Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:78) om tillämpning av en överenskommelse den 8 januari 1982 om tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet

Utfärdad: 1982-02-18

Den allmänna administrativa överenskommelse om tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet, som undertecknades den 8 januari 1982, har trätt i kraft och skall lända till efterrättelse här i riket.

Överenskommelsen bifogas denna förordning i svensk och fransk text som bilaga.

Riksförsäkringsverket skall för svensk del fullgöra de uppgifter som anges i artikel 61 i överenskommelsen.

Bilaga

Allmän administrativ överenskommelse för tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Frankrike och Sverige om social trygghet.

Allmän administrativ överenskommelse för tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Frankrike och Sverige om social trygghet.

 

Arrangement Administratif Général relatif aux modalités d’application de la Convention entre la Suède et la France sur la Sécurité Sociale du 12 décembre 1979.

 

Med stöd av artikel 45 i konventionen mellan Frankrike och Sverige om social trygghet den 12 december 1979 har de behöriga myndigheterna, företrädda

 

En application de l’article 45 de la Convention entre la Suède et la France sur la Sécurité Sociale de 12 décembre 1979, les autorités compétentes suédoises et françaises, représentées:

 

på svensk sida av rättschefen i socialdepartementet Björn Sjöberg,

 

du côté suédois, par:  M. Björn Sjöberg, Directeur de Service juridique au Ministère de la Santé et des Affaires Sociales,

 

på fransk sida av direktören för social trygghet i ministeriet för den nationella solidariteten Jean Marmot och direktören för sociala frågor i jordbruksministeriet Jacques Lenoir,

 

du côté français, par:  M. Jean Marmot, Directeur de la Sécurité Sociale au Ministère de la Solidarité Nationale,    M. Jaques Lenoir, Directeur des Affaires Sociales au Ministère de l’Agriculture,

 

gemensamt träffat följande överenskommelse angående tillämpningen av konventionen mellan Frankrike och Sverige om social trygghet.

 

ont arrêté, d’un commun accord, les conditions d’application suivantes des dispositions de la Convention entre la Suède et la France sur la Sécurité Sociale.

 

Del I   Allmänna bestämmelser

Del I   Allmänna bestämmelser

 

Titre I   Dispositions Générales

 

(Tillämpning av artikel 4 i konventionen)

 

(Application de l’article 4 de la Convention)

 

Artikel 1

 

Article 1er

 

Utsändning understigande tre år

 

Détachement de moins de trois ans

 

En arbetstagare som avses i artikel 4, punkt 2, första och andra stycket konventionen skall av behörig inrättning i det land där han är försäkrad förses med ett personligt intyg kallat ”utsändningsintyg”, som dels bekräftar att han fortfarande omfattas av lagstiftningen om socialförsäkring i utsändningslandet, dels ger honom och medföljande familjemedlemmar rätt till sjukvårdsförmåner från sjuk- och moderskapsförsäkringen under hela vistelsen i det andra landet enligt artikel 10, punkt 1, i konventionen och på de villkor som föreskrivs i artikel 13 i denna överenskommelse.

 

Il est remis à chacun des travailleurs visés à l’article  14 § 2 alinéas 1 et 2 de la Convention, par les institutions de son pays d’affiliation, un certificat individuel dit de détachement, attestant d’une part, qu’il reste soumis à la législation de sécurité sociale de ce pays, d’autre part qu’il a droit et ouvre pour les membres de sa famille qui l’accompagnent aux prestations en nature de l’assurance maladie-maternité pendant toute la durée de son séjour dans l’autre pays, conformément à l’article 10 § 1 de la Convention et dans les conditions prévues à l’article 13 du présent Arrangement.

 

Artikel 2

 

Article 2

 

Förlängning av en utsändning utöver tre år

 

Prolongation d’un détachement au delà de trois ans

 

1. För tillämpning av artikel 4, punkt 2, tredje stycket, i konventionen skall den behöriga myndigheten i utsändningslandet göra en framställning hos den behöriga myndigheten i vistelselandet, i vilken förlängd befrielse från tillhörighet till försäkring i vistelselandet begärs. Till denna framställning bifogas, i tre exemplar, ett intyg med samtycke av den behöriga myndigheten i utsändningslandet till fortsatt försäkring i sistnämnda lands socialförsäkring.

 

§ 1er   Pour l’application de l’article 4, § 2 3ème alinéa de la Convention, l’autorité compétente du pays d’affiliation du travailleur adresse à l’autorité compétente du pays de séjour une demande motivée tendant au maintien de l’exonération, d’affiliation, de l’intéressé au régime de sécurité sociale de ce dernier pays. A cette demande est annexé, en triple exemplaire, un formulaire comportant l’accord de l’autorité compétente du pays d’affiliation pour le maintien de l’intéressé au régime de sécurité sociale de ce dernier pays.

 

2. Om den behöriga myndigheten i vistelselandet samtycker till förlängd befrielse från försäkring i vistelselandet, bekräftar nämnda myndighet detta på vart och ett av de tre intygsexemplaren och återsänder två exemplar till utsändningslandet och behåller det tredje exemplaret. Den behöriga myndigheten i utsändningslandet översänder, efter mottagande av de två exemplaren, det ena exemplaret till arbetstagaren och det andra till den inrättning i utsändningslandet, hos vilken arbetstagaren är försäkrad.

 

§ 2   En cas d’accord de l’autorité compétente de pays de séjour pour le maintien de l’exonération d’affiliation de l’intéressé au régime du pays de séjour, ladite autorité consigne son accord sur chacun des trois exemplaires du formulaire, fait retour de deux exemplaires à l’autorité compétente du pays d’affiliation et conserve le troisième exemplaire. L’autorité compétente du pays d’affiliation, dès réception des deux formulaires, en remet un au travailleur et adresse le second à l’institution d’affiliation de ce dernier.

 

3. Intyget som sänts till arbetstagaren benämns ”Förlängd utsändning”. Det dels bekräftar att arbetstagaren fortfarande omfattas av lagstiftningen om socialförsäkring i utsändningslandet, dels ger honom rätt och öppnar rätt för medföljande familjemedlemmar, enligt artikel 10, punkt 1, i konventionen och på villkor som anges i artikel 13 i denna överenskommelse, till förmåner från sjuk- och moderskapsförsäkringen under hela vistelsen i det andra landet.

 

§ 3   Le formulaire remis au travailleur et intitulé «prolongation de détachement» atteste, d’une part, qu’il reste maintenu à la législation de sécurité sociale du pays d’affiliation, d’autre part qu’il a droit pour lui-même et ouvre droit pour les membres de sa famille qui l’accompagnent aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pendant toute la durée de son séjour dans l’autre pays, conformément à l’article 10 de la Convention et dans les conditions prévues à l’article 13 du présent Arrangement.

 

Artikel 3

 

Article 3

 

Diplomatisk och konsulär personal

 

Personnels des postes diplomatiques et consulaires

 

Personal som avses i Wienkonventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser, förutom diplomatiska och konsulära företrädare, och som omfattas av lagstiftningen om socialförsäkring i sändande stat, förses med ett intyg om undantagande från reglerna om tillhörighet till försäkringen i mottagande stat.

 

Il est remis aux personnels visés par les conventions de Vienne, autres que les agents diplomatiques et consulaires, et qui sont soumis à la législation de sécurité sociale du pays accréditant une attestation d’exemption des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat accréditaire.

 

Detta intyg utfärdas av myndigheterna i den sändande staten.

 

Cette attestation est délivrée par les autorités de l’Etat accréditant.

 

Artikel 4

 

Article 4

 

Personal i transportföretag

 

Personnels des entreprises de transport

 

1. Avlönade arbetstagare som avses i artikel 4, punkt 4, i konventionen skall ha ett intyg som bekräfatar att de omfattas av lagstiftningen om socialförsäkring i det land där företaget har sitt säte.

 

§ 1er   Les personnels salariés visés à l’article 4 § 4 de la Convention doivent être porteurs d’un document établissant qu’ils restent soumis au régime de sécurité sociale en vigueur dans le pays où l’entreprise a son siège.

 

2. De åtnjuter sjukvårdsförmåner från sjuk- och moderskapsförsäkringen på villkor som anges i artikel 13 i denna överenskommelse.

 

§ 2   Ils bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues à l’article 13 du présent Arrangement.

 

Artikel 5

 

Article 5

 

(Tillämpning av artikel 5 i konventionen)

 

(Application de l’article 5 de la Convention)

 

Undantag från försäkring

 

Exemptions d’affiliation

 

1. Bestämmelserna i artikel 2 i denna överenskommelse är tillämpliga även på fall som avses i artikel 5 i konventionen.

 

§ 1er   Les dispositions de l’article 2 du présent Arrangement sont applicables par analogie aux cas visés à l’article 5 de la Convention.

 

2. Framställning om befrielse från försäkring görs av den behöriga myndigheten i det land vars lagstiftning skall tillämpas på försäkringen eller den fortsatta försäkringen.

 

§ 2   La demande d’exemption d’affiliation est formulée par l’autorité compétente du pays à la législation duquel l’affiliation ou le maintien d’affiliation du travailleur est demandé.

 

3. Det intyg som bifogas framställningen om undantag benämns ”Fortsatt försäkring”.

 

§ 3   Le formulaire annexé à la demande d’exemption est intitulé «maintien d’affiliation».

 

Del II   Särskilda bestämmelser

Del II   Särskilda bestämmelser

 

Titre II   Dispositions particulières

 

KAPITEL I

 

CHAPITRE 1er

 

Sjukdom, moderskap och engångsersättning vid dödsfall

 

Maladie, maternité et allocation au décès

 

AVDELNING I   Rätt till förmåner

 

SECTION I   Droit aux prestations

 

Underavdelning 1

 

Sous-Section 1

 

Sammanläggning av försäkringsperioder för öppnande av rätt till förmåner

 

Totalisation des périodes d’assurance pour l’ouverture du droit aux prestations

 

(Tillämpning av artikel 7 i konventionen)

 

(Application de l’article 7 de la Convention)

 

Artikel 6

 

Article 6

 

1. Om en person flyttar från det ena landet till det andra och vill tillgodoräkna sig försäkringsperioder som fullgjorts i det första landet för förvärv av rätt till förmåner vid sjukdom eller moderskap och till engångsersättning vid dödsfall i det andra landet, krävs att han hos försäkringsinrättningen i det land där förmåner begärs kan uppvisa ett intyg över fullgjorda försäkringsperioder eller därmed likvärdiga perioder, obligatoriska eller frivilliga.

 

§ 1er   La personne qui, se rendant d’un pays dans l’autre, doit faire état des périodes d’assurance accomplies dans le premier pays, pour obtenir les prestations des assurances maladie, maternité et allocation au décès du second pays, est tenue de présenter à l’institution, dans ce dernier pays, à laquelle les prestations sont demandées, une attestation comportant l’indication desdites périodes d’assurance ou équivalentes, obligatoires ou volontaires.

 

2. Sådant intyg utfärdas på begäran av sökanden av den försäkringsinrättning hos vilken han senast före utflyttningen var försäkrad.

 

§ 2   L’attestation en cause est délivrée, à la demande de l’intéressé, par l’institution auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu avant son départ.

 

3. Om sökanden inte uppvisar ovannämnda intyg som stöd för sin begäran om förmåner skall den försäkringsinrättning hos vilken han skall försäkras begära sådant intyg hos den försäkringsinrättning som anges under punkt 2 i denna artikel.

 

§ 3   Si l’intéressé ne présente pas ladite attestation à l’appui de sa demande de prestations, l’institution de la nouvelle affiliation demande à l’institution visée au § 2 du présent article l’attestation en cause.

 

Underavdelning 2

 

Sous-Section 2

 

Tillfällig vistelse i det andra landet

 

Séjour temporaire dans l’autre pays

 

(Tillämpning av artikel 8 i konventionen)

 

(Application de l’article 8 de la Convention)

 

Artikel 7

 

Article 7

 

Rätt till förmåner

 

Droit aux prestations

 

1. För att erhålla sjukvårdsförmåner från sjuk- och moderskapsförsäkringen vid tillfällig vistelse i det ena landet måste en person som avses i artikel 8 i konventionen vända sig till behörig inrättning i vistelselandet och där förete ett intyg från den inrättning hos vilken han är försäkrad, som bekräftar att han har rätt till förmåner som avses i artikel 8 i konventionen.

 

§ 1er   Pour bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans le pays de séjour temporaire, la personne visée à l’article 8 de la Convention s’adresse à l’institution compétente du pays de séjour temporaire. Elle présente à ladite institution un formulaire délivré à sa demande par l’institution d’affiliation et attestant que l’intéressé a droit aux prestations en vertu de l’article 8 de la Convention.

 

2. Sådant intyg utfärdas för den tid som den tillfälliga vistelsen avser eller, om denna vistelses längd inte är känd, för en tid av sex månader. Endast sjukdomsfall som inträffar under intygets giltighetstid ger rätt till förmåner från sjuk- och moderskapsförsäkringen.

 

§ 2   Cette attestation est délivrée pour la durée du séjour temporaire ou, si cette durée n’est pas connue, pour une période de six mois. L’acte médical ouvrant droit aux prestations maladie et maternité doit se situer à l’intérieur de la période de validité de l’attestation.

 

3. Om sökanden inte kan uppvisa sådant intyg har han ändå rätt att erhålla sjukvårdsförmåner från sjuk- och moderskapsförsäkringen i vistelselandet om han kan styrka sin nationalitet eller visa upp någon annan handling som styrker hans försäkringstillhörighet i det andra landet och är utfärdad under de senaste tolv månaderna innan ansökan om förmåner gjordes.

 

§ 3   Si l’intéressé n’est pas en mesure de présenter ladite attestation, il est néanmoins admis à bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans le pays de séjour en présentant tout document établissant sa nationalité ainsi que tout document émis dans les douze mois précédant la date de la demande et attestant sa qualité d’assuré dans l’autre pays.

 

4. Om intyg saknas skall försäkringsinrättningen på vistelseorten vända sig till den inrättning hos vilken sökanden är försäkrad för erhållande av det intyg som avses under punkt 1.

 

§ 4   A défaut, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution d’affiliation pour obtenir l’attestation visée au § 1.

 

Artikel 8

 

Article 8

 

Begynnelsedag för rätten till förmåner

 

Point de départ du droit aux prestations

 

Som begynnelsedag för den period om tre månader under vilken det under tillfällig vistelse föreligger rätt till förmåner gäller den dag då vården började, sådan den bestämts i artikel 7, punkt 2, ovan.

 

Le point de départ de la période de trois mois limitativement fixée pour la durée du service des prestations, se situe à la date du début des soins telle que déterminée au § 2 de l’article 7 ci-dessus.

 

Underavdelning 3

 

Sous-Section 3

 

Sjukvård för en förvärvsarbetandes familjemedlemmar, vilka har kvarstannat i Frankrike eller återvänder för att bosätta sig där

 

Soins de santé aux membres de la famille du travailleur, demeurés en France ou revenant y résider

 

(Tillämpning av artikel 9)

 

(Application de l’article 9)

 

Artikel 9

 

Article 9

 

Rätt till förmåner

 

Droit aux prestations

 

För att en förvärvsarbetandes familjemedlemmar skall erhålla sjukvårdsförmåner från sjuk- och moderskapsförsäkringen i Frankrike, som anges i artikel 9 i konventionen, måste de utan dröjsmål skriva in sig hos försäkringsinrättningen på bosättningsorten och visa upp ett intyg utfärdat av behörig svensk inrättning, på begäran antingen av den förvärvsarbetande själv eller av försäkringsinrättningen på bosättningsorten.

 

Pour bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité en France, les membres de la famille visés à l’article 9 de la Convention sont tenus de se faire inscrire dans le plus bref délai auprès de l’institution du lieu de leur résidence en présentant une attestation délivrée par l’institution suédoise compétente à la demande, soit du travailleur lui-même, soit de l’institution du lieu de résidence de la famille.

 

Artikel 10

 

Article 10

 

Intygets giltighetstid

 

Durée de validité de l’attestation

 

1. Intyget som avses i artikel 9 i denna överenskommelse har en giltighetstid av tolv månader. Utgångspunkt för denna tid är den dag från och med vilken den förvärvsarbetande, med stöd av artikel 9 i konventionen, öppnar rätt till sjukvårdsförmåner för sina familjemedlemmar.

 

§ 1er   La durée de validité de l’attestation visée à l’article 9 du présent arrangement est de 12 mois. Le point de départ de cette période se situe à la date à partir de laquelle le travailleur ouvre droit aux prestations en nature pour les membres de sa famille en application de l’article 9 de la Convention.

 

2. Före utgången av denna giltighetstid begär försäkringsinrättningen på den ort där familjemedlemmarna är bosatta, ett nytt intyg om fortsatt försäkring, antingen av den förvärvsarbetande själv eller av den behöriga försäkringsinrättningen i Sverige.

 

§ 2   Avant l’expiration de la période de validité, l’institution du lieu de résidence des membres de la famille demande, soit au travailleur lui-même, soit à l’institution suédoise compétente de fournir une nouvelle attestation d’affiliation.

 

Artikel 11

 

Article 11

 

Upphörande av rätt till förmån

 

Annulation de l’attestation de droit

 

1. Intyget som avses i artikel 9 i denna överenskommelse är, inom den angivna tidsramen, giltigt så länge som försäkringsinrättningen på bosättningsorten inte fått meddelande från den behöriga svenska försäkringsinrättningen om att det upphört att gälla.

 

§ 1er   L’attestation prévue à l’article 9 du présent Arrangement reste valable dans la limite fixée à l’article 10 ci-dessus aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence n’a pas reçu notification de son annulation par l’institution suédoise compétente.

 

2. Den behöriga svenska försäkringsinrättningen skall utan anmaning underrätta försäkringsinrättningen på familjemedlemmarnas bosättningsort om att den förvärvsarbetandes försäkring upphört, då denne inte längre utövar förvärvsarbete i Sverige.

 

§ 2   L’institution suédoise compétente informe l’institution du lieu de résidence des membres de la famille de la cessation d’affiliation du travailleur, lorsque celui-ci cesse d’exercer une activité professionnelle sur le territoire suédois, sans attendre d’être saisie d’une demande à cet effet.

 

Artikel 12

 

Article 12

 

Förändringar under giltighetstiden

 

Modification en cours de validité

 

Det åligger den förvärvsarbetande och hans familjemedlemmar att underrätta försäkringsinrättningen på bosättningsorten om varje förändring om kan påverka familjemedlemmarnas rätt till naturaförmåner. Detta gäller särskilt om förvärvsarbetet upphört eller om den förvärvsarbetande eller hans familjemedlemmar bytt bosättningsort.

 

Le travailleur et les membres de sa famille sont tenus d’informer l’institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres de la famille aux prestations en nature, notamment tout abandon d’activité professionnelle du travailleur ou tout transfert de résidence de celui-ci ou des membres de sa famille.

 

Underavdelning 4

 

Sous-Section 4

 

Sjukvård under tid för utsändning eller arbete i det andra landet

 

Soins de santé au cours d’une période de détachement ou d’emploi dans l’autre pays

 

(Tillämpning av artikel 10 i konventionen)

 

(Application de l’article 10 de la Convention)

 

Artikel 13

 

Article 13

 

Rätt till förmåner

 

Droit aux prestations

 

1. En arbetstagare, som avses i artikel 4, punkt 2 eller 4 i konventionen skall vända sig till försäkringsinrättningen i vistelselandet för att erhålla förmåner från sjuk- och moderskapsförsäkringen under vistelsen i det land där han är sysselsatt.

 

§ 1er   Pour bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité pendant toute la durée de son séjour dans le pays où il est occupé, le travailleur visé à l’article 4 § 2 ou § 4 de la Convention est tenu de s’adresser à l’institution du pays de séjour.

 

2. Han skall hos denna inrättning förete det intyg, som avses i artikel 1, 2, 4 eller 5 i denna överenskommelse, för att visa att han har rätt till förmåner enligt artikel 10 i konventionen under den tid som utsändningen eller arbetet i det andra landet varar.

 

§ 2   Il présente à ladite institution le formulaire visé, selon le cas, aux articles 1, 2, 4 ou 5 du présent Arrangement, attestant que le droit aux prestations est ouvert conformément à l’article 10 de la Convention, pour la durée du détachement ou de l’imploi dans l’autre pays.

 

3. Familjemedlemmar som medföljer arbetstagaren erhåller förmåner mot uppvisande av det intyg som anges under punkt 2 ovan.

 

§ 3   Les membres de la famille du travailleur qui l’accompagnent bénéficient des prestations, sur présentation du formulaire visé au § 2 ci-dessus.

 

Artikel 14

 

Article 14

 

Diplomatisk och konsulär personal

 

Personnels des postes diplomatiques et consulaires

 

1. För att erhålla sjukvårdsförmåner från sjuk- och moderskapsförsäkringen enligt artikel 10 punkt 2 i konventionen, måste personalen som är undantagen från socialförsäkringslagstiftningen i den mottagande staten vända sig till försäkringsinrättningen i denna stat.

 

§ 1er   Pour bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité, conformément à l’article 10 § 2 de la Convention, les personnels exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat accréditaire s’adressent à l’institution de l’Etat accréditaire.

 

2. Bestämmelserna i artikel 13 punkt 2 och 3 i denna överenskommelse är tillämpliga även på fall som avses i denna artikel.

 

§ 2   Les dispositions des § 2 et 3 de l’article 13 du présent Arrangement s’appliquent par analogie.

 

3. Myndigheterna i den sändande staten skall årligen översända en lista över personal som avses i punkt 1 i denna artikel till inrättningen i den mottagande staten.

 

§ 3   Les autorités de l’Etat accréditant transmettent annuellement à l’institution de l’Etat accréditaire la liste des personnels visés au § 1er du présent article.

 

Inrättningen i den mottagande staten utfärdar ett intyg som ger rätt till förmåner för de personer som upptagits på denna lista.

 

L’institution de l’Etat accréditaire délivre une attestation d’ouverture des droits aux personnes mentionnées sur cette liste.

 

Personalförändringar som inträffar under året skall meddelas inrättningen i den mottagande staten.

 

Les modifications intervenant en cours d’année dans la situation de ces personnels sont portées à la connaissance de l’institution de l’Etat accréditaire.

 

Underavdelning 5

 

Sous-Section 5

 

Beviljande av förmåner

 

Octroi des prestations

 

(Tillämpning av artikel 11 i konventionen)

 

(Application de l’article 11 de la Convention)

 

Artikel 15

 

Article 15

 

Tillhandahållande av vårdförmåner

 

Service des prestations en nature

 

För tillämpning av artikel 11 i konventionen skall försäkringsinrättningen på vistelseorten utge vårdförmåner från sjuk- och moderskapsförsäkringen med de begränsningar och på de villkor som följer av bestämmelserna i den egna lagstiftningen, särskilt vad avser vårdförmåner av stor betydelse i fall som kräver ett föregående beslut av organet att utge förmånen.

 

Aux fins de l’application de l’article 11 de la Convention, l’institution du lieu de séjour accorde les prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les limites et conditions fixées par sa législation, notamment en ce qui concerne les prestations en nature de grande importance nécessitant le cas échéant la délivrance d’une prise en charge préalable dont l’octroi est de la compétence de ladite institution.

 

Artikel 16

 

Article 16

 

Utgivande av kontantförmåner

 

Service des prestations en espèces

 

1. För att erhålla kontantförmåner med stöd av artikel 11 i konventionen skall den förvärvsarbetande i fall som avses i artikel 7, 13 och 14 i denna överenskommelse vända sig till den försäkringsinrättning hos vilken han är försäkrad.

 

§ 1er   Pour bénéficier des prestations en espèces en application de l’article 11 de la Convention les travailleurs salariés se trouvant dans les situations visées aux articles 7, 13 et 14 du présent Arrangement s’adressent à l’institution d’affiliation.

 

2. På begäran av den inrättning hos vilken en person är försäkrad skall försäkringsinrättningen på vistelseorten låta läkarundersöka denne och sedan utan dröjsmål översända handlingarna i ärendet till den inrättning hos vilken personen är försäkrad.

 

§ 2   A la demande de l’institution d’affiliation, l’institution du lieu de séjour fait procéder au contrôle médical de l’intéressé et transmet sans retard l’ensemble du dossier à l’institution d’affiliation.

 

3. Den inrättning hos vilken personen är försäkrad skall underrätta sökanden om sitt beslut.

 

§ 3   L’institution d’affiliation notifie sa décision directement à l’intéressé.

 

AVDELNING II   gottgörelse mellan försäkringsinrättningar

 

SECTION II   remboursement entre institutions

 

(Tillämpning av artikel 12 i konventionen)

 

(Application de l’article 12 de la Convention)

 

Artikel 17

 

Article 17

 

Kostnader för utgivna förmåner

 

Charge des prestations

 

Utgifter för vårdförmåner som utgetts av en försäkringsinrättning i vistelselandet till en försäkrad som avses i artikel 8, 9 och 10 i konventionen för den inrättnings räkning, hos vilken den som mottagit förmånen är försäkrad, skall, vid tillämpning av artikel 12 i konventionen, stanna på inrättningarna i vistelselandet.

 

Aux fins de l’application de l’article 12 de la Convention, les dépenses afférentes aux prestations en nature servies pour le compte de l’institution d’affiliation aux assurés visés aux articles 8, 9 et 10 de la Convention par les institutions du pays de séjour restent à la charge de ces dernières.

 

AVDELNING III   bidrag vid dödsfall

 

SECTION III   allocations en cas de décès

 

(Tillämpning av artikel 14 i konventionen)

 

(Application de l’article 14 de la Convention)

 

Artikel 18

 

Article 18

 

Ingivande av ansökan

 

Dépôt de la demande

 

1. För att erhålla engångsbelopp vid dödsfall enligt artikel 14 i konventionen skall efterlevande till en försäkrad från det ena landet, om de vistas i det andra landet, sända sin ansökan till den inrättning som har att utge förmånen. Ansökan kan också lämnas till försäkringsinrättningen på bosättningsorten, som utan dröjsmål skall vidarebefordra ansökan till den behöriga inrättningen.

 

§ 1er   Pour obtenir le bénéfice des allocations au décès dues en application de l’article 14 de la Convention, les ayants-droit des assurés du régime d’un Etat séjournant sur le territoire de l’autre Etat, adressent leur demande à l’institution débitrice desdites allocations. La demande peut être également adressée à l’institution du lieu de résidence des ayants-droit, qui la transmet sans retard à l’institution compétente.

 

2. Till ansökan skall fogas de handlingar som skall tjäna som underlag och i förekommande fall också det intyg som avses i artikel 1, 2, 4 eller 5 i denna överenskommelse.

 

§ 2   La demande est accompagnée des pièces justificatives et, éventuellement de l’attestation prévue aux articles 1, 2, 4 ou 5 du présent Arrangement.

 

Artikel 19

 

Article 19

 

Betalning av engångsbelopp vid dödsfall

 

Paiement de l’allocation au décès

 

Engångsbelopp vid dödsfall enligt lagstiftningen i den ena staten betalas direkt till en efterlevande som vistas i den andra staten.

 

Le paiement de l’allocation au décès due en vertu de la législation d’un Etat au bénéficiaire qui se trouve sur le territoire de l’autre Etat s’effectue directement à l’intéressé.

 

KAPITEL II

 

CHAPITRE II

 

Invaliditet, ålderdom och dödsfall

 

Assurance Invalidité vieillesse et survivants

 

AVDELNING I   Allmänna bestämmelser

 

SECTION I   Dispositions communes

 

Underavdelning 1

 

Sous-section I

 

Ansökningsförfarande

 

Introducti on des demandes

 

Artikel 20

 

Article 20

 

Ingivande av ansökan

 

Dépôt de la demande

 

1. En person som varit omfattad av lagstiftningen i en eller i båda de fördragsslutande staterna och som söker ålders- eller efterlevandepension skall inge sin ansökan till försäkringsinrättningen på bosättningsorten enligt där tillämplig lagstiftning då han är bosatt i en av de fördragsslutande staterna, oavsett om han omfattas av detta lands lagstiftning vid tidpunkten för ansökan.

 

§ 1er   La personne qui e été soumise à la législation de l’un ou des deux Etats contractants et qui sollicite le bénéfice d’une prestation de vieillesse ou de survivants, doit présenter sa demande à l’institution du lieu de sa résidence dans les conditions prescrites par la législation que celle-ci applique, lorsqu’elle réside sur le territoire de l’un des deux Etats contractants, qu’elle soit ou non soumise à la législation de cet Etat au moment de la demande de prestation.

 

2. Ansökan om förmån kan även inlämnas till behörig inrättning i den andra staten. Denna inrättning skall i förekommande fall genast undersöka den försäkrades rättigheter enligt den lagstiftning som inrättningen tillämpar. En kopia av ansökan översänds utan dröjsmål till försäkringsinrättningen i det andra landet med uppgift om när ansökan ingavs.

 

§ 2   Est recevable la demande de prestation déposée auprès d’une institution compétente de l’Etat autre que celui déterminé au § 1 du présent article. Cette institution procède, le cas échéant, à l’examen immédiat des droits de l’intéressé au regard de la législation qu’elle applique. Une copie de la demande est transmise sans retard à l’institution de l’autre Etat avec l’indication de la date à laquelle elle est parvenue initialement.

 

3. Ansökan om invalidpension lämnas till försäkringsinrättningen i den stat vars lagstiftning var tillämplig när den arbetsoförmåga som lett till invaliditeten inträffade.

 

§ 3   La personne qui sollicite le bénéfice d’une prestation d’invalidité doit déposer sa demande auprès de l’institution de l’Etat dont la législation lui était applicable au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité.

 

En ansökan om invalidpension som lämnats till en annan försäkringsinrättning skall sändas till den försäkringsinrättning som nyss nämnts.

 

La demande de prestation d’invalidité déposée auprès de toute autre institution doit être transmise à l’institution visée à l’alinéa précédent.

 

Artikel 21

 

Article 21

 

Bosättning i tredje stat

 

Résidence sur le territoire d’un Etat tiers

 

1. Om sökanden är bosatt i en tredje stat skall ansökan om pension inges till

 

§ 1er   Lorsque l’interessé réside sur le territoire d’un Etat tiers, la demande de prestation doit être adressée:

 

a) försäkringsinrättningen i den stat vars lagstiftning han senast var omfattad av när det gäller ålders- och efterlevandeförmåner,

 

a) à l’institution de l’Etat à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu pour les prestations de vieillesse et de survivants,

 

b) den behöriga svenska inrättningen när det gäller ansökan om invalidpension.

 

b) à l’institution suédoise compétente lorsqu’il s’agit d’une demande de prestation d’invalidité.

 

2. Bestämmelserna i artikel 20, punkt 2 och punkt 3 andra stycket, i denna överenskommelse skall i förekommande fall tillämpas på fall som avses i denna artikel.

 

§ 2   Les dispositions de l’article 20 § 2 et § 3, 2ème alinéa du présent Arrangement s’appliquent, le cas échéant, par analogie.

 

Artikel 22

 

Article 22

 

Uppgifter som skall lämnas av sökanden

 

Indications à fournir par le demandeur

 

Till stöd för sin ansökan skall en person som gör anspråk på invalid, ålders- eller efterlevandeförmåner enligt fransk invalid-, ålders- eller efterlevandelagstiftning så långt möjligt ange antingen den eller de försäkringsinrättningar i Frankrike där han eller den förvärvsarbetande varit försäkrad, eller den eller de arbetsgivare som den försäkrade varit anställd hos i detta land.

 

A l’appui de sa demande, la personne qui sollicite le bénéfice d’une prestation française d’invalidité, de vieillesse ou de survivant précise, dans la mesure du possible, soit la ou les institutions auprés desquelles elle ou le travailleur a été assuré en France, soit le ou les employeurs par lesquels l’assuré a été occupé sur le territoire de ce pays.

 

Underavdelning 2

 

Sous-section II

 

Handläggning av ansökan om förmån

 

Instruction de la demande de prestation

 

Artikel 23

 

Article 23

 

Handläggande inrättning

 

Institution d’instruction

 

En ansökan om förmån handläggs i första hand av den inrättning till vilken ansökan ingetts eller vidarebefordrats i enlighet med artikel 20 eller 21 i denna överenskommelse. Denna inrättning betecknas i det följande handläggande inrättning.

 

La demande de prestation est instruite en premier lieu par l’institution auprès de laquelle la demande a été déposée ou transmise conformément aux dispositions des articles 20 ou 21 du présent Arrangement. Cette institution est désignée ci-après par le terme« institution d’instruction».

 

Artikel 24

 

Article 24

 

Blankett för handläggning

 

Formulaire d’instruction

 

För handläggning av ansökningar om förmåner från invalid-, ålders- eller efterlevandeförsäkringen enligt bestämmelserna i konventionen skall en gemensam blankett användas som skall ifyllas först av den handläggande inrättningen och sedan av den behöriga inrättningen i det andra landet.

 

Pour l’instruction des demandes de prestations d’assurance invalidité, vieillesse et survivants dues en application des dispositions de la Convention, il est fait usage d’un formulaire commun qui doit être rempli successivement par l’institution d’instruction et l’institution compétente de l’autre pays.

 

Artikel 25

 

Article 25

 

Den handläggande inrättningens undersökning av rätten till förmåner

 

Examen des droits par l’institution d’instruction

 

1. Den handläggande inrättningen undersöker om rätt till förmåner föreligger för den sökande enligt den lagstiftning som inrättningen tillämpar.

 

§ 1er   L’institution d’instruction examine si les droits à prestation du requérant sont ouverts au regard de la législation qu’elle applique.

 

2. Om rätt till förmåner föreligger utan att försäkringsperioder som fullgjorts enligt den andra statens lagstiftning behöver beaktas beslutar den nämnda inrättningen om utbetalning av förmåner enligt dess lagstiftning.

 

§ 2   Lorsque le droit à prestation est ouvert sans qu’il y ait lieu de faire appel aux périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Etat, ladite institution procède à la liquidation de la prestation dans les termes de sa propre législation.

 

3. Inrättningen underrättar den behöriga inrättningen i den andra staten om beslutet om förmåner på den blankett som avses i artikel 24 i denna överenskommelse. På denna görs särskilt en förteckning över de försäkringsperioder som beaktas för beräkning av förmånen eller en förteckning över de försäkringsperioder som fullgjorts enligt den lagstiftning som inrättningen tillämpar.

 

§ 3   Elle avise l’institution compétente de l’autre Etat de la liquidation séparée de la prestation, au moyen du formulaire visé à l’article 24 du présent Arrangement dans lequel figure notamment un relevé des périodes d’assurance retenues pour le calcul de la prestation ou un relevé des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique.

 

4. Om rätt till förmåner inte föreligger enligt den lagstiftning som inrättningen tillämpar skall den handläggande inrättningen översända blanketten till den behöriga inrättningen i den andra staten. På blanketten anges de försäkringsperioder som fullgjorts i den första staten. Dessutom anges om möjligt de försäkringsperioder som fullgjorts i den andra staten.

 

§ 4   Lorsque le droit à prestation n’est pas ouvert au regard de la législation appliquée par l’institution d’instruction celle-ci adresse à l’institution compétente de l’autre Etat ce formulaire d’instruction dans lequel figure l’indication des périodes d’assurance accomplies sous la législation du premier Etat. En outre, eller indique, dans la mesure du possible les périodes d’assurance accomplie sur le territoire de l’autre Etat.

 

Artikel 26

 

Article 26

 

Undersökning av annan behörig inrättning än den handläggande av rätten till förmåner

 

Examen des droits par l’institution compétente autre que l’institution d’instruction

 

1. Den behöriga inrättningen i den andra staten undersöker om rätt till förmåner föreligger för sökanden enligt den lagstiftning som inrättningen tillämpar och enligt bestämmelserna i konventionen.

 

§ 1er   L’institution compétente de l’autre Etat examine les droits à prestation du requérant au regard de la législation qu’elle applique et des dispositions de la Convention.

 

2. Om rätt till förmåner föreligger enligt lagstiftningen i denna stat med beaktande enbart av försäkringsperioder som fullgjorts enligt denna lagstiftning skall den behöriga inrättningen besluta om förmåner utan beaktande av försäkringsperioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i den första staten.

 

§ 2   Lorsque le droit à prestation est ouvert au regard de la législation appliquée par l’institution compétente de l’autre Etat, compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, ladite institution procède à la liquidation de la prestation sans faire appel aux périodes d’assurance accomplies sous la législation du premier Etat.

 

3. Om rätt till förmåner inte föreligger enligt tillämplig lagstiftning i denna stat utan att försäkringsperioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i den första staten beaktas, skall den behöriga inrättningen undersöka om rätt till förmåner föreligger efter beaktande av försäkringsperioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i den första staten, med tillämpning av bestämmelserna i konventionen om sammanläggning av försäkringsperioder och artikel 30 i denna överenskommelse.

 

§ 3   Lorsque le droit à prestation n’est pas ouvert au regard de la législation appliquée par l’institution compétente de l’autre Etat, sans faire appel aux périodes d’assurance accomplies sous la législation du premier Etat, ladite institution examine si les droits à prestation sont ouverts en prenant en compte les périodes d’assurance accomplies sous la législation du premier Etat, en application des articles de la Convention relatifs à la totalisation des périodes d’assurance et de l’article 30 du présent Arrangement.

 

4. Om rätt till förmåner föreligger med beaktande av bestämmelserna i punkt 3 ovan skall den behöriga inrättningen i denna stat räkna ut det förmånsbelopp som sökanden är berättigad till med stöd av bestämmelserna i konventionen.

 

§ 4   Si le droit à prestation est ouvert, compte tenu des dispositions du § 3 ci-dessus, l’institution compétente de l’autre Etat calcule le montant de la prestation à laquelle peut prétendre le demandeur en application des dispositions de la Convention.

 

5. Den behöriga inrättningen i denna stat skall underrätta sökanden om sitt beslut. Likaså skall den underrätta den handläggande inrättningen om det beslut om förmåner som fattats enligt punkt 2 eller 4 i denna artikel genom att sända tillbaka handläggningsblanketten efter komplettering med uppgift dels om fullgjorda försäkringsperioder enligt den lagstiftning som inrättningen tillämpar, dels om de försäkringsperioder som legat till grund för beräkning av förmånen. Kopia av den underrättelse som sänts till sökanden bifogas.

 

§ 5   L’institution compétente de l’autre Etat notifie au demandeur la décision qu’elle a prise à son égard. Elle avise également l’institution d’instruction de la liquidation de la prestation effectuée dans les conditions du § 2 ou § 4 du présent article par le renvoi du formulaire d’instruction complété par l’indication des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique et celles retenues pour le calcul de la prestation. Elle joint audit envoi copie de la notification de la décision adressée au demandeur.

 

Artikel 27

 

Article 27

 

Fastställande av förmånens slutgiltiga belopp

 

Fixation du montant définitif de la prestation

 

Den handläggande inrättningen fastställer i sin tur, efter att ha fått tillbaka den kompletterade blanketten, med beaktande av bestämmelserna i konventionen de rättigheter som föreligger enligt dess egen lagstiftning och det förmånsbelopp som sökanden är berättigad till.

 

L’institution d’instruction, dès retour du formulaire complété, détermine à son tour, compte tenu des dispositions de la Convention, les droits qui s’ouvrent en vertu de sa propre législation et le montant de la prestation à laquelle peut prétendre le demandeur.

 

Denna inrättning meddelar inrättningen i den andra staten om beslutet.

 

Elle avise l’institution de l’autre Etat de la liquidation intervenue.

 

Artikel 28

 

Article 28

 

Underrättelser från den handläggande inrättningen

 

Notification par l’institution d’instruction

 

Den handläggande inrättningen skall, sedan beslut fattats, underrätta sökanden om detta.

 

L’institution d’instruction notifie au demandeur la décision prise à son égard dès que celle-ci est intervenue.

 

Underavdelning 3

 

Sous-section III

 

Övriga bestämmelser

 

Dispositions diverses

 

Artikel 29

 

Article 29

 

Sammanfallande försäkringsperioder

 

Superposition des périodes

 

1. Med likvärdiga perioder förstås i varje stat de perioder som betraktas som likvärdiga med försäkringsperioder enligt denna stats lagstiftning.

 

§ 1er   Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d’assurance sont, dans chaque Etat, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet Etat.

 

2. Då en period som betraktas som likvärdig med en försäkringsperiod enligt lagstiftningen i en stat sammanfaller med en försäkringsperiod som fullgjorts i den andra staten skall enbart försäkringsperioden beaktas av inrättningen i den senare staten.

 

§ 2   Lorsque la période reconnue équivalente à une période d’assurance par la législation d’un Etat coïncide avec une période d’assurance accomplie dans l’autre Etat, la période d’assurance est prise en considération par l’institution de ce dernier Etat.

 

3. Då en och samma period betraktas som likvärdig med en försäkringsperiod enligt både fransk och svensk lagstiftning skall perioden beaktas enbart av inrättningen i den stat där sökanden senast var obligatoriskt försäkrad.

 

§ 3   Lorsqu’une même période est reconnue équivalente à une période d’assurance à la fois par la législation française et par la législation suédoise, ladite période est prise en considération par l’institution de l’Etat où l’intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu.

 

Artikel 30

 

Article 30

 

Fall av successiv tillämpning av lagstiftningarna

 

Cas d’application successive des législations

 

1. Då den försäkrade vid ett givet tillfälle inte uppfyller åldersvillkoret enligt de båda staternas lagstiftning om försäkring för ålders- och efterlevandepension, men gör det enligt lagstiftningen i en av staterna, skall beloppet av de förmåner som skall utgå enligt den lagstiftning som ger rätt till förmåner beräknas i enlighet med bestämmelserna i konventionen.

 

§ 1er   Lorsque l’assuré ne remplit pas, à un moment donné, la condition d’âge requise par les législations d’assurance vieillesse et de survivants des deux Etats, mais satisfait seulement à la condition d’âge de l’une d’elles, le montant des prestations dues au titre de la législation au regard de laquelle le droit est ouvert est calculé conformément aux dispositions de la Convention.

 

2. Bestämmelserna i föregående punkt tillämpas även då den försäkrade vid ett givet tillfälle uppfyller villkoren i lagstiftningen om ålderspension i båda staterna men utnyttjar den möjlighet som erbjuds i lagstiftningen i en av staterna att uppskjuta uttaget av åldersförmåner.

 

§ 2   La liquidation de la prestation s’effectue conformément aux dispositions du paragraphe précédent lorsque l’assuré réunit, à un moment donné, les conditions requises par les législations de vieillesse des deux Etats mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l’un des Etats de différer la liquidation de ses droits à prestation de vieillesse.

 

3. Då åldersvillkoret enligt den andra statens lagstiftning uppfylls eller den försäkrade begär förmåner efter uppskov enligt lagstiftningen i en av staterna, skall den förmån som skall utgå i enlighet med denna lagstiftning fastställas med tillämpning av konventionen utan att rätten till förmåner i enlighet med lagstiftningen i den första staten ånyo prövas.

 

§ 3   Lorsque la condition d’âge requise par la législation de l’autre Etat se trouve remplie ou lorsque l’assuré demande la liquidation de ses droits qu’il avait différé au regard de la législation de l’un des Etats, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation dans les termes de la Convention, sans qu’il y ait lieu de procéder à la révision des droits déjà liquidés au titre de la législation du premier Etat.

 

Artikel 31

 

Article 31

 

Översändande av dokument

 

Transmission des pièces justificatives

 

1. För prövning av ansökningar om ålders- eller efterlevandeförmåner skall översändandet av handläggningsblanketten ersätta översändandet av dokument.

 

§ 1er   Pour l’examen des demandes de prestation de vieillesse ou de survivants, la transmission du formulaire d’instruction remplace la transmission des pièces justificatives.

 

2. För prövning av en ansökan om invalidförmåner i fall som avses i artikel 20 punkt 3 andra stycket i denna överenskommelse översänds ansökan, åtföljd av läkarutlåtande angående sökandens invaliditet, till den behöriga inrättningen.

 

§ 2   Pour l’examen des demandes de prestation d’invalidité, dans le cas visé à l’article 20 § 3, 2ème alinéa du présent Arrangement, la demande transmise à l’institution compétente est accompagnée d’un rapport médical sur l’état d’invalidité de l’intéressé.

 

3. Till ansökan om åldersförmåner som beviljas på grund av arbetsoförmåga i enlighet med fransk lagstiftning bifogas ett utlåtande av det svenska organ som är behörigt att göra den medicinska prövningen, innehållande också en bedömning av sökandens förmåga att fortsätta sin yrkesutövning.

 

§ 3   Il est joint à la demande de prestation de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail prévue par la législation française, un rapport établi par le service du contrôle médical compétent suédois qui apprécie en outre la capacité de l’intéressé à poursuivre l’exercice de son emploi.

 

AVDELNING II   Särskilda bestämmelser för invalid- och ålderspensioner som beviljats på grund av arbetsoförmåga

 

SECTION II   Dispositions particulières aux pensions d’invalidité et de vieillesse allouées pour inaptitude au travail

 

Artikel 32

 

Article 32

 

Fastställande av graden av invaliditet

 

Détermination du degré d’invalidité

 

1. För att kunna fastställa graden av invaliditet skall den inrättning som är behörig att besluta om förmåner i förekommande fall ta hänsyn till läkarundersökningar och upplysningar av administrativ karaktär som mottagits från inrättningen i den andra staten.

 

§ 1er   Pour évaluer le degré d’invalidité, l’institution compétente pour la liquidation de la prestation fait état, la cas échéant, des constatations médicales ainsi que des informations d’ordre administratif recueillies par l’institution de l’autre Etat.

 

2. Nämnda inrättning behåller dock rätten att själv välja läkare för undersökning av sökanden på de villkor som anges i dess lagstiftning.

 

§ 2   Ladite institution conserve toutefois le droit de faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa législation.

 

Artikel 33

 

Article 33

 

Medicinsk och administrativ kontroll

 

Contrôle médical et administratif

 

På begäran av den inrättning som betalar ut pensionen ombesörjs medicinsk och administrativ kontroll av mottagare av invalidpension av inrättningen i det land där pensionsmottagaren bor.

 

Le contrôle médical et administratif des titulaires de pensions d’invalidité est effectué, à la demande de l’institution débitrice, par les soins de l’institution du pays de résidence du pensionné.

 

Artikel 34

 

Article 34

 

Utnyttjande av administrativa kontroller

 

Exploitation des contrôles administratifs

 

Konstateras det vid en administrativ kontroll eller på begäran av den inrättning som betalar ut förmånen att en mottagare av invalidpension återgått i arbete i det andra landet, skall inrättningen i detta land sända uppgift om detta på en blankett till den inrättning som betalar ut förmånen.

 

Lorsqu’à la suite d’un contrôle administratif ou à la demande de l’institution débitrice, il a été constaté que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité avait repris le travail dans l’autre pays, un rapport établi sur formulaire est adressé à l’institution débitrice par l’institution de l’autre pays.

 

Artikel 35

 

Article 35

 

Ansvaret för kostnaderna för medicinsk och administrativ kontroll

 

Charge des frais de contrôle médical et administratif

 

Kostnaderna för medicinska och administrativa kontroller skall bäras av inrättningarna i förmånstagarnas bosättningsland på samma villkor som om förmånstagarna är omfattade av lagstiftningen i nämnda land.

 

Les frais résultant des contrôles médicaux et des enquêtes administratives sont supportés par les institutions du pays de résidence des bénéficiaires dans les mêmes conditions que si ces derniers relavaient de la législation audit pays.

 

AVDELNING III   Särskilda bestämmelser för vissa socialförsäkringssystem

 

SECTION III   Dispositions particulières à certains régimes

 

Artikel 36

 

Article 36

 

Om det för tillämpning av artikel 26 i konventionen anses nödvändigt, vänder sig de behöriga franska inrättningarna till de svenska med en begäran om uppgifter om de försäkringsperioder som fullgjorts enligt den svenska lagstiftningen i en anställning eller i ett yrke som i Frankrike skulle omfattas av den lagstiftning som tillämpas av de inrättningar som begär uppgifterna.

 

En tant que de besoin, pour l’application de l’article 26 de la Convention, les institutions françaises adressent aux institutions suédoises une demande relative aux périodes d’assurance accomplies sous la législation suédoise dans un emploi ou une profession qui relèverait, en France, de la législation que les institutions demanderesses appliquent.

 

AVDELNING IV   Betalning av förmåner

 

SECTION IV   Paiement des prestations

 

Artikel 37

 

Article 37

 

Allmän bestämmelse

 

Cas général

 

1. En förmån, som det åligger behörig inrättning i annan stat än den där förmånstagaren är bosatt att utge, skall betalas ut direkt till förmånstagaren.

 

§ 1er   La prestation à la charge de l’institution compétente de l’Etat autre que celui où réside le bénéficiaire est versée directement à ce dernier.

 

2. Utbetalning sker på förfallodagar som gäller enligt den lagstiftning som tillämpas av den inrättning som har att utge förmånen.

 

§  2   Le versement des arrérages a lieu aux échéances prévues par la législation que l’institution débitrice est chargée d’appliquer.

 

3. Omkostnaderna för betalningen kan återkrävas från förmånstagarna av den inrättning som har att utge förmånen på de villkor som anges i den tillämpliga lagstiftningen.

 

§ 3   Les frais relatifs au paiement des arrérages peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les institutions débitrices dans les conditions fixées par la législation qu’elles appliquent.

 

Artikel 38

 

Article 38

 

Särskild bestämmelse för sjömän

 

Cas particulier des marins

 

Pensioner som beviljats av en fransk inrättning för invalidiserade sjömän utbetalas direkt till förmånstagare som är bosatta i Sverige av den behörige franske konsuln.

 

Les arrérages de pensions alloués par l’établissement français des invalides de la marine sont versés directement aux bénéficiaires de ces pensions résidant en Suède par le Consul de France territorialement compétent.

 

KAPITEL III

 

CHAPITRE III

 

Arbetsskador

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

 

AVDELNING I   Vård- och kontantförmåner

 

SECTION I   Prestations en nature et en espèces

 

(Tillämpning av artiklarna 34 36 i konventionen)

 

(Application des articles 34 à 36 de la Convention)

 

Underavdelning 1

 

Sous-Section 1

 

Utgivande av vårdförmåner vid utsändning, tillfällig vistelse eller bosättning i den andra staten

 

Service des prestations en nature en cas de détachement, de séjour temporaire ou de transfert de résidence sur le territoire de l’autre Etat

 

Artikel 39

 

Article 39

 

Beviljande av förmåner

 

Octroi des prestations

 

1. För att erhålla vårdförmåner från försäkringen mot olycksfall i arbete och arbetssjukdomar i enlighet med lagstiftningen i vistelselandet måste en förvärvsarbetande som avses i artikel 34, punkt 1, i konventionen för försäkringsinrättningen på vistelseorten förete ett intyg, utfärdat av den inrättning hos vilken han är försäkrad, som ger honom rätt att erhålla förmåner i den andra staten.

 

§ 1er   Pour bénéficier des prestations en nature de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles au titre de la législation du pays de séjour, le travailleur visé à l’article 34 § 1 de la Convention est tenu de présenter à l’institution du lieu de son séjour une attestation par laquelle l’institution d’affiliation l’autorise à bénéficier des prestations sur le territoire de l’autre Etat.

 

Den inrättning hos vilken den förvärvsarbetande är försäkrad fastställer intygets giltighetstid.

 

§ 2   L’institution d’affiliation fixe la durée de validité de l’attestation.

 

Artikel 40

 

Article 40

 

Förlängning av förmånstiden

 

Prolongation du service des prestations

 

1. Då den förvärvsarbetande ansöker om att erhålla förmåner under längre tid än som först beviljats, skall han sända sin ansökan, åtföljd av erforderliga medicinska handlingar, till försäkringsinrättningen på vistelseorten, som i sin tur utan dröjsmål översänder ansökan till den inrättning hos vilken sökanden är försäkrad.

 

§ 1er   Lorsque le travailleur demande à bénéficier de la prorogation du service des prestations au delà de la durée primitivement prévue, il adresse sa requête accompagnée des pièces médicales justificatives, à l’institution du lieu de séjour qui la transmet sans retard à l’institution d’affiliation.

 

2. På begäran av den inrättning hos vilken sökanden är försäkrad låter försäkringsinrättningen på vistelseorten läkarundersöka sökanden.

 

§ 2   A la demande de l’institution d’affiliation, l’institution du lieu de séjour fait procéder, par son contrôle médical, à l’examen de l’intéressé.

 

3. Den inrättning hos vilken sökanden är försäkrad fattar sitt beslut, som sedan på en blankett meddelas dels sökanden, dels försäkringsinrättningen på vistelseorten.

 

§ 3   L’institution d’affiliation, prend sa décision et la notifie, au moyen d’un formulaire, d’une part au travailleur intéressé, d’autre part à l’institution du lieu de séjour.

 

4. Det meddelande som nämnts i punkt 3 ovan skall alltid innehålla uppgift om förlängningens varaktighet och om arten av de förmåner som beviljats.

 

§ 4   La notification prévue au § 3 ci-dessus comporte obligatoirement l’indication de la durée de la prorogation du service et de la nature des prestations.

 

Artikel 41

 

Article 41

 

Återfall

 

Cas de la rechute

 

1. I fall som avses i artikel 34, punkt 2, i konventionen skall den förvärvsarbetande sända sin ansökan åtföljd av medicinska handlingar till försäkringsinrättningen på vistelseorten, som i sin tur utan dröjsmål skall översända ansökan till den inrättning hos vilken den förvärvsarbetande är försäkrad.

 

§ 1er   Dans le cas visé à l’article 34 § 2 de la Convention, le travailleur adresse sa requête accompagnée des pièces médicales justificatives, à l’institution du lieu de séjour qui la transmet sans retard à l’institution d’affiliation.

 

2. Efter granskning av sökandens handlingar som anges i artikel 40, punkt 2, i denna överenskommelse underrättar den inrättning hos vilken sökanden är försäkrad denne om sitt beslut och översänder i förekommande fall det intyg som avses i artikel 39 i denna överenskommelse.

 

§ 2   Après examen du dossier de l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 40 § 2 du présent Arrangement, l’institution d’affiliation notifie sa décision à l’intéressé et lui délivre, le cas échéant, l’attestation visée à l’article 39 du présent Arrangement.

 

Underavdelning 2

 

Sous-section 2

 

Gottgörelse för vårdförmåner

 

Remboursement des prestations en nature

 

Artikel 42

 

Article 42

 

Gottgörelse för förmåner

 

Remboursement des prestations

 

1. De vårdförmåner på grund av olycksfall i arbete eller arbetssjukdom, som med stöd av artikel 34 i konventionen utgetts av inrättningen på vistelseorten, skall gottgöras med utgångspunkt från de faktiska utgifter som styrkts.

 

§ 1er   Le remboursement des prestations en nature des assurances accidents du travail et maladies professionnelles servies par l’institution du lieu de séjour en application de l’article 34 de la Convention se fait sur la base des dépenses réelles compte tenu des justifications produites.

 

2. Inrättningen på vistelseorten översänder nämnda dokument till förbindelseorganet i det andra landet, som utan dröjsmål översänder betalning till inrättningen.

 

§ 2   L’institution du lieu de séjour adresse lesdites justifications à l’organisme de liaison de l’autre pays qui mandate sans retard les sommes dues à ladite institution.

 

Artikel 43

 

Article 43

 

Utgivande av förmåner

 

Versement des prestations

 

Vid tillämpning av artikel 35 i konventionen skall den inrättning hos vilken sökanden är försäkrad utge kontantförmåner direkt till sökanden.

 

Pour l’application de l’article 35 de la Convention, l’institution d’affiliation verse les prestations en espèces directement aux intéressés.

 

AVDELNING II   Livräntor på grund av olycksfall i arbete

 

SECTION II   rentes d’accidents du travail

 

(Tillämpning av artikel 3 och 37 i konventionen)

 

(Application des articles 3 et 37 de la Convention)

 

Underavdelning 1

 

Sous-Section I

 

Ingivande och handläggning av ansökningar

 

Introduction et instruction des demandes de prestations

 

Artikel 44

 

Article 44

 

Ingivande av ansökan

 

Dépôt de la demande

 

1. Då en förvärvsarbetande ansöker om livränta på grund av arbetsskada eller vid dödsfall dennes efterlevande ansöker om livränta på grund av arbetsskada som lett till döden, skall ansökan lämnas till den behöriga inrättningen i det land där olycksfallet inträffade eller arbetssjukdomen konstaterades, antingen direkt eller med hjälp av förbindelseorganet i vistelselandet.

 

§ 1er   Lorsqu’un travailleur ou le survivant d’un travailleur sollicite le bénéfice d’une rente d’accident du travail ou d’une rente d’ayant droit en cas d’accident suivi de mort, il adresse sa demande à l’institution compétente du pays sous la législation duquel l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenue ou a été constatée, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisme de liaison du pays de sa résidence qui la transmet à l’institution compétente.

 

2. Ansökan inges enligt bestämmelserna i lagstiftningen antingen i bosättningslandet eller i det land där den behöriga inrättningen finns.

 

§ 2   La demande est présentée selon les modilités prévues par la législation soit du pays de résidence, soit du pays de l’institution compétente.

 

Artikel 45

 

Article 45

 

Uppskattning av invaliditetsgraden

 

Appréciation du degré d’invalidité

 

1. För att graden av varaktig arbetsoförmåga skall kunna uppskattas i det fall som anges i artikel 37 i konventionen, skall arbetstagaren lämna den behöriga inrättningen alla upplysningar som hänför sig till olycksfall i arbete som inträffat eller arbetssjukdomar som konstaterats vid tidigare tillfällen, då den andra statens lagstiftning varit tillämplig, och vilken grad av arbetsoförmåga som orsakats därav.

 

§ 1er   Aux fins de l’appréciation du degré d’incapacité permanente dans le cas visé à l’article 37 de la Convention, le travailleur est tenu de fournir à l’institution compétente, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation de l’autre pays, et ce quel que soit le degré d’incapacité qui en était résulté.

 

2. Om nämnda inrättning finner det nödvändigt, kan den via det andra landets förbindelseorgan vända sig till inrättningar i detta land för att få dessa uppgifter eller för att få bekräftelse på dessa.

 

§ 2   Si ladite institution l’estime nécessaire, elle peut, pour obtenir ces renseignements ou en avoir confirmation, s’adresser aux institutions de l’autre pays, par l’intermédiaire de l’organisme de liaison de ce pays.

 

Artikel 46

 

Article 46

 

Beviljande av förmånen

 

Liquidation de la prestation

 

Den behöriga inrättningen beslutar huruvida den skadade eller vid dödsfall dennes efterlevande har rätt till livränta i enlighet med den lagstiftning som inrättningen tillämpar och fastställer det förmånsbelopp som sökanden är berättigad till. Inrättningen underrättar sökanden direkt om beslutet.

 

L’institution compétente procède à la détermination des droits à rente de la victime ou de ses ayants-droit, conformément à la législation qu’elle est chargée d’appliquer, et fixe le montant de l’avantage auquel peut prétendre le demandeur. Elle notifie directement sa décision à l’intéressé.

 

Underavdelning 2

 

Sous-Section 2

 

Utbetalning av livränta på grund av olycksfall i arbete

 

Paiement des rentes d’accidents du travail

 

Artikel 47

 

Article 47

 

Utbetalning av pension

 

Paiement des rentes

 

1. En livränta på grund av olycksfall i arbete utges direkt till förmånstagaren även om denne inte är bosatt i den stat, där den inrättning finns som har att betala ut ersättningen.

 

§ 1er   Les rentes d’accidents du travail sont payées directement aux bénéficiaires alors même qu’ils ne résident pas sur le territoire de l’Etat de l’institution débitrice.

 

2. Livräntan utbetalas på de förfallodagar, som gäller enligt den lagstiftning som den utbetalande inrättningen tillämpar.

 

§ 2   Le versement des arrérages desdites rentes a lieu aux échéances prévues par la législation que l’institution débitrice applique.

 

3. Omkostnader som hänför sig till utbetalningen kan återkrävas från förmånstagaren på de villkor som finns angivna i den lagstiftning som den utbetalande inrättningen tillämpar.

 

§ 3   Les frais relatifs au paiement des arrérages peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les institutions débitrices dans les conditions fixées par la législation qu’elles appliquent.

 

Artikel 48

 

Article 48

 

Livränta till sjömän på grund av olycksfall i arbete

 

Rentes d’accidents du travail des marins

 

Livränta på grund av olycksfall i arbete, som beviljats av den franska inrättningen för invalidiserade sjömän, betalas ut direkt till förmånstagare som är bosatta i Sverige av den behörige franske konsuln.

 

Les arrérages des rentes d’accidents du travail allouées par l’Etablissement National des Invalides de la Marine sont versées directement aux bénéficiaires de ces rentes résidant en Suède par le Consul de France territorialement compétent.

 

Underavdelning 3

 

Sous-Section 3

 

Administrativ och medicinsk kontroll

 

Contrôle administratif et médical

 

Artikel 49

 

Article 49

 

Kontrollförfarande

 

Procédure des contrôles

 

1. På begä ran av den behöriga inrättningen skall inrättningen på bosättnings- eller vistelseorten i den andra staten låta kontrollera en person som erhåller förmåner på grund av olycksfall i arbete på de villkor som anges i dess lagstiftning, i synnerhet då det är fråga om läkarundersökning som behövs för omprövning av rätten till förmåner.

 

§ 1er   A la demande de l’institution compétente, l’institution du lieu de résidence ou de séjour de l’autre Etat fait procéder au contrôle des bénéficiaires d’une prestation d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans les conditions prévues par sa propre législation, et notamment aux examens médicaux nécessaires à la révision de la rente.

 

2. Den behöriga inrättningen behåller rätten att själv välja läkare för undersökning av sökanden på de villkor som anges i dess lagstiftning.

 

§ 2   L’institution compétente conserve le droit de faire procéder à l’examen des intéressés par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation.

 

Artikel 50

 

Article 50

 

Ansvaret för kostnaderna för administrativ och medicinsk kontroll

 

Charge des frais de contrôle administratif et médical

 

Kostnader för läkarundersökningar och administrativa utredningar skall bäras av inrättningen i det land där förmånstagaren är bosatt på samma villkor som om denne omfattades av detta lands lagstiftning.

 

Les frais résultant des contrôles médicaux et des enquêtes administratives sont supportés par les institutions du pays de résidence des bénéficiaires dans les mêmes conditions que si ces derniers relevaient de la législation dudit pays.

 

AVDELNING III   Yrkessjukdomar

 

SECTION III   Maladies professionnelles

 

(Tillämpning av artikel 38 och 39 i konventionen)

 

(Application des articles 38 et 39 de la Convention)

 

Artikel 51

 

Article 51

 

Anmälan om yrkessjukdomen

 

Déclaration de la maladie professionnelle

 

Anmälan om yrkessjukdom skall göras antingen till behörig inrättning i den stat, där den person som ådragit sig yrkessjukdomen senast haft en sysselsättning som kunnat framkalla yrkessjukdomen, eller till förbindelseorganet i bosättningslandet, som det åligger att utan dröjsmål översända framställningen till behörig inrättning i den andra staten.

 

La déclaration de maladie professionnelle est adressée, soit à l’institution compétente de l’Etat sur le territoire duquel la victime a occupé en dernier lieu un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, soit à l’organisme de liaison de l’Etat de résidence, à charge pour ce dernier de la transmettre sans retard à l’institution compétente de l’autre Etat.

 

Artikel 52

 

Article 52

 

Avslag på ansökan

 

Rejet de la demande

 

Då den behöriga inrättningen i den stat, där en person som ådragit sig yrkessjukdom tidigare haft en sysselsättning som kunnat framkalla den konstaterade yrkessjukdomen, fastställer att denne eller vid dödsfall dennes efterlevande inte uppfyller villkoren enligt den lagstiftning som inrättningen tillämpar, med beaktande av bestämmelserna i artikel 38, punkt 2 i konventionen, skall denna inrättning

 

Lorsque l’institution compétente de l’Etat sur le territoire duquel la victime a précédemment occupé un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de la législation qu’elle applique, compte tenu des dispositions de l’article 38 § 2 de la Convention, ladite institution:

 

a) utan dröjsmål översända anmälan och de handlingar som bifogats samt kopia av den bekräftelse som nämns under b) till inrättningen i den andra staten där den skadade haft en sysselsättning som kan ha framkallat yrkessjukdomen

 

a) transmet sans retard à l’institution de l’autre Etat sur le territoire duquel la victime a précédemment occupé un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée la déclaration et les pièces qui l’accompagnent ainsi qu’une copie de la notification visée ci-dessous.

 

b) samtidigt underrätta sökanden om sitt beslut om avslag och ange på vilka grunder detta beslut har fattats, samt om att beslutet har meddelats inrättningen i den andra staten.

 

b) notifie simultanément à l’intéressé sa décision de rejet dans laquelle elle indique notamment les conditions qui font défaut pour l’ouverture du droit aux prestations et la transmission de sa déclaration à l’institution de l’autre Etat.

 

Artikel 53

 

Article 53

 

Försämring av yrkessjukdomen

 

Aggravation de la maladie professionnelle

 

1. För tillämpning av artikel 39 i konventionen skall den försäkrade lämna behörig inrättning i den nya bosättningsstaten erforderliga uppgifter om de förmåner som tidigare utbetalats på grund av yrkessjukdomen. Om nämnda inrättning finner det nödvändigt, kan den vända sig till den inrättning som beviljat förmånen för att erhålla utförligare uppgifter.

 

§ 1er   Pour l’application de l’article 39 de la Convention, le travailleur est tenu de fournir à l’institution compétente de l’Etat de sa nouvelle résidence, les renseignements nécessaires relatifs aux prestations liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle considérée. Si ladite institution l’estime nécessaire, elle peut s’adresser à l’institution qui a servi à l’intéressé les prestations en cause pour obtenir toutes précisions à leur sujet.

 

2. I fall som avses i artikel 39 a) i konventionen, då den försäkrade inte haft en sysselsättning i den andra staten som kan ha försämrat åberopad yrkessjukdom, skall beslut om avslag sändas till den inrättning i den första staten, hos vilken denne är försäkrad.

 

§ 2   Dans le cas envisagé à l’article 39 a de la Convention, où le travailleur n’a pas occupé, sur le territoire du second Etat, un emploi susceptible d’aggraver la maladie professionnelle invoquée, une copie de la décision de rejet notifiée au travailleur est adressée à l’institution d’affiliation du premier Etat.

 

3. I fall som avses i artikel 39 b) i konventionen, då den försäkrade haft en sysselsättning i den andra staten som kan ha försämrat åberopad yrkessjukdom, skall inrättningen i den andra staten meddela inrättningen i den första staten om beloppet av det tillägg som skall utgå. Detta tillägg skall utbetalas direkt till den försäkrade med tillämpning av bestämmelserna i artikel 47 i denna överenskommelse.

 

§ 3   Dans le cas envisagé à l’article 39 b de la Convention, où le travailleur a effectivement occupé, sur le territoire du second Etat, un emploi susceptible d’aggraver la maladie professionnelle invoquée, l’institution du second Etat indique à l’institution du premier Etat de montant du supplément mis à sa charge. Ce supplément est versé directement au travailleur et les dispositions de l’article 47 du présent Arrangement sont applicables.

 

KAPITEL IV

 

CHAPITRE IV

 

Familjeförmåner

 

Prestations familiales

 

(Tillämpning av artikel 41 i konventionen)

 

(Application de l’article 41 de la Convention)

 

Artikel 54

 

Article 54

 

Beviljande av förmåner

 

Octroi des prestations

 

1. För att erhålla familjeförmåner för de barn som följt med honom till vistelselandet skall en arbetstagare som avses i artikel 4, punkt 2, i konventionen lämna ansökan till behörig inrättning i den stat där han är försäkrad, eventuellt genom sin arbetsgivare.

 

§ 1er   Pour bénéficier des prestations familiales pour ses enfants qui l’accompagnent dans le pays de séjour, le travailleur visé à l’article 4 § 2 de la Convention, adresse sa demande à l’institution compétente de l’Etat d’affiliation, éventuellement par l’intermédiaire de son employeur.

 

2. Med familjeförmåner som nämns i artikel 41 i konventionen avses

 

§ 2   Au sens de l’article 41 de la Convention les termes «prestations familiales» comportent:

 

a) enligt franska bestämmelser familjebidrag i egentlig mening och familjeförmåner före och efter barns födelse

 

a) au titre du régime français:les allocations familiales proprement dites, et les allocations pré et post-natales

 

b) enligt svenska bestämmelser allmänna barnbidrag.

 

b) au titre du régime suédois:les allocations générales pour enfants.

 

3. Förmånerna betalas ut direkt av behörig inrättning i den stat där den förmånsberättigade är försäkrad med det belopp och enligt de bestämmelser som fastställts i lagstiftningen som denna inrättning har att tillämpa.

 

§ 3   Les prestations sont payées directement par l’institution compétente de l’Etat d’affiliation aux taux et suivant les modalités prévues par la législation que ladite institution est chargée d’appliquer.

 

Artikel 55

 

Article 55

 

Förändrade familjeförhållanden

 

Changement de situation familiale

 

1. Det åligger en arbetstagare som avses i artikel 4, punkt 2, i konventionen att i förekommande fall antingen direkt eller genom sin arbetsgivare underrätta den behöriga inrättningen i den stat där han är försäkrad om varje förändring i sina eller barnens förhållanden som kan påverka rätten till familjeförmåner, varje förändring i antalet barn för vilka sagda förmåner utgår och varje byte av barnens bosättningsort.

 

§ 1er   Le travailleur visé à l’article 4 § 2 de la Convention est tenu d’informer le cas échéant, soit directement, soit par l’intermédiaire de son employeur l’institution compétente de l’Etat d’affiliation de tout changement survenu dans sa situation ou celle de ses enfants susceptible de modifier le droit aux prestations familiales, de toute modification du nombre des enfants pour lesquels lesdites prestations sont dues et de tout transfert de résidence des enfants.

 

2. Den behöriga inrättningen i vistelsestaten eller det organ som utsetts av den behöriga myndigheten i sagda stat biträder en inrättning i den stat, där arbetstagaren är försäkrad, som avser att anställa återkrav mot en arbetstagare som obehörigen mottagit förmåner.

 

§ 2   L’institution de l’Etat de séjour ou l’organisme désigné par l’autorité compétente dudit Etat prête ses bons offices à l’institution de l’Etat d’affiliation qui se propose d’exercer un recours contre le travailleur qui a perçu indûment des prestations.

 

KAPITEL V

 

CHAPITRE V

 

Arbetslöshet

 

Chômage

 

(Tillämpning av artikel 42 i konventionen)

 

(Application de l’article 42 de la Convention)

 

Artikel 56

 

Article 56

 

Sammanläggning av försäkringsperioder

 

Totalisation des périodes d’assurance

 

1. För tillämpning av bestämmelserna i artikel 42, punkt 1, i konventionen skall en sökande, som för att uppfylla de fastställda villkoren i lagstiftningen i den behöriga staten åberopar försäkrings- eller arbetsperioder som tidigare fullgjorts enligt lagstiftningen i den andra staten, för den behöriga inrättningen i den första staten visa upp ett intyg över försäkrings- eller arbetsperioder som tidigare fullgjorts enligt lagstiftningen i den andra staten.

 

§ 1er   En application des dispositions de l’article 42 § 1 de la Convention, l’intéressé qui, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent, doit faire état des périodes d’assurance ou d’emploi antérieurement accomplies sous la législation de l’autre Etat, est tenu de présenter à l’institution compétente du premier Etat une attestation des periodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement dans l’autre Etat.

 

2. Detta intyg utfärdas på begäran av sökanden av den inrättning som är behörig i fråga om arbetslöshet i den stat vars lagstiftning han tidigare var omfattad av. Om intyget inte uppvisas vänder sig den behöriga inrättningen i den stat, vars lagstiftning sökanden är omfattad av, till den behöriga inrättningen i den andra staten för att erhålla intyget.

 

§ 2   Cette attestation est délivrée, à la demande de l’intéressé, par l’institution compétente en matière de chômage de l’Etat à la législation duquel il a été soumis antérieurement dans l’autre Etat. S’il ne présente pas ladite attestation, l’institution compétente de l’Etat à la législation duquel l’intéressé est soumis s’adresse à l’institution compétente de l’autre Etat pour l’obtenir.

 

3. Den behöriga inrättningen i den stat vars lagstiftning tidigare var tillämplig på sökanden antecknar på intyget de perioder för vilka sökanden, enligt den lagstiftning som inrättningen tillämpar, erhållit förmåner under de senaste tolv månaderna före intygets utfärdande.

 

§ 3   L’institution compétente de l’Etat à la législation duquel il a été soumis antérieurement dans l’autre Etat, indique, sur l’attestation les périodes durant lesquelles l’intéressé a bénéficié de prestations au titre de la législation qu’elle applique au cours des douze mois précédents la date de délivrance de l’attestation.

 

4 a) För Sveriges vidkommande skall dess förbindelseorgan handha de uppgifter som omnämns i denna artikel.

 

§ 4   a) Pour la Suède, l’organisme de liaison suédois est chargé des formalités prévues au présent article.

 

b) För Frankrikes vidkommande handhar samorganisationen för arbetslöshetskassorna i Parisregionen de uppgifter som omnämns i denna artikel.

 

b) Pour la France, l’organisme compétent chargé des formalités prévues au présent article est le Groupement des Assedics de la Région Parisienne.

 

(Tillämpning av artikel 43 i konventionen)

 

(Application de l’article 43 de la Convention)

 

Artikel 57

 

Article 57

 

Hänsynstagande till familjemedlemmar

 

Prise en compte des membres de la famille

 

1. För att få fördel av bestämmelserna i artikel 43, punkt 2, i konventionen skall sökanden för den behöriga inrättningen på den ort där han har sitt arbete visa upp intyg om de familjemedlemmar som är bosatta i den andra staten.

 

§ 1er   Pour bénéficier des dispositions de l’article 43 § 2 de la Convention, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution compétente de son lieu de travail une attestation relative aux membres de la famille résidant sur le territoire de l’autre Etat.

 

2. Detta intyg utfärdas av behörig inrättning i sysselsättningsfrågor i den stat där familjemedlemmarna är bosatta.

 

§ 2   Cette attestation est délivrée par l’institution compétente en matière d’emploi de l’Etat sur le territoire duquel résident les membres de la famille.

 

Inrättningen skall intyga att familjemedlemmarna inte erhåller förmåner på grund av någon annan persons arbetslöshet med stöd av den lagstiftning som inrättningen har att tillämpa.

 

Elle doit certifier que les membres de la famille ne sont pas pris en considération pour le calcul des prestations de chômage dues à une autre personne au titre de la législation appliquée par ladite institution.

 

3. Bestämmelserna i artikel 56, punkt 4, i denna överenskommelse är tillämpliga även på fall som avses i denna artikel.

 

§ 3   Les dispositions du § 4 de l’article 56 du présent Arrangement s’appliquent par analogie.

 

Del III   Övriga bestämmelser

Del III   Övriga bestämmelser

 

Titre III   Dispositions Diverses

 

Artikel 58

 

Article 58

 

Myndighetsbistånd

 

Liaisons entre institutions

 

1. Framställningar om expertutlåtanden, utredningar och läkarundersökningar som görs av domstolar i tvister av allmän eller teknisk natur rörande social trygghet i den stat där sökanden är försäkrad skall, då den försäkrade är bosatt i den andra staten, av dessa domstolar sändas direkt till förbindelseorganet i den stat där den försäkrade är bosatt.

 

§ 1er   Les demandes d’expertises, d’enquêtes et d’examens médicaux formulées par les juridictions du contentieux général ou technique de la sécurité sociale de l’Etat d’affiliation, lorsque l’assuré réside dans l’autre Etat, sont adressées directement par ces juridictions à l’organisme de liaison du pays de résidence de l’assuré.

 

2. Framställningar om medicinska expertutlåtanden som, i tvister av medicinsk natur, görs av socialförsäkringsinrättningar i den stat där sökanden är försäkrad, då denne är bosatt i den andra staten, skall skickas direkt till förbindelseorganet i den stat där den försäkrade är bosatt. Förbindelseorganet i bosättningsstaten skall skicka de begärda utlåtandena i förseglat kuvert direkt till den inrättning hos vilken sökanden är försäkrad.

 

§ 2   Les demandes d’expertises médicales formulées en cas de contestation d’ordre médical par les institutions de sécurité sociale de l’Etat d’affiliation lorsque l’assuré réside dans l’autre Etat, sont adressées directement par les institutions à l’organisme de liaison de l’Etat de résidence de l’assuré. Les résultats des expertises médicales ainsi demandées sont adressées, sous pli cacheté, à l’institution de l’Etat d’affiliation par l’organisme de liaison de l’Etat de résidence.

 

3. Styrkta kostnader för expertutredningar och läkarundersökningar som avses i punkt 1 ovan samt för medicinska expertutlåtanden som avses i punkt 2 i denna artikel skall gottgöras av de inrättningar som begärt undersökningarna. Gottgörelsen betalas inom ramen för det högsta belopp som ersätts i det land där sökanden är försäkrad.

 

§ 3   Les frais occasionnés par les expertises enquêtes et examens médicaux visés au § 1 ainsi que les expertises médicales visées au § 2 du présent article font l’objet, de la part des institutions ou organismes demandeurs, d’un remboursement sur justifications. Ce remboursement s’effectue dans la limite des tarifs en vigueur dans le pays d’affiliation.

 

Artikel 59

 

Article 59

 

Underrättelse om beslut, frister och besvärsordning

 

Notification des décisions, délais et voies de recours

 

1. Beslut som meddelas sökanden skall motiveras i enlighet med den för inrättningarna tillämpliga lagstiftningen och innehålla uppgift om de besvärsvägar och besvärsfrister som gäller.

 

§ 1er   Les décisions, motivées conformement aux dispositions de la législation que les institutions sont chargées d’appliquer, notifiées à l’intéressé mentionnent les voies et délais des recours susceptibles d’être exercés.

 

2. Inrättningarna i de båda fördragsslutande staterna skall vid behov underrätta varandra om utgången i besvärsärenden.

 

§ 2   Les institutions des deux Etats contractants s’informent mutuellement, en tant que de besoin, du résultat des recours introduits.

 

Artikel 60

 

Article 60

 

Förbindelseorgan

 

Détermination des organismes de liaison

 

I enlighet med bestämmelserna i artikel 45 i konventionen har följande förbindelseorgan utsetts av de behöriga myndigheterna i de båda staterna,

 

Conformément aux dispositions de l’article 45 de la Convention, les organismes de liaison désignés par les autorités compétentes des deux Etats sont:

 

a) i Frankrike:Le Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants eller, då det är fråga om försäkrade enligt försäkringssystemet för gruvarbetare vad avser utsändning, förmåner vid dödsfall, invalid- och ålderspension, La Caisse Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines.

 

a) Pour la France:Le Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants:Toutefois la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines joue le rôle d’organisme de liaison pour ce qui concerne les assurés du régime minier, en matière de détachements, d’allocations au décès, de pensions d’invalidité et de vieillesse.

 

b) i Sverige:riksförsäkringsverket eller, då det är fråga om arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetsunderstöd, arbetsmarknadsstyrelsen.

 

b) Pour la Suède: Le «Riksförsäkringsverket» (Office National de la Sécurité Sociale), Le «Arbetsmarknadsstyrelsen» (Office National pour l’Emploi) en ce qui concerne l’assurance chômage et l’assistance chômage.

 

Artikel 61

 

Article 61

 

Blanketter

 

Formulaires

 

Formulär för blanketter, intyg och underrättelser som skall användas för tillämpningen av denna överenskommelse skall gemensamt upprättas av de behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna.

 

Les modèles de formulaires, attestations et notifications nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités prévues par le présent Arrangement seront arrêtés en commun par les autorités compétentes des deux Etats contractants.

 

Artikel 62

 

Article 62

 

Lista över avtal ingångna med europeiska stater

 

Liste des accords conclus avec des Etats européens

 

För tillämpningen av artikel 3, punkt 2, i konventionen skall förbindelseorganen i de båda staterna upprätta och föra en lista över de europeiska stater med vilka var och en av de fördragsslutande staterna ingått avtal om samordning av systemen för social trygghet.

 

Pour l’application de l’article 3 § 2 de la Convention, les organismes de liaison sont chargés d’établir et de tenir à jour la liste des Etats européens avec lesquels chacun des Etats contractants a conclu un accord coordonnant l’ensemble des régimes de sécurité sociale.

 

Artikel 63

 

Article 63

 

Ikraftträdande

 

Entrée en vigueur

 

Denna överenskommelse träder i kraft samma dag som konventionen.

 

Le présent Arrangement entre en vigueur à la date à laquelle prend effet la Convention.

 

Som skedde i Paris den 8 januari 1982 i två exemplar på franska och svenska språken, vilka bägge texter äger lika vitsord.

 

Fait à Paris, le 8 janvier 1982, en double exemplaire, en langue suédoise et française chacun des textes faisant également foi.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:78

(Utkom d. 9 mars 1982.)