder å mindre än tre månader förekommit, dock ej om frånvaron föranletts av vederbörandes hemsändning eller avlägsnande ur landet.

  2. Frånvaroperioder å sex månader eller mer anses utgöra avbrott i uppehållstiden.

  3. Vid prövning av frågan om frånvaroperioder å mellan tre och sex månader skola betraktas som avbrott i uppehållstiden skall hänsyn tagas till om vederbörande hade för avsikt att återvända till uppehållslandet och i vilken utsträckning han under frånvaron bevarat anknytningen till detta land.

  4. Tjänstgöring ombord på fartyg, som äro registrerade i uppehållslandet, betraktas icke som avbrott i uppehållstiden. Rörande tjänstgöring ombord på andra fartyg tillämpas bestämmelserna i styckena 1–3 ovan.

ARTIKEL 14

Vid beräkning av uppehållets varaktighet skola ej medräknas sådana perioder, då vederbörande åtnjutit annan hjälp av allmänna medel enligt den i bilaga I angivna lagstiftningen än sjukhjälp för akut sjukdom eller kortvarig sjukhjälp.

FJÄRDE DELEN

Särskilda bestämmelser

ARTIKEL 15

De fördragsslutande ländernas administrativa, diplomatiska och konsulära myndigheter skola lämna varandra all möjlig hjälp vid tillämpningen av denna konvention.

ARTIKEL 16

 1. De fördragsslutande länderna skola underrätta Europarådets generalsekreterare om varje senare ändring av deras lagar och författningar, som kan få betydelse i fråga om bilagorna I och III.

 2. Varje fördragsslutande land skall underrätta Europarådets generalsekreterare om varje ny lag eller författning, som icke upptagits i bilaga I. I samband med sådan underrättelse äger fördragsslutande land göra förbehåll rörande den nya lagens eller författningens tillämpning å medborgare i de andra fördragsslutande länderna.

 3. Europarådets generalsekreterare skall delgiva övriga fördragsslutande länder alla underrättelser, som tillställts honom enligt styckena a) och b).

ARTIKEL 17

Genom bilaterala överenskommelser må de fördragsslutande länderna fastställa övergångsbestämmelser för sådana fall, då hjälp utgivits före konventionens ikraftträdande.

ARTIKEL 18

Bestämmelserna i denna konvention medföra ingen inskränkning i sådana bestämmelser i den nationella lagstiftningen, internationella konventioner eller bilaterala eller multilaterala överenskommelser, som äro fördelaktigare för hjälpmottagaren.

ARTIKEL 19

Bilagorna I, II och III skola utgöra en integrerande del av denna konvention.

ARTIKEL 20

 1. De fördragsslutande ländernas behöriga myndigheter skola genom förhandlingar söka lösa alla tvister i fråga om tolkningen eller tillämpningen av denna konvention.

 2. Om sådan tvist ej kunnat lösas genom förhandlingar inom tre månader, skall den hänskjutas till avgörande av en skiljedomstol, vars sammansättning och förfarande bestämmas genom överenskommelse mellan de berörda fördragsslutande länderna. Kommer sådan överenskommelse icke till stånd inom ytterligare tre månader, skall tvisten på framställning av någon av de berörda fördragsslutande länderna hänskjutas till en skiljedomare, som utses av presidenten i Internationella domstolen. Skulle den sistnämnde vara medborgare i något av de länder som tvisten berör, skall vad nu sagts i stället ankomma på domstolens vicepresident eller den i anciennitetsföljd närmaste domare, som icke är medborgare i något av de länder som tvisten berör.

 3. Skiljedomstolens eller skiljedomarens avgörande skall grundas på denna konventions principer och anda och skall vara slutgiltigt och bindande.

ARTIKEL 21

 1. Denna konvention skall stå öppen för undertecknande av Europarådets medlemmar. Den skall ratificeras. Ratifikationsinstrumenten skola deponeras hos Europarådets generalsekreterare.

 2. Denna konvention skall träda i kraft första dagen i den månad som följer efter dagen för deponerandet av det andra ratifikationsinstrumentet.

 3. För land, som ratificerar konventionen senare, skall den träda i kraft första dagen i den månad som följer efter dagen för deponerandet av landets ratifikationsinstrument.

ARTIKEL 22

 1. Europarådets ministerkommitté kan inbjuda länder, som ej äro medlemmar av Rådet, att ansluta sig till denna konvention.

 2. Anslutningen skall äga rum genom deponering av ett anslutningsinstrument hos Europarådets generalsekreterare med verkan från och med första dagen i den månad, som följer efter dagen för deponeringen.

 3. Varje anslutningsinstrument, som deponeras i enlighet med denna artikel, skall åtföljas av en underrättelse om de uppgifter, som skulle intagits i bilagorna I och III till denna konvention, om vederbörande lands regering vid anslutningen varit en av undertecknarna av konventionen.

 4. Vid tillämpningen av denna konvention skola alla uppgifter, som lämnats enligt stycket c) i denna artikel, anses utgöra del av den bilaga, i vilken de skulle ha ingått, om vederbörande lands regering varit en av undertecknarna av konventionen.

ARTIKEL 23

Europarådets generalsekreterare skall underrätta Rådets medlemmar:

 1. om dagen för denna konventions ikraftträdande och om vilka medlemmar som ratificera den,

 2. om deponerandet av anslutningsinstrument enligt artikel 22 och om underrättelse som mottagits i samband därmed,

 3. om underrättelse som mottagits enligt artikel 24 och om dagen då dess verkan inträder.

ARTIKEL 24

Denna konvention skall gälla under två år från dagen för dess ikraftträdande enligt artikel 21 stycket b). Den skall därefter fortfara att gälla för ett år i sänder för de fördragsslutande länder, som ej ha uppsagt densamma genom underrättelse därom till Europarådets generalsekreterare minst sex månader före utgången antingen av den första tvåårsperioden eller av en följande ettårsperiod. Sådan underrättelse äger verkan från utgången av den period, till vilken den hänför sig.

Till bekräftelse härav hava undertecknade, vederbörligen befullmäktigade ombud, undertecknat denna konvention.

Som skedde i Paris den 11 december 1953 på engelska och franska språken, vilka båda texter äga lika vitsord, i ett exemplar, som skall förbliva deponerat i Europarådets arkiv. Generalsekreteraren skall översända bestyrkta avskrifter till var och en av signatärmakterna.

– – –

Bilaga I Lagstiftning angående hjälp som avses i artikel 1 i konventionen

– – –

SVERIGE:

Lagen den 14 juni 1918 om fattigvården.

Barnavårdslagen den 6 juni 1924, 29 §.

Förordningen den 30 juni 1948 om familjebostadsbidrag och bränslebidrag.

– – –

Bilaga III Förteckning över handlingar, som godtagas såsom bevis om uppehåll i landet och som avses i artikel 11 i konventionen

– – –

SVERIGE:

Pass eller utdrag av utlänningsregistret å Statens utlänningskommission.

– – –

Tilläggsprotkoll till den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp

Undertecknade regeringar, som äro medlemmar av Europarådet, hava,

med hänvisning till bestämmelserna i den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp, undertecknad i Paris den 11 december 1953 (nedan kallad ”hjälpkonventionen”),

och med hänvisning till bestämmelserna i konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, undertecknad i Genève den 28 juli 1951 (nedan kallad ”Genève-konventionen”),

samt med en önskan att utvidga bestämmelserna i hjälpkonventionen till att gälla även flyktingar i detta uttrycks betydelse i Genève- konventionen,

överenskommit om följande:

ARTIKEL 1

I detta protokoll skall uttrycket ”flykting” hava den betydelse, som angivits i artikel 1 i Genève-konventionen, under förutsättning att varje fördragsslutande land vid undertecknandet eller ratifikationen av eller anslutningen till detta protokoll avgiver en förklaring angående vilkendera av de betydelser, som angivas i artikel 1 B i nämnda konvention, landet i fråga inlägger i förevarande uttryck med hänsyn till dess förpliktelser enligt detta protokoll, såvida ej landet redan tidigare avgivit sådan förklaring vid undertecknandet eller ratifikationen av nämnda konvention.

ARTIKEL 2

Bestämmelserna i första delen av hjälpkonventionen skola äga samma tillämpning på flyktingar som på medborgare i de fördragsslutande länderna.

ARTIKEL 3

 1. Bestämmelserna i andra delen av hjälpkonventionen skola ej äga tillämpning på flyktingar.

 2. Då en person upphör att vara berättigad till hjälp enligt Genève-konventionen på grund av bestämmelserna i artikel 1 C i denna konvention, skall den i artikel 7 stycket a) 1) i hjälpkonventionen angivna uppehållsperioden av betydelse för hemsändning räknas från och med den dag då vederbörande upphörde att vara berättigad till hjälp.

ARTIKEL 4

För de fördragsslutande länderna skola bestämmelserna i artiklarna 1, 2 och 3 i detta protokoll anses utgöra tilläggsartiklar till hjälpkonventionen, och de övriga bestämmelserna i nämnda konvention skola tillämpas i överensstämmelse härmed.

ARTIKEL 5

 1. Detta protokoll skall stå öppet för undertecknande av de medlemmar av Europarådet, som undertecknat hjälpkonventionen. Protokollet skall ratificeras.

 2. Det land, som anslutit sig till hjälpkonventionen, äger ansluta sig till detta protokoll.

 3. Detta protokoll skall träda i kraft första dagen i den månad som följer efter dagen för deponerandet av det andra ratifikationsinstrumentet.

 4. För land, som ratificerar protokollet senare, eller för land, som ansluter sig till protokollet, skall detta träda i kraft första dagen i den månad som följer efter dagen för deponerandet av dess ratifikations- eller anslutningsinstrument.

 5. Ratifikations- och anslutningsinstrumenten skola deponeras hos Europarådets generalsekreterare, vilken skall underrätta Rådets medlemmar samt anslutna länder om vilka länder som ratificerat eller anslutit sig till protokollet.

Till bekräftelse härav hava undertecknade, vederbörligen befullmäktigade ombud, undertecknat detta protokoll,

Som skedde i Paris den 11 december 1953 på engelska och franska språken, vilka båda texter äga lika vitsord, i ett exemplar, som skall förbliva deponerat i Europarådets arkiv. Generalsekreteraren skall översända bestyrkta avskrifter till var och en av signatärmakterna.

– – –

European Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors

European Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors

 

Accord Intérimaire Européen concernant les Régimes de Sécurité Sociale relatifs à la Vieillesse, à l’Invalidité et aux Survivants

 

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

 

Les Gouvernements signataires du présent Accord, Membres du Conseil de l’Europe,

 

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its Members for the purpose, among others, of facilitating their social progress;

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de faciliter leur progrès social;

 

Affirming the principle that the nationals of any one of the Contracting Parties to this Agreement should receive under the laws and regulations of any other Contracting Party relating to benefits payable in respect of old age, invalidity or survivors, equal treatment with the nationals of the latter, a principle sanctioned by Conventions of the International Labour Organisation;

 

Affirmant le principe de l’égalité de traitement des ressortissants de toutes les Parties Contractantes au présent Accord, au regard des lois et règlements régissant dans chacune d’Elles le service des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants, principe consacré par les Conventions de l’Organisation Internationale du Travail;

 

Affirming also the principle that the nationals of any one of the Contracting Parties should receive the benefits of agreements relating to old age, invalidity and survivors concluded by any two or more of the other Contracting Parties;

 

Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute Partie Contractante doivent bénéficier des accords sur les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants, conclus entre deux ou plusieurs d’entre Elles;

 

Desirous of giving effect to these principles by means of an Interim Agreement pending the conclusion of a general convention based on a network of bilateral agreements,

 

Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d’un Accord intérimaire en attendant que soit conclue une convention générale fondée sur un ensemble d’accords bilatéraux,

 

Have agreed as follows:

 

Sont convenus de ce qui suit:

 

ARTICLE 1

ARTICLE 1

 

ARTICLE 1

 

1. This Agreement shall apply to all social security laws and regulations which are in force at the date of signature or may subsequently come into force in any part of the territory of the Contracting Parties and which relate to:

 

1. Le présent Accord s’applique à toutes les lois et tous les règlements qui sont en vigueur à la date de signature ou pourront entrer en vigueur ultérieurement sur toute partie du territoire des Parties Contractantes, et qui visent:

 

(a) benefits in respect of old age;

 

(a) les prestations de vieillesse;

 

(b) benefits in respect of invalidity, other than those awarded under an employment injury scheme;

 

(b) les prestations d’invalidité autres que celles qui sont servies au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles;

 

(c) benefits payable to survivors, other than death grants or benefits awarded under an employment injury scheme.

 

(c) les prestations de survivants autres que les allocations au décès et les prestations qui sont servies au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.

 

2. This Agreement shall apply to schemes of contributory and non-contributory benefits. It shall not apply to public assistance, special schemes for civil servants or benefits paid in respect of war injuries or injuries due to foreign occupation.

 

2. Le présent Accord s’applique aux régimes de prestations contributives et non contributives. Il ne s’applique pas à l’assistance publique, aux régimes spéciaux des fonctionnaires publics, ni aux prestations aux victimes de guerre ou de l’occupation.

 

3. For the purpose of this Agreement the word ”benefit” shall include any increase in or supplement to the benefit.

 

3. Pour l’application du présent Accord, le terme ”prestations” comprend tous suppléments ou majorations.

 

4. The terms ”nationals” and ”territory” of a Contracting Party shall have the meaning assigned to them by such a Party in a declaration addressed to the Secretary- General of the Council of Europe for communication to all other Contracting Parties.

 

4. Les termes ”ressortissants” et ”territoire” d’une Partie Contractante auront la signification que cette Partie Contractante leur attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes.

 

ARTICLE 2

ARTICLE 2

 

ARTICLE 2

 

1. Subject to the provisions of Article 9, a national of any one of the Contracting Parties shall be entitled to receive the benefits of the laws and regulations of any other of the Contracting Parties under the same conditions as if he were a national of the latter, provided that:

 

1. Sous réserve des dispositions de l’article 9, les ressortissants de l’une des Parties Contractantes sont admis au bénéfice des lois et règlements de toute autre Partie dans les même conditions que les ressortissants de cette dernière, pour autant que:

 

(a) in the case of invalidity benefit under either a contributory or non- contributory scheme he had become ordinarily resident in the territory of the latter Contracting Party before the first medical certification of the sickness responsible for such invalidity;

 

(a) en ce qui concerne les prestations d’invalidité prévues par un régime contributif ou non contributif, ils aient établi leur résidence normale sur le territoire de la dernière Partie Contractante avant la première constatation médicale de la maladie qui est à l’origine de l’invalidité;

 

(b) in the case of benefit payable under a non-contributory scheme, he has been resident in that territory for a period in the aggregate of not less than fifteen years after the age of twenty, has been ordinarily resident without interruption in that territory for at least five years immediately preceding the claim for benefit and continues to be ordinarily resident in that territory;

 

(b) en ce qui concerne les prestations prévues par un régime non contributif, ils aient résidé sur ce territoire au moins quinze ans au total depuis l’âge de vingt ans, y résident normalement sans interruption depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation et continuent à y résider normalement;

 

c) in the case of benefit payable under a contributory scheme, he is resident in the territory of any one of the Contracting Parties.

 

(c) en ce qui concerne les prestations prévues par un régimes contributif, ils résident sur le territoire de l’une des Parties Contractantes.

 

2. In any case where the laws and regulations of any one of the Contracting Parties impose a restriction on the rights of a national of that Party who was not born in its territory, a national of any other of the Contracting Parties born in the territory of the latter shall be treated as if he were a national of the former Contracting Party born in its territory.

 

2. Dans tous les cas où les lois et règlements de l’une des Parties Contractantes soumettent à des limitations les droits d’un ressortissant de cette Partie qui n’est pas né sur son territoire, un ressortissant de toute autre Partie Contractante né sur le territoire de cette dernière est assimilé à un ressortissant de la première Partie Contractante né sur son territoire.

 

ARTICLE 3

ARTICLE 3

 

ARTICLE 3

 

1. Any agreement relating to the laws and regulations referred to in Article 1 which has been or may be concluded by any two or more of the Contracting Parties shall, subject to the provisions of Article 9, apply to a national of any other of the Contracting Parties as if he were a national of one of the former Parties insofar as it provides, in relations to those laws and regulations:

 

1. Tout accord relatif aux lois et règlements visés à l’article 1 qui a été ou pourra être conclu entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes est applicable, sous réserve des dispositions de l’article 9, à un ressortissant de toute autre Partie Contractante comme s’il était ressortissant de l’une des premières Parties, dans la mesure où ledit accord prévoit, en ce qui concerne ces lois et règlements:

 

(a) for determining under which laws and regulations a person should be insured;

 

(a) la détermination des lois et règlements nationaux applicables;

 

(b) for maintaining acquired rights and rights in course of acquisition and, in particular, for adding together insurance periods and equivalent periods for the purpose of establishing the right to receive benefit and calculating the amount of benefit due;

 

(b) la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, et notamment les dispositions relatives à la totalisation des périodes d’assurance et des périodes équivalentes pour l’ouverture et le maintien du droit ainsi que pour le calcul des prestations;

 

(c) for paying benefit to persons residing in the territory of any one of the Parties to such agreement;

 

(c) le service de prestations aux personnes résidant sur le territoire d’une des Parties audit accord;

 

(d) for supplementing and administering the provisions of such agreement referred to in this paragraph.

 

(d) les stipulations accessoires, ainsi que les mesures d’application concernant les dispositions dudit accord visées au présent paragraphe.

 

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to any provision of the said agreement which concerns benefits provided under a non-contributory scheme, unless the national concerned has been resident in the territory of the Contracting Party under whose laws and regulations he claims benefit for a period in the aggregate of not less than fifteen years after the age of twenty and has been ordinarily resident without interruption in that territory for a period of at least five years immediately preceding the claim for benefit.

 

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent à l’une quelconque des dispositions dudit accord concernant les prestations non contributives que si le ressortissant intéressé a résidé au moins quinze ans au total, depuis l’âge de vingt ans, sur le territoire de la Partie Contractante dont il invoque le bénéfice des lois et des règlements, et s’il y réside normalement sans interruption depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation.

 

ARTICLE 4

ARTICLE 4

 

ARTICLE 4

 

Subject to the provisions of any relevant bilateral and multilateral agreements, benefits which in the absence of this Agreement have not been awarded, or have been suspended, shall be awarded or reinstated from the date of the entry into force of this Agreement for all the Contracting Parties concerned with the claim in question, provided that the claim thereto is presented within one year after such date or within such longer period as may be determined by the Contracting Party under whose laws and regulations the benefit is claimed. If the claim is not presented within such period, the benefit shall be awarded or reinstated from the date of the claim or such earlier date as may be determined by the latter Contracting Party.

 

Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l’espèce, les prestations non liquidées ou suspendues en l’absence du présent Accord, seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent Accord pour toutes les Parties Contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai d’un an à partir de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la Partie Contractante dont le bénéfice de la législation et des règlements est invoqué. Si la demande n’est pas formulée dans un tel délai, les prestations seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande.

 

ARTICLE 5

ARTICLE 5

 

ARTICLE 5

 

The provisions of this Agreement shall not limit the provisions of any national laws or regulations, international conventions or bilateral or multilateral agreements which are more favourable for the beneficiary.

 

Les dispositions du présent Accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l’ayant droit.

 

ARTICLE 6

ARTICLE 6

 

ARTICLE 6

 

This Agreement shall not affect those provisions of national laws or regulations which relate to the participation of insured persons, and of other categories of persons concerned, in the management of social security.

 

Le présent Accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la Sécurité sociale.

 

ARTICLE 7

ARTICLE 7

 

ARTICLE 7

 

1. Annex I to this Agreement sets out in relation to each Contracting Party the social security schemes to which Article 1 applies which are in force in any part of its territory at the date of signature of this Agreement.

 

1. L’Annexe I au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les régimes de Sécurité sociale auxquels s’applique l’Article 1, qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire à la date de signature du présent Accord.

 

2. Each Contracting Party shall notify the Secretary-General of the Council of Europe of every new law or regulation of a type not included in Annex I in relation to that Party. Such notifications shall be made by each Contracting Party within three months of the date of publication of the new law or regulation, or if such law or regulation is published before the date of ratification of this Agreement by the Contracting Party concerned, at that date of ratification.

 

2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l’Annexe I en ce qui concerne cette Partie. Ces notifications seront effectuées par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite loi ou dudit règlement ou, si cette loi ou ce règlement est publié avant la date de ratification du présent Accord par la Partie Contractante intéressée, à la date de cette ratification.

 

ARTICLE 8

ARTICLE 8

 

ARTICLE 8

 

1. Annex II to this Agreement sets out in relation to each Contracting Party the agreements concluded by it to which Article 3 applies which are in force at the date of signature of this Agreement.

 

1. L’Annexe II au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les accords conclus par Elle auxquels s’applique l’article 3, qui sont en vigueur à la date de signature du présent Accord.

 

2. Each Contracting Party shall notify the Secretary-General of the Council of Europe of every new agreement concluded by it to which Article 3 applies. Such notification shall be made by each Contracting Party within three months of the date of coming into force of the agreement, or if such new agreement has come into force before the date of ratification of this Agreement, at that date of ratification.

 

2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe tout nouvel accord, conclu par Elle, auquel s’applique l’article 3. Cette notification sera effectuée par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de l’entrée en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entré en vigueur avant la date de ratification du présent Accord, à la date de cette ratification.

 

ARTICLE 9

ARTICLE 9

 

ARTICLE 9

 

1. Annex III to this Agreement sets out the reservations hereto made at the date of signature.

 

1. L’Annexe III au présent Accord énumère les réserves formulées à la date de sa signature.

 

2. Any Contracting Party may, at the time of making a notification in accordance with Article 7 or Article 8, make a reservation in respect of the application of the present Agreement to any law, regulation or agreement which is referred to in such notification. A statement of any such reservation shall accompany the notification concerned; it will take effect from the date of entry into force of the new law, regulation or agreement.

 

2. Toute Partie Contractante peut, lors de la notification effectuée conformément aux dispositions de l’article 7 ou de l’article 8, formuler une réserve concernant l’application du présent Accord à toute loi, tout règlement ou tout accord désigné dans cette notification. Toute réserve de cette nature doit être communiquée lors de ladite notification; elle prend effet à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, du nouveau règlement ou du nouvel accord.

 

3. Any Contracting Party may withdraw either in whole or in part any reservation made by it by a notification to that effect addressed to the Secretary-General of the Council of Europe. Such notification shall take effect on the first day of the month following the month in which it is received, and this Agreement shall apply accordingly.

 

3. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou partie, une réserve formulée par Elle au moyen d’une notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette notification prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a été reçue sans affecter les dispositions du présent Accord.

 

ARTICLE 10

ARTICLE 10

 

ARTICLE 10

 

The Annexes to this Agreement shall constitute an integral part of this Agreement.

 

Les Annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent Accord.

 

ARTICLE 11

ARTICLE 11

 

ARTICLE 11

 

1. Arrangements, where necessary, between the competent authorities of the Contracting Parties shall determine the methods of implementation of this Agreement.

 

1. Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l’application du présent Accord.

 

2. The competent authorities of the Contracting Parties concerned shall endeavour to resolve by negotiation any dispute relating to the interpretation or application of this Agreement.

 

2. Toute les difficultés relatives à l’interprétation ou à l’application du présent Accord seront réglées, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Parties Contractantes.

 

3. If any such dispute has not been resolved by negotiation within a period of three months, the dispute shall be submitted to arbitration by an arbitral body whose composition and procedure shall be agreed upon by the Contracting Parties concerned, or, in default of such agreement, within a further period of three months, by an arbitrator chosen at the request of any of the Contracting Parties concerned by the President of the International Court of Justice. Should the latter be a national of one of the Parties to the dispute, this task shall be entrusted to the Vice- President of the Court or to the next judge in order of seniority not a national of one of the Parties to the dispute.

 

3. S’il n’a pas été possible d’arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l’arbitrage d’un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d’un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant d’une des Parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour ou au juge suivant dans l’ordre d’ancienneté et non ressortissant d’une des Parties au différend.

 

4. The decision of the arbitral body, or arbitrator, as the case may be, shall be made in accordance with the principles and spirit of this Agreement and shall be final and binding.

 

4. La décision de l’organisme arbitral ou de l’arbitre sera rendue conformément aux principes généraux et à l’esprit du présent Accord; elle sera obligatoire et sans appel.

 

ARTICLE 12

ARTICLE 12

 

ARTICLE 12

 

In the event of the denunciation of this Agreement by any of the Contracting Parties,

 

En cas de dénonciation du présent Accord par l’une des Parties Contractantes,

 

(a) any right acquired by a person in accordance with its provisions shall be maintained and, in particular, if he has, in accordance with its provisions, acquired the right to receive any benefit under the laws and regulations of one of the Contracting Parties while he is resident in the territory of another, he shall continue to enjoy that right;

 

a) Tout droit acquis en vertu des dispositions du présent Accord sera maintenu, en particulier, si l’intéressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législation d’une Partie Contractante pendant qu’il réside sur le territoire d’une autre Partie, il conservera le bénéfice de ce droit;

 

(b) subject to any conditions which may be laid down by supplementary agreements concluded by the Contracting Parties concerned for the settlement of any rights then in course of acquisition, the provisions of this Agreement shall continue to apply to insurance periods and equivalent periods completed before the date when the denunciation becomes effective.

 

b) Sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complémentaires conclus entre les Parties Contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cours d’acquisitions, les dispositions du présent Accord resteront applicables aux périodes d’assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

 

ARTICLE 13

ARTICLE 13

 

ARTICLE 13

 

1. This Agreement shall be open to the signature of the Members of the Council of Europe. It shall be ratified. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

 

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe. Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

 

2. This Agreement shall come into force on the first day of the month following the date of deposit of the second instrument of ratification.

 

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.

 

3. As regards any Signatory ratifying subsequently, the Agreement shall come into force on the first day of the month following the date of the deposit of its instrument of ratification.

 

3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification.

 

ARTICLE 14

ARTICLE 14

 

ARTICLE 14

 

1. The Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a member of the Council of Europe to accede to this Agreement.

 

1. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut inviter tout État non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.

 

2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the Council of Europe, which shall take effect on the first day of the month following the date of deposit.

 

2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.

 

3. Any instrument of accession deposited in accordance with this Article shall be accompanied by a notification of such information as would be contained in the Annexes I and II to this Agreement if the Government of the State concerned were, on the date of accession, a Signatory hereto.

 

3. Tout instrument d’adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné d’une notification des renseignements qui figureraient dans les Annexes I et II au présent Accord si le gouvernement de l’État intéressé avait été, à la date de l’adhésion, signataire du présent Accord.

 

4. For the purposes of this Agreement any information notified in accordance with paragraph 3 of this Article shall be deemed to be part of the Annex in which it would have been recorded if the Government of the State concerned were a Signatory hereto.

 

4. Aux fins d’application du présent Accord, tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article sera réputé faire partie de l’Annexe dans laquelle il serait consigné si le Gouvernement de l’État intéressé était signataire du présent Accord.

 

ARTICLE 15

ARTICLE 15

 

ARTICLE 15

 

The Secretary-General of the Council of Europe shall notify:

 

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera:

 

(a) the Members of the Council and the Director-General of the International Labour Office

 

(a) aux Membres du Conseil et au Directeur Général du Bureau International du Travail:

 

(i) of the date of entry into force of this Agreement and the names of any Members who ratify it,

 

i) la date de l’entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres qui l’auront ratifié ainsi que ceux des Membres qui le ratifieront par la suite;

 

(ii) of the deposit of any instrument of accession in accordance with Article 14 and of such notifications as are received with it,

 

ii) le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application des dispositions de l’article 14 et la réception des renseignements qui l’accompagnent;

 

(iii) of any notification received in accordance with Article 16 and its effective date;

 

iii) toute notification reçue en application des dispositions de l’article 16 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

 

(b) the Contracting Parties and the Director-General of the International Labour Office

 

(b) aux Parties Contractantes et au Directeur Général du Bureau International du Travail:

 

(i) of any notifications received in accordance with Articles 7 and 8,

 

i) toute notification reçue en application des dispositions des articles 7 et 8;

 

(ii) of any reservation made in accordance with paragraph 2 of Article 9,

 

ii) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9;

 

(iii) of the withdrawal of any reservation in accordance with paragraph 3 of Article 9.

 

iii) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 9.

 

ARTICLE 16

ARTICLE 16

 

ARTICLE 16

 

This Agreement shall remain in force for a period of two years from the date of its entry into force in accordance with paragraph 2 of Article 13. Thereafter it shall remain in force from year to year for such Contracting Parties as have not denounced it by a notification to that effect addressed to the Secretary-General of the Council of Europe at least six months before the expiry either of the preliminary two-year period, or of any subsequent yearly period. Such notification shall take effect at the end of the period to which it relates.

 

Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraph 2 de l’article 13. Il restera ensuite en vigueur d’année en année pour toute Partie Contractante qui ne l’aura pas dénoncé, par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moins six mois avant l’expiration, soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d’un an. Cette notification prendra effet à la fin d’une telle période.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

 

Done at Paris, this 11th day of December, 1953, in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain in the archives of the Council of Europe and of which the Secretary-General shall send certified copies to each of the Signatories and to the Director-General of the International Labour Office.

 

Fait à Paris,

le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu’au Directeur Général du Bureau International du Travail.

 

– – –

 

– – –

 

Annex I to the European Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors

Annex I

 

Annexe I

 

to the European Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors

 

à l’Accord Intérimaire Européen concernant les Régimes de Sécurité Sociale relatifs à la Vieillesse, à l’Invalidité et aux Survivants

 

Social Security Schemes to which the Agreement applies.

 

Régimes de Sécurité Sociale auxquels s’applique l’Accord.

 

– – –

 

– – –

 

SWEDEN:

 

SUÈDE:

 

Laws and regulations relating to:

 

Lois et règlements concernant:

 

(a) National pensions.

 

(a) Les pensions nationales.

 

(b) Special family allowances to children of widows and invalids, etc.

 

(b) Les allocations familiales spéciales aux enfants des veuves et des invalides, etc.

 

(c) Allowances to widows and widowers with children.

 

(c) L’allocation aux veuves et veufs avec enfants.

 

All these schemes are non-contributory.

 

Tous ces régimes sont de caractère non contributif.

 

– – –

 

– – –

 

Protocol to the Europe an Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors

Protocol to the Europe an Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors

 

Protocole Additionell à l’Accord Intérimaire Européen concernant les Régimes de Sécurité Sociale relatifs à la Vieillesse, à l’Invalidité et aux Survivants

 

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

 

Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Membres du Conseil de l’Europe,

 

Having regard to the provisions of the European Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors, signed at Paris, on the 11th day of December, 1953 (hereinafter referred to as ”the principal Agreement”);

 

Vu les dispositions de l’Accord intérimaire européen concernant les régimes de Sécurité Sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants, signé à Paris, le 11 décembre 1953 (dénommé ci-après ”l’Accord principal”);

 

Having regard to the provisions of the Convention relating to the Status of Refugees signed at Geneva on 28th July, 1951, (hereinafter referred to as ”the Convention”);

 

Vu les dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (dénommée ci-après ”la Convention”);

 

Being desirous of extending the provisions of the principal Agreement so as to apply to refugees as defined in the Convention,

 

Désireux d’étendre aux réfugiés, tels qu’ils sont définis dans la Convention, le bénéfice des dispositions de l’Accord principal

 

Have agreed as follows:

 

Sont convenus de ce qui suit:

 

ARTICLE 1

ARTICLE 1

 

ARTICLE 1

 

For the purposes of this Protocol the term ”refugee” shall have the meaning ascribed to it in Article 1 of the Convention, provided that each Contracting Party shall make a declaration at the time of signature or ratification hereof or accession hereto, specifying which of the meanings set out in paragraph B of Article 1 of the Convention it applies for the purpose of its obligations under this Protocol, unless such Party has already made such a declaration at the time of its signature or ratification of the Convention.

 

Pour l’application du présent Protocole, le terme ”réfugié” a la signification qui lui est attribuée à l’article 1er de la Convention, sous réserve que chacune des Parties Contractantes fasse, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations indiquées au paragraphe B de l’article 1er de la Convention Elle entend retenir au point de vue des obligations assumées par Elle en vertu du présent Protocole, à moins qu’Elle n’ait déjà fait cette déclaration au moment de signer ou de ratifier la Convention.

 

ARTICLE 2

ARTICLE 2

 

ARTICLE 2

 

The provisions of the principal Agreement shall apply to refugees under the same conditions as they apply to the nationals of the Contracting Parties thereto, provided that Article 3 of that Agreement shall apply to refugees only in cases where the Contracting Parties to the agreements to which that Article refers have ratified this Protocol or acceded thereto.

 

Les dispositions de l’Accord principal sont applicables aux réfugiés dans les conditions prévues pour les ressortissants des Parties à cet Accord. Toutefois, les dispositions de l’article 3 de l’Accord principal ne sont appliquées aux réfugiés que dans les cas où les Parties aux accords mentionnés dans ledit article ont ratifié le présent Protocole ou viennent à y adhérer.

 

ARTICLE 3

ARTICLE 3

 

ARTICLE 3

 

1. This Protocol shall be open to the signature of the Members of the Council of Europe who have signed the principal Agreement. It shall be ratified.

 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe qui ont signé l’Accord principal. Il sera ratifié.

 

2. Any State which has acceded to the principal Agreement may accede to this Protocol.

 

2. Tout État qui a adhéré à l’Accord principal peut adhérer au présent Protocole.

 

3. This Protocol shall come into force on the first day of the month following the date of deposit of the second instrument of ratification.

 

3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.

 

4. As regards any Signatory ratifying subsequently, or any acceding State, the Protocol shall come into force on the first day of the month following the date of the deposit of its instrument of ratification or accession.

 

4. Pour tout État signataire qui le ratifiera ultérieurement ou pour tout État adhérent, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratifications ou d’adhésion.

 

5. Instruments of ratification and accession shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe, who shall notify the Members of the Council, acceding States and the Director-General of the International Labour Office of the names of those who have ratified or acceded.

 

5. Les instruments de ratification et d’adhésion du présent Protocole seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui notifiera à tous les Membres du Conseil de l’Europe, aux États adhérents et au Directeur Général du Bureau International du Travail, les noms des États qui l’auront ratifié ou y auront adhéré.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

 

Done at Paris, this 11th day of December, 1953, in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain in the archives of the Council of Europe and of which the Secretary-General shall send certified copies to each of the Signatories and to the Director-General of the International Labour Office.

 

Fait à Paris,

le 11 décembre 1953, en français et an anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu’au Directeur Général du Bureau International du Travail.

 

– – –

 

– – –

 

European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors

European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors

 

Accord Intérimaire Européen concernant la Sécurité Sociale, à l’exclusion des Régimes relatifs à la Vieillesse à l’Invalidité et aux Survivants

 

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

 

Les Gouvernements signataires du présent Accord, Membres du Conseil de l’Europe,

 

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its Members for the purpose, among others, of facilitating their social progress;

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de faciliter leur progrès social;

 

Affirming the principle that the nationals of any one of the Contracting Parties to this Agreement should receive under the social security laws and regulations of any other Contracting Party equal treatment with the nationals of the latter, a principle sanctioned by Conventions of the International Labour Organisation;

 

Affirmant le principe de l’égalité de traitement des ressortissants de toutes les Parties Contractantes au présent Accord, au regard des lois et règlements de sécurité sociale de chacune d’Elles, principe consacré par les Conventions de l’Organisation Internationale du Travail;

 

Affirming also the principle that nationals of any one of the Contracting Parties should receive the benefits of agreements on social security concluded by any two or more of the other Contracting Parties;

 

Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute Partie Contractante doivent bénéficier des accords de Sécurité sociale conclus entre deux ou plusieurs d’entre Elles;

 

Desirous of giving effect to these principles by means of an Interim Agreement, pending the conclusion of a general convention based on a network of bilateral agreements,

 

Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d’un Accord intérimaire en attendant que soit conclue une Convention générale fondée sur un ensemble d’accords bilatéraux,

 

Have agreed as follows:

 

Sont convenus de ce qui suit:

 

ARTICLE 1

ARTICLE 1

 

ARTICLE 1

 

1. This Agreement shall apply to all social security laws and regulations which are in force at the date of signature or may subsequently come into force in any part of the territory of the Contracting Parties and which relate to:

 

1. Le présent Accord s’applique à toutes les lois et tous les règlements de sécurité sociale qui sont en vigueur à la date de signature ou pourront entrer en vigueur ultérieurement sur toute partie du territoire des Parties Contractantes, et qui visent:

 

(a) sickness, maternity and death (death grants), including medical benefits insofar as they are not subject to a needs test;

 

a) la maladie, la maternité et le décès (allocations au décès), y compris les prestations médicales non subordonnées à un critère de besoin;

 

(b) employment injury;

 

b) les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

(c) unemployment;

 

c) le chômage;

 

(d) family allowances.

 

d) les allocations familiales.

 

2. This Agreement shall apply to schemes of contributory and non-contributory benefits, including employers’ obligations to compensate for employment injuries. It shall not apply to public assistance, special schemes for civil servants, or benefits paid in respect of war injuries or injuries due to foreign occupation.

 

2. Le présent Accord s’applique aux régimes de prestations contributives et non contributives, y compris les obligations de l’employeur concernant la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Il ne s’applique pas à l’assistance publique, aux régimes spéciaux des fonctionnaires publics, ni aux prestations aux victimes de guerre ou de l’occupation.

 

3. For the purposes of this Agreement, the word ”benefit” includes any increase in or supplement to the benefit.

 

3. Pour l’application du présent Accord, le terme ”prestations” comprend tous suppléments ou majorations.

 

4. The terms ”nationals” and ”territory” of a Contracting Party shall have the meaning assigned to them by such a Party in a declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe for communication to all other Contracting Parties.

 

4. Les termes ”ressortissants” et ”territoire” d’une Partie Contractante auront la signification que cette Partie Contractante leur attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes.

 

ARTICLE 2

ARTICLE 2

 

ARTICLE 2

 

1. Subject to the provisions of Article 9, a national of any one of the Contracting Parties shall be entitled to receive the benefits of the laws and regulations of any other of the Contracting Parties under the same conditions as if he were a national of the latter:

 

1. Sous réserve des dispositions de l’article 9, les ressortissants de l’une des Parties Contractantes sont admis au bénéfice des lois et règlements de toute autre Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière:

 

(a) in the case of benefit in respect of employment injury, provided that he resides in the territory of one of the Contracting Parties,

 

a) en ce qui concerne les prestations au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour autant qu’ils résident sur le territoire de l’une des Parties Contractantes;

 

(b) in the case of any benefit other than benefit in respect of employment injury, provided that he is ordinarily resident in the territory of the latter Contracting Party.

 

b) en ce qui concerne toute prestation autre que les prestation au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour autant qu’ils aient leur résidence normale sur le territoire de la dernière Partie Contractante.

 

(c) in the case of benefit claimed in respect of sickness, maternity or unemployment, provided that he had become ordinarily resident in the territory of the latter Contracting Party before the first medical certification of the sickness, the presumed date of conception or the beginning of the unemployment, as the case may be.

 

c) en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité ou de chômage, pour autant qu’ils aient leur résidence normale sur le territoire de la dernière Partie Contractante avant la première constatation médicale de la maladie, la date présumée de la conception ou le début du chômage, selon le cas;

 

(d) in the case of a benefit provided under a non-contributory scheme, other than a benefit in respect of employment injury, provided that he has been resident for six months in the territory of the latter Contracting Party.

 

d) en ce qui concerne les prestations de caractère non contributif, à l’exclusion des prestations au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour autant qu’ils résident depuis six mois sur le territoire de la dernière Partie Contractante.

 

2. In any case where the laws and regulations of any one of the Contracting Parties impose a restriction on the rights of a national of that Party who was not born in its territory, a national of any other of the Contracting Parties born in the territory of the latter shall be treated as if he were a national of the former Contracting Party born in its territory.

 

2. Dans tous les cas où les lois et règlements de l’une des Parties Contractantes soumettent à des limitations les droits d’un ressortissant de cette Partie qui n’est pas né sur son territoire, un ressortissant de toute autre Partie Contractante né sur le territoire de cette dernière est assimilé à un ressortissant de la première Partie Contractante né sur son territoire.

 

3. In any case where in determining a right to benefit the laws and regulations of any one of the Contracting Parties make any distinction which depends on the nationality of a child, a child who is a national of any other of the Contracting Parties shall be treated as if he were a national of the former Contracting Party.

 

3. Dans tous les cas où, pour la détermination du droit à prestations, les lois et règlements de l’une des Parties Contractantes font une distinction entre les enfants selon leur nationalité, les enfants des ressortissants des autres Parties Contractantes sont assimilés aux enfants des nationaux de cette Partie.

 

ARTICLE 3

ARTICLE 3

 

ARTICLE 3

 

1. Any agreement relating to the laws and regulations referred to in Article 1 which has been or may be concluded by any two or more of the Contracting Parties shall, subject to the provisions of Article 9, apply to a national of any other of the Contracting Parties as if he were a national of one of the former Parties insofar as it provides, in relation to those laws and regulations:

 

1. Tout accord relatif aux lois et règlements visés à l’article 1 qui a était ou pourra être conclu entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes est applicable, sous réserve des dispositions de l’article 9, à un ressortissant de toute autre Partie Contractante comme s’il était ressortissant de l’une des premières Parties, dans la mesure où ledit accord prévoit, en ce qui concerne ces lois et règlements:

 

(a) for determining under which laws and regulations a person should be insured;

 

a) la détermination des lois et règlements nationaux applicables;

 

(b) for maintaining acquired rights and rights in course of acquisition and, in particular, for adding together insurance periods and equivalent periods for the purpose of establishing the right to receive benefit and calculating the amount of benefit due;

 

b) la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, et notamment les dispositions relatives à la totalisation des périodes d’assurance et des périodes équivalentes pour l’ouverture et le maintien du droit ainsi que pour le calcul des prestations;

 

(c) for paying benefit to persons residing in the territory of any one of the Parties to such agreement;

 

c) le service des prestations aux personnes résidant sur le territoire d’une des Parties au dit accord;

 

(d) for supplementing and administering the provisions of such agreement referred to in this paragraph.

 

d) les stipulations accessoires, ainsi que les mesures d’application concernant les dispositions dudit accord visées au présent paragraphe.

 

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to any provisions of the said agreement which concerns benefits provided under a non-contributory scheme unless the national concerned has resided for six months in the territory of the Contracting Party under whose laws and regulations he claims benefit.

 

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne s’appliquent à l’une quelconque des dispositions dudit accord concernant les prestations non contributives que si le ressortissant intéressé réside depuis six mois sur le territoire de la Partie Contractante dont il invoque le bénéfice des lois et règlements.

 

ARTICLE 4

ARTICLE 4

 

ARTICLE 4

 

Subject to the provisions of any relevant bilateral and multilateral agreements, benefits which in the absence of this Agreement have not been awarded or have been suspended shall be awarded or reinstated from the date of the entry into force of this Agreement for all the Contracting Parties concerned with the claim in question, provided that the claim thereto is presented within one year after such date or within such longer period as may be determined by the Contracting Party under whose laws and regulations the benefit is claimed. If the claim is not presented within such period, the benefit shall be awarded or reinstated from the date of the claim or such earlier date as may be determined by the latter Contracting Party.

 

Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l’espèce, les prestations non liquidées ou suspendues, en l’absence du présent Accord, seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent Accord pour toutes les Parties Contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai d’un an à partir de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la Partie Contractante dont le bénéfice de la législation et des règlements est invoqué. Si la demande n’est pas formulée dans un tel délai, les prestations seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande.

 

ARTICLE 5

ARTICLE 5

 

ARTICLE 5

 

The provisions of this Agreement shall not limit the provisions of any national laws or regulations, international conventions, or bilateral or multilateral agreements which are more favourable for the beneficiary.

 

Les dispositions du présent Accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l’ayant droit.

 

ARTICLE 6

ARTICLE 6

 

ARTICLE 6

 

This Agreement shall not affect those provisions of national laws or regulations which relate to the participation of insured persons, and of other categories of persons, concerned in the management of social security.

 

Le présent Accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la Sécurité sociale.

 

ARTICLE 7

ARTICLE 7

 

ARTICLE 7

 

1. Annex I to this Agreement sets out in relation to each Contracting Party the social security schemes to which Article 1 applies which are in force in any part of its territory at the date of signature of this Agreement.

 

1. L’Annexe I au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les règimes de Sécurité sociale auxquels s’applique l’article 1, qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire à la date de signature du présent Accord.

 

2. Each Contracting Party shall notify the Secretary-General of the Council of Europe of every new law or regulation of a type not included in Annex I in relation to that Party. Such notifications shall be made by each Contracting Party within three months of the date of publication of the new law or regulation, or if such law or regulation is published before the date of ratification of this Agreement by the Contracting Party concerned, at that date of ratification.

 

2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l’Annexe I en ce qui concerne cette Partie. Ces notifications seront effectuées par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite loi ou dudit règlement ou, si cette loi ou ce règlement est publié avant la date de ratification du présent Accord par la Partie Contractante intéressée, à la date de cette ratification.

 

ARTICLE 8

ARTICLE 8

 

ARTICLE 8

 

1. Annex II to this Agreement sets out in relation to each Contracting Party the agreements concluded by it to which Article 3 applies which are in force at the date of signature of this Agreement.

 

1. L’Annexe II au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les accords conclus par Elle auxquels s’applique l’article 3, qui sont en vigueur à la date de signature du présent Accord.

 

2. Each Contracting Party shall notify the Secretary-General of the Council of Europe of every new agreement concluded by it to which Article 3 applies. Such notification shall be made by each Contracting Party within three months of the date of coming into force of the agreement, or if such new agreement has come into force before the date of ratification of this Agreement, at that date of ratification.

 

2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe tout nouvel accord, conclu par Elle, auquel s’applique l’article 3. Cette notification sera effectuée par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de l’entrée en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entré en vigueur avant la date de ratification du présent Accord, à la date de cette ratification.

 

ARTICLE 9

ARTICLE 9

 

ARTICLE 9

 

1. Annex III to this Agreement sets out the reservations hereto made at the date of signature.

 

1. L’Annexe III au présent Accord énumère les réserves formulées à la date de sa signature.

 

2. Any Contracting Party may, at the time of making a notification in accordance with Article 7 or Article 8, make a reservation in respect of the application of this Agreement to any law, regulation or agreement which is referred to in such notification. A statement of any such reservation shall accompany the notification concerned; it will take effect from the date of entry into force of the new law, regulation or agreement.

 

2. Toute Partie Contractante peut, lors de la notification effectuée conformément aux dispositions de l’article 7 ou de l’article 8, formuler une réserve concernant l’application du présent Accord &agrave toute loi, tout règlement ou tout accord désigné dans cette notification. Toute réserve de cette nature doit être communiquée lors de ladite notification; elle prend effet à la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, du nouveau règlement ou du nouvel accord.

 

3. Any Contracting Party may withdraw either in whole or in part any reservation made by it by a notification to that effect addressed to the Secretary-General of the Council of Europe. Such notification shall take effect on the first day of the month following the month in which it is received and this Agreement shall apply accordingly.

 

3. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou partie, une réserve formulée par Elle au moyen d’une notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette notification prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a été reçue sans affecter les dispositions du présent Accord.

 

ARTICLE 10

ARTICLE 10

 

ARTICLE 10

 

The Annexes to this Agreement shall constitute an integral part of this Agreement.

 

Les Annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent Accord.

 

ARTICLE 11

ARTICLE 11

 

ARTICLE 11

 

1. Arrangements where necessary between the competent authorities of the Contracting Parties shall determine the methods of implementation of this Agreement.

 

1. Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l’application du présent Accord.

 

2. The competent authorities of the Contracting Parties concerned shall endeavour to resolve by negotiation any dispute relating to the interpretation or application of this Agreement.

 

2. Toutes les difficultés relatives à l’interprétation ou à l’application du présent Accord seront réglées, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Parties Contractantes.

 

3. If any such dispute has not been resolved by negotiation within a period of three months, the dispute shall be submitted to arbitration by an arbitral body whose composition and procedure shall be agreed upon by the Contracting Parties concerned, or, in default of such agreement, within a further period of three months, by an arbitrator chosen at the request of any of the Contracting Parties concerned by the President of the International Court of Justice. Should the latter be a national of one of the Parties to the dispute, this task shall be entrusted to the Vice-President of the Court or to the next judge in order of seniority not a national of one of the Parties to the dispute.

 

3. S’il n’a pas été possible d’arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l’arbitrage d’un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d’un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant d’une des Parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour ou au juge suivant dans l’ordre d’ancienneté et non ressortissant d’une des Parties au différend.

 

4. The decision of the arbitral body, or arbitrator, as the case may be, shall be made in accordance with the principles and spirit of this Agreement and shall be final and binding.

 

4. La décision de l’organisme arbitral ou de l’arbitre sera rendue conformément aux principes généraux et à l’esprit du présent Accord; elle sera obligatoire et sans appel.

 

ARTICLE 12

ARTICLE 12

 

ARTICLE 12

 

In the event of the denunciation of this Agreement by any of the Contracting Parties,

 

En cas de dénonciation du présent Accord par l’une des Parties Contractantes,

 

a) any right acquired by a person in accordance with its provisions shall be maintained and, in particular, if he has, in accordance with its provisions, acquired the right to receive any benefit under the laws and regulations of one of the Contracting Parties while he is resident in the territory of another, he shall continue to enjoy that right;

 

a) Tout droit acquis en vertu des dispositions du présent Accord sera maintenu; en particulier, si l’intéressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législation d’une Partie Contractante pendant qu’il réside sur le territoire d’une autre Partie, il conservera le bénéfice de ce droit;

 

(b) subject to any conditions which may be laid down by supplementary agreements concluded by the Contracting Parties concerned for the settlement of any rights then in course of acquisition, the provisions of this Agreement shall continue to apply to insurance periods and equivalent periods completed before the date when the denunciation becomes effective.

 

b) Sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complémentaires conclus entre les Parties Contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cours d’acquisition, les dispositions du présent Accord resteront applicables aux périodes d’assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

 

ARTICLE 13

ARTICLE 13

 

ARTICLE 13

 

1. This Agreement shall be open to the signature of the Members of the Council of Europe. It shall be ratified. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

 

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe. Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

 

2. This Agreement shall come into force on the first day of the month following the date of deposit of the second instrument of ratification.

 

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour de mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.

 

3. As regards any Signatory ratifying subsequently, the Agreement shall come into force on the first day of the month following the date of the deposit of its instrument of ratification.

 

3. Pour tout signataire qui ratifiera ultérieurement, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification.

 

ARTICLE 14

ARTICLE 14

 

ARTICLE 14

 

1. The Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a member of the Council of Europe to accede to this Agreement.

 

1. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut inviter tout État non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.

 

2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the Council of Europe, which shall take effect on the first day of the month following the date of deposit.

 

2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.

 

3. Any instrument of accession deposited in accordance with this Article shall be accompanied by a notification of such information as would be contained in the Annexes I and II to this Agreement if the Government of the State concerned were, on the date of accession, a Signatory hereto.

 

3. Tout instrument d’adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné d’une notification des renseignements qui figureraient dans les Annexes I et II au présent Accord si le Gouvernement de l’État intéressé avait été, à la date de l’adhésion, signataire du présent Accord.

 

4. For the purposes of this Agreement any information notified in accordance with paragraph 3 of this Article shall be deemed to be part of the Annex in which it would have been recorded if the Government of the State concerned were a Signatory hereto.

 

4. Aux fins d’application du présent Accord, tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article sera réputé faire partie de l’Annexe dans laquelle il serait consigné si le Gouvernement de l’État intéressé était signataire du présent Accord.

 

ARTICLE 15

ARTICLE 15

 

ARTICLE 15

 

The Secretary-General of the Council of Europe shall notify:

 

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera:

 

(a) the Members of the Council and the Director-General of the International Labour Office

 

(a) aux Membres du Conseil et au Directeur Général du Bureau International du Travail:

 

(i) of the date of entry into force of this Agreement and the names of any Members who ratify it,

 

(i) La date de l’entrée en vigueur du présent Accord et les noms de Membres qui l’auront ratifié, ainsi que ceux des Membres qui le ratifieront par la suite;

 

(ii) of the deposit of any instrument of accession in accordance with Article 14 and of such notifications as are received with it,

 

(ii) Le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application des dispositions de l’article 14 et la réception des renseignements qui l’accompagnent;

 

(iii) of any notification received in accordance with Article 16 and its effective date;

 

(iii) Toute notification reçue en application des dispositions de l’article 16 et la date à laquelle celle-ci prendra effet;

 

(b) the Contracting Parties and the Director-General of the International Labour Office

 

(b) aux Parties Contractantes et au Directeur Général du Bureau International du Travail:

 

(i) of any notifications received in accordance with articles 7 and 8,

 

(i) Toute notification reçue en application des dispositions des articles 7 et 8;

 

(ii) of any reservation made in accordance with paragraph 2 of Article 9,

 

(ii) Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9;

 

(iii) of the withdrawal of any reservation in accordance with paragraph 3 of Article 9.

 

(iii) Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraph 3 de l’article 9.

 

ARTICLE 16

ARTICLE 16

 

ARTICLE 16

 

This Agreement shall remain in force for a period of two years from the date of its entry into force in accordance with paragraph 2 of Article 13. Thereafter it shall remain in force from year to year for such Contracting Parties as have not denounced it by a notification to that effect addressed to the Secretary-General of the Council of Europe at least six months before the expiry either of the preliminary two-year period, or of any subsequent yearly period. Such notification shall take effect at the end of the period to which it relates.

 

Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraph 2 de l’article 13. Il restera ensuite en vigueur d’année en année pour toute Partie Contractante qui ne l’aura pas dénoncé, par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moins six mois avant l’expiration, soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d’un an. Cette notification prendra effet à la fin d’une telle période.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

 

Done at Paris, this 11th day of December, 1953, in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain in the archives of the Council of Europe and of which the Secretary-General shall send certified copies to each of the Signatories and to the Director-General of the International Labour Office.

 

Fait à Paris,

le 11 décembre 1953, en français et an anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu’au Directeur Général du Bureau International du Travail.

 

– – –

 

– – –

 

Annex I to the European Interim Agreement of Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors

Annex I

 

Annexe I

 

to the European Interim Agreement of Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors

 

à l’Accord Intérimaire Européen concernant la Sécurité Sociale, à l’exclusion des Régimes relatifs à la Vieillesse, à l’Invalidité et aux Survivants

 

Social Security Schemes to which the Agreement applies.

 

Régimes de Sécurité Sociale auxquels s’applique l’Accord.

 

– – –

 

– – –

 

SWEDEN:

 

SUÈDE:

 

Laws and regulations relating to:

 

Lois et règlements concernant:

 

(a) Sickness insurance.

 

a) L’assurance maladie.

 

(b) Insurance against industrial accidents and occupational diseases.

 

b) L’assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

 

(c) Unemployment insurance and unemployment assistance.

 

c) L’assurance chômage et l’assistance aux chômeurs.

 

(d) Common family allowances.

 

d) Les allocations familiales communes.

 

(e) Maternity grants.

 

e) Les primes de maternité.

 

(f) Various medical services.

 

f) Prestations médicales diverses.

 

The schemes listed under (a) and (b) and the unemployment insurance scheme listed under (c) are of a contributory nature. The schemes listed under (e) are partly contributory and partly non-contributory. The unemployment assistance scheme listed under (c) and the schemes listed under (d) and (f) are non-contributory.

 

Les régimes indiqués aux alinéas a) et b) et le régime d’assurance chômage mentionné à l’alinéa c) sont de caractère contributif. Le régime indiqué à l’alinéa e) est en partie contributif et en partie non-contributifs. Le régime d’assistance aux chômeurs mentionné à l’alinéa c) et les régimes indiqués aux alinéas d) et f) sont de caractère non-contributif.

 

– – –

 

– – –

 

Annex II to the European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors

Annex II

 

Annexe II

 

to the European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors

 

à l’Accord Intérimaire Européen concernant la Sécurité Sociale, à l’exclusion des Régimes relatifs à la Vieillesse, à l’Invalidité et aux Survivants

 

Bilateral and multilateral Agreements to which the Agreement applies4) .

4)

It is understood that the Agreement applies equally to all the complementary agreements, supplements, protocols and arrangements which have completed or amended the said agreements.

 

Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s’applique l’Accord5) .

5)

Il est entendu que l’Accord s’applique également à tous les accords complémentaires, avenants, protocoles et arrangements qui ont complété ou modifié lesdits accords.

 

SWEDEN:

 

SUÈDE:

 

(a) Convention between Sweden, Denmark and Norway respecting industrial accidents, dated 12 February, 1919.

 

a) Convention entre la Suède, le Danemark et la Norvège, relative à l’assurance accidents du travail, du 12 février 1919.

 

(b) Convention between Sweden and Iceland respecting industrial accidents, dated 31 October, 1930.

 

b) Convention entre la Suède et l’Islande, relative à l’assurance accidents du travail, du 31 octobre 1930.

 

(c) Convention between Sweden and Denmark respecting unemployment insurance, dated 31 May, 1946.

 

c) Convention entre la Suède et le Danemark relative à l’assurance chômage, du 31 mai 1946.

 

(d) Convention between Sweden and Norway respecting the transfer of members between the sick funds in Norway and those in Sweden, dated 22 December, 1947.

 

d) Convention entre la Suède et la Norvège sur les passages des membres d’une caisse-maladie norvégienne á une caisse-maladie suédoise et inversement, du 22 décembre 1947.

 

(e) Convention between Sweden and Denmark respecting the transfer of members between the sick funds in Denmark and those in Sweden, dated 23 December, 1947.

 

e) Convention entre la Suède et le Danemark sur les passages des membres d’une caisse-maladie danoise à une caisse-maladie suédoise et inversement, du 23 décembre 1947.

 

(f) Convention between Sweden and Norway respecting the reciprocal recognition of unemployment insurance contributions, dated 18 December, 1948.

 

f) Convention entre la Suède et la Norvège sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l’assurance chômage, du 18 décembre 1948.

 

Annex III to the European Interim Agreem ent on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors

Annex III

 

Annexe III

 

to the European Interim Agreem ent on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors

 

à l’Accord Intérimaire Européen concernant la Sécurité Sociale, à l’exclusion des Régimes relatifs à la Vieillesse, à l’Invalidité et aux Survivants

 

Reservations to the Agreement formulated by the Contracting Parties.

 

Réserve formulées par les Parties Contractantes.

 

– – –

 

– – –

 

6. The Government of Sweden has formulated the following reservations:

 

6. Le Gouvernement de la Suède a formulé les réserves suivantes:

 

(a) – – –

 

a) – – –

 

(b) The clause in the Swedish Legislation concerning family allowances which regulates the right of allowance to a child who is a national of another country shall be considered to conform with the provisions of Article 2 of this Agreement.

 

b) La disposition de la législation suédoise sur les allocations familiales qui régit le droit aux prestations familiales au titre d’un enfant ressortissant d’un autre pays est considérée comme conforme aux dispositions de l’article 2 de l’Accord.

 

(c) The provision of the Swedish Unemployment Assistance which requires one year of work in Sweden to qualify a person who is a national of another country to benefit from the Assistance system, shall be excluded from the application of this Agreement.

 

c) Est exclue de l’application de l’Accord la disposition de la législation suédoise sur l’assistance aux chômeurs aux termes de laquelle un ressortissant d’un autre pays doit avoir travaillé un an en Suède pour être admis au bénéfice de ce régime d’assistance.

 

– – –

 

– – –

 

Protocol to the European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors

Protocol to the European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors

 

Protocole Additionnel à l’Accord Intérimaire Européen concernant la Sécurité Sociale, à l’exclusion des Régimes relatifs à la Vieillesse, à l’Invalidité et aux Survivants

 

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

 

Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Membres du Conseil de l’Europe,

 

Having regard to the provisions of the European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors, signed at Paris on the 11th day of December, 1953 (hereinafter referred to as ”the principal Agreement”);

 

Vu les dispositions de l’Accord intérimaire européen concernant la Sécurité Sociale, à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants, signé à Paris, le 11 décembre (dénommé ci-après ”l’Accord principale”);

 

Having regard to the provisions of the Convention relating to the Status of Refugees signed at Geneva on 28th July, 1951 (hereinafter referred to as ”the Convention”);

 

Vu les dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (dénommée ci-après ”la Convention”);

 

Being desirous of extending the provisions of the principal Agreement so as to apply to refugees as defined in the Convention,

 

Désireux d’étendre aux réfugiés, tels qu’ils sont définis dans la Convention, le bénéfice des dispositions de l’Accord principal,

 

Have agreed as follows:

 

Sont convenus de ce qui suit:

 

ARTICLE 1

ARTICLE 1

 

ARTICLE 1

 

For the purposes of this Protocol the term ”refugee” shall have the meaning ascribed to it in Article 1 of the Convention, provided that each Contracting Party shall make a declaration at the time of signature or ratification hereof or accession hereto, specifying which of the meanings set out in paragraph B of Article 1 of the Convention it applies for the purposes of its obligations under this Protocol, unless such Party has already made such a declaration at the time of its signature or ratification of the Convention.

 

Pour l’application du présent Protocole, le terme ”refugié” a la signification qui lui est attribuée à l’article 1er de la Convention, sous réserve que chacune des Parties Contractantes fasse, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations indiquées au paragraphe B de l’article 1er de la Convention Elle entend retenir au point de vue des obligations assumées par Elle en vertu du présent Protocole, à moins qu’Elle n’ait déjà fait cette déclaration au moment de signer ou de ratifier la Convention.

 

ARTICLE 2

 

ARTICLE 2

 

The provisions of the principal Agreement shall apply to refugees under the same conditions as they apply to the nationals of the Contracting Parties thereto, provided that Article 3 of that Agreement shall apply to refugees only in cases where the Contracting Parties to the agreements to which that Article refers have ratified this Protocol or acceded thereto.

 

Les dispositions de l’Accord principal sont applicables aux réfugiés dans les conditions prévues pour les ressortissants des Parties à cet Accord. Toutefois, les dispositions de l’article 3 de l’Accord principal ne sont appliquées aux réfugiés que dans les cas où les Parties aux accords mentionnés dans ledit article ont ratifié le présent Protocole ou viennent à y adhérer.

 

ARTICLE 3

ARTICLE 3

 

ARTICLE 3

 

1. This Protocol shall be open to the signature of the Members of the Council of Europe who have signed the principal Agreement. It shall be ratified.

 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe qui ont signé l’Accord principal. Il sera ratifié.

 

2. Any State which has acceded to the principal Agreement may accede to this Protocol.

 

2. Tout État qui a adhéré à l’Accord principal peut adhérer au présent Protocole.

 

3. This Protocol shall come into force on the first day of the month following the date of deposit of the second instrument of ratification.

 

3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.

 

4. As regards any Signatory ratifying subsequently, or any acceding State, the Protocol shall come into force on the first day of the month following the date of the deposit of its instrument of ratification or accession.

 

4. Pour tout État signataire qui le ratifiera ultérieurement ou pour tout État adhérent, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

 

5. Instruments of ratification and accession shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe, who shall notify the Members of the Council, acceding States and the Director-General of the International Labour Office of the names of those who have ratified or acceded.

 

5. Les instruments de ratification et d’adhésion du présent Protocole seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui notifiera à tous les Membres du Conseil de l’Europe, aux États adhérents et au Directeur Général du Bureau International du Travail, les noms des États qui l’auront ratifié ou y auront adhéré.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

 

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

 

Done at Paris, this 11th day of December, 1953, in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain in the archives of the Council of Europe and of which the Secretary-General shall send certified copies to each of the Signatories and to the Director-General of the International Labour Office.

 

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et an anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées à tous les signataires, ainsi qu’au Directeur Général du Bureau International du Travail.

 

– – –

 

– – –

 

European Convention on Social and Medical Assistance

European Convention on Social and Medical Assistance

 

Convention Européenne d’Assistance Sociale et Médicale

 

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

 

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe,

 

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its Members for the purpose, among others, of facilitating their social progress;

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin, notamment, de favoriser leur progrès social;

 

Being resolved, in accordance with this purpose, to extend their co-operation in the social field by establishing the principle of equal treatment for the nationals of each of them in the application of legislation providing for social and medical assistance; and

 

Résolus, conformément à ce but, à étendre leur coopération dans le domaine social, en établissant le principe de l’égalité entre leur ressortissants respectifs au regard de l’application des législation d’assistance sociale et médicale;

 

Desiring to conclude a Convention to this end,

 

Désireux de conclure une convention à cet effet,

 

Have agreed as follows:

 

Sont convenus de ce qui suit:

 

SECTION 1 General Provisions

SECTION 1

 

TITRE 1

 

General Provisions

 

Dispositions Générales

 

ARTICLE 1

 

ARTICLE 1

 

Each of the Contracting Parties undertakes to ensure that nationals of the other Contracting Parties who are lawfully present in any part of its territory to which this Convention applies, and who are without sufficient resources, shall be entitled equally with its own nationals and on the same conditions to social and medical assistance (hereinafter referred to as ”assistance”) provided by the legislation in force from time to time in that part of its territory.

 

Chacune des Parties Contractantes s’engage à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties Contractantes, en séjour régulier sur toute partie de son territoire auquel s’applique la présente Convention et qui sont privés de ressources suffisantes, à l’égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l’assistance sociale et médicale (dénommé ci-après ”assistance”) prévue par la législation en vigueur dans la partie du territoire considéré.

 

ARTICLE 2

 

ARTICLE 2

 

(a) For the purposes of this Convention the terms ”assistance”, ”nationals”, ”territory” and ”country of origin” shall have the following meanings, that is to say:

 

(a) Pour l’application de la présente Convention, les termes ”assistance”, ”ressortissants”, ”territoires” et ”État d’origine” ont la signification suivante:

 

(i) ”Assistance” means in relation to each Contracting Party all assistance granted under the laws and regulations in force in any part of its territory under which persons without sufficient resources are granted means of subsistence and the care necessitated by their condition, other than non-contributory pensions and benefits paid in respect of war injuries or injuries due to foreign occupation.

 

(i) ”Assistance” désigne, en ce qui concerne chacune des Parties Contractantes, toute assistance prévue par les lois et règlements en vigueur sur toute partie de son territoire tendant à accorder aux personnes démunies de ressources suffisantes les moyens d’existence et les soins que nécessite leur état à l’exception des pensions non-contributives et des prestations aux victimes de guerre ou de l’occupation.

 

(ii) The terms ”nationals” and ”territory” of a Contracting Party shall have the meaning assigned to them by such a Party in a declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe for communication to all other Contracting Parties, provided that a person who has lost his nationality otherwise than by deprivation and has thereby become stateless shall, until he has acquired another nationality, continue to be treated as a national.

 

(ii) Les termes ”ressortissants” et ”territoires” d’une Partie Contractante auront la signification que cette Partie Contractante leur attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes. Il est toutefois précisé que les anciens ressortissants d’un État, qui ont perdu leur nationalité sans en avoir été déclarés déchus et qui, dès lors, sont devenus apatrides, continueront à être considérés comme ressortissants jusqu’à ce qu’ils aient acquis une autre nationalité.

 

(iii) ”Country of origin” means the country of which a person covered by the provisions of the present Convention is a national.

 

(iii) ”État d’origine” désigne l’État dont est ressortissant l’individu appelé à bénéficier des dispositions de la présente Convention.

 

(b) The laws and regulations in force in the territory of the Contracting Parties and to which the present Convention applies, and the reservations formulated by Contracting Parties, are set forth in Annex I and Annex II respectively.

 

(b) Les lois et règlements en vigueur sur les territoires des Parties Contractantes auxquels la présente Convention est applicable, ainsi que les réserves formulées par les Parties, sont énumérés respectivement aux annexes I et II.

 

ARTICLE 3

 

ARTICLE 3

 

Proof of the nationality of the person concerned shall be provided in accordance with the regulations governing such matters under the legislation of the country of origin.

 

La preuve de la nationalité de l’intéressé est administrée selon les règles prévues en la matière par la législation de l’État d’origine.

 

ARTICLE 4

 

ARTICLE 4

 

The cost of assistance to a national of any of the Contracting Parties shall be borne by the Contracting Party which has granted the assistance.

 

Les frais d’assistance engagés en faveur d’un ressortissant de l’une quelconque des Parties Contractantes sont supportés par la Partie Contractante qui aura accordé l’assistance.

 

ARTICLE 5

 

ARTICLE 5

 

The Contracting Parties undertake, so far as their laws and regulations permit, to help each other to recover the full cost of assistance as far as possible either from third parties under financial obligation to the assisted person or from persons who are liable to contribute to the cost of maintenance of the person concerned.

 

Les Parties Contractantes s’engagent, dans la mesure où leurs lois et règlements le permettent, à se prêter leurs bons offices en vue de faciliter le remboursement, dans toute la mesure du possible, des frais d’assistance soit par des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers l’assisté, soit par des personnes obligées de pourvoir à l’entretien de l’intéressé.

 

SECTION II Repatriation

SECTION II

 

TITRE II

 

Repatriation

 

Rapatriement

 

ARTICLE 6

 

ARTICLE 6

 

(a) A C ontracting Party in whose territory a national of another Contracting Party is lawfully resident shall not repatriate that national on the sole ground that he is in need of assistance.

 

(a) Une Partie Contractante ne peut rapatrier un ressortissant d’une autre Partie Contractante, résidant en séjour régulier sur son territoire, pour le seul motif que l’intéressé a besoin d’assistance.

 

(b) Nothing in this Convention shall prejudice the right to deport on any ground other than the sole ground mentioned in the previous paragraph.

 

(b) Rien dans la présente Convention ne fait obstacle au droit d’expulsion pour tout motif autre que celui qui est mentionné au paragraphe précédent.

 

ARTICLE 7

 

ARTICLE 7

 

(a) The provisions of Article 6 (a) notwithstanding, a Contracting Party may repatriate a national of another Contracting Party resident in its territory on the sole ground mentioned in Article 6 (a) if the following conditions are fulfilled:

 

(a) Par dérogation aux dispositions de l’article 6 (a) ci-dessus, une Partie Contractante peut rapatrier un ressortissant d’une autre Partie Contractante résidant sur son territoire pour le seul motif mentionné à l’article 6 (a) dans le cas où les conditions ci-après se trouveraient réunies:

 

(i) the person concerned has not been continuously resident in the territory of that Contracting Party for at least five years if he entered it before attaining the age of 55 years, or for at least ten years if he entered it after attaining that age;

 

(i) Si l’intéressé ne réside pas d’une façon continue sur le territoire de cette Partie Contractante depuis au moins cinq ans s’il y est entré avant d’avoir atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou depuis au moins dix ans s’il y est entré après avoir atteint cet âge;

 

(ii) he is in a fit state of health to be transported; and

 

(ii) et dans un état de santé qui permette le transport;

 

(iii) has no close ties in the territory in which he is a resident.

 

(iii) n’a pas d’attaches étroites qui pourraient le lier au pays de résidence.

 

(b) The Contracting Parties agree not to have recourse to repatriation except in the greatest moderation and then only where there is no objection on humanitarian grounds.

 

(b) Les Parties Contractantes entendent ne recourir au rapatriement qu’avec une grande modération et seulement lorsque des raisons d’humanité ne font pas obstacle.

 

(c) In the same spirit, the Contracting Parties agree that, if they repatriate an assisted person, facilities should be offered to the spouse and children, if any, to accompany the person concerned.

 

(c) Dans le même esprit, les Parties Contractantes admettent que, si le rapatriement s’exerce à l’egard d’un assisté, il convient d’offrir à son conjoint et aux enfants toutes facilités pour l’accompagner.

 

ARTICLE 8

 

ARTICLE 8

 

(a) The Contracting Party repatriating any national in accordance with the provisions of Article 7 shall bear the cost of repatriation as far as the frontier of the territory to which the national is being repatriated.

 

(a) La Partie Contractante qui rapatrie un ressortissant conformément aux dispositions de l’article 7 supporte les frais de rapatriement jusqu’à la frontière du territoire sur lequel le ressortissant est rapatrié.

 

(b) Each Contracting Party undertakes to receive any of its nationals repatriated in accordance with the provisions of Article 7.

 

(b) Chaque Partie Contractante s’engage à recevoir chacun de ses ressortissants rapatriés conformément aux dispositions de l’article 7.

 

(c) Each Contracting Party undertakes to facilitate the transit across its territory of any persons repatriated in accordance with Article 7.

 

(c) Chacun Partie Contractante s’engage à permettre le passage à travers son territoire de toute personne rapatriée conformément à l’article 7.

 

ARTICLE 9

 

ARTICLE 9

 

If the country of which the assisted person claims to be a national does not recognise him as such, the grounds of the disclaimer must be forwarded to the country of residence within thirty days or as soon as possible thereafter.

 

Si l’État dont l’assisté se prétend ressortissant ne le reconnaît pas comme tel, cet État doit fournir des justifications nécessaires à l’État de résidence dans un délai de trente jours, ou, à défaut, dans le plus bref délai possible.

 

ARTICLE 10

 

ARTICLE 10

 

(a) When repatriation is decided upon, the diplomatic or consular authorities of the country of origin shall be advised (if possible, three weeks in advance) of the repatriation of their national.

 

(a) Quand le rapatriement est décidé, les autorités diplomatiques ou consulaires de l’État d’origine sont avisées   si possible trois semaines à l’avance   du rapatriement de leur ressortissant.

 

(b) The authorities of the country of origin shall duly inform the authorities of any country or countries of transit.

 

(b) Les autorités du ou des pays de transit en sont informées par les autorités de l’État d’origine.

 

(c) The places for handing over such persons shall be decided by arrangement between the competent authorities of the country of residence and the country of origin.

 

(c) La désignation des lieux de remise fait l’objet d’ententes entre les autorités compétentes du pays de résidence et du pays d’origine.

 

SECTION III Residence

SECTION III

 

TITRE III

 

Residence

 

Résidence

 

ARTICLE 11

 

ARTICLE 11

 

(a) Residence by a n alien in the territory of any of the Contracting Parties shall be considered lawful within the meaning of this Convention so long as there is in force in his case a permit or such other permission as is required by the laws and regulations of the country concerned to reside therein. Failure to renew any such permit, if due solely to the inadvertence of the person concerned, shall not cause him to cease to be entitled to assistance.

 

(a) Le séjour d’un ressortissant étranger sur le territoire de l’une des Parties Contractantes est réputé régulier, au sens de la présente Convention, tant que l’intéressé possède une autorisation de séjour valable ou tout autre permis prévu par les lois et règlements du pays en question l’autorisant à séjourner sur ce territoire. Le défaut de renouvellement de l’autorisation, s’il est dû uniquement à l’inadvertance de l’intéressé, n’entraîne pas la perte du bénéfice de l’assistance.

 

(b) Lawful residence shall become unlawful from the date of any deportation order made out against the person concerned, unless a stay of execution is granted.

 

(b) Le séjour est réputé irrégulier à dater de toute décision d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé sauf s’il est sursis à l’exécution de cette mesure.

 

ARTICLE 12

 

ARTICLE 12

 

The commencing date of the period of residence laid down in Article 7 shall in each country be established, in the absence of evidence to the contrary, on the basis of evidence supplied by official investigation or by the documents listed in Annex III or any documents recognised by the laws and regulations of the country as affording proof of residence.

 

La date de départ du délai de résidence fixé par l’article 7 est déterminée dans chaque pays, sauf preuve du contraire, soit par des preuves résultant d’enquêtes administratives, soit par les documents énumérés à l’annexe III ou par des documents considérés par les lois et règlements de chacun des pays comme faisant foi de la résidence.

 

ARTICLE 13

 

ARTICLE 13

 

(a) Proof of continuity of residence may be shown by the production of any evidence acceptable in the country of residence, such as proof of occupational activity or the production of rent receipts.

 

(a) La continuité de la résidence est attestée par tous moyens de preuve en usage dans le pays de résidence, notamment par l’exercice d’une activité professionnelle ou la production de quittances de loyer.

 

(b) (i) Residence shall be regarded as continuous notwithstanding periods of absence of less than three months, provided that the absence is not caused by repatriation or deportation.

 

(b) (i) La résidence est considérée comme continue nonobstant des absences d’une durée inférieure à trois mois, à la condition qu’elles n’aient pas pour motif le rapatriement ou l’expulsion.

 

(ii) Periods of absence of six months or more shall be held to interrupt the continuity of residence.

 

(ii) Les absences d’une durée de six mois ou plus interrompent la continuité de la résidence.

 

(iii) In order to determine whether a period of absence of between three and six months shall interrupt the continuity of residence, regard shall be had to the intention or otherwise of the person concerned to return to the country of residence and to the extent to which he has preserved his connection therewith during the period of his absence.

 

(iii) En vue de déterminer si une absence d’une durée de trois à six mois interrompt la continuité de la résidence, il est tenu compte de l’intention de l’intéressé de retourner dans le pays de résidence et de la mesure dans laquelle il a maintenu ses liens avec ce pays pendant son absence.

 

(iv) Service in ships registered in the country of residence shall not be held to interrupt the continuity of residence. Service in other ships shall be treated in accordance with the provisions of sub-paragraphs (i) to (iii) above.

 

(iv) Le service sur des navires immatriculés dans le pays de résidence n’est pas censé interrompre la continuité de la résidence. Le service sur d’autres navires est traité conformément aux dispositions des alinéas (i) à (iii) ci-dessus.

 

ARTICLE 14

 

ARTICLE 14

 

There shall be excluded in the calculation of length of residence those periods during which the person concerned has been in receipt of assistance from public monies as laid down in the legislative measures mentioned in Annex I, except in the case of medical treatment for acute illness or short-term medical treatment.

 

N’entrent pas dans le calcul de la durée de résidence les périodes au cours desquelles des prestations d’assistance imputées sur les fonds publics en application des textes énumérés à l’annexe I ont été perçues par l’intéressé, à l’exception des soins médicaux pour maladies aiguës ou des soins de courte durée.

 

SECTION IV Miscellaneous provisions

SECTION IV

 

TITRE IV

 

Miscellaneous provisions

 

Dispositions Diverses

 

ARTICLE 15

 

ARTICLE 15

 

The administrative, diplomatic and consular authorities of the Contracting Parties shall afford to one another all possible assistance in the implementation of this Convention.

 

Les administrations et les autorités diplomatiques ou consulaires des Parties Contractantes se prêteront mutuellement toute assistance pour l’exécution de la présente Convention.

 

ARTICLE 16

 

ARTICLE 16

 

(a) The Contracting Parties shall notify the Secretary-General of the Council of Europe of any subsequent amendment of their laws and regulations which may affect Annexes I and III.

 

(a) Les Parties Contractantes notifieront au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute modification aux lois et règlements en vigueur qui pourrait affecter le contenu des annexes I et III.

 

(b) Each Contracting Party shall notify to the Secretary-General of the Council of Europe any new law or regulation not already included in Annex I. At the time of making such notification a Contracting Party may make a reservation in respect of the application of this new law or regulation to the nationals of other Contracting Parties.

 

(b) Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l’annexe I. Lors de cette notification la Partie Contractante pourra formuler des réserves concernant l’application de sa nouvelle législation ou réglementation aux ressortissants des autres Parties Contractantes.

 

(c) The Secretary-General of the Council of Europe shall communicate to the other Contracting Parties any information notified to him in accordance with paragraphs (a) and (b).

 

(c) Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe communiquera aux autres Parties Contractantes toute information reçue conformément aux paragraphes (a) et (b).

 

ARTICLE 17

 

ARTICLE 17

 

The Contracting Parties may, by bilateral arrangement, take interim measures to deal with cases in which assistance was granted prior to the entry into force of this Convention.

 

Les Parties Contractantes peuvent, par des ententes bilatérales établir des dispositions transitoires pour les cas d’assistance accordée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention.

 

ARTICLE 18

 

ARTICLE 18

 

The provisions of this Convention shall not limit the provisions of any national laws or regulations, international conventions or bilateral or multilateral agreements which are more favourable for the beneficiary.

 

Les dispositions de la présente Convention ne dérogent nullement aux dispositions des législation nationales, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l’ayant droit.

 

ARTICLE 19

 

ARTICLE 19

 

Annexes I, II and III shall constitute an integral part of this Convention.

 

Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente Convention.

 

ARTICLE 20

 

ARTICLE 20

 

(a) The competent authorities of the Contracting Parties shall endeavour to resolve by negotiation any dispute relating to the interpretation or application of this Convention.

 

(a) Toutes les difficultés relatives à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention seront réglées d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties Contractantes.

 

(b) If any such dispute has not been resolved by negotiation within a period of three months, the dispute shall be submitted to arbitration by an arbitral body whose composition and procedure shall be agreed upon by the Contracting Parties concerned or, in default of such agreement within a further period of three months, by an arbitrator chosen at the request of any of the Contracting Parties concerned by the President of the International Court of Justice. Should the latter be a national of one of the Parties to the dispute, this task shall be entrusted to the Vice-President of the Court or to the next judge in order of seniority not a national of one of the Parties to the dispute.

 

(b) S’il n’a pas été possible d’arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l’arbitrage d’un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d’un accord sur ce point dans un nouvaeau délai de trois mois, le différend sera soumis par la partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour internationale de Justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant d’une des Parties au différend cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour ou au juge suivant dans l’ordre d’ancienneté et non ressortissant d’une des Parties au différend.

 

(c) The decision of the arbitral body or arbitrator, as the case may be, shall be made in accordance with the principles and spirit of this Convention and shall be final and binding.

 

(c) La décision de l’organisme arbitral ou de l’arbitre sera rendue conformément aux principes et à l’esprit de la présente Convention; elle sera obligatoire et sans appel.

 

ARTICLE 21

 

ARTICLE 21

 

(a) This Convention shall be open to the signature of the Members of the Council of Europe. It shall be ratified. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

 

(a) La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

 

(b) This Convention shall come into force on the first day of the month following the date of deposit of the second instrument of ratification.

 

(b) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le dépôt du deuxième instrument de ratification.

 

(c) As regards any Signatory ratifying subsequently, the Convention shall come into force on the first day of the month following the date of the deposit of its instrument of ratification.

 

(c) Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le dépôt de l’instrument de ratification.

 

ARTICLE 22

 

ARTICLE 22

 

(a) The Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a Member of the Council to accede to this Convention.

 

(a) Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

 

(b) Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the Council of Europe, which shall take effect on the first day of the month following the date of deposit.

 

(b) L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.

 

(c) Any instrument of accession deposited in accordance with this Article shall be accompanied by a notification of such information as would be contained in the Annexes I and III to this Convention if the Government of the State concerned were, on the date of accession, a signatory hereto.

 

(c) Tout instrument d’adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné d’une notification des renseignements qui figureraient dans les annexes I et III à la présente Convention si le Gouvernement de l’État intéressé avait été, à la date de l’adhésion, signataire de présent accord.

 

(d) For the purposes of this Convention any information notified in accordance with paragraph (c) of this Article shall be deemed to be part of the Annex in which it would have been recorded if the Government of the State concerned were a signatory hereto.

 

(d) Aux fins d’application de la présente Convention, tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraph (c) du présent article sera réputé faire partie de l’annexe dans laquelle il serait consigné si le Gouvernement de l’État intéressé était signataire du présent accord.

 

ARTICLE 23

 

ARTICLE 23

 

The Secretary-General of the Council of Europe shall notify the Members of the Council:

 

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil:

 

(a) of the date of entry into force of this Convention and the names of any Members who ratify it;

 

(a) la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention et les noms des Membres qui l’auront ratifiée, ainsi que ceux des Membres qui la ratifieront par la suite;

 

(b) of the deposit of any instrument of accession in accordance with Article 22 and of such notification as are received with it;

 

(b) le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application des dispositions de l’article 22 et la réception des renseignements qui l’accompagnent;

 

(c) of any notification received in accordance with Article 24 and its effective date.

 

(c) toute notification reçue en application des dispositions de l’article 24 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

 

ARTICLE 24

 

ARTICLE 24

 

This Convention shall remain in force for a period of two years from the date of its entry into force in accordance with paragraph (b) of Article 21. Thereafter it shall remain in force from year to year for such Contracting Parties as have not denounced it by a notification to that effect addressed to the Secretary-General of the Council of Europe at least six months before the expiry either of the preliminary two year period or of any subsequent yearly period. Such notification shall take effect at the end of the period to which it relates.

 

La présente Convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraph (b) de l’article 21. Elle restera ensuite en vigueur d’année en année, pour toute Partie Contractante qui ne l’aura pas dénoncée, par notification à cet effet adressée au Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, au moins six mois avant l’expiration soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d’un an. Cette notification prendra effet à la fin d’une telle période.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

 

Done at Paris, this 11th day of December, 1953, in English and French, both texts being equally authoritative, in a single copy, which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary-General shall transmit certified copies to each of the Signatories.

 

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

 

– – –

 

– – –

 

Annex I Legislative measures regarding assistance referred to in Article 1 of the Convention

Annex I

 

Annexe I

 

Legislative measures regarding assistance referred to in Article 1 of the Convention

 

Législations d’Assistance visées à l’article 1er de la Convention

 

– – –

 

– – –

 

SWEDEN:

 

SUÈDE:

 

Law concerning Public Assistance of 14th June, 1918.

 

Loi sur l’assistance publique du 14 juin 1918.

 

Law Concerning Child Welfare of 6th June, 1924, paragraph 29.

 

Loi sur les soins aux enfants du 6 juin 1924, paragraphe 29.

 

Regulations of 30th June, 1948, relating to Family Housing Allowances and Fuel Allowances.

 

Ordonnance du 30 juin 1948 relative aux allocations pour logements de famille et allocations pour combustibles.

 

– – –

 

– – –

 

Annex III List of documents recognised as affording proof of residence, referred to in Article 11 of the Convention

Annex III

 

Annexe III

 

List of documents recognised as affording proof of residence, referred to in Article 11 of the Convention

 

Liste des Documents faisant foi de la résidence et visés à l’article 11 de la Convention

 

– – –

 

– – –

 

SWEDEN:

 

SUÈDE:

 

Passport or extract from the Register of the National Office of Aliens.

 

Passeport ou extrait du registre de l’Office national des étrangers.

 

– – –

 

– – –

 

Protocol to the European Convention on Social and Medical Assistance

Protocol to the European Convention on So cial and Medical Assistance

 

Protocole Additionnel à la Convention Européenne d’Assistance Sociale et Médicale

 

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

 

Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Membres du Conseil de l’Europe,

 

Having regard to the provisions of the European Convention on Social and Medical Assistance, signed at Paris, on the 11th day of December, 1953 (hereinafter referred to as ”the Assistance Convention”);

 

Vu les dispositions de la Convention européenne d’Assistance social et médicale, signée à Paris, le 11 décembre 1953 (dénommée ci-après ”la Convention d’Assistance”);

 

Having regard to the provisions of the Convention relating to the Status of Refugees signed at Geneva on 28th July 1951 (hereinafter referred to as ”the Geneva Convention”);

 

Vu les dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (dénommée ci-après ”la Convention de Genève”);

 

Being desirous of extending the provisions of the Assistance Convention so as to apply to refugees as defined in the Geneva Convention,

 

Désireux d’étendre aux réfugiés, tels qu’ils sont définis dans la Convention de Genève, le bénéfice des dispositions de la Convention d’Assistance,

 

Have agreed as follows:

 

Sont convenus de ce qui suit:

 

ARTICLE 1

ARTICLE 1

 

ARTICLE 1

 

For the purposes of this Protocol the term ”refugee” shall have the meaning ascribed to it in Article 1 of the Geneva Convention, provided that each Contracting Party shall make a declaration at the time of signature or ratification hereof or accession hereto, specifying which of the meanings set out in paragraph B of Article 1 of that Convention it applies for the purpose of its obligations under this Protocol, unless such Party has already made such a declaration at the time of its signature or ratification of that Convention.

 

Pour l’application du présent Protocole, le terme ”refugié” a la signification qui lui est attribuée à l’article 1er de la Convention de Genève, sous réserve que chacune des Parties Contractantes fasse, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations indiquées au paragraphe B de l’article 1er de la Convention Elle entend retenir au point de vue des obligations assumées par Elle en vertu du présent Protocole, à moins qu’Elle n’ait déjà fait cette déclaration au moment de signer ou de ratifier cette Convention.

 

ARTICLE 2

ARTICLE 2

 

ARTICLE 2

 

The provisions of Section I of the Assistance Convention shall apply to refugees under the same conditions as they apply to the nationals of the Contracting Parties thereto.

 

Les dispositions du titre I de la Convention d’Assistance sont applicables aus réfugiés dans les conditions prévues pour les ressortissants des Parties à cet accord.

 

ARTICLE 3

ARTICLE 3

 

ARTICLE 3

 

1. The provisions of Section II of the Assistance Convention shall not apply to refugees.

 

1. Les dispositions du titre II de la Convention d’Assistance ne s’appliqueront pas aux réfugiés.

 

2. In the case of a person who has ceased to qualify for the benefits of the Geneva Convention in accordance with the provisions of paragraph (c) of Article 1 thereof, the period for repatriation laid down in Article 7 (a) (1) of the Assistance Convention shall begin from the date when he has thus ceased to qualify.

 

2. Dans le cas des personnes qui ne peuvent plus bénéficier de la Convention de Genève aux termes des dispositions du paragraphe C de l’article 1er de cette Convention, la période de résidence conditionnant le rapatriement fixé à l’article 7 (a) (i) de la Convention d’Assistance commencera à courir à partir de la date où la personne réfugiée a cessé de bénéficier de ces dispositions.

 

ARTICLE 4

ARTICLE 4

 

ARTICLE 4

 

As between the Contracting Parties, the provisions of Articles 1, 2 and 3 of this Protocol shall be regarded as additional Articles to the Assistance Convention, and the remaining provisions of that Convention shall apply accordingly.

 

Les Parties Contractantes considéreront les articles 1, 2 et 3 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention d’Assistance et les autres dispositions de cette Convention s’appliqueront en conséquence.

 

ARTICLE 5

ARTICLE 5

 

ARTICLE 5

 

1. This Protocol shall be open to the signature of the Members of the Council of Europe who have signed the Assistance Convention. It shall be ratified.

 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention d’Assistance. Il sera ratifié.

 

2. Any State which has acceded to the Assistance Convention may accede to this Protocol.

 

2. Tout État qui a adhéré à la Convention d’Assistance peut adhérer au présent Protocole.

 

3. This Protocol shall come into force on the first day of the month following the date of deposit of the second instrument of ratification.

 

3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.

 

4. As regards any Signatory ratifying subsequently, or any acceding State, the Protocol shall come into force on the first day of the month following the date of the deposit of its instrument of ratification or accession.

 

4. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement ou pour tout État adhérent, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

 

5. Instruments of ratification and accession shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe, who shall notify the Members of the Council and acceding States of the names of those who have ratified or acceded.

 

5. Les instruments de ratification et d’adhésion du présent Protocole seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui notifiera à tous les Membres du Conseil de l’Europe et aux États adhérents les noms des États qui l’auront ratifié ou y auront adhéré.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

 

Done at Paris, this 11th day of December, 1953, in English and French, both texts being equally authoritative, in a single copy, which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary-General shall transmit certified copies to each of the Signatories.

 

Fait à Paris,

le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

 

– – –

 

– – –