Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Utfärdad: 1972-12-08
<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1987:876</kgp:reprint>

Inledande bestämmelse

Till politiskt parti som deltagit i val till riksdagen utgår statligt stöd enligt denna lag.

Stödformerna är partistöd och kanslistöd.

SFS 2018:91

Partistöd

Partistöd lämnas som mandatbidrag. Varje mandatbidrag utgör 324 704 kronor.

SFS 2018:1406

Antalet mandatbidrag som varje parti erhåller bestämmes årligen med hänsyn till utgången i de två närmast föregående ordinarie valen, om ej annat följer av 4 §.

Första året under den fyraårsperiod som följer efter val till riksdagen erhåller varje parti så många mandatbidrag som motsvarar en sjättedel gånger antalet vunna mandat i det senaste valet plus fem sjättedelar gånger antalet vunna mandat i närmast föregående val. Andra året erhåller partiet så många mandatbidrag som motsvarar halva antalet mandat i det senaste valet plus halva antalet mandat i närmast föregående val. Tredje året och fjärde året erhåller partiet så många mandatbidrag som motsvarar fem sjättedelar gånger antalet mandat i det senaste valet plus en sjättedel gånger antalet mandat i närmast föregående val.

Har parti i något av valen ej blivit företrätt i riksdagen, räknas beträffande sådant val i stället för mandat antalet hela tiondels procentenheter röster över 2,5 procent som partiet erhållit i valet i hela landet. Har parti i något av valen blivit företrätt i riksdagen men ej fått 4 procent av rösterna i hela landet, räknas beträffande sådant val dels antalet mandat, dels antalet hela tiondels procentenheter röster över 2,5 procent. Om det sammanlagda antalet mandat och tiondels procentenheter röster över 2,5 procent överstiger fjorton, räknas dock ej överskjutande tal.

SFS 1995:345

Har extra val ägt rum efter något av de ordinarie val som avses i 3 § första stycket, räknas som antal mandat vid tillämpningen av 3 § andra stycket medeltalet av antalet mandat som erhållits vid det ordinarie valet och vid därefter förekommande extra val. Vad som sagts nu om antal mandat gäller vid tillämpningen av 3 § tredje stycket antalet hela tiondels procentenheter röster.

SFS 1974:563

Kanslistöd

Kanslistöd utgår som grundstöd och tilläggsstöd.

Parti som vid val till riksdagen fått minst 4 procent av rösterna i hela landet får för varje år för vilket valet gäller ett helt grundstöd. Helt grundstöd utgör 5 803 200 kronor.

SFS 2004:702

Parti som blivit företrätt i riksdagen men ej fått 4 procent av rösterna i hela landet erhåller för varje år för vilket valet gäller så många fjortondelar av ett helt grundstöd som motsvarar antalet vunna mandat.

SFS 1974:563

Parti som avses i 6 eller 7 § får utöver grundstödet tilläggsstöd för varje år för vilket valet gäller med 16 350 kronor för varje vunnet mandat, om partiet är företrätt i regeringen och annars 24 300 kronor för varje vunnet mandat.

SFS 2004:702

Har parti vid val till riksdagen fått minst 4 procent av rösterna i hela landet och erhåller partiet en lägre procentandel än fyra vid närmast följande val, utgår avtrappat grundstöd för de fyra därpå följande åren, första året med 75 procent av ett helt grundstöd, andra året med 50 procent av ett helt grundstöd samt tredje året och fjärde året med 25 procent av ett helt grundstöd. Är 6 eller 7 § tillämplig, gäller dock i stället bestämmelserna där, om de skulle medföra ett högre grundstöd.

SFS 1995:345

Har parti vid extra val eller omval fått minst 4 procent av rösterna i hela landet och uppnådde partiet en lägre procentandel än fyra vid närmast föregående val eller vid det upphävda valet, utgår en tolftedel av ett helt grundstöd för varje hel månad som återstår av året från den dag då det extra valet eller omvalet avslutades.

SFS 1974:563

Parti kan under ett år ej få högre belopp i grundstöd än som motsvarar helt grundstöd.

SFS 1974:563

Ett parti som vid val till riksdagen har fått minst 4 procent av rösterna i hela landet och som vid närmast följande val till riksdagen får mindre än 2 procent av rösterna i hela landet, är berättigat till endast hälften av det stöd som anges i 3 och 9 §§.

SFS 2002:70

Gemensamma bestämmelser

År räknas i denna lag från och med den 15 oktober. Stöd som avses i lagen uträknas en gång för varje år, om ej annat följer av 10 §. Förhållandena vid uträkningstillfället bestämmer stödets storlek.

Om det vid uträkning för bestämmande av stöd uppkommer brutet tal, sker sedvanlig avrundning till helt tal.

SFS 1974:563

Fråga om stöd enligt denna lag prövas av Partibidragsnämnden.

Nämndens beslut får inte överklagas.

SFS 2013:357

Ansökan om stöd enligt denna lag görs skriftligen varje år hos Partibidragsnämnden. Ansökan bör göras före utgången av oktober.

Till ansökan ska bifogas partiets årsredovisning för det senast avslutade räkenskapsåret. Räkenskaperna ska ha granskats av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Stöd får inte beviljas om ansökan brister i de avseenden som nu sagts.

Partistöd och kanslistöd betalas såvitt möjligt ut samtidigt. Utbetalningarna görs av Riksdagsförvaltningen kvartalsvis med en fjärdedel varje gång. Första utbetalningen görs inom en månad efter det att ansökan har gjorts. Utbetalningarna sker till respektive partis riksorganisation. På begäran av partiet kan dock kanslistödet eller del därav betalas till riksdagsgruppens kansli.

SFS 2018:91

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1972:625

(Utkom d. 12 dec. 1972.)

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Bestämmelserna i 9 § tillämpas först från och med år 1974. I övrigt tillämpas lagen för tid från och med d. 1 juli 1972. För vart och ett av åren 1972 och 1973 gäller dock i stället för 3 och 4 §§ att varje parti erhåller så många mandatbidrag som motsvarar det antal mandat som vunnit i 1970 års val till riksdagen.

Överskjutande partistöd och grundstöd som till följd av lagen skall utgå för andra halvåret 1972 betalas ut efter ansökan hos riksgäldskontoret. Ansökan bör göras före utgången av år 1972.

SFS 1974:563

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1975.

2. Äldre bestämmelser tillämpas alltjämt för tiden till och med den 14 okt. 1975. Därvid iakttages att

a) annat stöd, avseende kalenderåret 1975, än som sägs i 10 § fastställes till fem sjättedelar av vad som skulle ha utgått för hela året,

b) grundstöd enligt 10 § beräknas endast för tiden till och med den 14 okt. 1975,

c) parti ej kan få högre belopp i grundstöd, avseende kalenderåret 1975, än som motsvarar fem sjättedelar av helt grundstöd,

d) vad som sägs om nyval i 4 och 10 §§ i den äldre lydelsen skall gälla också beträffande extra val.

3. Vid tillämpning av 4 § i den nya lydelsen skall som extra val anses också nyval.

4. Det år som räknas från och med d. 15 okt. 1975 skall vid tillämpningen av 3 och 9 §§ anses som det tredje året efter det ordinarie valet 1973. Samma år skall vid tillämpningen av 9 § anses som det andra efter ett nyval som äger rum under år 1974 före d. 15 okt. och som det första efter ett nyval eller ett extra val som äger rum senare.

SFS 1987:876

(Omtryck)

SFS 1989:241

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1989.

SFS 1995:345

Denna lag träder i kraft d. 15 okt. 1995.

SFS 1996:1533

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

Före ikraftträdandet ingivna ansökningar om stöd för det år som räknas från och med d. 15 okt. 1996 skall anses avse stöd med belopp som från och med d. 1 jan. 1997 följer av bestämmelserna i den nya lydelsen.

Till partier som beviljats statligt stöd för tiden från och med d. 15 okt. 1996 utgår, efter beslut av Partibidragsnämnden i januari 1997, tre fjärdedelar av årsbeloppet fram till d. 14 okt. 1997 enligt bestämmelserna i den nya lydelsen.

SFS 2000:420

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2002:70

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2002.

SFS 2004:702

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004 men tillämpas från och med det bidragsår som började d. 15 okt. 2003.

SFS 2013:357

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2014:106

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2014 och tillämpas första gången på ansökningar till Partibidragsnämnden som avser stödåret som inleds d. 15 okt. 2015. Anonyma bidrag som har lämnats före d. 1 april 2014 omfattas inte av de nya bestämmelserna.

SFS 2018:91

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2018.

2. Bestämmelserna i 1 och 14 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om ansökningar till Partibidragsnämnden som avser det stödår som inleds d. 15 okt. 2018.

SFS 2018:1405

Denna lag träder i kraft d. 15 okt. 2018.

SFS 2018:1406

Denna lag träder i kraft d. 15 okt. 2019.