Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1979:56) om tillämpning av en konvention den 5 maj 1978 mellan Sverige och Grekland rörande social trygghet

Utfärdad: 1979-02-08

Sverige och Grekland undertecknade den 5 maj 1978 dels en konvention rörande social trygghet och dels en överenskommelse om tillämpningen av konventionen.

Den 14 september 1984 undertecknade de båda länderna en tilläggsöverenskommelse till konventionen innebärandedels att artikel 24 i konventionen skall upphöra att gälla,dels att artiklarna 1, 2, 6, 8, 15 18, 20 23 samt 29 i konventionen skall erhålla ändrad lydelse och dels att den grekiska texten av konventionen i övrigt och av tillämpningsöverenskommelsen skall erhålla ändrad avfattning.

Till följd härav skall konventionen och överenskommelsen om tillämpningen av konventionen gälla här i riket fr.o.m. den 1 november 1985 i den lydelse som framgår av bilagorna 1 och 2 .

SFS 1985:774

Enligt tilläggsöverenskommelsen skall artikel 41 i konventionen tillämpas på de rättigheter som uppkommer på grund av tilläggsöverenskommelsen.

SFS 1985:774

Vid tillämpning av artiklarna 10, 12, 33 och 34 i konventionen är Riksförsäkringsverket behörig svensk myndighet.

SFS 1993:1670

[har upphävts genom förordning (1993:1670).]

SFS 1993:1670

Bilaga 1

Konvention mellan Konungariket Sverige och Republiken Grekland om social trygghet

Konvention mellan Konungariket Sverige och Republiken Grekland om social trygghet

 

Convention on Social Security between the Kingdom of Sweden and the Republic of Greece

 

Konungariket Sverige och Republiken Grekland, som önskar reglera de båda staternas ömsesidiga förbindelser på den sociala trygghetens område, har överenskommit att sluta följande konvention:

 

The Kingdom of Sweden and the Republic of Greece, desirous of regulating the relations between the two states in the field of social security, have agreed to conclude the following convention:

 

AVDELNING 1 Allmänna bestämmelser

AVDELNING 1

 

TITLE 1

 

Allmänna bestämmelser

 

General provisions

 

Artikel 1

 

Article 1

 

1. I denna konvention skall

 

1. For the purpose of the present Convention.

 

1) med ”Grekland” förstås Republiken Grekland och med ”Sverige” Konungariket Sverige;

 

(1) ”Greece” means the Republic of Greece and ”Sweden” the Kingdom of Sweden;

 

2) med ”lagstiftning” förstås gällande lagar, förordningar och administrativa föreskrifter som anges i artikel 2;

 

(2) ”legislation” means current laws, ordinances and administrative regulations as specified in Article 2;

 

3) med ”behörig myndighet” förstås

 

(3) ”competent authority” means

 

med avseende på Grekland socialförsäkringsministern eller, såvitt avser arbetslöshetsförsäkring och familjebidrag, arbetsministern med avseende på Sverige regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer;

 

in relation to Greece the Minister for Social Security, or, as regards unemployment insurance and family allowances the Minister of Labour in relation to Sweden the Government or the authority nominated by the Government;

 

4) med ”försäkringsorgan” förstås det organ eller den myndighet som svarar för tillämpningen av den i artikel 2 angivna lagstiftningen (eller del därav):

 

(4) ”insurance institution” means the body or authority responsible for the implementation of the legislation (or a portion thereof) specified in Article 2;

 

5) med ”behörigt försäkringsorgan” förstås det försäkringsorgan som är behörigt enligt den tillämpliga lagstiftningen;

 

(5) ”competent insurance institution” means the insurance institution which is competent under the applicable legislation;

 

6) med ”förbindelseorgan” förstås ett organ för förbindelse och information mellan de båda fördragsslutande staternas försäkringsorgan för underlättande av konventionens tillämpning samt för information till berörda personer beträffande rättigheter och skyldigheter enligt konventionen;

 

(6) ”liaison body” means an institution for liaison and information between the insurance institutions of the two Contracting Parties with a view to simplifying the implementation of this Convention and for the information of the persons affected concerning their rights and obligations under the Convention;

 

7) med ”familjemedlem” förstås en familjemedlem enligt den lagstiftning som gäller i det fördragsslutande land där den inrättning som svarar för förmånerna har sitt säte;

 

(7) ”member of the family” means a member of the family according to the legislation of the Contracting Party, in whose territory the institution is based, at whose expense the benefits are granted;

 

8) med ”försäkringsperioder” förstås avgiftsperioder, anställningsperioder eller andra perioder som i den lagstiftning enligt vilken de fullgjorts betraktas som försäkringsperioder eller därmed jämställda perioder, däribland kalenderår för vilka pensionspoäng har tillgodoräknats inom den svenska försäkringen för tilläggspension på grund av anställning eller annan förvärvsverksamhet under det ifrågavarande året eller en del därav;

 

(8) ”periods of insurance” means contribution periods, periods of employment or other periods recognized as periods of insurance or comparable periods by the legislation under which they were completed, including calendar years for which pension points have been credited under the Swedish social insurance scheme for the purpose of a supplementary pension on the basis of employment or other economic activity during the year in question or a portion thereof;

 

9) med ”kontantförmån”, ”pension”, ”livränta” eller ”ersättning” förstås en kontantförmån, pension, livränta eller ersättning enligt den tillämpliga lagstiftningen, inberäknat alla däri ingående delar som utgår av allmänna medel och alla höjningar och tillägg.

 

(9) ”cash benefit”, ”pension”, ”annuity” or ”compensation” mean a cash benefit, pension, annuity or compensation under the applicable legislation, including all the constituent parts thereof which are financed out of public funds as well as all increases and additional payments.

 

2. Andra uttryck som används i denna konvention har den betydelse som tillkommer dem enligt den tillämpliga lagstiftningen.

 

2. Other terms used in this Convention shall have the meaning which is given to them under the applicable legislation.

 

Artikel 2

 

Article 2

 

1. Denna konvention skall tillämpas

 

1. This Convention shall apply

 

A. beträffande Grekland, på

 

A. in relation to Greece, to

 

a) den allmänna lagstiftningen om social trygghet för arbetstagare och därmed likställda vid ålderdom, dödsfall, invaliditet, sjukdom, moderskap, olycksfall i arbete och arbetssjukdomar,

 

(a) the general legislation on Social Welfare for employed and equated persons with reference to old age, death, disablement, sickness, maternity, work injury and occupational diseases,

 

b) lagstiftningen om de särskilda system för social trygghet för vissa kategorier av arbetstagare och därmed likställda och till självständigt förvärvsverksamma eller fria yrkesutövare och lantbrukare (odlare) samt, såvitt gäller tillämpning av artikel 5 i denna konvention, de särskilda trygghetssystemen för sjömän och statligt anställda,

 

(b) legislation on the special schemes of Social Welfare for certain categories of employed and equated persons and for independently gainfully occupied or selfemployed persons and farmers (growers) and, for the purposes of the application of Article 5 of this Convention, the special social security schemes covering seafarers and Government employees,

 

c) lagstiftningen om arbetslöshetsförsäkring för arbetstagare,

 

(c) the legislation on unemployment insurance for employed persons,

 

d) lagstiftningen om familjebidrag till arbetstagare och om demografiska barnbidrag.

 

(d) the legislation on family allowances for employed persons and on demographic children’s allowances.

 

B. beträffande Sverige, på lagstiftningen om

 

B. in relation to Sweden, to the legislation on

 

a) sjukförsäkring med föräldraförsäkring;

 

(a) health insurance and parental insurance;

 

b) folkpensionering;

 

(b) basic pension;

 

c) försäkring för tilläggspension;

 

(c) supplementary pension;

 

d) allmänna barnbidrag;

 

(d) general children’s allowances;

 

e) arbetsskadeförsäkring;

 

(e) occupational accidents and diseases insurance;

 

f) arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd.

 

(f) unemployment insurance and assistance.

 

2. Där ej annat följer av bestämmelsen i fjärde stycket, skall konventionen jämväl tillämpas på lagstiftning som kodifierar, ändrar eller kompletterar den lagstiftning som anges i första stycket.

 

2. Except where otherwise indicated by the provision in paragraph (4), this Convention shall also apply to legislation codifying, amending or supplementing the legislation specified in paragraph (1) of this Article.

 

3. Konventionen skall tillämpas på lagstiftning om ett nytt system eller en ny gren av social trygghet utöver den som angetts i första stycket endast om särskild överenskommelse härom träffas.

 

3. This Convention shall apply to legislation concerning a new system or a new branch of social security in excess of that specified in paragraph (1) of this Article only if so agreed between the Contracting Parties.

 

4. Konventionen skall icke tillämpas på lagstiftning som utvidgar tillämpningsområdet för den i första stycket nämnda lagstiftningen till nya persongrupper, om behörig myndighet i den berörda staten inom tre månader efter den nya lagens offentliggörande meddelar den andra statens behöriga myndighet, att en sådan utvidgning av konventionen icke är avsedd.

 

4. This Convention shall not apply to legislation extending the application of the legislation specified in paragraph (1) of this Article to new groups of persons, if the competent authority in the state concerned notifies the competent authority in the other state within three months from the date of the official publication of the new legislation, that no such extension of the Convention is intended.

 

5. De behöriga myndigheterna i de fördragsslutande länderna kan överenskomma att konventionen i dess helhet skall tillämpas också på det särskilda grekiska trygghetssystemet för sjömän.

 

5. The competent authorities of the Contracting Parties may agree that the Convention as a whole shall apply also to the special Greek social security scheme covering seafarers.

 

Artikel 3

 

Article 3

 

Denna konvention gäller, i den mån ej annat däri föreskrives, för de fördragsslutande staternas medborgare, för personer som är eller varit omfattade av lagstiftningen i någon av staterna samt för personer som härleder sina rättigheter från sådana personer.

 

In so far as it does not contain provisions to the contrary, this Convention shall apply to nationals of the Contracting Parties, to persons who are, or who have been, covered by the legislation of either of the Contracting Parties and to persons deriving their rights from such persons.

 

Artikel 4

 

Article 4

 

I den mån ej annat föreskrives i denna konvention likställes vid tillämpningen av en fördragsslutande stats lagstiftning med denna stats medborgare följande inom statens territorium bosatta personer:

 

Except where otherwise provided in this Convention, the following persons who are resident in the territory of a Contracting Party shall be equated with citizens of that Contracting Party in the implementation of the Contracting Party’s legislation:

 

a) medborgare i den andra fördragsslutande staten.

 

(a) citizens of the other Contracting Party:

 

b) flyktingar och statslösa som avses i konventionen den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet den 31 januari 1967 till nämnda konvention respektive konventionen den 28 september 1954 om statslösa personers rättsliga ställning.

 

(b) refugees and stateless persons, as referred to in the Convention of 28th July 1951 relating to the Status of Refugees and the Protocol of 31st January 1967 to the said Convention, as well as the Convention of 28th September 1954 relating to the Status of Stateless Persons:

 

c) andra personer med avseende på rättigheter som de härleder från en medborgare i fördragsslutande stat eller från en i denna artikel avsedd flykting eller statslös person.

 

(c) other persons with regard to rights which they derive from a citizen of a Contracting Party or from a refugee or stateless person referred to in this Article.

 

Artikel 5

 

Article 5

 

1. Pensioner och andra kontantförmåner med undantag av förmåner vid arbetslöshet får, i den mån ej annat föreskrives i denna konvention, icke minskas, ändras, innehållas eller återkallas på grund av att förmånstagaren är bosatt inom den andra statens territorium.

 

1. Except where otherwise provided in this Convention, pensions and other cash benefits, apart from unemployment benefits, may not be reduced, modified, suspended or withdrawn on account of the recipient residing in the territory of the other Contracting Party.

 

2. Förmåner som en av de fördragsslutande staterna har att utge, skall, i den mån ej annat föreskrives i denna konvention utbetalas till medborgare i den andra staten som är bosatta i en tredje stat under samma villkor och i samma omfattning som till den första statens medborgare som är bosatta i den tredje staten.

 

2. Except where otherwise provided in this Convention, benefits payable by one of the Contracting Parties shall be paid to nationals of the other Contracting Party, who are resident in a third state, on the same terms and to the same extent as to nationals of the first Contracting Party resident in this third state.

 

Artikel 6

 

Article 6

 

1. År för vilka pensionspoäng har tillgodoräknats inom den svenska försäkringen för tilläggspension skall tas i beräkning när det behöriga grekiska försäkringsorganet fastställer rätt till fortsättningsförsäkring i form av frivillig försäkring i Grekland.

 

1. Years, for which pension points have been credited in accordance with the Swedish supplementary pensions scheme, shall be taken into account when the competent Greek insurance institution decides on the right of continuation through voluntary insurance in Greece.

 

2. En fördragsslutande stats lagbestämmelser om minskning eller indragning av förmåner, som utgår enligt tillämplig lagstiftning i artikel 2, när de sammanträffar med annan förmån eller förvärvsinkomst tillämpas även om den andra förmånen förvärvats enligt lagstiftning i den andra staten eller om inkomsten tjänats in inom den andra statens territorium.

 

2. Legislation of one of the Contracting Parties on reduction or withdrawal of the benefits provided by the applicable legislation according to Article 2 when coinciding with another benefit or income from gainful activity is applied even if the right to the other benefit has been acquired in accordance with the legislation of the other Party or if the income has been gained within the territory of the other Party.

 

3. Vid prövning av fråga om indragning av förmån som avses i andra stycket skall det behöriga grekiska försäkringsorganet beakta annan förmån eller förvärvsinkomst endast till den del som motsvarar förhållandet mellan den grekiska delförmånen enligt artikel 21, första stycket punkt c) och det teoretiska belopp som nämns i samma stycke punkt b).

 

3. When deciding on withdrawal of a benefit referred to in paragraph (2) of this Article, the competent Greek insurance institution shall take into account another benefit or income from gainful activity only to the extent which corresponds to the proportion between the Greek partial benefit according to Article 21, paragraph (1) sub-paragraph (c) and the theoretical amount mentioned in the same paragraph, sub-paragraph (b).

 

AVDELNING II Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

AVDELNING II

 

TITLE II

 

Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

 

Provisions concerning applicable legislation

 

Artikel 7

 

Article 7

 

I den mån ej annat föreskrives i artiklarna 8 och 9 skall de personer som omfattas av konventionen vara underkastade

 

Except where otherwise provided in Articles 8 and 9, the persons covered by this Convention shall be subject to

 

1. svensk lagstiftning om de är bosatta i Sverige eller, med avseende på arbetsskadeförsäkring för arbetstagare, om de är sysselsatta i Sverige,

 

1. Swedish legislation if they are resident in Sweden or, as regards occupational accidents and diseases insurance for persons in employment, if they are employed in Sweden.

 

2. grekisk lagstiftning om de är sysselsatta i Grekland.

 

2. Greek legislation if they are employed in Greece.

 

Artikel 8

 

Article 8

 

1. Utsänds en arbetstagare, som sysselsätts i en fördragsslutande stat, av sin arbetsgivare till den andra fördragsslutande statens territorium för att där utföra arbete för denne arbetsgivare, skall han fortfarande omfattas av den förstnämnda statens lagstiftning till utgången av den tjugofjärde kalendermånaden efter utsändandet, som om arbetstagaren fortfarande sysselsattes inom den statens territorium.

 

1. If a person employed in the territory of a Contracting Party is posted by his employer to the territory of the other Contracting Party to perform work on behalf of the same employer, he shall continue to be subject to the legislation of the former Party until the expiry of the twentyfourth calendar month after his posting as though he were still employed in the territory of that Party.

 

Vid järnvägs- eller vägtrafikföretag eller flyglinjer anställd resande personal med arbete i båda fördragsslutande staterna skall omfattas av lagstiftningen i den stat, där företaget har sitt säte. Är den anställde bosatt i den andra staten, skall dock lagstiftningen i den staten tillämpas.

 

2. Travelling personnel employed by railway or road traffic undertakings or by air lines, and working in the territories of both the Contracting Parties, shall come under the legislation of the Contracting Party in whose territory the undertaking has its head office. If, however, the employee is resident in the territory of the other Contracting Party, the legislation of that Contracting Party shall apply.

 

3. Ett fartygs besättning och andra ej blott tillfälligt på ett fartyg sysselsatta personer skall omfattas av lagstiftningen i den stat vars flagga fartyget för, om annat ej föreskrives i artikel 2 A (b). Har arbetstagare anställts för lastning, lossning, reparationsarbete eller vakttjänst ombord på ett fartyg under dess uppehåll i hamn, skall han omfattas av lagstiftningen i den stat, där hamnen är belägen.

 

3. The legislation of the Contracting Party, whose flag a vessel is flying, shall apply in relation to the crew of the vessel and other persons who are employed on board on a permanent basis, unless otherwise provided in Article 2 A (b). A person employed for the purpose of loading, unloading, carrying out repair work on board a vessel or performing guard duty during the vessel’s stay in harbour shall come under the legislation of the Party, in whose territory the harbour is situated.

 

4. En arbetstagare som enligt bestämmelserna i denna artikel skall omfattas av lagstiftningen i en fördragsslutande stat skall, liksom de medlemmar av hans familj som åtföljer honom, därvid betraktas som bosatt i denna fördragsslutande stat.

 

4. An employee who is to be subject to the legislation of a Contracting Party under the provisions of this Article shall, as well as the members of his family accompanying him, for such purposes be considered resident in that Contracting Party.

 

Artikel 9

 

Article 9

 

1. För diplomatiska företrädare och karriärkonsuler samt för den administrativa och tekniska personalen hos beskickning och hos konsulat, som förestås av karriärkonsul, liksom även för medlemmar av beskickningens respektive konsulatets tjänstepersonal och för personer som uteslutande är anställda i privat tjänst i hushållet hos diplomatiska företrädare, karriärkonsuler och medlemmar av konsulat, som förestås av karriärkonsul, skall, i den mån denna personkrets omfattas av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser respektive Wienkonventionen om konsulära förbindelser, bestämmelserna i dessa konventioner vara tillämpliga.

 

1. The Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Vienna Convention on Consular Relations shall apply to diplomatic representatives and career consuls, to the administrative and technical personnel of diplomatic missions and consulates led by career consuls, and also to members of the service staff of diplomatic missions and consulates and to persons exclusively employed in a private capacity in the households of diplomatic representatives, career consuls and members of consulates led by career consuls, in so far as they are covered by these conventions.

 

2. För andra statligt anställda än som avses i första stycket äger vid utsändning till den andra statens territorium bestämmelserna i artikel 8 första stycket tillämpning.

 

2. The provisions of paragraph (1) of Article 8 shall apply to government employees other than those referred to in paragraph (1) of this Article when they are posted to the territory of the other Contracting Party.

 

Artikel 10

 

Article 10

 

1. På gemensam framställning av arbetsgivare och arbetstagare eller på framställning av självständigt förvärvsverksam person kan de behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna överenskomma om undantag från bestämmelserna i artiklarna 7 9 för vissa personer eller persongrupper. De behöriga myndigheterna kan också utan att sådan framställning föreligger överenskomma om sådant undantag efter hörande av berörda personer.

 

1. At the mutual request of employer and employee or at the request of a self-employed person, the competent authorities of the two Contracting Parties may agree on the exemption of certain persons or groups of persons from the provisions of Articles 7 9. Even without such a request, the competent authorities may agree on such an exemption after consulting the persons concerned.

 

2. Bestämmelserna i artikel 8 fjärde stycket äger motsvarande tillämpning i fall som avses i denna artikel.

 

2. The provisions of paragraph (4) of Article 8, shall apply mutatis mutandis, to cases referred to in this Article.

 

AVDELNING III Särskilda bestämmelser

AVDELNING III

 

TITLE III

 

Särskilda bestämmelser

 

Special Provisions

 

Kapitel 1. Sjukdom, moderskap och barns födelse

 

Chapter 1. Sickness, maternity and childbirth

 

Artikel 11

 

Article 11

 

Har någon fullgjort försäkringsperioder enligt båda de fördragsslutande staternas lagstiftningar, skall dessa perioder för förvärv av rätt till en förmån sammanräknas i den mån de icke sammanfaller.

 

If a person has completed periods of insurance according to the legislation of both Contracting Parties, these periods shall be added together for the acquisition of rights to a benefit, in so far as they do not coincide.

 

Artikel 12

 

Article 12

 

1. Är någon bosatt i en fördragsslutande stat och enligt lagstiftningen i denna stat berättigad till sjukvårdsförmåner, erhåller han under tillfällig vistelse i den andra fördragsslutande staten sjukvårdsförmåner om han på grund av sitt tillstånd är i omedelbart behov av sådana förmåner.

 

1. A person resident in the territory of one Contracting Party and entitled under the legislation of that Contracting Party to medical benefits in kind shall, during a temporary stay in the territory of the other Contracting Party, receive such benefits if on account of his condition he is in immediate need thereof.

 

2. Förmåner tillhandahålles i enlighet med den lagstiftning som tillämpas av försäkringsorgan på förmånstagarens tillfälliga vistelseort och enligt bestämmelser i en administrativ överenskommelse.

 

2. Benefits are provided according to the legislation applying to insurance institutions in the beneficiary’s place of temporary residence and to the provisions set down in an Administrative Arrangement.

 

3. De behöriga myndigheterna i de fördragsslutande staterna skall fastställa de avgifter som patienten skall erlägga på grundval av gällande officiella taxor eller genomsnittskostnader.

 

3. The competent authorities of the Contracting Parties shall fix the fees payable by the patient on the basis of current official rates or average costs.

 

Artikel 13

 

Article 13

 

1. Familjemedlemmar till i Sverige försäkrade personer erhåller under bosättning på grekiskt territorium sjukvårdsförmåner från det behöriga försäkringsorganet för familjemedlemmarnas bosättningsort. Förmåner tillhandahålles mot en årlig avgift som fastställes av behörig grekisk myndighet.

 

1. When residing in the territory of Greece, members of the families of persons insured in Sweden are entitled to medical benefits in kind from the insurance institution competent for their place of residence. Benefits are granted on payment of an annual amount fixed by the Greek competent authority.

 

2. Förmåner tillhandahålles i enlighet med den grekiska lagstiftningen och de villkor som den behöriga myndigheten bestämmer.

 

2. Benefits are provided according to the Greek legislation and the conditions determined by the competent authority.

 

Artikel 14

 

Article 14

 

1. Person, som uppbär pension enligt båda fördragsslutande staternas lagstiftning, har rätt till sjukvårdsförmåner enligt lagstiftningen i den stat där han är bosatt. Förmånerna utgår på bekostnad av behörig myndighet i den stat där pensionstagaren är bosatt.

 

1. A person receiving a pension under the legislation of both Contracting Parties is entitled to medical benefits in kind in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory he is resident. The benefits are provided at the cost of the competent authority in the Contracting Party in whose territory he is resident.

 

2. Den som är bosatt i Grekland och som erhåller pension enbart enligt svensk lagstiftning, liksom familjemedlemmar som åtföljer honom, har rätt till sjukvårdsförmåner från det behöriga försäkringsorganet på bosättningsorten. Förmåner tillhandahålles mot en årlig avgift som fastställes av behörig grekisk myndighet.

 

2. A person who resides in Greece and who draws a pension solely under Swedish legislation, as well as members of his family who accompany him, are entitled to medical benefits in kind from the insurance institution competent for their place of residence. Benefits are granted on payment of an annual amount fixed by the Greek competent authority.

 

3. Förmåner tillhandahålles i enlighet med den grekiska lagstiftningen och de villkor som den behöriga myndigheten bestämmer.

 

3. Benefits are provided according to the Greek legislation and the conditions determined by the competent authority.

 

Kapitel 2. Ålderdom, invaliditet och efterlevande

 

Chapter 2. Old age, invalidity and survivors

 

Tillämpning av svensk lagstiftning

 

Implementation of Swedish legislation

 

Artikel 15

 

Article 15

 

Grekiska medborgare såväl som de personer som anges i artikel 4 b) och c), som icke uppfyller de villkor som enligt den svenska lagstiftningen gäller för dem i fråga om rätt till folkpension, skall, vare sig de är bosatta i Sverige eller annorstädes, ha rätt till folkpension enligt de regler som gäller för utomlands bosatta svenska medborgare.

 

Nationals of Greece as well as the persons designated in Article 4 (b) and (c), whether they reside in Sweden or elsewhere, who do not fulfil the conditions of the Swedish legislation which apply to them as regards entitlement to basic pension, shall be entitled to a basic pension in accordance with the rules applying to Swedish nationals residing abroad.

 

Artikel 16

 

Article 16

 

Handikappersättning som inte utgår som tillägg till folkpension, vårdbidrag för handikappade barn, pensionstillskott och inkomstprövade förmåner utges till personer som avses i artikel 15, förutsatt att de är bosatta i Sverige, varvid beräkningsreglerna i nämnda artikel gäller i tillämpliga delar.

 

Handicap allowances which are not supplements to a basic pension, care allowances for handicapped children, general pension supplements and income-tested pension supplements are payable to persons designated in Article 15, provided that they are residing in Sweden, applying mutatis mutandis the rules of calculation referred to in that Article.

 

Artikel 17

 

Article 17

 

Om en medborgare i en av de fördragsslutande staterna eller en person som anges i artikel 4 b) eller c) inte har erforderliga svenska försäkringsperioder för att uppfylla villkoren för rätt till folkpension enligt de bestämmelser som gäller för svenska medborgare bosatta utanför Sverige, skall försäkringsperioder fullgjorda enligt den grekiska lagstiftningen medräknas i den mån de inte sammanfaller med svenska försäkringsperioder. Därvid skall 300 försäkringsdagar fullgjorda enligt ett grekiskt försäkringssystem likställas med ett år för vilket beräknats till statlig inkomstskatt taxerad inkomst.

 

Were a national of one of the Contracting Parties or a person designated in Article 4 (b) or (c) does not have sufficient Swedish periods of insurance to satisfy the requirements for entitlement to a basic pension in accordance with the provisions applicable to Swedish nationals residing outside Sweden, periods of insurance completed under the legislation of Greece shall be taken into account in so far as they do not coincide with Swedish periods of insurance. For this purpose 300 days of insurance completed under a Greek insurance scheme will be equated with one year for which income has been assessed for national income tax.

 

Artikel 18

 

Article 18

 

1. Övergångsbestämmelserna i den svenska lagstiftningen om beräkning av folkpension för personer födda 1929 eller tidigare berörs icke av denna konvention.

 

1. This Convention does not affect the transitional provisions in Swedish legislation concerning the calculation of basic pension for persons born in 1929 or earlier.

 

2. Bestämmelserna i svensk lagstiftning om rätt till folkpension för svenska medborgare som är bosatta utom Sverige berörs icke av artikel 5 i denna konvention.

 

2. The right of Swedish nationals residing outside Sweden to a basic pension according to the provisions of Swedish legislation is not affected by Article 5 of this Convention.

 

Artikel 19

 

Article 19

 

För utgivande av tilläggspension gäller följande:

 

For the disbursement of supplementary pensions the following rules apply:

 

1. Den som ej är svensk medborgare tillgodoräknas pensionspoäng endast på grund av förvärvsarbete under bosättning i Sverige eller på grund av anställning ombord på svenskt fartyg.

 

1. A person who is not a Swedish national can only be credited with pension points by virtue of gainful employment while resident in Sweden or by virtue of employment on board Swedish vessels.

 

2. Har någon fullgjort försäkringsperioder inom både den svenska försäkringen för tilläggspension och grekisk pensionsförsäkring, skall dessa för förvärv av rätt till tilläggspension i erforderlig omfattning sammanräknas i den mån de ej sammanfaller. Härvid likställes trehundra inom grekisk pensionsförsäkring fullgjorda försäkringsdagar med ett kalenderår, för vilket pensionspoäng tillgodoräknats.

 

2. Where periods of insurance have been completed both under the Swedish supplementary pension insurance scheme and under a Greek pension insurance scheme, these periods shall be combined to the extent necessary for the acquisition of a right to a supplementary pension, in so far as they do not coincide. For this purpose, three hundred days of insurance completed under a Greek pension insurance scheme will be equated with one calendar year for which pension points have been credited.

 

3. För beräkning av storleken av tilläggspension beaktas endast försäkringsperioder enligt den svenska lagstiftningen.

 

3. When calculating the amount of a supplementary pension, only periods of insurance as stipulated in Swedish legislation will be taken to account.

 

4. Den svenska lagstiftningens övergångsbestämmelser om beräkning av tilläggspension för personer som är födda före år 1924 berörs ej av denna konvention.

 

4. The transitional provisions of Swedish legislation concerning the calculation of supplementary pensions for persons born before 1924 are not affected by this Convention.

 

Tillämpning av grekisk lagstiftning

 

Implementation of Greek legislation

 

Artikel 20

 

Article 20

 

Invalidpensioner

 

Invalidity pensions

 

1. Har någon fullgjort försäkringsperioder enligt båda de fördragsslutande staternas lagstiftningar, skall perioderna för förvärv av rätt till förmåner enligt den grekiska lagstiftningen sammanräknas i den mån de ej sammanfaller.

 

1. Where periods of insurance have been completed in accordance with the legislation of both Contracting Parties, the periods shall be added together for the aquisition of the right to benefits under Greek legislation, in so far as they do not coincide.

 

2. Om rätt till förmån förvärvats enligt bestämmelserna i första stycket av denna artikel, beräknar det behöriga grekiska försäkringsorganet det teoretiska belopp som skulle ha beviljats, om alla försäkringsperioder som fullgjorts enligt de båda fördragsslutande staternas lagstiftningar hade fullgjorts i Grekland, varvid om förmånens belopp ej beror av försäkringsperiodens längd detta belopp anses som teoretiskt belopp.

 

2. If, according to the provisions of paragraph (1) of this Article a right to benefit is acquired, the competent Greek insurance institution calculates the theoretical amount which would have been awarded if all the periods of insurance completed in accordance with the legislation of the Contracting Parties had been completed in Greece, the amount of the benefit being taken as a theoretical amount in so far as it is not dependent on the length of the insurance period.

 

3. Därefter beräknar försäkringsorganet på grundval av det enligt bestämmelserna i andra stycket av denna artikel framräknade beloppet den delförmån, som försäkringsorganet skall utge, efter förhållandet mellan längden av de försäkringsperioder, som skall beaktas enligt dess lagstiftning, och den sammanlagda längden av de försäkringsperioder, som skall beaktas enligt båda de fördragsslutande staternas lagstiftningar.

 

3. On the basis of the amount calculated as provided in paragraph (2) of this Article, the insurance institution then calculates the partial benefit payable by it, according to the ratio between the length of the periods of insurance to be taken into account according to its own legislation and the total duration of the periods of insurance to be taken into account according to the legislation of both Contracting Parties.

 

4. Föreligger enligt den grekiska lagstiftningen rätt till invalidpension även utan beaktande av första stycket av denna artikel, utger det behöriga grekiska försäkringsorganet pension med hänsyn tagen uteslutande till försäkringsperioder, som skall beaktas enligt den lagstiftning som försäkringsorganet har att tillämpa, så länge motsvarande rätt till förmån inom den svenska försäkringen för tilläggspension ej föreligger.

 

4. If according to Greek legislation invalidity pension rights exist even without any regard being had to paragraph (1) of this Article, the competent Greek insurance institution shall pay a pension with reference solely to periods of insurance which are taken into account under the legislation which the insurance institution has to apply, in so far as there is no corresponding entitlement to a benefit under the Swedish supplementary pension insurance scheme.

 

5. En enligt fjärde stycket av denna artikel fastställd pension omräknas när rätt till en motsvarande förmån enligt den svenska lagstiftningen uppkommer. Omräkning sker med verkan från och med den dag, då förmånen enligt den svenska lagstiftningen skall börja utgå. Den omständigheten att tidigare beslut vunnit laga kraft utgör ej hinder för omräkningen.

 

5. A pension established as provided in paragraph (4) of this Article is recalculated when entitlement arises to a corresponding benefit under Swedish legislation. This recalculation takes effect from the day on which the benefit under Swedish legislation becomes payable. The fact of previous decisions having become final does not constitute any impediment to the conversion.

 

6. Har någon enligt den grekiska lagstiftningen även utan beaktande av första stycket av denna artikel rätt till en förmån, och skulle denna vara större än summan av den enligt tredje stycket framräknade grekiska förmånen och den svenska tilläggspensionen, utger det grekiska försäkringsorganet som delförmån sin på nämnda sätt beräknade förmån, förhöjd med skillnaden mellan denna summa och den förmån som skulle utgå om hänsyn togs uteslutande till den lagstiftning som försäkringsorganet har att tillämpa.

 

6. If according to Greek legislation entitlement exists to a benefit even without any regard being had to paragraph (1) of this Article and this benefit is greater than the sum total of the Greek benefit calculated as provided in paragraph (3) of this Article and the Swedish supplementary pension, the Greek insurance institution will pay as a partial benefit its own benefit, calculated in the manner foresaid and increased by the difference between this sum and the benefit which would be payable if regard were had exclusively to the legislation which the insurance institution has to apply.

 

Artikel 21

 

Article 21

 

Ålders- och efterlevandepensioner

 

Old age and survivors’ pensions

 

1. Försäkringsperioder fullgjorda enligt svensk lagstiftning skall läggas samman med försäkringsperioder fullgjorda enligt grekisk lagstiftning i den mån så erfordras för förvärv av rätt till ålders- och efterlevandepensioner enligt grekisk lagstiftning.

 

1. Periods of insurance completed under Swedish legislation shall be added to periods of insurance completed under Greek legislation to the extent necessary for the acquisition of the right to old age and survivors’ pensions under Greek legislation.

 

2. Om försäkringsperioder fullgjorda enligt svensk lagstiftning beaktas för förvärv av rätt enligt föregående stycke, skall den förmån som utges enligt grekisk lagstiftning bestämmas enligt följande:

 

2. Where periods of insurance completed under Swedish legislation are taken into account for the acquisition of the right according to the previous paragraph, the benefit payable under Greek legislation is determined as follows:

 

a) Försäkringsorganet beräknar först beloppet av den pension som skulle ha beviljats den berörda personen, om de försäkringsperioder som fullgjorts enligt svensk lagstiftning och som beaktats enligt föregående stycke hade fullgjorts enligt dess egen lagstiftning.

 

(a) The insurance institution first calculates the amount of the pension which would have been awarded to the person concerned if the periods of insurance completed under Swedish legislation and taken into account according to the previous paragraph, had been completed under its own legislation.

 

b) På grundval av det belopp som beräknats enligt mom. a) beräknar försäkringsorganet därefter den delförmån som det har att utge efter förhållandet mellan längden av de försäkringsperioder som fullgjorts enligt dess egen lagstiftning och den sammanlagda längden av de försäkringsperioder som beaktats.

 

(b) On the basis of the amount calculated as provided in subparagraph (a) the institution then calculates the partial benefit payable by it according to the ratio between the length of the periods of insurance completed under its own legislation and the total duration of the periods of insurance which have been taken into account.

 

3. Sysselsättningstid i gruvarbete i Sverige skall läggas samman med försäkringsperioder fullgjorda enligt grekisk lagstiftning vid tillämpning av grekiska bestämmelser om pensioner till personer med arbete i underjordiska järnmalmsgruvor och brunkolsgruvor såväl som bestämmelser om tungt arbete och hälsofarligt arbete.

 

3. Periods of employment in mining work in Sweden shall be added to periods of insurance completed under Greek legislation when applying Greek provisions concerning pensions of persons employed in underground halls of mines and lignite mines as well as concerning heavy work and work hazardous to health.

 

Artikel 22

 

Article 22

 

Gemensamma bestämmelser avseende alla slag av pension

 

Common provisions concerning all kinds of pensions

 

1. Uppgår den sammanlagda längden av de försäkringsperioder som enligt grekisk lagstiftning skall beaktas för beräkning av förmånen inte till tolv månader, utges ingen förmån enligt denna lagstiftning såvida inte enligt den grekiska lagstiftningen rätt till pension föreligger utan tillämpning av artikel 20.

 

1. If the total length of the periods of insurance, which shall be taken into account in accordance with the Greek legislation for the calculation of the benefit does not attain twelve months, and provided that no entitlement to pension in accordance with Greek legislation exists without applying Article 20, no benefit is paid out according to this legislation.

 

2. För de behöriga grekiska försäkringsorganens tillämpning av artiklarna 20 och 21 skall gälla följande regler.

 

2. The following rules shall be observed by the competent Greek insurance institutions in their implementation of Articles 20 and 21:

 

a) För fastställande av försäkringsgren och behörigt försäkringsorgan beaktas endast grekiska försäkringsperioder.

 

(a) Only Greek periods of insurance are taken into account when establishing the branch of insurance and the competent insurance institution.

 

b) Som enligt den svenska lagstiftningen fullgjorda försäkringsperioder anses försäkringsperioder inom den svenska försäkringen för tilläggspension samt bosättningsår före 1960, för vilka för personen i fråga beräknats till statlig inkomstskatt taxerad inkomst.

 

(b) Periods of insurance under the Swedish supplementary pension insurance scheme and years of residence before 1960 for which the person in question has had income assessed for national income tax are to be regarded as periods of insurance completed in accordance with Swedish legislation.

 

c) Vid tillämpning av artikel 20 andra stycket beaktas svenska försäkringsperioder även om de inte anses som försäkringsperioder enligt grekisk lagstiftning.

 

(c) In applying paragraph (2) of Article 20, Swedish periods of insurance are to be taken into account even if they are not regarded as periods of insurance under Greek legislation.

 

d) För beräkning av pensionens belopp beaktas endast försäkringsperioder enligt den grekiska lagstiftningen.

 

(d) In calculating the amount of pension, only periods of insurance under Greek legislation are to be taken into account.

 

Bestämmelser gemensamma för båda de fördragsslutande staterna

 

Provisions common to both Contracting Parties

 

Artikel 23

 

Article 23

 

Om en fördragsslutande stat har ingått en konvention om social trygghet med en tredje stat, som innehåller regler om sammanläggning av försäkringsperioder, skall staten, om så erfordras, för förvärv av rätt till pension beakta även försäkringsperioder som fullgjorts enligt den tredje statens lagstiftning.

 

If a Contracting Party has concluded a convention on social security with a third state which contains rules on totalisation of periods of insurance, that Party shall, if necessary, take into account also periods of insurance completed under the legislation of that third state for the acquisition of pension rights.

 

Artikel 24

 

Article 24

 

(Utgår)

 

(Deleted)

 

Kapitel 3. Förmåner vid arbetsskada

 

Chapter 3. Occupational accidents and diseases

 

Artikel 25

 

Article 25

 

1. Rätten till förmåner vid olycksfall i arbetet bestämmes av den lagstiftning som gällde för den försäkrade vid tidpunkten för olyckan enligt bestämmelserna i artiklarna 7 10.

 

1. The right to benefits due to an accident at work shall be determined according to the legislation applying to the beneficiary at the time of the accident, as provided in Articles 7 10.

 

2. Ersättning för nytt olycksfall i arbetet skall fastställas av behörigt organ med beaktande av den nedsättning i arbetsförmågan som förorsakats av det nya olycksfallet och enligt den lagstiftning som nämnda organ har att tillämpa.

 

2. Compensation for a further accident at work shall be established by a competent institution according to the reduction of work capacity which has been caused by the further accident and in accordance with the legislation which the said institution has to apply.

 

3. Om enligt lagstiftningen i den ena av de fördragsslutande staterna, för bedömningen av invaliditetsgraden tas hänsyn till tidigare inträffade olycksfall i arbetet eller arbetssjukdomar, tar det behöriga försäkringsorganet i samma syfte hänsyn till tidigare arbetsskador som är att hänföra till arbete i den andra fördragsslutande staten, på samma sätt som om lagstiftningen i den förstnämnda staten hade varit tillämplig.

 

3. If, in accordance with the legislation of one of the Contracting Parties previous occupational accidents or diseases are taken into account when determining the degree of disablement, the competent insurance institution takes into account for the same purpose previous occupational accidents or diseases due to work in the territory of the other Contracting Party, in the same manner as if the legislation of the first Contracting Party had been applicable.

 

Artikel 26

 

Article 26

 

1. Förmåner vid arbetssjukdom bestämmes enligt lagstiftningen i den fördragsslutande stat, vars lagstiftning varit tillämplig då den försäkrade arbetat i verksamhet som medfört risk för arbetssjukdomen, även om sjukdomen konstaterats först i den andra staten.

 

1. Benefits in connection with an occupational disease are determined according to the legislation of the Contracting Party whose legislation was applicable when the beneficiary worked in the occupation involving the risk of the occupational disease, even if the disease was first established in the territory of the other Contracting Party.

 

2. Skulle den försäkrade ha arbetat i sådan verksamhet i båda staterna, tillämpas lagstiftningen i den stat där han senast haft sådant arbete.

 

2. Should the beneficiary have worked in such occupation in the territories of both Contracting Parties, the legislation of the Party in whose territory the beneficiary was most recently occupied shall be applied.

 

3. Om arbetssjukdom föranlett beviljande av förmån enligt en fördragsslutande stats lagstiftning, skall även ersättning för försämring av sjukdomen, som inträffar inom den andra fördragsslutande statens territorium, utgå enligt förstnämnda stats lagstiftning. Detta gäller dock ej om försämringen är att hänföra till arbete inom den andra statens territorium i verksamhet, vari fara för sjukdomen föreligger.

 

3. If an occupational disease has occasioned the award of a benefit under the legislation of a Contracting Party, compensation for an aggravation of the disease occurring in the territory of the other Contracting Party shall also be paid according to the legislation of the former Party. This shall not apply, however, if the aggravation is attributable to activity in work involving a risk of the disease in the territory of the other Contracting Party.

 

Kapitel 4. Förmåner vid arbetslöshet

 

Chapter 4. Unemployment

 

Artikel 27

 

Article 27

 

1. Har någon varit omfattad av båda de fördragsslutande staternas lagstiftningar, sammanräknas för förvärv av rätt till ersättning vid arbetslöshet försäkrings- eller sysselsättningsperioder som skall beaktas enligt båda lagstiftningarna, i den mån de ej sammanfaller.

 

1. If the legislation of both Contracting Parties, has been applied to a person, then the periods of insurance or employment, which are to be taken into consideration according to both Parties’ legislation, shall be added together for the acquisition of the right to receive unemployment benefits, in so far as they do not coincide.

 

2. För tillämpning av första stycket krävs att sökanden under de senaste tolv månaderna före framställningen utfört förvärvsarbete sammanlagt minst fyra veckor i den fördragsslutande stat, enligt vars lagstiftning han gör framställning om ersättning. Har en anställning utan arbetstagarens förvållande upphört tidigare än efter fyra veckor, skall första stycket likväl tillämpas om anställningen var avsedd att vara längre tid.

 

2. The application of paragraph (1) presupposes that the person concerned has been employed in the territory of the Contracting Party, under the legislation of which he is claiming the benefit, for att least four weeks in total during the last twelve months before submitting the claim. Paragraph (1) applies, however, even when his employment has terminated before the expiration of four weeks, if it was terminated through no fault of the employee and had been intended to last for a longer period.

 

Artikel 28

 

Article 28

 

Från ersättningstid, vartill någon är berättigad enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat på grund av bestämmelserna i artikel 27, avdrages tid, för vilken ett organ i den andra fördragsslutande staten inom de senaste tolv månaderna före framställningen om ersättning utgivit ersättning till den arbetslöse.

 

The duration of the period of payment of benefits, for which a claim exists under the legislation of one of the Contracting Parties pursuant to Article 27, is reduced to take account of the time for which benefits have been paid to the unemployed person by an institution in the territory of the other Contracting Party during the last twelve months immediately before the application was filed.

 

Kapitel 5. Familjeförmåner

 

Chapter 5. Family benefits

 

Artikel 29

 

Article 29

 

1. Allmänt barnbidrag utges enligt svensk lagstiftning för i Sverige bosatt barn som är grekisk medborgare på samma villkor som för barn med svenskt medborgarskap.

 

1. A general children’s allowance is payable under Swedish legislation with respect to a child residing in Sweden who is a Greek national, under the same conditions as for children of Swedish nationality.

 

2. Familjebidrag och demografiska barnbidrag enligt grekisk lagstiftning utges för barn som är bosatt i Grekland och är svensk medborgare under samma förutsättningar och på samma villkor som gäller för barn som är grekiska medborgare.

 

2. Family allowances and demographic children’s allowances under Greek legislation are payable with respect to a child resident in Greece and being a Swedish national in the same circumstances and on the same conditions which apply for children who are Greek nationals.

 

Artikel 30

 

Article 30

 

I den mån rätten till familjeförmåner enligt bestämmelserna i grekisk lagstiftning förutsätter uppfyllandet av vissa sysselsättnings- eller försäkringsperioder beaktas även i Sverige fullgjorda sådana perioder.

 

To the extent that entitlement to family benefits under Greek legislation presupposes the completion of certain periods of employment or insurance, such periods completed in Sweden are also taken into account.

 

Övriga bestämmelser

 

Miscellaneous Provisions

 

Artikel 31

 

Article 31

 

De högsta förvaltningsmyndigheterna kan komma överens om tillämpningsbestämmelser till denna konvention. De skall vidare tillse att erforderliga förbindelseorgan utses i vardera staten för att underlätta tillämpningen av konventionen.

 

The supreme administrative authorities may agree on provisions for the implementation of this Convention. Furthermore, they shall take steps to ensure that the requisite liaison bodies are set up in their respective territories to facilitate the implementation of this Convention.

 

Artikel 32

 

Article 32

 

1. Vid tillämpningen av denna konvention skall myndigheter och organ i de båda staterna lämna varandra bistånd i samma utsträckning som vid tillämpningen av den egna statens lagstiftning. Bistånd som här avses lämnas utan vederlag.

 

1. For the purposes of applying this Convention, the authorities and institutions of the Contracting Parties shall lend their good offices as though applying their own legislation. Such mutual administrative assistance shall be provided free of charge.

 

2. Myndigheters och organs skriftväxling liksom enskilda personers framställningar kan avfattas på grekiska, svenska, franska eller engelska.

 

2. The correspondence of authorities and institutions, as well as communications from individual persons, may be in Greek, Swedish, French or English.

 

3. De diplomatiska och konsulära representationerna får begära upplysningar direkt hos myndigheter och organ i den andra staten för att kunna tillvarataga egna medborgares intressen.

 

3. The diplomatic and consular representations may request information direct from authorities and institutions in the territory of the other Contracting Party in order to safeguard the interests of their own nationals.

 

Artikel 33

 

Article 33

 

De högsta förvaltningsmyndigheterna i de båda staterna skall snarast möjligt underrätta varandra om alla ändringar i den lagstiftning, som anges i artikel 2.

 

The supreme administrative authorities of the two Contracting Parties shall inform each other without delay of any amendments to the legislation specified in Article 2 of this Convention.

 

Artikel 34

 

Article 34

 

De högsta förvaltningsmyndigheterna i de båda staterna skall hålla varandra underrättade om de åtgärder, som vidtas inom den egna staten för tillämpningen av konventionen.

 

The supreme administrative authorities of the two Contracting Parties shall keep each other informed of the measures taken to apply this Convention within their territories.

 

Artikel 35

 

Article 35

 

I den ena staten medgiven befrielse från stämpel- och andra avgifter på handlingar och bevis, som skall företes för myndigheter och organ i nämnda stat, skall gälla även för handlingar och bevis, som vid tillämpningen av denna konvention skall företes för myndigheter och organ i den andra staten. Handlingar och bevis, som skall företes i ärenden enligt denna konvention, behöver ej legaliseras genom diplomatisk eller konsulär myndighet.

 

Any exemption granted in the territory of one of the Contracting Parties from stamp duty, notarial or registration fees in respect of certificates and documents required to be submitted to authorities and institutions in the same territory, shall also apply to certificates and documents which, for the purposes of this Convention, have to be submitted to authorities and institutions in the territory of the other Contracting Party. Documents and certificates required to be produced for the purposes of this Convention shall be exempt from authentication by diplomatic or consular authorities.

 

Artikel 36

 

Article 36

 

1. Ansökningar, besvär och andra handlingar, som enligt den ena statens lagstiftning inom en viss tid skall ingivas till behörig myndighet eller behörigt organ, skall anses ha inkommit i rätt tid, om de inom fastställd tid ingivits till motsvarande myndighet eller organ i den andra staten.

 

1. Applications, appeals and other documents which, according to the legislation of a Contracting Party, have to be submitted to a competent authority or institution within a specified period shall be admissible if they are submitted within the same period to a corresponding authority or institution of the other Contracting Party.

 

2. Ansökan om förmån, som ingives enligt den ena statens lagstiftning, skall bedömas som ansökan om motsvarande förmån enligt den andra statens lagstiftning. I ålderspensionsfall gäller detta dock ej om sökanden anger att ansökan avser pensionsförmåner endast enligt den förstnämnda statens lagstiftning.

 

2. An application for a benefit submitted in accordance with the legislation of one Contracting Party shall be considered as an application for the corresponding benefit under the legislation of the other Contracting Party. With respect to old age pensions, however, this shall not apply if the applicant states that the application refers solely to pension benefits under the legislation of the former Contracting Party.

 

Artikel 37

 

Article 37

 

1. Utbetalning enligt denna konvention får med befriande verkan göras i den egna statens valuta.

 

1. Payments under this Convention may legitimately be made in the currency of the Contracting Party making the payment.

 

2. Om valutarestriktioner införes i någon av de fördragsslutande staterna, skall regeringarna omedelbart i samförstånd vidtaga åtgärder för att säkerställa överföringar mellan de båda staterna av behövliga belopp enligt denna konvention.

 

2. Should currency restrictions be introduced by either of the Contracting Parties, the two Governments shall immediately and conjointly take steps to safeguard transfers between their territories of necessary amounts of money for the purposes of this Convention.

 

Artikel 38

 

Article 38

 

1. Har ett försäkringsorgan i en stat utgivit ett förskott kan belopp som belöper på samma period som förskottet enligt lagstiftningen i den andra staten innehållas. Har försäkringsorgan i en stat utgivit förmån med för högt belopp för en period, för vilken försäkringsorgan i den andra staten skall utgiva ett motsvarande ersättningsbelopp, kan det för mycket utbetalda beloppet likaledes innehållas.

 

1. If an insurance institution in the territory of one of the Contracting Parties has made an advance payment, then an amount accruing for the same period as the advance payment according to the legislation of the other Contracting Party may be withheld. If an insurance institution of one of the Contracting Parties has paid an excessive rate of benefit for a period for which an insurance institution of the other Contracting Party is to pay a corresponding amount of compensation, then the excess payment may similarly be withheld.

 

2. Förskottet eller det för mycket utbetalda beloppet avräknas på ersättning som avser motsvarande tid och utbetalas i efterskott. När sådan efterskottsbetalning inte förekommer eller icke förslår för avräkningen kan avräkningen ske helt eller för det återstående beloppet på löpande förmånsbetalningar, dock på det sätt och med de begränsningar som följer av lagstiftningen i den stat där avräkningen skall göras.

 

2. The advance payment or the excess amount shall be deducted from compensation relating to the same period and paid subsequently. If there is no such subsequent payment, or if the payment is not sufficient for the clearance required, full clearance or deduction for the remaining amount can be made from current benefit payments, though in the manner, and subject to the restrictions laid down by the legislation of the Contracting Party which is to perform the clearance.

 

Artikel 39

 

Article 39

 

1. Tvist, som uppkommer vid tillämpningen av denna konvention, skall lösas i samförstånd av de högsta förvaltningsmyndigheterna i de fördragsslutande staterna.

 

1. Disputes arising in connection with the application of this Convention are to be resolved by mutual agreement between the supreme administrative authorities of the Contracting Parties.

 

2. Om uppgörelse ej kommer till stånd, skall tvisten avgöras genom skiljedomsförfarande, som regleras genom överenskommelse mellan de högsta förvaltningsmyndigheterna i de båda staterna. Skiljedomen skall grundas på denna konventions anda och mening.

 

2. Should an agreement fail to be reached, the dispute shall be determined by arbitration as agreed by the supreme administrative authorities of the two Contracting Parties. The arbitration shall be based on the spirit and substance of this Convention.

 

Artikel 40

 

Article 40

 

Med ”högsta förvaltningsmyndighet” avses i denna konvention

 

For the purposes of this Convention, ”supreme administrative authority” means

 

i Grekland den minister, under vilken de i artikel 2 A angivna socialförsäkringsgrenarna sorterar.

 

in Greece the minister responsible for the social security branches, specified in Article 2 A.

 

i Sverige regeringen eller den myndighet regeringen förordnar.

 

in Sweden the Government or the authority designated by the Government.

 

Artikel 41

 

Article 41

 

1. Denna konvention äger tillämpning även på försäkringsfall som inträffat före dess ikraftträdande. Konventionen grundar likväl ingen rätt till utbetalning av förmåner för tid före dess ikraftträdande. För fastställande av rätt till förmåner beaktas dock försäkrings- eller bosättningsperioder som fullgjorts före konventionens ikraftträdande.

 

1. This Convention shall also apply to contingencies arising prior to its entry into force. However, no benefits shall be payable under this Convention with respect to any period prior to its entry into force, although periods of insurance or residence completed before the said entry into force shall be taken into account in the determination of benefits.

 

2. Förmån som på grund av någons nationalitet icke beviljats eller som på grund av hans bosättning inom den andra statens territorium indragits skall på därom gjord ansökan beviljas eller åter utbetalas från och med den dag då konventionen träder i kraft.

 

2. Any benefit which has not been awarded on account of the nationality of the person concerned, or which has been withdrawn on account of his residence in the territory of the other Contracting Party, shall on application be awarded or resumed with effect from the date of entry into force of this Convention.

 

3. På därom gjord ansökan skall förmån som beviljats före denna konventions ikraftträdande omräknas, varvid konventionens bestämmelser skall tillämpas. Sådan förmån kan också omräknas utan ansökan. Omräkning som nu sagts får ej medföra minskning av utgående förmån.

 

3. Upon an application being received, a benefit granted prior to the entry into force of this Convention shall be recalculated in compliance with the provisions of the same. Such benefits may also be recalculated without any application being made. This recalculation may not result in any reduction of the benefit paid.

 

4. Bestämmelser i de bägge staternas lagstiftning som avser preskription och upphörande av rätten till förmåner skall icke tillämpas på rättigheter enligt bestämmelserna i första tredje styckena av denna artikel under förutsättning att den försäkrade inkommer med ansökan om förmån inom två år från konventionens ikraftträdande. Inges ansökan efter nämnda tid, utgår förmåner från tidpunkten för ingivande av ansökan, såvida inte förmånligare bestämmelser gäller enligt lagstiftningen i det fördragsslutande land som har att utge förmånen och i den utsträckning som rätten till förmån icke preskriberats eller upphört.

 

4. Provisions in the laws of the Contracting Parties concerning the prescription and the termination of the right to benefits shall not apply to right arising out of the provisions of paragraphs (1) (3) of this Article, always provided that the beneficiary submits his application for a benefit within two years after the date of entry into force of this Convention. If the application is submitted later than the time mentioned, benefits are paid out from the date of submission of the application, always provided that more generous provisions do not apply according to the legislation of the Contracting Party which has to pay the benefit and that the entitlement to benefit has not been prescribed or cancelled.

 

Artikel 42

 

Article 42

 

1. Denna konvention kan uppsägas av vardera av de bägge staterna. Uppsägningen skall meddelas senast tre månader före utgången av det löpande kalenderåret, varvid konventionen upphör att gälla vid kalenderårets slut.

 

1. This Convention may be revoked by either of the two Contracting Parties. Notice of revocation shall be given not less than three months before the expiry of the current calendar year, whereupon the Convention shall cease to be in force at the expiry of the calendar year in which it is revoked.

 

2. Uppsägs konventionen skall dess bestämmelser äga fortsatt giltighet på redan förvärvad förmån, utan hinder av vad som kan ha stadgats i de båda ländernas lagstiftning rörande begränsningarna i rätten till förmån vid bosättning eller medborgarskap i annat land. Den rätt till blivande förmåner, som kan ha förvärvats på grund av konventionens bestämmelser, skall regleras genom särskild överenskommelse.

 

2. If the Convention is revoked, its provisions shall continue to apply to benefits which have already been acquired, notwithstanding any provision that may have been enacted in the legislation of the two Contracting Parties concerning restrictions of the rights to benefits in connection with residence in, or citizenship of, other countries. Any right to future benefits which may have been acquired by virtue of the Convention shall be settled by special agreement.

 

Artikel 43

 

Article 43

 

Denna konvention skall ratificeras och ratifikationsinstrumenten skall utväxlas i Stockholm.

 

This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged in Stockholm.

 

Konventionen skall träda i kraft första dagen i den andra månaden efter den då ratifikationsinstrumenten utväxlats.

 

The Convention shall enter into force on the first day of the second month after the exchange of the instruments of ratification.

 

Till bevis härom har de båda fördragsslutande staternas befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this Convention.

 

Bilaga 2

Överenskommelse om tillämpningen av konventionen mellan Sverige och Grekland om social trygghet

Överenskommelse om tillämpningen av konventionen mellan Sverige och Grekland om social trygghet

 

Administrative Arrangement for the Application of the Convention on Social Security between Sweden and Greece

 

Med stöd av artikel 31 i den konvention om social trygghet som den 5 maj 1978 har slutits mellan Sverige och Grekland har de båda staternas högsta förvaltningsmyndigheter kommit överens om följande tillämpningsbestämmelser till konventionen.

 

Pursuant to Article 31 of the Convention on Social Security concluded the 5th of May 1978 between Sweden and Greece, the Supreme Administrative Authorities of the two states have agreed on the following provisions for the application of the Convention.

 

AVDELNING I Allmänna bestämmelser

AVDELNING I

 

PART I

 

Allmänna bestämmelser

 

General Provisions

 

Artikel 1

 

Article 1

 

1. Förbindelseorgan enligt artikel 1 i konventionen är

 

1. Liaison bodies according to Article 1 of the Convention are

 

i Sverige

 

in Sweden

 

arbetsmarknadsstyrelsen beträffande arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd,

 

the Labour Market Board: unemployment, insurance and assistance,

 

riksförsäkringsverket beträffande övriga förmåner,

 

the National Board of Social Security:other benefits,

 

i Grekland

 

in Greece

 

organisationen för arbetsförmedling, O.A.E.D., beträffande arbetslöshetsförsäkring och familjebidrag,

 

Manpower Employment Organization, O.A.E.D.:unemployment insurance and family allowances.

 

institutet för lantbruksförsäkringen, O.G.A., beträffande försäkring för lantbrukare,

 

Institute for Agricultural Insurance. O.G.A.:agriculturers insurance.

 

socialförsäkringsinstitutet, I.K.A., beträffande övriga förmåner.

 

Institute for Social Security, I.K.A.:other benefits.

 

2. Förbindelseorganen har de uppgifter som anges i denna överenskommelse. I och för tillämpning av konventionen kan de träda i omedelbar förbindelse såväl med varandra som med berörda personer eller deras ombud. De skall bistå varandra vid tillämpningen av konventionen.

 

2. The duties of the liaison bodies are stated in this arrangement. For the application of the Convention the liaison bodies may communicate directly with each other as well as with the persons concerned or their representatives. They shall aid each other in the application of the Convention.

 

AVDELNING II Tillämpning av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning

AVDELNING II

 

PART II

 

Tillämpning av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning

 

Application of the provisions on applicable legislation

 

Artikel 2

 

Article 2

 

Utsändning för arbete i det andra landet

 

Secondment

 

I fall som avses i artikel 8 i konventionen skall den fortsatta tillämpningen av den utsändande statens lagstiftning styrkas genom intyg. Intyget utfärdas

 

In cases referred to in Article 8 of the Convention, the continued application of the legislation of the seconding state shall be proved by a certificate. This certificate shall be issued

 

i Sverige

 

in Sweden

 

av riksförsäkringsverket,

 

by the National Board of Social Security,

 

i Grekland

 

in Greece

 

av vederbörande förbindelseorgan enligt artikel 1.

 

by the appropriate liaison body named in Article 1.

 

AVDELNING III Tillämpning av bestämmelserna om olika förmåner

AVDELNING III

 

PART III

 

Tillämpning av bestämmelserna om olika förmåner

 

Application of the provisions on particular kinds of benefits

 

Kapitel 1. Sjukdom och moderskap

 

Chapter 1. Sickness and Maternity

 

Artikel 3

 

Article 3

 

Sammanläggning av kvalifikationsperioder

 

Adding together of qualifying periods

 

För tillämpning av konventionens artikel 11 genom en fördragsslutande stats försäkringsorgan skall den person varom fråga är förete intyg för organet om de kvalifikationsperioder som skall beaktas enligt den andra statens lagstiftning. På den försäkrades begäran skall sådant intyg utfärdas

 

For the Application of Article 11 of the Convention by the insurance institution of one of the states party to the Convention, a person shall submit to this institution a certificate showing the qualifying periods which shall be taken into account according to the legislation of the other state. On request from the person concerned, this certificate shall be issued

 

i Sverige

 

in Sweden

 

av riksförsäkringsverket,

 

by the National Board of Social Security,

 

i Grekland

 

in Greece

 

av behörigt förbindelseorgan enligt artikel 1.

 

by the appropriate liaison body named in Article 1.

 

Artikel 4

 

Article 4

 

Bestämmelser om sjukvårdsförmåner

 

Provisions of sickness benefits in kind

 

1. I fall som avses i artikel 12 i konventionen skall för det försäkringsorgan som anges i artikelns andra stycke företes ett intyg från behörigt organ på bosättningsorten som visar rätten till förmåner. Försäkringsbesked utfärdat av behörigt försäkringsorgan gäller som sådant intyg. Beträffande Grekland tillhandahålles sjukvårdsförmåner av I.K.A. mot betalning av avgift som fastställes enligt tredje stycket i nämnda artikel. I annat fall tillhandahålles förmånerna av de statliga sjukhusen.

 

1. In cases referred to in Article 12 of the Convention, a certificate issued by the competent social security institution of the place of residence and proving entitlement to benefits shall be submitted to the insurance institution referred to in paragraph 2 of that Article. Insurance cards issued by the competent insurance institutions are valid as such certificates. With respect to Greece, medical benefits in kind are granted by I.K.A. upon payment of the fee fixed according to paragraph 3 of Article 12 of the Convention. Otherwise such benefits are granted by the state hospitals.

 

2. I fall som avses i artikel 13 i konventionen skall i Grekland bosatta familjemedlemmar skriva in sig hos I.K.A. De skall därvid förete intyg, utfärdat av behörigt försäkringsorgan, som visar att den person, från vilken de härleder sina rättigheter, är berättigad till sjukvårdsförmåner i Sverige. Ett sådant intyg gäller tills I.K.A. har mottagit meddelande om dess återkallelse.

 

2. In cases referred to in Article 13 of the Convention, family members resident in Greece shall register with I.K.A. They shall submit to this institution a certificate issued by the competent insurance institution, proving that the person through whom they derive their rights is entitled to sickness benefits in kind in Sweden. Such a certificate is valid until I.K.A. has received notice that it has been revoked.

 

3. I fall som avses i artikel 14 i konventionen skall en i Grekland bosatt pensionär skriva in sig hos I.K.A. och därvid förete intyg utfärdat av behörigt försäkringsorgan om att han uppbär pension från Sverige. Pensionären eller hans familjemedlemmar skall till I.K.A. anmäla varje ändring i sina förhållanden som kan påverka deras rätt till sjukvårdsförmåner, särskilt om varje innehållande eller återkallelse av pensionen och om ändring av adress. Även det behöriga försäkringsorganet skall anmäla sådana ändringar till I.K.A.

 

3. In cases referred to in Article 14 of the Convention, a pensioner resident in Grece shall register with I.K.A. and submit to this institution a certificate, issued by the competent insurance institution and showing that he is in receipt of a pension from Sweden. The pensioner or the members of his family shall give notice to I.K.A. of any change in their circumstances which can influence their entitlement to sickness benefits in kind and, in particular, of any suspension or withdrawal of the pension and of any change of address. The competent insurance institution shall also give notice to I.K.A. of any such changes.

 

Kapitel 2. Ålderdom, invaliditet och dödsfall (pensioner)

 

Chapter 2. Old age, invalidity and death (pensions)

 

Artikel 5

 

Article 5

 

Handläggning av pensionsansökningar

 

Procedure for applications for pensions

 

1. De behöriga försäkringsorganen skall omedelbart underrätta varandra om ansökan om sådan pension på vilken konventionens avdelning III kapitel 2 jämfört med dess artikel 36 andra stycket är tillämplig.

 

1. The competent insurance institutions shall inform each other immediately of any application for a pension, to which Part III chapter 2 compared with Article 36 paragraph 2 of the Convention is applicable.

 

2. De behöriga försäkringsorganen skall vidare underrätta varandra om förhållanden som har betydelse vid bestämmande av pension och därvid också bifoga medicinska handlingar av betydelse.

 

2. The competent insurance institutions shall further inform each other of circumstances which are of importance when deciding on a pension, enclosing relevant medical documents.

 

3. De behöriga försäkringsorganen skall underrätta varandra om beslut som fattas under handläggningen av ett pensionsärende.

 

3. The competent insurance institutions shall inform each other of decisions which are taken during the process of settling a pension claim.

 

Artikel 6

 

Article 6

 

Utbetalning av pensioner

 

Payment of pensions

 

Pension skall betalas ut direkt till förmånstagaren.

 

Pensions shall be paid out directly to the beneficiaries.

 

Artikel 7

 

Article 7

 

Statistik

 

Statistics

 

De behöriga försäkringsorganen skall sända sina respektive förbindelseorgan årliga statistiska uppgifter om utbetalningar som har skett i den andra fördragsslutande staten. Förbindelseorganen skall utväxla dessa uppgifter.

 

The competent insurance institutions shall send their respective liaison bodies annual statistical data on payments which have taken place in the other state party to the Convention. The liaison bodies shall exchange these data.

 

Kapitel 3. Olycksfall i arbete och arbetssjukdomar

 

Chapter 3. Occupational injuries and diseases

 

Artikel 8

 

Article 8

 

Utbetalning av livräntor, statistik

 

Payment of annuities, statistics

 

Artiklarna 6 och 7 skall även gälla livräntor.

 

Articles 6 and 7 shall apply with regard to annuities.

 

Kapitel 4. Arbetslöshet

 

Chapter 4. Unemployment

 

Artikel 9

 

Article 9

 

Förfarandet

 

Procedure

 

Ansöker någon med åberopande av artiklarna 27 och 28 i konventionen om kontantförmåner vid arbetslöshet i en av de fördragsslutande staterna, skall uppgifter vid behov inhämtas från den andra statens förbindelseorgan.

 

Where a person, referring to Articles 27 and 28 of the Convention, applies for cash benefits in the event of unemployment in one state party to the Convention, information shall be obtained from the liaison body of the other state when necessary.

 

AVDELNING IV Slutbestämmelser

AVDELNING IV

 

PART IV

 

Slutbestämmelser

 

Final provisions

 

Artikel 10

 

Article 10

 

Medicinsk och administrativ kontroll

 

Medical and administrative control

 

1. På begäran av en fördragsslutande stats behöriga organ genom dess förbindelseorgan skall den andra statens organ bistå vid den medicinska och administrativa kontrollen av personer som bor i den staten.

 

1. On request from the competent institution of one Contracting Party through its liaison body, the institutions of the other Contracting Party shall assist in the medical and administrative control of persons resident in its territory.

 

2. Organens utgifter för denna kontroll skall frånsett administrationskostnader ersättas av det behöriga organet.

 

2. The expenses incurred by the institutions for this control, apart from administrative costs, shall be reimbursed by the competent institution.

 

Artikel 11

 

Article 11

 

Blanketter

 

Forms

 

Formulär till intyg och andra underrättelser som avser denna överenskommelse skall fastställas av förbindelseorganen.

 

Forms or certificates and other communications according to this Arrangement shall be decided on by the liaison bodies.

 

Artikel 12

 

Article 12

 

Skriftväxlingsspråk

 

Language of correspondence

 

1. Förbindelseorganen skall skriftväxla på engelska eller franska.

 

1. The liaison bodies of the two Contracting Parties shall correspond in English or French.

 

2. Förbindelseorganen skall vid behov bistå varandra med att översätta ansökningar och andra handlingar som har skrivits på deras officiella språk till engelska eller franska.

 

2. The liaison bodies shall assist each other in translating applications and other documents, written in their respective official languages, into English or French if necessary.

 

Artikel 13

 

Article 13

 

Ikraftträdande

 

Entry into force

 

Denna överenskommelse träder i kraft samtidigt med konventionen.

 

This Arrangement enters into force concurrently with the Convention.

 

Till bevis härom har de båda fördragsslutande staternas befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments have signed this Arrangement.

 

SFS 1985:774

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:56

(Utkom d. 27 febr. 1979.)

SFS 1985:774

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1985.

SFS 1993:1670

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.