Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:249) om tillämpning av en konvention den 4 januari 1980 mellan Sverige och Marocko om social trygghet

Utfärdad: 1982-05-06

Den konvention mellan Sverige och Marocko om social trygghet som har undertecknats den 4 januari 1980 jämte en den 16 februari 1982 undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall lända till efterrättelse här i riket från och med den 1 juni 1982.

Konventionen och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i svensk och fransk text som bilagor 1 2.

Med behörig myndighet i artiklarna 9, 24 och 25 avses riksförsäkringsverket.

Bilaga 1

Konvention mellan Konungariket Sverige och Konungariket Marocko om social trygghet

Konvention mellan Konungariket Sverige och Konungariket Marocko om social trygghet

 

Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume de Suède et le Royaume du Maroc

 

Konungariket Sverige och Konungariket Marocko som önskar reglera de båda staternas förbindelser på den sociala trygghetens område har överenskommit att sluta följande konvention:

 

Désireux de régulariser les relations entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale sont convenus de conclure la Convention suivante:

 

AVDELNING I Allmänna bestämmelser

AVDELNING I

 

TITRE I

 

Allmänna bestämmelser

 

Dispositions générales

 

Artikel 1

 

Article 1

 

I denna konvention avses med uttrycken

 

Pour les besoins de la présente Convention,

 

1. ”Marocko” Konungariket Marocko, ”Sverige” Konungariket Sverige;

 

1. Par «Maroc» on entend le Royaume du Maroc et par «Suède» on désigne le Royaume de Suède;

 

2. ”lagstiftning” i artikel 2 angivna lagar och förordningar;

 

2. «Législation» désigne les dispositions législatives et règlementaires visées à l’article 2;

 

3. ”behörig myndighet”

 

3. «Autorités compétentes» vise:

 

med avseende på Sverige regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer,

 

pour ce qui est de la Suède: le Gouvernement ou l’autorité désignée par le Gouvernement,

 

med avseende på Marocko ministern för arbetsmarknadsfrågor och yrkesutbildning;

 

pour ce qui est du Maroc:le Minstre du Travail et de la Formation Professionnelle;

 

4. ”försäkringsorgan” det organ eller den myndighet som svarar för tillämpningen av den i artikel 2 angivna lagstiftningen eller del av denna;

 

4. «Institution d’assurance» désigne l’organisme ou l’autorité responsable de l’application de la législation (ou partie de cette législation) visée à l’article 2;

 

5. ”behörigt försäkringsorgan” det försäkringsorgan som är behörigt enligt den tillämpliga lagstiftningen;

 

5. «L’institution d’assurance compétente» désigne l’institution d’assurance compétente en vertu de la législation applicable;

 

6. ”förbindelseorgan” organ för förbindelse och information mellan de båda fördragsslutande staternas försäkringsorgan för underlättande av konventionens tillämpning samt för information till berörda personer beträffande rättigheter och skyldigheter enligt konventionen;

 

6. «Organisme de Liaison» désigne une institution chargée de l’information et de liaison entre les institutions d’assurance des deux Parties contractantes dans le but de simplifier l’application de cette Convention et d’informer les personnes couvertes concernant leurs droits et obligations en vertu de la Convention;

 

7. ”familjemedlem” en familjemedlem enligt den lagstiftning som gäller i den fördragsslutande stat där det organ är beläget på vars bekostnad förmånerna utbetalas;

 

7. «Membre de la famille» vise un membre de la famille tel que défini par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l’institution et à la charge de laquelle les prestations sont servies;

 

8. ”försäkringsperioder” avgiftsperioder, anställningsperioder eller andra perioder som, i den lagstiftning enligt vilken de fullgjorts, betraktas som försäkringsperioder eller därmed jämställda perioder, däribland kalenderår, för vilka pensionspoäng har tillgodoräknats inom den svenska försäkringen på grund av anställning eller annan förvärvsverksamhet under det ifrågavarande året eller en del därav;

 

8. «Périodes d’assurance» désigne des périodes de cotisation, des périodes d’emploi ou autres périodes reconnues comme périodes d’assurance ou périodes assimilées par la législation sous le couvert de laquelle elles ont été accomplies, y compris les années grégoriennes pour lesquelles, en vertu du régime d’assurance sociale suédois, des points de pension ont été attribués pour les besoins d’une pension supplémentaire sur la base de l’emploi ou autre activité économique pendant l’année en question ou une partie de cette année;

 

9. ”kontantförmån”, ”pension”, ”livränta” eller ”ersättning” en kontantförmån, pension, livränta eller ersättning enligt den tillämpliga lagstiftningen, inberäknat alla däri ingående delar som utgår av allmänna medel och alla höjningar och tillägg.

 

9. «Prestation en espèces», «pension», «annuité» ou «compensation» désignent une prestation en espèces, une pension, une annuité ou une compensation en vertu de la législation applicable, y compris toutes leurs parties constitutives qui sont financées par une Caisse publique ainsi que leurs revalorisations et paiements complémentaires.

 

Andra uttryck som används i denna konvention har den betydelse som tillkommer den enligt den tillämpliga lagstiftningen.

 

Les autres termes utilisés dans cette Convention auront le sens qui leur est donné en vertu de la législation applicable.

 

Artikel 2

 

Article 2

 

1. Denna konvention är tillämplig på:

 

Cette convention s’appliquera:

 

A. i Marocko

 

A. En ce qui concerne le Maroc à:

 

a) lagstiftningen om socialförsäkring;

 

a) la législation relative au régime de sécurité sociale;

 

b) lagstiftningen om ersättning vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdom;

 

b) la législation relative à la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles;

 

c) bestämmelser i lagstiftning, förordningar eller föreskrifter utfärdade av offentlig myndighet, som rör särskilda socialförsäkringssystem, i den mån de avser arbetstagare eller personer som jämställs med arbetstagare och rör riskfall och förmåner som vanligen täcks av socialförsäkringssystem.

 

c) toutes dispositions législatives, règlementaires ou statutaires agréées par l’autorité publique et concernant des régimes spéciaux de sécurité sociale pour autant qu’elles couvrent des travailleurs ou des personnes assimilées à des travailleurs et se rapportant à des risques et prestations normalement couverts par des régimes de sécurité sociale.

 

B. i Sverige lagstiftningen om

 

B. En ce qui concerne la Suède, à la législation sur:

 

a) sjukförsäkring med föräldraförsäkring;

 

a) l’assurance maladie et l’assurance des parents;

 

b) folkpension;

 

b) la pension de base;

 

c) tilläggspension;

 

c) la pension supplémentaire;

 

d) allmänna barnbidrag;

 

d) les allocations familiales générales;

 

e) arbetsskadeförsäkring;

 

e) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

 

f) arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd.

 

f) l’assurance chômage et l’assistance chômage.

 

2. Där ej annat följer av bestämmelsen i punkt 4, skall konventionen jämväl tillämpas på lagstiftning som kodifierar, ändrar eller kompletterar den lagstiftning som anges i första stycket av denna artikel.

 

2. A moins qu’il n’en soit disposé autrement au paragraphe 4, la présente Convention s’appliquera aussi à toute législation codifiant, modifiant ou complétant la législation précisée au paragraphe (1) de cet article.

 

3. Konventionen skall tillämpas på lagstiftning om ett nytt system eller en ny gren av social trygghet utöver den som angetts i första stycket endast om särskild överenskommelse härom träffas.

 

3. La présente Convention ne s’appliquera à une législation concernant un nouveau régime ou une nouvelle branche de la sécurité sociale autre que celle précisée au paragraphe (1) de cet article, que si les Parties contractantes en conviennent.

 

4. Konventionen skall tillämpas på lagstiftning som utvidgar tillämpningsområdet för den i första stycket nämnda lagstiftningen till nya grupper av förmånstagare, om behörig myndighet i den berörda staten inte inom tre månader efter lagens offentliggörande meddelar den andra statens behöriga myndighet, att en sådan utvidgning av konventionen inte är avsedd.

 

4. La présente Convention s’appliquera à toute législation étendant l’application de la législation précisée au paragraphe (1) de cet article à de nouveaux groupes de bénéficiaires, à moins que l’autorité compétente de l’Etat concerné ne notifie son intention contraire à l’autorité compétente de l’autre Etat, dans les trois mois de la publication officielle de la nouvelle législation.

 

Artikel 3

 

Article 3

 

I den mån ej annat föreskrivs i denna konvention likställs vid tillämpningen av en fördragsslutande stats lagstiftning med denna stats medborgare följande inom statens territorium bosatta personer:

 

A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la présente Convention, les personnes suivante qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes seront traitées sur le même pied d’égalité que les citoyens de cette Partie contractante quant à l’application de la législation de ladite Partie contractante

 

a) medborgare i den andra fördragsslutande staten,

 

a) les citoyens de l’autre Partie contractante;

 

b) flyktingar och statslösa som avses i konventionen den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet den 31 januari 1967 till nämnda konvention respektive konventionen den 28 september 1954 om statslösa personers rättsliga ställning,

 

b) réfugiés et apatrides, tels que définis par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et par le Protocole du 31 janvier 1967 complétant ladite Convention, ainsi que par la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;

 

c) andra personer med avseende på rättigheter som de härleder från en medborgare i fördragsslutande stat eller från en i denna artikel avsedd flykting eller statslös person.

 

c) les autres personnes quant aux droits découlant de ceux d’un citoyen d’une Partie contractante, d’un réfugié ou d’un apatride tel que stipulé dans le présent article.

 

Artikel 4

 

Article 4

 

Pensioner och andra kontantförmåner får med undantag av förmåner vid arbetslöshet, i den mån ej annat föreskrivs i denna konvention, icke minskas, ändras, innehållas eller återkallas på grund av att förmånstagaren uppehåller sig inom den andra statens territorium.

 

A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la présente Convention les pensions et autres prestations en espèces, à l’exception des prestations chômage, ne peuvent être réduites, ni modifiées, ni suspendues, ni supprimées du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.

 

Artikel 5

 

Article 5

 

Förmåner som en av de fördragsslutande staterna har att utge skall, i den mån ej annat föreskrivs i denna konvention, utbetalas till medborgare i den andra staten som är bosatta i en tredje stat under samma villkor och i samma omfattning som till den första statens där bosatta medborgare.

 

A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la présente Convention, les prestations dues par l’une des Parties contractantes, seront payées aux ressortissants de l’autre Partie contractante résidant sur le territoire d’un Etat tiers, dans les mêmes conditions et au même taux que pour les nationaux de la première Partie contractante résidant sur le territoire de cet Etat tiers.

 

AVDELNING II Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

AVDELNING II

 

TITRE II

 

Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

 

Dispositions concernant la législation applicable

 

Artikel 6

 

Article 6

 

I den mån ej annat föreskrivs i artiklarna 7 och 8 skall de personer som omfattas av konventionen vara underkastade:

 

A moins qu’il e’n soit disposé autrement aux articles 7 et 8, les personnes couvertes par la présente Convention seront soumises à:

 

1) marockansk lagstiftning om de är bosatta eller sysselsatta i Marocko,

 

1) la législation marocaine si elles sont résidantes ou occupées au Maroc,

 

2) svensk lagstiftning om de är bosatta i Sverige eller, med avseende på arbetsskadeförsäkring, om de är sysselsatta i Sverige.

 

2) la législation suédoise si elles résident en Suède, ou, en ce qui concerne l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, si elles sont employées en Suède.

 

Artikel 7

 

Article 7

 

1. Utsänds en arbetstagare, som sysselsätts i en fördragsslutande stat, av sin arbetsgivare till den andra fördragsslutande staten för att där utföra ett arbete för denne arbetsgivare, skall med avseende på arbetstagarens försäkringstillhörighet den förstnämnda statens lagstiftning fortsätta att gälla till utgången av den trettiosjätte månaden efter utsändandet, som om denne fortfarande sysselsattes inom dess territorium.

 

1. Si une personne employée sur le territoire d’une Partie contractante est détachée par son employeur, pour effectuer un travail pour le compte de ce même employeur, sur le territoire de l’autre Partie contractante, elle continuera jusqu’à l’expiration du trente-sixième mois civil qui suit la date de son détachement à être assujettie à la législation de la première Partie comme si elle était encore employée sur le territoire de ladite Partie.

 

2. Vid järnvägs- eller vägtrafikföretag eller flyglinjer anställd resande personal med arbete i båda fördragsslutande staterna, skall omfattas av lagstiftningen i den stat, där företaget har sitt säte. Är arbetstagaren bosatt i den andra staten, skall dock lagstiftningen i den staten tillämpas.

 

2. Le personnel itinérant employé par des entreprises de transport ferroviaire ou routier ou par des lignes aériennes, et travaillant sur les territoires des deux Parties contractantes, sera soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège. Toutefois, si l’employé réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, la législation de cette Partie s’appliquera.

 

3. Ett fartygs besättning och andra ej blott tillfälligt på ett fartyg sysselsatta personer skall omfattas av lagstiftningen i den stat vars flagga fartyget för. Har arbetstagare anställts för lastning, lossning, reparationsarbete eller vakttjänst ombord på ett fartyg som för den ena statens flagga under dess uppehåll i den andra staten, skall i fråga om sådan arbetstagare gälla lagstiftningen i sistnämnda stat.

 

3. L’équipage d’un navire ainsi que les autres personnes occupées à bord de façon permanente seront soumis à la législation de la Partie contractante dont le navire bat pavillon. Pendant l’arrêt d’un navire battant pavillon de l’une des Parties contractantes, sur le territoire de l’autre Partie contractante, la législation de cette dernière Partie s’appliquera aux personnes employées pour les besoins du chargement, du déchargement, de la réparation ou du gardiennage à bord du navire.

 

4. Arbetstagare, som med tillämpning av bestämmelserna i denna artikel skall omfattas av svensk lagstiftning, skall därvid betraktas som bosatt i Sverige.

 

4. Un employé soumis à la législation suédoise en application des dispositions du présent article sera, à cet effet, considéré comme résidant en Suède.

 

Artikel 8

 

Article 8

 

1. För diplomatiska företrädare och karriärkonsuler samt för den administrativa och tekniska personalen hos beskickning och hos konsulat, som förestås av karriärkonsul, liksom även för medlemmar av beskickningens respektive konsulatets tjänstepersonal och för personer som uteslutande är anställda i privat tjänst i hushållet hos diplomatiska företrädare, karriärkonsuler och medlemmar av konsulat, som förestås av karriärkonsul, skall, i den mån denna personkrets omfattas av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser respektive Wienkonventionen om konsulära förbindelser, bestämmelserna i denna konvention ej äga tillämpning.

 

1. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux représentants diplomatiques et aux consuls de carrière, au personnel technique et administratif des missions et des consulats dirigés par un consul de carrière, aux membres du personnel de service des missions diplomatiques et des consulats ainsi qu’aux personnes exclusivement employées à titre privé au foyer des représentants diplomatiques, des consuls de carrière et des membres de consulats dirigés par un consul de carrière dans la mesure où ces personnes sont couvertes par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires respectivement.

 

2. För andra statligt anställda än dem som avses i första stycket äger vid arbete inom den andra statens territorium bestämmelserna i artikel 7 första stycket tillämpning.

 

2. Les dispositions du paragraphe (1) de l’article 7 s’appliqueront aux employés gouvernementaux autres que ceux visées au paragraphe (1) du présent article, en fonction sur le territoire de l’autre Partie contractante.

 

Artikel 9

 

Article 9

 

1. På gemensam framställning av arbetstagare och arbetsgivare eller på framställning av självständigt förvärvsverksam person kan de behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna överenskomma om undantag från bestämmelserna i artiklarna 6 8 för vissa personer eller persongrupper. De behöriga myndigheterna kan också utan att sådan framställning föreligger överenskomma om sådant undantag efter hörande av berörda personer.

 

1. A la demande conjointe de l’employeur et de l’employé ou à la demande d’un travailleur indépendant, les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent convenir de l’exemption de certaines personnes ou groupes de personnes des dispositions des articles 6 à 8. Même à défaut d’une telle demande, les autorités compétentes peuvent convenir d’une telle exemption après consultations des personnes concernées.

 

2. Bestämmelserna i artikel 7 fjärde stycket äger motsvarande tillämpning i fall som här avses.

 

2. Les dispositions du paragraphe (4) de l’article 7 s’appliqueront mutatis mutandis, aux cas visés au présent article.

 

AVDELNING III Särskilda bestämmelser

AVDELNING III

 

TITRE III

 

Särskilda bestämmelser

 

Dispositions particulières

 

Kapitel 1. Sjukdom, moderskap och barns födelse

 

Chapitre 1. Maladie, maternité et accouchement.

 

Artikel 10

 

Article 10

 

Har någon fullgjort försäkringsperioder enligt båda de fördragsslutande staternas lagstiftningar, skall dessa perioder för förvärv av rätt till en förmån sammanräknas i den mån de icke sammanfaller.

 

Si une personne a accompli des périodes d’assurance conformément à la législation des deux Parties contractantes, ces périodes s’additionneront pour l’acquisition du droit à une prestation, pour autant qu’elles ne coincident pas.

 

Kapitel 2. Ålderdom, invaliditet och efterlevande

 

Chapitre 2. Vieillesse, invalidité, survivants

 

Tillämpning av marockansk lagstiftning

 

Application de la législation marocaine

 

Artikel 11

 

Article 11

 

För förvärv av rätt till ålderspension enligt marockansk lagstiftning tas endast hänsyn till försäkringsperioder som fullgjorts i Marocko.

 

Pour l’ouverture du droit à la pension de vieillesse au titre de la législation marocaine, il est tenu compte des seules périodes d’assurance accomplies au Maroc.

 

Artikel 12

 

Article 12

 

Om en pensionssökande inte har rätt till ålderspension enligt marockansk lagstiftning endast på grundval av försäkringsperioder som fullgjorts i Marocko skall dessa perioder sammanräknas med bosättningsperioder som fullgjorts i Sverige i den mån perioderna ej sammanfaller.

 

Si, conformément à la législation marocaine, le demandeur n’a pas droit à une pension de vieillesse, compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies au Maroc, il est procédé à la totalisation de ces périodes et des périodes de résidence accomplies en Suède, pour autant qu’elles ne superposent pas.

 

Artikel 13

 

Article 13

 

Om en pensionssökande har rätt till ålderspension enligt marockansk lagstiftning efter sammanräkning enligt artikel 12 bestäms först denna pensions storlek. Den pension som skall utges beräknas därefter i förhållande till de försäkringsperioder som fullgjorts i Marocko.

 

Si, à la suite de la totalisation prévue à l’article 12, le demandeur a droit à une pension de vieillesse, conformément à la législation marocaine, il est procédé à la détermination de cette pension pour ordre. La pension effectivement due est calculée proportionnellement aux périodes d’assurance accomplies au Maroc.

 

Artikel 14

 

Article 14

 

Ingen förmån utges om de försäkringsperioder som fullgjorts i Marocko inte överstiger 312 dagar.

 

Aucune prestation n’est due si les périodes d’assurance accomplies au Maroc totalisent un nombre inférieur ou égal à 312 jours.

 

Artikel 15

 

Article 15

 

Bestämmelserna i artiklarna 11 14 äger motsvarande tillämpning för invalid- och efterlevandepension.

 

Les dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 s’appliquent, par analogie, aux pensions d’invalidité et aux pensions de survivants.

 

Tillämpning av svensk lagstiftning

 

Application de la législation suédoise

 

Folkpension

 

Pensions de base

 

Artikel 16

 

Article 16

 

1. Marockanska medborgare liksom i artikel 3 b) och c) nämnda personer, vilka inte uppfyller tillämplig svensk lagstiftnings villkor för rätt till folkpension enligt svensk lagstiftning, äger, vare sig de är bosatta i Sverige eller ej, rätt till folkpension beräknad enligt de regler som gäller för utomlands bosatta svenska medborgare.

 

1. Les ressortissants marocains ainsi que les personnes mentionnées à l’article 3 b) et c), résidant en Suède ou non, qui ne remplissent pas les conditions requises pour l’ouverture du droit à une pension de base conformément à la législation suédoise applicable, auront néanmoins droit à une pension de base calculée selon les dispositions qui s’appliquent aux ressortissants suédois résidant à l’étranger.

 

2. Handikappersättning som ej utgår som tillägg till folkpension, vårdbidrag för handikappat barn, pensionstillskott och inkomstprövade pensionsförmåner utges till i första stycket nämnda personer under förutsättning att de är bosatta i Sverige och med motsvarande tillämpning av reglerna i första stycket.

 

2. La prestation d’invalidité non attribuée comme complément à la pension de base, les allocations de soins pour enfants handicapés, le supplément de pension et les prestations de pension au titre de revenu contrôlé, seront servies aux personnes mentionnées au premier paragraphe à la condition qu’elles résident en Suède et en application, par analogie, des règles contenues au premier paragraphe.

 

Artikel 17

 

Article 17

 

För att uppfylla treårskravet i 5 kap. 3 §, andra stycket, lagen om allmän försäkring skall, när så erfordras, hänsyn även tas till försäkringsperioder som fullgjorts enligt marockansk lagstiftning.

 

Pour remplir la condition triennale du chap. 5, art. 3, second paragraphe de la loi sur l’assurance publique, seront également prises en compte, si nécessaire, les périodes d’assurance accomplies selon la législation marocaine.

 

Tilläggspension

 

Pensions supplémentaires

 

Artikel 18

 

Article 18

 

1. Har någon fullgjort försäkringsperioder inom både den svenska försäkringen för tilläggspension och marockansk pensionsförsäkring, skall dessa för förvärv av rätt till tilläggspension i erforderlig omfattning sammanräknas i den mån de ej sammanfaller. Härvid likställes 312 inom marockansk pensionsförsäkring fullgjorda försäkringsdagar med ett kalenderår, för vilket pensionspoäng tillgodoräknats.

 

1. Lorsque des périodes d’assurance ont été accomplies à la fois au titre du régime suédois d’assurance pension supplémentaire et au titre du régime d’assurance pension marocain, ces périodes seront totalisées dans la mesure nécessaire pour l’acquisition d’un droit à une pension supplémentaire, pour autant qu’elles ne coincident pas. A cet effet, 312 jours d’assurance accomplis au titre du régime d’assurance pension marocain seront assimilés à une année civile pour laquelle des points à pension ont été crédités.

 

2. För beräkning av storleken av tilläggspension beaktas endast försäkringsperioder enligt den svenska lagstiftningen.

 

2. Le montant de la pension supplémentaire sera calculé en fonction des seules périodes d’assurance accomplies selon la législation suédoise.

 

Kapitel 3. Arbetsskador

 

Chapitre 3. Accidents du travail et maladies professionnelles

 

Artikel 19

 

Article 19

 

1. Rätten till förmåner vid olycksfall i arbetet bestäms av den lagstiftning som gällde för den försäkrade vid tidpunkten för olyckan enligt bestämmelserna i artiklarna 6 9.

 

1. Le droit aux prestations à la suite d’un accident du travail sera déterminé comme stipulé aux articles 6 à 9, conformément à la législation applicable au bénéficiaire au moment de l’accident.

 

2. Ersättning för nytt olycksfall i arbetet skall fastställas med beaktande av den nedsättning i arbetsförmågan som förorsakats av det nya olycksfallet enligt den lagstiftning som är tillämplig.

 

2. La réparation d’un accident du travail ultérieur sera proportionnelle à la réduction de la capacité de travail résultant de ce dernier accident et conformément à la législation applicable.

 

Artikel 20

 

Article 20

 

1. Förmåner vid arbetssjukdom bestäms enligt lagstiftningen i den fördragsslutande stat, vars lagstiftning var tillämplig då den försäkrade innehade anställning som medfört risk för arbetssjukdom, även om sjukdomen konstaterats först i den andra staten.

 

1. Les prestations dues à la suite d’une maladie professionnelle sont déterminées conformément à la législation de la Partie contractante applicable au bénéficiaire au moment de l’exercice de l’emploi l’exposant au risque de la maladie professionnelle même si la maladie a été diagnostiquée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie contractante.

 

2. Skulle den försäkrade ha innehaft sådan anställning först inom den ena och därefter inom den andra fördragsslutande statens territorium skall livränta utges med tillämpning av båda de fördragsslutande staternas lagstiftning. Därvid skall försäkringsorganen utge en dellivränta i förhållande till de anställningstider som fullgjorts inom var och en av de fördragsslutande staternas territorium.

 

2. Si le bénéficiaire a occupé un tel emploi sur le territoire de l’une puis sur le territoire de l’autre Partie contractante une pension viagère lui sera servie en application de la législation de l’une et de l’autre Partie contractante. Pour ce faire, les institutions d’assurance verseront une pension viagère au prorota des durées d’emploi respectivement accomplies sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

 

3. Om arbetssjukdom föranlett beviljande av förmån enligt en fördragsslutande stats lagstiftning, skall även ersättning för försämring av sjukdomen som inträffar inom den andra fördragsslutande statens territorium, utgå enligt förstnämnda stats lagstiftning. Detta gäller dock ej om försämringen är att hänföra till arbete inom den andra statens territorium i verksamhet, vari fara för sjukdomen föreligger.

 

3. Si une maladie professionnelle a donné lieu à l’attribution d’une prestation au titre de la législation d’une Partie contractante, l’aggravation de la maladie survenue sur le territoire de l’autre Partie contractante donnera, également, lieu à réparation conformément à la législation de la première Partie. Toutefois, cette disposition ne s’appliquera pas si l’aggravation peut être attribuée à l’exercice sur le territoire de l’autre Partie d’un emploi exposant au risque de la maladie.

 

Kapitel 4. Familjeförmåner

 

Chapitre 4. Prestations familiales

 

Artikel 21

 

Article 21

 

1. Svenska medborgare äger rätt till familjeförmåner enligt marockansk lagstiftning under förutsättning att deras familjemedlemmar är bosatta inom marockanskt territorium.

 

1. Les ressortissants suédois bénéficient des prestations familiales conformément à la législation marocaine, à la condition que les membres de la famille résident sur le territoire marocain.

 

2. För rätt till familjeförmåner enligt marockansk lagstiftning skall bosättningsperioder som fullgjorts i Sverige, när så erfordras, sammanräknas med försäkringsperioder som fullgjorts enligt marockansk lagstiftning under förutsättning att perioderna ej sammanfaller.

 

2. Pour l’ouverture du droit aux prestations familiales selon la législation marocaine les périodes de résidence en Suède sont totalisées, si nécessaire, avec les périodes d’assurance accomplies selon la législation marocaine, pour autant que ces périodes ne coincident pas.

 

3. Allmänna barnbidrag utges enligt svensk lagstiftning för barn med marockanskt medborgarskap bosatta i Sverige enligt samma villkor som för barn med svenskt medborgarskap.

 

3. Une allocation générale d’enfants est due, au titre de la législation suédoise, pour un enfant de nationalité marocaine considéré comme résident en Suède aux mêmes conditions que pour un enfant de nationalité suédoise.

 

AVDELNING IV Övriga bestämmelser

AVDELNING IV

 

TITRE IV

 

Övriga bestämmelser

 

Dispositions diverses

 

Artikel 22

 

Article 22

 

De behöriga myndigheterna kan komma överens om tillämpningsbestämmelser till denna konvention. De skall vidare tillse att erforderliga förbindelseorgan utses i vardera staten för att underlätta tillämpningen av konventionen.

 

Les autorités compétentes peuvent convenir des modalités d’application de la présente convention. En outre, afin de faciliter l’application de cette Convention, elles prendront toutes dispositions en vue de la création, dans leurs territoires respectifs, d’organismes de liaison nécessaires.

 

Artikel 23

 

Article 23

 

1. Vid tillämpningen av denna konvention skall myndigheter och organ i de båda staterna lämna varandra bistånd i samma utsträckning som vid tillämpningen av den egna statens lagstiftning. Bistånd som här avses lämnas utan vederlag, i den mån ej annat föreskrives.

 

1. Pour l’application de la présente Convention, les autorités et institutions des Parties contractantes se prêteront leurs bons offices, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. Une telle assistance administrative mutuelle sera gratuite sauf dispositions contraires.

 

2. Myndigheters och organs skriftväxling liksom enskilda personers framställningar kan avfattas på arabiska, svenska, franska eller engelska.

 

2. La correspondance des autorités et institutions aussi bien que les communications des personnes physiques peuvent être faites en arabe, suédois, français ou anglais.

 

3. De diplomatiska och konsulära representationerna får begära upplysningar direkt hos myndigheter och organ i den andra staten för att kunna tillvarata egna medborgares intressen.

 

3. Les représentations diplomatiques et consulaires peuvent demander directement aux autorités et institutions sur le territoire de l’autre Partie contractante, des informations en vue de la sauvegarde des intérêts de leurs ressortissants.

 

Artikel 24

 

Article 24

 

De behöriga myndigheterna i de båda staterna skall snarast möjligt underrätta varandra om alla ändringar i den lagstiftning, som anges i artikel 2.

 

Les autorités compétentes porteront, immédiatement, à la connaissance les unes des autres les modifications apportées à la législation précisée à l’article 2 de cette Convention.

 

Artikel 25

 

Article 25

 

De högsta förvaltningsmyndigheterna i de båda staterna skall hålla varandra underrättade om de åtgärder, som vidtas inom den egna staten för tillämpningen av konventionen.

 

Les autorités compétentes porteront à la connaissance les unes des autres les mesures prises sur leur territoire pour l’application de la présente Convention.

 

Artikel 26

 

Article 26

 

I den ena staten medgiven befrielse från stämpel-, notariats- eller andra avgifter på handlingar och bevis, som skall företes för myndigheter och organ i nämnda stat, skall gälla även för handlingar och bevis, som vid tillämpningen av denna konvention skall företes för myndigheter och organ i den andra staten. Handlingar och intyg, som skall företes i ärenden enligt denna konvention, behöver ej legaliseras genom diplomatisk eller konsulär myndighet.

 

Toute exemption de droits de timbre, de taxes notariales ou d’enregistrement accordée aux certificats et documents à fournir aux autorités et institutions sur le territoire de l’une des Parties contractantes s’appliquera, également, aux certificats et documents qui, pour les besoins de cette Convention, doivent être fournis aux autorités et institutions sur le territoire de l’autre Partie contractante. Les certificats et documents à produire pour les besoins de la présente Convention seront exempts de l’authentification par les autorités diplomatiques et consulaires.

 

Artikel 27

 

Article 27

 

1. Ansökningar, besvär och andra handlingar, som enligt den ena statens lagstiftning inom en viss tid skall inges till behörig myndighet eller behörigt försäkringsorgan, skall anses ha inkommit i rätt tid, om de inom fastställd tid ingivits till motsvarande myndighet eller organ i den andra staten.

 

1. Les demandes, recours et autres documents qui, en application de la législation d’une Partie contractante, doivent être introduits auprès d’une autorité compétente ou d’une institution dans un délai déterminé seront recevables s’ils sont présentés, dans le même délai, à une autorité ou une institution correspondante de l’autre Partie contractante.

 

2. Ansökan om förmån, som inges enligt den ena statens lagstiftning, skall bedömas som ansökan om motsvarande förmån enligt den andra statens lagstiftning. I ålderspensionsfall gäller detta dock ej om sökanden anger att ansökan avser pension endast enligt den förstnämnda statens lagstiftning.

 

2. Une demande de prestation présentée en application de la législation de l’une des Parties contractantes sera considérée comme demande de la prestation correspondante de la législation de l’autre Partie contractante. Toutefois, pour ce qui est des pensions de vieillesse, cette disposition ne s’appliquera pas si le demandeur déclare que la demande ne concerne que les prestations au titre de la législation de la première Partie contractante.

 

Artikel 28

 

Article 28

 

Om någon enligt sitt civilstånd vid sin död efterlämnar mer än en änka skall änkepension som utges med tillämpning av denna konvention fördelas lika och en gång för alla mellan förmånstagarna.

 

Si une personne selon son statut civil au moment de son décès laisse plus d’une veuve la pension de veuve servie à l’application de la présente Convention sera également et définitivement répartie, entre les bénéficiaires.

 

Artikel 29

 

Article 29

 

1. Denna konvention berör ej den svenska lagstiftningens övergångsbestämmelse rörande beräkning av folkpension för personer födda senast under år 1929 och beräkning av tilläggspension för personer födda senast under år 1923.

 

1. La présente Convention est sans effet sur les dispositions transitoires de la législation suédoise relatives au calcul des pensions de base pour personnes nées au plus tard durant l’année 1929 et au calcul des pensions supplémentaires pour personnes nées au plus tard durant l’année 1923.

 

2. Denna konvention berör ej möjligheten enligt svensk lagstiftning för svensk juridisk person att ansluta anställda som är anställda utanför Sverige till den svenska försäkringen för tilläggspension genom en särskilt angiven förbindelse.

 

2. Cette Convention est sans effet sur la possibilité selon la législation suédoise pour une personne juridique suédoise d’affilier des employés, qui travaillent en dehors de la Suède au régime suédois de pension supplémentaire par moyen d’une déclaration spéciale.

 

Artikel 30

 

Article 30

 

Försäkringsorganen i en stat som skall utge en kontantförmån till en förmånstagare i den andra staten kan med befriande verkan göra detta i den sistnämnda statens valuta.

 

Les institutions d’une Partie contractante débitrices de prestations en espèce envers un bénéficiaire qui se trouve dans l’autre Partie contractante peuvent s’en libérer valablement dans la monnaie de la seconde Partie.

 

Artikel 31

 

Article 31

 

1. Tvist, som uppkommer vid tillämpningen av denna konvention, skall lösas i samförstånd av myndigheterna.

 

1. Les litiges auxquels peut donner lieu l’application de la présente Convention seront réglés d’un commun accord entre les autorités.

 

2. Om uppgörelse ej kommer till stånd, skall tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande, som regleras genom överenskommelse mellan de behöriga i de båda staterna. Skiljedomen skall grundas på denna konventions anda och mening.

 

2. Si un accord ne peut être atteint, le litige sera soumis à un arbitrage défini d’un commun accord entre les autorités compétentes. L’arbitrage tiendra compte de l’esprit et de la lettre de cette Convention.

 

Artikel 32

 

Article 32

 

1. Denna konvention äger tillämpning även på försäkringsfall som inträffat före dess ikraftträdande. Konventionen grundar likväl ingen rätt till utbetalning av förmåner för tid före dess ikraftträdande. För fastställande av rätt till förmåner beaktas dock försäkrings- eller bosättningsperioder som fullgjorts före konventionens ikraftträdande.

 

1. La présente Convention s’appliquera, également, aux éventualités survenues antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, aucune prestation ne sera due, au titre de cette Convention pour une période antérieure à son entrée en vigueur, bien que les périodes d’assurance ou de résidence accomplies avant ladite entrée en vigueur soient prises en considération pour la détermination des prestations.

 

2. Förmån som på grund av den försäkrades nationalitet icke beviljats eller som på grund av dennes bosättning inom den andra statens territorium indragits skall när konventionen träder i kraft på därom gjord ansökan beviljas eller åter utbetalas.

 

2. Toute prestation qui n’a pas été attribuée du fait de la nationalité de l’intéressé, ou qui a été retirée du fait de sa résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante, sera sur sa demande, accordée ou rétablie avec effet de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

 

3. På därom gjord ansökan skall förmån som beviljats före denna konventions ikraftträdande omräknas, varvid konventionens bestämmelser skall tillämpas. Sådan förmån kan också omräknas utan ansökan. Omräkning som nu sagts får ej medföra minskning av utgående förmån.

 

3. Sur demande dûment établie, une prestation attribuée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention sera recalculée conformément aux dispositions de ladite Convention. De telles prestations peuvent, également, être recalculées, sans qu’une demande ait été introduite. Cette reconsidération ne doit pas donner lieu à une quelconque réduction de la prestation payée.

 

4. Bestämmelser i de bägge staternas lagstiftning som avser preskription och upphörande av rätten till förmåner skall icke tillämpas på rätt enligt bestämmelserna i styckena 1 3 ovan under förutsättning att den försäkrade inkommer med ansökan om förmånen inom en tidrymd av två år från konventionens ikraftträdande.

 

4. Les dispositions législatives des Parties contractantes relatives à la prescription et à la cessation du droit à prestation ne s’appliqueront pas aux droits nés des dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article, à la condition permanente que le bénéficiaire formule sa demande de prestation dans les deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

 

Artikel 33

 

Article 33

 

1. Denna konvention slutes för obegränsad tid. Den kan uppsägas av vardera av de bägge staterna. Uppsägningen skall meddelas senast tre månader före utgången av det löpande kalenderåret, varvid konventionen upphör att gälla vid kalenderårets slut.

 

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des deux Parties contractantes. La notification de la dénonciation sera donnée au moins trois mois avant l’expiration de l’année grégorienne en cours, auquel cas la Convention cessera ses effets à l’expiration de l’année grégorienne au cours de laquelle elle a été dénoncée.

 

2. Uppsägs konventionen skall dess bestämmelser äga fortsatt giltighet på redan förvärvad förmån utan hinder av vad som kan ha stadgats i de båda ländernas lagstiftning rörande begränsningarna i rätten till förmån vid bosättning eller medborgarskap i annat land. Den rätt till blivande förmåner, som kan ha förvärvats på grund av konventionens bestämmelser, skall regleras genom särskild överenskommelse.

 

2. Si la Convention est dénoncée, ses dispositions continueront à s’appliquer aux prestations déjà acquises, nonobstant toute disposition pouvant être promulguée dans la législation des deux Parties contractantes relative à des restrictions du droit à prestation du fait de la nationalité ou de la résidence dans des pays tiers. Tout droit à des prestations futures qui peut avoir été acquis en vertu de la Convention sera rétabli par arrangement spécial.

 

Artikel 34

 

Article 34

 

Denna konvention skall ratificeras och ratifikationsinstrumenten skall utväxlas i Stockholm.

 

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Stockholm.

 

Konventionen skall träda i kraft första dagen i den andra månaden efter den då ratifikationsinstrumenten utväxlats.

 

La Convention entrera en vigueur le premier jour du second mois après l’échange des instruments de ratification.

 

Till bevis härom har de båda fördragsslutande staternas befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

 

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cette Convention.

 

Som skedde i Rabat den 4 januari 1980

 

Fait en deux exemplaires à Rabat le 4 janvier 1980

 

i två exemplar på arabiska, svenska och franska språken, vilka texter äger lika vitsord.

 

en arabe, suédois et français, chaque version faisant également foi.

 

Bilaga 2

Överenskommelse om tillämpningen av konventionen mellan Konungariket Sverige och Konungariket Marocko om social trygghet

Överenskommelse om tillämpningen av konventionen mellan Konungariket Sverige och Konungariket Marocko om social trygghet

 

Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume de Suède et le Royaume du Maroc.

 

Med stöd av artikel 22 i konventionen mellan Konungariket Sverige och Konungariket Marocko om social trygghet har de behöriga svenska och marockanska myndigheterna kommit överens om följande tillämpningsbestämmelser till konventionen.

 

En application de la convention générale de sécurité sociale entre le Royaume de Suède et le Royaume du Maroc notamment son article 22, les autorités compétentes suédoises et marocaines ont arrêté d’un commun accord les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d’application de ladite convention.

 

AVDELNING I Allmänna bestämmelser

AVDELNING I

 

TITRE I

 

Allmänna bestämmelser

 

Dispositions générales

 

Artikel 1

 

Article 1

 

Vid tillämpning av denna tillämpningsöverenskommelse avses med uttrycken

 

Pour l’application du présent arrangement administratif

 

1. ”Konventionen” konventionen mellan Konungariket Sverige och Konungariket Marocko om social trygghet

 

1. Le terme «Convention» désigne la convention de sécurité sociale conclue entre le Royaume de Suède et le Royaume du Maroc.

 

2. ”Överenskommelsen” denna överenskommelse.

 

2. Le terme «Arrangement» désigne le présent arrangement.

 

De uttryck och termer som definierats i konventionens artikel 1 har i denna överenskommelse samma betydelse.

 

Les expressions et termes définis à l’article I de la Convention ont dans le présent arrangement les mêmes significations.

 

Artikel 2

 

Article 2

 

1. För tillämpning av konventionen har följande förbindelseorgan utsetts:

 

1. Pour l’application de la convention sont désignés les organismes de liaison suivants:

 

I Sverige:

 

En Suède:

 

riksförsäkringsverket

 

Le «Riksförsäkringsverket» (Office National de la Sécurité Sociale)

 

arbetsmarknadsstyrelsen, vad avser arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd.

 

Le «Arbetsmarknadsstyrelsen» (Office National pour l’Emploi) en ce qui concerne l’assurance chômage et l’assistance chômage.

 

I Marocko:

 

Au Maroc:

 

Den nationella socialförsäkringskassan (Caisse Nationale de Sécurité Sociale).

 

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

 

2. De förbindelseorgan som avses i första stycket ges med stöd av konventionen i uppgift att svara för information och kontakt mellan de två fördragsslutande staternas försäkringsorgan och för information till berörda personer om deras rättigheter och skyldigheter.

 

2. Les organismes de liaison désignés au paragraphe I du présent article, sont chargés en vertu de la convention de l’information et de la liaison entre les institutions d’assurance des deux parties contractantes et de l’information des personnes couvertes de leurs droits et obligations.

 

3. Den behöriga myndigheten i var och en av de fördragsslutande staterna kan utse andra förbindelseorgan eller förändra deras uppgifter. När så sker skall myndigheten skyndsamt underrätta den behöriga myndigheten i den andra staten om de skedda förändringarna.

 

3. Les autorités compétentes de chacune des parties contractantes peuvent désigner d’autres organismes de liaison ou modifier leurs compétences. Dans ces cas, elles doivent notifier sans délai à l’autorité compétente de l’autre partie les changements intervenus.

 

Artikel 3

 

Article 3

 

1. Kontantförmåner utbetalas direkt till förmånstagaren på hans bosättningsort eller på den ort där han tillfälligt vistas av det organ som har att utge förmånerna genom bank eller post enligt förmånstagarens val.

 

1. Les prestations en espèces sont directement payées aux intéressés au lieu de leur résidence ou de leur séjour temporaire par les organismes débiteurs, par voie bancaire ou postale, au choix de l’intéressé.

 

2. Om lagstiftningen i en av de fördragsslutande staterna föreskriver att en förmån skall minskas, dras in eller innehållas när en annan socialförsäkringsförmån samtidigt utgår eller förmånstagaren samtidigt har förvärvsinkomst, skall en förmån som utgår enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning även beaktas liksom en förvärvsinkomst som erhållits inom den andra fördragsslutande statens territorium.

 

2. Lorsque la législation de l’un des pays contractants prévoit la réduction, la suppression ou la suspension d’une prestation en cas de cumul de cette prestation avec une autre prestation de sécurité sociale ou avec une rémunération, la prestation acquise en vertu de la législation de l’autre pays contractant ou une rémunération obtenue sur le territoire de l’autre pays contractant est également opposable au bénéficiaire de la prestation.

 

Denna bestämmelse skall dock inte gälla när förmånerna utgår med tillämpning av principen om sammanläggning av försäkrings- eller bosättningsperioder eller när förmånerna utgår till följd av en arbetsskada.

 

Toutfois, cette règle n’est pas applicable au cas où les prestations sont acquises par application du principe de totalisation des périodes d’assurance et de résidence, ainsi que dans les cas où ces prestations sont afférentes à un accident du travail.

 

AVDELNING II Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

AVDELNING II

 

TITRE II

 

Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

 

Dispositions concernant la legislation applicable

 

Artikel 4

 

Article 4

 

1. Personer som utsänds av en arbetsgivare, som utövar sin verksamhet inom den ena fördragsslutande statens territorium, för att utföra arbete inom den andra fördragsslutande statens territorium skall vara försedda med ett dokument som intygar att de fortsatt tillhör den första fördragsslutande partens socialförsäkringssystem. Formulär för detta intyg skall gemensamt fastställas av föbindelseorganen.

 

1. Les personnes détachées par un employeur exerçant son activité sur le territoire de l’une des parties contractantes, pour effectuer un travail sur le territoire de l’autre partie contractante doivent être munies d’un document attestant leur maintien au régime de sécurité sociale de la première partie contractante. Le modèle de cette attestation sera établi d’un commun accord, par les organismes de liaison.

 

2. Såvitt gäller statstjänstemän som utsänds med tillämpning av artikel 8 andra stycket i konventionen kan det i första stycket av denna artikel nämnda intyget ersättas av en samlad förteckning över dessa anställda.

 

2. En ce qui concerne les employés gouvernementaux détachés en application du paragraphe 2 de l’article 8 de la convention, l’attestation citée au paragraphe 1 du présent article pourra être remplacée par un état collectif de ces employés.

 

AVDELNING III Särskilda bestämmelser

AVDELNING III

 

TITRE III

 

Särskilda bestämmelser

 

Dispositions particulières

 

Artikel 5

 

Article 5

 

En person som med stöd av artikel 10 i konventionen ansöker om förmåner hos det behöriga försäkringsorganet i en fördragsslutande stat skall till ansökan foga ett intyg om försäkrings- eller bosättningsperioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i den andra fördragsslutande staten. Detta intyg utfärdas av de behöriga marockanska eller svenska försäkringsorganen.

 

En application de l’article 10 de la convention, une personne qui introduit une demande de prestations auprès de l’institution compétente d’une partie contractante est tenue de joindre à cette demande une attestation des périodes d’assurance ou de résidence, accomplies sous la législation de l’autre partie contractante. Cette attestation est délivrée par les institutions compétentes marocaines ou suédoises.

 

Artikel 6

 

Article 6

 

För rätt till pension eller för beräkning av pensionens belopp skall hänsyn tas till försäkringsperioder eller därmed jämställda perioder såsom dessa föreligger enligt den lagstiftning inom vilken de fullgjorts.

 

Pour l’ouverture du droit à une pension ou pour le calcul de cette pension, les périodes d’assurance et les périodes équivalentes sont prises en considération telles qu’elles résultent de la législation sous laquelle elles ont été accomplies.

 

Om enligt ett lands lagstiftning hänsyn skall tas till vissa försäkringsperioder eller därmed jämställda perioder endast om de fullgjorts inom en viss tidrymd, skall samma villkor gälla för perioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i det andra landet.

 

Si d’après la législation d’un pays, la prise en compte de certaines périodes d’assurance ou périodes équivalentes est subordonné à la condition qu’elles aient été accomplies au cours d’un délai déterminé, cette condition est également applicable à de telles périodes accomplies en vertu de la législation de l’autre pays.

 

När en försäkringsperiod som fullgjorts enligt lagstiftningen i ett land sammanfaller med en period som enligt lagstiftningen i det andra landet anses likvärdig med en försäkringsperiod, skall hänsyn endast tas till den förstnämnda perioden.

 

Lorsqu’une période d’assurance, en application de la législation d’un pays coincide avec une période équivalente en application de la législation de l’autre pays, seule la période d’assurance est prise en considération.

 

Artikel 7

 

Article 7

 

Om rätt till en förmån föreligger utan behov att åberopa sammanläggning av försäkringsperioder fullgjorda i bägge de fördragsslutande staterna skall det behöriga försäkringsorganet utge förmånen med tillämpning av sina egna regler.

 

Si le droit à prestation est ouvert sans nécessité de faire appel à la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans l’une et l’autre partie contractante, l’institution compétente liquide la prestation selon ses propres règles.

 

Artikel 8

 

Article 8

 

1. Om det förefaller nödvändigt att åberopa sammanläggning av försäkringsperioder skall de behöriga marockanska och svenska försäkringsorganen använda en blankett som gemensamt fastställts.

 

1. S’il apparaît nécessaire de faire appel à la totalisation des périodes d’assurance, les institutions compétentes marocaines et suédoises utiliseront un formulaire arrêté d’un commun accord.

 

Denna blankett skall särskilt innehålla nödvändiga uppgifter om civilstånd och försäkrings- och därmed jämställda perioder.

 

Ce formulaire comporte notamment les renseignements indispensables concernant l’état civil et les périodes d’assurance et périodes équivalentes.

 

2. Det behöriga försäkringsorganet i en fördragsslutande stat skall informera det behöriga organet i den andra fördragsslutande staten om alla ansökningar om förmåner på vilka bestämmelserna i artikel 27 andra stycket i konventionen kan vara tillämpliga.

 

2. L’institution compétente d’une partie contractante, informera l’institution compétente de l’autre partie contractante de toute demande de prestation à laquelle seraient applicables les dispositions de l’article 27, paragraphe 2 de la convention.

 

Artikel 9

 

Article 9

 

För att fastställa graden av en invaliditet förorsakad av en arbetsskada enligt marockansk eller svensk lagstiftning skall hänsyn tas till arbetsskador som inträffat tidigare enligt det andra landets lagstiftning som om de hade inträffat enligt det första landets lagstiftning.

 

Pour apprécier le degré d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au regard de la législation marocaine ou suédoise, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement, sous la législation de l’autre pays sont pris en considération comme s’ils étaient survenus sous la législation du premier pays.

 

Artikel 10

 

Article 10

 

För att hänsyn skall kunna tas till den nedsättning av arbetsförmågan som tidigare fastställts för en försäkrad vid ett nytt olycksfall i arbetet eller vid en försämring av en arbetssjukdom skall förbindelseorganen ömsesidigt lämna varandra uppgifter.

 

En vue de permettre la prise en considération d’une réduction de capacité de travail d’un assuré, reconnue antérieurement à un nouvel accident du travail ou à l’aggravation d’une maladie professionnelle, les organismes de liaison s’informent mutuellement à cet effet.

 

De skall särskilt meddela graden eller procenttalet för den nedsättning av arbetsförmågan som fastställts av det behöriga försäkringsorganet som haft att fastställa denna nedsättning liksom vilka organiska skador som legat till grund för detta beslut.

 

Ils doivent notamment spécifier le degré ou le pourcentage de la réduction accordée par l’institution compétente qui lui a reconnu cette réduction ainsi que les lésions organiques qui ont justifié cette reconnaissance.

 

Artikel 11

 

Article 11

 

Vid tillämpning av bestämmelserna i konventionen rörande arbetssjukdomar skall förbindelseorganet i en fördragsslutande stat på begäran av den andra fördragsslutande staten utfärda ett intyg som upprättas på grundval av uppgifter från de arbetsgivare i vilkas tjänst den försäkrade kan ha varit utsatt för risk för arbetssjukdomar.

 

Pour l’application des dispositions de la convention relatives aux maladies professionnelles, l’organisme de liaison d’un pays contractant fournit à l’autre pays contractant lorsqu’il le demande une attestation établie sur la base des informations recueillies auprès des divers employeurs au service desquels, l’assuré se serait exposé aux risques des maladies professionnelles.

 

Artikel 12

 

Article 12

 

Vid tillämpning av artikel 20 andra stycket i konventionen skall varje behörigt försäkringsorgan först fastställa storleken på livräntan som om den försäkrade hade fullgjort samtliga sysselsättningsperioder under vilka han varit utsatt för risk för arbetssjukdomen inom det egna landets territorium. Livräntan skall därefter utgöra den del av detta belopp, som motsvarar förhållandet mellan de sysselsättningsperioder som fullgjorts inom nämnda territorium och de sammanlagda sysselsättningsperioderna.

 

Pour l’application de l’article 20 paragraphe 2 de la convention, chaque institution compétente déterminera pour ordre le montant de la pension viagère comme si l’intéressé avait accompli la totalité des périodes d’emploi l’exposant au risque de maladie professionnelle sur son propre territoire. La pension donc sera égale au produit du montant ainsi déterminé par la fraction obtenue en rapportant les périodes d’emploi sur ledit territoire aux périodes totales d’emploi.

 

Artikel 13

 

Article 13

 

Vid tillämpning av artikel 21 andra stycket i konventionen skall en arbetstagare, som varit bosatt i Sverige och som i Marocko inlämnar en första ansökan om familjebidrag, till sin ansökan foga ett intyg om bosättningsperioder utfärdat av det behöriga svenska försäkringsorganet.

 

En application du paragraphe 2 de l’article 21 de la convention, le travailleur ayant résidé en Suède qui introduit au Maroc une demande initiale d’allocations familiales est tenu de joindre à cette demande une attestation de périodes de résidence fournie par l’organisme suédois compétent.

 

AVDELNING VI Övriga bestämmelser

AVDELNING VI

 

TITRE IV

 

Övriga bestämmelser

 

Dispositions diverses

 

Artikel 14

 

Article 14

 

De förbindelseorgan som angivits i artikel 2 i denna överenskommelse skall ex officio informera varandra om alla omständigheter de får kännedom om, som skulle kunna påverka rätten till, storleken eller utbetalningen av en pension eller förmån eller som enligt deras egen lagstiftning skulle kunna medföra ändring, innehållande eller förverkande av rätten till förmåner. De skall vidta alla erforderliga åtgärder för konventionens och tillämpningsöverenskommelsens tillämpning och skall bistå varandra på samma sätt som vid tillämpningen av de egna systemen och skall söka bilägga alla tvister för att undvika att skiljedomsförfarande behöver tillgripas.

 

Les organismes de liaison désignés à l’article 2 du présent arrangement, s’informent d’office de toutes circonstances qu’ils connaîtraient et qui pourraient affecter le droit, le taux ou le règlement d’une pension, d’une prestation, ou entraîner conformément à leur propre législation la modification, la suspension ou l’extinction des droits aux prestations reconnues par eux. Ils prennent toutes les mesures nécessaires en vue de l’application de la convention et de l’arrangement administratif et se prêtent mutuellement leurs bons offices dans la même mesure que s’il s’agissait de l’application de leurs propre régimes et réglent les litiges avant l’intervention de toute procédure arbitrale.

 

Artikel 15

 

Article 15

 

På det behöriga försäkringsorganets begäran skall försäkringsorganet på bosättningsorten i det andra landet utföra kontroller av förmånstagarna på det sätt som dess egen lagstiftning förutser, särskilt vad avser läkarundersökningar, administrativa eller medicinska utredningar och expertutlåtanden som är nödvändiga för denna kontroll.

 

A la demande de l’institution compétente, l’institution du lieu de résidence de l’autre pays fait procéder au contrôle des bénéficiaires d’une prestation dans les conditions prévues par sa propre législation et notamment aux examens médicaux, enquêtes administratives ou médicales et expertises rendus nécessaires par l’exercice de ce contrôle.

 

Kostnaderna för dessa kontroller skall bäras av det försäkringsorgan som har att utge förmånen och betalas i den mån de styrks.

 

Les frais engagés par les besoins de ce contrôle, sont supportés par l’institution débitrice de la prestation; leur remboursement s’effectue sur justification.

 

Artikel 16

 

Article 16

 

För tillämpning av artikel 27 i konventionen skall ansökningar, besvär och andra handlingar som ingetts till en behörig myndighet utan dröjsmål översändas till den andra fördragsslutande staten. Sökanden skall underrättas om översändandet.

 

En application des dispositions de l’article 27 de la convention, les demandes, recours et autres documents déposés auprès d’une autorité compétente sont transmis sans délai à l’autre partie contractante. Le requérant est avisé de cet envoi.

 

Artikel 17

 

Article 17

 

När förmåner utgår från båda staterna skall rapporter om administrativa och medicinska kontroller som utförts av ett försäkringsorgan i en av de fördragsslutande staterna översändas till försäkringsorganet i den andra fördragsslutande staten.

 

En cas d’attribution conjointe de pretations, les rapports de contrôle administratif et médical effectué par l’institution d’une partie contractante sont portés à la connaissance de l’institution de l’autre partie contractante.

 

Artikel 18

 

Article 18

 

Förbindelseorganet i en fördragsslutande stat skall till förbindelseorganet i den andra fördragsslutande staten överlämna årlig statistik över betalningar som dess behöriga försäkringsorgan gjort i det andra landet.

 

L’organisme de liaison d’une partie contractante adresse à l’organisme de liaison de l’autre partie contractante une statistique annuelle des versements effectués par les institutions compétentes de son pays à destination de l’autre pays.

 

Artikel 19

 

Article 19

 

Alla problem som uppstår i tillämpningen av denna tillämpningsöverenskommelse skall lösas av en kommission med representanter för de behöriga myndigheterna, som även kan åtföljas av experter. Kommissionen sammanträder alternerande i de bägge länderna.

 

Toutes les difficultés relatives à application du présent arrangement seront réglées par une commission composée des représentants des autorités compétentes, qui peuvent se faire accompagner par des experts. La commission se réunit alternativement dans l’un et l’autre pays.

 

Artikel 20

 

Article 20

 

Förbindelseorganen fastställer gemensamt de formulär och andra handlingar som fordras för tillämpningen av konventionen.

 

Les organismes de liaison fixeront, d’un commun accord, les formulaires et autres documents nécessaires à application de la convention.

 

Artikel 21

 

Article 21

 

1. De två staternas förbindelseorgan skriftväxlar direkt sins emellan på engelska eller franska.

 

1. Les organismes de liaison des deux parties contractantes correspondent entre eux directement en langue anglaise ou française.

 

2. Förbindelseorganen bistår vid behov varandra med översättning till engelska eller franska av ansökningar om förmåner eller andra handlingar avfattade på sina respektive länders officiella språk.

 

2. Les organismes de liaison se prêteront assistance pour la traduction, en anglais ou français, si nécessaire, des demandes de prestations ou autres documents, rédigés dans les langues officielles respectives de leur pays.

 

Artikel 22

 

Article 22

 

Denna tillämpningsöverenskommelse träder i kraft samma dag som konventionen. Den har samma giltighetstid som konventionen.

 

Le présent arrangement entrera en vigueur le même jour que la convention. Il aura la même durée que la convention.

 

Upprättad i två exemplar på svenska, arabiska och franska språken i Rabat den 16 februari 1982.

 

Fait en double exemplaires en langues française, arabe et suédoise à Rabat, le 16 février 1982.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:249

(Utkom d. 18 maj 1982.)