Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1959:464) angående Finlands anslutning till en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna

Utfärdad: 1959-09-30.
Utkom från trycket den 12 oktober 1959.

Kungl. Maj:t har, sedan mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge den 10 september 1959 träffats överenskommelse   i svensk text av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar   om Finlands anslutning till en mellan övriga nämnda länder den 19 mars 1955 avslutad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna funnit gott förordna, att överenskommelsen den 10 september 1959 skall för Sveriges del lända till efterrättelse från och med den 1 december 1959.

Bilaga

Protokoll angående Finlands anslutning till överenskommelsen den 19 mars 1955 mellan Sverige, Danmark och Norge rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan Sverige, Danmark och Norge

Sedan Finlands regering inbjudits att ansluta sig till den mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 avslutade överenskommelsen rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan de tre länderna, samt Finlands regering förklarat sig villig att ansluta sig, har mellan Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges regeringar överenskommelse träffats om Finlands anslutning till nämnda överenskommelse.

För Finlands vidkommande skall den i artikel 2, punkt 1 nämnda hälsovårdsmyndigheten vara medicinalstyrelsens epidemibyrå och den i artikel 2, punkt 6 nämnda centrala hälsovårdsmyndigheten medicinalstyrelsen.

Överenskommelsen träder i kraft den 1 december 1959.

Till bekräftelse härav ha de befullmäktigade ombuden undertecknat detta protokoll och försett detsamma med sina sigill.

Som skedde i Stockholm i ett exemplar på svenska, danska, finska och norska språken den 10 september 1959, vilket skall förvaras i svenska utrikesdepartementets arkiv.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1959:464

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 dec. 1959.