Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1980:32) om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet

Utfärdad: 1980-02-24

Den konvention mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet som har undertecknats den 20 oktober 1978 jämte slutprotokoll till konventionen och en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall lända till efterrättelse här i riket från och med den 1 mars 1980.

Samtidigt skall kungörelsen (1955:522) om tillämpning av en mellan Sverige och Schweiz sluten konvention rörande socialförsäkring upphöra att gälla.

Konventionen, slutprotokollet och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i svensk och tysk text som bilagor 1 3.

Riksförsäkringsverket skall för svensk del fullgöra de uppgifter som anges i artiklarna 8, 22 och 25 b i konventionen.

Bilaga 1

Konvention mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet om social trygghet

Konvention mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet om social trygghet

 

Abkommen zwischen dem Königreich Schweden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Soziale Sicherheit

 

Sveriges regering och schweiziska förbundsrådet som önskat anpassa de båda staternas förbindelser på den sociala trygghetens område till den utveckling som skett i inomstatlig och mellanstatlig rätt sedan konventionen den 17 december 1954 om socialförsäkring undertecknades har överenskommit att ingå en konvention att träda i stället för nämnda konvention.

 

Die schwedische Regierung und der schweizerische Bundesrat vom Wunsche geleitet, die zwischen den beiden Ländern bestehenden Beziehungen auf dem Gebiete der Sozialen Sicherheit den seit der Unterzeichnung des Abkommens über Sozialversicherung vom 17. Dezember 1954 eingetretenen Entwicklungen im innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Recht anzupassen sind übereingekommen, ein Abkommen zu schliessen, das an die Stelle des erwähnten Vertrages treten soll.

 

AVDELNING I Allmänna bestämmelser

AVDELNING I

 

ABSCHNITT I

 

Allmänna bestämmelser

 

Allgemeine Bestimmungen

 

Artikel 1

 

Artikel 1

 

I denna konvention avses med uttrycken

 

In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrücke

 

a) ”lagstiftning”

 

a. „Gesetzgebung”

 

lagar och förordningar avseende de i artikel 2 angivna grenarna av social trygghet,

 

die in Artikel 2 aufgeführten Gesetze und Verordnungen der Vertragsstaaten;

 

b) ”behörig myndighet”

 

b. „zuständige Behörde”

 

med avseende på Schweiz förbundsverket för socialförsäkring, med avseende på Sverige regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer,

 

in bezug auf die Schweiz das Bundesamt für Sozialversicherung, in bezug auf Schweden die Regierung oder die von ihr bestimmte Behörde;

 

c) ”försäkringsorgan”

 

c. „Träger”

 

det organ eller den myndighet som svarar för tillämpningen av den i artikel 2 angivna lagstiftningen,

 

die Einrichtung oder die Behörde, der die Durchführung der in Artikel 2 bezeichneten Gesetzgebung obliegt;

 

d) ”pensionsförsäkring”

 

d. „Rentenversicherung”

 

med avseende på Schweiz den schweiziska ålders- och efterlevandeförsäkringen samt den schweiziska invaliditetsförsäkringen, med avseende på Sverige den svenska folkpensioneringen och den svenska försäkringen för tilläggspension,

 

in bezug auf die Schweiz die schweizerische Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie die schweizerische Invalidenversicherung, in bezug auf Schweden die schwedische Volksrentenversicherung und die schwedische Versicherung für Zusatzrente;

 

e) ”försäkringsperioder”

 

e. „Versicherungszeiten”

 

avgiftsperioder, sysselsättningsperioder eller bosättningsperioder liksom därmed likställda perioder, som i den lagstiftning enligt vilken de fullgjorts betecknas eller betraktas som försäkringsperioder, däribland kalenderår för vilka inom den svenska försäkringen för tilläggspension pensionspoäng har tillgodoräknats på grund av sysselsättning under det ifrågavarande året eller en del därav,

 

die Beitragszeiten, Zeiten einer Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten sowie ihnen gleichgestellte Zeiten, die in der Gesetzgebung, nach der sie zurückgelegt wurden, als Versicherungszeiten bestimmt oder anerkannt sind; darunter Kalenderjahre, für welche in der schwedischen Versicherung für Zusatzrente Rentenpunkte auf Grund einer Erwerbstätigkeit während des betreffenden Jahres oder eines Teiles davon gutgeschrieben sind;

 

f) ”kontantförmån” eller ”pension”

 

f. „Geldleistung” oder „Rente”

 

en kontantförmån eller pension med alla tillägg, tillskott och förhöjningar.

 

eine Geldleistung oder Rente einschliesslich aller Zuschläge, Zuschüsse und Erhöhungen.

 

Artikel 2

 

Artikel 2

 

1. Denna konvention är tillämplig på

 

(1) Dieses Abkommen bezieht sich

 

A. i Schweiz

 

A. in der Schweiz

 

a) förbundslagstiftningen om ålders- och efterlevandeförsäkring,

 

a. auf die Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung;

 

b) förbundslagstiftningen om invaliditetsförsäkring,

 

b. auf die Bundesgesetzgebung über die Invalidenversicherung;

 

c) förbundslagstiftningen om obligatorisk försäkring mot olycksfall i arbete och utan samband med arbete samt mot arbetssjukdomar,

 

c. auf die Bundesgesetzgebung über die obligatorische Versicherung gegen Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle sowie gegen Berufskrankheiten;

 

d) förbundslagstiftningen om sjukförsäkring.

 

d. auf die Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung;

 

B. i Sverige

 

B. in Schweden

 

a) lagstiftningen om folkpensionering,

 

a. auf die Gesetzgebung über die Volksrente;

 

b) lagstiftningen om försäkring för tilläggspension,

 

b. auf die Gesetzgebung über die Versicherung für Zusatzrente;

 

c) lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring,

 

c. auf die Gesetzgebung über die Arbeitsschadenversicherung;

 

d) lagstiftningen om sjukförsäkring med föräldraförsäkring.

 

d. auf die Gesetzgebung über die Krankenversicherung einschliesslich der Elternversicherung.

 

2. Denna konvention är även tillämplig på alla lagar och förordningar som kodifierar, ändrar eller kompletterar i första stycket angiven lagstiftning.

 

(2) Dieses Abkommen bezieht sich auch auf alle Gesetze und Verordnungen, welche die in Absatz 1 aufgeführten Gesetzgebungen kodifizieren, ändern oder ergänzen.

 

3. Däremot är konventionen tillämplig på

 

(3) Hingegen bezieht es sich

 

a) lagar och förordningar, som avser en ny gren av social trygghet, endast under förutsättning att de fördragsslutande staterna träffar överenskommelse därom,

 

a. auf Gesetze und Verordnungen über einen neuen Zweig der Sozialen Sicherheit nur, wenn dies zwischen den Vertragsstaaten so vereinbart wird;

 

b) lagar och förordningar, som utsträcker befintliga system till att omfatta nya persongrupper, endast under förutsättning att den stat som ändrar sin lagstiftning icke inom sex månader efter lagens eller förordningens officiella offentliggörande låter den andra fördragsslutande staten få besked av motsatt innebörd.

 

b. auf Gesetze und Verordnungen, welche die bestehenden Systeme auf neue Kategorien von Personen ausdehnen nur, wenn der seine Gesetzgebung ändernde Vertragsstaat nicht innert sechs Monaten seit der amtlichen Veröffentlichung der genannten Erlasse eine gegenteilige Mitteilung dem anderen Vertragsstaat zukommen lässt.

 

Artikel 3

 

Artikel 3

 

1. Denna konvention är tillämplig på de fördragsslutande staternas medborgare samt på deras familjemedlemmar och efterlevande i den mån de härleder sin rätt från sådan medborgare.

 

(1) Dieses Abkommen gilt für die Staatsangehörigen der Vertragsstaaten sowie für ihre Familienangehörigen und Hinterlassenen, soweit diese ihre Rechte von einem Staatsangehörigen ableiten.

 

2. Konventionen är, med undantag för artiklarna 4, 5, 7 tredje och fjärde styckena samt artiklarna 11 19, tillämplig även på andra personer, flyktingar och statslösa inräknade, som omfattas eller har omfattats av en fördragsslutande stats lagstiftning, samt på personer som härleder sin rätt för någon nu nämnd person. Förmånligare inomstatlig lagstiftning berörs ej.

 

(2) Das Abkommen gilt, mit Ausnahme der Artikel 4, 5, 7 Absätze 3 und 4 sowie Artikel 11 bis 19, auch für andere Personen, einschliesslich der Flüchtlinge und Staatenlosen, für welche die Gesetzgebung eines der Vertragsstaaten gilt oder galt, sowie für Personen, die ihre Rechte von einer dieser Personen ableiten. Günstigere innerstaatliche Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

 

Artikel 4

 

Artikel 4

 

Den ena fördragsslutande statens medborgare samt deras familjemedlemmar och efterlevande, i den mån de härleder sin rätt från sådan medborgare, skall, där ej annat anges i denna konvention, i fråga om rättigheter och förpliktelser enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning vara likställda med denna stats medborgare respektive deras familjemedlemmar och efterlevande.

 

Unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen dieses Abkommens sind die Staatsangehörigen des einen Vertragsstaates sowie deren Familienangehörige und Hinterlassene, soweit diese ihre Rechte von den genannten Staatsangehörigen ableiten, in ihren Rechten und Pflichten aus der Gesetzgebung des anderen Vertragsstaates den Staatsangehörigen dieses Vertragsstaates beziehungsweise deren Familienangehörigen und Hinterlassenen gleichgestellt.

 

Artikel 5

 

Artikel 5

 

1. Där ej annat föreskrives i denna konvention skall i artikel 3 första stycket angivna personer, som kan göra anspråk på kontantförmåner enligt den i artikel 2 angivna lagstiftningen, erhålla dessa förmåner så länge de är bosatta inom en fördragsslutande stats territorium.

 

(1) Unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen dieses Abkommens erhalten die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Personen, die Geldleistungen nach den in Artikel 2 aufgeführten Gesetzgebungen beanspruchen können, diese Leistungen, solange sie im Gebiet eines Vertragsstaates wohnen.

 

2. Med samma förbehåll utges kontantförmåner enligt en fördragsslutande stats i artikel 2 angivna lagstiftning till den andra fördragsslutande statens inom en tredje stat bosatta medborgare liksom även deras familjemedlemmar och efterlevande, såvitt de härleder sin rätt från sådan medborgare, på samma villkor och i samma omfattning som statens egna medborgare respektive familjemedlemmar och efterlevande som är bosatta i den ifrågavarande tredje staten.

 

(2) Unter dem gleichen Vorbehalt werden die Geldleistungen nach den in Artikel 2 aufgeführten Gesetzgebungen des einen Vertragsstaates an die in einem Drittstaat wohnenden Staatsangehörigen des anderen Vertragsstaates sowie an deren Familienangehörige und Hinterlassene, soweit diese ihre Rechte von diesen Staatsangehörigen ableiten, unter denselben Voraussetzungen und in gleichem Umfange gewährt wie den eigenen Staatsangehörigen beziehungsweise deren Familienangehörigen und Hinterlassenen, die in diesem Drittstaat wohnen.

 

AVDELNING II Tillämplig lagstiftning

AVDELNING II

 

ABSCHNITT II

 

Tillämplig lagstiftning

 

Anwendbare Gesetzgebung

 

Artikel 6

 

Artikel 6

 

I den mån ej annat föreskrives i artiklarna 7 och 8, skall frågan om i artikel 3 angivna personers försäkringstillhörighet bedömas enligt lagstiftningen i den fördragsslutande stat, där de är bosatta eller utövar förvärvsarbete.

 

Die Versicherungspflicht der in Artikel 3 genannten Personen richtet sich, soweit die Artikel 7 und 8 nichts anderes bestimmen, nach der Gesetzgebung des Vertragsstaates, in dessen Gebiet diese Personen wohnen oder eine Erwerbstätigkeit ausüben.

 

Artikel 7

 

Artikel 7

 

1. Utsänds arbetstagare hos ett företag med säte inom den ena fördragsslutande statens territorium tillfälligt till den andra fördragsslutande statens territorium för att där utföra arbete, skall de under de första 24 månaderna alltjämt omfattas av lagstiftningen i den fördragsslutande stat, inom vars territorium företaget har sitt säte.

 

(1) Arbeitnehmer eines Unternehmens mit Sitz im Gebiet des einen Vertragsstaates, die vorübergehend zur Arbeitsleistung in das Gebiet des anderen Vertragsstaates entsandt werden, bleiben während der ersten 24 Monate der Gesetzgebung des Vertragsstaates unterstellt, in dessen Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat.

 

2. Sysselsätts arbetstagare hos transportföretag med säte inom den ena fördragsslutande statens territorium, inom båda de fördragsslutande staternas territorier, skall de omfattas av lagstiftningen i den stat, inom vars territorium företaget har sitt säte, som om de sysselsattes där.

 

(2) Arbeitnehmer eines Transportunternehmens mit Sitz im Gebiet des einen Vertragsstaates, die im Gebiet beider Vertragsstaaten beschäftigt werden, unterstehen der Gesetzgebung des Vertragsstaates, in dessen Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat, als wären sie dort beschäftigt.

 

3. Schweiziska och svenska medborgare, som tillhör ett fartygs besättning, omfattas av lagstiftningen i den fördragsslutande stat, vars flagga fartyget för.

 

(3) Schweizerische und schwedische Staatsangehörige, die zur Besatzung eines Seeschiffes gehören, das die Flagge eines Vertragsstaates führt, sind nach der Gesetzgebung dieses Vertragsstaates versichert.

 

4. Denna konvention berör icke de bestämmelser i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser och Wienkonventionen om konsulära förbindelser, som hänför sig till den i artikel 2 första stycket angivna lagstiftningen.

 

(4) Dieses Abkommen berührt nicht die im Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen und im Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen enthaltenen Bestimmungen, die sich auf die in Artikel 2 Absatz 1 aufgeführten Gesetzgebungen beziehen.

 

Artikel 8

 

Artikel 8

 

De behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna kan i ömsesidigt samförstånd överenskomma om undantag från bestämmelserna i artiklarna 6 och 7.

 

Die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten können im gegenseitigen Einvernehmen Ausnahmen von den Artikeln 6 und 7 vereinbaren.

 

AVDELNING III Särskilda bestämmelser

AVDELNING III

 

ABSCHNITT III

 

Särskilda bestämmelser

 

Besondere Bestimmungen

 

Kapitel 1. Sjukdom

 

Erstes Kapitel: Krankheit

 

Artikel 9

 

Artikel 9

 

Anslutning till den schweiziska sjukförsäkringen underlättas på sätt som framgår av det följande:

 

Die Aufnahme in die schweizerische Krankenversicherung wird wie folgt erleichtert:

 

a) Om en person flyttar från Sverige till Schweiz och utträder ur den svenska allmänna sjukförsäkringen, anslutes han oavsett sin ålder till en av den behöriga schweiziska myndigheten angiven erkänd sjukkassa och blir där försäkrad för sjukvårdsförmåner och sjukpenning på villkor att han

 

a. Verlegt eine Person ihren Wohnort von Schweden nach der Schweiz und scheidet sie aus der schwedischen gesetzlichen Krankenversicherung aus, so wird sie ungeachtet ihres Alters in eine der anerkannten Krankenkassen, die von der schweizerischen zuständigen Behörde bezeichnet werden, aufgenommen und für Krankenpflege und Krankengeld versichert, sofern sie

 

  uppfyller övriga stadgeenliga villkor för anslutning,

 

  die übrigen statutarischen Aufnahmebedingungen erfüllt,

 

  ansöker om anslutning inom tre månader från utträdet ur den svenska försäkringen samt

 

  sich innerhalb von drei Monaten seit ihrem Ausscheiden aus der schwedischen Versicherung um die Aufnahme bewirbt und

 

  ej flyttar uteslutande i syfte att genomgå kurorts- eller annan hälsovårdande behandling.

 

  nicht ausschliesslich zu Kur- und Heilzwecken übersiedelt.

 

b) För förvärv av rätt till förmån enligt sjukkassornas stadgar beaktas försäkringsperioder som fullgjorts inom den svenska allmänna sjukförsäkringen, i fråga om moderskapsförmåner dock endast om den försäkrade sedan tre månader är ansluten till en schweizisk sjukkassa.

 

b. Für den Erwerb des Leistungsanspruchs gemäss den Statuten der Krankenkassen werden die in der schwedischen gesetzlichen Krankenversicherung zurückgelegten Versicherungszeiten berücksichtigt, bezüglich der Leistungen im Falle von Mutterschaft jedoch nur, wenn die Versicherte seit drei Monaten einer schweizerischen Krankenkasse angehört.

 

Artikel 10

 

Artikel 10

 

Har en person fullgjort försäkringsperioder enligt lagstiftningen om sjukförsäkring både i Schweiz och i Sverige, skall dessa perioder sammanräknas för förvärv av rätt till föräldrapenning enligt den svenska lagstiftningen i den mån de icke sammanfaller.

 

Hat eine Person sowohl in der Schweiz als auch in Schweden Versicherungszeiten nach der Gesetzgebung über Krankenversicherung zurückgelegt, so werden diese Versicherungszeiten für den Leistungsanspruch auf Elterngeld nach der schwedischen Gesetzgebung zusammengerechnet, soweit sie nicht auf dieselbe Zeit entfallen.

 

Kapitel 2. Invaliditet, ålderdom och dödsfall

 

Zweites Kapitel:Invalidität, Alter und Tod

 

A. Tillämpning av den schweiziska lagstiftningen

 

A. Anwendung der schweizerischen Gesetzgebung

 

Artikel 11

 

Artikel 11

 

1. I Schweiz bosatta förvärvsverksamma svenska medborgare har rätt till den schweiziska invaliditetsförsäkringens rehabiliteringsförmåner, om de omedelbart före invaliditetens inträde har erlagt avgifter till den schweiziska försäkringen.

 

(1) Erwerbstätige schwedische Staatsangehörige, die in der Schweiz wohnen, haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen der schweizerischen Invalidenversicherung, wenn sie unmittelbar vor Eintritt der Invalidität Beiträge an die schweizerische Versicherung entrichtet haben.

 

2. Icke förvärvsverksamma personer och minderåriga barn med svenskt medborgarskap har, om de omedelbart före invaliditetens inträde har varit bosatta i Schweiz oavbrutet minst ett år, rätt till den schweiziska invaliditetsförsäkringens rehabiliteringsförmåner så länge de är bosatta i Schweiz. Minderåriga barn har därjämte rätt till sådana förmåner om de är bosatta i Schweiz och antingen har fötts där som invalider eller oavbrutet har varit bosatta där sedan födelsen.

 

(2) Die Nichterwerbstätigen und die minderjährigen Kinder schwedischer Staatsangehörigkeit haben, solange sie in der Schweiz Wohnsitz haben, Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen der schweizerischen Invalidenversicherung, wenn sie unmittelbar vor Eintritt der Invalidität ununterbrochen während mindestens eines Jahres in der Schweiz gewohnt haben. Minderjährigen Kindern steht der Anspruch auf solche Massnahmen ausserdem zu, wenn sie in der Schweiz Wohnsitz haben und dort entweder invalid geboren sind oder seit ihrer Geburt ununterbrochen gewohnt haben.

 

Artikel 12

 

Artikel 12

 

1. Svenska medborgare och deras efterlevande är, i den mån ej annat följer av andra fjärde styckena, på samma villkor som schweiziska medborgare och deras efterlevande berättigade till den schweiziska pensionsförsäkringens allmänna pensioner och hjälplöshetsersättningar.

 

(1) Schwedische Staatsangehörige und ihre Hinterlassenen haben unter den gleichen Voraussetzungen wie Schweizer Bürger und deren Hinterlassene Anspruch auf die ordentlichen Renten und die Hilflosenentschädigungen der schweizerischen Rentenversicherung; die Absätze 2 bis 4 bleiben vorbehalten.

 

2. Allmänna pensioner för försäkrade, vilkas arbetsförmåga är nedsatt med mindre än hälften utges till svenska medborgare så länge de är bosatta i Schweiz.

 

(2) Ordentliche Renten für Versicherte, die weniger als zur Hälfte invalid sind, werden schwedischen Staatsangehörigen gewährt, solange sie ihren Wohnsitz in der Schweiz haben.

 

3. Har en svensk medborgare eller hans efterlevande, som icke är bosatt i Schweiz, rätt till en allmän delpension från den schweiziska ålders- och efterlevandeförsäkringen, som högst uppgår till en tiondel av den motsvarande fulla allmänna pensionen, utges till honom i stället för delpensionen ett engångsbelopp motsvarande kapitalvärdet av den pension som vid försäkringsfallets inträffande skall utges enligt schweizisk rätt. Om en svensk medborgare eller hans efterlevande, som uppbär sådan delpension, lämnar Schweiz för gott, utges till honom likaså ett sådant engångsbelopp som motsvarar pensionens kapitalvärde vid tidpunkten för utresan.

 

(3) Hat ein schwedischer Staatsangehöriger oder sein Hinterlassener, der nicht in der Schweiz wohnt, Anspruch auf eine ordentliche Teilrente der schweizerischen Altersund Hinterlassenenversicherung, die höchstens ein Zehntel der entsprechenden ordentlichen Vollrente beträgt, so wir ihm an Stelle der Teilrente eine einmalige Abfindung in der Höhe des Barwertes der Rente gewährt, die bei Eintritt des Versicherungsfalles nach schweizerischem, Recht geschuldet wird. Verlässt ein schwedischer Staatsangehöriger oder sein Hinterlassener, der eine solche Teilrente bezogen hat, die Schweiz endgültig, so wird ihm ebenfalls eine entsprechende Abfindung gewährt, die dem Bartwert dieser Rente im Zeitpunkt der Ausreise entspricht.

 

4. Sedan engångsbeloppet utbetalats genom den schweiziska försäkringen kan varken den berättigade eller hans efterlevande gentemot nämnda försäkring göra några ytterligare anspråk gällande på grund av avgifter som erlagts dessförinnan.

 

(4) Nach Auszahlung der einmaligen Abfindung durch die schweizerische Versicherung können weder der Berechtigte noch seine Hinterlassenen gegenüber dieser Versicherung irgendwelche Ansprüche aus den bis dahin entrichteten Beiträgen mehr geltend machen.

 

Artikel 13

 

Artikel 13

 

I den mån den schweiziska lagstiftningen som förutsättning för rätt till allmän pension kräver att ett försäkringsförhållande består, anses som försäkrade i nämnda lagstiftnings mening även svenska medborgare,

 

Soweit nach der schweizerischen Gesetzgebung der Anspruch auf ordentliche Renten vom Bestehen eines Versicherungsverhältnisses abhängig ist, gelten als Versicherte im Sinne dieser Gesetzgebung auch schwedische Staatsangehörige,

 

a) som vid tidpunkten då försäkringsfall enligt den schweiziska lagstiftningen inträffar är bosatta i Sverige eller omfattas av den svenska pensionsförsäkringen, eller

 

a. die im Zeitpunkt des Versicherungsfalles nach der schweizerischen Gesetzgebung in Schweden wohnen oder dort rentenversichert sind; oder

 

b) som på grund av olycksfall eller sjukdom måste upphöra med sin förvärvsverksamhet i Schweiz, så länge som de åtnjuter rehabiliteringsförmåner från den schweiziska invaliditetsförsäkringen eller stannar kvar i Schweiz, varvid de är avgiftsskyldiga som icke förvärvsverksamma, eller

 

b. die ihre Erwerbstätigkeit in der Schweiz infolge von Unfall oder Krankheit aufgeben müssen, solange sie Eingliederungsmassnahmen der schweizerischen Invalidenversicherung erhalten oder in der Schweiz verbleiben; sie unterliegen der Beitragspflicht als Nichterwerbstätige; oder

 

c) som var förvärvsverksamma i Schweiz som gränsgångare och som under de tre åren omedelbart innan försäkringsfall enligt den schweiziska lagstiftningen inträffar, har erlagt avgifter för minst tolv månader enligt denna lagstiftning.

 

c. die als Grenzgänger in der Schweiz erwerbstätig waren und in den drei Jahren, die dem Eintritt des Versicherungsfalles nach der schweizerischen Gesetzgebung unmittelbar vorangehen, für mindestens zwölf Monate Beiträge nach dieser Gesetzgebung entrichtet haben.

 

Artikel 14

 

Artikel 14

 

Svenska medborgare är på samma villkor som schweiziska medborgare berättigade till den schweiziska pensionsförsäkringens särskilda pensioner under förutsättning att de omedelbart före den tidpunkt, från vilken pensionen avses skola utgå, varit bosatta i Schweiz oavbrutet minst tio år, när fråga är om ålderspension, och oavbrutet minst fem år, när fråga är om efterlevande- eller invalidpension eller om ålderspension som avlöser en sådan förmån.

 

Schwedische Staatsangehörige haben unter den gleichen Voraussetzungen wie Schweizer Bürger Anspruch auf die ausserordentlichen Renten der schweizerischen Rentenversicherung, sofern sie unmittelbar vor dem Zeitpunkt, von welchem an die Rente verlangt wird, im Falle einer Altersrente ununterbrochen während mindestens zehn Jahren und im Falle einer Hinterlassenenrente, einer Invalidenrente oder einer diese Leistungen ablösenden Altersrente ununterbrochen während mindestens fünf Jahren in der Schweiz gowohnt haben.

 

Artikel 15

 

Artikel 15

 

Den schweiziska pensionsförsäkringens särskilda pensioner och hjälplöshetsersättningar utges endast under bosättning i Schweiz.

 

Die ausserordentlichen Renten und die Hilflosenentschädigungen der schweizerischen Rentenversicherung werden nur bei Wohnsitz in der Schweiz gewährt.

 

B. Tillämpning av den svenska lagstiftningen

 

B. Anwendung der schwedischen Gesetzgebung

 

Artikel 16

 

Artikel 16

 

Vid tillämpning av denna konvention utges folkpensioner enligt den svenska lagstiftningen uteslutande enligt artiklarna 17 19.

 

Bei Anwendung dieses Abkommens sind Volksrenten nach der schwedischen Gesetzgebung ausschliesslich nach den Artikeln 17 bis 19 zu gewähren.

 

Artikel 17

 

Artikel 17

 

1. I Sverige bosatt schweizisk medborgare har under samma förutsättningar med samma belopp och med samma tilläggsförmåner som svenska medborgare rätt till folkpension.

 

(1) Ein Schweizer Bürger, der sich in Schweden gewöhnlich aufhält, hat unter denselben Bedingungen, mit demselben Betrag und mit denselben Zusatzleistungen wie ein schwedischer Staatsangehöriger Anspruch auf eine Volksrente

 

a) i form av ålderspension,

 

a. in Form der Altersrente,

 

om han är bosatt i Sverige sedan minst fem år och efter fyllda 16 år varit bosatt där sammanlagt minst tio år,

 

wenn er sich seit mindestens fünf Jahren in Schweden gewöhnlich aufhält und sich dort nach Vollendung des 16. Altersjahres insgesamt mindestens zehn Jahre gewöhnlich aufgehalten hat,

 

b) i form av förtidspension,

 

b. in Form der Invalidenrente,

 

om han

 

wenn er sich

 

aa) är bosatt i Sverige sedan minst fem år

 

aa. seit mindestens fünf Jahren in Schweden gewöhnlich aufhält

 

eller

 

oder

 

bb) är bosatt i Sverige och under denna bosättning oavbrutet minst ett år varit normalt arbetsför,

 

bb. in Schweden gewöhnlich aufhält und während dieses Aufenthalts ununterbrochen mindestens ein Jahr normal erwerbsfähig war,

 

c) i form av änke- eller barnpension,

 

c. in Form der Witwen- oder Waisenrente,

 

aa) om den avlidne omedelbart före sin död varit bosatt i Sverige minst fem år och den efterlevande vid dödsfallet var bosatt i Sverige eller

 

aa. wenn sich der Verstorbene unmittelbar vor seinem Tod mindestens fünf Jahre in Schweden gewöhnlich aufgehalten hatte und sich der Hinterlassene am Tag des Todes in Schweden gewöhnlich aufhielt oder

 

bb) om den efterlevande är bosatt i Sverige sedan minst fem år och den efterlevande eller den avlidne vid dödsfallet var bosatt i Sverige.

 

bb. wenn sich der Hinterlassene seit mindestens fünf Jahren in Schweden gewöhnlich aufhält und sich der Hinterlassene oder der Verstorbene am Tag des Todes in Schweden gewöhnlich aufhielt.

 

2. Förtidspension eller änkepension, vartill rätt föreligger enligt första stycket, ersättes utan ansökan med ålderspension när personen i fråga uppnår den allmänna pensionsåldern.

 

(2) Eine nach Absatz 1 zustehende Invalidenrente ober Witwenrente wird mit Erreichung des allgemeinen Rentenalters ohne Antrag in eine Altersrente umgewandelt.

 

3. För rätt till handikappersättning äger första stycket b motsvarande tillämpning.

 

(3) Für den Anspruch auf Behindertenbeihilfe gilt Absatz 1 Buchstabe b entsprechend.

 

4. Rätt till vårdbidrag för handikappat barn tillkommer barnets fader eller moder, om han eller hon är bosatt i Sverige sedan minst ett år.

 

(4) Die Pflegebeihilfe für ein behindertes Kind steht dem Vater oder der Mutter des Kindes zu, wenn sich die betreffende Person seit mindestens einem Jahr in Schweden gewöhnlich aufhält.

 

Artikel 18

 

Artikel 18

 

1. Schweizisk medborgare som ej uppfyller de i artikel 17 angivna villkoren men har rätt till tilläggspension är, i den mån ej annat föreskrives i tredje stycket, vid bosättning inom eller utom Sverige berättigad till folkpension med tilläggsförmåner i förhållande till det antal kalenderår, för vilka han eller, när fråga är om änke- eller barnpension, den avlidne tillgodoräknats pensionspoäng inom försäkringen för tilläggspension. Föreligger härvid rätt till full tilläggspension, utgår oavkortad folkpension. I annat fall utgår folkpension med i motsvarnde mån reducerat belopp.

 

(1) Ein Schweizer Bürger, der die Voraussetzungen nach Artikel 17 nicht erfüllt, jedoch Anspruch auf eine Zusatzrente hat, hat vorbehaltlich des Absatzes 3 bei gewöhnlichem Aufenthalt innerhalb oder ausserhalb Schwedens Anspruch auf eine Volksrente mit Zusatzleistungen entsprechend der Anzahl der Kalenderjahre, für die ihm oder, wenn es sich um eine Witwen- oder Waisenrente handelt, dem Verstorbenen in der Versicherung für Zusatzrente Rentenpunkte gutgeschrieben worden sind. Besteht danach ein Anspruch auf eine volle Zusatzrente, so wird die Volksrente ungekürzt gewährt. Andernfalls wird eine verhältnismässig gekürzte Volksrente gewährt.

 

2. Änkepension enligt första stycket ersättes utan ansökan med ålderspension när änkan uppnår den allmänna pensionsåldern. Skulle med beaktande av försäkringsperioder som fullgjorts av änkan själv rätt föreligga till högre ålderspension, utges denna.

 

(2) Eine Witwenrente nach Absatz 1 wird mit Erreichung des allgemeinen Rentenalters ohne Antrag in eine Altersrente umgewandelt. Besteht auf Grund eigener Versicherungszeiten der Witwe Anspruch auf eine höhere Altersrente, so wird diese gewährt.

 

3. Handikappersättning som ej utgår som tillägg till folkpension samt vårdbidrag för handikappat barn, pensionstillskott och inkomstprövade pensionsförmåner utges endast för tid då den till sådan förmån berättigade är bosatt i Sverige.

 

(3) Die Behindertenbeihilfe, soweit sie nicht als Zulage zu einer Volksrente zusteht, die Pflegebeihilfe für behinderte Kinder, der Rentenzuschuss und die Rentenleistungen, die von einer Einkommensprüfung abhängen, werden nur bei gewöhnlichem Aufenthalt des Berechtigten in Schweden gewährt.

 

4. Understiger i fall då makar båda är berättigade till folkpension, pensionernas sammanlagda belopp den pension som skulle tillkomma en av makarna om endast denne var pensionsberättigad, förhöjes pensionerna med skillnadsbeloppet. Detta fördelas proportionellt mellan de bägge pensionerna.

 

(4) Haben Ehegatten je einen Anspruch auf Volksrente und wäre die Summe dieser Renten geringer als die einem Ehegatten allein zustehende Rente, so sind die Renten um den Unterschiedsbetrag zu erhöhen. Dieser wird verhältnismässig auf die beiden Renten verteilt.

 

Artikel 19

 

Artikel 19

 

1. Villkoret om rätt till tilläggspension enligt artikel 18 första stycket skall anses vara uppfyllt om för personen i fråga eller, när fråga är om änke- eller barnpension, för den avlidne beräknats till svensk statlig inkomstskatt taxerad inkomst för år före år 1960, dock under förutsättning att antalet sådana år, om så erfordras sammanlagt med år för vilka pensionspoäng tillgodoräknats inom försäkringen för tilläggspension liksom med försäkringstider i den schweiziska pensionsförsäkringen, uppgår till minst tre. Härvid likställes tolv inom den schweiziska pensionsförsäkringen fullgjorda försäkringsmånader med ett år för vilket till svensk statlig inkomstskatt taxerad inkomst beräknats.

 

(1) Der nach Artikel 18 Absatz 1 erforderliche Anspruch auf Zusatzrente gilt als erfüllt, wenn die betreffende Person oder, im Falle einer Witwen- oder Waisenrente, wenn der Verstorbene vor dem Jahr 1960 der staatlichen Einkommenssteuer in Schweden während eines Zeitraumes unterlag, der, erforderlichenfalls unter ergänzender Heranziehung von Jahren, für die Rentenpunkte in der Versicherung für Zusatzrente gutgeschrieben sind, sowie von Versicherungszeiten in der schweizerischen Rentenversicherung, mindestens drei Jahre beträgt. Hierbei stehen einem Jahr, während dessen die in Betracht kommende Person der staatlichen Einkommenssteuer in Schweden unterlag, zwölf in der schweizerischen Rentensversicherung erworbene Versicherungsmonate gleich.

 

2. Med år, för vilka pensionspoäng tillgodoräknats inom försäkringen för tilläggspension, likställes vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 18 första stycket om folkpensionens beräkning år före år 1960, för vilka beräknats till svensk statlig inkomstskatt taxerad inkomst.

 

(2) Für die Berechnung der Volksrente stehen bei Anwendung des Artikels 18 Absatz 1 den Jahren, für die in der Versicherung für Zusatzrente Rentenpunkte gutgeschrieben sind, jene Einkommensjahre vor dem Jahre 1960 gleich, während welcher die betreffende Person der staatlichen Einkommenssteuer in Schweden unterlag.

 

3. Gör någon anspråk på pension med åberopande av bestämmelserna under 1 eller 2 här ovan, skall han i den mån så erfordras styrka att förtusättningarna för pensionsrätt föreligger.

 

(3) Beansprucht eine Person unter Bezugnahme auf die Absätze 1 und 2 eine Rente, so hat sie, soweit erforderlich, selbst die Voraussetzungen für den Anspruch glaubhaft zu machen.

 

Artikel 20

 

Artikel 20

 

För utgivande av tilläggspension enligt den svenska lagstiftningen gäller följande:

 

Für die Gewährung von Zusatzrenten nach der schwedischen Gesetzgebung gilt folgendes:

 

a) Den som ej är svensk medborgare tillgodoräknas pensionspoäng endast på grund av sysselsättning under bosättning i Sverige eller på grund av anställning ombord på svenskt handelsfartyg.

 

a. Rentenpunkte werden Personen, die nicht schwedische Staatsangehörige sind, nur auf Grund einer Erwerbstätigkeit während des gewöhnlichen Aufenthalts in Schweden oder auf Grund einer Anstellung auf einem Schiff, das die schwedische Flagge führt, gutgeschrieben.

 

b) Har någon fullgjort försäkringsperioder inom både den svenska försäkringen för tilläggspension och den schweiziska pensionsförsäkringen, skall dessa för förvärv av rätt till tilläggspension sammanräknas i den mån de ej sammanfaller.

 

b. Hat eine Person Versicherungszeiten sowohl in der schwedischen Versicherung für Zusatzrente als auch in der schweizerischen Rentenversicherung erworben, so sind diese für den Erwerb eines Anspruchs auf Zusatzrente zusammenzurechnen, soweit sie nicht auf dieselbe Zeit entfallen.

 

c) För beräkning av tilläggspension beaktas endast försäkringsperioder enligt den svenska lagstiftningen.

 

c. Für die Berechnung einer Zusatzrente sind nur Versicherungszeiten nach der schwedischen Gesetzgebung heranzuziehen.

 

Kapitel 3. Olycksfall i arbete och arbetssjukdomar

 

Drittes Kapitel:Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten

 

Artikel 21

 

Artikel 21

 

1. Personer, som är försäkrade enligt den ena fördragsslutande statens lagstiftning och som drabbas av olycksfall i arbete eller ådrager sig arbetssjukdom inom den andra fördragsslutande statens territorium, kan hos försäkringsorganet för vistelseorten påfordra att komma i åtnjutande av alla behövliga sjukvårdsförmåner.

 

(1) Personen, die nach der Gesetzgebung des einen Vertragsstaates versichert sind und im Gebiet des anderen Vertragsstaates einen Arbeitsunfall erleiden oder sich eine Berufskrankheit zuziehen, kännen vom Träger des Aufenthaltsortes alle erforderlichen Sachleistungen verlangen.

 

2. Personer, som enligt den ena fördragsslutande statens lagstiftning har rätt till sjukvårdsförmåner på grund av olycksfall i arbete eller arbetssjukdom, skall tillhandahållas dessa förmåner även om de under behandling beger sig till en ort inom den andra fördragsslutande statens territorium för att vistas där. I fråga om olycksfall i arbete eller arbetssjukdom enligt schweizisk lagstiftning krävs i sådant fall förhandsmedgivande av det betalningsskyldiga försäkringsorganet; sådant medgivande lämnas om inga medicinska skäl talar däremot.

 

(2) Haben Personen nach der Gesetzgebung des einen Vertragsstaates infolge eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit Anspruch auf Sachleistungen, so werden ihnen diese auch gewährt, wenn sie während der Heilbehandlung ihren Aufenthaltsort in das Gebiet des anderen Vertragsstaates verlegen, Bei Anwendung der schweizerischen Gesetzgebung ist für eine solche Verlegung des Aufenthaltsortes die vorherige Zustimmung des leistungspflichtigen Trägers erforderlich; sie wird erteilt, wenn keine ärztlichen Einwände dagegen erhoben werden.

 

3. De sjukvårdsförmåner, som personer som avses i första och andra styckena har rätt till, tillhandahålles enligt den för försäkringsorganet för vistelseorten gällande lagstiftningen.

 

(3) Die Sachleistungen, welche die in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen beanspruchen können, sind nach der Gesetzgebung zu gewähren, die für den Träger des Aufenthaltsortes gilt.

 

Artikel 22

 

Artikel 22

 

Har ett försäkringsorgan med tillämpning av artikel 21 tillhandahållit förmåner, skall det betalningsskyldiga försäkringsorganet till det förstnämnda försäkringsorganet utge ersättning för dess kostnader härför med undantag av administrationskostnader. De behöriga myndigheterna kan överenskomma om ett annat förfarande.

 

Der leistungspflichtige Träger erstattet dem Träger, der in Anwendung des Artikels 21 Leistungen erbracht hat, den aufgewendeten Betrag mit Ausnahme der Verwaltungskosten. Die zuständigen Behörden können ein anderes Verfahren vereinbaren.

 

Artikel 23

 

Artikel 23

 

I fall då förmåner på grund av arbetssjukdom skulle kunna utgå enligt båda de fördragsslutande staternas lagstiftningar utges förmåner endast enligt lagstiftningen i den fördragsslutande stat, inom vars territorium verksamhet som varit ägnad att medföra fara för arbetssjukdomen senast utövats.

 

Wäre eine Berufskrankheit nach der Gesetzgebung beider Vertragsstaaten zu entschädigen, so sind Leistungen nur nach der Gesetzgebung des Vertragsstaates zu gewähren, in dessen Gebiet zuletzt eine Beschäftigung ausgeübt wurde, die geeignet ist, eine solche Berufskrankheit zu verursachen.

 

Artikel 24

 

Artikel 24

 

1. Vid bestämmande av rätten till ersättning och graden av arbetsoförmåga på grund av olycksfall i arbete enligt lagstiftningen i den ena fördragsslutande staten skall jämväl beaktas tidigare inträffat olycksfall i arbete som omfattas av den andra fördragsslutande statens lagstiftning.

 

(1) Zur Feststellung des Leistungsanspruchs und des Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit auf Grund eines Arbeitsunfalles nach der Gesetzgebung des einen Vertragsstaates werden die Unfälle, die nach der Gesetzgebung des anderen Vertragsstaates als Arbeitsunfälle gelten, mitberücksichtigt.

 

2. Om flera olycksfall i arbete inträffat i följd och föranlett ersättning från försäkringen i de båda fördragsslutande staterna, tillämpas, såvitt avser kontantförmåner som beräknas efter graden av minskning av arbetsförmågan, följande bestämmelser:

 

(2) In den Fällen von nacheinander eingetretenen Arbeitsunfällen, welche Leistungen durch die Versicherungen beider Vertragsstaaten zur Folge haben, gelangen für die Geldleistungen, die nach dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit berechnet werden, folgende Bestimmungen zur Anwendung:

 

a) kontantförmåner för tidigare inträffat olycksfall fortsätter att utgå. Om rätt till förmån endast föreligger med tillämpning av första stycket utger det behöriga försäkringsorganet kontantförmåner för den minskning av arbetsförmågan som föranleds av detta olycksfall,

 

a. Geldleistungen für einen früher eingetretenen Arbeitsunfall werden weitergewährt. Besteht ein Leistungsanspruch nur bei Anwendung des Absatzes 1, so gewährt der zuständige Träger die Geldleistungen nach dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit auf Grund dieses Arbeitsunfalles;

 

b) för det nya olycksfallet beräknar det behöriga försäkringsorganet förmånen med hänsyn till den minskning av arbetsförmågan som föranleds av detta olycksfall enligt tillämplig inomstatlig lagstiftning.

 

b. für den neuen Arbeitsunfall berechnet der zuständige Träger die Leistung nach dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit auf Grund des Arbeitsunfalles, den er gemäss der für ihn anwendbaren innerstaatlichen Gesetzgebung berücksichtigen muss.

 

3. Första och andra styckena gäller även i fråga om arbetssjukdomar.

 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss auch für Berufskrankheiten.

 

AVDELNING IV Övriga bestämmelser

AVDELNING IV

 

ABSCHNITT IV

 

Övriga bestämmelser

 

Verschiedene Bestimmungen

 

Artikel 25

 

Artikel 25

 

De behöriga myndigheterna

 

Die zuständigen Behörden

 

a) skall träffa överenskommelse om erforderliga tillämpningsbestämmelser till denna konvention;

 

a. vereinbaren die für die Anwendung dieses Abkommens notwendigen Durchführungsbestimmungen;

 

b) skall underrätta varandra om ändringar i den egna lagstiftningen;

 

b. unterrichten einander über Änderungen ihrer Gesetzgebung;

 

c) skall utse förbindelseorgan för underlättande av förbindelserna mellan de båda fördragsslutande staternas försäkringsorgan;

 

c. bezeichnen Verbindungsstellen zur Erleichterung des Verkehrs zwischen den Trägern der beiden Vertragsstaaten;

 

d) kan i samförstånd träffa överenskommelse om bestämmelser rörande delgivning av rättsliga dokument.

 

d. können im gegenseitigen Einvernehmen Bestimmungen über das Zustellungsverfahren gerichtlicher Urkunden vereinbaren.

 

Artikel 26

 

Artikel 26

 

1. De fördragsslutande staternas försäkringsorgan, myndigheter och domstolar skall i och för denna konventions tillämpning bistå varandra som om det var fråga om tillämpning av deras egen lagstiftning. Sådant bistånd skall, med undantag av läkarundersökningar, lämnas kostnadsfritt.

 

(1) Die Träger, Behörden und Gerichte der Vertragsstaaten leisten einander bei der Durchführung dieses Abkommens Hilfe, wie wenn es sich um die Anwendung ihrer eigenen Gesetzgebung handelte. Die Hilfe ist mit Ausnahme von ärztlichen Untersuchungen kostenlos.

 

2. För fastställande av invaliditetsgrad kan försäkringsorganen i varje fördragsslutande stat i förekommande fall beakta av den andra fördragsslutande statens försäkringsorgan lämnade upplysningar och av sådant försäkringsorgan överlämnade läkarintyg. Deras rätt att låta den försäkrade undersökas av en av dem anvisad läkare kvarstår emellertid.

 

(2) Zur Bemessung des Invaliditätsgrades können die Träger jedes Vertragsstaates die von den Trägern des anderen Vertragsstaates gelieferten Auskünfte und ärztlichen Feststellungen berücksichtigen. Das Recht, den Versicherten durch einen Arzt ihrer Wahl untersuchen zu lassen, bleibt ihnen indessen unbenommen.

 

Artikel 27

 

Artikel 27

 

1. Bestämmelser i en fördragsslutande stats lagstiftning om befrielse från eller nedsättning av stämpelavgifter och skatt för handlingar och dokument, som skall företes i enlighet med denna lagstiftning gäller även beträffande motsvarande handlingar och dokument som skall företes enligt lagstiftningen i den andra fördragsslutande staten.

 

(1) Die durch die Gesetzgebung eines Vertragsstaates vorgesehene Befreiung oder Ermässigung von Stempelgebühren und Steuern für Schriftstücke und Urkunden, die gemäss dieser Gesetzgebung beizubringen sind, gelten auch für entsprechende Schriftstücke und Urkunden, die gemäss der Gesetzgebung des anderen Vertragsstaates beizubringen sind.

 

2.Behöriga myndigheter eller försäkringsorgan i de båda fördragsslutande staterna skall avstå från att kräva bestyrkande genom beskickning eller konsulat av handlingar och dokument som skall företes i och för denna konventions tillämpning.

 

(2) Die zuständigen Behörden oder Träger der beiden Vertragsstaaten verzichten auf die diplomatische och konsularische Beglaubigung der Schriftstücke und Urkunden, welche in Anwendung dieses Abkommens vorzulegen sind.

 

Artikel 28

 

Artikel 28

 

1. Försäkringsorgan, myndigheter och domstolar i en fördragsslutande stat får icke avvisa inlagor eller andra handlingar på grund av språket, när de är avfattade på officiellt språk i den andra fördragsslutande staten.

 

(1) Die Träger, Behörden und Gerichte eines Vertragsstaates dürfen Eingaben oder sonstige Schriftstücke nicht aus Gründen der Sprache zurückweisen, wenn sie in einer Amtssprache des anderen Vertragsstaates abgefasst sind.

 

2. I och för denna konventions tillämpning kan de fördragslutande staternas försäkringsorgan, myndigheter och domstolar meddela sig med varandra och med berörda personer eller deras ombud på sina officiella språk direkt eller genom förbindelseorganen.

 

(2) Bei der Anwendung dieses Abkommens können die Träger, Behörden und Gerichte der Vertragstaaten miteinander und mit den beteiligten Personen oder deren Vertretern unmittelbar oder über die Verbindungsstellen in ihren Amtssprachen verkehren.

 

Artikel 29

 

Artikel 29

 

Ansökningar, förklaringar och besvär, som vid tillämpning av lagstiftningen i en fördragsslutande stat skall inom viss tid inges till administrativ myndighet, domstol eller socialförsäkringsorgan i denna stat, skall anses inkomma i rätt tid, om de inom den föreskrivna tiden ingivits till motsvarande myndighet, domstol eller försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten. I sådana fall förser mottagaren handlingen med uppgift om dagen då den inkommit och vidarebefordrar den därefter direkt eller genom förmedling av förbindelseorgan till behörig mottagare i den förstnämnda staten.

 

Gesuche, Erklärungen und Rechtsmittel, die in Anwendung der Gesetzgebung eines Vertragsstaates innerhalb einer bestimmten Frist bei einer Verwaltungsbehörde, einem Gericht oder Sozialversicherungsträger dieses Vertragsstaates einzureichen sind, gelten als fristgerecht eingereicht, wenn sie innert der gleichen Frist bei einer entsprechenden Behörde, einem entsprechenden Gericht oder Träger des anderen Vertragsstaates eingereicht werden. In solchen Fällen vermerkt die betreffende Stelle das Eingangsdatum auf dem eingereichten Schriftstück und leitet es unmittelbar oder durch Vermittlung der Verbindungsstellen an die zuständige Stelle des ersten Vertragsstaates weiter.

 

Artikel 30

 

Artikel 30

 

1. Försäkringsorgan, som har att utge förmåner enligt denna konvention kan fullgöra sin förpliktelse genom betalning i sin stats valuta.

 

(1) Die Träger, die nach diesem Abkommen Leistungen zu erbringen haben, werden durch Zahlung in ihrer Landeswährung von ihrer Verpflichtung befreit.

 

2. Har ett försäkringsorgan att göra utbetalningar till ett försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten, skall utbetalningarna ske i den andra statens valuta.

 

(2) Hat ein Trägen an einen Träger des anderen Vertragsstaates Zahlungen vorzunehmen, so sind diese in der Währung des zweiten Vertragsstaates zu leisten.

 

3. Skulle en fördragsslutande stat införa valutarestriktioner, skall de fördragsslutande staterna ofördröjligen vidtaga åtgärder för att säkerställa överföring av belopp, för vilka på ömse sidor föreligger betalningsskyldighet enligt bestämmelserna i denna konvention.

 

(3) Falls ein Vertragsstaat Bestimmungen zur Einschränkung des Devisenverkehrs erlassen sollte, so treffen die Vertragsstaaten unverzüglich Massnahmen, um die Überweisung der gemäss den Bestimmungen dieses Abkommens beiderseits geschuldeten Beträge sicherzustellen.

 

Artikel 31

 

Artikel 31

 

1. Har en fördragsslutande stats försäkringsorgan felaktigt utgivit kontantförmåner, kan det felaktigt utbetalade beloppet för försäkringsorganets räkning avdragas från en motsvarande förmån enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning.

 

(1) Hat der Träger eines Vertragsstaates Geldleistungen zu Unrecht gewährt, so kann der zu Unrecht gezahlte Betrag von einer entsprechenden Leistung nach der Gesetzgebung des anderen Vertagsstaates zugunsten des Trägers einbehalten werden.

 

2. Har en fördragsslutande stats försäkringsorgan utgivit förskott avseende en förmån enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning, skall det utbetalade beloppet avdragas för försäkringsorganets räkning när förmånen utbetalas.

 

(2) Hat der Träger eines Vertragsstaates einen Vorschuss im Hinblick auf den Anspruch auf eine Leistung nach der Gesetzgebung des anderen Vertragsstaates gezahlt, so ist der gezahlte Betrag von der Nachzahlung zugunsten dieses Trägers einzubehalten.

 

3. Är en person enligt en fördragsslutande stats lagstiftning berättigad till en kontantförmån för tid, för vilken han eller hans familjemedlemmar erhållit förmåner från ett socialhjälpsorgan i den andra fördragsslutande staten, skall denna kontantförmån på begäran av det ersättningsberättigade socialhjälpsorganet innehållas för dettas räkning som om organet var ett socialhjälpsorgan med säte inom den förstnämnda statens territorium.

 

(3) Hat eine Person nach der Gesetzgebung eines Vertragsstaates Anspruch auf eine Geldleistung für einen Zeitraum, für den ihr oder ihren Familienangehörigen von einem Fürsorgeträger des anderen Vertragsstaates Leistungen gewährt worden sind, so ist diese Geldleistung auf Ersuchen und zugunsten des ersatzberechtigten Fürsorgeträgers einzubehalten, als sei dieser ein Fürsorgeträger mit Sitz im Gebiet des ersten Vertragsstaates.

 

Artikel 32

 

Artikel 32

 

1. Tvister som uppkommer vid tillämpning av denna konvention skall lösas av de fördragsslutande staternas behöriga myndigheter i ömsesidigt samförstånd.

 

(1) Aus der Durchführung dieses Abkommens sich ergebende Schwierigkeiten werden von den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten im gegenseitigen Einvernehmen geregelt.

 

2. Kan ingen lösning åstadkommas på detta sätt, hänskjuts tvisten till en skiljedomstol som skall bilägga den i denna konventions anda och mening. Denna domstols sammansättning och förfarande bestäms av de fördragsslutande staterna i samförstånd.

 

(2) Kann auf diesem Wege keine Lösung gefunden werden, so wird der Streitfall einem Schiedsgericht unterbreitet, das ihn im Sinn und Geist dieses Abkommens zu entscheiden hat. Die Vertragsstaaten regeln im gegenseitigen Einvernehmen die Zusammensetzung und das Verfahren dieses Gerichts.

 

AVDELNING V Övergångs- och slutbestämmelser

AVDELNING V

 

ABSCHNITT V

 

Övergångs- och slutbestämmelser

 

Übergangs- und Schlussbestimmungen

 

Artikel 33

 

Artikel 33

 

1. Denna konvention gäller även för försäkringsfall som inträffat före dess ikraftträdande.

 

(1) Dieses Abkommen gilt auch für die vor seinem Inkrafttreten eingetretenen Versicherungsfälle.

 

2. Denna konvention grundar ingen rätt till förmåner för tid före dess ikraftträdande.

 

(2) Dieses Abkommen begründet keine Leistungsansprüche für Zeiten vor seinem Inkrafttreten.

 

3. För fastställandet av rätt till förmån enligt denna konvention beaktas även försäkringsperioder som fullgjorts före dess ikraftträdande.

 

(3) Für die Feststellung eines Leistungsanspruches nach diesem Abkommen werden auch die Versicherungszeiten berücksichtigt, die vor Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind.

 

4. Bestämmelserna i avdelning III, kapitel 2, i denna konvention gäller även fall i vilka erlagda avgifter till pensionsförsäkringen i en fördragsslutande stat har återbetalats enligt artikel 6 tredje stycket eller artikel 8 andra stycket i konventionen den 17 december 1954 mellan Schweiziska Edsförbundet och Konungariket Sverige. I sådana fall avräknas återbetalda avgifter på utgående pension.

 

(4) Die Regelungen im Abschnitt III zweites Kapitel dieses Abkommens gelten auch in Fällen, in denen die an die Rentenversicherung eines Vertragsstaates entrichteten Beiträge nach Artikel 6 Absatz 3 oder Artikel 8 Absatz 2 des Abkommens zwischen dem Königreich Schweden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 17. Dezember 1954 rückvergütet worden sind. In solchen Fällen werden die rückvergüteten Beiträge mit der Rente verrechnet.

 

Artikel 34

 

Artikel 34

 

1. Tidigare avgöranden hindrar icke konventionens tillämpning.

 

(1) Frühere Entscheide stehen der Anwendung des Abkommens nicht entgegen.

 

2. Pensioner som har fastställts före denna konventions ikraftträdande skall på ansökan omprövas enligt denna konvention. Omprövning kan ske även utan ansökan. Skulle omprövning innebära att pension ej skall utgå eller att pension skall utgå med lägre belopp än det som senast utbetalats för tid före denna konventions ikraftträdande, skall pensionen alltjämt utgå med samma belopp som förut.

 

(2) Ansprüche von Personen, deren Rente vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens festgestellt worden ist, werden auf Antrag nach diesem Abkommen neu festgestellt. Die Neufeststellung kann auch von Amtes wegen erfolgen. Ergäbe die Neufeststellung keine oder eine niedrigere Rente als sie zuletzt für die Zeit vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens gezahlt worden ist, so ist die Rente in der Höhe des bisherigen Zahlbetrages weiter zu gewähren.

 

Artikel 35

 

Artikel 35

 

För alla rättigheter som uppstår på grund av denna konvention börjar preskriptionstider enligt lagstiftningarna i de båda fördragsslutande staterna att löpa tidigast från konventionens ikraftträdande. De utgör, med förbehåll för förmånligare inomstatliga bestämmelser, i vart fall två år räknat från den dag då konventionen träder i kraft.

 

Die Verjährungsfristen nach den Gesetzgebungen der beiden Vertragsstaaten beginnen für alle Ansprüche, die auf Grund dieses Abkommens entstehen, frühestens mit dem Inkrafttreten des Abkommens. Sie betragen in jedem Falle zwei Jahre vom Datum des Inkrafttretens des Abkommens an gerechnet; günstigere innerstaatliche Vorschriften bleiben vorbehalten.

 

Artikel 36

 

Artikel 36

 

Bifogade slutprotokoll är en integrerande del av denna konvention.

 

Das beiliegende Schlussprotokoll is Bestandteil dieses Abkommens.

 

Artikel 37

 

Artikel 37

 

1. Denna konvention skall ratificeras. Ratifikationshandlingarna utväxlas så snart som möjligt i Stockholm.

 

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden sobald als möglich in Stockholm ausgetauscht.

 

2. Konventionen träder i kraft första dagen i den andra månaden efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna.

 

(2) Es tritt am ersten Tage des zweiten auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Monats in Kraft.

 

Artikel 38

 

Artikel 38

 

1. Var och en av de fördragsslutande staterna kan uppsäga denna konvention med iakttagande av tre månaders uppsägningstid.

 

(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Abkommen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten kündigen.

 

2. Uppsäges konventionen, regleras en persons enligt konventionen förvärvade rättigheter och framtida rättigheter genom överenskommelse.

 

(2) Wird das Abkommen gekündigt, so werden die von einer Person gemäss seinen Bestimmungen erworbenen Rechte und Anwartschaften durch Vereinbarung geregelt.

 

Artikel 39

 

Artikel 39

 

När denna konvention träder i kraft upphör konventionen den 17 december 1954 mellan Schweiziska Edsförbundet och Konungariket Sverige att gälla.

 

Mit Inkrafttreten dieses Abkommens tritt das Abkommen zwischen dem Königreich Schweden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 17. Dezember 1954 ausser Kraft.

 

TILL BEVIS HÄROM har de fördragsslutande staternas befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention och försett den med sina sigill.

 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten der Vertragsstaaten dieses Abkommen unterzeichnet und mit Siegeln versehen.

 

SOM SKEDDE I BERN den 20 oktober 1978 i två originalexemplar på svenska och tyska språken, vilka båda texter har lika vitsord.

 

SO GESCHEHEN ZU BERN, am 20. Oktober 1978, in zwei Urschriften, jede in deutscher und schwedischer Sprache; beide Fassungen sind in gleicher Weise verbindlich.

 

Bilaga 2

Slutprotokoll till konventionen mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet om social trygghet

Slutprotokoll till konventionen mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet om social trygghet

 

Schlussprotokoll zum Abkommen zwischen dem Königreich Schweden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Soziale Sicherheit

 

I anslutning till undertecknandet denna dag av konventionen mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet som social trygghet (nedan betecknad ”konventionen”) har de fördragsslutande staternas befullmäktigade ombud förklarat sig eniga om följande:

 

Anlässlich der heutigen Unterzeichnung des Abkommens zwischen dem Königreich Schweden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Soziale Sicherheit (nachstehend „Abkommen” genannt) haben die Bewollmächtigten der Vertragsstaaten folgende Erklärungen vereinbart:

 

1. Artikel 4 gäller icke med avseende på den schweiziska lagstiftningen om frivillig försäkring för schweiziska medborgare i utlandet, om pensionsförsäkring för schweiziska medborgare som är verksamma utomlands för en arbetsgivare i Schweiz och avlönas av denne och ej heller med avseende på den schweiziska lagstiftningen om understödsförmåner för schweiziska medborgare i utlandet.

 

1. Artikel 4 gilt nicht für die schweizerische Gesetzgebung über die freiwillige Versicherung der im Ausland niedergelassenen Schweizer Bürger, über die Rentenversicherung von Schweizer Bürgern, die im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig sind und von diesem entlöhnt werden, sowie über die Fürsorgeleistungen für Schweizer Bürger im Ausland.

 

2. Skall svensk lagstiftning tillämpas enligt artikel 7 första tredje styckena och artikel 8 i konventionen behandlas personen i fråga som om han även var bosatt i Sverige.

 

2. Ist nach Artikel 7 Absätze 1 bis 3 und Artikel 8 des Abkommens die schwedische Gesetzgebung anzuwenden, so wird die betreffende Person so behandelt, als hätte sie auch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Schweden.

 

3. Svenska medborgare, som är sjömän på Rhen på sätt som avses i den internationella överenskommelsen om social trygghet för sjömän på Rhen i dess gällande lydelse, och som sysselsätts på fartyg på Rhen av företag med säte i Schweiz betraktas, såvida de inte är bosatta i Schweiz, med avseende på den schweiziska pensionsförsäkringen som sysselsatta i Schweiz; i fråga om rätt till förmåner från den schweiziska invaliditetsförsäkringen likställs de med gränsgångare.

 

3. Schwedische Staatsangehörige, die als Rheinschiffer im Sinne des internationalen Abkommens über die Soziale Sicherheit der Rheinschiffer in seiner jeweiligen Fassung auf Rheinschiffen von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz beschäftigt werden, gelten bezüglich der schweizerischen Rentenversicherung, soweit sie nicht Wohnsitz in der Schweiz haben, als in der Schweiz beschäftigt; sie sind für den Anspruch auf Leistungen der schweizerischen Invalidenversicherung den Grenzgängern gleichgestellt.

 

4. Om i Schweiz bosatta svenska medborgare lämnar Schweiz för tid ej överstigande två månader, medför detta icke avbrott i deras bosättningstid i Schweiz enligt konventionens artikel 11 andra stycket.

 

4. In der Schweiz wohnende schwedische Staatsangehörige, die die Schweiz während einer zwei Monate nicht übersteigenden Dauer verlassen, unterbrechen ihre Wohndauer in der Schweiz im Sinne des Artikels 11 Absatz 2 des Abkommens nicht.

 

5. a) Som tillägg till artikel 11 andra stycket i konventionen gäller att barn, som är födda i Sverige som invalider och vars mödrar vistats där högst två månader omedelbart före nedkomsten, likställs med barn som fötts i Schweiz som invalider. Den schweiziska invaliditetsförsäkringen övertar i fall rörande barn med födelsedefekt även de kostnader som uppstått i Sverige under de första tre månaderna efter födelsen, i den omfattning som sådana förmåner skulle ha måst utges i Schweiz.

 

5. a. In Ergänzung des Artikels 11 Absatz 2 des Abkommens werden Kinder, die in Schweden invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt insgesamt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat, den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt. Die schweizerische Invalidenversicherung übernimmt im Falle eines Geburtsgebrechens des Kindes auch die während der ersten drei Monate nach der Geburt in Schweden entstandenen Kosten bis zu dem Umfange, in dem sie solche Leistungen in der Schweiz hätte gewähren müssen.

 

b) Vistas ett barn i Sverige under högst tre månader medför detta ej avbrott i bosättningstid enligt artikel 11 andra stycket andra punkten i konventionen.

 

b. Ein Aufenthalt des Kindes in Schweden während höchstens drei Monaten unterbricht die Wohndauer nach Artikel 11 Absatz 2 Satz 2 des Abkommens nicht.

 

6. Om i Schweiz bosatta svenska medborgare endast tillfälligt lämnar Schweiz, medför detta ej avbrott i deras bosättningstid i Schweiz enligt konventionens artikel 14. Perioder av försäkringsbefrielse inom den schweiziska ålders-, efterlevande- och invaliditetsförsäkringen avräknas ej på bosättningstiden.

 

6. Schwedische Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Schweiz, welche die Schweiz nur vorübergehend verlassen, unterbrechen ihre Wohndauer in der Schweiz im Sinne des Artikels 14 des Abkommens nicht. Zeiten der Befreiung von der Versicherung in der schweizerischen Rentenversicherung werden auf die Wohndauer nicht angerechnet.

 

7. Vid beräkningen av svensk folkpension med tilläggsförmåner likställs schweizisk pension med svensk tilläggspension.

 

7. Für die Berechnung einer schwedischen Volksrente mit Zusatzleistungen steht eine schweizerische Rente einer schwedischen Zusatzrente gleich.

 

8. Den svenska lagstiftningen om beräkning av tilläggspension för svenska medborgare som är födda före år 1924 berörs ej.

 

8. Die schwedische Gesetzgebung über die Berechnung von Zusatzrenten für schwedische Staatsangehörige, die vor dem Jahr 1924 geboren sind, bleibt unberührt.

 

SOM SKEDDE I BERN den 20 oktober 1978 i två originalexemplar på svenska och tyska språken, vilka båda texter har lika vitsord.

 

SO GESCHEHEN ZU BERN, am 20. Oktober 1978, in zwei Urschriften, jede in deutscher und schwedischer Sprache; beide Fassungen sind in gleicher Weise verbindlich.

 

Bilaga 3

Administrativ överenskommelse angående tillämpning av konventionen den 20 oktober 1978 mellan konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet om social trygghet

Administrativ överenskommelse angående tillämpning av konventionen den 20 oktober 1978 mellan konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet om social trygghet

 

Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Abkommens zwischen dem Königreich Schweden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Soziale Sicherheit vom 20. Oktober 1978

 

Med stöd av artikel 25 a i den mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet den 20 oktober 1978 ingångna konventionen om social trygghet, nedan betecknad ”konventionen”, har de behöriga myndigheterna överenskommit om följande bestämmelser:

 

In Anwendung von Artikel 25 Buchstabe a des am 20. Oktober 1978 zwischen dem Königreich Schweden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft abgeschlossenen Abkommens über Soziale Sicherheit, nachstehend als „Abkommen” bezeichnet, haben die zuständigen Behörden die nachstehenden Bestimmungen vereinbart:

 

AVDELNING I Allmänna bestämmelser

AVDELNING I

 

ABSCHNITT I

 

Allmänna bestämmelser

 

Allgemeine Bestimmungen

 

Artikel 1

 

Artikel 1

 

1. Förbindelseorgan enligt konventionens artikel 25 c är:

 

1. Verbindungsstellen im Sinne von Artikel 25 Buchstabe c des Abkommens sind:

 

i Schweiz

 

in der Schweiz

 

a. den schweiziska utjämningskassan i Genève för ålders-, efterlevande- och invaliditetsförsäkring,

 

a. die Schweizerische Ausgleichskasse in Genf für die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung,

 

b. förbundsverket för socialförsäkringen i Bern för alla övriga förmåner,

 

b. das Bundesamt für Sozialversicherung in Bern für alle anderen Fälle;

 

i Sverige,

 

in Schweden;

 

riksförsäkringsverket i Stockholm.

 

das Reichsversicherungsamt in Stockholm.

 

2. De behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna förbehåller sig rätten att utse andra förbindelseorgan; de underrättar varandra härom.

 

2. Die zuständigen Behörden jedes Vertragsstaates behalten sich die Bezeichnung anderer Verbindungsstellen vor; sie unterrichten einander hierüber.

 

Artikel 2

 

Artikel 2

 

De behöriga myndigheterna eller av dem bemyndigade förbindelseorgan fastställer i samförstånd erforderliga blanketter för tillämpning av konventionen och denna överenskommelse.

 

Die zuständigen Behörden oder mit ihrer Ermächtigung die Verbindungsstellen legen im gegenseitigen Einvernehmen die für die Durchführung des Abkommens und dieser Vereinbarung erforderlichen Formulare fest.

 

AVDELNING II Tillämplig lagstiftning

AVDELNING II

 

ABSCHNITT II

 

Tillämplig lagstiftning

 

Anwendbare Gesetzgebung

 

Artikel 3

 

Artikel 3

 

1. I fall som avses i konventionens artikel 7 första stycket intygar på begäran nedan angivet försäkringsorgan i den fördragslutande stat, vars lagstiftning alltjämt skall tillämpas, att den utsände arbetstagaren omfattas av lagstiftningen i denna fördragsslutande stat.

 

1. In den Fällen von Artikel 7 Absatz 1 des Abkommens bescheinigen die im folgenden Absatz bezeichneten Träger des Vertragsstaates, dessen Gesetzgebung weiterhin angewandt wird, auf Antrag, dass der entsandte Arbeitnehmer der Gesetzgebung dieses Vertragsstaates unterstellt bleibt.

 

2. Intyg utfärdas

 

2. Die Bescheinigung wird ausgestellt

 

i Schweiz

 

in der Schweiz:

 

av behörig utjämningskassa för ålders-, efterlevande- och invaliditetsförsäkring och av behörig olycksfallsförsäkringsanstalt,

 

von der zuständigen Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und vom zuständigen Unfallsversicherer;

 

i Sverige

 

in Schweden:

 

av riksförsäkringsverket.

 

vom Reichsversicherungsamt.

 

AVDELNING III Särskilda bestämmelser

AVDELNING III

 

ABSCHNITT III

 

Särskilda bestämmelser

 

Besondere Bestimmungen

 

Kapitel 1. Sjukdom

 

Erstes Kapitel: Krankheit

 

Artikel 4

 

Artikel 4

 

1. Den som vill komma i åtnjutande av i konventionens artikel 9 föreskrivna lättnader skall hos en medverkande schweizisk sjukkassa förete ett intyg om tidpunkten för utträdet ur den svenska sjukförsäkringen samt om försäkringstillhörigheten under de sista sex månaderna.

 

1. Um in den Genuss der in Artikel 9 des Abkommens vorgesehenen Erleichterungen zu gelangen, legen die betreffenden Personen einer der mitwirkenden schweizerischen Krankenkassen eine Bescheinigung über den Zeitpunkt des Austritts aus der schwedischen Krankenversicherung sowie über die im Laufe der letzten sechs Monate zurückgelegte Versicherungsdauer vor.

 

2. Intyg utfärdas på begäran av sökanden av riksförsäkringsverket. Om sökanden inte innehar något intyg vänder sig den schweiziska sjukkassa, som berörs av inträdesansökan, genom förmedling av förbundsverket för socialförsäkring till det svenska förbindelseorganet för införskaffande av sådant intyg.

 

2. Die Bescheinigung wird auf Ersuchen des Antragstellers durch das Reichsversicherungsamt augestellt. Ist der Antragsteller nicht im Besitz der Bescheinigung, so gelangt die schweizerische Krankenkasse, die sich mit dem Aufnahmegesuch befasst, durch Vermittlung des Bundesamtes für Sozialversicherung an die schwedische Verbindungsstelle zur Einholung dieser Bescheinigung.

 

3. Den behöriga schweiziska myndigheten underrättar det svenska förbindelseorganet om vilka sjukkassor som medverkar vid tillämpning av artikel 9 i konventionen.

 

3. Die zuständige schweizerische Behörde nennt der schwedischen Verbindungsstelle diejenigen Krankenkassen, die bei der Anwendung von Artikel 9 des Abkommens mitwirken.

 

Artikel 5

 

Artikel 5

 

För tillämpning av konventionens artikel 10 skall sökanden förete ett intyg om fullgjorda försäkringsperioder i den schweiziska sjukförsäkringen under de sista sex månaderna. Intyg utfärdas på begäran av sökanden av den schweiziska sjukkassa, som han senast tillhört. Om sökanden inte innehar något intyg vänder sig den svenska allmänna försäkringskassa, som sökanden tillhör, direkt eller genom förmedling av riksförsäkringsverket till förbundsverket för socialförsäkring för att införskaffa sådant intyg.

 

Für die Anwendung von Artikel 10 des Abkommens hat die betreffende Person eine Bescheinigung über die in der schweizerischen Krankenversicherung im Laufe der letzten sechs Monate zurückgelegten Versicherungszeiten vorzulegen. Die Bescheinigung wird auf Ersuchen der betreffenden Person durch diejenige schweizerische Krankenkasse ausgestellt, der sie zuletzt angehört hat. Ist die Person nicht im Besitz der Bescheinigung, so gelangt die schwedische allgemeine Versicherungskasse, der die Person angehört, direkt oder durch Vermittlung des Reichsversicherungsamtes an das Bundesamt für Sozialversicherung zur Einholung dieser Bescheinigung.

 

Kapitel 2. Invaliditet, ålderdom och dödsfall

 

Zweites Kapitel:Invalidität, Alter und Tod

 

Artikel 6

 

Artikel 6

 

1. I Sverige bosatta personer, som gör anspråk på förmåner från den schweiziska pensionsförsäkringen, kan inlämna sin ansökan hos riksförsäkringsverket. Detta vidarebefordrar ansökan till den schweiziska utjämningskassan i Genève.

 

1. In Schweden wohnhafte Personen, die Leistungen der schweizerischen Rentenversicherung beanspruchen, können ihren Antrag beim Reichsversicherungsamt einreichen. Dieses leitet den Antrag an die Schweizerische Ausgleichskasse in Genf weiter.

 

2. I Schweiz bosatta personer, som gör anspråk på förmåner från den svenska pensionsförsäkringen, kan inlämna sin ansökan hos den schweiziska utjämningskassan. Denna vidarebefordrar ansökan till Stockholms läns allmänna försäkringskassa.

 

2. In der Schweiz wohnhafte Personen, die Leistungen der schwedischen Rentenversicherung beanspruchen, können ihren Antrag bei der Schweizerischen Ausgleichskasse einreichen. Diese leitet den Antrag an die allgemeine Versicherungskasse in Stockholm weiter.

 

3. Personer som är bosatta i en tredje stat och gör anspråk på förmåner från den schweiziska eller den svenska pensionsförsäkringen, vänder sig direkt eller via ett av förbindelseorganen till behörigt försäkringsorgan.

 

3. In einem Drittstaat wohnhafte Personen, die Leistungen der schweizerischen oder der schwedischen Rentenversicherung beanspruchen, wenden sich direkt oder über eine der Verbindungsstellen an den zuständigen Träger.

 

4. Om ansökan inlämnas hos ett annat organ än som avses i första tredje styckena, antecknar detta organ ankomstdatum på ansökningen och överlämnar denna omgående, direkt eller via ett förbindelseorgan till behörigt försäkringsorgan.

 

4. Wird der Antrag bei einer anderen als den in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehenen Stellen eingereicht, so vermerkt diese Stelle das Eingangsdatum auf dem Antrag und übermittelt ihn unverzüglich direkt oder über eine der Verbindungsstellen dem zuständigen Träger.

 

Artikel 7

 

Artikel 7

 

De läkarutlåtanden och undersökningsresultat som för fastställande av invaliditet inhämtats enligt den för ett försäkringsorgan gällande lagstiftningen överlämnas i original eller avskrift till försäkringsorganet i den andra fördragsslutande staten för kännedom, om framställning om förmån föreligger även hos detta organ.

 

Die zur Feststellung der Invalidität nach der für den einen Träger geltenden Gesetzgebung eingeholten ärztlichen Berichte und Untersuchungsergebnisse werden dem Träger des anderen Vertragsstaates in Abschrift oder im Original zur Kenntnis gegeben, sofern auch bei diesem ein Leistungsbegehren vorliegt.

 

Artikel 8

 

Artikel 8

 

Behörigt försäkringsorgan tillställer sökanden direkt sitt beslut med besvärshänvisning och överlämnar avskrift därav till förbindelseorganet i den andra fördragsslutande staten.

 

Der zuständige Träger stellt seine Verfügung mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen direkt dem Antragsteller zu: eine Durchschrift davon übermittelt er der Verbindungsstelle des anderen Vertragsstaates.

 

Kapitel 3. Olycksfall i arbete och arbetssjukdomar

 

Drittes Kapitel:Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten

 

Artikel 9

 

Artikel 9

 

1. I Sverige bosatta personer, som på grund av olycksfall i arbete eller arbetssjukdom gör anspråk på förmåner enligt den schweiziska lagstiftningen, inlämnar sin ansökan direkt eller genom förmedling av förbindelseorganen hos behörig schweizisk olycksfallsförsäkringsanstalt.

 

1. In Schweden wohnhafte Personen, die wegen eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit Leistungen nach der schweizerischen Gesetzgebung beanspruchen, reichen ihren Antrag direkt oder durch Vermittlung der Verbindungsstellen beim zuständigen schweizerischen Unfallsversicherer ein.

 

2. I Schweiz bosatta personer, som på grund av olycksfall i arbete eller arbetssjukdom gör anspråk på förmåner enligt den svenska lagstiftningen, inlämnar sin ansökan direkt eller genom förmedling av den schweiziska olycksfallsförsäkringsanstalten i Luzern (betecknad ”SUVA”) hos Stockholms läns allmänna försäkringskassa.

 

2. In der Schweiz wohnhafte Personen, die wegen eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit Leistungen nach der schwedischen Gesetzgebung beanspruchen, reichen ihren Antrag direkt oder durch Vermittlung der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt in Luzern (”SUVA” genannt) bei der allgemeinen Versicherungskasse in Stockholm ein.

 

3. Personer, som är bosatta i en tredje stat och på grund av olycksfall i arbete eller arbetssjukdom gör anspråk på förmåner från den schweiziska olycksfallsförsäkringen eller den svenska arbetsskadeförsäkringen, vänder sig direkt till behörigt försäkringsorgan.

 

3. In einem Drittstaat wohnhafte Personen, die wegen eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit Leistungen der schweizerischen Unfallversicherung oder der schwedischen Arbeitsschadenversicherung beanspruchen, wenden sich direkt an den zuständigen Träger.

 

Artikel 10

 

Artikel 10

 

Behörigt försäkringsorgan, som fattat beslut över ansökan om förmån, tillställer sökanden direkt sitt beslut med besvärshänvisning.

 

Der zuständige Träger, der über den Leistungsanspruch entschieden hat, stellt seine Verfügung mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen direkt dem Antragsteller zu.

 

Artikel 11

 

Artikel 11

 

1. I fall som avses i konventionens artikel 21 första stycket utges sjukvårdsförmåner i Schweiz av SUVA, i Sverige av den allmänna försäkringskassan på vistelseorten, såvida sökanden styrker sin rätt till förmån.

 

1. In den Fällen von Artikel 21 Absatz 1 des Abkommens werden die Sachleistungen in der Schweiz von der SUVA, in Schweden von der allgemeinen Versicherungskasse des Aufenthaltsortes gewährt, sofern der Antragsteller seinen Leistungsanspruch nachweist.

 

2. Om arbetsgivaren har en företrädare i den fördragsslutande stat där olycksfallet ägde rum, åligger det denna företrädare, såvida han har möjlighet därtill, att förete intyg om sökandens rätt till förmån.

 

2. Hat der Arbeitgeber im Vertragsstaat, in dem der Unfall sich ereignete, einen Vertreter, so obliegt es diesem Vertreter, sofern er dazu in der Lage ist, die Bescheinigungen über den Leistungsanspruch des Antragstellers beizubringen.

 

3. Kan inte något intyg om rätten till förmån företes, begär försäkringsorganet på den ort där olycksfallet inträffade hos försäkringsorgan, som anges i artikel 9, i den behöriga staten översändande av erforderliga intyg och handlingar.

 

3. Kann keine Bescheinigung über den Leistungsanspruch beigebracht werden, so ersucht der Träger des Ortes, an dem der Unfall sich ereignete, den in Artikel 9 bezeichneten Träger des zuständigen Vertragsstaates um Zustellung der erforderlichen Bescheinigungen und Schriftstücke.

 

Artikel 12

 

Artikel 12

 

För tillämpning av konventionens artikel 21 andra stycket överlämnar det betalningsskyldiga försäkringsorganet ett intyg till den försäkrade om hans rätt till förmån efter det han lämnat vistelseorten. Detta intyg kan även tillställas försäkringsorganet på vistelseorten.

 

Für die Anwendung von Artikel 21 Absatz 2 des Abkommens händigt der leistungspflichtige Träger dem Versicherten eine Bescheinigung über dessen Leistunganspruch nach Verlegung des Aufenthaltsortes aus. Diese Bescheinigung kann auch dem Träger am Aufenthaltsort zugestellt werden.

 

Artikel 13

 

Artikel 13

 

De belopp som skall ersättas av de fördragsslutande staternas försäkringsorgan enligt konventionens artikel 22 redovisas särskilt för varje enskilt fall.

 

Die von den Trägern der Vertragsstaaten nach Artikel 22 des Abkommens zu erstattenden Beträge werden für jeden Fall gesondert abgerechnet.

 

Artikel 14

 

Artikel 14

 

Bestämmelserna i detta kapitel gäller även för olycksfall utan samband med arbete, som skall ersättas enligt den schweiziska lagstiftningen.

 

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten sinngemäss auch für die nach der schweizerischen Gesetzgebung zu entschädigenden Nichtberufsunfälle.

 

Kapitel 4. Gemensamma bestämmelser

 

Viertes Kapitel:Gemeinsame Bestimmungen

 

Artikel 15

 

Artikel 15

 

Kontantförmåner, till vilka rätt föreligger enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat, utbetalas av det betalningsskyldiga försäkringsorganet direkt till berättigade personer bosatta inom den andra fördragsslutande statens territorium. De behöriga myndigheterna kan överenskomma om ett annat betalningsförfarande.

 

Die Geldleistungen, auf die nach der Gesetzgebung des einen Vertragsstaates Anspruch besteht, werden den im Gebiet des anderen Vertragsstaates wohnenden Berechtigten durch den leistungspflichtigen Träger direkt ausbezahlt. Die zuständigen Behörden können ein anderes Zahlungsverfahren vereinbaren.

 

Artikel 16

 

Artikel 16

 

Förbindelseorganen tillställer varandra årligen statistiska uppgifter om utbetalningar som företagits i den andra fördragsslutande staten.

 

Die Verbindungsstellen übermitteln einander jährlich eine Statistik über die in den anderen Vertragsstaat vorgenommenen Zahlungen.

 

AVDELNING IV Övriga bestämmelser

AVDELNING IV

 

ABSCHNITT IV

 

Övriga bestämmelser

 

Verschiedene Bestimmungen

 

Artikel 17

 

Artikel 17

 

De fördragsslutande staternas försäkringsorgan och förbindelseorgan bistår varandra på allmän och särskild begäran med erforderlig hjälp för tillämpning av konventionen och denna överenskommelse.

 

Die Träger und Verbindungsstellen der Vertragsstaaten leisten sich auf allgemeines oder besonderes Ersuchen die zur Durchführung des Abkommens und diese Vereinbarung erforderliche Hilfe.

 

Artikel 18

 

Artikel 18

 

1. Personer, som uppbär förmåner enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat och som är bosatta inom den andra fördragsslutande statens territorium, underrättar antingen direkt eller genom förmedling av förbindelseorgan det betalningsskyldiga försäkringsorganet om alla ändringar beträffande sin personliga situation och familjesituation, sitt hälsotillstånd eller sin arbetsförmåga, som kan påverka deras rättigheter eller skyldigheter enligt den i konventionens artikel 2 angivna lagstiftningen samt på grund av bestämmelserna i konventionen.

 

1. Die Empfänger von Leistungen nach der Gesetzgebung des einen Vertragsstaates, die im Gebiet des anderen Vertragsstaates wohnen, teilen dem leistungspflichtigen Träger alle Änderungen betreffend ihre persönliche oder familiäre Lage, ihren Gesundheitszustand oder ihre Arbeits- und Erwerbsfähigkeit, welche ihre Rechte oder Pflichten auf Grund der in Artikel 2 des Abkommens aufgeführten Gesetzgebungen sowie auf Grund der Bestimmungen des Abkommens beeinflussen können, entweder direkt oder durch Vermittlung der Verbindungsstellen mit.

 

2. Försäkringsorganen underrättar varandra direkt eller genom förmedling av förbindelseorgan om alla uppgifter av ovannämnda slag som de känner till.

 

2. Die Träger unterrichten einander direkt oder durch Vermittlung der Verbindungsstellen über alle Auskünfte der obenerwähnten Art, die ihnen bekannt werden.

 

Artikel 19

 

Artikel 19

 

1. Organ som fått i uppdrag att tillämpa denna överenskommelse svarar för de administrativa kostnader som uppstår vid tillämpningen.

 

1. Die aus der Durchführung dieser Vereinbarung entstehenden Verwaltungskosten werden von den mit der Durchführung beauftragten Stellen getragen.

 

2. Kostnader för läkarundersökningar, inräknat därmed sammanhängande kostnader för resor, kost och logi eller andra kostnader, förskotteras av det försäkringsorgan som fått i uppdrag att verkställa undersökningen och ersätts av det försäkringsorgan som begärt undersökningen särskilt för varje enskilt fall.

 

2. Die Kosten für ärzliche Untersuchungen, einschliesslich der damit zusammenhängenden Reise-, Verpflegungs-, Unterkunfts- oder weiteren Kosten, werden vom beauftragten Träger vorgeschossen und vom auftraggebenden Träger für jeden Fall gesondert zurückerstattet.

 

Artikel 20

 

Artikel 20

 

Denna överenskommelse träder i kraft samtidigt med konventionen och gäller under samma tid.

 

Diese Vereinbarung tritt gleichzeitig mit dem Abkommen in Kraft und gilt während der gleichen Dauer.

 

SFS 1986:246

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1980:32

Konventionen skall lända till efterrättelse här i riket från och med d. 1 mars 1980.

SFS 1986:246

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1986.