Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1965:7) angående tillämpning mellan Sverige och Island av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

Utfärdad: 1965-01-15.
Utkom från trycket den 10 februari 1965.

Kungl. Maj:t har funnit gott giva till känna, att följande av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal1) för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Island den 1 januari 1965, nämligen

1)

1 Se 1955:563.

  1. provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande,

  2. provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande,

  3. europeisk konvention om social och medicinsk hjälp,

  4. tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal.

Här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till avtalet under 1) skall likställas med medborgare i Island, skall ha samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga folkpensionsavgift enligt lagen den 25 maj 1962 (nr 398) om finansiering av folkpensioneringen. Sådan skyldighet föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1967.