Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1979:323) om tillämpning av en överenskommelse den 23 februari 1978 angående tillämpning av konventionen den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet

Utfärdad: 1979-05-10

Den överenskommelse angående tillämpning av konventionen den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet, som undertecknades den 23 februari 1978, har trätt i kraft den 8 maj 1979 och skall lända till efterrättelse här i riket.

Överenskommelsen bifogas denna förordning i svensk och tysk text som bilaga.

Bilaga

Överenskommelse angående tillämpning av konventionen den 27 februari 1976 mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet

Överenskommelse angående tillämpning av konventionen den 27 februari 1976 mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet

 

Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens vom 27. Februar 1976 zwischen dem Königreich Schweden und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit

 

Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Tysklands regering har med stöd av artikel 33 första stycket i konventionen den 27 februari 1976 mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet, i det följande benämnd ”konventionen”,

överenskommit om följande:

 

Die Regierung des Königreichs Schweden und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland haben in Anwendung des Artikels 33 Absatz 1 des Abkommens vom 27. Februar 1976 zwischen dem Königreich Schweden und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit, im folgenden als „Abkommen” bezeichnet, folgendes vereinbart:

 

AVDELNING I Allmänna bestämmelser

AVDELNING I

 

ABSCHNITT I

 

Allmänna bestämmelser

 

Allgemeine Bestimmungen

 

Artikel 1

 

Artikel 1

 

I följande bestämmelser används de i konventionen förekommande uttrycken i deras där angivna betydelse.

 

In den folgenden Bestimmungen werden die im Abkommen angeführten Ausdrücke in der dort festgelegten Bedeutung verwendet.

 

Artikel 2

 

Artikel 2

 

De enligt konventionens artikel 33 andra stycket inrättade förbindelseorganen har att inom ramen för sin behörighet lämna berörda personer allmän information om rättigheter och skyldigheter enligt konventionen.

 

Den nach Artikel 33 Absatz 2 des Abkommens eingerichteten Verbindungsstellen obliegt im Rahmen ihrer Zuständigkeit die allgemeine Aufklärung der in Betracht kommenden Personen über die Rechte und Pflichten nach dem Abkommen.

 

Artikel 3

 

Artikel 3

 

De enligt konventionens artikel 33 andra stycket inrättade förbindelseorganen och de enligt denna överenskommelse artikel 11 andra stycket behöriga försäkringsorganen träffar var och en inom sitt behörighetsområde och under medverkan av de behöriga myndigheterna överenskommelse om sådana administrativa åtgärder som är nödvändiga och ändamålsenliga för konventionens tillämpning. Konventionens artikel 33 första stycket berörs ej.

 

Die nach Artikel 33 Absatz 2 des Abkommens eingerichteten Verbindungsstellen und die nach Artikel 11 Absatz 2 dieser Vereinbarung zuständigen Träger vereinbaren unter Beteiligung der zuständigen Behörden jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich die Verwaltungsmaßnahmen, die zur Durchführung des Abkommens notwendig und zweckmäßig sind. Artikel 33 Absatz 1 des Abkommens bleibt unberührt.

 

Artikel 4

 

Artikel 4

 

1. De i konventionens artikel 27 första stycket angivna organen skall inom ramen för sin behörighet till varandra och till berörda personer lämna de uppgifter och tillhandahålla den bevisning som behövs för att trygga de berörda personernas rättigheter och skyldigheter enligt den i konventionens artikel 2 första stycket angivna lagstiftningen, enligt konventionen och enligt denna överenskommelse.

 

(1) Die in Artikel 27 Absatz 1 des Abkommens genannten Stellen haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit einander und den betroffenen Personen die Tatsachen mitzuteilen und die Beweismittel zur Verfügung zu stellen, die zur Sicherung der nach in Artikel 2 Absatz 1 des Abkommens genannten Rechtsvorschriften, der nach dem Abkommen und der nach dieser Vereinbarung bestehenden Rechte und Pflichten der Beteiligten erforderlich sind.

 

2. Är någon enligt den i konventionens artikel 2 första stycket angivna lagstiftningen, enligt konventionen eller enligt denna överenskommelse skyldig att till försäkringsorgan eller annat organ lämna uppgift om angivna förhållanden, gäller denna skyldighet även med avseende på motsvarande förhållanden som föreligger inom den andra fördragsslutande statens territorium eller enligt dess rätt. Detsamma gäller i det fall någon är skyldig att förebringa viss bevisning.

 

(2) Hat eine Person nach den in Artikel 2 Absatz 1 des Abkommens genannten Rechtsvorschriften, nach dem Abkommen oder nach dieser Vereinbarung die Pflicht, dem Träger oder einer anderen Stelle bestimmte Tatsachen mitzuteilen, so gilt diese Pflicht auch in bezug auf entsprechende Tatsachen, die im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates oder nach dessen Recht gegeben sind. Dies gilt auch, soweit eine Person bestimmte Beweismittel zur Verfügung zu stellen hat.

 

Artikel 5

 

Artikel 5

 

1. I de fall som avses i konventionens artiklar 6 och 10 lämnar behörigt försäkringsorgan inom den stats territorium, vars lagstiftning skall vara tillämplig, den person varom fråga är på begäran ett intyg att han omfattas av denna lagstiftning.

 

(1) In den Fällen der Artikel 6 und 10 des Abkommens erteilt der zuständige Träger im Hoheitsgebiet des Vertragsstaates, dessen Rechtsvorschriften anzuwenden sind, der betreffenden Person auf Antrag eine Bescheinigung darüber, daß sie diesen Rechtsvorschriften understeht.

 

2. I Förbundsrepubliken Tyskland utfärdar försäkringsorganet för sjukförsäkringen nämnda intyg också för övriga försäkringsgrenar. Omfattas en person enbart av yrkesskadeförsäkringen, utfärdar det behöriga försäkringsorganet för yrkesskadeförsäkringen intyget.

 

(2) In der Bundesrepublik Deutschland stellt der Träger der Krankenversicherung diese Bescheinigung auch für die übrigen Versicherungszweige aus. Unterliegt eine Person nur der Unfallversicherung, so wird die Bescheinigung vom zuständigen Träger der Unfallversicherung ausgestellt.

 

3. I Sverige utfärdas nämnda intyg vid tillämpning av artikel 6 i konventionen av den allmänna försäkringskassan eller riksförsäkringsverket, och vid tillämpning av artikel 10 i konventionen av riksförsäkringsverket.

 

(3) In Schweden stellt bei Anwendung des Artikels 6 des Abkommens die Allgemeine Versicherungskasse oder das Reichsversicherungsamt, bei Anwendung des Artikels 10 des Abkommens das Reichsversicherungsamt die Bescheinigung aus.

 

Artikel 6

 

Artikel 6

 

Kontantförmåner utbetalas till mottagare inom den andra fördragsslutande statens territorium utan förmedling av förbindelseorgan i denna stat. Konventionens artikel 17 andra stycket och artikel 21 andra stycket berörs ej.

 

Geldleistungen werden an Empfänger im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates ohne Einschaltung einer Verbindungsstelle dieses Vertragsstaates ausgezahlt. Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 21 Absatz 2 des Abkommens bleiben unberührt.

 

AVDELNING II Särskilda bestämmelser

AVDELNING II

 

ABSCHNITT II

 

Särskilda bestämmelser

 

Besondere Bestimmungen

 

Kapitel 1. Sjukförsäkring

 

Kapitel 1. Krankenversicherung

 

Artikel 7

 

Artikel 7

 

I den mån någon är skyldig att anmäla till det behöriga försäkringsorganet att arbetsoförmåga föreligger eller har upphört kan denna anmälan vid tillämpning av konventionens artikel 17 också göras hos försäkringsorganet för vistelseorten. Detta skall omgående underrätta det behöriga försäkringsorganet.

 

Soweit eine Person verpflichtet ist, dem zuständigen Träger das Vorliegen oder die Beendigung der Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen, kann sie diese Mitteilung bei Anwendung des Artikels 17 des Abkommens auch an den Träger des Aufenthaltsorts richten. Dieser unterrichtet unverzüglich den zuständigen Träger.

 

Artikel 8

 

Artikel 8

 

1. Begär någon, som är berättigad till sjukvårdsförmåner enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat, sjukvårdsförmåner enligt konventionens artiklar 13 och 16 i den andra fördragsslutande staten, kan försäkringsorganet för vistelseorten begära att han överlämnar ett intyg som utvisar att rätt till sjukvårdsförmåner föreligger enligt den förstnämnda statens lagstiftning. Tyskt försäkringsorgan som erhåller här avsett intyg betraktas i fortsättningen som försäkringsorgan för vistelseorten även om personen i fråga skulle komma att vistas inom ett annat försäkringsorgans område, såvida icke det senare organet erhåller ett nytt intyg.

 

(1) Von einer Person, für die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates Anspruch auf Sachleistungen besteht, kann für den Bezug von Sachleistungen nach den Artikeln 13 und 16 des Abkommens im anderen Vertragsstaat vom Träger des Aufenthaltsortes die Übermittlung einer Bescheinigung verlangt werden, daß sie Anspruch auf Sachleistungen nach den Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates hat. Der deutsche Träger, dem die Bescheinigung übermittelt wird, gilt weiterhin als Träger des Aufenthaltsortes, wenn die Person ihren Aufenthalt im Bezirk eines anderen Trägers nimmt, es sei denn, daß diesem eine weitere Bescheinigung übermittelt wird.

 

2. Den som enligt den tyska lagstiftningen är att betrakta som familjemedlem är berättigad att erhålla sjukvårdsförmåner enligt konventionens artiklar 14 och 16 i Förbundsrepubliken Tyskland. Förutsättning är härvid att rätt till sjukvårdsförmåner skulle ha förelegat för familjemedlemmen i denna hans egenskap enligt tysk lagstiftning om den i konventionens artikel 14 avsedde personen hade varit sjukförsäkrad enligt denna lagstiftning. Familjemedlemmen skall till försäkringsorganet för bosättningsorten överlämna intyg att han är medlem av en i Sverige bosatt och enligt svensk lagstiftning försäkrad persons familj. Försäkringsorganet för bosättningsorten underrättas av det svenska behöriga försäkringsorganet när försäkringen upphör.

 

(2) Zum Bezug von Sachleistungen nach den Artikeln 14 und 16 des Abkommens in der Bundesrepublik Deutschland ist berechtigt, wer Familienangehöriger nach den deutschen Rechtsvorschriften ist. Voraussetzung ist dabei, daß für diesen Familienangehörigen Anspruch auf Familienkrankenhilfe nach den deutschen Rechtsvorschriften bestünde, wenn die in Artikel 14 des Abkommens bezeichnete Person nach diesen Rechtsvorschriften krankenversichert wäre. Der Familienangehörige hat dem Träger seines gewöhnlichen Aufenthaltsortes Bescheinigungen darüber zu übermitteln, daß er Familienangehöriger einer Person ist, die sich in Schweden gewöhnlich aufhält und nach den dortigen Rechtsvorschriften versichert ist. Der Träger des gewöhnlichen Aufenthaltsortes wird durch den schwedischen zuständigen Träger vom Ende der Versicherung unterrichtet.

 

3. För att erhålla sjukvårdsförmåner enligt konventionens artikel 15 i Förbundsrepubliken Tyskland överlämnar den som uppbär eller har ansökt om pension enbart enligt den svenska lagstiftningen till försäkringsorganet för bosättningsorten ett intyg härom från det svenska behöriga försäkringsorganet. Det svenska organet underrättar organet för bosättningsorten när pensionsutbetalningen upphör eller ansökan om pension avslås.

 

(3) Zum Bezug von Sachleistungen nach Artikel 15 des Abkommens in der Bundesrepublik Deutschland übermittelt die Person, die eine Rente nur nach den schwedischen Rechtsvorschriften erhält oder beantragt hat, hierüber dem Träger des gewöhnlichen Aufenthaltsortes eine Bescheinigung des schwedischen zuständigen Trägers. Dieser unterrichtet den Träger des gewöhnlichen Aufenthaltsortes vom Ende des Rentenbezuges oder der Ablehnung des Rentenantrages.

 

4. Har intyg enligt första tredje styckena ej kunnat företes hos försäkringsorganet för vistelseorten i rätt tid, skall på den berättigades begäran vid senare företeende av intyget nämnda organ ersätta de kostnader som uppstått. Ersättningens storlek motsvarar vad försäkringsorganet skulle ha utgivit om intyget hade företetts hos försäkringsorganet för vistelseorten i rätt tid.

 

(4) Konnte die Bescheinigung nach den Absätzen 1 bis 3 dem Träger des Aufenthaltsortes nicht rechtzeitig übermittelt werden, so erstattet dieser Träger auf Antrag der berechtigen Person bei nachträglicher Übermittlung der Bescheinigung die enstandenen Kosten. Für die Höhe der Erstattung ist maßgebend, was bei rechtzeitiger Übermittlung der Bescheinigung vom Träger des Aufenthaltsortes aufzuwenden gewesen wäre.

 

5. Den som enligt punkt 8 a) i slutprotokollet till konventionen efter upphörande av inskrivning i den svenska allmänna försäkringskassan frivilligt fortsätter försäkringen enligt den tyska lagstiftningen om sjukförsäkring skall på anfordran av det tyska sjukförsäkringsorganet förete intyg om när han var sjukförsäkrad enligt svensk lagstifting.

 

(5) Eine Person, die nach Nummer 8 Buchstabe a des Schlußprotokolls zum Abkommen nach dem Ausscheiden aus der schwedischen Allgemeinen Versicherungskasse die Versicherung nach den deutschen Rechtsvorschriften über die Krankenversicherung freiwillig fortsetzt, hat auf Verlangen des deutschen Trägers der Krankenversicherung eine Bescheinigung darüber vorzulegen, wann sie nach den schwedischen Rechtsvorschriften krankenversichert war.

 

Artikel 9

 

Artikel 9

 

För försäkringsplikt i den tyska sjukförsäkringen beaktas försäkringsperioder som fullgjorts enligt svensk lagstiftning i den mån de icke sammanfaller med försäkringsperioder enligt den tyska lagstiftningen.

 

Für die Versicherungspflicht in der deutschen Krankenversicherung sind die nach den schwedischen Rechtsvorschriften zurückgelegten Versicherungszeiten zu berücksichtigen, soweit sie nicht mit nach den deutschen Rechtsvorschriften zurückgelegten Versicherungszeiten zusammenfallen.

 

Kapitel 2. Yrkesskadeförsäkring

 

Kapitel 2. Unfallsversicherung

 

Artikel 10

 

Artikel 10

 

1. Beträffande yrkesskadeanmälan tillämpas den fördragsslutande stats lagstiftning enligt vilken försäkringen gäller.

 

(1) Für die Anzeige des Arbeitsunfalls (Berufskrankheit) gelten die Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, nach denen die Versicherung besteht.

 

2. Anmälan görs hos det behöriga försäkringsorganet. Detta underrättar omgående försäkringsorganet för vistelseorten. Anmälan kan även göras hos det senare organet. Detta översänder anmälningen omgående till det behöriga försäkringsorganet.

 

(2) Die Anzeige wird dem zuständigen Träger erstattet. Er unterrichtet davon unverzüglich den Träger des Aufenthaltsortes. Die Anzeige kann auch diesem erstattet werden. Er übersendet die Anzeige unverzüglich dem zuständigen Träger.

 

Kapitel 3. Pensionsförsäkring

 

Kapitel 3. Rentenversicherung

 

Artikel 11

 

Artikel 11

 

1. I den mån föreskrifter härom ej redan finns i den tyska lagstiftningen skall inom pensionsförsäkringen för arbetare det för denna försäkring inrättade förbindelseorganet vara behörigt att fastställa förmåner, med undantag för medicinska, arbetsvårdande och kompletterande rehabiliteringsförmåner, när

 

(1) Soweit die deutschen Rechtsvorschriften es nicht bereits vorschreiben, ist innerhalb der Rentenversicherung der Arbeiter die für diese eingerichtete Verbindungsstelle für die Feststellung der Leistungen mit Ausnahme der medizinischen, berufsfördernden und ergänzenden Leistungen zur Rehabilitation zuständig, wenn

 

a) försäkringsperioder har fullgjorts eller är tillgodoräkningsbara enligt både tysk och svensk lagstiftning eller

 

a) Versicherungszeiten nach den deutschen und schwedischen Rechtsvorschriften zurückgelegt oder anrechnungsfähig sind oder

 

b) den berättigade är bosatt inom Konungariket Sveriges territorium eller

 

b) der Berechtigte sich im Hoheitsgebiet des Königreichs Schweden gewöhnlich aufhält oder

 

c) den berättigade är svensk medborgare och bosatt utanför de fördragsslutande staternas territorier.

 

c) der Berechtigte sich als schwedischer Staatsangehöriger gewöhnlich außerhalb der Hoheitsgebiete der Vertragsstaaten aufhält.

 

2) Särskilda inrättningars behörighet berörs ej.

 

2) Die Zuständigkeit der Sonderanstalten bleibt unberührt.

 

Artikel 13

 

Artikel 13

 

De i konventionens artikel 33 andra stycket och i denna överenskommelses artikel 11 angivna försäkringsorganen skall årligen per den 31 december sammanställa statistik över utbetalningar som gjorts till den andra fördragsslutande statens territorium. Statistiken skall såvitt möjligt innehålla efter pensionens art fördelade uppgifter över pensioners och kapitalutbetalningars antal och totalbelopp. Statistiken utväxlas.

 

Die in Artikel 33 Absatz 2 des Abkommens und in Artikel 11 dieser Vereinbarung bezeichneten Träger erstellen jährlich zum 31. Dezember Statistiken über die in das Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates vorgenommenen Zahlungen. Die Angaben sollen sich nach Möglichkeit auf Zahl und Gesamtbetrag der nach Rentenarten gegliederten Renten und Abfindungen erstrecken. Die Statistiken werden ausgetauscht.

 

AVDELNING III Övrigt

AVDELNING III

 

ABSCHNITT III

 

Övrigt

 

Verschiedenes

 

Artikel 14

 

Artikel 14

 

Sammanträffar utbetalning av sjukpenning enligt lagstiftningen i den ena fördragsslutande staten med utbetalning av pension enligt lagstiftningen i den andra fördragsslutande staten, skall konventionens artikel 35 första stycket ha motsvarande tillämpning.

 

Trifft die Gewährung von Krankengeld nach den Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates mit der Gewährung einer Rente nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates zusammen, so gilt Artikel 35 Absatz 1 des Abkommens entsprechend.

 

AVDELNING IV Slutbestämmelser

AVDELNING IV

 

ABSCHNITT IV

 

Slutbestämmelser

 

Schlußbestimmungen

 

Artikel 15

 

Artikel 15

 

Denna överenskommelse gäller även för Land Berlin, såvida icke Förbundsrepubliken Tysklands regering till Konungariket Sveriges regering avger en motsatt förklaring inom tre månader efter denna överenskommelses ikraftträdande

 

Diese Vereinbarung gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regierung des Königsreichs Schweden innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Vereinbarung eine gegenteilige Erklärung abgibt.

 

Artikel 16

 

Artikel 16

 

Denna överenskommelse träder i kraft så snart de båda regeringarna meddelat varandra att erforderliga förutsättningar enligt nationell rätt föreligger för dess ikraftträdande. Den skall tillämpas från och med dagen för konventionens ikraftträdande.

 

Diese Vereinbarung tritt in Kraft, sobald beide Regierungen einander mitgeteilt haben, daß die nach innerstaatlichem Recht für ihr Inkrafttreten erforderlichen Voraussetzungen vorliegen. Sie ist von dem Tage des Inkrafttretens des Abkommens an anzuwenden.

 

SOM SKEDDE i Bonn den 23 februari 1978 i två originalexemplar, vartdera på svenska och tyska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

 

GESCHEHEN zu Bonn am 23. Februar 1978 in zwei Urschriften, jede in schwedischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

 

SFS 1991:1184

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:323

Den överenskommelse angående tillämpning av konventionen d. 27 febr. 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet, som undertecknades d. 23 febr. 1978, har trätt i kraft d. 8 maj 1979 och skall lända till efterrättelse här i riket.

SFS 1991:1184

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1991.

De nya bestämmelserna gäller även för Land Berlin, såvida inte den tyska regeringen till den svenska regeringen avger en förklaring om motsatsen inom tre månader efter ikraftträdandet.