Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1958:502) angående tillämpning mellan Sverige och Italien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

Utfärdad: 1958-09-12

Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att följande av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Italien den 1 september 1958, nämligen

1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande,

2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande, samt

3) tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal.

Här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till avtalet under 1) skall likställas med medborgare i Italien, skall hava samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering. Sådan skyldighet föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1959.