Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1979:869) om tillämpning av en konvention den 25 oktober 1978 mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet

Utfärdad: 1979-10-25

Den konvention mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet som har undertecknats den 25 oktober 1978 jämte en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall lända till efterrättelse här i riket från och med den 1 december 1979.

Konventionen och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i svensk, portugisisk och engelsk text som bilagor 1 2.

Riksförsäkringsverket skall för svensk del fullgöra de uppgifter som anges i artiklarna 10, 33 och 34 i konventionen.

Bilaga 1

Konvention mellan Republiken Portugal och Konungariket Sverige om social trygghet

Convention on Social Security between the Republic of Portugal and the Kingdom of Sweden

 

Konvention mellan Republiken Portugal och Konungariket Sverige om social trygghet

 

The Republic of Portugal and the Kingdom of Sweden, desirous to regulate the relations between the two states in the field of social security, have agreed to conclude the following convention.

 

Republiken Portugal och Konungariket Sverige som önskar reglera de båda staternas ömsesidiga förbindelser på den sociala trygghetens område, har överenskommit att sluta följande konvention.

 

AVDELNING I Allmänna bestämmelser

TITLE 1

 

AVDELNING I

 

General Provisions

 

Allmänna bestämmelser

 

Article 1

 

Artikel 1

 

1. For the purpose of the present Convention,

 

1) I denna konvention avses med uttrycken

 

(1) ”Portugal” means the Republic of Portugal and ”Sweden” the Kingdom of Sweden;

 

1) ”Portugal” Republiken Portugal ”Sverige” Konungariket Sverige;

 

(2) ”legislation” means current laws, ordinances and administrative regulations as specified in Article 2;

 

2) ”lagstiftning” gällande lagar, förordningar och administrativa föreskrifter som anges i artikel 2;

 

(3) ”competent authority” means the Government or the authority nominated by the Government;

 

3) ”behörig myndighet” regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer;

 

(4) ”insurance institution” means the body or authority responsible for the implementation of the legislation (or a portion thereof) specified in Article 2;

 

4) ”försäkringsorgan” det organ eller den myndighet som svarar för tillämpningen av den i artikel 2 angivna lagstiftningen eller del därav;

 

(5) ”competent insurance institution” means the insurance institution which is competent under the applicable legislation;

 

5) ”behörigt försäkringsorgan” det försäkringsorgan som är behörigt enligt den tillämpliga lagstiftningen;

 

(6) ”liaison body” means an institution for liaison and information between the insurance institutions of the two Contracting Parties with a view to simplifying the implementation of this Convention and for the information of the persons affected concerning their rights and obligations under the Convention;

 

6) ”förbindelseorgan” organ för förbindelse och information mellan de båda fördragsslutande staternas försäkringsorgan för underlättande av konventionens tillämpning samt för information till berörda personer beträffande rättigheter och skyldigheter enligt konventionen;

 

(7) ”member of the family” means a member of the family according to the legislation of the Contracting Party, in whose territory the institution has its seat, at the charge of which the benefits are granted;

 

7) ”familjemedlem” en familjemedlem enligt den lagstiftning som gäller i den fördragsslutande stat där det organ är beläget på vars bekostnad förmånerna utbetalas;

 

(8) ”periods of insurance” means contribution periods, periods of employment or other periods recognized as periods of insurance or comparable periods by the legislation under which they were completed, including calendar years for which pension points have been credited under the Swedish social insurance scheme for purposes of supplementary pension on the basis of employment or other economic activity during the year in question or a portion thereof;

 

8) ”försäkringsperioder” avgiftsperioder, anställningsperioder eller andra perioder som, i den lagstiftning enligt vilken de fullgjorts, betraktas som försäkringsperioder eller därmed jämställda perioder, däribland kalenderår, för vilka pensionspoäng har tillgodoräknats inom den svenska försäkringen för tilläggspension på grund av anställning eller annan förvärvsverksamhet under det ifrågavarande året eller en del därav;

 

(9) ”cash benefit”, ”pension”, ”annuity” or ”compensation” mean a cash benefit, pension, annuity or compensation under the applicable legislation, including all the constituent parts thereof which are financed out of public funds as well as all increases and supplements.

 

9) ”kontantförmån”, ”pension”, ”livränta” eller ”ersättning” en kontantförmån, pension, livränta eller ersättning enligt den tillämpliga lagstiftningen, inberäknat alla däri ingående delar som utgår av allmänna medel och alla höjningar och tillägg.

 

2. Other terms used in this Convention shall have the meaning which is given to them under the applicable legislation.

 

2. Andra uttryck som används i denna konvention har den betydelse som tillkommer dem enligt den tillämpliga lagstiftningen.

 

Article 2

 

Artikel 2

 

1. This Convention shall apply

 

1. Bestämmelserna i denna konvention skall tillämpas på:

 

A. in relation to Portugal, to

 

A. i Portugal

 

(a) The Social Welfare and family allowance general scheme in reference to sickness, maternity, disablement, old age, survivors, family allowance and complementary benefits.

 

a) det allmänna socialförsäkrings- och familjebidragssystemet avseende förmåner vid sjukdom, moderskap, invaliditet, ålderdom och för efterlevande samt familjebidrag och tilläggsförmåner,

 

(b) The Social Welfare or family allowance special schemes.

 

b) särskilda system för socialförsäkring eller familjebidrag,

 

(c) Social Pension.

 

c) social pension,

 

(d) Work injury and professional diseases.

 

d) olycksfall i arbete och yrkessjukdomar,

 

(e) Unemployment benefits.

 

e) arbetslöshetsförmåner.

 

B. in relation to Sweden, to the legislation on

 

B. i Sverige lagstiftningen om

 

(a) health insurance and parental insurance;

 

a) sjukförsäkring med föräldraförsäkring,

 

(b) basic pension;

 

b) folkpension,

 

(c) supplementary pension;

 

c) försäkring för tilläggspension,

 

(d) general children’s allowances;

 

d) allmänna barnbidrag,

 

(e) industrial injury insurance;

 

e) arbetsskadeförsäkring,

 

(f) unemployment insurance and assistance.

 

f) arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd.

 

2. Except where otherwise indicated by the provision in point 4, this Convention shall also apply to legislation codifying, amending or supplementing the legislation specified in paragraph (1) of this Article.

 

2. Där ej annat följer av bestämmelsen i punkt 4, skall konventionen jämväl tillämpas på lagstiftning som kodifierar, ändrar eller kompletterar den lagstiftning som anges i första stycket.

 

3. This Convention shall apply to legislation concerning a new system or a new branch of social security in excess of that specified in paragraph (1) of this Article only if so agreed between the Contracting Parties.

 

3. Konventionen skall tillämpas på lagstiftning om ett nytt system eller en ny gren av social trygghet utöver den som angetts i första stycket endast om särskild överenskommelse härom träffas.

 

4. This Convention shall not apply to legislation extending the application of the legislation specified in paragraph (1) of this Article to new groups of beneficiaries if the competent authority in the state concerned notifies, within three months counted from the date of the official publication of the new legislation, the competent authority in the other state that no such extension of the Convention is intended.

 

4. Konventionen skall icke tillämpas på lagstiftning som utvidgar tillämpningsområdet för den i första stycket nämnda lagstiftningen till nya grupper av förmånstagare, om behörig myndighet i den berörda staten inom tre månader efter lagens offentliggörande meddelar den andra statens behöriga myndighet, att en sådan utvidgning av konventionen icke är avsedd.

 

Article 3

 

Artikel 3

 

Insofar as it does not contain provision to the contrary, this Convention shall apply to citizens of the Contracting Parties, to persons who are or have been covered by the legislation of either of the Contracting Parties and to persons deriving their rights from such persons.

 

Denna konvention gäller, i den mån ej annat däri föreskrives, för de fördragsslutande staternas medborgare, för personer som är eller varit omfattade av lagstiftningen i någon av staterna samt för personer som härleder sin rätt från en sådan person.

 

Article 4

 

Artikel 4

 

Save as otherwise provided in this Convention, the following persons who are resident in the territory of a Contracting Party shall be equated with citizens of the Contracting Party in the implementation of the Contracting Party’s legislation:

 

I den mån ej annat föreskrives i denna konvention likställes vid tillämpningen av en fördragsslutande stats lagstiftning med denna stats medborgare följande inom statens territorium bosatta personer:

 

(a) citizens of the other Contracting Party;

 

a) medborgare i den andra fördragsslutande staten,

 

(b) refugees and stateless persons as referred to in the Convention of 28th July 1951 Relating to the Status of Refugees and the Protocol of 31st January 1967 to the said Convention, as well as the Convention of 28th September 1954 Relating to the Status of Stateless Persons;

 

b) flyktingar och statslösa som avses i konventionen den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet den 31 januari 1967 till nämnda konvention respektive konventionen den 28 september 1954 om statslösa personers rättsliga ställning,

 

(c) other persons with regard to rights which they derive from a citizen of a Contracting Party or from a refugee or stateless person referred to in this Article.

 

c) andra personer med avseende på rättigheter som de härleder från en medborgare i fördragsslutande stat eller från en i denna artikel avsedd flykting eller statslös person.

 

Article 5

 

Artikel 5

 

Save as otherwise provided in this Convention, pensions and other cash benefits except benefits in case of unemployment may not be reduced, modified, suspended or withdrawn on account of the recipient residing in the territory of the other Contracting Party.

 

Pensioner och andra kontantförmåner får med undantag av förmåner vid arbetslöshet, i den mån ej annat föreskrives i denna konvention, icke minskas, ändras, innehållas eller återkallas på grund av att förmånstagaren uppehåller sig inom den andra statens territorium.

 

Article 6

 

Artikel 6

 

Save as otherwise provided in this Convention, benefits payable by one of the Contracting Parties shall be paid to nationals of the other Contracting Party, who are resident in a third state, on the same terms and to the same extent as to nationals of the first Contracting Party resident in this third state.

 

Förmåner som en av de fördragsslutande staterna har att utge skall, i den mån ej annat föreskrives i denna konvention, utbetalas till medborgare i den andra staten som är bosatta i en tredje stat under samma villkor och i samma omfattning som till den första statens där bosatta medborgare.

 

AVDELNING II Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

TITLE II

 

AVDELNING II

 

Provisions concerning applicable legislation

 

Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

 

Article 7

 

Artikel 7

 

Save as otherwise provided in Articles 8 and 9, the persons covered by this Convention shall be subject to

 

I den mån ej annat föreskrives i artiklarna 8 och 9 skall de personer som omfattas av konventionen vara underkastade:

 

(1) Portuguese legislation if they are resident or employed in Portugal,

 

1) portugisisk lagstiftning om de är sysselsatta eller bosatta i Portugal,

 

(2) Swedish legislation if they are resident in Sweden or, as regards industrial injury insurance for persons in employment, if they are employed in Sweden.

 

2) svensk lagstiftning om de är bosatta i Sverige eller, med avseende på arbetsskadeförsäkring för arbetstagare, om de är sysselsatta i Sverige.

 

Article 8

 

Artikel 8

 

1. If a person employed in the territory of a Contracting Party is posted by his employer to the territory of the other Contracting Party to perform work on behalf of the same employer, he shall continue to be subject to the legislation of the former Party until the expiry of the twentyfourth month after his posting as if he were still employed in the territory of that Party.

 

1. Utsänds en arbetstagare, som sysselsätts i en fördragsslutande stat, av sin arbetsgivare till den andra fördragsslutande staten för att där utföra ett arbete för denne arbetsgivare, skall med avseende på arbetstagarens försäkringstillhörighet den förstnämnda statens lagstiftning fortsätta att gälla till utgången av den tjugofjärde månaden efter utsändandet, som om denne fortfarande sysselsattes inom dess territorium.

 

2. Travelling personnel employed by railway or road traffic undertakings or by air lines and working in the territories of both the Contracting Parties shall come under the legislation of the Contracting Party in whose territory the undertaking has its head office. If, however, the employee is resident in the territory of the other Contracting Party, the legislation of that Contracting Party shall apply.

 

2. Vid järnvägs- eller vägtrafikföretag eller flyglinjer anställd resande personal med arbete i båda fördragsslutande staterna, skall omfattas av lagstiftningen i den stat, där företaget har sitt säte. Är arbetstagaren bosatt i den andra staten, skall dock lagstiftningen i den staten tillämpas.

 

3. The legislation of the Contracting Party, whose flag a vessel is flying, shall apply in relation to the crew of the vessel and the other persons who are employed on board on a permanent basis. If a person has been employed for the purpose of loading, unloading, carrying out repair work or performing guard duty on board a vessel flying the flag of one Contracting Party during the vessel’s stay in the territory of the other Contracting Party, the legislation of the latter Party shall apply in relation to the said person.

 

3. Ett fartygs besättning och andra ej blott tillfälligt på ett fartyg sysselsatta personer skall omfattas av lagstiftningen i den stat vars flagga fartyget för. Har arbetstagare anställts för lastning, lossning, reparationsarbete eller vakttjänst ombord på ett fartyg som för den ena statens flagga under dess uppehåll i den andra staten, skall i fråga om sådan arbetstagare gälla lagstiftningen i sistnämnda stat.

 

4. An employee who is to be subject to Swedish law under the provisions of this Article shall for such purposes be deemed resident in Sweden.

 

4. Arbetstagare, som med tillämpning av bestämmelserna i denna artikel skall omfattas av svensk lagstiftning, skall därvid betraktas som bosatt i Sverige.

 

Article 9

 

Artikel 9

 

1. The Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Vienna Convention on Consular Relations shall apply to diplomatic representatives and career consuls, to the administrative and technical personnel of diplomatic missions and consulates led by career consuls, and also to members of the service staff of diplomatic missions and consulates and persons exclusively employed in a private capacity in the households of diplomatic representatives, career consuls and members of consulates led by career consuls, insofar as they are covered by these conventions.

 

1. För diplomatiska företrädare och karriärkonsuler samt för den administrativa och tekniska personalen hos beskickning och hos konsulat, som förestås av karriärkonsul, liksom även för medlemmar av beskickningens respektive konsulatets tjänstepersonal och för personer som uteslutande är anställda i privat tjänst i hushållet hos diplomatiska företrädare, karriärkonsuler och medlemmar av konsulat, som förestås av karriärkonsul, skall, i den mån denna personkrets omfattas av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser respektive Wienkonventionen om konsulära förbindelser, bestämmelserna i dessa konventioner vara tillämpliga.

 

2. The provisions of paragraph (1) of Article 8 shall apply to government employees other than those referred to in paragraph (1) of this Article when they are posted to the territory of the other Contracting Party.

 

2. För andra statligt anställda än som avses i första stycket äger vid utsändning till den andra statens territorium bestämmelserna i artikel 8 första stycket tillämpning.

 

Article 10

 

Artikel 10

 

1. At the mutual request of employer and employee or at the request of a self employed person, the competent authorities of the two Contracting Parties may agree on the exemption of certain persons or groups of persons from the provisions of Articles 7 9. Even without such request, the competent authorities may agree on such exemption after consulting the persons concerned.

 

1. På gemensam framställning av arbetstagare och arbetsgivare eller på framställning av självständigt förvärvsverksam person kan de behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna överenskomma om undantag från bestämmelserna i artiklarna 7 9 för vissa personer eller persongrupper. De behöriga myndigheterna kan också utan att sådan framställning föreligger överenskomma om sådant undantag efter hörande av berörda personer.

 

2. The provisions of paragraph (4) of Article 8 shall apply, mutatis mutandis, to cases referred to in this Article.

 

2. Bestämmelserna i artikel 8 fjärde stycket äger motsvarande tillämpning i fall som här avses.

 

AVDELNING III Särskilda bestämmelser

TITLE III

 

AVDELNING III

 

Special Provisions

 

Särskilda bestämmelser

 

Chapter 1. Sickness, maternity and childbirth

 

Kapitel 1. Sjukdom, moderskap och barns födelse

 

Article 11

 

Artikel 11

 

If any person has completed periods of insurance according to the legislation of both Contracting Parties, these periods shall be added together for the acquisition of rights to a benefit, insofar as they do not coincide.

 

Har någon fullgjort försäkringsperioder enligt båda de fördragsslutande staternas lagstiftningar, skall dessa perioder för förvärv av rätt till en förmån sammanräknas i den mån de icke sammanfaller.

 

Article 12

 

Artikel 12

 

1. A person resident in the territory of one Contracting Party and entitled under the legislation of that Contracting Party to medical benefits shall, during temporary stay in the territory of the other Contracting Party, receive medical benefits if by reason of his condition he is in immediate need of such benefits.

 

1. Är någon bosatt i en fördragsslutande stat och enligt lagstiftningen i denna stat berättigad till sjukvårdsförmåner, erhåller han under tillfällig vistelse i den andra fördragsslutande staten sjukvårdsförmåner om han på grund av sitt tillstånd är i omedelbart behov av sådana förmåner.

 

2. Benefits are provided according to the legislation applying to insurance institutions in the beneficiary’s place of temporary residence.

 

2. I fråga om omfattningen och sättet för tillhandahållande av förmåner tillämpas den för vistelseortens försäkringsorgan gällande lagstiftningen.

 

Article 13

 

Artikel 13

 

Members of the families of persons resident in the territory of a Contracting Party and insured under its legislation shall, if resident in the territory of the other Contracting Party, receive medical benefits in accordance with the legislation applicable by the insurance institution in their place of residence.

 

Familjemedlemmar till den som är bosatt i en fördragsslutande stat och enligt dess lagstiftning är försäkrad erhåller, om de är bosatta i den andra fördragsslutande staten, sjukvårdsförmåner enligt den lagstiftning som försäkringsorganet för deras bosättningsort har att tillämpa.

 

Article 14

 

Artikel 14

 

A person receiving a pension under the legislation of both Contracting Parties or under the legislation of one of them is entitled to medical benefits for himself and for members of his family in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory they are resident. (The benefits shall be provided by the insurance institution of the place of residence.)

 

Person, som uppbär pension enligt båda fördragsslutande staternas lagstiftning eller enligt en av dessa staters lagstiftning, har rätt till sjukvårdsförmåner för sig själv och för sina familjemedlemmar enligt lagstiftningen i den av staterna där han är bosatt. Förmånerna tillhandahålles av försäkringsorganet för bosättningsorten.

 

Chapter 2. Old age, invalidity and survivors

 

Kapitel 2. Ålderdom, invaliditet och efterlevande

 

Implementation of Portuguese legislation

 

Tillämpning av portugisisk lagstiftning

 

Article 15

 

Artikel 15

 

Where periods of insurance have been completed in accordance with the legislation of both the Contracting Parties, the periods shall be added together if necessary for the acquisition of the right to benefits under Portuguese legislation, insofar as they do not coincide.

 

Har någon fullgjort försäkringsperioder enligt båda de fördragsslutande staternas lagstiftningar, skall om så erfordras perioderna sammanräknas för förvärv av rätt till förmåner enligt den portugisiska lagstiftningen, i den mån de ej sammanfaller.

 

Article 16

 

Artikel 16

 

If entitlement to disablement, old age or survivors pension exists without applying Article 15, the competent Portuguese institution determines directly and exclusively, in accordance with its own legislation, the amount of the benefit which corresponds to the insurance periods or equivalents to be considered in accordance with the same legislation.

 

Är någon berättigad till invalid-, ålders- eller efterlevandepension utan tillämpning av artikel 15, skall det behöriga portugisiska försäkringsorganet direkt och uteslutande, i enlighet med den portugisiska lagstiftningen, beräkna storleken av den förmån som svarar mot de försäkringsperioder eller motsvarande, som skall beaktas enligt denna lagstiftning.

 

Article 17

 

Artikel 17

 

When a person satisfies the conditions required by the Portuguese legislation to be entitled to disablement, old age or survivors pension only by means of the totalisation foreseen in Article 15, the competent institution computes the amount of the benefit, to which the beneficiary is entitled, exclusively on the basis of insurance periods or equivalents completed in accordance with Portuguese legislation.

 

Om en person uppfyller de villkor som uppställes i portugisisk lagstiftning för invalid-, ålders- eller efterlevandepension enbart med tillämpning av den sammanräkning av försäkringsperioder som följer av artikel 15, skall det behöriga försäkringsorganet beräkna storleken av den förmån, till vilken personen är berättigad, enbart på grundval av försäkringsperioder eller motsvarande, som fullgjorts enligt portugisisk lagstiftning.

 

Article 18

 

Artikel 18

 

The following rules shall be observed by the competent Portuguese insurance institutions in their implementation of Articles 15 to 17.

 

För de behöriga portugisiska försäkringsorganens tillämpning av artiklarna 15 17 skall gälla följande regler:

 

1. Periods of insurance under the Swedish supplementary pension insurance scheme and years of residence before 1960 for which the person in question has had income assessed for national income tax are to be regarded as periods of insurance completed in accordance with Swedish legislation.

 

1) Som försäkringsperioder fullgjorda enligt den svenska lagstiftningen anses försäkringsperioder inom den svenska försäkringen för tilläggspension samt bosättningsår före år 1960, för vilka personen i fråga beräknats till statlig inkomstskatt taxerad inkomst.

 

2. In applying of Article 15, Swedish periods of insurance are to be taken into account even if they are not regarded as periods of insurance under Portuguese legislation.

 

2) Vid tillämpning av artikel 15 beaktas svenska försäkringsperioder även om de icke anses som försäkringsperioder enligt portugisisk lagstiftning.

 

Article 19

 

Artikel 19

 

If the total of the benefits granted by the competent institutions of both Contracting Parties is less than the minimum amount fixed by the Portuguese legislation, the person concerned who has his residence in Portugal is entitled to a complement equal to that difference, at the cost of the competent Portuguese institution.

 

Är summan av de förmåner som utges av de behöriga försäkringsorganen i bägge de fördragsslutande staterna mindre än den minimipension som bestämts i den portugisiska lagstiftningen, är en person som är bosatt i Portugal berättigad till ett tillägg, motsvarande skillnaden, på bekostnad av det behöriga portugisiska försäkringsorganet.

 

Application of Swedish legislation

 

Tillämpning av svensk lagstiftning

 

Article 20

 

Artikel 20

 

1. Under this Convention, basic pensions will be paid in accordance with Swedish legislation exclusively as provided in Articles 21 23.

 

1. Vid denna konventions tillämpning utges folkpensioner enligt den svenska lagstiftningen uteslutande enligt artiklarna 21 23.

 

2. In the computation of basic pension and supplementary benefits, Portuguese pensions will be equated with Swedish supplementary pensions.

 

2. Vid beräkning av folkpension med tilläggsförmåner likställes portugisisk pension med svensk tilläggspension.

 

Article 21

 

Artikel 21

 

1. A Portuguese national resident in Sweden is entitled to basic pension on the same conditions, at the same rate and with the same supplementary benefits as a Swedish national.

 

1. I Sverige bosatt portugisisk medborgare är under samma förutsättningar, med samma belopp och med samma tilläggsförmåner som svensk medborgare berättigad till folkpension

 

(a) in the form of old age pension

 

a) i form av ålderspension,

 

if he has been resident in Sweden for at least the last five years and for a total of at least ten years after attaining sixteen years of age;

 

om han är bosatt i Sverige sedan minst fem år och efter fyllda 16 år varit bosatt där sammanlagt minst tio år,

 

(b) in the form of disability pension if he

 

b) i form av förtidspension, om han

 

(aa) has been resident in Sweden for at least the last five years, or

 

aa) är bosatt i Sverige sedan minst fem år eller

 

(bb) is resident in Sweden and during his residence there has been normally employable for at least one year without interruption;

 

bb) är bosatt i Sverige och under denna bosättning oavbrutet minst ett år varit normalt arbetsför,

 

(c) in the form of widow’s or child pension

 

c) i form av änke- respektive barnpension,

 

(aa) if immediately prior to his death the deceased had been resident in Sweden for not less than five years and the survivor was resident in Sweden at the time of the death or

 

aa) om den avlidne omedelbart före sin död varit bosatt i Sverige minst fem år och den efterlevande vid dödsfallet var bosatt i Sverige eller

 

(bb) if the survivor has been resident in Sweden for at least the last five years and the survivor or the deceased was resident in Sweden at the time of the death.

 

bb) om den efterlevande är bosatt i Sverige sedan minst fem år och den efterlevande eller den avlidne vid dödsfallet var bosatt i Sverige.

 

2. Disability pension or widow’s pension to which a beneficiary is entitled according to paragraph (1) of this Article shall be automatically replaced by old age pension when the beneficiary reaches the general retiring age.

 

2. Förtidspension eller änkepension, vartill rätt föreligger enligt första stycket, ersättes utan ansökan med ålderspension när personen i fråga uppnår den allmänna pensionsåldern.

 

3. Section (b) of paragraph (1) of this Article shall apply, mutatis mutandis, concerning the right to disability benefit.

 

3. För rätt till handikappersättning äger första stycket b) motsvarande tillämpning.

 

4. A care grant for a handicapped child shall be payable to the father or mother of the child if he or she has been resident in Sweden for at least one year.

 

4. Rätt till vårdbidrag för handikappat barn tillkommer barnets fader eller moder, om han eller hon är bosatt i Sverige sedan minst ett år.

 

Article 22

 

Artikel 22

 

1. A Portuguese national not satisfying the conditions stated in Article 21 but entitled to supplementary pension is, whether resident in Sweden or abroad save as otherwise provided in paragraph (3) of this Article, entitled to basic pension with supplementary benefits in relation to the number of calendar years for which he or in the case of widow’s pension and child pension the deceased has been credited with pension points under the supplementary pension insurance scheme. If sufficient points have accrued for full supplementary pension basic pension will be paid without any reduction. Otherwise basic pension will be correspondingly reduced.

 

1. Portugisisk medborgare som ej uppfyller de i artikel 21 angivna villkoren men har rätt till tilläggspension är, i den mån ej annat föreskrives i tredje stycket, vid bosättning inom eller utom Sverige berättigad till folkpension med tilläggsförmåner i förhållande till det antal kalenderår, för vilka han eller, när fråga är om änke- eller barnpension, den avlidne tillgodoräknats pensionspoäng inom försäkringen för tilläggspension. Föreligger härvid rätt till full tilläggspension, utgår oavkortad folkpension. I annat fall utgår folkpension med i motsvarande mån reducerat belopp.

 

2. Widow’s pension as mentioned in paragraph (1) of this Article shall be automatically replaced by old age pension when the widow reaches the general retiring age. Should the periods of insurance completed by the widow personally entitle her to a higher old age pension, her pension shall be paid at the higher rate.

 

2. Änkepension enligt första stycket ersätts utan ansökan med ålderspension när änkan uppnår den allmänna pensionsåldern. Skulle med beaktande av försäkringsperioder som fullgjorts av änkan själv ålderspensionen bli högre, utges ålderspension med det högre beloppet.

 

3. Disability benefit not paid as a supplement to basic pension, care grants for handicapped children, pension supplements and income-tested pension benefits are only paid for as long as the beneficiary remains resident in Sweden.

 

3. Handikappersättning som ej utgår som tillägg till folkpension samt vårdbidrag för handikappat barn, pensionstillskott och inkomstprövade pensionsförmåner utges endast för tid då den till sådan förmån berättigade är bosatt i Sverige.

 

4. In cases where both husband and wife are entitled to basic pension if the combined pensions of both spouses fall short of the pension which would be payable if only one spouse were entitled to a pension, the difference will be added to their pensions. This additional amount will be proportionally divided between the two pensions.

 

4. Understiger i fall, då makar båda är berättigade till folkpension, pensionernas sammanlagda belopp den pension som skulle tillkomma en av makarna om endast denne var pensionsberättigad, förhöjs pensionerna med skillnadsbeloppet. Detta fördelas proportionellt mellan de bägge pensionerna.

 

Article 23

 

Artikel 23

 

1. The condition specified in paragraph (1) of Article 22 that there exists an entitlement to supplementary pension shall be deemed to have been satisfied if the insured or, as regards widow’s or child pension, the deceased, had an income assessed for national income tax for calendar years before 1960. This, however, is conditional upon the number of such years, combined if necessary with years for which pension points have been credited under the supplementary pension insurance scheme and also with periods of insurance under a Portuguese pension insurance scheme, totalling at least three. For this purpose, twelve months of insurance completed under a Portuguese pension insurance scheme will be equated with one year for which income has been assessed for national income tax.

 

1. Villkoret om rätt till tilläggspension enligt artikel 22 första stycket skall anses vara uppfyllt om för den försäkrade eller, när fråga är om änke- eller barnpension, för den avlidne beräknats till statlig inkomstskatt taxerad inkomst för kalenderår före år 1960. Förutsättning härför är dock att antalet sådana år, om så erfordras sammanlagt med år för vilka pensionspoäng tillgodoräknats inom försäkringen för tilläggspension liksom med försäkringstider i portugisisk pensionsförsäkring, uppgår till minst tre. Härvid likställes tolv inom portugisisk pensionsförsäkring fullgjorda försäkringsmånader med ett år för vilket till statlig inkomstskatt taxerad inkomst beräknats.

 

2. In applying the provisions of paragraph (1) of Article 22 concerning the computation of basic pension, years before 1960 for which income has been assessed for nataional income tax will be equated with years for which pension points have been credited under the supplementary pension insurance scheme.

 

2. Med år, för vilka pensionspoäng tillgodoräknats inom försäkringen för tilläggspension, likställes vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 22 första stycket om folkpensionens beräkning år före år 1960, för vilka beräknats till statlig inkomstskatt taxerad inkomst.

 

Article 24

 

Artikel 24

 

For the disbursement of supplementary pension the following rules apply:

 

För utgivande av tilläggspension enligt den svenska lagstiftningen gäller följande:

 

1. A person who is not a Swedish national can only be credited with pension points by virtue of gainful employment while resident in Sweden or by virtue of employment on board Swedish vessels.

 

1. Den som ej är svensk medborgare tillgodoräknas pensionspoäng endast på grund av förvärvsverksamhet under bosättning i Sverige eller på grund av anställning ombord på svenskt handelsfartyg.

 

2. Where periods of insurance have been completed both under the Swedish supplementary pension insurance scheme and under a Portuguese pension insurance scheme, these periods shall be combined to the extent necessary for the acquisition of a right to supplementary pension, insofar as they do not coincide. For this purpose, twelve months of insurance completed under a Portuguese pension insurance scheme will be equated with a calendar year for which pension points have been credited.

 

2. Har någon fullgjort försäkringsperioder inom både den svenska försäkringen för tilläggspension och portugisisk pensionsförsäkring, skall dessa för förvärv av rätt till tilläggspension i erforderlig omfattning sammanräknas i den mån de ej sammanfaller. Härvid likställes tolv inom portugisisk pensionsförsäkring fullgjorda försäkringsmånader med ett kalenderår, för vilket pensionspoäng tillgodoräknats.

 

3. When computing the amount of supplementary pension, only periods of insurance as provided in Swedish legislation will be taken into account.

 

3. För beräkning av storleken av tilläggspension beaktas endast försäkringsperioder enligt den svenska lagstiftningen.

 

4. The transitional provisions of Swedish legislation concerning the computation of supplementary pensions for persons born before 1924 are not affected by this Convention.

 

4. Den svenska lagstiftningens bestämmelser om beräkning av tilläggspension för personer som är födda före år 1924 berörs ej av denna konvention.

 

Chapter 3. Industrial injuries

 

Kapitel 3. Arbetsskador

 

Article 25

 

Artikel 25

 

1. The right to benefits in connection with an accident at work shall be determined according to the legislation applying to the beneficiary at the time of the accident, as provided in Articles 7 10.

 

1. Rätten till förmåner vid olycksfall i arbetet bestämmes av den lagstiftning som gällde för den försäkrade vid tidpunkten för olyckan enligt bestämmelserna i artiklarna 7 10.

 

2. Compensation for a new accident at work shall be established by a competent authority according to the reduction of work capacity which has been caused by the new accident and in accordance with the legislation which the said authority has to apply.

 

2. Ersättning för nytt olycksfall i arbetet skall fastställas av behörigt organ med beaktande av den nedsättning i arbetsförmågan som förorsakats av det nya olycksfallet enligt den lagstiftning som nämnda organ har att tillämpa.

 

Article 26

 

Artikel 26

 

1. Benefits in connection with occupational disease are determined according to the legislation of the Contracting Party whose legislation was applicable when the beneficiary held the employment entailing the risk of the occupational disease, even if the disease was first established in the territory of the other Contracting Party.

 

1. Förmåner vid arbetssjukdom bestämmes enligt lagstiftningen i den fördragsslutande stat, vars lagstiftning var tillämplig då den försäkrade innehade anställning som medfört risk för arbetssjukdom, även om sjukdomen konstaterats först i den andra staten.

 

2. Should the beneficiary have held such employment in the territories of both Contracting Parties, the legislation of the Party in whose territory he was most recently employed shall be applied.

 

2. Skulle den försäkrade ha innehaft sådan anställning i båda staterna, tillämpas lagstiftningen i den stat där han senast haft sådan anställning.

 

3. If an occupational disease has occasioned the award of a benefit under the legislation of a Contracting Party, compensation for an aggravation of the disease occuring in the territory of the other Contracting Party shall also be paid according to the legislation of the former Party. This shall not apply, however, if the aggravation is attributable to activity in the territory of the other Contracting Party in work entailing a risk of the disease.

 

3. Om arbetssjukdom föranlett beviljande av förmån enligt en fördragsslutande stats lagstiftning, skall även ersättning för försämring av sjukdomen, som inträffar inom den andra fördragsslutande statens territorium, utgå enligt förstnämnda stats lagstiftning. Detta gäller dock ej om försämringen är att hänföra till arbete inom den andra statens territorium i verksamhet, vari fara för sjukdomen föreligger.

 

Article 27

 

Artikel 27

 

1. A person who is entitled to benefits in kind due to an accident at work or an occupational disease according to the legislation of one Contracting Party may, whilst staying in the territory of the other Contracting Party, claim benefits in kind from the insurance institution in the place where he is staying, according to the legislation applicable by that institution.

 

1. Är någon berättigad till vårdförmåner på grund av olycksfall i arbete eller yrkessjukdom enligt lagstiftningen i en av de fördragsslutande staterna, kan han vid vistelse i den andra fördragsslutande staten begära vårdförmåner från försäkringsorganet för vistelseorten enligt den lagstiftning som denna institution har att tillämpa.

 

2. The provisions of paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, when a person transfers his place of residence from one Contracting Party to the other.

 

2. Bestämmelserna i första stycket har motsvarande tillämpning när någon flyttar från den ena fördragsslutande staten till den andra.

 

Chapter 4. Unemployment

 

Kapitel 4. Förmåner vid arbetslöshet

 

Article 28

 

Artikel 28

 

1. If the legislation of both Contracting Parties, has been applied to a person, then the periods of insurance or employment, which are to be taken into consideration according to both Parties’ legislation, shall be computed together for the acquisition, of the right to receive unemployment benefits, insofar as they do not coincide.

 

1. Har någon varit omfattad av båda de fördragsslutande staternas lagstiftningar, sammanräknas för förvärv av rätt till ersättning vid arbetslöshet försäkrings- eller sysselsättningsperioder som skall beaktas enligt båda lagstiftningarna, i den mån de ej sammanfaller.

 

2. The application of paragraph (1) presupposes that the person concerned has been employed in the territory of the Contracting Party, under the legislation of which he is claiming the benefit, for at least four weeks in total during the last twelve months before submitting the claim. Paragraph (1) applies, however, even when his employment has terminated before the expiration of four weeks, if it was terminated through no fault of the employee and had been intended to last for a longer period.

 

2. För tillämpning av första stycket krävs att sökanden under de senaste tolv månaderna före framställningen utfört förvärvsarbete sammanlagt minst fyra veckor i den fördragsslutande stat, enligt vars lagstiftning han gör framställning om ersättning. Har en anställning utan arbetstagarens förvållande upphört tidigare än efter fyra veckor, skall första stycket likväl tillämpas om anställningen var avsedd att vara längre tid.

 

Article 29

 

Artikel 29

 

The duration of the period for payment of benefits, for which a claim exists under the legislation of one of the Contracting Parties pursuant to Article 28, is reduced with regard to the time for which benefits have been paid to the unemployed person by an institution in the territory of the other Contracting Party during the last twelve months immediately before the application was filed.

 

Från ersättningstid, vartill någon är berättigad enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat på grund av bestämmelserna i artikel 28, avdrages tid, för vilken ett försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten inom de senaste tolv månaderna före framställningen om ersättning utgivit ersättning till den arbetslöse.

 

Chapter 5. Family benefits

 

Kapitel 5. Familjeförmåner

 

Article 30

 

Artikel 30

 

1. Family benefits are payable in accordance with Portuguese legislation for family members of persons who are not Portuguese nationals, provided that the family members have their residence in Portuguese territory.

 

1. Familjeförmåner utges enligt portugisisk lagstiftning för familjemedlemmar till den som ej är portugisisk medborgare förutsatt att familjemedlemmarna är bosatta i Portugal.

 

2. General children’s allowance is payable under Swedish legislation with respect to a child resident in Sweden and not being a Swedish national if the child or either of its parents has been resident in Sweden for at least six months or if the child is being cared for by a person residing and registered in Sweden.

 

2. Allmänna barnbidrag utges enligt svensk lagstiftning för barn som är bosatt i Sverige och icke är svensk medborgare, om barnet eller endera av dess föräldrar sedan minst sex månader vistas i Sverige eller om barnet fostras av någon som är bosatt och mantalsskriven i Sverige.

 

AVDELNING IV Övriga bestämmelser

TITLE IV

 

AVDELNING IV

 

Miscellaneous Provisions

 

Övriga bestämmelser

 

Article 31

 

Artikel 31

 

The supreme administrative authorities may agree on provisions for the implementation of this Convention. Furthermore they shall take steps to ensure that the requisite liaison bodies are set up in their respective territories to facilitate the implementation of this Convention.

 

De högsta förvaltningsmyndigheterna kan komma överens om tillämpningsbestämmelser till denna konvention. De skall vidare tillse att erforderliga förbindelseorgan utses i vardera staten för att underlätta tillämpningen av konventionen.

 

Article 32

 

Artikel 32

 

1. For the purposes of applying this Convention, the authorities and institutions of the Contracting Parties shall lend their good offices as though applying their own legislation. Such mutual administrative assistance shall be provided free of charge.

 

1. Vid tillämpningen av denna konvention skall myndigheter och organ i de båda staterna lämna varandra bistånd i samma utsträckning som vid tillämpningen av den egna statens lagstiftning. Bistånd som här avses lämnas utan vederlag.

 

2. The correspondence of authorities and institutions, as well as communication from individual persons, may be in Portuguese, Swedish, French or English.

 

2. Myndigheters och organs skriftväxling liksom enskilda personers framställningar kan avfattas på portugisiska, svenska, franska eller engelska.

 

3. The diplomatic and consular representations may request information direct from authorities and institutions in the territory of the other Contracting Party in order to safeguard the interests of their own nationals.

 

3. De diplomatiska och konsulära representationerna får begära upplysningar direkt hos myndigheter och organ i den andra staten för att kunna tillvarata egna medborgares intressen.

 

Article 33

 

Artikel 33

 

The supreme administrative authorities of the two Contracting Parties shall inform each other with all possible dispatch of any amendments to the legislation specified in article 2 of this Convention.

 

De högsta förvaltningsmyndigheterna i de båda staterna skall snarast möjligt underrätta varandra om alla ändringar i den lagstiftning, som anges i artikel 2.

 

Article 34

 

Artikel 34

 

The supreme administrative authorities of the two Contracting Parties shall keep each other informed of the measures taken to apply this Convention within their territories.

 

De högsta förvaltningsmyndigheterna i de båda staterna skall hålla varandra underrättade om de åtgärder, som vidtas inom den egna staten för tillämpningen av konventionen.

 

Article 35

 

Artikel 35

 

Any exemption granted in the territory of one of the Contracting Parties from stamp duty, notarial or registration fees in respect of certificates and documents required to be submitted to authorities and institutions in the same territory shall also apply to certificates and documents which for the purposes of this Convention have to be submitted to authorities and institutions in the territory of the other Contracting Party. Documents and certificates required to be produced for purposes of this Convention shall be exempt from authentication by diplomatic or consular authorities.

 

I den ena staten medgiven befrielse från stämpel- och andra avgifter på handlingar och bevis, som skall företes för myndigheter och organ i nämnda stat, skall gälla även för handlingar och bevis, som vid tillämpningen av denna konvention skall företes för myndigheter och organ i den andra staten. Handlingar och intyg, som skall företes i ärenden enligt denna konvention, behöver ej legaliseras genom diplomatisk eller konsulär myndighet.

 

Article 36

 

Artikel 36

 

1. Applications, appeals and other documents which according to the legislation of a Contracting Party have to be submitted to a competent authority or institution within a specified period shall be admissible if they are submitted within the same period to a corresponding authority or institution of the other Contracting Party.

 

1. Ansökningar, besvär och andra handlingar, som enligt den ena statens lagstiftning inom en viss tid skall ingivas till behörig myndighet eller behörigt försäkringsorgan, skall anses ha inkommit i rätt tid, om de inom fastställd tid ingivits till motsvarande myndighet eller organ i den andra staten.

 

2. An application for a benefit submitted in accordance with the legislation of one Contracting Party shall be considered as an application for the corresponding benefit under the legislation of the other Contracting Party. With respect to old age pensions, however, this shall not apply if the applicant states that the application refers solely to pension benefits under the legislation of the former Contracting Party.

 

2. Ansökan om förmån, som ingives enligt den ena statens lagstiftning, skall bedömas som ansökan om motsvarande förmån enligt den andra statens lagstiftning. I ålderspensionsfall gäller detta dock ej om sökanden anger att ansökan avser pension endast enligt den förstnämnda statens lagstiftning.

 

Article 37

 

Artikel 37

 

1. Payments under this Convention may legitimately be made in the currency of the Contracting Party making the payment.

 

1. Utbetalning enligt denna konvention får med befriande verkan göras i den egna statens valuta.

 

2. Should currency restrictions be introduced by either of the Contracting Parties, the two Governments shall immediately and conjointly take steps to safeguard transfers between their territories of necessary amounts of money for the purposes of this Convention.

 

2. Om valutarestriktioner införes i någon av staterna, skall regeringarna omedelbart i samförstånd vidtaga åtgärder för att säkerställa överföring mellan de båda staterna av behövligt belopp enligt denna konvention.

 

Article 38

 

Artikel 38

 

1. If an insurance institution in the territory of one of the Contracting Parties has made an advance payment, an amount accruing for the same period as the advance payment according to the legislation of the other Contracting Party may be withheld. If an insurance institution of one of the Contracting Parties has paid an excessive rate of benefit for a period for which an insurance institution of the other Contracting Party is to pay a corresponding amount of compensation, the excess payment may similarly be withheld.

 

1. Har ett försäkringsorgan i en stat utgivit ett förskott kan belopp som belöper på samma period som förskottet enligt lagstiftningen i den andra staten innehållas. Har försäkringsorgan i en stat utgivit en ersättning med för högt belopp för en period, för vilken försäkringsorgan i den andra staten skall utgiva en motsvarande ersättning, kan det för mycket utbetalda beloppet likaledes innehållas.

 

2. The advance payment or the excess amount shall be deducted from compensation referring to the same period and paid subsequently. If there is no such subsequent payment, or if the payment is not sufficient for the clearance required, full clearance or deduction for the remaining amount can be made from current benefit payments, though in the manner and subject to the restrictions laid down by the legislation of the Contracting Party which is to perform the clearance.

 

2. Förskottet eller det för mycket utbetalda beloppet avräknas i första hand på ersättning som avser motsvarande tid och utbetalas i efterskott. När sådan efterskottsbetalning inte förekommer eller icke förslår för avräkningen kan avräkningen ske helt eller för det återstående beloppet på löpande förmånsbetalningar, dock på det sätt och med de begränsningar som följer av lagstiftningen i den stat där avräkningen skall göras.

 

Article 39

 

Artikel 39

 

1. Disputes arising in connection with the application of this Convention are to be resolved by mutual agreement between the supreme administrative authorities of the Contracting Parties.

 

1. Tvist, som uppkommer vid tillämpningen av denna konvention, skall lösas i samförstånd av de högsta förvaltningsmyndigheterna.

 

2. Should an agreement fail to materialize, the dispute shall be determined by arbitration as agreed by the supreme administrative authorities of the two Contracting Parties. The arbitration shall be based on the spirit and substance of this Convention.

 

2. Om uppgörelse ej kommer till stånd, skall tvisten avgöras genom skiljedomsförfarande, som regleras genom överenskommelse mellan de högsta förvaltningsmyndigheterna i de båda staterna. Skiljedomen skall grundas på denna konventions anda och mening.

 

Article 40

 

Artikel 40

 

For the purposes of this Convention, ”supreme administrative authority” means

 

Med de högsta förvaltningsmyndigheterna avses i denna konvention:

 

in Portugal the Minister for Social Affairs, and

 

i Portugal: socialministern

 

in Sweden the Government or the authority designated by the Government.

 

i Sverige: regeringen eller den myndighet regeringen förordar.

 

Article 41

 

Artikel 41

 

1. This Convention shall also apply to contingencies arising prior to its entry into force. However, no benefits shall be payable under this Convention with respect to any period prior to its entry into force, though periods of insurance or residence completed before the said entry into force shall be taken into account in the determination of benefits.

 

1. Denna konvention äger tillämpning även på försäkringsfall som inträffat före dess ikraftträdande. Konventionen grundar likväl ingen rätt till utbetalning av förmåner för tid före dess ikraftträdande. För fastställande av rätt till förmåner beaktas dock försäkrings- eller bosättningsperioder som fullgjorts före konventionens ikraftträdande.

 

2. Any benefit which has not been awarded on account of the nationality of the person concerned or which has been withdrawn on account of his residence in the territory of the other Contracting Party shall, upon application, be awarded or resumed with effect from the date of entry into force of this Convention.

 

2. Förmån som på grund av den försäkrades nationalitet icke beviljats eller som på grund av dennes bosättning inom den andra statens territorium indragits skall när konventionen träder i kraft på därom gjord ansökan beviljas eller åter utbetalas.

 

3. Upon application being received, a benefit granted prior to the entry into force of this Convention shall be recalculated in compliance with the provisions of the same. Such benefits may also be recalculated without any application being made. This recalculation may not result in any reduction of the benefit paid.

 

3. På därom gjord ansökan skall förmån som beviljats före denna konventions ikraftträdande omräknas, varvid konventionens bestämmelser skall tillämpas. Sådan förmån kan också omräknas utan ansökan. Omräkning som nu sagts får ej medföra minskning av utgående förmån.

 

4. Provisions in the laws of the Contracting Parties concerning prescription and the termination of the right to benefits shall not apply to rights arising out of the provisions of paragraphs (1) (3) of this Article, always provided that the beneficiary submits his application for benefit within two years after the date of entry into force of this Convention.

 

4. Bestämmelser i de bägge staternas lagstiftning som avser preskription och upphörande av rätten till förmåner skall icke tillämpas på rätt enligt bestämmelserna i styckena 1 3 ovan under förutsättning att den försäkrade inkommer med ansökan om förmånen inom en tidrymd av två år från konventionens ikraftträdande.

 

Article 42

 

Artikel 42

 

1. This Convention may be revoked by either of the two Contracting Parties. Notice of revocation shall be given not less than three months before the expiry of the current calendar year, whereupon the Convention shall cease to be in force at the expiry of the calendar year in which it is revoked.

 

1. Denna konvention kan uppsägas av vardera av de bägge staterna. Uppsägningen skall meddelas senast tre månader före utgången av det löpande kalenderåret, varvid konventionen upphör att gälla vid kalenderårets slut.

 

2. If the Convention is revoked, its provisions shall continue to apply to benefits which have already been acquired, notwithstanding any provision that may have been enacted in the legislation of the two Contracting Parties concerning restrictions of the right to benefits in connection with residence in or citizenship of other countries. Any right to future benefits which may have been acquired by virtue of the Convention shall be settled by special agreement.

 

2. Uppsäges konventionen skall dess bestämmelser äga fortsatt giltighet på redan förvärvad förmån utan hinder av vad som kan ha stadgats i de båda ländernas lagstiftning rörande begränsningarna i rätten till förmån vid bosättning eller medborgarskap i annat land. Den rätt till blivande förmåner, som kan ha förvärvats på grund av konventionens bestämmelser, skall regleras genom särskild överenskommelse.

 

Article 43

 

Artikel 43

 

This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged in Stockholm.

 

Denna konvention skall ratificeras och ratifikationsinstrumenten skall utväxlas i Stockholm.

 

The Convention shall enter into force on the first day of the second month after the exchange of the instruments of ratification.

 

Konventionen skall träda i kraft första dagen i den andra månaden efter den då ratifikationsinstrumenten utväxlats.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this Convention.

 

Till bevis härom har de båda fördragsslutande staternas befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

 

Done in duplicate in Lisbon, this 25th day of October, 1978

 

Som skedde i Lissabon, den 25 oktober 1978

 

in the Portuguese, Swedish and English languages, each version being equally authoritative.

 

i två exemplar på portugisiska, svenska och engelska språken, vilka texter äger lika vitsord.

 

Bilaga 2

Tillämpningsöverenskommelse till konventionen mellan Republiken Portugal och Konungariket Sverige om social trygghet

Administrative Arrangement for the Application of the Convention on Social Security between the Republic of Portugal and the Kingdom of Sweden

 

Tillämpningsöverenskommelse till konventionen mellan Republiken Portugal och Konungariket Sverige om social trygghet

 

Pursuant to Article 31 of the Convention on Social Security concluded this day between Portugal and Sweden, the Supreme Administrative Authorities of the two States have agreed on the following provisions for the application of the Convention

 

Med stöd av artikel 31 i konventionen om social trygghet som denna dag slutits mellan Konungariket Sverige och Republiken Portugal har de högsta förvaltningsmyndigheterna träffat följande överenskommelse i och för tillämpningen av konventionen.

 

AVDELNING I Allmänna bestämmelser

PART I

 

AVDELNING I

 

General Provisions

 

Allmänna bestämmelser

 

Article 1

 

Artikel 1

 

Liaison bodies

 

Förbindelseorgan

 

1. Liaison bodies according to Article 1, (6) of the Convention are

 

1. Förbindelseorgan enligt konventionens artikel 1, 6) är

 

in Portugal

 

i Portugal

 

The Central Board of Social Security for Migrant Workers

 

centralkassan för social trygghet för migrerande arbetare,

 

in Sweden

 

i Sverige

 

The National Social Insurance Board

 

riksförsäkringsverket

 

The Labour Market Board (for unemployment insurance and assistance).

 

arbetsmarknadsstyrelsen (för arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd).

 

2. The duties of the liaison bodies are stated in this Arrangement. For the application of the Convention the liaison bodies can communicate directly with each other as well as with the persons concerned or their representatives. They shall aid each other in the application of the Convention.

 

2. Förbindelseorganen har de uppgifter som anges i denna överenskommelse. I och för konventionens tillämpning kan de träda i omedelbar förbindelse såväl med varandra som med berörda personer eller deras ombud. De skall lämna varandra bistånd vid tillämpningen av konventionen.

 

AVDELNING II Tillämpning av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning

PART II

 

AVDELNING II

 

Application of the provisions on applicable legislation

 

Tillämpning av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning

 

Article 2

 

Artikel 2

 

Secondment

 

Utsändningsfall

 

In cases referred to in Article 8, paragraph 1 of the Convention, the continued application of the legislation of the seconding State shall be proved by a certificate. This certificate shall be issued

 

I fall som avses i konventionens artikel 8 första stycket skall fortsatt giltighet av utsändningsstatens lagstiftning styrkas genom intyg. Sådant intyg skall utfärdas

 

in Portugal by the Social Welfare Fund where the worker is registered,

 

i Portugal av den socialförsäkringskassa där arbetstagaren är inregistrerad

 

in Sweden by the National Social Insurance Board.

 

i Sverige av riksförsäkringsverket.

 

AVDELNING III Tillämpning av bestämmelser om särskilda slag av förmåner

PART III

 

AVDELNING III

 

Application of the provisions on particular kinds of benefits

 

Tillämpning av bestämmelser om särskilda slag av förmåner

 

Chapter 1. Sickness, Maternity and Childbirth

 

Kapitel 1. Sjukdom, moderskap och barns födelse

 

Article 3

 

Artikel 3

 

Adding together of qualifying periods

 

Sammanräkning av kvalifikationsperioder

 

For the application of Article 11 of the Convention by the insurance institution of one of the Contracting Parties to the Convention, a person shall submit to this institution a certificate showing the qualifying periods to be taken into account according to the legislation of the other State. At the request of the person concerned, this certificate shall be issued

 

I och för tillämpning av konventionens artikel 11 genom en fördragsslutande stats försäkringsorgan skall den person, varom fråga är, för organet förete intyg om kvalifikationsperioder som skall beaktas enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning. Sådant intyg skall på begäran av personen i fråga utfärdas

 

in Portugal by the Social Welfare Fund, where the person concerned was last registered,

 

i Portugal av den socialförsäkringskassa där arbetstagaren är försäkrad,

 

in Sweden by the National Social Insurance Board.

 

i Sverige av riksförsäkringsverket.

 

Article 4

 

Artikel 4

 

Provision of sickness benefits in kind

 

Tillhandahållande av sjukvårdsförmåner

 

1. In cases referred to in Article 12 of the Convention, a certificate issued by the competent insurance institution and proving the entitlement of the person concerned to benefits shall be submitted to the insurance institution referred to in paragraph 2 of that Article. Insurance cards issued by the competent insurance institutions are valid as such certificates.

 

1. I fall som avses i konventionens artikel 12 skall hos det i artikelns andra stycke avsedda försäkringsorganet företes ett av det behöriga försäkringsorganet utfärdat intyg som styrker rättsanspråket. Försäkringsbesked som har utfärdats av de behöriga försäkringsorganen gäller som sådana intyg.

 

2. In cases referred to in Article 13 of the Convention, family members shall register with the insurance institution referred to in that Article. They shall submit to this institution a certificate issued by the competent insurance institution, proving that the person through whom they derive their rights is entitled to sickness benefits in kind in the other State. Such a certificate is valid until the insurance institution, with which the family member is registered, has been informed that it has been revoked.

 

2. I fall som avses i konventionens artikel 13 skall familjemedlemmar låta inskriva sig hos det i artikeln avsedda försäkringsorganet. Därvid skall de förete ett av det behöriga försäkringsorganet utfärdat intyg som visar att den person, från vilken de härleder sin rätt, har rätt till sjukvårdsförmåner i den andra fördragsslutande staten. Sådant intyg gäller till dess försäkringsorgan, hos vilket familjemedlemmen är inskriven, erhållit meddelande om att det återkallats.

 

3. In cases referred to in Article 14 of the Convention, the pensioner shall register with the insurance institution referred to in that Article and submit to this institution a certificate issued by the competent insurance institution and showing that he is in receipt of a pension from the other State. The pensioner or the members of his family shall inform the insurance institution with which they are registered, of any changes in their circumstances which may influence their entitlement to sickness benefits in kind and, in particular, of any suspension or withdrawal of the pension. The competent insurance institution shall also inform the insurance institution with which they are registered of any such changes.

 

3. I fall som avses i konventionens artikel 14 skall pensionstagaren låta inskriva sig hos det i artikeln avsedda försäkringsorganet och därvid förete ett av det behöriga försäkringsorganet utfärdat intyg som visar att han åtnjuter pension från den andra fördragsslutande staten. Pensionstagaren eller hans familjemedlemmar skall underrätta det försäkringsorgan, hos vilket inskrivning skett, om varje ändring i sina förhållanden som kan inverka på rätten till sjukvårdsförmåner och i synnerhet om varje innehållande eller bortfallande av pensionen. Även det behöriga försäkringsorganet skall underrätta det försäkringsorgan, hos vilket inskrivning skett, om sådana ändringar.

 

Chapter 2. Old age, invalidity and death (pensions)

 

Kapitel 2. Ålderdom, invaliditet och dödsfall (pensioner)

 

Article 5

 

Artikel 5

 

Procedure of applications for pensions

 

Handläggning av pensionsansökningar

 

1. The competent insurance institutions shall inform each other immediately of any application for a pension, to which Title III Chapter 2 and Article 36 of the Convention are applicable.

 

1. De behöriga försäkringsorganen skall omedelbart underrätta varandra om varje pensionsansökan, på vilken konventionens avdelning III kapitel 2 jämfört med dess artikel 36 äger tillämpning.

 

2. The competent insurance institutions shall further inform each other of circumstances which are of importance when deciding on a pension, enclosing relevant medical documents.

 

2. De behöriga försäkringsorganen skall vidare underrätta varandra om andra omständigheter av betydelse för en pensions fastställande, i förekommande fall med bifogande av läkarutlåtanden.

 

3. The competent insurance institutions shall inform each other of decisions which are taken during the process of settling a pension claim.

 

3. De behöriga försäkringsorganen skall underrätta varandra om beslut som meddelas under förfarandet för att fastställa en pension.

 

Article 6

 

Artikel 6

 

Payment of pensions

 

Utbetalning av pensioner

 

Pensions shall be paid out directly to the beneficiaries.

 

Pensioner skall utbetalas direkt till de pensionsberättigade.

 

Article 7

 

Artikel 7

 

Statistics

 

Statistik

 

The competent insurance institutions shall send their respective liaison bodies annual statistical data on payments which have taken place in the territory of the other Contracting Party. The liaison bodies shall exchange these data.

 

De behöriga försäkringsorganen skall tillställa sina respektive förbindelseorgan årliga statistiska uppgifter om utbetalningar som har gjorts i den andra fördragsslutande staten. Förbindelseorganen skall utväxla dessa uppgifter.

 

Chapter 3. Industrial injuries

 

Kapitel 3. Arbetsskador

 

Article 8

 

Artikel 8

 

Benefits in kind

 

Tillhandahållande av sjukvårdsförmåner

 

1. In cases referred to in Article 27 of the Convention, the benefits in kind are granted

 

1. I fall som avses i konventionens artikel 27 tillhandahålles förmånerna

 

in Portugal by the National Insurance Fund for Occupational Diseases and

 

i Portugal av försäkringskassan för arbetssjukdomar

 

in Sweden by the Public Insurance Office.

 

i Sverige av allmän försäkringskassa.

 

2. A certificate issued by the competent insurance institution proving the entitlement of the person concerned shall be submitted to the insurance institution referred to in paragraph 1. With regard to Portugal, the National Insurance Fund for Occupational Diseases shall issue such certificates.

 

2. Ett intyg som utfärdas av det behöriga försäkringsorganet och styrker rätten till förmån skall överlämnas till det försäkringsorgan som anges i första stycket. I Portugal utfärdas sådana intyg av försäkringskassan för arbetssjukdomar.

 

Article 9

 

Artikel 9

 

Payment of annuities, statistics

 

Utbetalning av livräntor, statistik

 

Articles 6 and 7 shall apply with regard to annuities.

 

Artiklarna 6 och 7 äger motsvarande tillämpning på livräntor.

 

Chapter 4. Unemployment

 

Kapitel 4. Arbetslöshet

 

Article 10

 

Artikel 10

 

Procedure

 

Förfarandet

 

Where a person, referring to Title III, Chapter 4 of the Convention, applies for cash benefits in the event of unemployment in one State, Party to the Convention, information shall be obtained from the liaison body of the other State when necessary.

 

Ansöker någon med åberopande av avdelning III, kapitel 4 i konventionen om kontantförmån vid arbetslöshet i den ena fördragsslutande staten, skall i den mån det behövs upplysningar inhämtas av förbindelseorganet i den andra staten.

 

AVDELNING IV Slutbestämmelser

PART IV

 

AVDELNING IV

 

Final provisions

 

Slutbestämmelser

 

Article 11

 

Artikel 11

 

Forms

 

Blanketter

 

1. Forms for certificates and other communications according to this Arrangement shall be decided on by the liaison bodies.

 

1. Formulär till intyg, meddelanden och blanketter som avses i denna överenskommelse skall fastställas av förbindelseorganen.

 

2. If it is not possible for the beneficiary to submit the required certificate, the insurance institution requiring the certificate, shall address itself to the liaison body of the other Contracting Party in order to obtain the certificate.

 

2. Om det inte är möjligt för förmånstagaren att förete ett intyg som behövs, skall det försäkringsorgan som fordrar intyget vända sig till förbindelseorganet i den andra staten för att erhålla det.

 

Article 12

 

Artikel 12

 

Language of correspondence

 

Korrespondensspråk

 

1. The liaison bodies and other institutions of the two Contracting Parties shall correspond in English or French.

 

1. Förbindelseorganen och andra organ i de fördragsslutande staterna skall korrespondera på engelska eller franska.

 

2. The liaison bodies shall assist each other in translating applications and others documents, written in their respective official languages, into English or French if necessary.

 

2. Förbindelseorganen skall bistå varandra med att översätta ansökningar och andra handlingar som har skrivits på deras officiella språk till engelska eller franska om det behövs.

 

Article 13

 

Artikel 13

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

This Arrangement enters into force concurrently with the Convention.

 

Denna överenskommelse träder i kraft samtidigt med konventionen.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments have signed this Arrangement.

 

Till vittne härom har undertecknade, härtill befullmäktigade av sina regeringar, undertecknat denna överenskommelse.

 

Done in duplicate in Lisbon, this 25th day of October, 1978

 

Som skedde i Lissabon, den 25 oktober 1978

 

in the Portuguese, Swedish and English languages, each version being equally authoritative.

 

i två exemplar på svenska, portugisiska och engelska språken, vilka tre texter äger lika vitsord.