Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1977:740) om tillämpning av en konvention den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet

Utfärdad: 1977-09-01

1 §

Den konvention mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet som har undertecknats den 27 februari 1976 jämte slutprotokoll till konventionen skall i originaltexternas lydelse gälla som förordning här i landet.

Texterna i deras till följd av en tilläggsöverenskommelse den 26 oktober 1989 ändrade lydelse är intagna som bilagor 1 och 2 till denna förordning.

SFS 1991:1183

2 §

Vid tillämpning av artikel 10 och artikel 33 första stycket andra punkten i konventionen skall riksförsäkringsverket vara behörig svensk myndighet.

SFS 1991:1183

3 §

Artikel 37 i konventionen gäller, med undantag som sägs i 4 §, på motsvarande sätt för rättigheter som uppstår först på grund av tilläggsöverenskommelsen.

SFS 1991:1183

4 §

Artikel 22 sjätte stycket i konventionen i dess lydelse enligt tilläggsöverenskommelsen skall gälla retroaktivt från och med den 1 januari 1982 och tillämpas även för försäkringsfall som inträffat före denna tidpunkt. Pensioner som har fastställts före ikraftträdandet av tilläggsöverenskommelsen fastställs på nytt efter ansökan med beaktande av första meningen. De kan även fastställas på nytt utan ansökan.

SFS 1991:1183

5 §

Nummer 3 b) i slutprotokollet gäller endast för försäkringsfall som inträffar efter ikraftträdandet av denna förordning.

SFS 1991:1183

6 §

För en person som avses i nummer 6 b) i slutprotokollet till konventionen och som vid ikraftträdandet av denna förordning redan är sysselsatt börjar den tremånadersfrist som sägs i nämnda bestämmelse i slutprotokollet att löpa vid ikraftträdandet.

SFS 1991:1183

7 §

Artiklarna 23 25 i konventionen i deras lydelse enligt tilläggsöverenskommelsen skall tillämpas i fråga om efterlevandepension när försäkringsfallet inträffat efter utgången av år 1989.

SFS 1991:1183

Bilaga 1

Konvention mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet

Konvention mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet

 

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Schweden über Soziale Sicherheit

 

Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland som önskat reglera sina förbindelser på den sociala trygghetens område, har överenskommit om följande:

 

Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Schweden   in dem Wunsche, ihre Beziehungen im Bereich der Sozialen Sicherheit zu regeln   haben folgendes vereinbart:

 

AVDELNING I Allmänna bestämmelser

AVDELNING I

 

ABSCHNITT I

 

Allmänna bestämmelser

 

Allgemeine Bestimmungen

 

Artikel 1

 

Artikel 1

 

I denna konvention förstås med uttrycken

 

In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrücke

 

1) ”territorium”

 

1. „Hoheitsgebiet”

 

med avseende på Förbundsrepubliken Tyskland det område, inom vilket Förbundsrepubliken Tysklands grundlag gäller,

 

in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland den Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland,

 

med avseende på Konungariket Sverige dess territorium;

 

in bezug auf das Königreich Schweden dessen Staatsgebiet;

 

2) ”medborgare”

 

2. „Staatsangehöriger”

 

med avseende på Förbundsrepubliken Tyskland

 

in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland

 

en tysk i den för Förbundsrepubliken Tyskland gällande grundlagens mening, med avseende på Konungariket Sverige en person med svenskt medborgarskap;

 

einen Deutschen im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, in bezug auf das Königreich Schweden eine Person schwedischer Staatsangehörigkeit;

 

3) ”lagstiftning”

 

3. „Rechtsvorschriften”

 

lagar, förordningar, kungörelser och andra allmänna rättsföreskrifter rörande de i artikel 2 första stycket angivna grenarna av social trygghet;

 

die Gesetze, Verordnungen, Satzungen und sonstige allgemein rechtsetzende Akte, die sich auf die in Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten Zweige der Sozialen Sicherheit beziehen;

 

4) ”behörig myndighet”

 

4. „zuständige Behörde”

 

med avseende på Förbundsrepubliken Tyskland

 

in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland

 

förbundsministern för arbete och sociala frågor,

 

den Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung,

 

med avseende på Konungariket Sverige regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer;

 

in bezug auf das Königreich Schweden die Regierung oder die Behörde, die sie bestimmt;

 

5) ”försäkringsorgan”

 

5. „Träger”

 

det organ eller den myndighet som svarar för tillämpningen av den i artikel 2 första stycket angivna lagstiftningen;

 

die Einrichtung oder die Behörde, der die Durchführung in Artikel 2 Absatz 1 bezeichneter Rechtsvorschriften obliegt;

 

6) ”behörigt försäkringsorgan”

 

6. „zuständiger Träger”

 

det försäkringsorgan som är behörigt enligt den tillämpliga lagstiftningen;

 

den nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften zuständigen Träger;

 

7) ”sysselsättning”

 

7. „Beschäftigung”

 

en anställning eller förvärvsverksamhet i den tillämpliga lagstiftningens mening;

 

eine Beschäftigung oder Tätigkeit im Sinne der anzuwendenden Rechtsvorschriften;

 

8) ”försäkringsperioder”

 

8. „Versicherungszeiten”

 

avgiftsperioder, sysselsättningsperioder eller bosättningsperioder, som i den lagstiftning enligt vilken de fullgjorts betecknas eller betraktas som försäkringsperioder, samt andra tidsperioder i den mån de i nämnda lagstiftning betraktas som likvärdiga med försäkringsperioder, däribland kalenderår, för vilka inom den svenska försäkringen för tilläggspension pensionspoäng har tillgodoräknats på grund av sysselsättning under det ifrågavarande året eller en del därav;

 

die Beitragszeiten, die Beschäftigungszeiten oder die Zeiten des gewöhnlichen Aufenthalts, die in den Rechtsvorschriften, nach denen sie zurückgelegt wurden, als Versicherungszeiten bestimmt oder anerkannt sind, ferner Zeiten, soweit sie in diesen Rechtsvorschriften als den Versicherungszeiten gleichwertig anerkannt sind; darunter Kalenderjahre, für welche in der schwedischen Versicherung für Zusatzrente Rentenpunkte auf Grund einer Beschäftigung während des betreffenden Jahres oder eines Teiles davon gutgeschrieben sind;

 

9) ”kontantförmån” eller ”pension”

 

9. „Geldleistung” oder „Rente”

 

en kontantförmån eller pension med alla tillägg, tillskott och förhöjningar.

 

eine Geldleistung oder Rente einschliesslich aller Zuschläge, Zuschüsse und Erhöhungen.

 

Artikel 2

 

Artikel 2

 

1. Denna konvention är, i den mån ej annat däri föreskrives, tillämplig på

 

(1) Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, bezieht es sich

 

1) den tyska lagstiftningen om

 

1. auf die deutschen Rechtsvorschriften über

 

a) sjukförsäkring och skydd för förvärvsarbetande mödrar, i den mån inom dessa förmånsgrenar regleras rätt till kontant- och sjukvårdsförmåner genom sjukförsäkringens organ;

 

a) die Krankenversicherung sowie den Schutz der erwerbstätigen Mutter, soweit sie die Gewährung von Geld- und Sachleistungen durch die Träger der Krankenversicherung zum Gegenstand haben;

 

b) yrkesskadeförsäkring;

 

b) die Unfallversicherung;

 

c) pensionsförsäkring och tilläggsförsäkring för gruvarbetare;

 

c) die Rentenversicherung und die hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung;

 

d) åldershjälp för lantbrukare;

 

d) die Altershilfe für Landwirte;

 

e) barnbidrag;

 

e) das Kindergeld;

 

f) bidrag för vård av barn;

 

f) das Erziehungsgeld;

 

2) den svenska lagstiftningen om

 

2. auf die schwedischen Rechtsvorschriften über

 

a) sjukförsäkring med föräldraförsäkring;

 

a) die Krankenversicherung einschliesslich der Elternversicherung;

 

b) yrkesskadeförsäkring;

 

b) die Unfallversicherung;

 

c) folkpension;

 

c) die Volksrente;

 

d) försäkring för tilläggspension;

 

d) die Versicherung für Zusatzrente;

 

e) barnbidrag;

 

e) das Kindergeld;

 

f) bidragsförskott.

 

f) den Unterhaltsvorschuss.

 

2. Vid denna konventions tillämpning beaktas icke sådan lagstiftning i fördragsslutande stat, som följer av annan mellanstatlig överenskommelse eller av överstatlig rätt eller som avser tillämpningen av sådan överenskommelse eller rätt.

 

(2) Bei Anwendung dieses Abkommens finden die Rechtsvorschriften keine Anwendung, die sich für einen Vertragsstaat aus anderen zwischenstaatlichen Verträgen oder aus überstaatlichem Recht ergeben oder zu deren Ausführung dienen.

 

Artikel 3

 

Artikel 3

 

1. Denna konvention är, i den mån ej annat däri föreskrives, tillämplig på de fördragsslutande staternas medborgare, andra personer som omfattas eller har omfattats av en fördragsslutande stats lagstiftning och personer som härleder sin rätt från någon nu nämnd person.

 

(1) Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, gilt es für die Staatsangehörigen der Vertragsstaaten, andere Personen, für welche die Rechtsvorschriften eines der Vertragsstaaten gelten oder galten und Personen, die ihre Rechte von einer der vorher genannten Personen ableiten.

 

2. I den mån ej annat föreskrivs i denna konvention likställes vid tillämpningen av en fördragsslutande stats lagstiftning med denna stats medborgare följande inom statens territorium bosatta personer:

 

(2) Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, stehen folgende Personen, die sich im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates gewöhnlich aufhalten, bei Anwendung der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates dessen Staatsangehörigen gleich:

 

a) medborgare i den andra fördragsslutande staten,

 

a) Staatsangehörige des anderen Vertragsstaates,

 

b) flyktingar som avses i artikel 1 av konventionen den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet den 31 januari 1967 till nämnda konvention,

 

b) Flüchtlinge im Sinne des Artikels 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 und des Protokolls vom 31. Januar 1967 zu dem genannten Abkommen,

 

c) statslösa som avses i artikel 1 av konventionen den 28 september 1954 om statslösa personers rättsliga ställning,

 

c) Staatenlose im Sinne des Artikels 1 des Übereinkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen vom 28. September 1954,

 

d) andra personer med avseende på rättigheter som de härleder från en medborgare i fördragsslutande stat eller från en i denna artikel avsedd flykting eller statslös person.

 

d) andere Personen hinsichtlich der Rechte, die sie von einem Staatsangehörigen eines Vertragsstaates, einem Flüchtling oder einem Staatenlosen im Sinne dieses Artikels ableiten.

 

Artikel 4

 

Artikel 4

 

1. När fråga är om en i artikel 3 andra stycket angiven person skall, i den mån ej annat föreskrives i denna konvention, kontantförmåner vid invaliditet, på grund av ålder och till efterlevande samt livräntor och engångsbelopp i anledning av yrkesskada utges till den därtill berättigade även om denne vistas inom den andra fördragsslutande statens territorium.

 

(1) Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, sind die Geldleistungen bei Invalidität, Alter oder an Hinterbliebene sowie die Renten und einmaligen Geldleistungen bei Arbeitsunfall (Berufskrankheit) auch zu zahlen, wenn der Berechtigte sich im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates aufhält und es sich um eine in Artikel 3 Absatz 2 bezeichnete Person handelt.

 

2. I den mån ej annat föreskrives i denna konvention utges förmåner enligt den ena fördragsslutande statens lagstiftning till medborgare i den andra fördragsslutande staten, som är bosatt utanför de fördragsslutande staternas territorier, på samma villkor som till medborgare i den förstnämnda fördragsslutande staten som är bosatta utanför nämnda territorier.

 

(2) Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, werden Leistungen nach den Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates den Staatsangehörigen des anderen Vertragsstaates, die sich außerhalb der Hoheitsgebiete der Vertragsstaaten gewöhnlich aufhalten, unter denselben Voraussetzungen erbracht wie den sich dort gewöhnlich aufhaltenden Staatsangehörigen des ersten Vertragsstaates.

 

Artikel 5

 

Artikel 5

 

I den mån ej annat föreskrives i artiklarna 6 10, skall frågan om en persons försäkringstillhörighet bedömas

 

Soweit die Artikel 6 bis 10 nichts anderes bestimmen, richtet sich die Versicherungspflicht einer Person

 

1) enligt svensk rätt, om personen i fråga är bosatt i Konungariket Sverige, eller, med avseende på yrkesskadeförsäkring, om han är sysselsatt där,

 

1. nach schwedischem Recht, wenn sie sich im Hoheitsgebiet des Königreichs Schweden gewöhnlich aufhält oder, in bezug auf die Unfallversicherung, wenn sie dort beschäftigt ist;

 

2) enligt tysk rätt, om han är sysselsatt i Förbundsrepubliken Tyskland,

 

2. nach deutschem Recht, wenn sie im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt ist;

 

varvid i fall, då försäkringstillhörigheten bedöms med hänsyn till sysselsättningsorten, denna skall vara bestämmande även om arbetet utförs för en arbetsgivare som befinner sig i den andra fördragsslutande staten.

 

richtet sich die Versicherungspflicht nach dem Ort der Beschäftigung, so ist dieser auch dann massgebend, wenn sich der Arbeitgeber im anderen Vertragsstaat befindet.

 

Artikel 6

 

Artikel 6

 

Utsänds en arbetstagare, som sysselsätts i en fördragsslutande stat, av sin arbetsgivare till den andra fördragsslutande staten för att där utföra ett arbete för denne arbetsgivare, skall den förstnämnda statens lagstiftning fortsätta att gälla till utgången av den tjugofjärde kalendermånaden efter utsändandet, som om arbetstagaren fortfarande sysselsattes inom dess territorium.

 

Wird ein Arbeitnehmer, der in einem Vertragsstaat beschäftigt ist, von seinem Arbeitgeber in den anderen Vertragsstaat entsandt, um dort eine Arbeit für diesen Arbeitgeber auszuführen, so gelten bis zum Ende des 24. Kalendermonats nach der Entsendung die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates so weiter, als wäre er noch in dessen Hoheitsgebiet beschäftigt.

 

Artikel 7

 

Artikel 7

 

1. För ett fartygs besättning och andra ej blott tillfälligt på ett fartyg sysselsatta personer gäller med avseende på försäkringstillhörigheten lagstiftningen i den fördragsslutande stat, vars flagga fartyget för.

 

(1) Für die Besatzung eines Seeschiffes sowie andere nicht nur vorübergehend auf einem Seeschiff beschäftigte Personen gelten in bezug auf die Versicherungspflicht die Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, dessen Flagge es führt.

 

2. Om en arbetstagare, som är bosatt inom en fördragsslutande stats territorium, av en arbetsgivare, som har sitt säte inom denna stats territorium och ej är ägare till fartyget, tillfälligt sysselsätts på ett fartyg som för den andra fördragsslutande statens flagga, gäller med avseende på försäkringstillhörigheten den förstnämnda statens lagstiftning, som om han sysselsattes inom dess territorium.

 

(2) Wird ein Arbeitnehmer, der sich im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates gewöhnlich aufhält, vorübergehend auf einem Seeschiff, das die Flagge des anderen Vertragsstaates führt, von einem Arbeitgeber beschäftigt, der seinen Sitz im Hoheitsgebiet des ersten Vertragsstaates hat und nicht Eigentümer des Schiffes ist, so gelten in bezug auf die Versicherungspflicht die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates, als wäre er in dessen Hoheitsgebiet beschäftigt.

 

Artikel 8

 

Artikel 8

 

Artiklarna 5 7 äger motsvarande tillämpning på personer som icke är arbetstagare men på vilka den i artikel 2 angivna lagstiftningen är tillämplig.

 

Die Artikel 5 bis 7 gelten entsprechend für Personen, die nicht Arbeitnehmer sind, auf die sich jedoch die in Artikel 2 bezeichneten Rechtsvorschriften beziehen.

 

Artikel 9

 

Artikel 9

 

Artiklarna 5, 6 och 8 berör inte de bestämmelser i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser och Wienkonventionen om konsulära förbindelser, som hänför sig till den lagstiftning som anges i artikel 2 första stycket.

 

Die Artikel 5, 6 und 8 berühren nicht die im Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen und im Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen enthaltenen Bestimmungen, die sich auf die in Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten Rechtsvorschriften beziehen.

 

Artikel 10

 

Artikel 10

 

På gemensam framställning av arbetstagare och arbetsgivare eller på framställning av en i artikel 8 avsedd likställd person kan den behöriga myndigheten, eller den myndighet som utses av denna, i den fördragsslutande stat, vars lagstiftning enligt artiklarna 5 9 skulle vara tillämplig, medge undantagande från denna lagstiftning, under förutsättning att personen i fråga blir omfattad av den andra fördragsslutande statens lagstiftning. Vid beslut härom skall beaktas sysselsättningens art och de omständigheter under vilka den utövas. Före avgörandet skall den andra fördragsslutande statens behöriga mydighet, eller den myndighet som utses av denna, beredas tillfälle till ställningstagande. Är arbetstagaren icke sysselsatt inom dess territorium, betraktas han som sysselsatt på den ort, där han senast förut var sysselsatt. Har han förut icke varit sysselsatt inom dess territorium, betraktas han som sysselsatt på den ort, där denna fördragsslutande stats behöriga myndighet har sitt säte.

 

Auf gemeinsamen Antrag des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers oder auf Antrag der gleichgestellten Person im Sinne des Artikels 8 kann die zuständige Behörde oder die von ihr bezeichneten Stelle des Vertragsstaates, dessen Rechtsvorschriften nach den Artikel 5 bis 9 anzuwenden wären, die Befreiung von diesen Rechtsvorschriften zulassen, wenn die in Betracht kommende Person den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates unterstellt wird. Bei der Entscheidung ist auf die Art und die Umstände der Beschäftigung Bedacht zu nehmen. Vor der Entscheidung ist der zuständigen Behörde oder der von ihr bezeichneten Stelle des anderen Vertragsstaates Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Ist der Arbeitnehmer nicht in dessen Hoheitsgebiet beschäftigt, so gilt er als an dem Ort beschäftigt, an dem er zuletzt vorher beschäftigt war. War er vorher nicht in dessen Hoheitsgebiet beschäftigt, so gilt er als an dem Ort beschäftigt, an dem die zuständige Behörde dieses Vertragsstaates ihren Sitz hat.

 

Artikel 11

 

Artikel 11

 

1. I fall, då enligt bestämmelser i en fördragsslutande stats lagstiftning rätt till en förmån inskränkes eller icke föreligger eller en förmån inskränkes eller icke utges vid sammanträffande med rätt till annan förmån eller med utgivandet av andra förmåner skall dessa bestämmelser tillämpas även med avseende på motsvarande förhållanden enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning. Om vad nu sagts skulle medföra minskning av båda förmånerna, skall vardera förmånen minskas med halva det belopp varmed minskning skulle ske enligt den fördragsslutande stats lagstiftning, på vilken rätten till förmånen grundas.

 

(1) Die Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates über das Nichtbestehen oder die Einschränkung eines Leistungsanspruches oder einer Leistung beim Zusammentreffen mit anderen Leistungsansprüchen oder anderen Leistungen werden auch in bezug auf entsprechende Tatbestände angewandt, die sich aus der Anwendung der Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates ergeben. Hätte dies zur Folge, daß beide Leistungen eingeschränkt werden, so sind sie jeweils um die Hälfte des Betrages zu mindern, um den sie nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, nach denen der Anspruch besteht, zu mindern wären.

 

2. I fall, då enligt bestämmelser i fördragsslutande stats lagstiftning rätt till en förmån icke föreligger eller en förmån inskränkes så länge en sysselsättning eller en viss sysselsättning utövas eller en obligatorisk pensionsförsäkring består, skall dessa bestämmelser tillämpas även med avseende på motsvarande förhållanden enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning eller inom dess territorium.

 

(2) Die Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates über das Nichtbestehen des Leistungsanspruchs oder die Einschränkung der Leistung, solange eine Beschäftigung oder eine bestimmte Beschäftigung ausgeübt wird oder eine Pflichtversicherung in der Rentenversicherung besteht, werden auch in bezug auf entsprechende Tatbestände angewandt, die sich aus der Anwendung der Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates oder in dessen Hoheitsgebiet ergeben.

 

AVDELNING II Särskilda bestämmelser

AVDELNING II

 

ABSCHNITT II

 

Särskilda bestämmelser

 

Besondere Bestimmungen

 

Kapitel 1. Sjukförsäkring

 

Kapitel 1. Krankenversicherung

 

Artikel 12

 

Artikel 12

 

I fråga om fastställande av rätten till en förmån och den tidrymd under vilken förmånen skall utges skall försäkringsperioder som fullgjorts och perioder varunder förmån utgivits enligt båda de fördragsslutande staternas lagstiftningar sammanräknas i den mån de icke sammanfaller.

 

Für den Leistungsanspruch und die Dauer der Leistungsgewährung sind die nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten zurückgelegten Versicherungszeiten und Zeiten des Bezuges einer Leistung zusammenzurechnen, soweit sie nicht auf dieselbe Zeit entfallen.

 

Artikel 13

 

Artikel 13

 

1. Är någon bosatt inom en fördragsslutande stats territorium och berättigad till sjukvårdsförmåner enligt denna stats lagstiftning, erhåller han under tillfällig vistelse inom den andra fördragsslutande statens territorium sjukvårdsförmåner enligt denna stats lagstiftning, om han på grund av sitt tillstånd är i omedelbart behov av sådana förmåner.

 

(1) Besteht für eine Person, die sich im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates gewöhnlich aufhält, nach dessen Rechtsvorschriften Anspruch auf Sachleistungen, so erhält sie bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates Sachleistungen nach dessen Rechtsvorschriften, wenn ihr Zustand sofort die Gewährung solcher Leistungen erforderlich macht.

 

2. Första stycket gäller ej för fall då någon beger sig till den andra fördragsslutande statens territorium i syfte att erhålla vård, särskilt när syftet är att genomgå kurbehandling eller att vistas på hälsovårdsanstalt, vilohem eller luftkuranstalt.

 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Fälle, in denen sich die betreffende Person zur Behandlung in das Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates begibt, insbesondere zur Durchführung von Kuren und zum Aufenthalt im Sanatorien, Genesungsheimen und Luftkurheilstätten.

 

3. I fråga om sättet för och omfattningen av tillhandahållande av förmåner enligt första stycket tillämpas den för vistelseortens försäkringsorgan gällande lagstiftningen.

 

(3) Für die Art und Weise und den Umfang der Leistungsgewährung nach Absatz 1 gelten die für den Träger des Aufenthaltsortes maßgebenden Rechtsvorschriften.

 

4. Personer, som enligt de i artikel 9 nämnda konventionerna är befriade från försäkringsplikt i den fördragsslutande stat där de är sysselsatta, erhåller liksom deras medföljande familjemedlemmar, sjukvårdsförmåner enligt lagstiftningen i denna fördragsslutande stat under förutsättning att de har rätt till sjukvårdsförmåner enligt lagstiftningen i den andra fördragsslutande staten.

 

(4) Sind Personen nach den in Artikel 9 genannten Übereinkommen von der Versicherungspflicht in dem Vertragsstaat, in dem sie beschäftigt sind, befreit, so erhalten sie sowie die sie begleitenden Familienangehörigen Sachleistungen nach den Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaats unter der Voraussetzung, dass für sie Anspruch auf Sachleistungen nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaats besteht.

 

Artikel 14

 

Artikel 14

 

Är någon bosatt inom en fördragsslutande stats territorium och försäkrad enligt denna stats lagstiftning, erhåller hans familjemedlemmar, som är bosatta inom den andra fördragsslutande statens territorium, sjukvårdsförmåner enligt den lagstiftning som försäkringsorganet för deras bosättningsort har att tillämpa om icke redan enligt bosättningsortens lagstiftning rätt till sjukvårdsförmåner föreligger på annan grund.

 

Die Familienangehörigen einer Person, die sich im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates gewöhnlich aufhält und die nach den Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates versichert ist, erhalten, wenn sie sich im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates gewöhnlich aufhalten, Sachleistungen nach den für den Träger ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes massgebenden Rechtsvorschriften, sofern nicht nach den für den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts geltenden Rechtsvorschriften ohnehin Anspruch auf Sachleistungen aus anderem Grunde besteht.

 

Artikel 15

 

Artikel 15

 

1. För den som åtnjuter pension från pensionsförsäkring i de fördragsslutande staterna tillämpas lagstiftningen om sjukförsäkring för pensionstagare i den fördragsslutande stat, inom vars territorium han är bosatt. Utgår pension enbart enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning betraktas därvid i fråga om sjukvårdsförmåner denna pension som pension från den förstnämnda fördragsslutande staten.

 

(1) Auf Rentenempfänger aus der Rentenversicherung der Vertragsstaaten sind die Rechtsvorschriften über die Krankenversicherung der Rentner des Vertragsstaates anzuwenden, in dessen Hoheitsgebiet sich die Rentenempfänger gewöhnlich aufhalten. Dabei gilt bei Gewährung einer Rente nur nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates diese Rente für die Sachleistungen als Rente des ersten Vertragsstaates.

 

2. Första stycket äger motsvarande tillämpning på pensionssökande.

 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Rentenbewerber.

 

Artikel 16

 

Artikel 16

 

1. I fall som avses i artiklarna 13 och 14 tillhandahålles förmånerna i fråga

 

(1) Die nach den Artikeln 13 und 14 in Betracht kommenden Leistungen sind

 

i Förbundsrepubliken Tyskland

 

in der Bundesrepublik Deutschland

 

av den för vistelseorten behöriga allmänna ortssjukkassan

 

von der für den Aufenthaltsort zuständigen Allgemeinen Ortskrankenkasse,

 

i Sverige

 

in Schweden

 

av den för vistelseorten behöriga allmänna försäkringskassan, såvida inte annan inrättning är behörig.

 

von der für den Aufenthaltsort zuständigen Allgemeinen Versicherungskasse, soweit nicht eine andere Stelle zuständig ist, zu erbringen.

 

2. Skall enskilda personer eller inrättningar enligt avtal med försäkringsorgan som anges i första stycket tillhandahålla sjukvårdsförmåner för de hos försäkringsorganet försäkrade personerna och deras familjemedlemmar, är de skyldiga att tillhandahålla sjukvårdsförmåner enligt artiklarna 13 och 14 på villkor som skulle ha gällt om där avsedda personer varit försäkrade hos försäkringsorganet eller varit sådana försäkrades familjemedlemmar och omfattats av avtalen.

 

(2) Personen und Einrichtungen, die mit den in Absatz 1 genannten Trägern Verträge über die Erbringung von Sachleistungen für die bei diesen Trägern Versicherten und deren Angehörige abgeschlossen haben, sind verpflichtet, Sachleistungen nach den Artikeln 13 und 14 zu erbringen, und zwar unter denselben Bedingungen, wie wenn die betreffenden Personen bei den in Absatz 1 genannten Trägern versichert oder Angehörige solcher Versicherter wären und als ob die Verträge sich auch auf diese Personen erstreckten.

 

3. Kostnaderna för sjukvårdsförmåner som tillhandahålles enligt denna artikel skall bäras av försäkringsorganet för vistelseorten.

 

(3) Die Kosten für die nach diesem Artikel zu erbringenden Sachleistungen tragen die Träger des Aufenthaltsortes.

 

Artikel 17

 

Artikel 17

 

1. Kontantförmåner enligt sjukförsäkringslagstiftningen skall utges även om den förmånsberättigade vistas inom den andra fördragsslutande statens territorium.

 

(1) Geldleistungen sind nach den Rechtsvorschriften über die Krankenversicherung auch zu zahlen, wenn sich der Berechtigte im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates aufhält.

 

2. På begäran av det behöriga försäkringsorganet skall kontantförmåner utbetalas av det i artikel 16 första stycket angivna försäkringsorganet för vistelseorten. Det behöriga försäkringsorganet ersätter försäkringsorganet för vistelseorten de utbetalade kontantförmånerna.

 

(2) Die Geldleistungen werden auf Ersuchen des zuständigen Trägers von dem in Artikel 16 Absatz 1 genannten Träger des Aufenthaltsortes ausgezahlt. Der zuständige Träger erstattet dem Träger des Aufenthaltsortes die ausgezahlten Geldleistungen.

 

Kapitel 2. Yrkesskadeförsäkring

 

Kapitel 2. Unfallversicherung

 

Artikel 18

 

Artikel 18

 

1. Skall enligt en fördragsslutande stats lagstiftning graden av arbetsförmågans nedsättning och ersättningsrätten i anledning av yrkesskada i denna lagstiftnings mening bedömas med beaktande av annan yrkesskada, gäller detta även för yrkesskada som är att hänföra till den andra fördragsslutande statens lagstiftning, som om den hade varit att hänföra till lagstiftningen om yrkesskadeförsäkring i den förstnämnda staten. Med yrkesskador som skall beaktas likställs skadefall som enligt andra författningar skall beaktas som olycksfall eller andra ersättningsfall.

 

(1) Sehen die Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vor, daß bei der Bemessung des Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit und der Feststellung des Leistungsanspruches infolge eines Arbeitsunfalls (Berufskrankheit) im Sinne dieser Rechtsvorschriften andere Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten) zu berücksichtigen sind, so gilt dies auch für die unter die Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates fallenden Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten), als ob sie unter die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates gefallen wären. Den zu berücksichtigenden Unfällen stehen solche gleich, die nach anderen Gesetzen als Unfälle oder andere Entschädigungsfälle zu berücksichtigen sind.

 

2. Det försäkringsorgan som är behörigt att reglera det senare inträffade försäkringsfallet bestämmer den förmån som skall utgå med hänsyn till den nedsättning av arbetsförmågan, som försäkringsorganet har att beakta enligt den för organet gällande nationella lagstiftningen.

 

(2) Der zur Entschädigung des später eingetretenen Versicherungsfalles zuständige Träger setzt seine Leistung nach dem Grad der durch den Arbeitsunfall (Berufskrankheit) eingetretenen Minderung der Erwerbsfähigkeit fest, den er nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften zu berücksichtigen hat.

 

Artikel 19

 

Artikel 19

 

1. För rätt till förmån i anledning av en yrkessjukdom skall en fördragsslutande stats försäkringsorgan beakta även sysselsättningar i den andra fördragsslutande staten som varit av beskaffenhet att medföra fara för sjukdomen. Föreligger därvid enligt båda de fördragsslutande staternas lagstiftningar rätt till förmån, utges sjukvårdsförmåner och kontantförmåner med undantag av livränta enbart enligt lagstiftningen i den fördragsslutande stat, inom vars territorium den berättigade är bosatt. Av en livränta utger varje försäkringsorgan så stor del som motsvarar förhållandet mellan sysselsättningstiden inom den egna fördragsslutande statens territorium och den sammanlagda sysselsättningstid som skall beaktas enligt första punkten.

 

(1) Für den Leistungsanspruch auf Grund einer Berufskrankheit werden vom Träger eines Vertragsstaates auch die Beschäftigungen berücksichtigt, die im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates ausgeübt wurden und ihrer Art nach geeignet waren, diese Krankheit zu verursachen. Besteht dabei nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten ein Leistungsanspruch, so werden die Sachleistungen und die Geldleistungen mit Ausnahme der Rente nur nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates gewährt, in dessen Hoheitsgebiet sich die berechtigte Person gewöhnlich aufhält. Von der Rente gewährt jeder Träger den Teil, der dem Verhältnis der Dauer der im Hoheitsgebiet des eigenen Vertragsstaates ausgeübten zur Dauer der nach Satz 1 zu berücksichtigenden Beschäftigungen entspricht.

 

2. Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om förmåner till efterlevande.

 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Gewährung von Leistungen an Hinterbliebene.

 

Artikel 20

 

Artikel 20

 

1. Den som på grund av yrkesskada är berättigad till sjukvårdsförmåner enligt en fördragsslutande stats lagstiftning erhåller under vistelse inom den andra fördragsslutande statens territorium sjukvårdsförmåner av försäkringsorganet för vistelseorten enligt den för detta försäkringsorgan gällande lagstiftningen.

 

(1) Eine Person, die wegen eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit Anspruch auf Sachleistungen nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates hat, erhält bei Aufenthalt im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates Sachleistungen vom Träger ihres Aufenthaltsortes nach den für diesen Träger geltenden Rechtsvorschriften.

 

2. I fall som avses i första stycket tillhandahålles sjukvårdsförmånerna

 

(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Sachleistungen werden gewährt

 

i Förbundsrepubliken Tyskland

 

in der Bundesrepublik Deutschland

 

av den för vistelseorten behöriga allmänna ortssjukkassan

 

von der für den Aufenthaltsort zuständigen Allgemeinen Ortskrankenkasse,

 

i Sverige

 

in Schweden

 

av den för den ifrågavarande personens vistelseort behöriga allmänna försäkringskassan.

 

von der für den Aufenthaltsort der betreffenden Person zuständigen Allgemeinen Versicherungskasse.

 

3. Skall enligt första stycket yrkesmässig rehabilitering vidtagas, skall detta ske genom det härför inom vistelsestatens territorium behöriga organet enligt den för detta organ gällande lagstiftningen. Behörigt är det organ som skulle ha varit behörigt om rätten att komma i åtnjutande av åtgärderna hade varit att bedöma enligt nämnda fördragsslutande stats lagstiftning.

 

(3) Ist nach Absatz 1 Arbeits- und Berufsförderung (Berufshilfe) zu gewähren, so wird sie von der hierfür zuständigen Stelle im Hoheitsgebiet des Aufenthaltsstaates nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften erbracht. Zuständig ist die Stelle, die zuständig wäre, wenn über den Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates zu entscheiden wäre.

 

4. Artikel 16 andra stycket äger motsvarande tillämpning i fall som avses i denna artikel.

 

(4) Artikel 16 Absatz 2 gilt entsprechend.

 

5. Kostnaderna för förmåner som tillhandahålles enligt denna artikel skall bäras av försäkringsorganet för vistelseorten.

 

(5) Die Kosten für die nach diesem Artikel zu erbringenden Sachleistungen tragen die Träger des Aufenthaltsortes.

 

Artikel 21

 

Artikel 21

 

1. I den mån ej annat följer av artikel 4 första stycket skall kontantförmåner enligt lagstiftningen om yrkesskadeförsäkring utges även om den förmånsberättigade vistas inom den andra fördragsslutande statens territorium.

 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 4 Absatz 1 sind Geldleistungen nach den Rechtsvorschriften über die Unfallversicherung auch zu zahlen, wenn sich der Berechtigte im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates aufhält.

 

2. På begäran av det behöriga försäkringsorganet utbetalas kontantförmåner med undantag av livränta, engångsbelopp, vårdbidrag och begravningshjälp av det i artikel 20 andra stycket angivna försäkringsorganet för vistelseorten. Det behöriga försäkringsorganet ersätter försäkringsorganet för vistelseorten de utbetalade kontantförmånerna.

 

(2) Die Geldleistungen mit Ausnahme von Rente, Abfindungen, Pflegegeld und Sterbegeld werden auf Ersuchen des zuständigen Trägers von dem in Artikel 20 Absatz 2 genannten Träger des Aufenthaltsortes ausgezahlt. Der zuständige Träger erstattet dem Träger des Aufenthaltsortes die ausgezahlten Geldleistungen.

 

Kapitel 3. Pensionsförsäkringar

 

Kapitel 3. Rentenversicherungen

 

DEL 1

 

TEIL 1

 

Pensionsförsäkring enligt den tyska lagstiftningen

 

Rentenversicherung nach den deutschen Rechtsvorschriften

 

Artikel 22

 

Artikel 22

 

1. Föreligger enligt båda de fördragsslutande staternas lagstiftningar försäkringsperioder som skall tillgodoräknas, beaktas för förvärv av rätt till förmån enligt den tyska lagstiftningen även försäkringsperioder enligt den svenska lagstiftningen som ej avser samma tid. Frågor i vilken omfattning försäkringsperioder som fullgjorts enligt den svenska lagstiftningen kan tillgodoräknas prövas enligt svensk lagstiftning.

 

(1) Sind nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten anrechnungsfähige Versicherungszeiten vorhanden, so werden für den Erwerb des Leistungsanspruchs nach den deutschen Rechtsvorschriften auch die Versicherungszeiten berücksichtigt, die nach den schwedischen Rechtsvorschriften anrechnungsfähig sind und nicht auf dieselbe Zeit entfallen. In welchem Ausmass die nach den schwedischen Rechtsvorschriften zurückgelegten Versicherungszeiten anrechnungsfähig sind, richtet sich nach den schwedischen Rechtsvorschriften.

 

2. Försäkringsperioder som skall beaktas enligt första stycket hänförs till den försäkringsgren, vars försäkringsorgan är behörigt att fastställa förmån när enbart tysk lagstiftning tillämpas. Skulle i enlighet härmed pensionsförsäkringen för gruvarbetare vara behörig, beaktas inom denna de försäkringsperioder som skall beaktas enligt den svenska lagstiftningen under förutsättning att dessa perioder fullgjorts i gruvarbete under jord.

 

(2) Die nach Absatz 1 zu berücksichtigenden Versicherungszeiten werden dem Versicherungszweig zugeordnet, dessen Träger unter ausschliesslicher Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften für die Feststellung der Leistung zuständig ist. Wäre danach die knappschaftliche Rentenversicherung zuständig, so werden nach den schwedischen Rechtsvorschriften zu berücksichtigende Versicherungszeiten in der knappschaftlichen Rentenversicherung berücksichtigt, wenn sie in bergbaulichen Betrieben unter Tage zurückgelegt sind.

 

3. Beräkningsunderlaget utgörs av de försäkringsperioder som enligt den tyska lagstiftningen skall beaktas för pensionsberäkningen.

 

(3) Bemessungsgrundlagen werden aus den Versicherungszeiten gebildet, die nach den deutschen Rechtsvorschriften für die Rentenberechnung zu berücksichtigen sind.

 

4. För bortfall av utjämningsförmån inom försäkringen för gruvarbetare likställs svensk gruvdrift med tysk gruvdrift.

 

(4) Für den Wegfall der Knappschaftsausgleichsleistung stehen schwedische knappschaftliche Betriebe deutschen knappschaftlichen Betrieben gleich.

 

5. Uppfylls villkoren för pensionsrätt endast med beaktande av första stycket, tillgodoräknas den på antagandetid belöpande förmånsandelen endast till hälften.

 

(5) Sind die Voraussetzungen für den Rentenanspruch nur unter Berücksichtigung des Absatzes 1 erfüllt, so wird der auf die Zurechnungszeit entfallende Leistungsanteil nur zur Hälfte angerechnet.

 

6. Uppfylls villkoren för pensionsrätt endast med beaktande av första stycket, utbetalas barntillägg till försäkrads egenpension eller tilläggsbelopp till barnpension med halva beloppet.

 

(6) Sind die Voraussetzungen für den Rentenanspruch nur unter Berücksichtigung des Absatzes 1 erfüllt, so wird der Kinderzuschuss zur Versichertenrente oder der Erhöhungsbetrag zur Waisenrente zur Hälfte gezahlt.

 

7. Beror försäkringsplikt av att mindre än ett visst antal avgifter erlagts, beaktas vid beslut om försäkringsplikt försäkringsperioder som skall beaktas enligt den svenska lagstiftningen.

 

(7) Hängt die Versicherungspflicht davon ab, daß weniger als eine bestimmte Zahl von Beiträgen entrichtet wurde, so werden die nach den schwedischen Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden Versicherungszeiten für die Entscheidung über die Versicherungspflicht berücksichtigt.

 

DEL 2

 

TEIL 2

 

Pensionsförsäkring enligt den svenska lagstiftningen

 

Rentenversicherung nach den schwedischen Rechtsvorschriften

 

Artikel 23

 

Artikel 23

 

För att uppfylla det enligt svensk lagstiftning för rätt till folkpension vid bosättning utomlands gällande kravet på en minsta tid av tre kalenderår för vilka pensionspoäng tillgodoräknats eller, i förekommande fall med beaktande av artikel 24 första stycket 2) andra meningen, därmed likställda år, skall försäkringsperioder som fullgjorts enligt tysk lagstiftning beaktas i erforderlig omfattning, i den mån de inte avser samma tid som de svenska perioderna. Härvid likställs tolv inom den tyska pensionsförsäkringen fullgjorda försäkringsmånader med ett kalenderår, för vilket pensionspoäng tillgodoräknats.

 

Für die Erfüllung der nach den schwedischen Rechtsvorschriften für die Erbringung der Volksrente bei Auslandsaufenthalt festgelegten Mindestdauer von drei Kalenderjahren, für die Rentenpunkte gutgeschrieben sind oder die, gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Artikels 24 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2, als solche Jahre gelten, sind, soweit erforderlich, die nach den deutschen Rechtsvorschriften erworbenen Versicherungszeiten zu berücksichtigen, soweit sie nicht auf dieselbe Zeit entfallen. Hierbei stehen einem Kalenderjahr, für das Rentenpunkte gutgeschrieben sind, zwölf in der deutschen Rentenversicherung erworbene Versicherungsmonate gleich.

 

Artikel 24

 

Artikel 24

 

1. Folkpension enligt svensk lagstiftning utges med tillämpning av denna konvention uteslutande enligt följande bestämmelser, i förekommande fall med beaktande av artikel 23:

 

(1) Volksrenten nach den schwedischen Rechtsvorschriften sind bei Anwendung dieses Abkommens, gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Artikels 23, ausschliesslich nach folgenden Regeln zu erbringen:

 

1) För tysk medborgare som är bosatt i Sverige gäller de regler i den svenska lagstiftningen som är tillämpliga på personer som inte är svenska medborgare.

 

1. Für einen deutschen Staatsangehörigen, der sich in Schweden gewöhnlich aufhält, gelten die auf Personen, die nicht schwedische Staatsangehörige sind, anzuwendenden schwedischen Rechtsvorschriften.

 

2) Tysk medborgare som

 

2. Ein deutscher Staatsangehöriger,

 

a) är bosatt i Sverige men inte uppfyller förutsättningarna i den under 1) angivna lagstiftningen eller

 

a) der sich in Schweden gewöhnlich aufhält und die in den unter Nummer 1 bezeichneten Rechtsvorschriften vorgesehenen Voraussetzungen nicht erfüllt oder

 

b) är bosatt utanför Sverige

 

b) der sich ausserhalb Schwedens gewöhnlich aufhält,

 

har rätt till folkpension enligt den lagstiftning som gäller för svenska medborgare vid bosättning utomlands. Därvid beaktas även varje år under tiden från och med år 1960 till och med år 1973 för vilket sjömansskatt enligt svensk rätt har erlagts.

 

hat Anspruch auf Volksrente entsprechend den auf schwedische Staatsangehörige bei gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland anzuwendenden Rechtsvorschriften. Dabei wird auch jedes Jahr in der Zeit von 1960 bis 1973 berücksichtigt, für das Seemannssteuer nach schwedischem Recht entrichtet worden ist.

 

3) Handikappersättning, som inte utgår som tillägg till folkpension, samt vårdbidrag för handikappade barn, pensionstillskott och inkomstprövade pensionsförmåner utges till tysk medborgare som är bosatt i Sverige med motsvarande tillämpning av 1) och 2).

 

3. Die Behindertenbeihilfe, soweit sie nicht als Zulage zu einer Volksrente zusteht, die Pflegebeihilfe für behinderte Kinder, der Rentenzuschuss und die einkommensabhängigen Rentenleistungen sind einem deutschen Staatsangehörigen, der sich in Schweden gewöhnlich aufhält, in entsprechender Anwendung der Nummer 1 und 2 zu erbringen.

 

2. Första stycket gäller även för de personer som angetts i artikel 3 andra stycket b) d).

 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben b bis d genannten Personen.

 

Artikel 25

 

Artikel 25

 

För utgivande av tilläggspension enligt den svenska lagstiftningen gäller följande:

 

Für die Erbringung von Zusatzrenten nach den schwedischen Rechtsvorschriften gilt folgendes:

 

1) Den som inte är svensk medborgare tillgodoräknas pensionspoäng endast på grund av förvärvsverksamhet under bosättning i Sverige.

 

1. Rentenpunkte werden Personen, die nicht schwedische Staatsangehörige sind, nur aufgrund einer Erwerbstätigkeit während des gewöhnlichen Aufenthalts in Schweden gutgeschrieben.

 

2) Har någon fullgjort försäkringsperioder inom både den svenska försäkringen för tilläggspension och den tyska pensionsförsäkringen, skall dessa för förvärv av rätt till tilläggspension i erforderlig omfattning sammanräknas i den mån de inte sammanfaller. Härvid likställs tolv inom den tyska pensionsförsäkringen fullgjorda försäkringsmånader med ett kalenderår, för vilket pensionspoäng tillgodoräknats.

 

2. Hat eine Person Versicherungszeiten sowohl in der schwedischen Zusatzrentenversicherung als auch in der deutschen Rentenversicherung erworben, so sind diese für den Erwerb eines Anspruchs auf Zusatzrente, soweit erforderlich, zusammenzurechnen, soweit sie nicht auf dieselbe Zeit entfallen. Hierbei stehen einem Kalenderjahr, für das Rentenpunkte gutgeschrieben sind, zwölf in der deutschen Rentenversicherung erworbene Versicherungsmonate gleich.

 

3) För beräkning av tilläggspension beaktas endast försäkringsperioder enligt den svenska lagstiftningen.

 

3. Für die Berechnung einer Zusatzrente sind nur Versicherungszeiten nach den schwedischen Rechtsvorschriften heranzuziehen.

 

Artikel 26

 

Artikel 26

 

Övergångsbestämmelserna i svensk lagstiftning om rätt till folkpension för svenska medborgare som är bosatta utomlands samt om beräkningen av tilläggspension för personer som är födda före år 1924 berörs inte av denna konvention.

 

Die Übergangsbestimmungen nach den schwedischen Rechtsvorschriften über den Anspruch auf Volksrente für schwedische Staatsangehörige, die sich ausserhalb Schwedens gewöhnlich aufhalten, sowie die Berechnung der Zusatzrente für Personen, die vor dem Jahr 1924 geboren sind, werden durch dieses Abkommen nicht berührt.

 

Kapitel 4. Familjeförmåner

 

Kapitel 4. Familienbeihilfe

 

Artikel 26 a

 

Artikel 26 a

 

Om ett barn, som är bosatt i en av de fördragsslutande staterna, har rätt till barnbidrag enligt lagstiftningen i båda fördragsslutande staterna, utges barnbidrag endast av den stat, i vilken barnet är bosatt.

 

Besteht für ein Kind, das sich im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats gewöhnlich aufhält, nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten ein Anspruch auf Kindergeld, so wird ausschliesslich das Kindergeld des Vertragsstaats geleistet, in dem sich das Kind gewöhnlich aufhält.

 

Artikel 26 b

 

Artikel 26 b

 

Bidragsförskott enligt svensk lagstiftning utges för ett barn, som inte är svensk medborgare, om barnet och vårdnadshavaren är bosatta i Sverige och antingen barnet eller vårdnadshavaren vistas där sedan minst sex månader.

 

Unterhaltsvorschuss nach den schwedischen Rechtsvorschriften ist für ein Kind, das nicht schwedischer Staatsangehöriger ist, zu erbringen, wenn das Kind und der Sorgeberechtigte sich im Hoheitsgebiet Schwedens gewöhnlich aufhalten und entweder das Kind oder der Sorgeberechtigte sich dort seit mindestens sechs Monaten aufhalten.

 

AVDELNING III Övriga bestämmelser

AVDELNING III

 

ABSCHNITT III

 

Övriga bestämmelser

 

Verschiedene Bestimmungen

 

Kapitel 1. Myndighetsbistånd och rättshjälp

 

Kapitel 1. Amtshilfe und Rechtshilfe

 

Artikel 27

 

Artikel 27

 

1. De fördragsslutande staternas försäkringsorgan, sammanslutningar av försäkringsorgan, myndigheter och domstolar skall vid tillämpningen av den lagstiftning som anges i artikel 2 första stycket och av denna konvention lämna varandra ömsesidigt bistånd på samma sätt som vid tillämpning av den för dem gällande lagstiftningen. Biståndet lämnas kostnadsfritt. Kontantutlägg skall dock ersättas.

 

(1) Die Träger, Verbände von Trägern, Behörden und Gerichte der Vertragsstaaten leisten einander bei Durchführung der in Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten Rechtsvorschriften und dieses Abkommens gegenseitige Hilfe, als wendeten sie die für sie geltenden Rechtsvorschriften an. Die Hilfe ist kostenlos. Barauslagen werden jedoch erstattet.

 

2. Första stycket första punkten äger motsvarande tillämpning beträffande läkarundersökningar. Kostnader för sådana undersökningar, resekostnader, gottgörelse för mistad arbetsförtjänst, uppehållskostnader i samband med undersökning och andra kontantutlägg med undantag av portokostnader ersätts av det organ som begärt undersökningen. Kostnaderna ersätts icke, om det ligger i båda de fördragsslutande staternas behöriga försäkringsorgans intresse att läkarundersökningen kommer till stånd.

 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt auch für ärztliche Untersuchungen. Die Kosten für die Untersuchungen, die Reisekosten, der Verdienstausfall, die Kosten für Unterbringung zu Beobachtungszwecken und sonstige Barauslagen mit Ausnahme der Portokosten sind von der ersuchenden Stelle zu erstatten. Die Kosten werden nicht erstattet, wenn die ärztliche Untersuchung im Interesse der zuständigen Träger beider Vertragsstaaten liegt.

 

Artikel 28

 

Artikel 28

 

1. Av en fördragsslutande stats domstolar meddelade verkställbara domar liksom även av en fördragsslutande stats försäkringsorgan eller myndigheter meddelade verkställbara beslut om avgifter och andra fordringar på grund av socialförsäkring erkännes i den andra fördragsslutande staten.

 

(1) Die vollstreckbaren Entscheidungen der Gerichte sowie die vollstreckbaren Urkunden der Träger oder der Behörden eines Vertragsstaates über Beiträge und sonstige Forderungen aus der Sozialversicherung werden im anderen Vertragsstaat anerkannt.

 

2. Erkännande får vägras endast om det strider mot den allmänna ordningen i den fördragsslutande stat där domen eller beslutet åberopas.

 

(2) Die Anerkennung darf nur versagt werden, wenn sie der öffentlichen Ordnung des Vertragsstaates widerspricht, in dem die Entscheidung oder die Urkunde anerkannt werden soll.

 

3. Enligt första stycket erkända verkställbara domar och beslut verkställes i den andra fördragsslutande staten. Härvid förfares i enlighet med vad som enligt lagstiftningen i den stat, inom vars territorium verkställandet skall ske, gäller för verkställande av i denna stat meddelade motsvarande domar och beslut. Utskrift av domen eller beslutet måste förses med intyg om dess verkställbarhet (exigibilitetsklausul).

 

(3) Die nach Absatz 1 anerkannten vollstreckbaren Entscheidungen und Urkunden werden im anderen Vertragsstaat vollstreckt. Das Vollstreckungsverfahren richtet sich nach den Rechtsvorschriften, die in dem Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet vollstreckt werden soll, für die Vollstreckung der in diesem Staat erlassenen entsprechenden Entscheidungen und Urkunden gelten. Die Ausfertigung der Entscheidung oder der Urkunde muss mit der Bestätigung ihrer Vollstreckbarkeit (Vollstreckungsklausel) versehen sein.

 

4. Har försäkringsorgan i en fördragsslutande stat fordran på oguldna avgifter, skall vid tvångsverkställighet liksom även vid konkurs- och förlikningsförfarande i den andra staten sådan fordran ha samma förmånsrätt som en motsvarande fordran i denna stat.

 

(4) Forderungen von Trägern im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates aus Beitragsrückständen haben bei der Zwangsvollstreckung sowie im Konkurs- und Vergleichsverfahren im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates die gleichen Vorrechte wie entsprechende Forderungen im Hoheitsgebiet dieses Vertragsstaates.

 

Artikel 29

 

Artikel 29

 

1. I en fördragsslutande stats lagstiftning föreskriven befrielse från eller nedsättning av skatter eller avgifter, däri inbegripna konsulära och administrativa avgifter, för handlingar eller beslut, som skall företes i och för tillämpning av denna lagstiftning, utsträckes att omfatta även motsvarande handlingar och beslut som skall företes i och för tillämpningen av denna konvention eller av den i artikel 2 första stycket angivna lagstiftningen i den andra fördragsslutande staten.

 

(1) Die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vorgesehene Befreiung oder Ermässigung von Steuern oder Gebühren einschliesslich Konsulargebühren und Verwaltungsabgaben für Schriftstücke oder Urkunden, die in Anwendung dieser Rechtsvorschriften vorzulegen sind, erstreckt sich auch auf die entsprechenden Schriftstücke und Urkunden, die in Anwendung dieses Abkommens oder der in Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates vorzulegen sind.

 

2. Beslut, som skall företes i och för tillämpningen av denna konvention eller den i artikel 2 första stycket angivna lagstiftningen, behöver icke förses med äkthetsbevis eller underkastas någon annan liknande formalitet vid åberopande hos den andra fördragsslutande statens organ.

 

(2) Urkunden, die in Anwendung dieses Abkommens oder der in Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vorzulegen sind, bedürfen zur Verwendung gegenüber Stellen des anderen Vertragsstaates keiner Legalisation oder einer anderen ähnlichen Förmlichkeit.

 

Artikel 30

 

Artikel 30

 

I artikel 27 första stycket avsedda organ kan vid tillämpningen av den i artikel 2 första stycket angivna lagstiftningen och av denna konvention träda i omedelbar förbindelse med varandra och med berörda personer och deras ombud på sitt tjänstespråk. Lagstiftning om anlitande av tolk påverkas ej. Domar, beslut och andra handlingar kan direkt tillställas en person som uppehåller sig inom den andra fördragsslutande statens territorium i rekommenderad försändelse med mottagningsbevis.

 

Die in Artikel 27 Absatz 1 genannten Stellen können bei Durchführung der in Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten Rechtsvorschriften und dieses Abkommens unmittelbar miteinander und mit den beteiligten Personen und deren Vertretern in ihren Amtssprachen verkehren. Rechtsvorschriften über die Zuziehung von Dolmetschern bleiben unberührt. Urteile, Bescheide oder sonstige Schriftstücke können einer Person, die sich im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates aufhält, unmittelbar durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt werden.

 

Artikel 31

 

Artikel 31

 

1. Har ansökan om förmån enligt en fördragsslutande stats lagstiftning gjorts hos ett organ i den andra fördragsslutande staten, som är behörigt att mottaga ansökan om en motsvarande förmån enligt den för detta organ gällande lagstiftningen, betraktas ansökningen som gjord hos det behöriga försäkringsorganet. Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning på andra ansökningar, förklaringar och besvärsskrifter.

 

(1) Ist der Antrag auf eine Leistung nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates bei einer Stelle im anderen Vertragsstaat gestellt worden, die für die Annahme des Antrags auf eine entsprechende Leistung nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften zugelassen ist, so gilt der Antrag als bei dem zuständigen Träger gestellt. Dies gilt für sonstige Anträge sowie für Erklärungen und Rechtsbehelfe entsprechend.

 

2. Ansökningar, förklaringar och besvärsskrifter skall av det organ i den ena fördragsslutande staten, till vilket de ingivits, ofördröjligen vidarebefordras till den andra statens behöriga organ.

 

(2) Die Anträge, Erklärungen und Rechtsbehelfe sind von der Stelle des einen Vertragsstaates, bei der sie eingereicht worden sind, unverzüglich an die zuständige Stelle des anderen Vertragsstaates weiterzuleiten.

 

3. Ansökan om förmåner enligt den ena fördragsslutande statens lagstiftning betraktas även som ansökan om en motsvarande förmån enligt lagstiftningen i den andra fördragsslutande staten. Detta gäller dock icke, om sökanden uttryckligen begär att fastställandet av rätt som förvärvats enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning skall uppskjutas och sådant fall är förhanden, att han enligt denna fördragsslutande stats lagstiftning kan välja den tidpunkt, från vilken förmånen skall utgå.

 

(3) Ein Antrag auf Leistungen nach den Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates gilt auch als Antrag auf eine entsprechende Leistung nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates. Dies gilt nicht, wenn der Antragsteller ausdrücklich beantragt, daß die Feststellung der nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates erworbenen Ansprüche in den Fällen aufgeschoben wird, in denen er nach den Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates den Zeitpunkt bestimmen kann, der für die Erfüllung der Leistungsvoraussetzungen maßgeblich ist.

 

4. Fastställs i en av de fördragsslutande staterna en pensionsförmån utan ansökan skall, om inte dessförinnan en uttrycklig ansökan om motsvarande förmån har gjorts hos försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten, ansökan betraktas som gjord den dag då den pensionsförmån som skall utges utan ansökan i den första fördragsslutande staten börjar utgå; artikel 31 tredje stycket andra meningen berörs inte.

 

(4) Wird in einem der Vertragsstaaten eine Rentenleistung von Amts wegen festgestellt, so gilt, falls nicht vorher ein ausdrücklicher Antrag auf eine entsprechende Leistung des Trägers des anderen Vertragsstaats gestellt worden ist, der Antrag als an dem Tag gestellt, an dem die im ersten Vertragsstaat vom Amts wegen zu erbringende Rentenleistung beginnt; Artikel 31 Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt.

 

Artikel 32

 

Artikel 32

 

Den ena fördragsslutande statens yrkeskonsulära myndigheter i den andra fördragsslutande staten har rätt att utan företeende av fullmakt, på förmånsberättigads begäran, vidtaga åtgärder som behövs för att trygga och vidmakthålla rättigheter för den förstnämnda statens medborgare. Särskilt kan de hos organ som avses i artikel 27 första stycket i medborgarens intresse göra ansökningar, avge förklaringar och inlämna besvärsskrifter.

 

Die berufskonsularischen Behörden des einen Vertragsstaates im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates sind berechtigt, auf Antrag der Berechtigten die zur Sicherung und Erhaltung der Rechte der Staatsangehörigen des ersten Staates notwendigen Handlungen ohne Nachweis einer Vollmacht vorzunehmen. Sie können insbesondere bei den in Artikel 27 Absatz 1 genannten Stellen im Interesse der Staatsangehörigen Anträge stellen, Erklärungen abgeben oder Rechtsbehelfe einbringen.

 

Artikel 32 a

 

Artikel 32 a

 

Vidarebefordras, med stöd av denna konvention eller en överenskommelse angående dess tillämpning, personuppgifter eller företags- eller affärshemligheter från en fördragsslutande stat till den andra, gäller såväl för vidarebefordran som för användningen av dessa uppgifter respektive stats interna lagstiftning om skydd för personupgifter liksom för företags- eller affärshemligheter.

 

Werden personenbezogene Daten oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse aufgrund dieses Abkommens oder einer Vereinbarung zu seiner Durchführung von einem Vertragsstaat in den anderen weitergegeben, so gilt sowohl für die Weitergabe als auch für die Verwendung das jeweilige innerstaatliche Recht über den Schutz von personenbezogenen Daten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.

 

Kapitel 2. Konventionens tillämpning och tolkning

 

Kapitel 2. Durchführung und Auslegung des Abkommens

 

Artikel 33

 

Artikel 33

 

1. De behöriga myndigheterna kan överenskomma om de administrativa åtgärder som behövs för konventionens tillämpning. De skall underrätta varandra om ändringar och utvidgningar av den lagstiftning som anges i artikel 2.

 

(1) Die zuständigen Behörden können die zur Durchführung des Abkommens notwendigen Verwaltungsmaßnahmen vereinbaren. Sie unterrichten einander über Änderungen und Ergänzungen der für sie geltenden in Artikel 2 bezeichneten Rechtsvorschriften.

 

För konventionens tillämpning inrättas följande förbindelseorgan:

 

(2) Zur Durchführung des Abkommens werden hiermit folgende Verbindungsstellen eingerichtet:

 

i Förbundsrepubliken Tyskland

 

in der Bundesrepublik Deutschland

 

för sjukförsäkringen

 

für die Krankenversicherung

 

AOK   förbundsorganisation, Bonn,

 

der AOK   Bundesverband, Bonn,

 

för yrkesskadeförsäkringen

 

für die Unfallversicherung

 

de industriella yrkesföreningarnas huvudorganisation e.V., Sankt Augustin,

 

der Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e.V., Sankt Augustin,

 

för pensionsförsäkringen för arbetare

 

für die Rentenversicherung der Arbeiter

 

delstatsförsäkringsanstalten Schleswig-Holstein, Lübeck,

 

die Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein, Lübeck,

 

för pensionsförsäkringen för tjänstemän

 

für die Rentenversicherung der Angestellten

 

förbundsförsäkringsanstalten för tjänstemän, Berlin,

 

die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin,

 

för pensionsförsäkringen för gruvarbetare

 

für die knappschaftliche Rentenversicherung

 

förbundsgruvarbetarorganisationen, Bochum,

 

die Bundesknappschaft, Bochum

 

för tilläggsförsäkringen för gruvarbetare

 

für die hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung

 

delstatsförsäkringsanstalten för Saarlandet, Saarbrücken,

 

die Landesversicherungsanstalt für das Saarland, Saarbrücken,

 

för barnbidrag

 

für das Kindergeld

 

centralförvaltningen vid förbundsanstalten för arbetsmarknadsfrågor (barnbidragskassan), Nürnberg;

 

die Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Kindergeldkasse), Nürnberg;

 

i Konungariket Sverige

 

im Königreich Schweden

 

riksförsäkringsverket, Stockholm.

 

das Reichsversicherungsamt, Stockholm.

 

Artikel 34

 

Artikel 34

 

Kontantförmåner kan av en fördragsslutande stats försäkringsorgan med befriande verkan utges till en person, som uppehåller sig inom den andra fördragsslutande statens territorium, i denna stats valuta. I förhållandet mellan försäkringsorganet och den till förmånen berättigade gäller för omräkningen den dags kurs som lagts till grund för kontantförmånens överförande. Ett försäkringsorgans utbetalningar till ett försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten skall ske i den sistnämnda statens valuta. Ett försäkringsorgans utbetalningar till ett försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten i fall som avses i artikel 28 skall ske i den förstnämnda statens valuta.

 

Geldleistungen können von einem Träger eines Vertragsstaates an eine Person, die sich im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates aufhält, in dessen Währung mit befreiender Wirkung erbracht werden. Im Verhältnis zwischen dem Träger und dem Berechtigten ist für die Umrechnung der Kurs des Tages maßgebend, der bei der Übermittlung der Geldleistung zugrunde gelegt worden ist. Hat ein Träger an einen Träger des anderen Vertragsstaates Zahlungen vorzunehmen, so sind diese in der Währung des zweiten Vertragsstaates zu leisten. Hat ein Träger im Falle des Artikles 28 an einen Träger des anderen Vertragsstaates Zahlungen vorzunehmen, so sind diese in der Währung des ersten Vertragsstaates zu leisten.

 

Artikel 35

 

Artikel 35

 

1. Har en fördragsslutande stats försäkringsorgan felaktigt utgivit kontantförmåner, kan det felaktigt utbetalade beloppet för försäkringsorganets räkning avdragas från en motsvarande förmån enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning.

 

(1) Hat der Träger eines Vertragsstaates Geldleistungen zu Unrecht gewährt, so kann der zu Unrecht gezahlte Betrag von einer entsprechenden Leistung nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates zugunsten des Trägers einbehalten werden.

 

2. Har en fördragsslutande stats försäkringsorgan utgivit förskott avseende en förmån enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning, skall det utbetalade beloppet avdragas från förmånen för försäkringsorganets räkning.

 

(2) Hat der Träger eines Vertragsstaates einen Vorschuß im Hinblick auf den Anspruch auf eine Leistung nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates gezahlt, so ist der gezahlte Betrag von der Leistung zugunsten dieses Trägers einzubehalten.

 

3. Är någon enligt en fördragsslutande stats lagstiftning berättigad till en kontantförmån för tid, för vilken han eller hans familjemedlemmar erhållit förmåner från ett socialhjälpsorgan i den andra fördragsslutande staten, skall denna kontantförmån på begäran av det ersättningsberättigade socialhjälpsorganet innehållas för dettas räkning som om detta organ var ett socialhjälpsorgan med säte inom den förstnämnda statens territorium.

 

(3) Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates Anspruch auf eine Geldleistung für einen Zeitraum, für den ihr oder ihren Angehörigen von einem Fürsorgeträger des anderen Vertragsstaates Leistungen gewährt worden sind, so ist diese Geldleistung auf Ersuchen und zugunsten des ersatzberechtigten Fürsorgeträgers einzubehalten, als sei dieser ein Fürsorgeträger mit dem Sitz im Hoheitsgebiet des ersten Vertragsstaates.

 

Artikel 36

 

Artikel 36

 

1. Tvister mellan de båda fördragsslutande staterna om konventionens tolkning eller tillämpning skall såvitt möjligt biläggas genom de behöriga myndigheterna.

 

(1) Streitigkeiten zwischen den beiden Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung des Abkommens sollen, soweit möglich, durch die zuständigen Behörden beigelegt werden.

 

2. Kan en tvist icke biläggas på detta sätt, hänskjutes den på begäran av en fördragsslutande stat till en skiljedomstol.

 

(2) Kann eine Streitigkeit auf diese Weise nicht beigelegt werden, so wird sie auf Verlangen eines Vertragsstaates einem Schiedsgericht unterbreitet.

 

3. Skiljedomstol bildas för varje särskilt fall genom att var och en av de fördragsslutande staterna utser en medlem och dessa båda medlemmar enar sig om en medborgare i en tredje stat som ordförande, vilken utses av de båda fördragsslutande staternas regeringar. Medlemmarna utses inom två månader och ordföranden inom tre månader från det den ena fördragsslutande staten meddelat den andra att den ämnar underställa tvisten en skiljedomstol.

 

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall gebildet, indem jeder Vertragsstaat ein Mitglied bestellt und beide Mitglieder sich auf den Angehörigen eines dritten Staates als Obmann einigen, der von den Regierungen beider Vertragsstaaten bestellt wird. Die Mitglieder werden innerhalb von zwei Monaten, der Obmann innerhalb von drei Monaten bestellt, nachdem der eine Vertragsstaat dem anderen mitgeteilt hat, daß er die Streitigkeit einem Schiedsgericht unterbreiten will.

 

4. Om de i tredje stycket angivna fristerna icke iakttages, kan i brist på annan överenskommelse var och en av de fördragsslutande staterna hänvända sig till presidenten för den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter med begäran om erforderliga personers utseende. Är presidenten medborgare i en av de fördragsslutande staterna eller är han av annan anledning förhindrad, skall personerna utses av vicepresidenten. Är även vicepresidenten medborgare i en av de fördragsslutande staterna eller är även han förhindrad, skall personerna utses av den till rangen därefter främste medlemmen av domstolen, som icke är medborgare i någon av de fördragsslutande staterna.

 

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung jeder Vertragsstaat den Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Ist der Präsident Staatsangehöriger eines Vertragsstaates oder ist er aus einem anderen Grund verhindert, so soll der Vizepräsident die Ernennungen vornehmen. Ist auch der Vizepräsident Staatsangehöriger eines Vertragsstaates oder ist auch er verhindert, so soll das im Rang nächstfolgende Mitglied des Gerichtshofes, das nicht Staatsangehöriger eines Vertragsstaates ist, die Ernennungen vornehmen.

 

5. Skiljedomstolen träffar sitt avgörande genom majoritetsbeslut på grundval av föreliggande fördrag mellan parterna och allmän folkrätt. Dess beslut är bindande. Var och en av de fördragsslutande staterna bär kostnaderna för sin medlem och för sitt deltagande i förfarandet inför skiljedomstolen. Kostnaderna för ordföranden och övriga kostnader bärs av de fördragsslutande staterna till lika delar. Skiljedomstolen kan besluta om annan kostnadsreglering. I övrigt reglerar skiljedomstolen själv sitt förfarande.

 

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit auf Grund der zwischen den Parteien bestehenden Verträge und des allgemeinen Völkerrechts. Seine Entscheidungen sind bindend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten seines Mitgliedes sowie seiner Vertretung in dem Verfahren vor dem Schiedsgericht. Die Kosten des Obmanns sowie die sonstigen Kosten werden von den Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgericht kann eine andere Kostenregelung treffen. Im übrigen regelt das Schiedsgericht sein Verfahren selbst.

 

AVDELNING IV Övergångs- och slutbestämmelser

AVDELNING IV

 

ABSCHNITT IV

 

Övergångs- och slutbestämmelser

 

Übergangs- und Schlußbestimmungen

 

Artikel 37

 

Artikel 37

 

1. Denna konvention grundar ingen rätt till förmåner för tid före dess ikraftträdande.

 

(1) Dieses Abkommen begründet keinen Anspruch auf Zahlung von Leistungen für die Zeit vor seinem Inkrafttreten.

 

2. Vid denna konventions tillämpning beaktas även före ikraftträdandet inträffade omständigheter av betydelse enligt de fördragsslutande staternas lagstiftningar.

 

(2) Bei Anwendung dieses Abkommens werden auch die vor seinem Inkrafttreten nach den Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten gegebenen erheblichen Tatsachen berücksichtigt.

 

3. Tidigare avgöranden hindrar icke konventionens tillämpning.

 

(3) Frühere Entscheidungen stehen der Anwendung des Abkommens nicht entgegen.

 

4. Pensioner som fastställts före denna konventions ikraftträdande kan med beaktande av konventionen av försäkringsorgan självmant omprövas utan ansökan. I sådana fall betraktas, utan hinder av artikel 31 andra stycket, den dag då försäkringsorganet inleder sitt förfarande som dag för ansökan enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning.

 

(4) Renten, die vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens festgestellt sind, können unter dessen Berücksichtigung von Amts wegen neu festgestellt werden. In diesen Fällen gilt unbeschadet des Artikels 31 Absatz 2 der Tag, an dem der Träger das Verfahren einleitet, als Tag der Antragstellung nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates.

 

5. Skulle omprövning enligt fjärde stycket innebära att pension ej skall utgå eller att pension skall utgå med lägre belopp än det som senast utbetalats för tid före denna konventions ikraftträdande, skall pensionen alltjämt utgå med samma belopp som förut.

 

(5) Ergäbe die Neufeststellung nach Absatz 4 keine oder eine niedrigere Rente, als sie zuletzt für die Zeit vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens gezahlt worden ist, so ist die Rente in der Höhe des bisherigen Zahlbetrages weiter zu gewähren.

 

Artikel 38

 

Artikel 38

 

Det bifogade slutprotokollet utgör en beståndsdel av denna konvention.

 

Das beiliegende Schlußprotokoll ist Bestandteil dieses Abkommens.

 

Artikel 39

 

Artikel 39

 

Denna konvention gäller även för Land Berlin, såvida icke Förbundsrepubliken Tysklands regering till Konungariket Sveriges regering avger en motsatt förklaring inom tre månader efter denna konventions ikraftträdande.

 

Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regierung des Königreichs Schweden innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Abkommens eine gegenteilige Erklärung abgibt.

 

Artikel 40

 

Artikel 40

 

1. Denna konvention skall ratificeras. Ratifikationshandlingarna skall så snart som möjligt utväxlas i Bonn.

 

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich in Bonn ausgetauscht werden.

 

2. Denna konvention träder i kraft första dagen i den andra månaden efter utgången av den månad, under vilken ratifikationshandlingarna utväxlas.

 

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach Ablauf des Monats in Kraft, in dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden.

 

Artikel 41

 

Artikel 41

 

1. Konvention ingås för obestämd tid. Var och en av de fördragsslutande staterna kan med iakttagande av tre månaders uppsägningstid uppsäga den till utgången av ett kalenderår.

 

(1) Das Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen.

 

2. Träder konventionen på grund av uppsägning ur kraft, skall dess bestämmelser gälla beträffande förmån vartill rätt förvärvats dessförinnan. Lagstiftning som inskränker rätten till förmån för den som vistas utomlands eller föreskriver innehållande eller indragning av förmån i sådant fall tillämpas ej beträffande förmån som nyss sagts.

 

(2) Tritt das Abkommen infolge Kündigung außer Kraft, so gelten seine Bestimmungen für die bis dahin erworbenen Leistungsansprüche weiter. Einschränkende Rechtsvorschriften über den Ausschluß eines Anspruchs oder das Ruhen oder die Entziehung von Leistungen wegen des Aufenthaltes im Ausland bleiben für diese Ansprüche unberücksichtigt.

 

TILL BEVIS HÄROM har undertecknade, därtill befullmäktigade av sina regeringar, undertecknat denna konvention och försett den med sina sigill.

 

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu von ihren Regierungen gehörig befugten Unterzeichneten dieses Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

 

SOM SKEDDE I STOCKHOLM den 27 februari 1976 i två originalexemplar, vartdera på svenska och tyska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

 

GESCHEHEN ZU STOCKHOLM am 27. Februar 1976 in zwei Urschriften, jede in deutscher und schwedischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

 

Bilaga 2

Slutprotokoll till konvention mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet

Slutprotokoll till konvention mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet

 

Schlußprotokoll zum Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Schweden über Soziale Sicherheit

 

Vid undertecknandet av den denna dag mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland ingångna konventionen om social trygghet har de båda fördragsslutande staternas befullmäktigade ombud förklarat sig eniga om följande:

 

Bei Unterzeichnung des heute zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Schweden geschlossenen Abkommens über Soziale Sicherheit erklärten die Bevollmächtigten beider Vertragsstaaten, daß Einverständnis über folgendes besteht:

 

1. Till artikel 2:

 

1. Zu Artikel 2 des Abkommens:

 

a) Konventionens avdelning II kapitel 3 tillämpas icke på den i Förbundsrepubliken Tyskland gällande tilläggsförsäkringen för gruvarbetare och åldershjälpen för lantbrukare.

 

a) Für die in der Bundesrepublik Deutschland bestehende hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung und für die Altershilfe für Landwirte gilt Abschnitt II Kapitel 3 des Abkommens nicht.

 

b) Om enligt en fördragsslutande stats lagstiftning förutsättningarna är uppfyllda för tillämpning av både denna konvention och en annan konvention eller en överstatlig bestämmelse, skall denna fördragsslutande stats försäkringsorgan vid konventionens tillämpning bortse från den andra konventionen eller den överstatliga bestämmelsen.

 

b) Sind nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates außer den Voraussetzungen für die Anwendung des Abkommens auch die Voraussetzungen für die Anwendung eines anderen Abkommens oder einer überstaatlichen Regelung erfüllt, so läßt der Träger dieses Vertragsstaates bei Anwendung des Abkommens das andere Abkommen oder die überstaatliche Regelung unberücksichtigt.

 

c) Konventionens artikel 2 andra stycket och bestämmelsen under punkten b härovan tillämpas icke på lagstiftning om social trygghet som för Förbundsrepubliken Tysklands del följer av mellanstatlig överenskommelse eller av överstatlig rätt eller som avser tillämpningen av sådan överenskommelse eller rätt i den mån lagstiftningen innehåller särskild reglering av försäkringsförpliktelser (Versicherungslastregelungen).

 

c) Artikel 2 Absatz 2 des Abkommens und die Bestimmung unter Buchstabe b finden keine Anwendung, soweit die Rechtsvorschriften über Soziale Sicherheit, die sich für die Bundesrepublik Deutschland aus zwischenstaatlichen Verträgen oder überstaatlichem Recht ergeben oder zu deren Ausführung dienen, Versicherungslastregelungen enthalten.

 

2. Till artikel 3:

 

2. Zu Artikel 3 des Abkommens:

 

a) Särskild reglering av försäkringsförpliktelser (Versicherungslastregelungen) i överenskommelse, som Förbundsrepubliken Tyskland ingått med annan stat berörs ej.

 

a) Versicherungslastregelungen in den von der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen Staatsverträgen bleiben unberührt.

 

b) En fördragsslutande stats lagstiftning om säkerställande av försäkrades och arbetsgivares medverkan i organ för försäkringsorgans och sammanslutningars självförvaltning och i den dömande verksamheten på den sociala trygghetens område berörs ej.

 

b) Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates, die die Mitwirkung der Versicherten und der Arbeitgeber in den Organen der Selbstverwaltung der Träger und der Verbände sowie in der Rechtsprechung der Sozialen Sicherheit gewährleisten, bleiben unberührt.

 

c) Svenska medborgare som är bosatta utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium är berättigade till frivillig försäkring inom den tyska pensionsförsäkringen, om de med laga verkan erlagt avgifter för minst 60 månader till denna eller var berättigade till frivillig försäkring på grund av övergångsbestämmelser som var i kraft före den 19 oktober 1972. Detta gäller även för sådana inom Sveriges territorium bosatta flyktingar och statslösa som avses i artikel 3 andra stycket b och c.

 

c) Schwedische Staatsangehörige, die sich gewöhnlich außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, sind zur freiwilligen Versicherung in der deutschen Rentenversicherung berechtigt, wenn sie zu dieser für mindestens 60 Monate Beiträge wirksam entrichtet haben oder auf Grund übergangsrechtlicher Rechtsvorschriften, die vor dem 19. Oktober 1972 in Kraft waren, zur freiwilligen Versicherung berechtigt waren. Dies gilt auch für die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben b und c bezeichneten Flüchtlinge und Staatenlosen, die sich gewöhnlich im Hoheitsgebiet Schwedens aufhalten.

 

3. Till artikel 4:

 

3. Zu Artikel 4 des Abkommens:

 

a) Den tyska lagstiftningen om utgivande av förmåner för medicinsk, yrkesmässig och kompletterande rehabilitering genom försäkringsorgan för pensionsförsäkringen berörs ej.

 

a) Die deutschen Rechtsvorschriften über die Gewährung von medizinischen, berufsfördernden und ergänzenden Leistungen zur Rehabilitation durch die Träger der Rentenversicherung werden nicht berührt.

 

b) För personer bosatta i Sverige gäller inte artikel 4 första stycket i konventionen i fråga om pension enligt tysk lagstiftning vid oförmåga att arbeta inom visst yrke, oförmåga att förvärvsarbeta eller nedsatt förmåga att arbeta i gruva, när oförmågan eller nedsättningen även har sin grund i förhållande på arbetsmarknaden.

 

b) Für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Schweden gilt Artikel 4 Absatz 1 des Abkommens in bezug auf eine Rente nach den deutschen Rechtsvorschriften wegen Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder verminderter bergmännischer Berufsfähigkeit nicht, wenn die Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder die verminderte bergmännische Berufsfähigkeit auch auf Umständen des Arbeitsmarktes beruht.

 

4. Till artiklarna 4 och 21:

 

4. Zu den Artikeln 4 und 21 des Abkommens:

 

Den tyska lagstiftningen om förmåner

 

Die deutschen Rechtsvorschriften über Leistungen aus

 

på grund av yrkesskada, vid vars inträffande den skadade icke var försäkrad enligt tysk förbundsrätt,

 

Unfällen (Berufskrankheiten, in deren Zeitpunkt der Verletzte nicht nach Bundesrecht versichert war,

 

på grund av försäkringsperioder, som icke fullgjorts enligt tysk förbundsrätt, berörs ej.

 

Versicherungszeiten, die nicht nach Bundesrecht zurückgelegt sind, werden nicht berührt.

 

4 a. Till artikel 5:

 

4 a. Zu Artikel 5 des Abkommens:

 

Tysk lagstiftning om sjukförsäkring för studerande gäller för studerande som är inskrivna vid statlig eller statligt erkänd högskola inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium. Detta gäller dock inte i fall som avses under nummer 8 b.

 

Für eingeschriebene Studenten einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland gelten die deutschen Rechtsvorschriften über die Krankenversicherung der Studenten. Dies gilt nicht im Falle der Nummer 8 b.

 

4 b. Till artikel 6:

 

4 b. Zu Artikel 6 des Abkommens:

 

För arbetstagare som är sysselsatta av en offentlig arbetsgivare gäller artikel 6 även i fråga om en längre utsändningstid än 24 kalendermånader.

 

Artikel 6 gilt für Arbeitnehmer, die von einem öffentlichen Arbeitgeber beschäftigt werden, auch bei einer Entsendung von mehr als 24 Kalendermonaten.

 

5. Till artiklarna 6 10:

 

5. Zu den Artikeln 6 bis 10 des Abkommens:

 

Omfattas en person enligt artiklarna 6 10 av lagstiftningen i en fördragsslutande stat som om han var sysselsatt inom dess territorium, anses denna person liksom hans medföljande familjemedlemmar, såvida dessa inte utövar någon sysselsättning, även vara bosatta inom denna fördragsslutande stats territorium. Första meningen gäller inte i fråga om den tyska lagstiftningens bestämmelser om beaktande av perioder med vård av barn inom den lagstadgade pensionsförsäkringen.

 

Unterliegt eine Person nach den Artikeln 6 bis 10 den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats, als wäre sie in dessen Hoheitsgebiet beschäftigt, so werden die Person sowie die sie begleitenden Familienangehörigen, soweit sie keine Beschäftigung ausüben, so behandelt, als hätten sie auch ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet dieses Vertragsstaats. Satz 1 gilt nicht für die deutschen Rechtsvorschriften über die Berücksichtigung von Zeiten der Kindererziehung in der gesetzlichen Rentenversicherung.

 

6. Till artikel 9:

 

6. Zu Artikel 9 des Abkommens:

 

a) Personer som avses i de i artikel 9 angivna bestämmelserna omfattas, om de är sysselsatta i Sverige och är tyska medborgare, av den tyska lagstiftningen som om de var sysselsatta i Förbundsrepubliken Tyskland. De betraktas som sysselsatta på den ort där den tyska behöriga myndigheten har sitt säte.

 

a) Die Personen, die in den in Artikel 9 genannten Bestimmungen bezeichnet sind, unterliegen, wenn sie im Hoheitsgebiet Schwedens beschäftigt und deutsche Staatsangehörige sind, den deutschen Rechtsvorschriften, als wären sie im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt. Sie gelten als an dem Ort beschäftigt, an dem die deutsche zuständige Behörde ihren Sitz hat.

 

b) Om en person som avses i punkten a ovan var bosatt inom Sveriges territorium före sysselsättningens början, kan han inom tre månader efter sysselsättningens början välja att omfattas av den svenska lagstiftningen. Valet skall tillkännages för arbetsgivaren. Lagstiftningen skall tillämpas från och med den dag valet tillkännagivits.

 

b) Hat sich eine in Absatz 1 genannte Person vor Beginn der Beschäftigung gewöhnlich im Hoheitsgebiet Schwedens aufgehalten, so kan sie binnen drei Monaten nach Beginn der Beschäftigung die Anwendung der schwedischen Rechtsvorschriften wählen. Die Wahl ist gegenüber dem Arbeitgeber zu erklären. Die gewählten Rechtsvorschriften gelten vom Tage der Erklärung an.

 

c) Familjemedlemmar till en person som genom de i artikel 9 nämnda konventionerna är befriad från försäkringstillhörighet i Sverige skall, om de blir sysselsatta i Sverige av en där bosatt arbetsgivare, vid tillämpning av svensk lagstiftning behandlas som om de även var bosatta inom Sveriges territorium.

 

c) Familienangehörige einer Person, die durch die in Artikel 9 genannten Übereinkommen von der Versicherungspflicht in Schweden befreit ist, werden, wenn sie im Hoheitsgebiet Schwedens von einem dort ansässigen Arbeitgeber beschäftigt werden, bei Anwendung der schwedischen Rechtsvorschriften so behandelt, als hätten sie auch ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet Schwedens.

 

7. Till artikel 11:

 

7. Zu Artikel 11 des Abkommens:

 

a) Vid tillämpning av den svenska lagstiftningen likställs tysk pension med svensk tilläggspension.

 

a) Für die Anwendung der schwedischen Rechtsvorschriften steht eine deutsche Rente einer schwedischen Zusatzrente gleich.

 

b) Vid sammanträffande av pension enligt den tyska lagstiftningen om pensionsförsäkring med livränta enligt den svenska lagstiftningen om yrkesskadeförsäkring beaktas vid tillämpning av den tyska lagstiftningen endast det beräkningsunderlag som gäller för den tyska pensionens beräkning.

 

b) Bei Zusammentreffen einer Rente nach den deutschen Rechtsvorschriften über die Rentenversicherung mit einer Rente nach den schwedischen Rechtsvorschriften über die Unfallversicherung wird bei Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften nur die für die Berechnung der deutschen Rente maßgebende Bemessungsgrundlage berücksichtigt.

 

c) Artikel 11 berör inte den tyska lagstiftningen om återbetalning av avgifter från den lagstadgade pensionsförsäkringen när det är fråga om personer som inte anges i artikel 3 andra stycket eller om personer som anges i artikel 3 andra stycket och som inte omfattas av den svenska lagstiftningen om försäkring för tilläggspension.

 

c) Artikel 11 berührt nicht die deutschen Rechtsvorschriften über die Erstattung von Beiträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung im Falle der nicht in Artikel 3 Absatz 2 bezeichneten Personen und im Falle der in Artikel 3 Absatz 2 bezeichneten Personen, die nicht der Versicherung für Zusatzrente nach den schwedischen Rechtsvorschriften angehören.

 

8. Till artikel 12:

 

8. Zu Artikel 12 des Abkommens:

 

a) Bosätter sig någon som har varit försäkrad enligt den svenska lagstiftningen inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium, har han rätt till frivillig fortsättningsförsäkring enligt den tyska lagstiftningen. Därvid likställs upphörande av inskrivning hos svensk allmän försäkringskassa med avslutandet av försäkringspliktig sysselsättning enligt den tyska lagstiftningen. Försäkringen fortsättes vid den för bosättningsorten behöriga allmänna ortssjukkassan. Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning på personer, vilkas rätt till vidareförsäkring härleder sig från en annan persons försäkring.

 

a) Verlegt eine Person, die nach den schwedischen Rechtsvorschriften versichert war, den gewöhnlichen Aufenthalt in das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, so kann sie die Versicherung nach den deutschen Rechtsvorschriften freiwillig fortsetzen. Dabei steht dem Ausscheiden aus der versicherungspflichtigen Beschäftigung nach den deutschen Rechtsvorschriften das Ausscheiden aus der schwedischen Allgemeinen Versicherungskasse gleich. Die Versicherung wird bei der für den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts zuständigen Allgemeinen Ortskrankenkasse fortgesetzt. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Personen, deren Rechte auf Weiterversicherung sich von der Versicherung einer anderen Person ableiten.

 

b) För rätt till frivillig vidareförsäkring enligt den tyska lagstiftningen om sjukförsäkring skall försäkringsperioder som fullgjorts enligt de båda fördragsslutande staternas lagstiftningar sammanräknas i den mån de ej sammanfaller.

 

b) Für das Recht auf freiwillige Weiterversicherung nach den deutschen Rechtsvorschriften über die gesetzliche Krankenversicherung sind die nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten zurückgelegten Versicherungszeiten zusammenzurechnen, soweit sie nicht auf dieselbe Zeit entfallen.

 

c) Artikel 12 äger motsvarande tillämpning på förmåner, som enligt den tyska lagstiftningen utges efter skönsmässig prövning av ett försäkringsorgan.

 

c) Artikel 12 gilt entsprechend für Leistungen, deren Gewährung nach den deutschen Rechtsvorschriften im Ermessen eines Trägers liegt.

 

8 a. Till artikel 13:

 

8 a. Zu Artikel 13 des Abkommens:

 

Tandvårdsförmåner utges under tillfällig vistelse inom Sveriges territorium oberoende av personens ålder.

 

Zahnpflegeleistungen werden bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Hoheitsgebiet Schwedens unabhängig vom Alter der Personen erbracht.

 

8 b. Till artikel 14:

 

8 b. Zu Artikel 14 des Abkommens:

 

Artikel 14 gäller även för studerande som är inskrivna vid statlig eller statligt erkänd högskola inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium, om de är familjemedlemmar till en person, som är bosatt i Sverige och som är försäkrad enligt svensk lagstiftning.

 

Artikel 14 gilt auch für eingeschriebene Studenten der staatlichen und der staatlich anerkannten Hochschulen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, die Familienangehörige einer Person sind, die sich im Hoheitsgebiet Schwedens gewöhnlich aufhält und die nach den schwedischen Rechtsvorschriften versichert ist.

 

9. Till artikel 15:

 

9. Zu Artikel 15 des Abkommens:

 

a) Skall enligt första stycket andra punkten den tyska lagstiftningen tillämpas, utges icke avgiftstillskott för pensionstagares sjukförsäkring.

 

a) Sind nach Absatz 1 Satz 2 die deutschen Rechtsvorschriften anzuwenden, so wird ein Beitragszuschuß zur Krankenversicherung der Rentner nicht gewährt.

 

b) I den mån personer, som uppbär pensioner från den tyska pensionsförsäkringen, intill konventionens ikraftträdande var bosatta inom Sveriges territorium och var berättigade till avgiftstillskott enligt den tyska lagstiftningen om pensionstagares sjukförsäkring, kvarstår denna rätt så länge de fortsätter att vara bosatta inom Sveriges territorium.

 

b) Soweit sich Empfänger von Renten aus der deutschen Rentenversicherung bis zum Inkrafttreten des Abkommens gewöhnlich im Hoheitsgebiet Schwedens aufhielten und Anspruch auf die Gewährung eines Beitragszuschusses nach den deutschen Rechtsvorschriften über die Krankenversicherung der Rentner hatten, bleibt dieser unberührt, solange sie sich weiterhin im Hoheitsgebiet Schwedens gewöhnlich aufhalten.

 

10. Till artikel 16 tredje stycket och artikel 20 femte stycket:

 

10. Zu Artikel 16 Absatz 3 und Artikel 20 Absatz 5 des Abkommens:

 

a) Är någon enligt den tyska lagstiftningen med beaktande av konventionen berättigad till förmåner för en skada, för vilken han enligt annan tysk rätt kan kräva ersättning av tredje man, övergår detta krav i den mån den tyska lagstiftningen medger detta till det försäkringsorgan som utger förmånerna.

 

a) Hat eine Person nach den deutschen Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung des Abkommens Leistungen für einen Schaden zu erhalten, für den ihr nach anderen deutschen Vorschriften gegen einen Dritten ein Ersatzanspruch zusteht, so geht dieser nach Maßgabe der deutschen Rechtsvorschriften auf den Träger über, der die Leistungen gewährt.

 

b) När en längre tids erfarenheter föreligger om tillämpningen av artikel 16 tredje stycket och artikel 20 femte stycket prövar de fördragsslutande staterna gemensamt, om kostnaderna för förmåner som avses i dessa bestämmelser skall regleras på annat sätt. De båda fördragsslutande staterna skall så långt möjligt fastställa dessa kostnader och tidigast från och med år 1990 på förslag av en av de fördragsslutande staterna ta upp förhandlingar om en annan kostnadsreglering.

 

b) Nach Vorliegen von einen längeren Zeitraum erfassenden Erfahrungen über die Anwendung der Artikel 16 Absatz 3 und 20 Absatz 5 werden die Vertragsstaaten gemeinsam prüfen, ob für die Kosten der in diesen Bestimmungen vorgesehenen Leistungen eine andere Regelung getroffen werden soll. Die beiden Vertragsstaaten werden die ihnen möglichen Feststellungen über diese Kosten treffen und vom Jahr 1990 an auf Vorschlag eines der Vertragsstaaten Verhandlungen über eine andere Kostenregelung aufnehmen.

 

11. Till artikel 17:

 

11. Zu Artikel 17 des Abkommens:

 

Kontantförmåner enligt svensk lagstiftning på grund av sjukdom, som inträffar inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium, utges endast för den tid, för vilken sjukdom styrks genom läkarintyg. För försäkrade, som vid tiden för insjuknandet är sysselsatta inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium eller hör till besättningen på ett fartyg som för svensk flagg, gäller dock samma bestämmelser som vid insjuknande inom Sveriges territorium.

 

Geldleistungen nach den schwedischen Rechtsvorschriften wegen Krankheit, die im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland eintritt, werden nur für die Zeit erbracht, für die die Krankheit durch ärztliche Bescheinigung nachgewiesen ist. Für Versicherte, die im Zeitpunkt der Erkrankung im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind oder die zur Besatzung eines Seeschiffes gehören, das die schwedische Flagge führt, gelten jedoch dieselben Bestimmungen wie bei Erkrankung im Hoheitsgebiet Schwedens.

 

12. Till artikel 18:

 

12. Zu Artikel 18 des Abkommens:

 

Inverkar enligt den tyska lagstiftningen en pension från pensionsförsäkringen på storleken av förmån från yrkesskadeförsäkringen, medför en motsvarande pension som åtnjuts enligt den svenska lagstiftningen samma verkan.

 

Wirkt sich nach den deutschen Rechtsvorschriften der Bezug einer Rente aus der Rentenversicherung auf die Höhe der Leistung aus der Unfallversicherung aus, so kommt dieselbe Wirkung dem Bezug einer entsprechenden Rente nach den schwedischen Rechtsvorschriften zu.

 

13. Till artikel 20:

 

13. Zu Artikel 20 des Abkommens:

 

a) I det i andra stycket angivna tyska försäkringsorganets ställe kan förmånen utges av det försäkringsorgan för den tyska yrkesskadeförsäkringen, som skulle vara behörigt om beslut om rätt till förmånen fattades enligt den tyska lagstiftningen. Utan hinder av artikel 20 andra stycket i konventionen och vad som sagts i föregående mening skall sjukvårdsförmåner i Förbundsrepubliken Tyskland endast utges av det tyska försäkringsorganet för yrkesskadeförsäkring så snart enligt tysk lagstiftning en ordning träder i kraft, enligt vilken sjukvårdsförmåner till en person som är försäkrad hos en tysk sjukkassa enbart skall utges av ett försäkringsorgan för yrkesskadeförsäkring.

 

a) Anstelle des in Absatz 2 genannten deutschen Trägers kann der Träger der deutschen Unfallversicherung die Leistung erbringen, der zuständig wäre, wenn über den Leistungsanspruch nach den deutschen Rechtsvorschriften zu entscheiden wäre. Abweichend von Artikel 20 Absatz 2 des Abkommens und dem vorstehenden Satz 1 sind Sachleistungen in der Bundesrepublik Deutschland nur von dem deutschen Träger der Unfallversicherung zu erbringen, wenn nach den deutschen Rechtsvorschriften eine Regelung in Kraft tritt, nach der Sachleistungen an eine Person, die bei einer deutschen Krankenkasse versichert ist, nur von einem Träger der Unfallversicherung erbracht werden.

 

b) Behörigt organ för åtgärder som avses i tredje stycket är inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium yrkesskadeförsäkringens försäkringsorgan och inom Konungariket Sveriges territorium arbetsmarknadsstyrelsen.

 

b) Zuständige Stelle für die in Absatz 3 vorgesehenen Leistungen ist im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland der Träger der Unfallversicherung, im Hoheitsgebiet des Königreichs Schweden das Arbeitsmarktsamt.

 

14. Till artikel 22:

 

14. Zu Artikel 22 des Abkommens:

 

a) Den svenska lagstiftning som avses i artikel 22 är lagstiftningen om försäkring för tilläggspension.

 

a) Schwedische Rechtsvorschriften im Sinne des Artikels 22 sind die Rechtsvorschriften über die Versicherung für Zusatzrente.

 

b) Vid tillämpning av artikel 22 första stycket likställs följande perioder med försäkringsperioder som kan tillgodoräknas enligt den svenska lagstiftningen:

 

b) Bei Anwendung des Artikels 22 Absatz 1 stehen den nach den schwedischen Rechtsvorschriften anrechnungsfähigen Versicherungszeiten folgende Zeiten gleich:

 

1. Kalenderår varunder någon efter fyllda 16 år varit bosatt inom Sveriges territorium före år 1960, i den mån för personen i fråga för dessa år beräknats till svensk statlig inkomstskatt taxerad inkomst.

 

1. Kalenderjahre des gewöhnlichen Aufenthalts im Hoheitsgebiet Schwedens, die nach Vollendung des 16. Lebensjahres vor dem Jahr 1960 zurückgelegt wurden, soweit die betreffende Person während dieser Jahre der staatlichen Einkommensteuer in Schweden unterlag.

 

2. Kalenderår före 1974, för vilka sjömansskatt enligt svensk rätt har erlagts.

 

2. Kalenderjahre vor dem Jahr 1974, für die Seemannssteuer nach schwedischem Recht gezahlt worden ist.

 

c) För utgivande av förmånstillägg enligt den tyska lagstiftningen om pensionsförsäkring för gruvarbetare beaktas inte försäkringsperioder som kan tillgodoräknas enligt den svenska lagstiftningen.

 

c) Für die Erbringung des Leistungszuschlags nach den deutschen Rechtsvorschriften über die knappschaftliche Rentenversicherung bleiben die nach den schwedischen Rechtsvorschriften anrechnungsfähigen Versicherungszeiten unberücksichtigt.

 

d) Artikel 22 första stycket har inom den tyska pensionsförsäkringen motsvarande tillämpning med avseende på förmåner, som utges efter försäkringsorganets skönsmässiga bedömning.

 

d) Artikel 22 Absatz 1 gilt in der deutschen Rentenversicherung für Leistungen, deren Erbringung im Ermessen des Trägers liegt, entsprechend.

 

e) Vid tillämpning av den tyska lagstiftningen om beräkning av pension, särskilt den högre värderingen av avgiftsperioder för fullgörande av ett bestämt minsta antal försäkringsår, beaktas inte svenska försäkringsperioder.

 

e) Bei Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften, die die Berechnung der Rente, insbesondere die höhere Bewertung von Beitragszeiten bei Zurücklegung einer bestimmten Mindestzahl von Versicherungsjahren, betreffen, sind schwedische Versicherungszeiten nicht zu berücksichtigen.

 

f) Vid tillämpning av sådan tysk lagstiftning, som gör rätt till pension vid oförmåga att arbeta inom visst yrke, oförmåga att förvärvsarbeta eller nedsatt förmåga att arbeta i gruva beroende av att vissa obligatoriska avgifter erlagts inom en fastställd tidsperiod före pensionsfallets inträffande och som vid fastställandet av denna tidsperiod föreskriver att vissa tider inte medräknas, gäller detta även för motsvarande tider, under vilka förtidspension eller ålderspension eller förmåner vid sjukdom eller arbetsskada (förutom livräntor) utbetalas enligt svensk lagstiftning eller förmåner vid arbetslöshet utbetalas enligt den svenska lagstiftningen om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd, ävensom för motsvarande tider med vård av barn i Sverige.

 

f) Bei Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften, die den Anspruch auf Rente wegen Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder verminderter bergmännischer Berufsfähigkeit von der Entrichtung bestimmter Pflichtbeiträge in einem festgelegten Zeitraum vor Eintritt des Versicherungsfalles abhängig machen und die bei der Festlegung dieses Zeitraums vorschreiben, dass bestimmte Zeiten nicht mitgezählt werden, gilt dies auch für entsprechende Zeiten der Zahlung von Invaliditäts- oder Altersrente oder von Leistungen bei Krankheit oder Arbeitsunfall (ausgenommen Renten) nach den schwedischen Rechtsvorschriften oder der Zahlung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit nach den schwedischen Vorschriften über Arbeitslosenversicherung und die bare Arbeitsmarktunterstützung sowie für entsprechende Zeiten der Kindererziehung in Schweden.

 

g) Träder enligt den tyska lagstiftningen en reglering i kraft om proportionell värdering av antagandetid och proportionellt tilläggsbelopp till barnpension, gäller inte artikel 22 femte och sjätte styckena för fall, på vilken denna reglering skall tillämpas.

 

g) Tritt nach den deutschen Rechtsvorschriften eine Regelung über eine anteilige Bewertung der Zurechnungszeit und eine anteilige Leistung des Erhöhungsbetrags zur Waisenrente in Kraft, so gilt für Fälle, auf die diese Regelung anzuwenden ist, Artikel 22 Absätze 5 und 6 nicht.

 

15. Till artikel 24 första stycket:

 

15. Zu Artikel 24 Absatz 1 des Abkommens:

 

På tysk medborgare skall med avseende på bosättning inom och utom Sverige och därmed sammanhängande sakförhållanden tillämpas den svenska lagstiftning, som gäller vid ikraftträdandet av tilläggsöverenskommelsen. Senare gynnsammare lagstiftning berörs inte.

 

Für einen deutschen Staatsangehörigen sind in bezug auf den gewöhnlichen Aufenthalt in- und ausserhalb Schwedens und damit zusammenhängende Tatbestände die schwedischen Rechtsvorschriften anzuwenden, die bei Inkrafttreten des Zusatzabkommens gelten. Spätere günstigere Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

 

16. Till avdelning II kapitel 4:

 

16. Zu Abschnitt II Kapitel 4 des Abkommens:

 

Om ett barn har rätt till bidragsförskott enligt svensk lagstiftning endast med beaktande av nummer 5, är rätt till bidragsförskott enligt tysk lagstiftning utesluten.

 

Besteht für ein Kind nur unter Berücksichtigung der Nummer 5 Anspruch auf Unterhaltsvorschuss nach den schwedischen Rechtsvorschriften, so ist ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss nach den deutschen Vorschriften ausgeschlossen.

 

17. Konventionen berör icke sådana bestämmelser i tysk lagstiftning som innebär förmånligare regler för personer som tillfogats skada till följd av sin politiska hållning eller på grund av ras, tro eller världsåskådning.

 

17. Bei der Anwendung des Abkommens werden deutsche Rechtsvorschriften, soweit sie für Personen, die wegen ihrer politischen Haltung oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung geschädigt worden sind, günstigere Regelungen enthalten, nicht berührt.

 

SOM SKEDDE I STOCKHOLM den 27 februari 1976 i två originalexemplar, vartdera på svenska och tyska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

 

GESCHEHEN ZU STOCKHOLM am 27. Februar 1976 in zwei Urschriften, jede in deutscher und schwedischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

 

SFS 1991:1183

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1183

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1991.

De nya bestämmelserna gäller även för Land Berlin, såvida inte den tyska regeringen till den svenska regeringen avger en förklaring om motsatsen inom tre månader efter ikraftträdandet.