Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Utfärdad 10 juni 1976
<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1989:935</kgp:reprint>

Författningar som har beslutats av riksdagen eller regeringen eller av en myndighet under regeringen eller riksdagen ska kungöras enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller de internationella överenskommelser och de ändringar i sådana som enligt författning ska gälla som svensk rätt.

Med författningar ska i denna lag förstås lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

Rättsakter som innefattar föreskrifter beslutade av Europeiska unionen och som enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller här i landet, kungörs i Europeiska unionens officiella tidning.

SFS 2010:1425

I fråga om andra författningar än lagar gäller att 4–9 §§ inte tillämpas på en författning

 1. som på grund av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte får lämnas ut till envar eller

 2. som endast reglerar en statlig myndighets inre förhållanden eller förhållandet mellan statliga myndigheter inbördes, förutsatt att författningen inte innehåller något som kan vara av väsentligt intresse för utomstående eller för berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att följande föreskrifter inte behöver kungöras på det sätt som anges i 9 §:

 1. Föreskrifter som avses i 41 § väglagen (1971:948).

 2. Lokala trafikföreskrifter.

 3. Föreskrifter med särskilda trafikregler som har meddelats av en statlig väghållningsmyndighet.

 4. Föreskrifter som avses i 3 kap. 11 § ordningslagen (1993:1617).

 5. Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus och liknande förebyggande åtgärder mot brand som har meddelats av en länsstyrelse.

Regeringen får också meddela föreskrifter om att föreskrifter om högsta tillåtna färdhastighet eller om bärighetsklasser för vägar inte behöver kungöras på det sätt som anges i 6 §.

SFS 2016:500

För kungörande av författningar skall finnas

 1. Svensk författningssamling,

 2. författningssamlingar för centrala myndigheter under regeringen,

 3. författningssamlingar för riksdagsförvaltningen och för förvaltningsmyndigheter under riksdagen,

 4. en författningssamling för varje län.

SFS 2000:421

Lagar och förordningar ska kungöras i Svensk författningssamling.

Om möjligheten att överblicka författningsmaterialet underlättas eller det finns andra särskilda skäl, får regeringen bestämma att en av regeringen beslutad författning i stället ska kungöras i någon annan angiven författningssamling. Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att en sådan författning ska kungöras i någon annan angiven publikation.

Om utomordentliga förhållanden kräver det får regeringen besluta att en författning ska kungöras på något annat sätt än som anges i första stycket. Den tid som annars räknas från kungörande i Svensk författningssamling ska då i stället räknas från det kungörande som regeringen beslutat.

Anmärkt författning:

Lag (1998:281) om skydd för beteckningen Svensk författningssamling.

SFS 2016:500

Regeringen ska se till att Svensk författningssamling publiceras elektroniskt på en särskild webbplats.

En författning ska anses kungjord när den har publicerats i Svensk författningssamling på webbplatsen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 5 § upphävd g. Lag 1999:938.

Refererad författning:

Enl. tillkännagivande (2018:159) om elektronisk publicering av Svensk författningssamling kommer författningar som kungörs i SFS och utfärdas från och med 1 april 2018 att kungöras genom att publiceras elektroniskt i SFS på en särskild webbplats med adress www.svenskforfattningssamling.se.

SFS 2016:500

Författningar som beslutas av centrala myndigheter under regeringen skall kungöras i den författningssamling som myndigheten enligt regeringens beslut låter ge ut eller, om en sådan författningssamling saknas, i någon annan av regeringen bestämd författningssamling som ges ut genom en central myndighets försorg.

Om författningen skall gälla endast inom ett eller några län, kan myndigheten besluta att författningen i stället skall kungöras i det berörda länets författningssamling.

Om det inte finns någon författningssamling i vilken kungörandet kan ske, skall författningen kungöras i Svensk författningssamling. I övrigt får en sådan författning som avses i första stycket kungöras i Svensk författningssamling endast när det av särskilda skäl anses vara den lämpligaste åtgärden.

SFS 2003:244

Regeringen får medge att central myndighet under regeringen kungör författning på annat sätt än i författningssamling. Sådant medgivande får dock lämnas endast om det finns synnerliga skäl.

Författningar som beslutas av riksdagsförvaltningen skall kungöras i en författningssamling som riksdagsförvaltningen låter utge.

Författningar som beslutas av en förvaltningsmyndighet under riksdagen skall kungöras i en författningssamling som utges genom myndighetens försorg eller på annat sätt som riksdagen föreskriver.

SFS 2000:421

Författningar som beslutas av en länsstyrelse eller av någon annan regional eller lokal statlig myndighet som är underordnad regeringen skall kungöras i författningssamlingen för det län inom vilket myndigheten har sitt säte. Länets författningssamling ges ut genom länsstyrelsens försorg.

Om utomordentliga förhållanden kräver det, kan regeringen medge att författningen kungörs på något annat sätt än i länets författningssamling.

SFS 2003:244

Om kungörandet av kommunala författningar gäller vad som är särskilt föreskrivet.

SFS 2003:244

Finns bestämmelse om att viss författning skall kungöras på annat sätt än som följer av denna lag skall även den bestämmelsen gälla.

På kungörande i ortstidning enligt bestämmelse som avses i första stycket skall 3 § lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. ha motsvarande tillämpning.

SFS 1977:714

Om författning, som har kungjorts i författningssamling som avses i denna lag, upphävs eller ändras efter överklagande, skall den myndighet som har ombesörjt kungörandet låta kungöra upphävandet eller ändringen i de former i vilka författningen ursprungligen kungjordes.

SFS 2003:244

Av författning skall framgå när den träder i kraft.

Om det i en författning föreskrivs att en internationell överenskommelse eller en ändring i en sådan skall gälla som svensk rätt, skall överenskommelsen eller ändringen kungöras på samma sätt som författningen. Om det är lämpligare, får regeringen dock bestämma att överenskommelsen eller ändringen i stället skall kungöras på något annat sätt. Var kungörandet i sådant fall sker skall ges till känna i den författningssamling där författningen har kungjorts.

Är en överenskommelse avfattad på mer än ett språk, får den myndighet som utfärdar författningen besluta att endast en text skall kungöras. Finns en svensk text, skall denna kungöras. En text som enligt överenskommelsen skall ha vitsord framför alla de andra, får inte utelämnas.

Om en utländsk text har utelämnats vid kungörandet av en överenskommelse, skall uppgift därvid lämnas om var denna text finns tillgänglig.

En överenskommelse som inte har svensk text skall kungöras tillsammans med en svensk översättning, om inte särskilda skäl föranleder något annat.

Om kungörandet i övrigt i författningssamlingar som avses i denna lag av annat än författningar gäller vad som är särskilt föreskrivet.

Anmärkt författning:

F (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser, m.m.

SFS 1989:935

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:633

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1977.

Genom denna lag upphäves lagen (1894:44 s. 1) angående tiden för allmänna författningars trädande i kraft.

Vad i lag eller annan författning föreskrives om kungörande i länets allmänna kungörelser eller länskungörelserna av författning skall från och med denna lags ikraftträdande avse kungörande i länets författningssamling.

SFS 1977:714

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1978.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

SFS 1980:153

(Utkom d. 19 maj 1980.)

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1982:1254

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983.

SFS 1989:935

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1990.

SFS 1993:1607

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1993:1624

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1994.

SFS 1994:1692

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

(Lagen 1994:1692 har enligt förordning 1994:2063 trätt i kraft d. 1 jan. 1995.)

SFS 1999:938

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:421

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2003:244

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2005:517

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2009:420

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2010:1425

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2016:500

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016 i fråga om 2 § och i övrigt den dag som regeringen bestämmer.

(F 2016:500 träder enl. F 2018:99 i kraft d. 1 april 2018.)

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för författningar som har utfärdats före ikraftträdandet.

SFS 2018:99

(Utkom d. 27 febr. 2018.)

Anmärkt författning:

Författningssamlingsförordning (1976:725)Rättsinformationsförordning (1999:175)F (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivningF (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från RegelrådetF (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter.