Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1983:22) om tillämpning av en konvention den 2 juli 1982 mellan Sverige och Nederländerna om social trygghet

Utfärdad: 1983-01-13

Den konvention mellan Sverige och Nederländerna om social trygghet som har undertecknats den 2 juli 1982 jämte slutprotokoll och en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall gälla här i riket från och med den 1 mars 1983.

Konventionen, slutprotokollet och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i svensk, nederländsk och engelsk text som bilagorna 1 3.

Med behörig myndighet i artiklarna 10 och 30 avses riksförsäkringsverket.

Bilaga 1

Konungariket Sveriges regering och Konungariket Nederländernas regering, som önskar reglera de båda staternas ömsesidiga förhållanden på den sociala trygghetens område, har överenskommit att sluta följande konvention:

AVDELNING I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

 1. I denna konvention avses med uttrycken

  1) ”Nederländerna” Konungariket Nederländerna och ”Sverige” Konungariket Sverige,

  2) ”territorium” med avseende på Nederländerna dess territorium i Europa, med avseende på Sverige dess territorium,

  3) ”lagstiftning” lagar, förordningar och administrativa föreskrifter rörande de i artikel 2 angivna systemen och grenarna av social trygghet,

  4) ”behörig myndighet” med avseende på Nederländerna ministern för sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor eller, såvitt avser vårdförmåner enligt sjukförsäkringslagstiftningen, ministern för hälso- och miljövårdsfrågor, med avseende på Sverige regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer,

  5) ”försäkringsorgan” det organ eller den myndighet som svarar för tillämpningen av den i artikel 2 angivna lagstiftningen (eller någon del därav),

  6) ”behörigt försäkringsorgan” det försäkringsorgan som är behörigt enligt den tillämpliga lagstiftningen,

  7) ”behörig stat” den stat, inom vars territorium det behöriga försäkringsorganet befinner sig,

  8) ”försäkringsperioder” avgiftsperioder, anställningsperioder, perioder för utövande av förvärvsverksamhet eller bosättningsperioder, som i den lagstiftning enligt vilken de fullgjorts betecknas eller betraktas som försäkringsperioder, samt andra tidsperioder i den mån de i nämnda lagstiftning betraktas som likvärdiga med försäkringsperioder,

  9) ”kontantförmån” eller ”pension” en kontant förmån eller pension enligt den tillämpliga lagstiftningen, inberäknat alla däri ingående delar som utges av allmänna medel såväl som alla höjningar och tillägg.

 2. Andra uttryck som används i denna konvention har den innebörd som tillkommer dem enligt den tillämpliga lagstiftningen.

Artikel 2

 1. Denna konvention är tillämplig

  1. när det gäller Nederländerna på lagstiftningen om

   1. sjukförsäkring (kontantförmåner och vårdförmåner vid sjukdom och moderskap),

   2. invaliditetsförsäkring (arbetsoförmåga, olycksfall i arbete och yrkessjukdom),

   3. åldersförsäkring,

   4. försäkring för änkor och efterlevande barn,

   5. arbetslöshetsersättning,

   6. barnbidrag,

  2. när det gäller Sverige på lagstiftningen om

   1. sjukförsäkring med föräldraförsäkring,

   2. folkpension,

   3. tilläggspension,

   4. arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd,

   5. barnbidrag,

   6. arbetsskadeförsäkring.

 2. Där ej annat följer av bestämmelsen i punkt 4, skall konventionen jämväl tillämpas på lagstiftning som kodifierar, ändrar eller kompletterar den lagstiftning som anges i punkt 1.

 3. Konventionen skall tillämpas på lagstiftning om ett nytt system eller en ny gren av social trygghet utöver de i punkt 1 angivna endast om särskild överenskommelse härom träffas mellan de fördragsslutande staterna.

 4. Konventionen skall icke tillämpas på lagstiftning som utvidgar tillämpningsområdet för den i punkt 1 nämnda lagstiftningen till nya grupper av förmånstagare, om behörig myndighet i den berörda staten inom tre månader efter den nya lagstiftningens offentliggörande meddelar den andra statens behöriga myndighet, att en sådan utvidgning av konventionen icke är avsedd.

 5. Konventionen skall icke tillämpas på system för social eller medicinsk hjälp eller på speciella system för statsanställda eller personer som behandlas som sådana.

Artikel 3

Konventionen är, i den mån ej annat däri föreskrivs, tillämplig på de fördragsslutande staternas medborgare, andra personer som omfattas eller har omfattats av en fördragsslutande stats lagstiftning och personer som härleder sin rätt från sådana personer.

Artikel 4

Vid tillämpning av en fördragsslutande stats lagstiftning skall, i den mån ej annat föreskrivs i denna konvention, med den fördragsslutande statens medborgare likställas

 1. medborgare i den andra fördragsslutande staten,

 2. flyktingar och statslösa personer som avses i konventionen den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet den 31 januari 1967 till nämnda konvention, ävensom konventionen den 28 september 1954 om statslösa personers rättsliga ställning,

 3. andra personer med avseende på rättigheter som de härleder från en medborgare i en fördragsslutande stat eller från en i denna artikel avsedd flykting eller statslös person.

Artikel 5

Pensioner och andra kontantförmåner med undantag av förmåner vid arbetslöshet får, i den mån ej annat föreskrivs i denna konvention, icke minskas, ändras, innehållas eller indragas på grund av att förmånstagaren är bosatt inom den andra fördragsslutande statens territorium.

Artikel 6

I en fördragsslutande stats lagstiftning förekommer bestämmelser om minskning, innehållande eller upphävande av förmåner från en gren av social trygghet när de sammanfaller med förmåner från en annan gren eller med andra inkomster, eller på grund av förvärvsverksamhet, skall gälla för en förmånstagare också i fråga om förmåner förvärvade enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning eller i fråga om inkomst erhållen eller sysselsättning innehavd inom den andra fördragsslutande statens territorium.

AVDELNING II. BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Artikel 7

I den mån ej annat föreskrivs i artiklarna 8 och 9 skall arbetstagare vara underkastade lagstiftningen endast i den fördragsslutande stat, inom vars territorium de är sysselsatta. Detta gäller även när arbetstagaren eller hans arbetsgivare är bosatt inom den andra fördragsslutande statens territorium.

Artikel 8

 1. Om en arbetstagare, som sysselsätts inom en fördragsslutande stats territorium, av sin arbetsgivare utsänds till den andra fördragsslutande statens territorium för att där utföra arbete för denne arbetsgivare, skall den förstnämnda statens lagstiftning fortsätta att gälla för honom till utgången av den tjugofjärde kalendermånaden efter utsändandet, som om arbetstagaren fortfarande sysselsattes inom dess territorium.

 2. Vid järnvägs- eller vägtrafikföretag eller flyglinjer anställd resande personal med arbete i båda fördragsslutande staterna skall omfattas av lagstiftningen i den fördragsslutande stat, inom vars territorium företaget har sitt säte. Om någon är anställd vid en filial eller stadigvarande verksamhet som nämnda företag har inom den andra fördragsslutande statens territorium, skall dock sistnämnda fördragsslutande stats lagstiftning gälla.

 3. Ett fartygs besättning och andra personer som är stadigvarande sysselsatta på fartyget skall omfattas av lagstiftningen i den fördragsslutande stat, vars flagga fartyget för. Om en person är anställd ombord på ett fartyg, som för den ena fördragsslutande statens flagga, men avlönas för detta arbete av ett företag, som har sin huvudsakliga verksamhet inom den andra fördragsslutande statens territorium, eller av en där bosatt person, skall han dock omfattas av den sistnämnda statens lagstiftning. I fråga om Nederländerna gäller den andra meningen även när ett fartyg för en tredje stats flagga men har en besättning som avlönas av ett företag med huvudsaklig verksamhet i Nederländerna eller av en där bosatt person.

 4. En arbetstagare, som med tillämpning av bestämmelserna i denna artikel skall omfattas av lagstiftningen i den ena fördragsslutande staten, skall därvid betraktas som bosatt inom denna fördragsslutande stats territorium.

Artikel 9

Denna konvention berör icke de bestämmelser i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser och Wienkonventionen om konsulära förbindelser som avser den lagstiftning som anges i artikel 2 punkt 1.

Artikel 10

 1. De behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna kan i vissa personers eller persongruppers intresse komma överens om undantag från bestämmelserna i artiklarna 7, 8 eller 9.

 2. Bestämmelserna i artikel 8 punkt 4 skall i tillämpliga delar gälla i fall som avses i denna artikel.

AVDELNING III. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER I FRÅGA OM OLIKA FÖRMÅNER

Kapitel 1. Sjukdom, moderskap och barns födelse

Artikel 11

Har någon fullgjort försäkringsperioder enligt lagstiftningen i båda de fördragsslutande staterna, skall dessa perioder, i den mån de icke sammanfaller, sammanräknas för förvärv, vidmakthållande eller återfående av rätt till en förmån.

Artikel 12

 1. En person, som har rätt till vårdförmåner enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat, ävensom hans familjemedlemmar, har rätt till vårdförmåner under en tillfällig vistelse inom den andra fördragsslutande statens territorium, om hälsotillståndet gör det nödvändigt att sådana förmåner omedelbart tillhandahålls.

 2. Försäkringsorganet på platsen för den tillfälliga vistelsen utger sådana förmåner enligt den lagstiftning som detta organ har att tillämpa.

 3. Punkt 1 gäller icke personer som beger sig till den andra fördragsslutande statens territorium i syfte att där få sjukvård.

Artikel 13

 1. En person som har rätt till vårdförmåner enligt en fördragsslutande stats lagstiftning, men är bosatt inom den andra fördragsslutande statens territorium, erhåller vårdförmåner även inom den senare statens territorium.

 2. Familjemedlemmar till en person som har rätt till vårdförmåner enligt en fördragsslutande stats lagstiftning erhåller sådana förmåner om de är bosatta inom den andra fördragsslutande statens territorium.

 3. Försäkringsorganet för bosättningsorten skall tillhandahålla de i punkterna 1 och 2 nämnda förmånerna i enlighet med den lagstiftning som detta organ har att tillämpa.

 4. Punkt 2 gäller icke i fall då familjemedlemmarna har rätt till vårdförmåner på grund av att de förvärvsarbetar eller uppbär förmån från det sociala trygghetssystemet i den fördragsslutande stat, inom vars territorium de är bosatta.

Artikel 14

Frågan om återbetalning av kostnader för förmåner som utgetts enligt artiklarna 12 och 13 avgörs enligt bestämmelser som de behöriga myndigheterna enas om. Dessa kan komma överens om att det icke skall ske någon återbetalning mellan de berörda försäkringsorganen.

Artikel 15

En person som uppfyller villkoren för rätt till kontantförmåner enligt den behöriga statens lagstiftning, i förekommande fall med iakttagande av bestämmelserna i artikel 11, erhåller dessa förmåner även om han vistas inom den andra statens territorium.

Förmånerna utbetalas av det behöriga försäkringsorganet i enlighet med bestämmelserna i den lagstiftning detta organ har att tillämpa.

Kapitel 2. Invaliditet, ålderdom och dödsfall

Tillämpning av den nederländska lagstiftningen

Artikel 16

Om en medborgare i en av de fördragsslutande staterna eller en person som anges i artikel 4 b) var underkastad svensk pensionslagstiftning vid den tidpunkt när den arbetsoförmåga som övergick i invaliditet inträdde och han dessförinnan hade fullgjort en sammanlagd försäkringsperiod av minst tolv månader enligt den nederländska lagstiftningen om invaliditetsförsäkring, har han rätt till förmån enligt den senare lagstiftningen, beräknad enligt reglerna i artikel 17.

Artikel 17

 1. Beloppet av den förmån som avses i artikel 16 skall beräknas efter förhållandet mellan den sammanlagda längden av de försäkringsperioder som personen i fråga efter fyllda 15 år fullgjort enligt nederländsk lagstiftning och den tidsperiod som förflutit mellan den tidpunkt då han fyllde 15 år och den tidpunkt då den arbetsoförmåga som övergick i invaliditet inträdde.

 2. Om den ifrågavarande personen vid tidpunkten då den arbetsoförmåga som övergick i invaliditet inträdde var arbetstagare eller behandlades som sådan, skall förmånen fastställas enligt lagen den 18 februari 1966 om invalidpension (WAO). Om så icke var fallet, skall förmånen fastställas enligt lagen den 11 december 1975 om allmän invalidpension (AAW).

 3. Som försäkringsperioder fullgjorda enligt den nederländska lagstiftningen skall anses

  1. försäkringsperioder fullgjorda enligt lagen den 18 februari 1966 om invalidpension (WAO),

  2. försäkringsperioder fullgjorda enligt lagen den 11 december 1975 om allmän invalidpension (AAW),

  3. anställningsperioder och därmed likställda perioder fullgjorda i Nederländerna före den 1 juli 1967.

 4. Om i fall som avses i punkt 2 första meningen en försäkringsperiod enligt WAO sammanfaller med en försäkringsperiod enligt AAW, medräknas endast den period som fullgjorts enligt WAO.

 5. Om i fall som avses i punkt 2 andra meningen en försäkringsperiod enligt AAW sammanfaller med en försäkringsperiod enligt WAO, medräknas endast den försäkringsperiod som fullgjorts enligt AAW.

Artikel 18

 1. När det gäller ålderspension fastställer det nederländska försäkringsorganet pensionen direkt och uteslutande på grundval av de försäkringsperioder som fullgjorts enligt den nederländska lagstiftningen om åldersförsäkring.

 2. Perioder före den 1 januari 1957, under vilka den ifrågavarande personen var bosatt inom Nederländernas territorium efter uppnådda 15 års ålder eller under vilka han, medan han bodde i annat land, hade inkomst av förvärvsarbete i Nederländerna, skall också betraktas som försäkringsperioder när han inte uppfyller villkoren i den nederländska lagstiftningen för att få sådana perioder behandlade som försäkringsperioder.

 3. Perioder före den 1 januari 1957 skall tas med vid beräkning av ålderspensionen, endast om den ifrågavarande personen varit fortlöpande bosatt inom den ena eller båda de fördragsslutande staternas territorium under sex år efter att ha uppnått 59 års ålder eller har erlagt avgifter till den nederländska ålderspensionsförsäkringen under denna sexårsperiod.

 4. Perioder som avses i punkt 2 tas icke i beräkning när de sammanfaller med perioder som beaktas vid beräkning av ålderspension enligt lagstiftningen i en annan stat än Nederländerna eller när den ifrågavarande personen uppbär hel svensk folkpension.

Artikel 19

Om en medborgare i en av de fördragsslutande staterna eller en i artikel 4 b) angiven person vid sin död omfattades av svensk lagstiftning om pensioner och dessförinnan hade fullgjort en sammanlagd försäkringsperiod av minst tolv månader enligt den nederländska lagstiftningen om försäkring för änkor och efterlevande barn, har hans änka eller efterlevande barn rätt till förmån enligt denna lagstiftning, beräknad enligt reglerna i artikel 20.

Artikel 20

Beloppet av den förmån som avses i artikel 19 skall beräknas efter förhållandet mellan den sammanlagda längden av de försäkringsperioder som den avlidne före fyllda 65 år fullgjort enligt nederländsk lagstiftning och den tidsperiod som förflutit mellan den dag då han fyllde 15 år och dödsdagen, dock senast den dag då han fyllde 65 år.

Artikel 21

Den likställighetsprincip som stadgas i artikel 4 gäller icke frivilligt vald fortsättningsförsäkring för ålderspension och efterlevandepension i den mån det är fråga om bestämmelserna om betalning av nedsatta avgifter.

Tillämpning av den svenska lagstiftningen

Artikel 22

 1. Nederländska medborgare såväl som de personer som anges i artikel 4 b) och 4 c), som icke uppfyller de villkor som enligt den svenska lagstiftningen gäller för dem i fråga om rätt till folkpension, skall, vare sig de är bosatta i Sverige eller annorstädes, ha rätt till folkpension enligt de regler som gäller för utomlands bosatta svenska medborgare.

 2. Handikappersättning som icke utgår som tillägg till folkpension, vårdbidrag för handikappat barn, pensionstillskott och inkomstprövade pensionsförmåner utbetalas till personer som anges i föregående punkt, förutsatt att de är bosatta i Sverige, varvid reglerna i nämnda punkt gäller i tillämpliga delar.

Artikel 23

Om en medborgare i en av de fördragsslutande staterna eller en person som anges i artikel 4 b) eller c) icke har fullgjort erforderliga svenska försäkringsperioder för att uppfylla villkoren för rätt till svensk folkpension enligt de bestämmelser som gäller för utom Sverige bosatta svenska medborgare, skall försäkringsperioder fullgjorda enligt den nederländska lagstiftningen medräknas i den mån de icke sammanfaller med svenska försäkringsperioder.

Artikel 24

 1. Om försäkringsperioder har fullgjorts både enligt den svenska försäkringen för tilläggspension och enligt den nederländska lagstiftningen, skall dessa perioder, i den mån de inte sammanfaller, läggas samman om så erfordras för förvärv av rätt till tilläggspension.

 2. Vid beräkning av tilläggspensionens belopp skall medräknas endast försäkringsperioder fullgjorda enligt svensk lagstiftning.

 3. En person som icke är svensk medborgare kan icke gottskrivas pensionspoäng för inkomst av förvärvsarbete då han är bosatt utom Sverige.

Kapitel 3. Arbetslöshet

Artikel 25

 1. Har en person omfattats av lagstiftningen i båda de fördragsslutande staterna, sammanräknas för förvärv av rätt till ersättning vid arbetslöshet de försäkrings- eller anställningsperioder som skall beaktas enligt lagstiftningen i båda staterna, i den mån de icke sammanfaller.

 2. För tillämpning av första punkten krävs att personen i fråga senast var underkastad lagstiftningen i den fördragsslutande stat, enligt vars lagstiftning han ansöker om ersättning, och har utfört förvärvsarbete inom denna stats territorium i sammanlagt minst fyra veckor under de senaste 12 månaderna innan ansökan gjordes.

Punkt 1 skall likväl tillämpas, om anställningen utan arbetstagarens förvållande upphört tidigare än efter fyra veckor och var avsedd att vara längre tid.

Artikel 26

Från den ersättningstid, vartill rätt föreligger enligt svensk lagstiftning på grund av bestämmelserna i artikel 25, avdrages den tid, för vilken ett nederländskt försäkringsorgan inom de senaste tolv månaderna före framställningen om ersättning utgivit ersättning till den arbetslöse.

Kapitel 4. Barnbidrag

Artikel 27

 1. Allmänt barnbidrag utges enligt svensk lagstiftning för ett barn som är bosatt i Sverige och är nederländsk medborgare på samma villkor som för barn som är svenska medborgare.

 2. Om rätt till barnbidrag föreligger enligt lagstiftningen i båda de fördragsslutande staterna för samma barn och för samma period, skall barnbidrag utges enligt lagstiftningen i den fördragsslutande stat, inom vars territorium barnet är bosatt.

AVDELNING IV. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 28

De behöriga myndigheterna kan komma överens om tillämpningsbestämmelser till denna konvention. De skall vidare tillse att förbindelseorgan utses i vardera staten för att underlätta tillämpningen av konventionen.

Artikel 29

 1. Vid tillämpningen av denna konvention skall myndigheter och försäkringsorgan i de fördragsslutande staterna lämna varandra bistånd i samma utsträckning som vid tillämpningen av den egna statens lagstiftning. Sådant ömsesidigt administrativt bistånd lämnas kostnadsfritt.

 2. Myndigheter och försäkringsorgan i de fördragsslutande staterna kan vid tillämpning av konventionen meddela sig direkt med varandra på engelska eller franska.

 3. Myndigheter, försäkringsorgan och organ för rättsskipning i en fördragsslutande stat får icke avvisa ansökningar eller andra handlingar som inges till dem av det skälet att de är avfattade på främmande språk om de är skrivna på den andra statens officiella språk, på engelska eller på franska.

 4. En fördragsslutande stats diplomatiska och konsulära representationer kan begära upplysningar direkt hos myndigheter och försäkringsorgan inom den andra fördragsslutande statens territorium för att kunna tillvarata egna medborgares intressen.

Artikel 30

De behöriga myndigheterna skall hålla varandra underrättade om de åtgärder som vidtas inom den egna statens territorium för tillämpningen av konventionen.

Artikel 31

Inom den ena fördragsslutande statens territorium medgiven befrielse från stämpelavgifter och andra avgifter för intyg och handlingar, som skall företes för myndigheter och försäkringsorgan i nämnda stat, skall gälla även för intyg och handlingar, som vid tillämpningen av denna konvention skall företes för myndigheter och försäkringsorgan inom den andra fördragsslutande statens territorium. Handlingar och intyg, som skall företes i ärenden enligt denna konvention behöver icke legaliseras genom diplomatisk eller konsulär myndighet.

Artikel 32

 1. Ansökningar, besvär och andra handlingar, som enligt en fördragsslutande stats lagstiftning inom en fastställd tid skall ingivas till en myndighet eller ett försäkringsorgan, skall anses ha inkommit i rätt tid, om de inom den fastställda tiden ingivits till en motsvarande myndighet eller ett motsvarande organ i den andra fördragsslutande staten.

 2. En ansökan om förmån, som inges enligt den ena fördragsslutande statens lagstiftning, skall bedömas som en ansökan om motsvarande förmån enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning. I fråga om ansökan om ålderspension gäller detta dock ej om sökanden anger att ansökan avser pension endast enligt den förstnämnda fördragsslutande statens lagstiftning.

Artikel 33

 1. Om det enligt denna konvention åligger ett försäkringsorgan i en fördragsslutande stat att utbetala kontantförmåner till en förmånstagare som vistas inom den andra fördragsslutande statens territorium, skall betalningsskyldigheten bestämmas i den förra statens valuta. Försäkringsorganet kan med befriande verkan göra utbetalningen i den andra statens valuta.

 2. Om det enligt denna konvention åligger ett försäkringsorgan i en fördragsslutande stat att göra utbetalningar till ett försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten, skall betalningsskyldigheten bestämmas i den andra statens valuta. Det förra försäkringsorganet kan med befriande verkan göra utbetalningen i nämnda valuta.

 3. Kapitalöverföringar som följer av tillämpningen av denna konvention skall ske enligt de tillämpliga överenskommelser som gäller mellan de fördragsslutande staterna vid överföringstillfället.

Artikel 34

 1. Om ett försäkringsorgan i en fördragsslutande stat, när det beviljar eller omprövar invalid-, ålders- eller efterlevandepensioner enligt avdelning III kapitel 2, har utgivit ett högre belopp till en förmånstagare än denne har rätt till, kan nämnda organ anmoda det försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten som ansvarar för utbetalning av en motsvarande ersättning till förmånstagaren att dra av det för mycket utbetalda beloppet från en retroaktiv ersättning som det utbetalar till denne. Det senare organet skall överföra det avdragna beloppet till det organ som har fordringsrätten. Om avdrag inte kan göras för vad som utgivits för mycket, skall bestämmelserna i punkt 2 gälla.

 2. Om försäkringsorganet i en fördragsslutande stat i andra fall har betalat ett belopp till en förmånstagare utöver vad denne har rätt till, kan organet, på de villkor och med de begränsningar som stadgas i den lagstiftning det har att tillämpa, anmoda det försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten som ansvarar för utbetalning av ersättning till förmånstagaren att från nämnda ersättning dra av vad som utgivits för mycket. Det senare organet skall, på de villkor och inom de gränser som gäller enligt den lagstiftning som det har att tillämpa, göra avdraget som om organet självt betalat ut för stort belopp och skall överföra det avdragna beloppet till det organ som har fordringsrätten.

Artikel 35

 1. Tvister, som uppkommer vid tillämpningen av denna konvention, skall lösas genom förhandlingar mellan de behöriga myndigheterna.

 2. Om en tvist icke har blivit avgjord inom sex månader efter det begäran först framställdes om förhandlingar enligt föregående punkt, skall den underställas en skiljedomstol, vars sammansättning och arbetssätt skall överenskommas mellan de fördragsslutande staterna.

Skiljedomstolen skall slita tvisten enligt de grundläggande principerna för denna konvention och i konventionens anda. Skiljedomen skall vara slutlig och bindande för de fördragsslutande staterna.

AVDELNING V. ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 36

 1. Denna konvention äger tillämpning även på försäkringsfall som inträffat före dess ikraftträdande. Konventionen grundar likväl ingen rätt till utbetalning av förmåner för tid före dess ikraftträdande. För fastställande av rätt till förmåner beaktas dock försäkrings- eller bosättningsperioder som fullgjorts före konventionens ikraftträdande.

 2. En förmån som icke beviljats eller som indragits på grund av den försäkrades nationalitet eller på grund av dennes bosättning inom den andra fördragsslutande statens territorium eller på grund av något annat hinder som undanröjts genom denna konvention, skall efter ansökan beviljas eller åter utbetalas när konventionen träder i kraft.

 3. Efter ansökan skall en förmån som beviljats före denna konventions ikraftträdande omräknas, varvid konventionens bestämmelser skall tillämpas. Sådana förmåner kan också omräknas utan ansökan. Omräkningen får icke medföra minskning av utgående förmån.

 4. Bestämmelser i de fördragsslutande staternas lagstiftning som avser preskription och upphörande av rätten till förmåner skall icke tillämpas på rätt enligt bestämmelserna i punkterna 1 3 ovan, under förutsättning att förmånstagaren inkommer med ansökan om förmån inom två år från konventionens ikraftträdande.

Artikel 37

 1. Övergångsbestämmelserna i svensk lagstiftning om beräkning av folkpension för personer födda 1929 eller tidigare och beräkning av tilläggspension för personer födda 1923 eller tidigare berörs icke av denna konvention.

 2. Bestämmelserna i svensk lagstiftning om rätt till folkpension för svenska medborgare som är bosatta utom Sverige berörs icke av artikel 5 i denna konvention.

Artikel 38

 1. Denna konvention kan uppsägas av var och en av de båda fördragsslutande staterna. Uppsägningen skall meddelas senast tre månader före utgången av det löpande kalenderåret, varefter konventionen upphör att gälla vid nämnda kalenderårs slut.

 2. Uppsäges konventionen, skall dess bestämmelser fortsätta att gälla för redan förvärvade förmåner utan hinder av vad som kan ha stadgats i de båda fördragsslutande staternas lagstiftning rörande begränsningar i rätten till förmån vid bosättning eller medborgarskap i annat land. Den rätt till framtida förmåner, som kan ha förvärvats på grund av konventionens bestämmelser, skall regleras genom särskild överenskommelse.

Artikel 39

De båda fördragsslutande staterna skall skriftligen underrätta varandra när de åtgärder som författningsenligt erfordras i staten för ikraftträdandet av denna konvention har fullgjorts. Konventionen skall träda i kraft första dagen i tredje månaden efter den dag då den sista av dessa underrättelser lämnades.

Till bevis härom har de båda regeringarnas befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Som skedde i två exemplar i Stockholm den 2 juli 1982 på svenska, nederländska och engelska språken, vilka texter äger lika vitsord.

Convention on social security between the Kingdom of Sweden and the Kingdom of the Netherlands

Convention on social security between the Kingdom of Sweden and the Kingdom of the Netherlands

 

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk der Nederlanden

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Kingdom of the Netherlands desirous of regulating the relations between the two states in the field of social security, have agreed to conclude the following Convention:

 

De Regering van het Koninkrijk Zweden en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, geleid door de wens de betrekkingen tussen de beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen, zijn overeengekomen het volgende Verdrag te sluiten:

 

PART I. GENERAL PROVISIONS

PART I. GENERAL PROVISIONS

 

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

 

Article 1

 

Artikel 1

 

1. For the purpose of the present Convention,

 

1. Voor de toepassing van dit Verdrag:

 

1) ”Netherlands” means the Kingdom of the Netherlands and ”Sweden” the Kingdom of Sweden;

 

1) wordt onder „Nederland” verstaan het Koninkrijk der Nederlanden en onder „Zweden” het Koninkrijk Zweden;

 

2) ”territory” means in relation to the Netherlands the territory of the Kingdom in Europe,

 

2) wordt onder „grondgebied” verstaan wat Nederland betreft; het grondgebied van het Koninkrijk in Europa,

 

in relation to Sweden its territory;

 

wat Zweden betreft: het grondgebied van Zweden:

 

3) ”legislation” means laws, ordinances and administrative regulations relating to the systems and branches of social security as specified in Article 2;

 

3) wordt onder „wetgeving” verstaan de wetten, regelingen en administratieve bepalingen die betrekking hebben op de in artikel 2 bedoelde stelsels en takken van sociale zekerheid;

 

4) ”competent authority” means in relation to the Netherlands the Minister for Social Affairs and Employment, or concerning benefits in kind the legislation on sickness insurance the Minister for Health and Environmental Protection;

 

4) wordt onder „bevoegde autoriteit” verstaan wat Nederland betreft: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, of aangaande verstrekkingen ingevolge de wetgeving inzake de ziekteverzekering: de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;

 

in relation to Sweden the Government or the authority nominated by the Government;

 

wat Zweden betreft: de Regering dan wel de door de Regering aangewezen autoriteit;

 

5) ”insurance institution” means the body or authority charged with the implementation of the legislation (or a portion thereof) specified in Article 2;

 

5) wordt onder „verzekeringsorgaan” verstaan het lichaam dat of de autoriteit die belast is met de uitvoering van de in artikel 2 genoemde wetgevingen (of een deel daarvan);

 

6) ”competent insurance institution” means the insurance institution which is competent under the applicable legislation;

 

6) wordt onder „bevoegd verzekeringsorgaan” verstaan het krachtens de toe te passen wetgeving bevoegde verzekeringsorgaan;

 

7) ”competent State” means the state in whose territory the competent insurance institution is situated;

 

7) wordt onder „bevoegde Staat” verstaan de Staat op het grondgebied waarvan het bevoegde verzekeringsorgaan is gevestigd;

 

8) ”periods of insurance” means periods of contribution, employment, occupational activity or residence defined or recognized as periods of insurance by the legislation under which they were completed, and any other periods, is so far as they are regarded by this legislation as equivalent to periods of insurance;

 

8) wordt onder „tijdvakken van verzekering” verstaan tijdvakken van premie- of bijdragebetaling, van dienstbetrekking, van beroepswerkzaamheden of van wonen, welke als tijdvakken van verzekering worden omschreven of aangemerkt ingevolge de wetgeving krachtens welke zij zijn vervuld, alsmede alle met deze tijdvakken gelijkgestelde tijdvakken, voor zover zij als zodanig door deze wetgeving zijn erkend;

 

9) ”cash benefit” or ”pension” means a cash benefit or a pension under the applicable legislation, including all the constituent parts thereof which are financed out of public funds as well as all increases and additional allowances.

 

9) wordt onder „uitkering” of „pensioen” verstaan een uitkering of een pensioen krachtens de toe te passen wetgeving, met inbegrip van alle bedragen ten laste van de openbare middelen, alsmede alle verhogingen en aanvullende uitkeringen.

 

2. Other terms used in this Convention shall have the meaning which is given to them under the legislation applied.

 

2. In dit Verdrag hebben andere termen de betekenis welke daaraan wordt gegeven in de wetgeving welke wordt toegepast.

 

Article 2

 

Artikel 2

 

1. This Convention shall apply

 

1. Dit Verdrag is van toepassing

 

A. in relation to the Netherlands, to the legislation on

 

A. in Nederland op de wetgeving betreffende:

 

a) sickness insurance (cash benefits and benefits in kind in the case of sickness and maternity);

 

a) de ziekteverzekering (uitkeringen en verstrekkingen bij ziekte en moederschap);

 

b) invalidity insurance (incapacity for work, occupational injuries and diseases);

 

b) de invaliditeitsverzekering (arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen en beroepsziekten);

 

c) old age insurance;

 

c) de ouderdomsverzekering;

 

d) widow’s and orphans’ insurances;

 

d) de weduwen- en wezenverzekering;

 

e) unemployment benefits;

 

e) de werkloosheidsuitkeringen;

 

f) children’s allowances.

 

f) de kinderbijslagen;

 

B. in relation to Sweden, to the legislation on

 

B. in Zweden op de wetgeving betreffende:

 

a) health insurance and parental insurance;

 

a) de ziekteverzekering en ouderschapsverzekering;

 

b) basic pension;

 

b) het basispensioen;

 

c) supplementary pension;

 

c) het aanvullend pensioen;

 

d) unemployment insurance and labour market cash support;

 

d) de werkloosheidsverzekering en werkloosheidsondersteuning;

 

e) children’s allowances;

 

e) de kinderbijslagen;

 

f) occupational accidents and diseases insurance.

 

f) de arbeidsongevallen- en beroepsziektenverzekering.

 

2. Except where otherwise indicated by the provision in paragraph (4), this Convention shall also apply to legislation codifying, amending or supplementing the legislation specified in paragraph (1) of this Article.

 

2. Onverminderd het bepaalde in het vierde lid, is dit Verdrag eveneens van toepassing op de wetgeving waarbij de in het eerste lid van dit artikel genoeemde wetgevingen worden samengevoegd, gewijzigd of aangevuld.

 

3. This Convention shall apply to legislation concerning a new system or a new branch for social security in excess of that specified in paragraph (1) of this Article only if so agreed between the Contracting Parties.

 

3. Dit Verdrag is slechts van toepassing op een andere wetgeving dan de in het eerste lid van dit artikel genoemde wetgevingen, betreffende een nieuw stelsel of een nieuwe tak van sociale zekerheid, indien de Verdragsluitende Partijen zulks overeenkomen.

 

4. This Convention shall not apply to legislation extending the application of the legislation specified in paragraph (1) of this Article to new groups of beneficiaries if the competent authority in the state concerned notifies the competent authority in the other state within three months from the date of the official publication of the new legislation, that no such extension of the Convention is intended.

 

4. Dit Verdrag is niet van toepassing op wetgevingen die de toepassing van de in het eerste lid van dit artikel genoemde wetgevingen uitbreiden tot nieuwe groepen van rechthebbenden, indien de bevoegde autoriteit van de betrokken Staat binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de nieuwe wetgeving de bevoegde autoriteit van de andere Staat ervan in kennis stelt dat zij een zodanige uitbreiding van het Verdrag niet wenst.

 

5. This Convention does not apply to social or medical assistance schemes or to special schemes for civil servants or persons treated as such.

 

5. Dit Verdrag is niet van toepassing op regelingen inzake de sociale of medische bijstand, noch op bijzondere regelingen voor ambtenaren of met hen gelijkgestelden.

 

Article 3

 

Artikel 3

 

In so far as it does not contain provisions to the contrary, this Convention shall apply to nationals of the Contracting Parties, to persons who are, or who have been, covered by the legislation of either of the Contracting Parties and to persons deriving their rights from such persons.

 

Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald, is dit Verdrag van toepassing op onderdanen van de Verdragsluitende Partijen, op personen op wie de wetgeving van een van de Verdragsluitende Partijen van toepassing is dan wel is geweest, alsmede op personen die hun rechten van dergelijke personen afleiden.

 

Article 4

 

Artikel 4

 

In the application of the legislation of a Contracting Party the following persons shall, except where otherwise provided in this Convention, be equated with nationals of that Contracting Party:

 

Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald, worden voor de toepassing van de wetgeving van een Verdragsluitende Partij de volgende personen met onderdanen van deze Verdragsluitende Partij gelijkgesteld:

 

a) nationals of the other Contracting Party:

 

a) onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij;

 

b) refugees and stateless persons, as referred to in the Convention of 28th July 1951 on the Status of Refugees and the Protocol of 31st January 1967 to the said Convention, as well as the Convention of 28th September 1954 on the Status of Stateless Persons;

 

b) vluchtelingen en staatlozen als bedoeld in het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 bij genoemd Verdrag, alsmede in het Verdrag betreffende de status van staatlozen van 28 september 1954;

 

c) other persons with regard to rights which they derive from a national of a Contracting Party or from a refugee or stateless person referred to in this Article.

 

c) andere personen met betrekking tot rechten welke zij van een onderdaan van een Verdragsluitende Partij of van een in dit artikel bedoelde vluchteling of staatloze afleiden.

 

Article 5

 

Artikel 5

 

Except where otherwise provided in this Convention, pensions and other cash benefits, apart from unemployment benefits, may not be reduced, modified, suspended or withdrawn on account of the recipient residing in the territory of the other Contracting Party.

 

Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald, kunnen pensioenen en andere uitkeringen, met uitzondering van werkloosheidsuitkeringen, niet worden verminderd, gewijzigd, geschorst of ingetrokken op grond van het feit dat de rechthebbende op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij woont.

 

Article 6

 

Artikel 6

 

Provisions in the legislation of a Contracting Party for the reduction, suspension or suppression of benefits from one branch of social security where there is overlapping with benefits from another branch or with other income, or because of an occupational activity, shall apply also to a beneficiary in respect of benefits acquired under the legislation of the other Contracting Party or in respect of income obtained, or occupation exercised, in the territory of the other Contracting Party.

 

De bepalingen van een wetgeving van een Verdragsluitende Partij inzake vermindering, schorsing of intrekking van uitkeringen van een tak van sociale zekerheid ingeval van samenloop met uitkeringen van een andere tak of met andere inkomsten, of wegens het verrichten van beroepswerkzaamheden, zijn eveneens op een rechthebbende van toepassing met betrekking tot uitkeringen welke krachtens de wetgeving van de andere Verdragsluitende Partij zijn verkregen of met betrekking tot inkomsten welke zijn verworven of werkzaamheden welke zijn verricht op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij.

 

PART II. PROVISIONS CONCERNING APPLICABLE LEGISLATION

PART II. PROVISIONS CONCERNING APPLICABLE LEGISLATION

 

TITEL II. BEPALINGEN INZAKE DE TOE TE PASSEN WETGEVING

 

Article 7

 

Artikel 7

 

Except where otherwise provided in Articles 8 and 9, employed persons shall be subject to the legislation of only the Contracting Party, in whose territory they exercise their occupation. This applies also where the employed person or his employer has his place of residence in the territory of the other Contracting Party.

 

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 is op werknemers uitsluitend de wetgeving van de Verdragsluitende Partij van toepassing op het grondgebied waarvan zij hun arbeid verrichten. Deze bepaling geldt ook indien de woonplaats van de werknemer of van de werkgever zich op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij bevindt.

 

Article 8

 

Artikel 8

 

1. If a person employed in the territory of a Contracting Party is posted by his employer to the territory of the other Contracting Party to perform work on behalf of the same employer, he shall continue to be subject to the legislation of the former Party until the expiry of the twentyfourth calendar month after his posting as though he were still employed in the territory of that Party.

 

1. Indien een persoon die op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij tewerkgesteld is, door zijn werkgever uitgezonden wordt naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij ten einde aldaar voor dezelfde werkgever arbeid te verrichten, blijft de wetgeving van eerstbedoelde Partij op hem van toepassing tot en met de vierentwintigste kalendermaand na die van zijn uitzending alsof hij nog op het grondgebied van deze Partij werkzaam was.

 

2. Travelling personnel employed by railway or road traffic undertakings or by air lines, and working in the territories of both the Contracting Parties, shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose territory the undertaking has its head office. If, however, they are employed by a branch or permanent agency which the said undertaking has in the territory of the other Contracting Party, the legislation of that Contracting Party shall apply.

 

2. Op ambulant personeel dat in dienst van spoorwegen, wegtransportondernemingen of luchtvaartmaatschappijen op het grondgebied van beide Verdragsluitende Partijen werkzaam is, is de wetgeving van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan de onderneming haar zetel heeft, van toepassing. Indien het personeel evenwel in dienst is van een filiaal of vaste vertegenwoordiging welke bedoelde onderneming heeft op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, is de wetgeving van deze Verdragsluitende Partij van toepassing.

 

3. The legislation of the Contracting Party, whose flag a vessel is flying, shall apply to the crew of the vessel and the other persons who are employed on board on a permanent basis. If, however, a person employed on board a ship flying the flag of one Contracting party is paid in respect of this occupation by an undertaking having its principal place of business, or by a person having his place of residence, in the territory of the other Contracting Party, he shall be subject to the legislation of the latter Party. In relation to the Netherlands the second sentence applies also where a ship flies the flag of a third country but has a crew which is paid by an undertaking having its principal place of business or by a person having its place of residence in the Netherlands.

 

3. Op de bemanning van een zeeschip en op de andere personen die op permanente basis aan boord werkzaam zijn, is de wetgeving van de Verdragsluitende Partij van toepassing, onder welks vlag het zeeschip vaart. Indien een persoon evenwel werkzaam is aan boord van een schip dat onder de vlag van een Verdragsluitende Partij vaart en voor deze werkzaamheden loon ontvangt van een onderneming of een persoon die haar zetel of zijn woonplaats op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij heeft, is op hem de wetgeving van laatstbedoelde Partij van toepassing. Wat Nederland betreft is de tweede volzin eveneens van toepassing ingeval een schip onder de vlag van een derde land vaart en de bemanning loon ontvangt van een onderneming of een persoon die haar zetel of zijn woonplaats in Nederland heeft.

 

4. An employee who is to be subject to the legislation of a Contracting Party under the provisions of this Article shall for such purposes be considered to be resident in the territory of that Contracting Party.

 

4. Een werknemer op wie de wetgeving van een Verdragsluitende Partij ingevolge dit artikel van toepassing zal zijn, wordt te dien einde als ingezetene van die Verdragsluitende Partij beschouwd.

 

Article 9

 

Artikel 9

 

The present Convention does not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Vienna Convention on Consular Relations relating to the legislation specified in Article 2, paragraph (1).

 

Dit Verdrag laat onverlet de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer en het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen met betrekking tot de in artikel 2, eerste lid genoemde wetgevingen.

 

Article 10

 

Artikel 10

 

1. The competent authorities of the two Contracting Parties may agree on exceptions from the provisions of Articles 7, 8 or 9 in the interest of certain persons or groups of persons.

 

1. De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen kunnen in het belang van bepaalde personen of bepaalde groepen personen, uitzonderingen op de artikel en 7, 8 of 9 overeenkomen.

 

2. The provisions of paragraph (4) of Article 8 shall apply, mutatis mutandis, in cases referred to in this Article.

 

2. Artikel 8, vierde lid is in de in dit artikel bedoelde gevallen, van overeenkomstige toepassing.

 

PART III. SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE VARIOUS CATEGORIES OF BENEFITS

PART III. SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE VARIOUS CATEGORIES OF BENEFITS

 

TITEL III. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE DE VERSCHILLENDE SOORTEN PRESTATIES

 

Chapter 1. Sickness, maternity and childbirth

 

Hoofdstuk 1. Ziekte, moederschap en geboorte

 

Article 11

 

Artikel 11

 

If a person has completed periods of insurance under the legislation of both Contracting Parties, these periods shall be added together for the acquisition, maintaining or recovery of entitlement to a benefit, in so far as they do not coincide.

 

Indien een persoon tijdvakken van verzekering heeft vervuld krachtens de wetgevingen van beide Verdragsluitende Partijen, worden deze tijdvakken, met het oog op het verkrijgen, het behoud of het herstel van het recht op prestaties, samengeteld voorzover zij niet samenvallen.

 

Article 12

 

Artikel 12

 

1. A person who is entitled to benefits in kind under the legislation of one of the Contracting Parties, as well as members of his family, shall receive benefits in kind during a temporary stay in the territory of the other Contracting Party if their condition necessitates the immediate provision of such benefits.

 

1. Degene die ingevolge de wetgeving van een der Verdragsluitende Partijen recht heeft op verstrekkingen, kan, evenals zijn gezinsleden, gedurende een tijdelijk verblijfop het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij aanspraak maken op verstrekkingen indien hun gezondheidstoestand het onmiddellijk verlenen van verstrekkingen noodzakelijk maakt.

 

2. Such benefits shall be provided by the insurance institution of the place of temporary stay in accordance with the legislation which that institution applies.

 

2. Bedoelde verstrekkingen worden door het verzekeringsorgaan van de tijdelijke verblijfplaats verleend volgens de door dit orgaan toegepaste wetgeving.

 

3. Paragraph (1) is not applicable to persons who go to the territory of the other Contracting Party for the purpose of receiving medical care.

 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op degenen die zich naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij begeven ten einde aldaar geneeskundige hulp te ontvangen.

 

Article 13

 

Artikel 13

 

1. A person who is entitled to benefits in kind under the legislation of one Contracting Party but resides in the territory of the other Contracting Party shall receive benefits in kind also in the territory of the latter Party.

 

1. Degene die ingevolge de wetgeving van een Verdragsluitende Partij recht heeft op verstrekkingen, doch op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij woont, kan eveneens aanspraak maken op verstrekkingen op het grondgebied van laatstbedoelde Partij.

 

2. Members of the family of a person who is entitled to benefits in kind under the legislation of one Contracting Party shall, if they reside in the territory of the other Contracting Party, receive benefits in kind.

 

2. De gezinsleden van degene die ingevolge de wetgeving van een Verdragsluitende Partij recht heeft op verstrekkingen, kunnen indien zij op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij wonen, aanspraak maken op verstrekkingen.

 

3. The benefits mentioned in paragraph (1) and (2) shall be provided by the insurance institution of the place of residence in accordance with the legislation which that institution applies.

 

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde verstrekkingen worden door het verzekeringsorgaan van de woonplaats verleend volgens de door dit orgaan toegepaste wetgeving.

 

4. Paragraph (2) is not applicable in cases where the family members are entitled to benefits in kind because of their professional activity or their receiving a social security benefit of the Contracting Party in whose territory they reside.

 

4. Het tweede lid is niet van toepassing indien de gezinsleden recht hebben op verstrekkingen op grond van het verrichten van beroepsarbeid of het genot van een sociale verzekeringsuitkering van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan zij wonen.

 

Article 14

 

Artikel 14

 

The question of refund of costs for benefits provided under Articles 12 and 13 shall be determined and made in accordance with regulations to be agreed on by the competent authorities. These authorities may agree that there shall be no refunds between the insurance institutions concerned.

 

De vergoeding van de kosten van de ingevolge de artikelen 12 en 13 verleende verstrekkingen wordt vastgesteld en vindt plaats overeenkomstig door de bevoegde autoriteiten vast te stellen regelen. Deze autoriteiten kunnen overeenkomen dat van vergoeding tussen de betrokken verzekeringsorganen wordt afgezien.

 

Article 15

 

Artikel 15

 

A person who satisfies the conditions for entitlement to cash benefits under the legislation of the competent State, regard being had, where appropriate, to the provisions of Article 11, receives these benefits even if he is present in the territory of the other state.

 

Degene die eventueel met inachtneming van artikel 11, voldoet aan de door de wetgeving van de bevoegde Staat gestelde voorwaarden voor het recht op uitkeringen, geniet deze uitkeringen, zelfs indien hij zich op het grondgebied van de andere Staat bevindt.

 

The benefits are paid by the competent insurance institution in accordance with the provisions of the legislation which it applies.

 

De uitkeringen worden door het bevoegde verzekeringsorgaan betaald overeenkomstig de door dit orgaan toegepaste wetgeving.

 

Chapter 2. Invalidity, old age and survivors

 

Hoofdstuk 2. Invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen

 

Implementation of the Netherlands legislation

 

Toepassing van de Nederlandse wetgeving

 

Article 16

 

Artikel 16

 

Where a national of one of the Contracting Parties or a person designated in Article 4 b), at the time when incapacity for work followed by invalidity occurred, was subject to Swedish legislation on pensions and had previously completed a total insurance period of at least 12 months under the Netherlands legislation on invalidity insurance, he shall be entitled to a benefit under the latter legislation, calculated according to the rules of Article 17.

 

Wanneer op een onderdaan van een der Verdragsluitende Partijen of op een in artikel 4 letter b) bedoelde persoon op het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid met daaropvolgende invaliditeit is ontstaan, de Zweedse wetgeving inzake pensioenen van toepassing is en hij voordien gedurende ten minste in totaal 12 maanden krachtens de Nederlandse wetgeving inzake invaliditeitsverzekering verzekerd is geweest, heeft hij recht op een uitkering krachtens laatstbedoelde wetgeving, welke overeenkomstig de in artikel 17 gestelde regels wordt berekend.

 

Article 17

 

Artikel 17

 

1. The amount of the benefit referred to in Article 16 shall be calculated in proportion to the ratio of the total length of the periods of insurance completed by the person concerned under the Netherlands legislation after the age of 15 years to the period between the date on which he reached the age of 15 and the date of his incapacity for work followed by invalidity.

 

1. Het in artikel 16 bedoelde uitkeringsbedrag wordt berekend naar verhouding van de totale duur van de tijdvakken van verzekering, door de betrokkene krachtens de Nederlandse wetgeving vervuld na het bereiken van de 15-jarige leeftijd, tot het tijdvak liggende tussen de datum waarop hij de 15-jarige leeftijd heeft bereikt en het tijdstip waarop zijn arbeidsongeschiktheid met daaropvolgende invaliditeit is ontstaan.

 

2. If, at the time when incapacity for work followed by invalidity occurred, the person concerned was an employed person or a person treated as such, the benefit due shall be determined according to the Incapacity Insurance Act of 18 February 1966 (WAO). If not, the benefit due shall be determined according to the General Incapacity Insurance Act of 11 December 1975 (AAW).

 

2. Indien de betrokkene op het tijdstip waarop zijn arbeidsongeschiktheid met daaropvolgende invaliditeit is ontstaan, werknemer was of een met hem gelijkgestelde persoon, wordt de verschuldigde uitkering vastgesteld overeenkomstig de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering van 18 februari 1966 (WAO). Indien dit niet het geval is, wordt de verschuldigde uitkering vastgesteld overeenkomstig de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet van 11 december 1975 (AAW).

 

3. As periods of insurance completed under the Netherlands legislation shall be considered:

 

3. Als tijdvakken van verzekering, vervuld krachtens de Nederlandse wetgeving worden aangemerkt:

 

a) periods of insurance completed under the Incapacity Insurance Act of 18 February 1966 (WAO);

 

a) tijdvakken van verzekering, vervuld krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering van 18 februari 1966 (WAO);

 

b) periods of insurance completed under the General Incapacity Insurance Act of 11 December 1975 (AAW);

 

b) tijdvakken van verzekering, vervuld krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet van 11 december 1975 (AAW);

 

c) periods of employment and periods treated as such completed in the Netherlands before 1 July 1967.

 

c) tijdvakken van arbeid en daarmee gelijkgestelde tijdvakken, welke voor 1 juli 1967 in Nederland zijn vervuld.

 

4. In the case referred to in paragraph (2), first sentence, when an insurance period under the WAO coincides with an insurance period under the AAW, only the period completed under the WAO shall be taken into account.

 

4. Wanneer in het geval bedoeld in het tweede lid, eerste volzin, een verzekeringstijdvak, vervuld krachtens de W.A.O. samenvalt met een verzekeringstijdvak, vervuld krachtens de A.A.W., wordt slechts het krachtens de W.A.O. vervulde tijdvak in aanmerking genomen.

 

5. In the case referred to in paragraph (2), second sentence, when an insurance period under the AAW coincides with an insurance period under the WAO, only the period completed under the AAW shall be taken into account.

 

5. Wanneer in het geval, bedoeld in het tweede lid, tweede volzin, een verzekeringstijdvak, vervuld krachtens de A.A.W. samenvalt met een verzekeringstijdvak, vervuld krachtens de W.A.O., wordt slechts het krachtens de A.A.W. vervulde tijdvak in aanmerking genomen.

 

Article 18

 

Artikel 18

 

1. In the case of old age the Netherlands insurance institution determines the pension directly and exclusively on the basis of the periods of insurance completed under the Netherlands legislation on old age insurance.

 

1. In geval van ouderdom stelt het Nederlandse verzekeringsorgaan het pensioen rechtstreeks en uitsluitend vast op basis van de krachtens de Nederlandse wetgeving inzake ouderdomsverzekering vervulde tijdvakken van verzekering.

 

2. Periods before 1 January 1957 during which the person concerned resided in the territory of the Netherlands after reaching the age of fifteen or during which, whilst residing in another country, he was gainfully employed in the Netherlands shall also be considered as periods of insurance when he is not satisfying the conditions of the Netherlands legislation permitting him to have such periods treated as periods of insurance.

 

2. Tijdvakken, gelegen voor 1 januari 1957, gedurende welke de betrokkene na het bereiken van de 15-jarige leeftijd in Nederland heeft gewoond of gedurende welke hij, in een ander land wonende, in Nederland arbeid in loondienst heeft verricht, worden mede als verzekeringstijdvakken aangemerkt indien hij niet voldoet aan de voorwaarden van de Nederlandse wetgeving, op grond waarvan zodanige tijdvakken mogen worden gelijkgesteld met tijdvakken van verzekering.

 

3. Periods before 1 January 1957 shall only be taken into consideration for calculation of the old age pension if the person concerned has resided throughout six years in the territory of one or both of the Contracting Parties after reaching the age of fifty-nine years or has paid contributions for the Netherlands old age insurance during that period of six years.

 

3. Tijdvakken, gelegen voor 1 januari 1957 worden bij de berekening van het ouderdomspensioen slechts in aanmerking genomen indien de betrokkene na het bereiken van de 59-jarige leeftijd gedurende zes jaren op het grondgebied van één of van beide Verdragsluitende Partijen heeft gewoond of gedurende bedoeld tijdvak van zes jaar premies voor de Nederlandse ouderdomsverzekering heeft betaald.

 

4. The periods referred to in paragraph 2 will not be taken into consideration when they coincide with periods taken into consideration for the calculation of old-age pension under the legislation of another country than the Netherlands or when the person concerned receives a full Swedish basic pension.

 

4. De in het tweede lid bedoelde tijdvakken worden niet in aanmerking genomen wanneer zij samenvallen met tijdvakken welke voor de berekening van ouderdomspensioen krachtens de wetgeving van een ander land dan Nederland in aanmerking worden genomen of wanneer de betrokkene een volledig Zweeds basispensioen ontvangt.

 

Article 19

 

Artikel 19

 

When a national of one of the Contracting Parties or a person designated in Article 4 b) at the time of his death was subject to Swedish legislation on pensions and had previously completed a total insurance period of at least 12 months under the Netherlands legislation on widows’ and orphans’ insurance, his widow or the orphans shall be entitled to a benefit under this legislation, calculated in accordance with the rules of Article 20.

 

Wanneer op een onderdaan van een der Verdragsluitende Partijen of op een in artikel 4, letter b) bedoelde persoon op het tijdstip van zijn overlijden de Zweedsewetgeving inzake pensioenen van toepassing is en hij voordien gedurende ten minste in totaal 12 maanden krachtens de Nederlandse wetgeving inzakeweduwen- en wezenverzekering verzekerd is geweest, heeft zijn weduwe of hebben de wezen recht op een uitkering krachtens laatstbedoelde wetgeving, welke overeenkomstig de in artikel 20 gestelde regels wordt berekend.

 

Article 20

 

Artikel 20

 

The amount of the benefit referred to in Article 19 shall be calculated in proportion to the ratio of the total length of the periods of insurance completed by the deceased under the Netherlands legislation before he reached the age of 65 to the period between the date on which he reached the age of 15 years and the date of his death, but at the latest the date on which he reached the age of 65 years.

 

Het in artikel 19 bedoelde uitkeringsbedrag wordt berekend naar verhouding van de totale duur van de tijdvakken van verzekering, door de overledene krachtens de Nederlandse wetgeving vervuld voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd, tot het tijdvak liggende tussen de datum waarop hij de 15-jarige leeftijd heeft bereikt en de datum van zijn overlijden, doch uiterlijk de datum waarop hij de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.

 

Article 21

 

Artikel 21

 

The principle of equality of treatment laid down in Article 4 does not apply to the old age and survivors’ optional continued insurance in so far as the payment of contributions at reduced rates is concerned.

 

Het in artikel 4 neergelegde beginsel van gelijkheid van behandeling is niet van toepassing ten aanzien van de vrijwillig voortgezette verzekering inzake ouderdom en nagelaten betrekkingen voorzover het de betaling van verlaagde premies betreft.

 

Implementation of the Swedish legislation

 

Toepassing van de Zweedse wetgeving

 

Article 22

 

Artikel 22

 

1. Nationals of the Netherlands as well as the persons designated in Article 4 (b) and (c), whether they reside in Sweden or elsewhere, who do not fulfil the conditions of the Swedish legislation which apply to them as regards entitlement to basic pension, shall be entitled to a basic pension in accordance with the rules applying to Swedish nationals residing abroad.

 

1. Onderdanen van Nederland alsmede de in artikel 4, letters b) en c) bedoelde personen die al dan niet in Zweden wonen, en niet voldoen aan de voorwaarden van de Zweedse wetgeving welke met betrekking tot het recht op basispensioen op hen van toepassing zijn, hebben recht op een basispensioen overeenkomstig de regels welke gelden voor Zweedse onderdanen die in het buitenland wonen.

 

2. Handicap allowances which are not supplements to a basic pension, care allowances for handicapped children, general pension supplements and income-tested pension supplements are payable to persons designated in the previous paragraph, provided that they are residing in Sweden, applying mutatis mutandis the rules contained in that paragraph.

 

2. De gehandicaptenuitkeringen welke geen aanvullingen op een basispensioen vormen, de verzorgingsuitkeringen voor gehandicapte kinderen, de algemene pensioentoelagen en de bijkomende uitkeringen welke van een inkomenstoets afhankelijk zijn, zijn aan de in het vorige lid bedoelde personen verschuldigd, mits zij in Zweden wonen en onder overeenkomstige toepassing van de in dat lid gestelde regels.

 

Article 23

 

Artikel 23

 

Where a national of one of the Contracting Parties or a person designated in Article 4 (b) or (c) does not have sufficient Swedish periods of insurance to satisfy the requirements for entitlement to a basic pension in accordance with the provisions applicable to Swedish nationals residing outside of Sweden, periods of insurance completed under the legislation of the Netherlands shall be taken into account in so far as they do not coincide with Swedish periods of insurance.

 

Indien een onderdaan van een der Verdragsluitende Partijen of een in artikel 4, letter b) of c) bedoelde persoon over onvoldoende Zweedse tijdvakken van verzekering beschikt om te voldoen aan de voorwaarden voor het recht op een basispensioen overeenkomstig de bepalingen welke gelden voor Zweedse onderdanen die buiten Zweden wonen, worden de tijdvakken van verzekering welke krachtens de Nederlandse wetgeving zijn vervuld in aanmerking genomen voor zover deze niet samenvallen met Zweedse tijdvakken van verzekering.

 

Article 24

 

Artikel 24

 

1. Where periods of insurance have been completed both under the Swedish supplementary pension insurance scheme and under the legislation of the Netherlands, these periods shall when necessary be added together for the acquisition of a right to supplementary pension in so far as they do not coincide.

 

1. Indien tijdvakken van verzekering zijn vervuld krachtens het Zweedse stelsel inzake de aanvullende pensioenverzekering en krachtens de Nederlandse wetgeving worden deze tijdvakken, voor zover zij niet samenvallen, zonodig samengeteld voor het verkrijgen van het recht op aanvullend pensioen.

 

2. When computing the amount of supplementary pension, only periods of insurance covered under Swedish legislation will be taken into account.

 

2. Bij de berekening van het bedrag van het aanvullend pensioen worden slechts in aanmerking genomen tijdvakken van verzekering ingevolge de Zweedse wetgeving.

 

3. A person who is not a Swedish national cannot be credited with pension points by virtue of gainful occupation while residing outside of Sweden.

 

3. Degene die geen Zweeds onderdaan is, kan niet worden gecrediteerd met pensioenpunten op grond van beroepsarbeid welke hij, terwijl hij buiten Zweden woonde, verricht heeft.

 

Chapter 3. Unemployment

 

Hoofdstuk 3. Werkloosheid

 

Article 25

 

Artikel 25

 

1. If the legislation of both Contracting Parties has been applicable to a person, then the periods of insurance or employment, which are to be taken into consideration according to both Parties’ legislation, shall be added together for the acquisition of the right to receive unemployment benefits, in so far as they do not coincide.

 

1. Wanneer de wetgevingen van beide Verdragsluitende Partijen op een persoon van toepassing zijn geweest, worden voor het verkrijgen van het recht op werkloosheidsuitkeringen, de tijdvakken van verzekering of van dienstbetrekking welke overeenkomstig de wetgevingen van beide Partijen in aanmerking moeten worden genomen, samengeteld, voor zover deze tijdvakken niet samenvallen.

 

2. The application of paragraph (1) presupposes that the person concerned was last subject to the legislation of the Contracting Party, under the legislation of which he is claiming the benefit, and has been employed in the territory of that Party for at least four weeks in total during the last twelve months before submitting the claim.

 

2. Toepassing van het eerste lid vooronderstelt dat op de betrokkene laatstelijk van toepassing was de wetgeving van de Verdragsluitende Partij ingevolge welke hij aanspraak op uitkering maakt en dat hij in de laatste 12 maanden voor het indienen van de aanvraag gedurende in totaal ten minste vier weken op het grondgebied van die partij in dienstbetrekking arbeid heeft verricht.

 

Paragraph (1) applies, however, even when his employment has terminated before the expiration of four weeks, if it was terminated through no fault of the employee and had been intended to last for a longer period.

 

Ook wanneer zijn dienstbetrekking voor het verstrijken van vier weken is beëindigd, is het eerste lid toch van toepassing indien de dienstbetrekking buiten toedoen van de werknemer werd beëindigd en het de bedoeling was deze voor een langere periode te laten voortduren.

 

Article 26

 

Artikel 26

 

The duration of the period of payment of benefits for which a claim exists under the Swedish legislation pursuant to Article 25 is reduced to take account of the time for which benefits have been paid to the unemployed person by a Netherlands insurance institution during the last twelve months immediately before the application was submitted.

 

De duur van de uitkeringen waarop ingevolge artikel 25 krachtens de Zweedsewetgeving aanspraak bestaat, wordt beperkt ten einde rekening te houden met de periode waarover in de laatste twaalf maanden onmiddellijk aan de indiening van de aanvraag voorafgaande, aan de werkloze uitkeringen werden betaald door een Nederlands verzekeringsorgaan.

 

Chapter 4. Children’s allowances

 

Hoofdstuk 4. Kinderbijslag

 

Article 27

 

Artikel 27

 

1. A children’s allowance is payable under Swedish legislation with respect to a child residing in Sweden who is a Netherlands national, under the same conditions as for children of Swedish nationality.

 

1. Krachtens de Zweedsewetgeving is met betrekking tot een kind dat in Zweden woont en de Nederlandse nationaliteit bezit, kinderbijslag verschuldigd onder dezelfde voorwaarden als die welke voor kinderen van Zweedse nationaliteit gelden.

 

2. If entitlement to a children’s allowance exists according to the legislation of both Contracting Parties with regard to the same child and the same period, a children’s allowance shall be paid out in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the child resides.

 

2. Indien krachtens de wetgevingen van beide Verdragsluitende Partijen met betrekking tot hetzelfde kind en dezelfde periode recht op kinderbijslag bestaat, wordt kinderbijslag verleend overeenkomstig de wetgeving van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan het kind woont.

 

PART IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS

PART IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS

 

TITEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

 

Article 28

 

Artikel 28

 

The competent authorities may agree on provisions for the implementation of this Convention. Furthermore, they shall take steps to ensure that liaison bodies are designated in their respective territories to facilitate the implementation of this Convention.

 

De bevoegde autoriteiten kunnen regels vaststellen ter uitvoering van dit Verdrag. Voorts dragen zij er zorg voor dat op hun onderscheiden grondgebieden verbindingsorganen worden aangewezen om de uitvoering van dit Verdrag te vergemakkelijken.

 

Article 29

 

Artikel 29

 

1. For the purpose of applying this Convention, the authorities and insurance institutions of the Contracting Parties shall lend their good offices as though applying their own legislation. Such mutual administrative assistance shall be provided free of charge.

 

1. Bij de toepassing van dit Verdrag zijn de autoriteiten en verzekeringsorganen elkaar behulpzaam als betrof het de toepassing van hun eigen wetgeving. Dergelijke wederzijdse administratieve hulp wordt kosteloos verleend.

 

2. The authorities and insurance institutions of the Contracting Parties may for the purpose of applying this Convention, communicate directly with one another in English or French.

 

2. Voor de toepassing van dit Verdrag kunnen de autoriteiten en verzekeringsorganen van de Verdragsluitende Partijen zich in het Engels of het Frans rechtstreeks met elkaar in verbinding stellen.

 

3. The authorities, insurance institutions and jurisdictions of a Contracting Party may not reject claims or other documents submitted to them by reason of the fact that they are written in a foreign language provided they are in the official language of the other Party, in English or in French.

 

3. De autoriteiten, verzekeringsorganen en rechterlijke instanties van een Verdragsluitende Partij mogen verzoekschriften of andere documenten welke hun zijn toegezonden niet afwijzen op grond van het feit dat zij in een vreemde taal zijn gesteld, wanneer deze taal de officiële taal van de andere Partij, de Engelse of de Franse taal is.

 

4. The diplomatic and consular representatives of a Contracting Party may request information directly from authorities and insurance institutions in the territory of the other Contracting Party in order to safeguard the interests of their own nationals.

 

4. De diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers van een Verdragsluitende Partij kunnen bij de autoriteiten en verzekeringsorganen op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij rechtstreeks inlichtingen inwinnen ten einde de belangen van hun eigen onderdanen te waarborgen.

 

Article 30

 

Artikel 30

 

The competent authorities shall keep each other informed of the measures taken to apply this Convention within their territories.

 

De bevoegde autoriteiten houden elkaar op de hoogte van de maatregelen welke voor de uitvoering van dit Verdrag binnen hun grondgebied zijn getroffen.

 

Article 31

 

Artikel 31

 

Any exemption granted in the territory of one of the Contracting Parties from stamp duty, notarial or registration fees in respect of certificates and documents required to be submitted to authorities and insurance institutions in the same territory, shall also apply to certificates and documents which, for the purpose of this Convention, have to be submitted to authorities and insurance institutions in the territory of the other Contracting Party. Documents and certificates required to be produced for the purpose of this Convention shall be exempt from authentication by diplomatic or consular authorities.

 

Elke vrijstelling van zegelrechten, griffie- of registratierechten, welke op het grondgebied van een der Verdragsluitende Partijen is verleend voor bescheiden en documenten die aan de autoriteiten en verzekeringsorganen op het grondgebied van deze Partij dienen te worden overgelegd, geldt eveneens voor bescheiden en documenten, die ter uitvoering van dit Verdrag aan de autoriteiten en verzekeringsorganen op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij dienen te worden overgelegd. Documenten en bescheiden die ter uitvoering van dit Verdrag dienen te worden overgelegd zijn vrijgesteld van legalisatie door diplomatieke of consulaire autoriteiten.

 

Article 32

 

Artikel 32

 

1. Applications, appeals and other documents which, in accordance with the legislation of a Contracting Party, have to be submitted to an authority or insurance institution within a specified period shall be admissible if they are submitted within the same period to a corresponding authority or institution of the other Contracting Party.

 

1. Aanvragen, beroepschriften en andere documenten welke volgens de wetgeving van een Verdragsluitende Partij binnen een bepaalde termijn moeten worden ingediend bij een autoriteit of verzekeringsorgaan, zijn ontvankelijk indien zij binnen dezelfde termijn bij een overeenkomstige autoriteit of orgaan van de andere Verdragsluitende Partij worden ingediend.

 

2. An application for a benefit submitted in accordance with the legislation of one Contracting Party shall be considered as an application for the corresponding benefit under the legislation of the other Contracting Party. With respect to old age pensions, however, this shall not apply if the applicant states that the application refers solely to pension benefits under the legislation of the former Contracting Party.

 

2. Een ingevolge de wetgeving van een Verdragsluitende Partij ingediende aanvraag om uitkering, wordt tevens beschouwd als aanvraag om een overeenkomstige in de wetgeving van de andere Verdragsluitende Partij voorziene uitkering. Met betrekking tot ouderdomspensioen is dit echter niet van toepassing indien de aanvrager vermeldt dat de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op pensioenuitkeringen krachtens de wetgeving van eerstbedoelde Partij.

 

Article 33

 

Artikel 33

 

1. Where, under this Convention, an insurance institution of one Contracting Party is liable to pay cash benefits to a beneficiary who is in the territory of the other Contracting Party, its liability shall be expressed in the currency of the first Party. That institution may validly discharge its liability in the currency of the second Party.

 

1. Wanneer een verzekeringsorgaan van een Verdragsluitende Partij krachtens dit Verdrag uitkeringen verschuldigd is aan een gerechtigde die zich op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij bevindt, wordt het verschuldigde bedrag uitgedrukt in de munteenheid van eerstbedoelde Partij. Dit orgaan kan het verschuldigde rechtens in de munteenheid van de tweede Partij voldoen.

 

2. Where, under this Convention, an insurance institution of one Contracting Party is liable to make payments to an insurance institution of the other Contracting Party, its liability shall be expressed in the currency of the second Party. The first insurance institution may validly discharge its liability in that currency.

 

2. Wanneer een verzekeringsorgaan van een Verdragsluitende Partij krachtens dit Verdrag betalingen verschuldigd is aan een verzekeringsorgaan van de andere Verdragsluitende Partij, wordt het verschuldigde bedrag uitgedrukt in de munteenheid van de tweede Partij. Eerstgenoemd verzekeringsorgaan kan het verschuldigde rechtens in deze munteenheid voldoen.

 

3. Transfers of funds which result from the application of this Convention shall be effected in accordance with the relevant agreements in force between the Contracting Parties at the date of transfer.

 

3. De uit de toepassing van dit Verdrag voortvloeiende overmaking van gelden geschiedt volgens de overeenkomsten welke op het tijdstip van overmaking ter zake tussen de Verdragsluitende Partijen van kracht zijn.

 

Article 34

 

Artikel 34

 

1. If, when awarding or reviewing benefits in respect of invalidity, old age or death (pensions) pursuant to Chapter 2 of Part III, the insurance institution of a Contracting Party has paid to a beneficiary a sum in excess of that to which he is entitled, that institution may request the insurance institution of the other Contracting Party responsible for the payment of corresponding benefits to that beneficiary to deduct the amount overpaid from the arrears which it pays to him. The latter institution shall transfer the amount deducted to the creditor institution. Where the amount overpaid cannot be deducted from the arrears, the provisions of paragraph (2) shall apply.

 

1. Wanneer bij de vaststelling of de herziening van invaliditeits- of ouderdomsuitkeringen of uitkeringen aan nagelaten betrekking (pensioenen) krachtens Hoofdstuk 2 van Titel III, het verzekeringsorgaan van een Verdragsluitende Partij aan een rechthebbende een hoger bedrag heeft uitbetaald dan waar op hij recht heeft, kan dit orgaan aan het orgaan van de andere Verdragsluitende Partij dat overeenkomstigeuitkeringen aan deze rechthebbende verschuldigd is, verzoeken het teveel betaalde bedrag in te houden op de aan bedoelde rechthebbende verschuldigde achterstallige termijnen. Laatstgenoemd orgaan maakt het aldus ingehouden bedrag over aan het orgaan dat de vordering heeft. Indien de terugvordering niet met de achterstallige termijnen kan worden verrekend, is het volgende lid van toepassing.

 

2. When in other cases the insurance institution of a Contracting Party has paid to a beneficiary a sum in excess of that to which he is entitled, that institution may, within the conditions and limits laid down by the legislation which it applies, request the insurance institution of the other Contracting Party responsible for the payment of benefits to that beneficiary to deduct the amount overpaid from the amounts, which it pays to him. The latter institution shall make the deduction under the conditions and within the limits provided for such setting-off by the legislation which it applies, as if the sums had been overpaid by itself, and shall transfer the amount deducted to the creditor institution.

 

2. Wanneer in andere gevallen het verzekeringsorgaan van een Verdragsluitende Partij aan een rechthebbende een hoger bedrag heeft uitbetaald dan waarop hij recht heeft, kan dit orgaan op de wijze en binnen de grenzen, als bepaald in de door dit orgaan toegepaste wetgeving, aan het verzekeringsorgaan van de andere Verdragsluitende Partij dat uitkeringen aan de rechthebbende verschuldigd is, verzoeken het teveel betaalde bedrag in te houden op de bedragen die het aan bedoelde rechthebbende betaalt. Laatstbedoeld orgaan houdt het bedrag in op de wijze en binnen de grenzen als voor een dergelijke verrekening bij de door dit orgaan toegepaste wetgeving is voorzien, alsof het door dit orgaan zelf teveel betaalde bedragen betrof en maakt het aldus ingehouden bedrag over aan het orgaan dat de vordering heeft.

 

Article 35

 

Artikel 35

 

1. Disputes arising in connection with the application of this Convention are to be resolved by negotiations between the competent authorities.

 

1. Geschillen welke met betrekking tot de toepassing van dit Verdrag ontstaan, dienen te worden opgelost door middel van onderhandelingen tussen de bevoegde autoriteiten.

 

2. If the dispute has not been settled within six months following the first request to start the negotiations prescribed in the preceding paragraph of this Article, it shall be submitted to an arbitral tribunal whose composition and procedure shall be agreed upon by the Contracting Parties.

 

2. Indien het geschil niet is beslecht binnen zes maanden nadat het eerste verzoek is gedaan om de in het voorgaande lid van dit artikel voorgeschreven onderhandelingen te beginnen, wordt het voorgelegd aan een scheidsrechterlijke commissie, waarvan de samenstelling en de procedure door de Verdragsluitende Partijen worden vastgesteld.

 

The arbitral tribunal shall settle the dispute according to the fundamental principles and in the spirit of the present Convention. The decision by the arbitral tribunal shall be final and binding upon the Contracting Parties.

 

De scheidsrechterlijke commissie beslecht het geschil volgens de grondbeginselen en in de geest van dit Verdrag. De beslissing van de scheidsrechterlijke commissie is niet vatbaar voor beroep en is voor de Verdragsluitende Partijen bindend.

 

PART V. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

PART V. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

 

TITEL V. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

 

Article 36

 

Artikel 36

 

1. This Convention shall also apply to contingencies arising prior to its entry into force. However, no benefits shall be payable under this Convention with respect to any period prior to its entry into force, although periods of insurance or residence completed before the said entry into force shall be taken into account in the determination of benefits.

 

1. Dit Verdrag geldt eveneens ten aanzien van gebeurtenissen welke voor zijn inwerkingeding hebben plaatsgevonden. Krachtens dit Verdrag zijn echter geen prestaties verschuldigd over enig tijdvak dat aan zijn inwerkingtreding voorafgaat, hoewel tijdvakken van verzekering of van wonen welke voor bedoelde inwerkingtreding zijn vervuld voor de vaststelling van de prestaties in aanmerking worden genomen.

 

2. Any benefit which has not been awarded or has been withdrawn on account of the nationality of the person concerned, or of his residence in the territory of the other Contracting Party or by reason of another obstacle which has been removed by this Convention, shall, on application, be awarded or resumed with effect from the date of entry into force of this Convention.

 

2. Elke uitkering welke in verband met de nationaliteit van de betrokkene of diens woonplaats op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij dan wel op grond van andere belemmeringen welke door dit Verdrag zijn weggenomen niet is toegekend dan wel is geschorst, wordt op aanvraag toegekend of hervat met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag.

 

3. Upon an application being received, a benefit granted prior to the entry into force of this Convention shall be recalculated in compliance with the provisions of the same. Such benefits may also be recalculated without any application being made. This recalculation may not result in any reduction of the benefit paid.

 

3. Een uitkering welke voor de inwerkingtreding van dit Verdrag is toegekend, wordt op aanvraag herzien met inachtneming van dit Verdrag. Herziening van een dergelijke uitkering kan eveneens ambtshalve plaatsvinden. De herziening mag niet tot gevolg hebben dat de uitkering wordt verminderd.

 

4. Provisions in the laws of the Contracting Parties concerning the prescription and the termination of the right to benefits shall not apply to rights arising out of the provisions of paragraphs (1) (3) of this Article, always provided that the beneficiary submits his application for a benefit within two years after the date of entry into force of this Convention.

 

4. Bepalingen in de wetten van de Verdragsluitende Partijen betreffende verjaring en beëndiging van het recht op uitkering gelden niet ten aanzien van aan het eerste tot en met het derde lid van dit artikel te ontlenen rechten, mits de gerechtigde zijn aanvraag om een uitkering binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag indient.

 

Article 37

 

Artikel 37

 

1. This Convention does not affect the transitional provisions in Swedish legislation concerning the calculation of basic pension for persons born in 1929 or earlier, and the calculation of supplementary pension for persons born in 1923 or earlier.

 

1. Dit Verdrag laat onverlet de overgangsbepalingen van de Zweedse wetgeving inzake de berekening van het basispensioen voor personen, geboren in of voor 1929 en inzake de berekening van het aanvullend pensioen voor personen geboren in of voor 1923.

 

2. Article 5 of this Convention does not affect the provisions of Swedish legislation concerning the right of Swedish nationals residing outside of Sweden to a basic pension.

 

2. Artikel 5 van dit Verdrag laat onverlet de bepalingen in de Zweedse wetgeving inzake het recht op een basispensioen van Zweedse onderdanen die buiten Zweden wonen.

 

Article 38

 

Artikel 38

 

1. This Convention may be denounced by either of the two Contracting Parties. Notice of denunciation shall be given not less than three months before the expiry of the current calendar year, whereupon the Convention shall cease to be in force at the expiry of the calendar year in which it is denounced.

 

1. Dit Verdrag kan door elk van de beide Verdragsluitende Partijen worden opgezegd. Kennisgeving van de opzegging dient te geschieden ten minste drie maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar; het Verdrag houdt alsdan op van kracht te zijn aan het einde van het kalenderjaar waarin het is opgezegd.

 

2. If the Convention is denounced, its provisions shall continue to apply to benefits which have already been acquired, notwithstanding any provision that may have been enacted in the legislation of the two Contracting Parties concerning restrictions of the right to benefits in connection with residence in, or citizenship of, other countries. Any right to future benefits which may have been acquired by virtue of the Convention shall be settled by special agreement.

 

2. Wanneer het Verdrag is opgezegd, blijven de bepalingen ervan van toepassing ten aanzien van reeds verkregen rechten op uitkering, ongeacht enige bepaling welke in de wetgevingen van de beide Verdragsluitende Partijen mocht zijn opgenomen aangaande beperking van het recht op uitkering in verband met het wonen in, of het onderdaan zijn van andere landen. Aanspraken op toekomstige uitkeringen welke op grond van het Verdrag kunnen zijn verkregen, worden bij bijzondere overeenkomst geregeld.

 

Article 39

 

Artikel 39

 

Both Contracting Parties shall notify each other in writing of the accomplishment of their respective constitutional procedures required for the entry into force of the present Convention. The Convention shall enter into force on the first day of the third month after the date of the last notification.

 

Beide Verdragsluitende Partijen stellen elkaar er schriftelijk van in kennis dat de constitutionele procedures in hun onderscheiden landen vereist voor de inwerkingtreding van dit Verdrag, zijn vervuld. Het Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de datum van de laatste van deze kennisgevingen.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this Convention.

 

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, dit Verdrag hebben ondertekend.

 

Done in duplicate at Stockholm on 2 July 1982, in the Swedish, Dutch and English languages, each version being equally authoritative.

 

Gedaan in tweevoud te Stockholm de 2 juli 1982 in de Zweedse, de Nederlandse en de Engelse taal, zijnde elke tekst gelijkelijk gezaghebbend.

 

Bilaga 2

Slutprotokoll

Vid undertecknandet av konventionen mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna om social trygghet (nedan kallad ”konventionen”) har undertecknade befullmäktigade ombud kommit överens om följande: i fråga om den nederländska lagstiftningen om sjukförsäkring (vårdförmåner) gäller konventionens avdelning III kapitel 1 endast personer som är försäkrade enligt bestämmelserna i sjukförsäkringslagen (Ziekenfondswet).

Detta protokoll är en integrerande del av konventionen.

Upprättat i två exemplar i Stockholm den 2 juli 1982 på svenska, nederländska och engelska språken, vilka texter äger lika vitsord.

Final Protocol

Final Protocol

 

Slotprotocol

 

At the moment of signing the Convention on social security between the Kingdom of Sweden and the Kingdom of the Netherlands (hereafter mentioned ”the Convention”) the undersigned plenipotentiaries have agreed as follows:

 

Bij de ondertekening van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk der Nederlanden (hierna genoemd „het Verdrag”) hebben de gevolmachtigden die dit Protocol hebben ondertekend, vastgesteld dat over het volgende overeenstemming bestaat:

 

as far as the Netherlands legislation on sickness insurance (benefits in kind) is concerned Chapter 1 of Part III of the Convention is only applicable to persons who are insured according to the provisions of the Health Insurance Act (Ziekenfondswet).

 

Voorzover het de Nederlandse wetgeving inzake de ziekteverzekering (verstrekkingen) betreft, is Hoofdstuk 1 van Titel III van het Verdrag slechts van toepassing op personen die krachtens de Ziekenfondswet verzekerd zijn.

 

This Protocol is an integral part of the Convention.

 

Dit Protocol vormt een wezenlijk bestanddeel van het Verdrag.

 

Done in duplicate at Stockholm on 2 July 1982, in the Swedish, Dutch and English languages, each version being equally authoritative.

 

Gedaan in tweevoud te Stockholm de 2 juli 1982 in de Zweedse, de Nederlandse en de Engelse taal, zijnde elke tekst gelijkelijk gezaghebbend.

 

Bilaga 3

Med stöd av artikel 28 i konventionen mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna om social trygghet, undertecknad i Stockholm den 2 juli 1982, har de behöriga myndigheterna i de två staterna, nämligen

för Sverige regeringen

för Nederländerna social- och arbetsmarknadsministern och hälso- och miljövårdsministern,

kommit överens om följande tillämpningsbestämmelser till konventionen:

AVDELNING I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

I denna överenskommelse

 1. a) avses med uttrycket ”konventionen” konventionen mellan Konungariket Nederländerna och Konungariket Sverige om social trygghet, undertecknad i Stockholm den 2 juli 1982,

 2. b) har de uttryck som förklaras i artikel 1 i konventionen den betydelse som anges i nämnda artikel.

Artikel 2

 1. Förbindelseorgan enligt artikel 28 i konventionen är

  1. i Nederländerna

   1. för vårdförmåner vid sjukdom, moderskap och arbetsskador Ziekenfondsraad, Amstelveen,

   2. för ålders- och efterlevandepension och för barnbidrag Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam,

   3. för övriga förmåner Gemeenschappelijk Administratiekantoor, Amsterdam,

  2. i Sverige

   1. för arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd arbetsmarknadsstyrelsen, Solna,

   2. för övriga förmåner riksförsäkringsverket, Stockholm.

 2. Förbindelseorganen har de uppgifter som anges i denna överenskommelse. Vid tillämpningen av konventionen kan de träda i omedelbar förbindelse såväl med varandra som med berörda personer eller dessas ombud. De skall bistå varandra vid tillämpningen av konventionen.

Artikel 3

 1. I den stat, vars lagstiftning skall äga fortsatt tillämpning, skall det försäkringsorgan som anges i andra stycket utfärda ett intyg, utvisande att denna lagstiftning skall äga fortsatt tillämpning,

  1. på begäran av arbetstagaren eller dennes arbetsgivare i fall som avses i artikel 8 i första stycket i konventionen,

  2. i fall som avses i artikel 10 i konventionen.

 2. De organ som avses i första stycket är i Nederländerna Sociale Verzekeringsraad, Zoetermeer, i Sverige riksförsäkringsverket, Stockholm, eller den allmänna försäkringskassan för regionen.

AVDELNING II. TILLÄMPNING AV DE SÄRSKILDA BESTÄMMELSERNA OM OLIKA FÖRMÅNER

Kapitel 1. Sjukdom, moderskap och barns födelse

Artikel 4

Vid tillämpningen av detta kapitel förstås med ”försäkringsorgan på platsen för tillfällig vistelse” i Nederländerna Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds U.A., Utrecht, i Sverige den allmänna försäkringskassan för regionen, ”försäkringsorgan på bosättningsorten” i Nederländerna den sjukkassa (Ziekenfonds) på bosättningsorten som personen i fråga väljer, i Sverige den allmänna försäkringskassan för regionen.

Artikel 5

 1. För tillämpning av artikel 11 i konventionen av en fördragsslutande stats försäkringsorgan skall den person, varom fråga är, förete intyg för organet om de försäkringsperioder som fullgjorts enligt den andra statens lagstiftning.

 2. På begäran av personen i fråga skall sådant intyg utfärdas i Nederländerna av den företagsförening (bedrijfsvereniging), till vilken den försäkrades senaste arbetsgivare var ansluten. Om emellertid den person, varom fråga är, endast varit försäkrad för vårdförmåner skall intyget utfärdas av den sjukkassa (Ziekenfonds), till vilken personen i fråga senast varit ansluten, i Sverige av riksförsäkringsverket eller den allmänna försäkringskassan för regionen.

 3. Om den person, varom fråga är, inte kan förete det erforderliga intyget skall försäkringsorganet begära det hos det försäkringsorgan som nämns i andra stycket.

Artikel 6

 1. För att erhålla vårdförmåner under tillfällig vistelse i den stat som inte är den behöriga staten skall den person, varom fråga är, förete ett intyg om sin rätt till förmåner för en person eller institution som är bemyndigad att lämna den nödvändiga vården och som arbetar inom socialförsäkringssystemet. Detta intyg skall utfärdas av det behöriga försäkringsorganet. Intyget skall äga giltighet för den längsta tid som anges däri, räknat från dagen för utfärdandet. De behöriga myndigheterna kan komma överens om att försäkringsbesked utfärdade av det behöriga försäkringsorganet skall gälla som sådant intyg.

 2. Om den person, varom fråga är, inte kan förete det erforderliga intyget skall försäkringsorganet på platsen för den tillfälliga vistelsen begära det hos det behöriga försäkringsorganet.

Artikel 7

 1. För att erhålla vårdförmåner enligt artikel 13 första eller andra stycket i konventionen skall ifrågavarande personer låta inskriva sig hos försäkringsorganet för bosättningsorten och därvid, om det behövs, förete ett intyg om sin rätt till förmåner. Detta intyg skall utfärdas av det behöriga försäkringsorganet. Om sådant intyg inte företes, skall försäkringsorganet för bosättningsorten begära det hos det behöriga försäkringsorganet.

 2. Det i första stycket angivna intyget skall gälla till dess försäkringsorganet för bosättningsorten erhåller meddelande om att det återkallats.

 3. Försäkringsorganet för bosättningsorten skall underrätta det behöriga försäkringsorganet när inskrivning sker enligt första stycket.

 4. Ifrågavarande personer skall underrätta försäkringsorganet för bosättningsorten om sådana ändringar i sina förhållanden som kan påverka rätten till vårdförmåner. Detta gäller särskilt varje förändring i bosättningsförhållanden och varje upphörande eller förändring av anställning eller förvärvsverksamhet för den försäkrade personens del.

 5. Försäkringsorganet för bosättningsorten skall, så snart det erhåller kännedom därom, underrätta det behöriga försäkringsorganet om varje förändring som kan påverka anslutningen till försäkringsorganet eller rätten till vårdförmåner för de personer varom fråga är.

Artikel 8

Ingen återbetalning skall äga rum mellan försäkringsorgan för kostnader för förmåner enligt artiklarna 12 och 13 i konventionen. Förekommer skäl att anta att det har uppkommit en avsevärd obalans mellan kostnaderna på ömse sidor, skall emellertid nya förhandlingar äga rum om den framtida regleringen av denna fråga på begäran av en stats behöriga myndighet.

Artikel 9

 1. För att erhålla kontantförmåner får en försäkrad person som uppehåller sig i den stat som ej är den behöriga staten vända sig till försäkringsorganet i vistelsestaten, nämligen i Nederländerna till det behöriga distriktskontoret för Gemeenschappelijk Administratiekantoor, som handlar på Nieuwe Algemene Bedrijfsverenigings vägnar, i Sverige till den allmänna försäkringskassan för regionen.

  Detta försäkringsorgan skall genast underrätta det behöriga försäkringsorganet om en sådan framställning.

 2. Det behöriga försäkringsorganet kan få arbetsoförmågan medicinskt bekräftad genom förmedling av försäkringsorganet för den försäkrade personens vistelseort. Den undersökande läkarens utlåtande skall särskilt ange hur länge arbetsoförmågan beräknas bestå och skall sändas till det behöriga försäkringsorganet inom tre dagar efter undersökningen.

 3. På begäran av det behöriga försäkringsorganet skall försäkringsorganet för ifrågavarande persons vistelseort, om så erfordras, genomföra senare administrativa kontrollåtgärder och medicinska undersökningar som om personen i fråga var försäkrad hos det senare organet.

 4. Det behöriga försäkringsorganet skall betala kontantförmåner direkt till den berättigade personen med användande av lämpligt betalningssätt, särskilt internationell betalningsorder.

Kapitel 2. Invaliditet, ålderdom och efterlevande (pensioner)

Artikel 10

 1. De behöriga försäkringsorganen skall omedelbart underrätta varandra om varje pensionsansökan, på vilken avdelning III, kapitel 2, och artikel 32 i konventionen är tillämpliga.

  Denna underrättelse skall ges på särskild blankett som även skall innehålla alla uppgifter som behövs för att det behöriga försäkringsorganet i den andra staten skall kunna utreda ärendet. Denna underrättelse ersätter andra handlingar som kan fordras till stöd för ansökan.

 2. De behöriga försäkringsorganen skall vidare underrätta varandra om omständigheter av betydelse för ett beslut om pension, med bifogande av läkarutlåtanden som kan vara av betydelse.

 3. De behöriga försäkringsorganen skall underrätta varandra om beslut som meddelas under förfarandet för att fastställa en pension.

  Nämnda organs slutliga beslut skall samtidigt sändas till sökanden av försäkringsorganet i den stat inom vars territorium denne är bosatt.

Artikel 11

Pensioner skall utbetalas direkt till de pensionsberättigade utom i fall som avses i artikel 34 första stycket i konventionen. I de fall nämnda bestämmelse tillämpas skall den skuld som uppstått på grund av att ett försäkringsorgan utbetalat ett för högt pensionsbelopp regleras genom att beloppet utbetalas till nämnda försäkringsorgan.

Artikel 12

Artikel 11 äger motsvarande tillämpning på livräntor enligt den svenska lagstiftningen om arbetsskador.

Kapitel 3. Arbetslöshet

Artikel 13

Ansöker någon med åberopande av avdelning III, kapitel 3, i konventionen om kontantförmån vid arbetslöshet i den ena staten skall upplysningar inhämtas från försäkringsorganet i den andra staten, där så erfordras, genom förbindelseorganet i denna stat.

Kapitel 4. Barnbidrag

Artikel 14

Det behöriga försäkringsorganet i den stat inom vars territorium barnet är bosatt skall förse det behöriga försäkringsorganet i den andra staten med alla upplysningar som behövs för tillämpning av artikel 27, andra stycket, i konventionen.

AVDELNING III. SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

 1. Formulär till intyg och andra handlingar som avses i denna överenskommelse skall fastställas av förbindelseorganen.

 2. Förutsatt att de bemyndigats därtill av de behöriga myndigheterna kan förbindelseorganen vidta ytterligare administrativa åtgärder för tillämpningen av denna överenskommelse.

Artikel 16

 1. Förbindelseorganen och försäkringsorganen skall korrespondera på engelska eller franska.

 2. Förbindelseorganen skall när det behövs bistå varandra med att översätta ansökningar och andra handlingar, som har skrivits på deras officiella språk, till engelska eller franska.

Artikel 17

Kostnader för läkarundersökningar som är nödvändiga för beviljande eller omprövning av förmåner skall återbetalas av det försäkringsorgan på vars begäran de gjorts till det försäkringsorgan som ombesörjt åtgärderna, på basis av de avgifter det senare organet tillämpar.

Artikel 18

Denna överenskommelse träder i kraft samtidigt med konventionen och kan sägas upp med tillämpning av samma bestämmelser som gäller för konventionen.

Upprättat i Stockholm den 2 juli 1982 i två exemplar på svenska, nederländska och engelska språken, vilka texter äger lika vitsord.

Administrative Arrangement for the application of the Convention on Social Security between the Kingdom of Sweden and the Kingdom of the Netherlands, signed at Stockholm on 2 July 1982

Administrative Arrangement for the application of the Convention on Social Security between the Kingdom of Sweden and the Kingdom of the Netherlands, signed at Stockholm on 2 July 1982

 

Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Stockholm de 2 juli 1982

 

Pursuant to Article 28 of the Convention on Social Security between the Kingdom of Sweden and the Kingdom of the Netherlands, signed at Stockholm on 2 July 1982, the competent authorities of the two States, namely

 

Overeenkomstig artikel 28 van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Stockholm de 2 juli 1982, zijn de bevoegde autoriteiten van de twee Staten, te weten

 

  for Sweden, the Swedish Government,

 

  voor Zweden, de Zweedse Regering,

 

  for the Netherlands, the Minister for Social Affairs and Employment and the Minister for Health and Environmental Protection,

 

  voor Nederland, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

 

have agreed on the following provisions for the application of the Convention:

 

voor de toepassing van het Verdrag de volgende bepalingen overeengekomen:

 

PART I. GENERAL PROVISIONS

PART I. GENERAL PROVISIONS

 

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

 

Article 1

 

Artikel 1

 

For the purpose of the present Arrangement:

 

Voor de toepassing van dit Akkoord:

 

(a) the term ”Convention” means the Convention on Social Security between the Kingdom of the Netherlands and the Kingdom of Sweden signed at Stockholm on 2 July 1982;

 

a) wordt onder „Verdrag” verstaan het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden, ondertekend te Stockholm de 2 juli 1982;

 

(b) the terms defined in Article 1 of the Convention have the meaning given to them in that Article.

 

b) hebben de in artikel 1 van het Verdrag omschreven termen de hun in dat artikel toegekende betekenis.

 

Article 2

 

Artikel 2

 

1. The liaison bodies in accordance with Article 28 of the Convention are

 

1. De verbindingsorganen overeenkomstig artikel 28 van het Verdrag zijn:

 

A. in the Netherlands

 

A. in Nederland

 

(a) for the benefits in kind in case of sickness and maternity, occupational injuries and diseases:the Ziekenfondsraad (Sickness Funds Council), Amstelveen;

 

a) voor verstrekkingen bij ziekte en moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten:de Ziekenfondsraad, Amstelveen;

 

(b) for old age and survivors pensions and for children’s allowances:the Sociale Verzekeringsbank (Social Insurance Bank), Amsterdam;

 

b) voor ouderdomspensioenen en pensioenen aan nagelaten betrekkingen en voor kinderbijslagen: de Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam;

 

(c) in all other cases:the Gemeenschappelijk Administratiekantoor (Joint Administration Office), Amsterdam;

 

c) in alle overige gevallen:het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, Amsterdam;

 

B. in Sweden

 

B. in Zweden

 

(a) for unemployment insurance and labour market cash support:Arbetsmarknadsstyrelsen (the Labour Market Board), Solna

 

(a) voor de werkloosheidsverzekering en de werkloosheidsondersteuning:de Arbeidsmarktraad, Solna;

 

(b) in all other cases:Riksförsäkringsverket (the National Social Insurance Board), Stockholm.

 

(b) in alle overige gevallen: de nationale Sociale Verzekeringsraad, Stockholm.

 

2. The duties of the liaison bodies are stated in this Arrangement. For the application of the Convention, the liaison bodies may communicate directly with each other as well as with the persons concerned or their representatives. They shall assist each other in the application of the Convention.

 

2. De taken van de verbindingsorganen zijn uiteengezet in dit Akkoord. Voor de toepassing van het Verdrag kunnen de verbindingsorganen zich zowel rechtstreeks met elkaar als met de betrokken personen of hun vertegenwoordigers in verbinding stellen. Zij zijn elkaar bij de toepassing van het Verdrag behulpzaam.

 

Article 3

 

Artikel 3

 

1. The institution, designated in paragraph 2, of the State whose legislation is to remain applicable, shall issue a certificate stating that a worker shall remain subject to that legislation

 

1. Het in het tweede lid aangewezen orgaan van de Staat waarvan de wetgeving van toepassing dient te blijven, verstrekt

 

(a) at the request of the worker or his employer in cases referred to in Article 8, paragraph 1 of the Convention,

 

(a) op verzoek van de werknemer of zijn werkgever in de gevallen als bedoeld in artikel 8, eerste lid van het Verdrag,

 

(b) in cases where Article 10 of the Convention applies.

 

(b) in de gevallen waarin artikel 10 van het Verdrag is toegepast, een bewijs waarin wordt verklaard dat de werknemer aan deze wetgeving onderworpen blijft.

 

2. The institutions according to paragraph 1 are

 

2. De organen, bedoeld in het eerste lid zijn:

 

in the Netherlands, the Sociale Verzekeringsraad (Social Insurance Council), Zoetermeer;

 

  in Nederland, de Sociale Verzekeringsraad, Zoetermeer;

 

in Sweden, Riksförsäkringsverket (the National Social Insurance Board), Stockholm, or the regional public insurance office.

 

  in Zweden, de Nationale Sociale Verzekeringsraad, Stockholm, of het regionale algemene verzekeringskantoor.

 

PART II. APPLICATION OF THE SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE VARIOUS CATEGORIES OF BENEFITS

PART II. APPLICATION OF THE SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE VARIOUS CATEGORIES OF BENEFITS

 

TITEL II. TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE DE VERSCHILLENDE SOORTEN PRESTATIES

 

Chapter 1. Sickness, maternity and childbirth

 

Hoofdstuk 1. Ziekte, moederschap en geboorte

 

Article 4

 

Artikel 4

 

For the application of this chapter the term ”insurance institution of the place of temporary stay” means:

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder de term „het verzekeringsorgaan van de tijdelijke verblijfplaats”:

 

in the Netherlands, the Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds U.A. (General Netherlands Mutual Sickness Fund), Utrecht;

 

in Nederland, het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds U.A., Utrecht;

 

in Sweden, the regional public insurance office; and the term ”insurance institution of the place of residence” means:

 

in Zweden, het regionale algemene verzekeringskantoor en onder de term „verzekeringsorgaan van de woonplaats”:

 

in the Netherlands, a sickness fund at the place of residence, as chosen by the person concerned;

 

in Nederland, een door de betrokkene gekozen ziekenfonds in zijn woonplaats,

 

in Sweden, the regional public insurance office.

 

in Zweden, het regionale algemene verzekeringskantoor.

 

Article 5

 

Artikel 5

 

1. For the application of Article 11 of the Convention by the insurance institution of one of the States, a person shall submit to this institution a certificate showing the periods of insurance completed under the legislation of the other State.

 

1. Voor de toepassing van artikel 11 van het Verdrag door het verzekeringsorgaan van een der Staten moet aan dit orgaan een verklaring worden overgelegd waarin de tijdvakken van verzekering zijn vermeld welke ingevolge de wetgeving van de andere Staat zijn vervuld.

 

2. At the request of the person concerned, this certificate shall be issued:

 

2. Deze verklaring wordt op verzoek van de betrokkene afgegeven:

 

in the Netherlands, by the professional association to which the insured person’s last employer was affiliated. However, if the person concerned has only been insured for benefits in kind, the certificate shall be issued by the sickness fund to which that person has last been affiliated;

 

in Nederland, door de bedrijfsvereniging waarbij de laatste werkgever van de verzekerde was aangesloten. Indien de betrokkene evenwel slechts verzekerd was voor verstrekkingen, wordt de verklaring afgegeven door het ziekenfonds waarbij hij laatstelijk was aangesloten;

 

in Sweden, by the National Social Insurance Board or the regional public insurance office.

 

in Zweden, door de Nationale Sociale Verzekeringsraad of het regionale algemene verzekeringskantoor.

 

3. If the person concerned is not able to submit the required certificate, the institution shall obtain it from the insurance institution mentioned in paragraph 2.

 

3. Indien de betrokkene de gevraagde verklaring niet kan overleggen, verzoekt het in het eerste lid bedoelde orgaan het in het tweede lid bedoelde orgaan om deze verklaring.

 

Article 6

 

Artikel 6

 

1. In order to receive benefits in kind during a temporary stay in the territory of the State other than the competent State, the person concerned shall submit a certificate of his entitlement to a person or institution authorized to give the necessary medical aid and working within the social insurance system. This certificate shall be issued by the competent insurance institution. It shall be valid for such maximum duration as it specifies, from its date of issue. The competent authorities may agree that insurance cards issued by the competent insurance institution are valid as such certificates.

 

1. Om gedurende een tijdelijk verblijf op het grondgebied van de andere dan de bevoegde Staat in aanmerking te komen voor verstrekkingen moet de betrokkene een verklaring betreffende zijn recht overleggen aan een persoon die, of een orgaan dat bevoegd is de benodigde geneeskundige hulp te verlenen en binnen het sociale zekerheidsstelsel werkzaam is. Deze verklaring wordt afgegeven door het bevoegde verzekeringsorgaan. Zij blijft na de datum van afgifte zolang geldig als erin is aangegeven. De bevoegde autoriteiten kunnen overeenkomen dat door het bevoegde verzekeringsorgaan afgegeven verzekeringskaarten als zodanigeverklaringen gelden.

 

2. If the person concerned is not able to submit the required certificate, the insurance institution of the place of temporary stay shall obtain it from the competent insurance institution.

 

2. Indien de betrokkene de gevraagde verklaring niet kan overleggen, verzoekt het verzekeringsorgaan van de tijdelijke verblijfplaats het bevoegde verzekeringsorgaan om deze verklaring.

 

Article 7

 

Artikel 7

 

1. In order to receive benefits in kind provided for in Article 13, paragraph 1 or 2 of the Convention, the persons concerned shall register themselves with the insurance institution of their place of residence, submitting where necessary a certificate of their entitlement. This certificate shall be issued by the competent insurance institution. If such a certificate is not submitted, the insurance institution of the place of residence shall obtain it from the competent insurance institution.

 

1. Om in aanmerking te komen voor verstrekkingen als bedoeld in artikel 13, eerste of tweede lid van het Verdrag, moeten de betrokkenen zich laten inschrijven bij het verzekeringsorgaan van hun woonplaats, zo nodig onder overlegging van een verklaring waaruit hun recht blijkt. Deze verklaring wordt afgegeven door het bevoegde verzekeringsorgaan. Indien een dergelijke verklaring niet wordt overgelegd, verzoekt het verzekeringsorgaan van de woonplaats het bevoegde verzekeringsorgaan om deze verklaring.

 

2. The certificate referred to in the preceding paragraph shall be valid until such time as the insurance institution of the place of residence receives notice of its cancellation.

 

2. De in het vorige lid bedoelde verklaring blijft geldig zolang het verzekeringsorgaan van de woonplaats geen kennisgeving van intrekking ervan heeft ontvangen.

 

3. The insurance institution of the place of residence shall inform the competent insurance institution of any registration made in accordance with the provisions of paragraph 1.

 

3. Het verzekeringsorgaan van de woonplaats stelt het bevoegde verzekeringsorgaan in kennis van iedere inschrijving die het overeenkomstig het eerste lid heeft verricht.

 

4. The persons concerned shall inform the insurance institution of the place of residence of any change in their circumstances which might affect their entitlement to benefits in kind and, in particular, of any change of residence or of any cessation or change of employment or occupational activity on the part of the insured person.

 

4. De betrokkenen moeten het verzekeringsorgaan van de woonplaats in kennis stellen van iedere verandering in hun omstandigheden waardoor het recht op verstrekkingen kan worden gewijzigd, in het bijzonder van iedere verandering van woonplaats, beëindiging of verandering van dienstbetrekking of beroepswerkzaamheid van de verzekerde.

 

5. The insurance institution of the place of residence shall, as soon as it has become aware of it, inform the competent insurance institution of any change which might affect the concerned persons’ affiliation to the insurance institution or their entitlement to benefits in kind.

 

5. Het verzekeringsorgaan van de woonplaats stelt, zodra het hiervan op de hoogte is, het bevoegde verzekeringsorgaan in kennis van iedere verandering welke de aansluiting van de betrokkenen bij het verzekeringsorgaan of hun recht op verstrekkingen kan beïnvloeden.

 

Article 8

 

Artikel 8

 

In cases referred to in Articles 12 and 13 of the Convention there shall be no refund between insurance institutions of costs for benefits provided under those Articles. If, however, there are reasons to assume that a considerable lack of balance between the mutual costs has developed, renegotiations on the future regulation of this matter shall take place on the request of the competent authority of one State.

 

In de gevallen bedoeld in de artikelen 12 en 13 van het Verdrag wordt tussen de verzekeringsorganen afgezien van vergoeding van de kosten van verstrekkingen welke ingevolge deze artikelen zijn verleend. Indien er echter reden is te veronderstellen dat er een aanzienlijk verschil is ontstaan tussen de wederzijdse kosten, zullen er, op verzoek van de bevoegde autoriteit van een van de Staten, opnieuw onderhandelingen plaatsvinden over de toekomstige regeling van deze zaak.

 

Article 9

 

Artikel 9

 

1. In order to receive cash benefits an insured person who is present in the territory of the State other than the competent State may apply to the insurance institution of the State where he is present:

 

1. Om in aanmerking te komen voor uitkeringen kan een verzekerde die zich op het grondgebied van de andere dan de bevoegde Staat bevindt zijn aanvraag richten tot het verzekeringsorgaan van de Staat waar hij zich bevindt:

 

in the Netherlands, to the competent district-office of the Gemeenschappelijk Administratiekantoor (Joint Administration Office) acting on behalf of the Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (New General Professional Association);

 

in Nederland, tot het bevoegde districtskantoor van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor dat voor de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging optreedt;

 

in Sweden, to the regional public insurance office.

 

in Zweden, tot het regionale algemene verzekeringskantoor.

 

This institution shall notify the competent insurance institution immediately of such an application.

 

Dit orgaan stelt het bevoegde verzekeringsorgaan onmiddellijk van een dergelijke aanvraag in kennis.

 

2. The competent insurance institution may have the incapacity for work medically confirmed through the insurance institution of the place where the insured person is present. The report of the examining physician shall indicate, in particular, the probable duration of the incapacity for work, and shall be forwarded to the competent insurance institution within three days following the date of the examination.

 

2. Het bevoegde verzekeringsorgaan kan de arbeidsongeschiktheid medisch laten vaststellen door tussenkomst van het verzekeringsorgaan van de plaats waar de verzekerde zich bevindt. Het verslag van de controlerende geneeskundige, waarin met name de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid wordt vermeld, wordt binnen drie dagen na de datum waarop de controle plaatsvond aan het bevoegde orgaan gezonden.

 

3. At the request of the competent insurance institution, the insurance institution of the place where the person concerned is present shall subsequently carry out any necessary administrative checks or medical examinations as if he were insured with the latter institution.

 

3. Op verzoek van het bevoegde verzekeringsorgaan oefent het verzekeringsorgaan van de plaats waar de betrokkene zich bevindt, later zonodig de administratieve of medische controle uit, alsof het een eigen verzekerde betrof.

 

4. The competent insurance institution shall pay cash benefits directly to the beneficiary by the appropriate method, in particular by international money order.

 

4. Het bevoegde verzekeringsorgaan betaalt de uitkeringen rechtstreeks aan de rechthebbende, op de daartoe aangewezen wijze uit, met name per internationale postwissel.

 

Chapter 2. Invalidity, old age and survivors

 

Hoofdstuk 2. Invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen

 

Article 10

 

Artikel 10

 

1. The competent insurance institutions shall inform each other immediately of any application for a pension to which Part III Chapter 2 and Article 32 of the Convention are applicable.

 

1. De bevoegde verzekeringsorganen stellen elkaar onmiddellijk in kennis van iedere aanvraag om pensioen waarop Titel III, Hoofdstuk 2 en artikel 32 van het Verdrag van toepassing zijn.

 

This information shall be supplied on a special form which also contains all information necessary for the investigation of the claim by the competent insurance institution of the other State. This form shall take the place of supporting documents.

 

Deze kennisgeving wordt gedaan op een speciaal formulier, dat tevens alle gegevens bevat welke voor de behandeling van de aanvraag door het bevoegde verzekeringsorgaan van de andere Staat nodig zijn. Dit formulier geldt bovendien als bewijsstuk.

 

2. The competent insurance institutions shall furthermore inform each other of circumstances which are of importance when deciding on a pension, enclosing relevant medical documents.

 

2. De bevoegde verzekeringsorganen stellen elkaar voorts in kennis van omstandigheden welke voor de vaststelling van een pensioen van belang zijn, onder toevoeging van alle desbetreffende medische documenten.

 

3. The competent insurance institutions shall inform each other of decisions which are taken during the process of settling a pension claim.

 

3. De bevoegde verzekeringsorganen stellen elkaar in kennis van beslissingen welke gedurende de behandeling van een pensioenaanvraag worden genomen.

 

The final decisions taken by the said institutions shall be simultaneously forwarded to the claimant by the insurance institution of the State in whose territory he resides.

 

De door bedoelde organen genomen definitieve beslissingen worden gelijktijdig aan de aanvrager gezonden door het verzekeringsorgaan van de Staat op het grondgebied waarvan hij woont.

 

Article 11

 

Artikel 11

 

Except where Article 34, paragraph 1 of the Convention is applied, pensions shall be paid out directly to the beneficiaries. In the cases where the said paragraph is applied, the arrears have to be paid to the insurance institution that has paid a sum in excess of the pension due.

 

Tenzij artikel 34, eerste lid van het Verdrag wordt toegepast, worden de pensioenen rechtstreeks aan de rechthebbenden uitbetaald. Ingeval genoemd lid wordt toegepast moeten de achterstallige termijnen worden betaald aan het verzekeringsorgaan dat een hoger bedrag dan het verschuldigde pensioen heeft uitbetaald.

 

Article 12

 

Artikel 12

 

Article 11 shall apply with regard to Sweden also to annuities payable in the case of an industrial injury.

 

Artikel 11 is wat Zweden betreft eveneens van toepassing op lijfrenten welke ingeval van een arbeidsongeval verschuldigd zijn.

 

Chapter 3. Unemployment

 

Hoofdstuk 3. Werkloosheid

 

Article 13

 

Artikel 13

 

Where a person, in application of Part III, Chapter 3 of the Convention, applies for cash benefits in the event of unemployment in one State, information shall be obtained from the insurance institution of the other State, where necessary through the liaison body of that State.

 

Indien met toepassing van Titel III, Hoofdstuk 3 van het Verdrag, in geval van werkloosheid in de ene Staat een uitkering wordt aangevraagd, wordt het verzekeringsorgaan van de andere Staat, zonodig via het verbindingsorgaan van die Staat, om inlichtingen verzocht.

 

Chapter 4. Children’s allowances

 

Hoofdstuk 4. Kinderbijslag

 

Article 14

 

Artikel 14

 

The competent insurance institution of the State in whose territory the child resides shall supply the competent insurance institution of the other State with all information necessary for the application of Article 27, paragraph 2 of the Convention.

 

Het bevoegde verzekeringsorgaan van de Staat op het grondgebied waarvan het kind woont, verstrekt het bevoegde verzekeringsorgaan van de andere Staat alle informatie welke voor de toepassing van artikel 27, tweede lid van het Verdrag nodig is.

 

PART III. FINAL PROVISIONS

PART III. FINAL PROVISIONS

 

TITEL III. SLOTBEPALINGEN

 

Article 15

 

Artikel 15

 

1. Models of certificates and other documents for the application of this Arrangement shall be drawn up by the liaison bodies.

 

1. De modellen van de verklaringen en andere documenten welke voor de toepassing van dit Akkoord nodig zijn, worden door de verbindingsorganen vastgesteld.

 

2. Provided they are authorized to do so by the competent authorities, the liaison bodies may take additional measures of an administrative nature for the application of this Arrangement.

 

2. Mitz zij daartoe door de bevoegde autoriteiten gemachtigd zijn, kunnen de verbindingsorganen aanvullende maatregelen van administratieve aard treffen voor de toepassing van dit Akkoord.

 

Article 16

 

Artikel 16

 

1. The liaison bodies and the insurance institutions shall correspond in English or French.

 

1. De verbindingsorganen en de verzekeringsorganen corresponderen in het Engels of het Frans.

 

2. The liaison bodies shall, where necessary, assist each other in translating applications and other documents, written in their respective official languages, into English or French.

 

2. De verbindingsorganen zijn elkaar zo nodig behulpzaam bij het vertalen in het Engels of het Frans van aanvragen en andere documenten welke in hun onderscheiden officiële talen zijn gesteld.

 

Article 17

 

Artikel 17

 

The costs entailed in medical examinations necessary for the award or review of benefits shall be refunded by the insurance institution on whose behalf they were made to the insurance institution which has been responsible therefore, on the basis of the charges applied by the latter institution.

 

De kosten voortvloeiende uit medische onderzoeken, noodzakelijk voor de toekenning of herziening van prestaties, worden door het verzekeringsorgaan voor rekening waarvan zij zijn verricht, vergoed aan het verzekeringsorgaan dat ermee belast was, op basis van de door dit laatste orgaan toegepaste tarieven.

 

Article 18

 

Artikel 18

 

This Arrangement shall enter into force concurrently with the Convention and may be denounced in accordance with the same rules as apply to the Convention.

 

Dit akkoord treedt gelijktijdig met het Verdrag in werking en kan volgens dezelfde regels worden opgezegd als het Verdrag.

 

Done in duplicate at Stockholm on 2 July 1982 in the Swedish, Dutch and English languages, each version being equally authoritative.

 

Gedaan in tweevoud te Stockholm de 2 juli 1982 in de Zweedse, de Nederlandse en de Engelse taal, zijnde elke tekst gelijkelijk gezaghebbend.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:22

(Utkom d. 27 jan. 1983.)