Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1981:584) om tillämpning av en konvention den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet

Utfärdad: 1981-06-04

Den konvention mellan Sverige och Frankrike om social trygghet som har undertecknats den 12 december 1979 jämte protokoll till konventionen skall lända till efterrättelse här i riket från och med den 1 augusti 1981.

Konventionen och protokollet bifogas denna förordning i svensk och fransk text som bilagor 1 2.

Riksförsäkringsverket skall för svensk del fullgöra de uppgifter som anges i artiklarna 4 och 5 samt de tre sista punkterna i artikel 46 i konventionen.

Bilaga 1

Konvention mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering om social trygghet

Konvention mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering om social trygghet

 

Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement du Royaume de Suède et le Gouvernement de la République française.

 

Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering, som önskar samarbeta på det sociala området, har överenskommit om att sluta en konvention om social trygghet.

 

Le Gouvernement du Royaume de Suède et le Gouvernement de la République française résolus à coopérer dans le domaine social ont décidé de conclure une Convention de sécurité sociale.

 

De har av denna anledning enats om följande bestämmelser:

 

A cet effet, ils sont convenus des dispositions suivantes:

 

Avdelning I   Allmänna principer

Avdelning I   Allmänna principer

 

Titre I   Principes généraux

 

Artikel 1

 

Article Ier

 

I denna konvention förstås med uttrycken

 

Dans la présente Convention, il faut entendre par l’expression

 

1. ”territorium”

 

1. «le territoire»

 

a) med avseende på Sverige, dess territorium och

 

a) en ce qui concerne la Suède:le territoire suédois,

 

b) med avseende på Frankrike, republiken Frankrikes europeiska och utomeuropeiska departement;

 

b) en ce qui concerne la France:les départements européens et les départements d’Outre-Mer de la République française;

 

2. ”försäkringsperioder” avgiftsperioder, anställningsperioder eller bosättningsperioder, vilka i den lagstiftning enligt vilken de fullgjorts betraktas antingen som försäkringsperioder eller som därmed likställd tid, däribland kalenderår, för vilka inom den svenska försäkringen för tilläggspension pensionspoäng har tillgodoräknats på grund av förvärvsarbete under det ifrågavarande året eller en del därav;

 

2. «périodes d’assurance»:Les périodes contributives, les périodes d’emploi ou les périodes de résidence habituelle reconnues en tant que périodes d’assurance ou assimilées en vertu de la législation sous laquelle elles ont été accomplies, sont reconnues à cet égard comme périodes d’assurance les années civiles au titre desquelles les assurances suédoises valident des points de pension en vue de l’octroi d’une pension complémentaire, sur la base d’une activité exercée au cours de l’année considérée ou au cours d’une partie de ladite année;

 

3. ”behörig myndighet” för frågor som gäller denna konvention

a) med avseende på Sverige, regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer och

b) med avseende på Frankrike, de ministrar inom vilkas ansvarsområde de i artikel 2 nämnda lagstiftningarna faller.

 

3. «autorité compétente» au sens de la présente Convention:en ce qui concerne la Suède, le Gouvernement ou l’autorité désigneé pa le Gouvernement et en ce qui concerne la France, les ministres chargés de l’application des législations énoncées à l’article 2.

 

Artikel 2

 

Article 2

 

1. Denna konvention är tillämplig på följande lagstiftning

 

1. Les législations auxquelles s’appliquent le présent accord sont:

 

A i Sverige:

 

A en Suède:

 

a) lagstiftning om sjukförsäkring med föräldraförsäkring,

 

a) la législation relative à l’assurance maladie y compris l’assurance parentale,

 

b) lagstiftning om arbetsskadeförsäkring,

 

b) la législation relative à l’assurance accident du travail et maladie professionnelle,

 

c) lagstiftning om folkpension,

 

c) la législation relative à la pension nationale de base,

 

d) lagstiftning om försäkring för tilläggspension,

 

d) la législation relative à l’assurance sur la pension complémentaire,

 

e) lagstiftning om allmänna barnbidrag,

 

e) la législation relative aux allocations générales pour enfants,

 

f) lagstiftning om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd

 

f) la législation relative à l’assurance et à l’assistance chômage

 

B i Frankrike:

 

B en France:

 

a) lagstiftning om den sociala trygghetens organisation,

 

a) la législation fixant l’organisation de la sécurité sociale,

 

b) lagstiftning om dels socialförsäkring för arbetstagare utanför jordbruket dels om socialförsäkring för jordbruksarbetare,

 

b) la législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés des professions non agricoles et la législation des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés des professions agricoles,

 

c) lagstiftning om arbetsskador och yrkessjukdomar; lagstiftning om försäkring för egenföretagare inom jordbruket mot olycksfall i privatlivet, arbetsskador och yrkessjukdomar,

 

c) les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles; la législation relative à l’assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et maladies professionnelles des personnes non salariées des professions agricoles,

 

d) lagstiftning om familjeförmåner,

 

d) la législation relative aux prestations familiales,

 

e) lagstiftning om särskilda system för social trygghet såvitt avser riskfall eller förmåner som avses med de lagstiftningar som nämns under a) till d) ovan, dock med undantag för de speciella bestämmelser som endast rör statstjänstemän.

 

e) les législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu’ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations visées aux alinéas précédents, à l’exception, en ce qui concerne les fonctionnaires, des seules dispositions spécifiques qui les régissent.

 

f) lagstiftning om systemen för sjöfolk, i den utsträckning som närmare vid behov anges i den administrativa överenskommelsen om konventionens tillämpning,

 

f) les législations sur les régimes des gens de mer dans les conditions précisées le cas échéant par l’Arrangement administratif relatif à l’application de la présente Convention,

 

g) lagstiftning om sjuk- och moderskapsförsäkring för dels egenföretagare utanför jordbruket och dels för egenföretagare inom jordbruket,

 

g) la législation relative à l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative aux assurances maladie et maternité des personnes non salariées des professions agricoles,

 

h) lagstiftning om dels bidrag och försäkringsförmåner under ålderdom för egenföretagare utanför jordbruket och dels försäkringsförmåner vid ålderdom för egenföretagare inom jordbruket,

 

h) les législations relatives à l’allocation de vieillesse et à l’assurance vieillesse des travailleurs non salariées des professions non agricoles et la législation relative à l’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

 

i) lagstiftning om stöd till arbetslösa förvärvsarbetande.

 

i) la législation relative à l’aide aux personnes actives en chômage.

 

2. Utan hinder av vad som sägs under 1.B, b) och g) ovan tillämpas konventionen inte på bestämmelser som utsträcker rätten att tillhöra en frivillig försäkring till franska medborgare som arbetar eller har arbetat utanför franskt territorium.

 

2. Par dérogation au paragraphe 1er B-b et g du présent article, la Convention ne s’applique pas aux dispositions qui étendent la faculté d’adhérer à une assurance volontaire aux personnes de nationalité française travaillant ou ayant travaillé hors du territoire français.

 

3. Denna konvention skall även tillämpas på alla lagar och författningar som har ändrat eller kompletterat eller kommer att ändra eller komplettera den lagstiftning som anges i första stycket. Konventionen skall likaså tillämpas på lagar och författningar som utvidgar tillämpningsområdet för gällande system till nya kategorier av förmånstagare, om icke regeringen i den fördragsslutande stat vars lagstiftning ändrats underrättar den andra fördragsslutande statens regering om motsatsen inom tre månader, räknat från den officiella publiceringen av ifrågavarande lagstiftning.

 

3. Le présent accord s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.

Toutefois, il ne s’appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas à cet égard opposition du Gouvernement de la Partie qui modifie sa législation, notifiée au Gouvernement de l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

 

Artikel 3

 

Article 3

 

1. I den mån ej annat föreskrives i denna konvention likställs följande personer vid tillämpning av den ena fördragsslutande statens lagstiftning med medborgare i denna stat:

 

Sauf dispositions contraires aux termes de la présente Convention:

1. Lors de l’application de la législation de l’un des Etats contractants les personnes suivantes sont assimilées aux ressortissants de cet Etat:

 

a) medborgare i den andra fördragsslutande staten,

 

a) les ressortissants de l’autre Etat contractant

 

b) flyktingar som avses i artikel 1 av konventionen den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet av den 31 januari 1967 till nämnda konvention,

 

b) les réfugiés dans le sens de l’article I de la Convention sur le statut juridique des réfugiés du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatif à cette Convention

 

c) statslösa som avses i artikel 1 i konventionen den 28 september 1954 om statslösas ställning,

 

c) les apatrides au sens de l’article I de l’accord relatif aux statuts des apatrides du 28 septembre 1954

 

d) övriga personer som härleder sin rätt från en medborgare i en av de fördragsslutande staterna eller från en person som i enlighet med denna artikel anses som flykting eller statslös.

 

d) les ayants droit d’un ressortissant de l’un des Etats contractants d’un réfugié ou d’un apatride dans le sens de cet article.

 

2. I den mån ej annat föreskrives i denna konvention, gäller dess bestämmelser för medborgare i de fördragsslutande staterna, för medborgare i en europeisk stat, med vilken var och en av de fördragsslutande staterna ingått avtal om samordning av systemen för social trygghet, samt för personer som härleder en rätt från medborgare som nu sagts.

 

2. Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux ressortissants des Etats contractants, aux ressortissants d’un Etat européen avec lequel chacun des Etats contractants a conclu un accord coordonnant l’ensemble des régimes de sécurité sociale ainsi qu’à leurs ayants droit.

 

Bestämmelserna i artikel 4 punkterna 2 4 gäller för alla personer oavsett nationalitet.

 

Toutefois, les dispositions de l’article 4 paragraphes 2 à 4 sont applicables sans condition de nationalité.

 

Artikel 4

 

Article 4

 

1. I den mån ej annat föreskrives i denna artikel skall den som omfattas av konventionen vara underkastad

 

1. Sauf dispositions contraires du présent article les personnes auxquelles s’applique la Convention sont soumises:

 

a) den under artikel 2 punkt 1.A angivna svenska lagstiftningen om han är bosatt i Sverige eller, med avseende på arbetsskadeförsäkring, om han är sysselsatt i Sverige.

 

a) aux législations suédoises énumérées au paragraphe 1 A de l’article 2 lorsqu’elles résident en Suède ou, en ce qui concerne l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, lorsqu’elles sont occupées en Suède,

 

b) den under artikel 2 punkt 1.B angivna franska lagstiftningen om han är förvärvsverksam i Frankrike,

 

b) aux législations françaises énumérées au § I B de l’article 2, sur la base d’une activité professionnelle exercée en France.

 

c) lagstiftningen i den stat vars flagga fartyget för, vad avser personer anställda ombord på fartyg.

 

c) à la législation de l’Etat du pavillon du navire pour les personnes employées à bord.

 

2. En arbetstagare eller därmed likställd person, som är anställd hos ett företag med ett driftställe inom en av de fördragsslutande staternas territorium, vid vilket han regelmässigt är sysselsatt, och som utsänds av detta företag till den andra fördragsslutande statens territorium för att utföra arbete med begränsad varaktighet, förblir underkastad den förstnämnda statens lagstiftning som om han fortfarande sysselsattes inom dess territorium. Detta gäller dock endast om arbetstagaren icke har sänts ut för att ersätta en annan arbetstagare som kommit till slutet av sin utsändningsperiod och varaktigheten av det arbete som han skall utföra kan förutses icke överstiga tre år.

 

2. Un travailleur salarié ou assimilé qui, étant au service d’une entreprise ayant sur le territoire de l’un des Etats un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l’autre Etat pour y effectuer un travail de durée limitée, reste soumis à la législation du premier Etat comme s’il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que ce travailleur ne soit pas envoyé en remplacement d’un autre travailleur arrivé au terme de la période de son détachement et que la durée prévisible du travail qu’il doit effectuer n’excède pas trois ans.

 

Inom ramen för denna tid fattar den behöriga myndigheten beslut om en tidsbestämd fortsatt försäkring av den utsände arbetstagaren i utsändningslandet och om eventuell förlängning av denna försäkring.

 

Dans la limite de ce délai, l’autorité compétente décide de la durée du maintien de l’affiliation et de son renouvellement éventuel.

 

Om arbetet, av orsaker som ej kunnat förutses, skulle förlängas utöver perioden på tre år, kan försäkringen i utsändningslandet förlängas för en ny period av tre år efter överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna.

 

Dans le cas où ce travail se prolongerait pour des motifs imprévisibles au-delà de la période de trois ans, le maintien de l’affiliation pourrait être maintenu par accord des autorités compétentes des deux Etats dans la limite d’une nouvelle période de trois ans.

 

3. Denna konvention berör ej de bestämmelser i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser och Wienkonventionen om konsulära förbindelser, som hänför sig till den i artikel 2 första punkten angivna lagstiftningen.

 

3. La présente Convention n’affecte pas les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires qui se rapportent aux législations visées au premier paragraphe de l’article 2.

 

4. Arbetstagare hos allmänna eller privata transportföretag i en av de fördragsslutande staterna, vilka sysselsätts inom den andra fördragsslutande statens territorium antingen för tillfälligt arbete eller som resande personal, omfattas av lagstiftningen i den stat där företaget har sitt säte.

 

4. Les personnels salariés des entreprises de transport publiques ou privées de l’un des Etats contractants occupés sur le territoire de l’autre Etat, soit à titre temporaire, soit comme personnel ambulant, sont soumis aux régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de l’Etat où l’entreprise à son siège.

 

Artikel 5

 

Article 5

 

De behöriga myndigheterna i de fördragsslutande staterna kan till gagn för de försäkrade i det ena eller det andra landet träffa avtal om undantag från bestämmelserna i artikel 4, punkt 1, särskilt i fall där en förvärvsverksamhet utövas samtidigt i de två fördragsslutande staterna.

 

Les autorités compétentes des Etats contractants pourront prévoir, d’un commun accord et dans l’intérêt des assurés de l’un ou de l’autre pays, d’autres dérogations aux dispositions de l’article 4 § Ier, notamment dans le cas d’une activité professionnelle exercée simultanément dans les deux Etats contractants.

 

Artikel 6

 

Article 6

 

1. Pensioner och andra kontantförmåner med undantag av förmåner vid arbetslöshet får, i den mån ej annat föreskrives i denna konvention, icke minskas, ändras, innehållas eller återkallas på grund av att förmånstagaren uppehåller sig inom den andra fördragsslutande statens territorium.

 

1. Sauf dispositions contraires de la présente Convention les pensions et autres prestations versées en espèces, à l’exception des prestations de chômage, ne doivent être ni diminuées, modifiées, retenues ou révoquées par suite du séjour du bénéficiaire sur le territoire de l’autre Etat.

 

2. Förmåner som en av de fördragsslutande staterna har att utge skall, i den mån ej annat föreskrives i denna konvention, utbetalas till medborgare i den andra staten som är bosatta i en tredje stat under samma villkor och i samma omfattning som till den första statens där bosatta medborgare.

 

2. Sauf dispositions contraires de la présente Convention les prestations devant être servies par l’un des Etats contractants doivent être versées aux ressortissants de l’autre Etat résidant dans un Etat tiers, aux mêmes conditions et dans la même étendue qu’aux ressortissants du premier Etat qui résident dans cet Etat tiers.

 

Avdelning II   Sjukdom, moderskap och engångsersättning vid dödsfall

Avdelning II   Sjukdom, moderskap och engångsersättning vid dödsfall

 

Titre II   Maladie, maternité et allocation au décès

 

Artikel 7

 

Article 7

 

Har någon fullgjort försäkringsperioder enligt båda de fördragsslutande staternas lagstiftning om obligatorisk eller frivillig sjuk-, moderskaps- och dödsfallsförsäkring skall dessa perioder för förvärv av rätt till en förmån sammanräknas i den mån de icke sammanfaller.

 

Lorsque des périodes d’assurance ont été accomplies par une personne conformément à la législation des deux Etats contractants relative à l’assurance obligatoire ou volontaire maladie, maternité ou décès, ces périodes, dans la mesure où elles ne se superposent pas, seront totalisées pour l’acquisition du droit à prestation.

 

Sammanräkning av nämnda perioder skall dock ske endast om den tid som förflutit mellan utträdet ur den första fördragsslutande statens försäkring och inträdet i den andra fördragsslutande statens försäkring icke överstiger sex månader.

 

Toutefois, la totalisation desdites périodes ne peut intervenir que si le délai entre la fin de la période d’assurance dans le premier Etat contractant et le début de la période d’assurance dans l’autre Etat contractant n’est pas supérieur à six mois.

 

Artikel 8

 

Article 8

 

1. Om en person, som är bosatt inom en fördragsslutande stats territorium, är berättigad till sjukvårdsförmåner enligt lagstiftningen i denna stat, erhåller han under tillfällig vistelse inom den andra fördragsslutande statens territorium sjukvårdsförmåner enligt denna stats lagstiftning i den utsträckning han på grund av sitt hälsotillstånd är i omedelbart behov av dessa förmåner.

 

1. Si une personne qui réside habituellement sur le territoire d’un Etat contractant ouvre droit aux prestations en nature conformément à la législation dudit Etat, elle bénéficie, en cas de séjour temporaire sur le terrioire de l’autre Etat contractant, des prestations en nature en vertu de la législation dudit Etat dans la mesure où son état de santé nécessite d’urgence des prestations.

 

Sjukvårdsförmåner enligt denna artikel tillhandahålles icke för längre tid än tre månader.

 

La durée du service des prestations accordées au titre du présent article ne saurait excéder trois mois.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 äger icke tillämpning då någon beger sig till den andra fördragsslutande statens territorium för att erhålla vård eller för att undergå kur eller vistelse i sanatorium, konvalescenthem eller institution för lungvård.

 

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque la personne concernée se rend sur le territoire de l’autre Etat contractant soit pour se faire soigner, soit pour y subir des cures ou faire de séjours en sanatorium, en maison de convalescence ou en aérium.

 

Artikel 9

 

Article 9

 

En förvärvsarbetandes familjemedlemmar, vilka är bosatta eller återvänder för att bosätta sig i Frankrike under tid som den förvärvsarbetande är eller förblir omfattad av svensk lagstiftning om sjukförsäkring, är berättigade till sjukvårdsförmåner vid sjukdom eller moderskap enligt fransk lagstiftning.

 

Les membres de la famille d’un travailleur qui résident ou reviennent résider en France, alors que le travailleur est ou reste affilié au régime suédois de l’assurance maladie, ont droit au bénéfice des prestations en nature prévues par la législation française en cas de maladie ou de maternité.

 

Artikel 10

 

Article 10

 

1. Arbetstagare som avses i artikel 4 punkt 2 och 4 av denna konvention, liksom deras medföljande familjemedlemmar, har rätt till förmåner från sjuk- och moderskapsförsäkring under hela vistelsen inom den stats territorium, enligt vilkens lagstiftning de ej är försäkrade. Kontantförmåner utges direkt av den franska eller svenska försäkringsinrättning till vilken arbetstagaren är ansluten.

 

1. Les travailleurs visés à l’article 4 § 2 et 4 de la présente Convention, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, bénéficient des prestations des assurances maladie-maternité pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de l’Etat contractant autre que l’Etat d’affiliation.

Le service des prestations en espèces est assuré directement par l’institution d’affiliation française ou suédoise dont ils relèvent.

 

2. Den personal som avses i Wien-konventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser, liksom deras medföljande familjemedlemmar, har rätt till sjukvårdsförmåner från sjuk- och moderskapsförsäkringen enligt lagstiftningen i den stat där de är ackrediterade under hela deras vistelse i sistnämnda stat.

 

2. Les personnels visés par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, bénéficient des prestations en nature de l’assurance maladie-maternité prévues par la législation de l’Etat accréditaire pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de cet Etat.

 

Artikel 11

 

Article 11

 

I fall fall som avses i artiklarna 8 10 gäller följande:

 

Dans les cas prévus aux articles 8 à 10:

 

naturaförmåner (vård) utges av försäkringsinrättning i den stat där arbetstagaren vistas, enligt bestämmelser i den lagstiftning som gäller i denna stat vad beträffar omfattningen av och sättet för tillhandahållandet av nämnda förmåner;

 

  le service des prestations en nature (soins) est assuré par l’institution de l’Etat de séjour du travailleur suivant les dispositions de la législation applicable sur ce territoire en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations;

 

kontantförmåner (dagersättning) utges av den inrättning, vid vilken arbetstagaren är försäkrad, enligt den lagstiftning som gäller för denna.

 

  le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré par l’institution d’affiliation de l’intéressé, conformément à la législation qui lui est applicable.

 

Artikel 12

 

Article 12

 

I den administrativa överenskommelsen anges de villkor, enligt vilka bosättnings- eller vistelsestaten skall gottgöras för kostnaderna för sjukvårdsförmåner som tillhandahållits enligt artiklarna 8 10.

 

L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles l’Etat de résidence ou de séjour devra être remboursé du coût des prestations en nature servies en vertu des articles 8, 9 et 10.

 

De behöriga myndigheterna i de fördragsslutande staterna kan genom avtal besluta avstå från sådan gottgörelse helt eller delvis.

 

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent décider d’un commun accord de renoncer à tout ou partie de ces remboursements.

 

Artikel 13

 

Article 13

 

1. Den som uppbär pension, vilken utges på grundval av sammanläggning av försäkringsperioder som fullgjorts i båda de fördragsslutande staterna, har rätt till sjukvårdsförmåner från sjuk- och moderskapsförsäkring. Nämnda förmåner tillhandahålles den som enligt vad nyss sagts uppbär pensionen och, i förekommande fall, hans familjemedlemmar av inrättningen i den stat där han är bosatt, på samma villkor som om han uppbar pension eller livränta enbart enligt lagstiftningen i sistnämnda stat.

 

1. Le titulaire d’une pension liquidée par totalisation des périodes d’assurance accomplies dans les deux Etats a droit et ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. Lesdites prestations sont servies au titulaire de la pension visée ce-dessus et, le cas échéant, aux membres de sa famille par l’institution de l’Etat de résidence dans les mêmes conditions que s’il était titulaire d’une pension ou rente au titre de la seule législation de ce dernier Etat.

 

2. Den som uppbär två ålderspensioner, en fransk och en svensk, vilka utbetalas separat, åtnjuter för egen del och för sina familjemedlemmar vårdförmåner från sjuk- och moderskapsförsäkring i enlighet med lagstiftningen i den stat inom vars territorium han är bosatt och på bekostnad av inrättningen i denna stat.

 

2. Le titulaire de deux pensions, une française et une suédoise, qui sont liquidées séparément, bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature des assurances maladie et maternité conformément à la législation de l’Etat sur le territoire duquel il réside et aux frais de l’institution de cet Etat.

 

Artikel 14

 

Article 14

 

1. Har någon i en följd eller växelvis varit omfattad av lagstiftningen i båda de fördragsslutande staterna, skall i fråga om förvärv, upprätthållande av och återvinnande av rätt till engångsbelopp vid dödsfall de försäkringsperioder som fullgjorts i var och en av de fördragsslutande staterna, om det behövs, sammanräknas i den utsträckning de ej avser samma tid.

 

1. En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à l’allocation décès, lorsqu’une personne a été soumise successivement ou alternativement à la législation des deux Etats contractants, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacun des Etats contractants sont totalisées dans la mesure requise et pour autant qu’elles ne se superposent pas.

 

2. När någon som är omfattad av lagstiftningen i en av de fördragsslutande staterna, eller uppbär pension eller livränta från en av staterna, eller en familjemedlem till en sådan person avlider inom en annan stats territorium, anses dödsfallet ha ägt rum inom den behöriga statens territorium.

 

2. Lorsqu’une personne soumise à la législation de l’un des Etats contractants ou titulaire d’une pension ou d’une rente, ou lorsqu’un membre de sa famille décède sur le territoire d’un autre Etat, le décès est censé être intervenu sur le territoire de l’Etat compétent.

 

3. Försäkringsinrättningen i den behöriga staten svarar för engångsbelopp vid dödsfall även om förmånstagaren inte befinner sig i denna stat.

 

3. L’institution d’assurance de l’Etat compétent prend à sa charge, s’il y a lieu, l’allocation au décès, même si le bénéficiaire ne se trouve pas dans cet Etat.

 

Avdelning III   Invaliditet, ålderdom och dödsfall (pensioner)

Avdelning III   Invaliditet, ålderdom och dödsfall (pensioner)

 

Titre III   Invalidité, vieillesse, survivants (pensions)

 

Kapitel 1. Utgivande av pension enligt fransk lagstiftning

 

Chapitre 1er   Versement des pensions selon les législations françaises

 

Avsnitt 1. Invalidpension och pension till efterlevande invalid

 

Section I   Pension d’invalidité et de conjoint survivant invalide

 

Artikel 15

 

Article 15

 

1. För fransk eller svensk medborgare, som varit omfattad först av svensk och därefter av fransk lagstiftning, sammanräknas försäkringsperioder eller därmed likställda perioder, som fullgjorts i de två länderna, under förutsättning att de inte avser samma tid, såväl för att öppna rätt till kontantförmåner som för att bibehålla eller återfå en sådan rätt.

 

1. Pour le ressortissant française ou suédoise qui a été soumis à la législation suédoise et en dernier lieu à la législation française, les périodes d’assurance ou équivalentes accomplies successivement dans les deux pays sont totalisées, à la condition qu’elles ne se superposent pas, tant en vue de l’ouverture du droit aux prestations en espèces qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

 

2. I den mån ej annat följer av bestämmelserna i artikel 26, skall med franska försäkringsperioder jämställas försäkringsperioder, som fullgjorts enligt den svenska lagstiftningen om allmän tilläggspension, och sådana bosättningsperioder före år 1960, för vilka taxerats till inkomstskatt.

 

2. Sous réserve des dispositions de l’article 26 sont reconnues équivalentes à des périodes françaises d’assurance les périodes d’assurance accomplies conformément à la législation suédoise sur les pensions complémentaires, ainsi que les périodes de résidence se situant avant 1960 qui ont donné lieu à assujettissement à l’impôt sur le revenu.

 

Artikel 16

 

Article 16

 

Invalidpension utges enligt den franska lagstiftning som var tillämplig för personen i fråga vid det tillfälle, då till följd av sjukdom eller olyckshändelse ett avbrott i arbetet inträffar som följs av invaliditet.

 

La pension d’invalidité est liquidée conformément à la législation française dont relevait l’intéressé au moment où, par suite de maladie ou d’accident, est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité.

 

Den inrättning som enligt denna lagstiftning är behörig svarar för hela kostnaden för invalidpensionen.

 

La charge de la pension d’invalidité est supportée exclusivement par l’institution compétente aux termes de cette législation.

 

Artikel 17

 

Article 17

 

1. När en fransk lagstiftning för rätt till invalidpension kräver att personen i fråga var omfattad av denna lagstiftning vid det tillfälle då avbrottet i arbetet som följs av invaliditet inträffar, anses detta villkor uppfyllt när personen i fråga omfattas av det svenska pensionssystemet, i förekommande fall under förutsättning att han uppfyller den tillämpliga franska lagstiftningens krav på utövande av viss bestämd yrkesverksamhet.

 

1. Lorsqu’une législation française subordonne l’octroi d’une pension d’invalidité à la condition que l’intéressé soit soumis à cette législation au moment où survient l’interruption de travail suivie d’invalidité, cette condition est réputée remplie lorsque l’intéressé est soumis au régime suédois des pensions s’il satisfait, le cas échéant, aux conditions relatives à l’exercice d’une acitivité professionnelle déterminée prévues par ladite législation française.

 

2. Om beviljande av invalidpension enligt en fransk lagstiftning endast kan ske med tillämpning av bestämmelserna i föregående stycke, skall den enligt denna lagstiftning behöriga inrättningen beräkna invalidpensionens storlek med analog tillämpning av bestämmelserna i artikel 23 eller artikel 24, punkt 2, allt efter omständigheterna.

 

2. Si, pour l’octroi d’une pension d’invalidité en vertu d’une législation française, il est nécessarie de faire appel aux dispositions prévues au paragraphe précédent, l’institution compétente aux termes de cette législation procède à la liquidation d’une pension d’invalidité en appliquant par analogie les dispositions des articles 23 ou 24 § 2 selon le cas.

 

Artikel 18

 

Article 18

 

Vid försämring av en invaliditet som tidigare lett till utbetalning av en förmån enligt artikel 16 eller artikel 17 skall följande bestämmelser tillämpas:

 

En cas d’aggravation d’une invalidité ayant donné lieu à liquidation d’une prestation dans les termes de l’article 16 ou 17 selon le cas, les dispositions suivantes sont applicables:

 

1. Om personen i fråga sedan han börjat uppbära förmåner icke varit omfattad av någon av de två staternas lagstiftning, skall den behöriga franska inrättningen utge förmåner med hänsyn tagen till försämringen i enlighet med bestämmelserna i den lagstiftning som inrättningen tillämpar.

 

1. Si l’intéressé, depuis qu’il bénéficie des prestations n’a pas été soumis à la législation de l’un des deux Etats l’institution compétente française est tenue d’accorder les prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;

 

2. Om personen i fråga sedan han börjat uppbära förmåner varit omfattad av fransk lagstiftning, skall förmåner i anledning av försämringen beviljas honom enligt denna lagstiftning.

 

2. Si l’intéressé depuis qu’il bénéficie des prestations a été soumis à la législation française, les prestations afférentes à l’aggravation lui sont accordées selon cette législation.

 

Artikel 19

 

Article 19

 

1. Om den försäkrade efter ett avbrott i åtnjutandet av invalidpension åter blir berättigad till pension, utges förmånerna återigen av den inrättning som utgett den först beviljade pensionen.

 

1. Si après suspension de la pension d’invalidité l’assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l’institution débitrice de la pension primitivement accordée.

 

2. Om den försäkrades tillstånd efter indragning av pension motiverar beviljande av en ny invalidpension, utges denna enligt reglerna i artiklarna 16 eller 17 allt efter omständigheterna.

 

2. Si, après suppression de la pension, l’état de l’assuré justifie l’octroi d’une nouvelle pension d’invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées aux articles 16 ou 17 suivant le cas.

 

Artikel 20

 

Article 20

 

1. Fransk invalidpension omvandlas i förekommande fall till ålderspension när de villkor, särskilt åldersvillkoret, är uppfyllda som den franska lagstiftningen uppställer för rätt till ålderspension.

 

1. La pension d’invalidité française est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dès que se trouvent remplies les conditions, notamment d’âge, requises par la législation française pour l’attribution d’une pension de vieillesse.

 

2. Om summan av de förmåner som en försäkrad kan göra anspråk på från vart och ett av de två staternas system för försäkring för ålderspension är lägre än invalidpensionen, utges skillnadsbeloppet som ett tillägg på det franska systemets bekostnad.

 

2. Si le total des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun des régimes d’assurance vieillesse des deux Etats est inférieur au montant de la pension d’invalidité il est servi en complément différentiel à la charge du régime français.

 

Artikel 21

 

Article 21

 

För personer som varit sysselsatta i gruvarbete i Frankrike och Sverige tillämpas bestämmelserna i detta kapitel vid bestämmande av rätt till invalidförmåner enligt det franska systemet för social trygghet för gruvarbetare liksom för vidmakthållande av och återvinnande av sådan rätt.

 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux travailleurs qui ont été occupés dans les mines en France et en Suède pour la détermination des droits aux prestations d’invalidité prévues par le régime français de sécurité sociale dans les mines ainsi que pour le maintien ou le recouvrement de ces droits.

 

Pension vid yrkesinvaliditet enligt den franska speciallagstiftningen för gruvarbetare utges endast till försäkrade, vilka omfattades av denna lagstiftning vid det tillfälle, då ett sådant avbrott i arbetet skedde som senare lett till invaliditet, och vilka varit bosatta i Frankrike till dess nämnda pension börjar utgå.

 

Toutefois, la pension d’invalidité professionnelle prévue par la législation spéciale aux travailleurs des mines en France n’est attribuée qu’aux assurés qui étaient soumis à cette législation au moment où est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité et qui ont résidé en France jusqu’à la liquidation de ladite pension.

 

Pensionen upphör att utbetalas om pensionstagaren återgår i arbete utanför Frankrike.

 

La pension cesse d’être servie au pensionné qui reprend le travail hors de France.

 

Avsnitt 2. Ålders- och efterlevandepensioner

 

Section II   Pensions de vieillesse et du survivants

 

Artikel 22

 

Article 22

 

1. Försäkringsperioder som fullgjorts enligt de två staternas lagstiftning, liksom perioder som erkänns som jämställda med försäkringsperioder, sammanräknas i mån av behov, under förutsättning att de inte avser samma tid, såväl för att öppna rätt till förmåner som för att bibehålla eller återfå sådan rätt.

 

1. Les périodes d’assurance accomplies sous chacune des législations des deux Etats, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d’assurance, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu’elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit;

 

2. I den mån ej annat följer av bestämmelserna i artikel 26 skall med franska försäkringsperioder jämställas försäkringsperioder som fullgjorts enligt den svenska lagstiftningen om allmän tilläggspension och sådana bosättningsperioder före år 1960 för vilka taxerats till inkomstskatt.

 

2. Sous réserve des dispositions de l’article 26, sont reconnues équivalentes à des périodes françaises d’assurance, les périodes d’assurance accomplies conformément à la législation suédoise sur ces pensions complémentaires ainsi que les périodes de résidence habituelle se situant avant 1960 qui ont donné lieu à assujettissement à l’impôt sur le revenu.

 

Artikel 23

 

Article 23

 

En person, som under sin aktiva tid i en följd eller växelvis i de två fördragsslutande staterna varit omfattad av ett eller flera av varje stats system för försäkring för ålderspension, har rätt till franska förmåner enligt följande villkor.

 

La personne qui, au cours de sa carrière, a été soumise successivement ou alternativement dans les deux Etats contractants à un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse de chacun de ces Etats, bénéficie des prestations françaises dans les conditions ci-après.

 

Behörig fransk inrättning avgör, när så erfordras på grundval av sammanräkning av fullgjorda perioder enligt föregående artikel, enligt sin egen lagstiftning om personen i fråga uppfyller de villkor som gäller för rätt till ålderspension enligt fransk lagstiftning.

 

Compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes effectuées comme il est dit à l’article précédent, l’institution compétente française détermine d’après sa propre législation si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de la législation française.

 

Om rätt till pension föreligger, beräknar den behöriga franska inrättningen det teoretiska belopp, som den försäkrade skulle varit berättigad till om de enligt reglerna i föregående artikel sammanlagda försäkringsperioderna eller därmed jämställda perioder hade fullgjorts endast enligt dess egen lagstiftning.

 

Si le droit à pension est acquis, l’institution compétente française détermine pour ordre le montant auquel l’assuré aurait droit si toutes les périodes d’assurance ou reconnues équivalentes totalisées, suivant les règles posées à l’article précédent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.

 

De förmåner som skall utges av den behöriga franska inrättningen fastställs genom att det förmånsbelopp som beräknats enligt föregående stycke minskas i samma proportion som längden av de försäkringsperioder eller jämställda perioder som fullgjorts enligt dess egen lagstiftning förhåller sig till den totala längden av de perioder som fullgjorts i de två staterna.

 

La prestation effectivement due à l’intéressé par l’institution compétente française est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l’alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d’assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation par rapport à l’ensemble des périodes accomplies dans les deux Etats.

 

Artikel 24

 

Article 24

 

Har någon fullgjort den minsta försäkringsperiod som föreskrives i artikel 25 gäller, oavsett bestämmelserna i artikel 23:

 

Une fois remplie la durée minima d’assurance prévue à l’article 25 et nonobstant les dispositions de l’article 23:

 

1. När en fransk lagstiftning föreskriver att en förmån beräknas efter förhållandet mellan längden av fullgjorda försäkringsperioder och en längsta försäkringstid, som krävs enligt denna lagstiftning för att komma i åtnjutande av en oavkortad förmån, beräknar det franska försäkringsorganet direkt den förmån som skall betalas ut med beaktande enbart av de försäkringsperioder som fullgjorts enligt den lagstiftning som organet tillämpar.

 

1. Lorsqu’une législation française prévoit que le montant d’une prestation est calculée proportionellement à la durée des périodes d’assurance accomplies par rapport à une durée maximale d’assurance requise par cette législation pour le bénéfice d’une prestation complète, l’institution française compétente procède au calcul direct de la prestation due, en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.

 

2. När en fransk lagstiftning föreskriver att storleken av en pension är oberoende av fullgjorda försäkringsperioder, men det behöriga försäkringsorganet enligt denna lagstiftning bestämmer en förmån med tillämpning av artikel 17, beräknar organet direkt den förmån som skall betalas ut enligt förhållandet mellan de perioder som fullgjorts enligt den lagstiftning som organet tillämpar och den längsta tid som krävs för beviljande av en oavkortad ålderspension.

 

2. Lorsqu’une législation française prévoit que le montant de la pension est indépendant des périodes d’assurance, mais que l’institution compétente aux termes de cette législation liquide une prestation conformément aux dispositions de l’article 17, ladite institution procède au calcul direct de la prestation due en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée maximale requise pour l’octroi d’une pension de vieillesse complète.

 

Artikel 25

 

Article 25

 

Oaktat bestämmelserna i artikel 23 är den behöriga franska inrättningen icke förpliktigad att utge förmåner på grundval av försäkringsperioder fullgjorda enligt den franska lagstiftningen, om dessa sammanlagt ej uppgår till ett år. Detta gäller dock ej om en rätt till förmån på grundval enbart av dessa perioder föreligger enligt den lagstiftning inrättningen tillämpar. I sådant fall fastställs rätten slutgiltigt på grundval enbart av dessa perioder.

 

Nonobstant les dispositions de l’article 23, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation française n’atteint pas une année, l’institution française compétente n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si en vertu de ces seules périodes un droit à prestation est acquis en vertu de la législation qu’elle applique. Dans ce cas le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.

 

Artikel 26

 

Article 26

 

När den franska lagstiftningen för beviljande av vissa åldersförmåner kräver att försäkringsperioder har fullgjorts inom ett yrke, för vilket ett särskilt socialförsäkringssystem gäller, eller, när så är tillämpligt, inom ett särskilt yrke eller anställning, tas för bedömning av rätt till dessa förmåner hänsyn till perioder fullgjorda enligt svensk lagstiftning endast om de fullgjorts i sådant yrke eller, när så är tillämpligt, i sådan anställning.

 

Lorsque la législation française subordonne l’octroi de certains avantages de vieillesse à la condition que ces périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, ou le cas échéant dans une profession ou un emploi particulier, ne sont prises en compte pour l’admission au bénéfice de ces avantages que les périodes accomplies sous la législation suédoise dans la même profession et, le cas échéant, la même emploi.

 

Om någon, oavsett att hänsyn tagits till perioder som fullgjorts på sätt som sagts, icke uppfyller villkoren för rätt till nämnda förmåner, skall dessa perioder med bortseende från deras särart beaktas för beviljande av förmåner inom det allmänna systemet.

 

Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour béneficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général compte non tenu de leur spécificité.

 

Artikel 27

 

Article 27

 

Specialbidrag och extra tillägg enligt den särskilda franska lagstiftningen för gruvarbetare utgår endast till personer som fortsätter att arbeta i franska gruvor sedan de förvärvat rätt till pension enligt systemet för gruvarbetare.

 

L’allocation spéciale et l’indemnité cumulable prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines ne sont servies qu’aux personnes qui continuent à travailler dans les mines françaises alors qu’elles se sont acquis des droits à la pension du régime minier.

 

Barnbidrag enligt den särskilda franska lagstiftningen för gruvarbetare utges enligt de villkor som anges i denna, såsom att barnen skall vara bosatta inom franskt territorium.

 

Les allocations pour enfants à charge prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines sont servies dans les conditions fixées par cette législation et notamment sous réserve que les enfants résident sur le territoire français.

 

Artikel 28

 

Article 28

 

1. Föreskriver fransk lagstiftning att betalning av förmåner skall grunda sig på medellönen under hela eller del av försäkringstiden beaktar den inrättning som har att tillämpa nämnda lagstiftning, för beräkning av de förmåner den har att utge, den lön som utgetts under de försäkringsperioder som fullgjorts enligt denna lagstiftning.

 

1. Lorsqu’une législation française prévoit que la liquidation des prestations s’effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d’assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestation à la charge de l’institution chargée d’appliquer ladite législation est déterminé d’après les salaires constatés pendant les périodes d’assurance accomplies sous cette législation.

 

2. När en förmåns storlek varierar med antalet familjemedlemmar tar den franska inrättning som fastställer sådan förmån hänsyn även till antalet familjemedlemmar bosatta på svenskt territorium.

 

2. Lorsque le montant de la prestation varie avec le nombre des membres de la famille, l’institution française qui détermine cette prestation prend également en compte, en vue de son calcul, le nombre des membres de famille résidant sur le territoire suédois.

 

Kapitel 2. Utgivande av pension enligt svensk lagstiftning

 

Chapitre 2   Versement des pensions selon la législation suédoise.

 

Artikel 29

 

Article 29

 

Vid denna konventions tillämpning utges folkpensioner enligt den svenska lagstiftningen uteslutande enligt artiklarna 30 och 31.

 

Lors de l’application de la présente Convention, les pensions nationales de base en vertu de la législation suédoise sont versées uniquement selon les articles 30 et 31.

 

Artikel 30

 

Article 30

 

1. I Sverige bosatt fransk medborgare är under samma förutsättningar, med samma belopp och med samma tilläggsförmåner som svensk medborgare berättigad till folkpension

 

1. Un ressortissant français résidant en Suède ouvre droit à une pension nationale de base dans les mêmes conditions au même montant et avec les mêmes prestations supplémentaires qu’un resortissant suédois:

 

a) i form av ålderspension,

om han är bosatt i Sverige sedan minst fem år och efter fyllda 16 år varit bosatt där sammanlagt minst tio år,

 

a) sous la forme d’une pension de vieillesse s’il réside en Suède depuis au moins cinq ans et si, après l’âge de 16 ans révolus, il y a résidé pendant un total d’au moins dix ans

 

b) i form av förtidspension,

om han

 

b) sous la forme d’une pension d’invalidité

 

aa) är bosatt i Sverige sedan minst fem år

 

aa) s’il réside en Suède depuis au moins cinq ans

 

eller

bb) är bosatt i Sverige och under denna bosättning oavbrutet minst ett år varit normalt arbetsför,

 

ou

bb) s’il réside en Suède et qu’au cours de cette résidence il a eu une capacité de travail normale et ininterrompue pendant au moins un an

 

c) i form av änke- respektive barnpension,

 

c) sous la forme d’une pension de veuve ou d’orphelin

 

aa) om den avlidne omedelbart före sin död varit bosatt i Sverige minst fem år och den efterlevande vid dödsfallet var bosatt i Sverige

 

aa) lorsque le défunt avait résidé en Suède pendant au moins cinq ans immédiatement avant son décès et que le survivant y résidait à la date du décès

 

eller

bb) om den efterlevande är bosatt i Sverige sedan minst fem år och den efterlevande eller den avlidne vid dödsfallet var bosatt i Sverige.

 

ou

bb) lorsque le survivant réside en Suède depuis au moins cinq ans et qu’il y résidait à la date du décès ou que le défunt y résidait à la date de son décès.

 

2. Förtidspension eller änkepension, vartill rätt föreligger enligt första stycket, ersättes utan ansökan med ålderspension när personen i fråga uppnår den allmänna pensionsåldern.

 

2. La pension d’invalidité ou la pension de veuve due conformément aux dispositions du premier paragraphe est convertie automatiquement en pension de vieillesse dès que l’intéressé atteint l’âge d’ouverture du droit à cette prestation.

 

3. För rätt till handikappersättning äger punkt 1 b motsvarande tillämpning.

 

3. Pour le droit à l’allocation aux handicapés le paragraphe 1 b s’applique par analogie.

 

4. Rätt till vårdbidrag för handikappat barn tillkommer barnets fader eller moder, om han eller hon är bosatt i Sverige sedan minst ett år.

 

4. Le droit à l’allocation d’enfant handicapé est attribué au père ou à la mère de l’enfant si le père ou la mère réside en Suède depuis au moins un an.

 

Artikel 31

 

Article 31

 

1. Fransk medborgare som ej uppfyller de i artikel 30 angivna villkoren men har rätt till tilläggspension är, i den mån ej annat föreskrives i tredje stycket, oavsett om han är bosatt inom eller utom Sverige berättigad till folkpension med tilläggsförmåner i förhållande till det antal kalenderår, för vilka han eller, när fråga är om änke- eller barnpension, den avlidne tillgodoräknats pensionspoäng inom försäkringen för tilläggspension. Föreligger härvid rätt till full tilläggspension utgår oavkortad folkpension. I annat fall utgår folkpension med i motsvarande mån reducerat belopp.

 

1. Le ressortissant français, qui ne réunit pas les conditions fixées à l’article 30 mais qui a droit à une pension complémentaire, a droit sauf en ce qui concerne les prestations visées au paragraphe 3, qu’il réside en Suède ou non, à une pension nationale de base et aux majorations supplémentaires y afférentes au prorata des années civiles pour lesquelles il   ou le défunt, lorsqu’il s’agit d’une pension de veuve ou d’orphelin   s’est vu valider des points au titre de l’assurance complémentaire. Si, à cet égard, existe un droit à la pension complémentaire complète, la pension nationale de base est versée en entier. Dans le cas contraire, le montant servi au titre de cette dernière est réduite de façon correspondante.

 

2. Änkepension enligt första stycket ersättes utan ansökan med ålderspension när änkan uppnår den allmänna pensionsåldern. Skulle med beaktande av försäkringsperioder som fullgjorts av änkan själv ålderspensionen bli högre, utges ålderspension med det högre beloppet.

 

2. Une pension de veuve attribuée conformément au paragraphe 1 est transformée automatiquement en pension de vieillesse lorsque la veuve a atteint l’âge requis de la retraite. Si un droit à pension de vieillesse majorée est ouvert du chef de périodes d’assurance propres à la veuve, la prestation liquidée est celle de la pension de vieillesse majorée.

 

3. Handikappersättning, som ej utgår som tillägg till folkpension, samt vårdbidrag för handikappat barn, pensionstillskott och inkomstprövade pensionsförmåner utges endast för tid då den till sådan förmån berättigade är bosatt i Sverige.

 

3. L’allocation aux handicapés, pour autant qu’elle n’est pas due à titre de complément d’une pension de base, ainsi que l’allocation d’enfant handicapé, les suppléments généraux de pension et les compléments de pension subordonnés à un examen des revenus. ne sont servis qu’en cas de résidence en Suède du bénéficiaire de ces prestations.

 

4. Understiger i fall, då makar båda är berättigade till folkpension, pensionernas sammanlagda belopp den pension som skulle tillkomma en av makarna om endast denne var pensionsberättigad, förhöjs pensionerna med skillnadsbeloppet. Detta fördelas proportionellt mellan de bägge pensionerna.

 

4. Si, les deux époux ayant droit à la pension nationale de base, le montant cumulé des deux pensions est inférieur à la pension qui serait attribuée à l’un des époux si celui-ci seul avait droit à pension, les pensions seront majorées de la différence. La différence sera répartie proportionellement entre les deux pensions.

 

Artikel 32

 

Article 32

 

1. Villkoret om rätt till tilläggspension enligt artikel 31 skall anses vara uppfyllt, om för den försäkrade eller, när fråga är om änke- eller barnpension, för den avlidne beräknats till statlig inkomstskatt taxerad inkomst för år före år 1960. En förutsättning härför är dock att antalet sådana år, om så erfordras sammanlagt med år för vilka pensionspoäng tillgodoräknats inom försäkringen för tilläggspension liksom med försäkringstider i den franska pensionsförsäkringen, uppgår till minst tre. Härvid likställes fyra inom den franska pensionsförsäkringen fullgjorda försäkringskvartal med ett år, för vilket till statlig inkomstskatt taxerad inkomst beräknats.

 

1. La condition du droit à pension complémentaire selon l’article 31 sera réputée remplie si l’assuré   ou le défunt lorsqu’il s’agit d’une pension de veuve ou d’orphelin   avait des revenus taxés au titre de l’impôt d’Etat pour les années antérieures à 1960, dans la mesure où le total de ces années ajoutées, si nécessaire, aux années pour lesquelles ont été validés des points de pension du régime de la pension complémentaire ainsi qu’aux périodes d’assurance du régime français de l’assurance vieillesse, atteint au moins trois ans. A cet égard quatre trimestres d’assurance accomplis dans le cadre de l’assurance vieillesse française équivaudront à une année civile de revenus imposés au titre de l’impôt d’Etat.

 

2. Med år, för vilka pensionspoäng tillgodoräknats inom försäkringen för tilläggspension, likställes vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 31 första stycket om folkpensionens beräkning år före år 1960, för vilka beräknats till statlig inkomstskatt taxerad inkomst.

 

2. Pour l’application des dispositions de l’article 31 § 1 relatives au calcul de la pension nationale de base, les années pour lesquelles ont été validés des points de pension du régime de la pension complémentaire seront assimilées aux années antérieures à 1960 ayant donné lieu à revenus taxés au titre de l’impôt d’Etat.

 

Artikel 33

 

Article 33

 

För utgivande av tilläggspension enligt den svenska lagstiftningen gäller följande:

 

Au regard de l’octroi de la pension complémentaire en vertu de la législation suédoise sont applicables les dispositions suivantes:

 

1. Den som ej är svensk medborgare tillgodoräknas pensionspoäng endast på grund av förvärvsverksamhet under bosättning i Sverige eller på grund av anställning ombord på svenskt handelsfartyg.

 

1. La personne qui n’est pas ressortissante suédoise ne se voit attribuer des points de pension qu’en vertu d’une activité professionelle exercée au cours de la résidence en Suède ou d’un emploi à bord d’un navire marchand suédois.

 

2. Har någon fullgjort försäkringsperioder inom både den svenska försäkringen för tilläggspension och den franska försäkringen för ålderspension, skall dessa sammanräknas för förvärv av rätt till tilläggspension, i den mån de ej sammanfaller. Härvid likställes fyra inom den franska pensionsförsäkringen fullgjorda försäkringskvartal med ett kalenderår, för vilket pensionspoäng tillgodoräknats.

 

2. Lorsqu’ont été accomplies des périodes d’assurance à la fois dans le cadre de l’assurance suédoise complémentaire et du régime français de l’assurance vieillesse, ces périodes, pour autant qu’elles ne se superposent pas, seront totalisées dans la mesure requise pour l’ouverture du droit à pension complémentaire. A cet égard, quatre trimestres accomplis dans le cadre de l’assurance vieillesse française équivandront à une année civile pour laquelle ont été validés des points de pension.

 

3. För beräkning av tilläggspensionens storlek beaktas endast försäkringsperioder enligt den svenska lagstiftningen.

 

3. Pour la liquidation de la pension complémentaire suédoise, il sera tenu compte des seules périodes validées au titre de la législation suédoise.

 

4. Den svenska lagstiftningens bestämmelser om beräkning av tilläggspension för svenska medborgare som är födda före år 1924 berörs ej av denna konvention.

 

4. Les dispositions législatives suédoises qui ont trait au calcul de la pension complémentaire des personnes nées avant 1924 ne s’appliquent qu’aux ressortissants suédois.

 

Avdelning IV   Arbetsskador

Avdelning IV   Arbetsskador

 

Titre IV   Accidents du travail et Maladies professionnelles

 

Artikel 34

 

Article 34

 

1. Förvärvsarbetande, som råkat ut för olycksfall i arbete eller ådragit sig yrkessjukdom och som under tillfällig arbetsoförmåga åtnjuter förmåner från en av de fördragsslutande staterna, har under vistelse i den andra fördragsslutande staten rätt till vårdförmåner från försäkringsorganet på vistelseorten enligt den lagstiftning som detta organ tillämpar.

 

1. Un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et admis au bénéfice des prestations de l’un des Etats contractants pendant la période d’incapacité temporaire peut bénéficier, pendant son séjour dans l’autre Etat contractant, des prestations en nature de la part de l’organisme d’assurance du lieu de son séjour conformément à la législation applicable à cet organisme.

 

2. Fransk eller svensk medborgare, som under vistelse inom den andra fördragsslutande statens territorium ådrar sig återfall i en sjukdom förorsakad av olycksfall i arbete eller yrkessjukdom, har rätt till vårdförmåner från arbetsskadeförsäkringen enligt lagstiftningen i denna stat.

 

2. Lorsque le travailleur français ou suédois est victime d’une rechute de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Etat contractant, il a droit au bénéfice des prestations en nature de l’assurance accidents du travail prévues par la législation de cet Etat.

 

3. För rätt till vårdförmåner enligt punkt 2 liksom till kontantförmåner enligt fransk arbetsskadeförsäkring skall den försäkrade ha erhållit medgivande av den franska försäkringsinrättning hos vilken han var försäkrad vid tiden för olycksfallet eller vid den tidpunkt då yrkessjukdomen första gången konstaterades.

 

3. Pour ouvrir droit tant aux prestations en nature visées au paragraphe 2 du présent article qu’aux prestations en espèces de la législation française d’accidents du travail et maladies professionnelles, l’intéressé doit avoir obtenu l’accord de l’institution française à laquelle il était affilié à la date de l’accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

 

Artikel 35

 

Article 35

 

I fall som avses i artikel 34

 

Dans les cas visés à l’article 34:

 

  utges sjukvårdsförmåner av försäkringsinrättningen i det land, i vilket den försäkrade har bosatt sig eller i vilket han vistas, i enlighet med den lagstiftning som gäller i denna stat rörande omfattning och villkor för sådana förmåner

 

  le service des prestations en nature est assuré par l’institution de l’Etat sur le territoire duquel la personne a transferé sa résidence ou sur le territoire duquel elle séjourne, suivant les dispositions législatives en vigueur dans cet Etat relatives à l’étendue et aux modalités du service desdites prestations;

 

  utges i tillämpliga fall kontantförmåner direkt av den inrättning hos vilken personen i fråga är försäkrad.

 

  le service des prestations en espèces est assuré, s’il y a lieu, directement par l’institution d’affiliation de l’assuré.

 

Artikel 36

 

Article 36

 

I fall som avses i artikel 34 svarar den inrättning hos vilken den förvärvsarbetande är försäkrad för kostnaderna för förmånerna.

 

Dans les cas prévus à l’article 34 la charge des prestations en nature incombe à l’institution d’affiliation du travailleur.

 

I den administrativa överenskommelsen anges på vilket sätt inrättningen hos vilken den förvärvsarbetande är försäkrad ersätter försäkringsinrättningen i den stat inom vars territorium han vistas för utgivna kontantförmåner.

 

L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l’institution d’affiliation à l’institution de l’Etat sur le territoire duquel le travailleur séjourne.

 

Artikel 37

 

Article 37

 

Vid uppskattning av graden av varaktig arbetsoförmåga till följd av olycksfall i arbete eller yrkessjukdom enligt lagstiftningen i en av de fördragsslutande staterna skall hänsyn tas även till sådana olycksfall i arbete och yrkessjukdomar, som inträffat vid tidigare tillfällen då den andra statens lagstiftning varit tillämplig, som om de hade inträffat under tid då lagstiftningen i den förstnämnda staten varit tillämplig.

 

Pour apprécier le degré d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionelle au regard de la législation de l’un des Etats contractants, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Etat sont pris en considération comme s’ils étaient survenus sous la législation du premier Etat.

 

Artikel 38

 

Article 38

 

1. Har en person ådragit sig en yrkessjukdom och har han inom bägge staternas territorier haft sysselsättning som kan framkalla den berörda sjukdomen, utges förmåner som han eller hans efterlevande kan göra anspråk på uteslutande enligt lagstiftningen i det land, inom vars territorium ifrågavarande sysselsättning sist utövades, under förutsättning att personen i fråga uppfyller de i denna lagstiftning angivna villkoren.

 

1. Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé sur le territoire des deux Etats un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’emploi en cause a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

 

2. När det enligt lagstiftningen i en av staterna för utgivande av förmåner vid yrkessjukdom krävs att sjukdomen i fråga första gången skall ha medicinskt konstaterats inom statens territorium, anses detta villkor uppfyllt i fall då sjukdomen första gången har konstaterats inom den andra statens territorium.

 

2. Lorsque la législation de l’un des Etats surbordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cet condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Etat.

 

Artikel 39

 

Article 39

 

I fall då en yrkessjukdom, för vilken ersättning beviljats enligt lagstiftningen i en av staterna, leder till försämring under tid då personen i fråga är bosatt i den andra staten är följande bestämmelser tillämpliga:

 

En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l’un des Etats, alors que la victime est soumise à la législation de l’autre Etat, les règles suivantes sont applicables:

 

a) Om den förvärvsarbetande inte har haft sådant arbete som kan föranleda försämring av yrkessjukdomen inom den sistnämnda statens territorium, utger försäkringsinrättningen i den förstnämnda staten ersättning för försämringen av sjukdomen i enlighet med den egna lagstiftningen.

 

a) Si le travailleur n’a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat un emploi susceptible d’aggraver la maladie professionnelle l’institution du premier Etat prend à sa charge l’aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation.

 

b) Om den förvärvsarbetande i den sistnämnda staten har haft sådant arbete som kan föranleda försämring av yrkessjukdomen

 

b) Si le travailleur a exercé sur le territoire de ce dernier Etat en emploi susceptible d’aggraver la maladie professionnelle:

 

  bibehåller försäkringsinrättningen i den förstnämnda staten ansvaret för den förmån som beviljats personen i fråga enligt den egna lagstiftningen som om sjukdomen inte hade försämrats;

 

  l’institution du premier Etat conserve &agrave sa charge la prestation due à l’intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie n’avait subi aucune aggravation;

 

  svarar den sistnämnda statens försäkringsinrättning för det tillägg till tidigare förmåner som hänför sig till försämringen. Dettas storlek bestäms därvid enligt den lagstiftning som tillämpas inom den sistnämnda statens territorium som om sjukdomen hade inträffat där; tillägget är lika med skillnaden mellan den förmån som skall utgå efter försämringen och den förmån som skulle ha utgått före försämringen.

 

  l’institution du second Etat prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l’aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation applicable sur le territoire de ce dernier Etat comme si la maladie y était survenue; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation.

 

Avdelning V   Familjeförmåner

Avdelning V   Familjeförmåner

 

Titre V   Prestations familiales

 

Artikel 40

 

Article 40

 

1. Familjeförmåner utgår på de villkor som gäller enligt fransk lagstiftning för svenska barn bosatta i Frankrike, när den person som tar vård om dessa har gällande tillstånd att uppehålla sig i detta land.

 

1. Les prestations familiales sont servies dans les conditions prévues par la législation française pour les enfants suédois résidant en France lorsque la personne qui en assume la charge possède un titre régulier de séjour dans ce pays.

 

2. Allmänt barnbidrag utges enligt svensk lagstiftning till utländskt barn bosatt i Sverige, om barnet eller endera av dess föräldrar vistas i Sverige sedan minst sex månader eller om barnet fostras av någon som är bosatt och mantalskriven i Sverige.

 

2. Les allocations familiales générales sont servies selon la législation suédoise à l’enfant étranger résidant en Suède, si cet enfant ou l’un de ses parents, réside en Suède depuis au moins 6 mois, ou s’il est élevé par une personne résidant et portée sur les registres de l’état civil en Suède.

 

Artikel 41

 

Article 41

 

Arbetstagare som avses i artikel 4, punkt 2, av denna konvention anses vid tillämpning av lagstiftning om familjeförmåner som fortfarande bosatt i det land där han är försäkrad. Härvid har han för sina barn, som är bosatta tillsammans med honom inom den stats territorium där han är sysselsatt, rätt till de familjeförmåner enligt lagstiftningen i förstnämnda land, som anges i den administrativa överenskommelsen.

 

Le travailleur visé à l’article 4 § 2 de la présente Convention est réputé, pour l’application de la législation relative aux prestations familiales, continuer à résider sur le territoire de l’Etat où il est affilié. A ce titre il a droit, pour ses enfants résidant avec lui sur le territoire de l’Etat où il est occupé, aux prestations familiales de sa législation d’affiliation, telles qu’énumérées dans l’Arrangement administratif.

 

Avdelning VI   Arbetslöshet

Avdelning VI   Arbetslöshet

 

Titre VI   Chômage

 

Artikel 42

 

Article 42

 

1. Om det i lagstiftningen i en av de två staterna för rätt till förmåner krävs viss försäkringstid och, i tillämpliga fall, för uppbärande av förmåner, gällande villkor om yrkesverksamhet, skall den försäkringsinrättning som skall tillämpa berörda lagstiftning på medborgare i de två staterna i sammanläggningssyfte ta hänsyn också till försäkringsperioder som fullgjorts enligt den andra statens lagstiftning, under förutsättning att de kan anses som försäkringsperioder av lagstiftningen i det nya anställningslandet.

 

1. Si la législation de l’un des deux Etats contractants subordonne l’ouverture du droit à l’accomplissement de périodes d’assurance et, le cas échéant, l’octroi des prestations à une condition d’activité professionnelle, l’institution chargée d’appliquer cette législation aux ressortissants des deux Etats tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Etat à condition toutefois que ces périodes soient reconnues comme périodes d’assurance par la législation du nouvel Etat d’emploi;

 

2. För tillämpning av bestämmelserna i föregående stycke krävs att personen i fråga senast har varit omfattad av lagstiftningen i den stat, enligt vars lagstiftning framställning om förmåner gjorts, och att han utfört förvärvsarbete under denna lagstiftning sammanlagt minst fyra veckor under de senaste tolv månaderna före framställningen. Har en anställning utan arbetstagarens förvållande upphört innan fyra veckor gått, skall, om anställningen var avsedd att vara längre tid, första stycket likväl tillämpas.

 

2. L’application des dispositions du paragraphe précédent du présent article est subordonnée à la condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de l’Etat au titre de laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait effectué sous cette législation une activité professionnelle pendant un total d’au moins quatre semaines au cours des douze derniers mois précédant sa demande. Le premier paragraphe s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute du salarié, avant l’accomplissement des quatre semaines lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps.

 

Artikel 43

 

Article 43

 

1. Om storleken av en förmån enligt en stats lagstiftning skall grundas på storleken av tidigare inkomster, skall försäkringsinrättningen ta hänsyn till de inkomster personen i fråga hade i den förvärvsverksamhet som denne senast utövade i nämnda stat.

 

1. Si la législation d’un Etat prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant d’un gain antérieur, l’institution tiendra compte du gain perçu par l’intéressé pour la dernière activité qu’il a exercée sur le territoire dudit Etat.

 

2. Om storleken av en förmån enligt en stats lagstiftning är beroende av antalet familjemedlemmar, skall den försäkringsinrättning som tillämpar denna lagstiftning ta hänsyn även till familjemedlemmar bosatta inom den andra statens territorium, som om de vore bosatta inom den första statens territorium.

 

2. Si la législation d’un Etat prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l’institution qui applique cette législation tiendra compte également des membres de famille résidant sur le territoire de l’autre Etat comme s’ils résidaient sur le territoire du premier Etat.

 

Denna bestämmelse äger ej tillämpning om en annan person i familjemedlemmarnas bosättningsland har rätt till förmåner vid arbetslöshet och hänsyn tas till familjemedlemmarna vid beräkning av dessa förmåners storlek.

 

Cette disposition ne s’applique pas si, dans le pays de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour autant que les membres de la famille soient pris en considération lors du calcul de ces prestations.

 

Artikel 44

 

Article 44

 

I mån av behov skall, i fall då bestämmelserna i artikel 42 är tillämpliga, det behöriga försäkringsorganet vid bestämmande av ersättningstidens längd beakta den tid, för vilken förmåner har utbetalats av den andra fördragsslutande statens organ under de tolv senaste månaderna före ansökan om ersättning.

 

En cas d’application des dispositions de l’article 42 l’institution compétente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont été servies par l’institution de l’autre Etat contractant au cours des douze derniers mois précédant la demande d’allocations.

 

Avdelning VII   Allmänna bestämmelser

Avdelning VII   Allmänna bestämmelser

 

Titre VII   Dispositions générales

 

Artikel 45

 

Article 45

 

De båda ländernas behöriga myndigheter skall ingå en allmän administrativ överenskommelse där, i den mån så erfordras, villkoren för tillämpning av denna konvention anges, särskilt vad avser de artiklar som uttryckligen hänvisar till nämnda överenskommelse.

 

Un Arrangement administratif général arrêté par les autorités compétentes des deux pays fixera en tant que de besoin les conditions d’application de la présente Convention et notamment celles concernant les articles qui renvoient expressément audit Arrangement.

 

I nämnda överenskommelse anges de två staternas förbindelseorgan.

 

Dans cet Arrangement seront désignés les organismes de liaison des deux Etats.

 

De formulär som kan erfordras för tillämpning av procedurer och formaliteter skall fastställas gemensamt.

 

Les formulaires éventuellement nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités seront arrêtés en commun.

 

De behöriga myndigheterna skall genom överenskommelse på administrativ väg reglera förfarandet för medicinsk och administrativ kontroll liksom för sådana expertutlåtanden som erfordras för tillämpning av denna konvention.

 

Les autoriés compétentes régleront par Arrangement administratif les modalités tant du contrôle médical et administratif que des procédures d’expertises nécessaires à l’application de la présente Convention.

 

Artikel 46

 

Article 46

 

De båda staternas behöriga myndigheter skall

 

Les autorités compétentes des deux Etats:

 

  utöver den i artikel 45 nämnda allmänna administrativa överenskommelsen ingå alla administrativa överenskommelser som kompletterar eller ändrar denna

 

  arrêtéront, outre l’Arrangement administratif général visé à l’Article 45, tous arrangements administratifs le complétant ou le modifiant;

 

  direkt meddela varandra alla upplysningar om åtgärder som vidtas inom det egna landet för denna konventions tillämpning

 

  se communiqueront directement toutes informations concernant les mesures prises sur le plan interne pour l’application de la présente Convention;

 

  ömsesidigt underrätta varandra om de tekniska svårigheter som kan uppstå vid tillämpningen av bestämmelser i denna konvention eller i överenskommelser som träffats för dess tillämpning

 

  se saisiront mutuellement des difficultés qui pourraient naître sur le plan technique de l’application des dispositions de la Convention ou des arrangements pris pour son application;

 

  direkt meddela varandra alla ändringar som vidtas i den i artikel 2 nämnda lagstiftningen, i den utsträckning dessa ändringar kan påverka tillämpningen av denna konvention eller av överenskommelser rörande dess tillämpning.

 

  se communiqueront directement toutes informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l’article 2 dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d’affecter l’application de la présente Convention ou des arrangements pris pour son application.

 

Artikel 47

 

Article 47

 

För tillämpning av såväl denna konvention som en av de två fördragsslutande staternas lagstiftning om social trygghet skall de två fördragsslutande parternas behöriga myndigheter och försäkringsorgan bistå varandra som om det gällde tillämpning av den egna lagstiftningen om social trygghet.

 

Pour l’application, tant de la présente Convention que de la législation de sécurité sociale d’un des deux Etats contractants, les autorités compétentes et les institutions de sécurité sociale des deux Parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation de sécurité sociale.

 

Artikel 48

 

Article 48

 

Vid beräkning av en förmån anses som familjemedlemmar de personer, som i den lagstiftning enligt vilken förmånen utges definieras som sådana.

 

Les membres de la famille pris en compte pour le calcul de la prestation sont ceux définis comme tels par la législation du débiteur de la prestation.

 

Artikel 49

 

Article 49

 

1. Har i en fördragsslutande stats lagstiftning föreskrivits befrielse från registrerings-, rättegångs-, stämpel- och konsuläravgifter för inlagor som skall inges till myndighet eller socialförsäkringsinstitution i denna stat, skall befrielsen även avse motsvarande inlagor som med tillämpning av denna konvention skall anges till myndighet eller socialförsäkringsinstitution i den andra staten.

 

1. Le bénéfice des exemptions de droits d’enregistrements, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de sécurité sociale de cet Etat est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l’application de la présente Convention aux administrations ou institutions de sécurité sociale de l’autre Etat.

 

2. Handlingar, bevis och inlagor av vad slag de vara må, som skall företes i och för denna konventions tillämpning, behöver icke bestyrkas av konsulära myndigheter.

 

2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de législation des autorités consulaires.

 

Artikel 50

 

Article 50

 

Ansökningar och andra inlagor i frågor om social trygghet, som inom viss tid skall ges in till myndighet, försäkringsorgan eller domstol i en av de fördragsslutande staterna, skall tas upp till prövning om de inom samma tid ges in till motsvarande myndighet, försäkringsorgan eller domstol i den andra staten. I sådant fall skall inlagan utan dröjsmål översändas till den förstnämnda statens motsvarande myndighet, försäkringsorgan eller domstol.

 

Les recours en matière de sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d’une autorité, institution ou juridiction d’une des Parties contractantes, compétente pour les recevoir, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à une autorité, institution ou juridiction correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, la transmission des recours à l’autorité l’institution ou juridiction compétente du premier Etat devra s’opérer sans retard.

 

Artikel 51

 

Article 51

 

Skrivelser avseende denna konventions tillämpning, som inges av personer som omfattas av konventionen eller av myndigheter, institutioner eller domstolar i den andra staten, kan avfattas på den ena eller den andra statens officiella språk.

 

Les communications adressées pour l’application de la présente Convention par les bénéficiaires de cette Convention ou par les autorités, institutions ou juridictions de l’autre Etat sont rédigées dans la langue officielle de l’un ou l’autre Etat.

 

Artikel 52

 

Article 52

 

Institutioner som har att utge förmåner enligt denna konvention erlägger giltig betalning i det egna landets valuta.

 

Les institutions débitrices de prestations en vertu de la présente Convention s’en libèreront valablement dans la monnaie de leur pays.

 

Storleken av de återbetalningar som förutses i denna konvention beräknas i det lands valuta som utgett förmånerna, enligt den växelkurs som gäller på betalningsdagen.

 

Les montants des remboursements prévus par la présente Convention, sont libellés dans la monnaie du pays de l’institution qui a assuré le service des prestations au taux de change en vigueur au jour du règlement.

 

Artikel 53

 

Article 53

 

1. Utan hinder av de nationella valutabestämmelser som kan gälla, skall de båda regeringarna var för sig verka för att inga hinder uppställs för ett fritt överförande av socialförsäkringsförmåner och socialförsäkringsavgifter, vare sig dessa utgår med tillämpning av denna konvention eller med tillämpning av varje stats nationella lagstiftning. Vad nu sagts gäller även förmåner och avgifter i anledning av frivillig försäkring och särskilda system för kompletteringspension.

 

Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s’engagent mutuellement à n’apporter aucun obstacle au libre transfert des prestations et cotisations de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, soit en application de la présente Convention, soit en application de la législation interne de chacun des Etats y compris au titre de l’assurance volontaire et des régimes de retraites complémentaires.

 

2. De båda ländernas behöriga myndigheter kan i en administrativ överenskommelse uppdra åt förbindelseorganen i de båda staterna att svara för centraliserad överföring till den andra statens territorium av vissa förmåner som anges i denna konvention.

 

Les autorités compétentes des deux Etats pourront par Arrangement administratif, confier aux organismes de liaison des deux Etats le soin de centraliser, en vue de leur transfert sur le territoire de l’autre Etat, certaines des prestations prévues par la présente Convention.

 

Artikel 54

 

Article 54

 

Bestämmelser i lagstiftningen som anges i artikel 2 rörande utlänningars deltagande vid inrättande eller förnyande av de organ som erfordras för driften av varje lands socialförsäkringsinstitutioner berörs ej av denna konvention.

 

Il n’est pas dérogé aux règles prévues par les législations énumérées à l’article 2 en ce qui concerne la participation des étrangers à la constitution ou au renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des institutions de sécurité sociale de chaque Etat.

 

Artikel 55

 

Article 55

 

Bestämmelser i en fördragsslutande stats lagstiftning rörande sättet för tillhandahållande av förmåner till statens egna medborgare inom den andra statens territorium gäller även och i motsvarande fall för personer som erhåller dessa förmåner med tillämpning av denna konvention.

 

Les formalités prévues par les dispositions légales ou réglementaires de l’une des Parties contractantes pour le service sur le territoire de l’autre Partie des prestations dues à ses ressortissants s’appliqueront également, dans les mêmes conditions aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente Convention.

 

Artikel 56

 

Article 56

 

1. Svårigheter som kan uppkomma vid tillämpningen av denna konvention skall gemensamt lösas av de behöriga myndigheterna i de fördragsslutande staterna.

 

1. Toutes les difficultés relatives à l’application de la présente Convention seront réglées d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes.

 

2. I fall då det icke är möjligt att nå överenskommelser på detta sätt, skall tvisten gemensamt lösas av de två regeringarna.

 

2. Au cas où il ne serait pas possible d’arriver à un règlement par cette voie, le différend sera réglé d’un commun accord par les deux Gouvernements.

 

3. I fall då tvisten icke kan lösas på sätt som anges ovan, hänskjuts den till skiljedom enligt förfarande som de två regeringarna gemensamt beslutar om.

 

3. Au cas où le différend ne pourrait être réglé par la procédure ci-dessus, il serait soumis à une procédure d’arbitrage arrêtée d’un commun accord par les deux Gouvernements.

 

Artikel 57

 

Article 57

 

1. Denna konvention ger inga rättigheter för perioder före dess ikraftträdande inom de två fördragsslutande staternas territorium.

 

§ 1er. La présente Convention n’ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur sur le territoire des deux Etats contractants.

 

2. Hänsyn skall tas till varje försäkringsperiod, liksom i tillämpliga fall varje anställnings- eller bosättningsperiod, som fullgjorts under en av de fördragsslutande staternas lagstiftning före denna konventions ikraftträdande, vid bestämmande av rättigheter enligt bestämmelserna i denna konvention.

 

§ 2. Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi ou de résidence accomplie sous la législation de l’un des Etats contractants avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de la présente Convention.

 

3. Varje förmån som inte utbetalats eller som indragits på grund av förmånstagarens nationalitet eller bosättning skall på ansökan av denne utbetalas eller beviljas på nytt från och med denna konventions ikraftträdande, under förutsättning att rättigheten inte tidigare reglerats genom en kapitalersättning.

 

§ 3. Toute prestation, qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l’intéressé, est à la demande de celui-ci liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.

 

4. De personer som före denna konventions ikraftträdande erhållit en pension eller en livränta kan på ansökan få rätten till förmån omprövad med hänsyn tagen till bestämmelserna i denna konvention.

 

§ 4. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, peuvent être révisés à leur demande compte tenu des dispositions de cette Convention.

 

5. Om ansökan som avses i punkt 3 eller 4 ovan inkommer inom en period av två år efter datum för denna konventions ikraftträdande, skall de rättigheter som denna konvention medför beviljas från nämnda datum, utan att sådana bestämmelser i någon av de fördragsslutande staternas lagstiftning som rör upphörande eller preskription av rättigheter kan åberopas mot berörda personer.

 

§ 5. Si la demande visée aux paragraphes 3 ou 4 est présentée dans un délai de deux ans à partier de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts en vertu de cette Convention sont acquis à partir de cette date sans que les dispositions de la législation de l’un ou de l’autre des Etats contractants relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressées.

 

6. Inkommer ansökan som avses i punkt 3 eller punkt 4 ovan efter utgången av en period av två år efter denna konventions ikraftträdande, skall rättigheter som inte upphört eller preskriberats beviljas från datum för ansökan, om inte förmånligare regler gäller enligt lagstiftningen i de fördragsslutande staterna.

 

§ 6. Si la demande visée aux paragraphes 3 ou 4 est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande sous réserve de dispositions plus favorables figurant dans la législation des Etats contractants.

 

Artikel 58

 

Article 58

 

Var och en av de fördragsslutande parterna skall underrätta den andra när de konstitutionella åtgärder som för dess del krävs för konventionens ikraftträdande genomförts. Konventionen träder i kraft första dagen i tredje månaden som följer efter dagen för den sista av dessa underrättelser.

 

Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionelles requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur de la présent Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.

 

Artikel 59

 

Article 59

 

Denna konvention kan uppsägas av var och en av de fördragsslutande staterna. Uppsägning skall meddelas minst tre månader före löpande kalenderårs slut och har verkan från och med nämnda års slut.

 

La présente Convention peut être dénoncée par chacun des Etats contractants. La dénonciation doit être notifiée trois mois au moins avant la fin de l’année civile en cours et prend effet au terme de ladite année.

 

I händelse av uppsägning fortfar denna konventions bestämmelser att gälla med avseende på förvärvade rättigheter, utan hänsyn till sådana inskränkande bestämmelser som kan finnas i de ifrågakommande systemen för fall då en försäkrad uppehåller sig utomlands.

 

En cas de dénonciation, les stipulations de la présente Convention resteront applicables aux droits acquis nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l’étranger d’un assuré.

 

Som skedde i Stockholm den 12 december 1979 i två exemplar på franska och svenska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

 

Fait à Stockholm, le 12 décembre 1979, en double exemplaire, en langue française et en langue suédoise, chacun des textes faisant également foi.

 

Bilaga 2

Protokoll mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering

Protokoll mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering

 

Protocole entre le Gouvernement du Royaume du Suède et le Gouvernement de la République française

 

Vid undertecknandet denna dag av en konvention om social trygghet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering har de fördragsslutande parterna överenskommit om följande bestämmelser:

 

Au moment de signer une Convention de sécurité sociale en date de ce jour entre le Gouvernement du Royaume de Suède et le Gouvernement de la République française, les Parties contractantes conviennent des dispositions suivantes:

 

I. Från fransk sida

I. Från fransk sida

 

I   Du côté français

 

1. Bidrag till äldre arbetstagare

 

1. Allocation aux vieux travailleurs salariés

 

Bidrag till äldre arbetstagare utges på de villkor som anges i den franska lagstiftningen rörande äldre arbetstagare, till svenska äldre arbetstagare utan tillräckliga tillgångar vilka vid dagen för ansökan varit oavbrutet bosatta i Frankrike sedan minst tio år.

 

L’allocation aux vieux travailleurs salariés sera accordée, dans les conditions prévues par la législation française sur les vieux travailleurs salariés, aux vieux travailleurs salariés suédois, sans ressources suffisantes, qui justifient au jour de la demande de dix ans au moins de résidence ininterrompue en France.

 

2. Särskilt bidrag

 

2. Allocation spéciale

 

Svenska medborgare har rätt till särskilt bidrag enligt Avdelning II, Bok VIII av Balken för social trygghet på samma villkor som franska medborgare under förutsättning att de varit bosatta i Frankrike sammanlagt minst tio år efter 16 års ålder samt oavbrutet minst fem år vid tidpunkten för ansökan om förmånerna.

 

Les ressortissants suédois bénéficient de l’allocation spéciale prévue au Titre II du Livre VIII du Code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français, sous réserve de justifier, en France, d’une résidence d’au moins dix ans au total depuis l’âge de 16 ans et d’une résidence normale sans interruption de cinq années au moins au moment de la demande de prestations.

 

3. Tilläggsförmåner från den nationella solidaritetsfonden

 

3. Allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité

 

Svenska medborgare som uppbär en ålders- eller invalidförmån från ett franskt system för löntagare inom ramen för de lagstiftningar som avses i artikel 2 av konventionen den 12 december 1979 om social trygghet eller enligt den ovan i punkt 1. av detta protokoll nämnda lagstiftningen om bidrag till äldre arbetstagare har så länge de är bosatta i Frankrike rätt till tilläggsförmåner på samma villkor som franska medborgare.

 

Les ressortissants suédois, titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un régime français de salariés, dans le cadre des législations visées à l’article 2 de la Convention sur la sécurité sociale du 12 decembre 1979 ou de la législation sur l’allocation aux vieux travailleurs salariés visée au point 1 ci-dessus du présent Protocole, ont droit, aussi longtemps qu’ils résident en France, à l’allocation supplémentaire dans les conditions prévues pour les ressortissants français.

 

4. Bidrag till vuxna handikappade

 

4. Allocation aux adultes handicapés

 

Svenska medborgare har rätt till bidrag till vuxna handikappade enligt lagen den 30 juni 1975 på samma villkor som franska medborgare såvida de inte uppbär svensk pension och under förutsättning att de varit bosatta i Frankrike minst fem år före ansökan om förmånen inges.

 

Les ressortissants suédois bénéficient de l’allocation aux adultes handicapés prévue par la loi du 30 juin 1975 dans les mêmes conditions que les ressortissants français à condition de n’être pas titulaires d’une pension du régime suédois, sous réserve de justifier en France d’une résidence de cinq années au moins avant la demande de prestation.

 

De förmåner som avses i punkterna 1 4 ovan upphör att utgå när förmånstagarna lämnar franskt territorium.

 

Les allocations visées au points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus cessent d’être servies lorsque les bénéficiaires quittent le territoire française.

 

5. Socialförsäkring för studenter

 

5. Assurances sociales des étudiants

 

Det franska socialförsäkringssystemet för studenter enligt Avdelning I, Bok VI av Balken för social trygghet tillämpas på samma villkor som för franska studerande på svenska medborgare som studerar i Frankrike och som inte är självständigt eller genom en annan person omfattade av socialförsäkringen.

 

Le régime français d’assurances sociales des étudiants institué au Livre VI du Titre 1er du Code de la sécurité sociale est applicable, dans les mêmes conditions qu’aux étudiants français, aux étudiants suédois qui poursuivent leurs études en France et ne sont dans ce pays, ni assurés sociaux, ni ayants droit d’un assuré social.

 

6. Sjukvårdsförmåner för icke förvärvsverksamma svenska medborgare i Frankrike

 

6. Couverture maladie des non-actifs suédois en France

 

Svenska medborgare som inte är obligatoriskt omfattade av ett franskt socialförsäkringssystem och som inte uppbär pension eller livränta enligt fransk lagstiftning omfattas av bestämmelserna om personlig försäkring för sjukdom och moderskap enligt lagen 78 2 den 2 januari 1978 om socialförsäkringens förallmänligande.

 

Les ressortissants suédois qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un régime français de sécurité sociale et qui ne sont pas titulaires de pensions ou rentes attribuées conformément à la législation française bénéficient des dispositions sur l’assurance personnelle maladie et maternité prévues par la loi n° 78 2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale.

 

7. Valrätt för avlönad personal vid den franska beskickningen liksom vid franska konsulat i Sverige

 

7. Droit d’option du personnel salarié des postes diplomatiques et consulaires français en Suède

 

Den avlönade icke svenska personalen på franska diplomat- och konsulärposter med undantag av beskickningsmedlemmar och medlemmar av konsulat samt av kansliernas tjänstemannastab har möjlighet att välja att den franska lagstiftningen skall tillämpas i deras fall.

 

Les personnels salariés des postes diplomatiques et consulaires français, autres que les membres des missions diplomatiques et consulaires et les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries, ont la faculté d’opter pour l’application de la législation française pour autant qu’ils ne soient pas ressortissants suédois.

 

II. Från svensk sida

II. Från svensk sida

 

II   Du côté suédois

 

1. a) Vid beräkning av folkpension med tilläggsförmåner likställes fransk pension med svensk tilläggspension.

 

1. a) Pour le calcul de la pension de base et de ses suppléments, les pensions françaises sont prises en compte au même titre que la pension complémentaire suédoise.

 

b) Folkpension med tilläggsförmåner som fastställts före konventionens ikraftträdande kan bli föremål för ny beräkning under förutsättning att denna inte leder till minskning av utgående förmån.

 

b) La pension de base et ses suppléments liquidés avant l’entrée en vigueur de la Convention peuvent faire l’objet d’une nouvelle liquidation, sous réserve qu’il n’en résulte pas une diminution du montant servi précédemment.

 

2. Personer, som enligt bestämmelserna i konventionens artikel 4 1. c), 2. och 4. skall vara underkastade svensk lagstiftning, skall anses som bosatta i Sverige.

 

2. Les personnes qui, selon les dispositions de l’article 4 § 1, c et § 2 et 4 de la Convention sont soumises à la législation suédoise, doivent être considérées comme résidant en Suède.

 

III. Gemensamma bestämmelser

III. Gemensamma bestämmelser

 

III   Dispositions communes

 

Vid tillämpning av inkomstprövning enligt de fördragsslutande parternas lagstiftning skall de två staternas behöriga organ bistå varandra på de villkor som anges i konventionens artikel 47.

 

Pour l’application des clauses de ressources prévues par les législations des Parties contractantes, les services compétents des deux Etats se prêteront mutuellement leur concours dans les conditions prévues à l’article 47 de la Convention.

 

Bestämmelserna i detta protokoll träder i kraft vid datum för konventionens ikraftträdande.

 

Les dispositions du présent Protocole prendront effet à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

 

Som skedde i Stockholm den 12 december 1979 i två exemplar på franska och svenska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

 

Fait à Stockholm, le 12 décembre 1979, en double exemplaire, en langue française et en langue suédoise, chacun des textes faisant également foi.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:584

(Utkom d. 23 juni 1981.)