Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1961:507) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet

Utfärdad: 1961-11-02

Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att tilläggsprotokollen till ettvart av följande av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal1) för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Grekland den 1 oktober 19612) , nämligen

1)

Se 1955:563.

2)

Angående ikraftträdande av överenskommelserna i förhållande till Grekland, se 1961:448.

  1. provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande; samt

  2. provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande.

Här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till avtalet under 1) skall likställas med medborgare i Grekland, skall hava samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering. Sådan skyldighet föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1963.